Goudsche Courant, maandag 13 mei 1895

No 6058 Din idag 14 Mei 1805 348te Jaargang JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgare deier Courant g eschiedt d a g e 1 k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 I Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regek k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ONTVANGEX Enorme Keuze in CORCET S I garandeerend voor nolidUeU en elegante Coupe gepaard tegen I eer lage pri zen SPECIALITEIT IN DAMES NOUVEAUTÉ S groote keuze in Kanten Kragen Git Garnituren Handschoenen enz enz EESIO GOEDKOOP en SOLIED ADRES in ITaaisters en Kleêrmakers Founxitureii alsook in Garen Band Wol en Sajet Aanbevelend WERjyiNG en Co MARKT A 144 GOUDA MARKT A 144 I Juht knttm Wat i tWtWIM I Mtoi te g g MfcBf Fiiiilxi far Wat IiiiU Hm SSggAifcer PiiiiIxpeltBr Pi i M aai TR at 1 g iMoh F Ad mttm Oo ta Te Gonda bg A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Uarkt Openbare Verkooping te GOUDA op 0IN8DAÖ 14 MEI 1895 des morgei te 9 uren aao het Huis wgk £ No 49 aan den Kleiweg te Gouda ten overstaan Tan den Notarie G 0 FORTUUN DROOGLEEVEB van EEN NETTEN GOED ONDERHOUDEN INBOEDEL bestaande in Staande en draagbare Maboniehonten en andere MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOKD den INVENTARIS van een SIGARENWINKEL en den INVENTARIS van een GAREN en BANDWINKEL TOONBANKEN enj Daags te voren van 9 tot 12 en ras 2 tot 5 nren te zien L van WANKUM Alle dagen zyn voorhanden V E R 8 G U E ZOUTë BOLLE SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbeschuit GOUDA LANGE TIEWDEWEG TANDARTS E aSSüTO MARKT 154 GOUDA aitgraonderd Zondags te consulteeren ran 10 tot 5 uur CogDae fiD Bois f 3L AO 4 Lltar OOaiTAO Tm BOIS vui d BtiéU AmaiiTin yordt c l T rltaT n c l iMmMad flcHthan vui B Idtor Inhoud T0OTii n TUI hst ftttatt van I F r YAXt HAMXSh fiOOB PiosffiMoli 4 f 1 80 UiWihui TVkrUgbur Vji firma Wed B U Qouda P H J V WANKÜM J MKLKËRT Oosthaven Terkiezing voor de Provinciale Staten lm Ui I t IM@idiiM4it MlM OMVATTENDE DE GEMEENTEN Gouda Haastrecht Woerden Waarder Barwoutswaarder Rietveld Oudewater Hekendorp Papekop Lang e Ruig eweide Waddinxveen Beeuwijk Schoonhoven Vlisl Stolwijk Ouderkerk a d IJsel Berkenwoude Gouderak Bergambacht Ammerstol Lekkerkerk Krimpen a d Lek en Krimpen a d IJsel op DIJSSDAG U 3IEI 1895 De CENTRALE LIBEIt LE KIE8VEREE IGL C in het Kiesdistrict Gouda heeft met alg emeene stemmen tot Candidaten esteld voor het Lidmaatschap der Provinciale Staten van Zuid Holland de aftredende Leden G A VAN HOÜWENIIVGE Gz te Moordrecht R RLOR te Lekkerkerk J M NOOTHOVEN van GOOR te Gouda die zij den Kiezers met volle overtuigfing op nieuw aanbeveelt alw mannen die de aan eleg enheden van onze Provincie in het a emeen en van ons District in het bijzonder met kennis van zaken zullen weten te beoordeelen en in wier handen onze belangen dus met gerustheid kunnen worden toevertrouwd Kiest dus als één man de Heeren G A VAM HOrWËIVOGE Gz te moordrecht K d1jOI4 9 te Lekkerkerk J M MOOTHOVEI VAN GOOR te Gouda De Kiesvereeniging Burgerplicht te Gouda F HERMAN Fz Voorzitter C J C HOOGENDUK mee Voorzitter G PRINCE J L viN EIJK A L THIBRENS A VAM REEDT DORTLAND Permingmr C WITTE vm de VELDE Secretaris De Kiesvereeniging Schoonhoven en omstreken te Schoonhoven C H VAN SOHERPENZEEL Voorzitter N KOOIMAN D TEIJINCK R VAK CALSAR Penningmr Me J K vak WEEL Secretaris De Haastrechtsdie Kiesvereeniging te IJaastreehi C J M KROON Voorzitter D RENEMAN B E BOER J BROUWER DB KONING Penningmr H VAN ZANEN MULLER Seeretaria De Kiesvereeniging Burgerplicht voor De Kiesvereen Vaderland en Oranje te Oude oater A C VA AELST Voorzitlm J A VRIESMAN A VAN AELST G J W D JONG M J J NIELSEN Penningmr toco Secnltrit Krimpen a d Lek en omstreken P VAN Dia HOOG Voorzitter M BüOGAERDT Bz S MAN IN T VELD De o J GORTER K va d n BERG J HÜEPLAKE Secretaris De A d Woerden der Centrale Kiesvereeniging Burgerplicht te Bodegraven te Woerden M W SCHALY Voorzüter A KNIJFP Hz te Rietveld C MUNLIEFF te Barmoutswaarder P KLOI IVER Az Penningmr A MUS Secretaria Het Stembareau is geopend van s morgens 9 tot s namiddags 5 uur Ëlk stembiljet moet voorzien z ü van twee zegels zoodat biljetten met slechts 1 zegel of zonder zegel ongeldig zgn De biljetten mogen niet onderteekend z n Het is geoorloofd den naam waarmede men zgn biljet reeds had ingevuld door te schrappen en er een anderen voor in de plaats te schryren De Kiezer wiens Stembiljet mocht verloren gegaan of in het ongereede geraakt zyn kan aan het Stimbnrean een ander bekomen 4 pCt PAlTDEHIEVEir VAN DE Pester Vaterl ndischer Ersler Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Boveageooemde PandbrtereD zyn oominBal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen ïoorzien van halfjaarlijksolie Coupons per 1 Maarl en 1 September ea aflosboar a pari door middel van faalQaarljjkache mtioting Üe Coupont zgii thans en ook ia de toekomst vrij van belasting volgens de Wet van 1889 Art 30 5 10 zg zyn erenals de Oitgelote PandbrieFen betaalbaar te Badapest Weenea en to Amsterdam ton Kantore van ondergeteekenden töt den koers van den dag Volgens de wet van 1876 is op de gaBamenlyIce verpande hypotheken prioriteit der houders van Pandbrieven ingeschreven vaardoor huu het recht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eaiita plaats ia gewaarborgd De ondergeteekenden verwezende naar hun Prospectus van 10 Jannari 1 1 eo het Jaarrenlw dtt Inatetliag over 1894 beriohteu dat zij voortgaan met deu Verkoop der 4 pCt Fandbrieven van de Pester Vaterl ndisober Erster Sparcassa Verem tot den koers van den dag WERTHEIN GONPHRTZ AMSTEEDAM Mei 1895 Oouda Soelpersdruk vsu A BaiHKHAM k iSoo M M BINI NLAND GODDA 13 Mei 1895 De beer H J W Haber Directeur der RijkiDOrmutletseo alhier rerzoekt ons te willen mededeelen dat niemand en doe ook geaa pas geslaagd ouderwgzer hem een getoigicbrifb gerraagd heeft ten einde te kannen sollioiteeren naar eeoe racante betrekkinf It Haastrecht eo bggerolg eren min door hem Itaig antwoord daarop kan zgn gieren Wat de beer J J Grootendorat dibuaangaande geliefde te rertetten op de opeoban rergadering Tan Vr dag l l was derhalve va bet eerate tot het laatste woord onwaar Zaterdag j l had de rergadering plaate van de onderwyzers in het arroudissement ïoada onder leiding ran den heer Kiewiet de Jonge yan Oadewater Tot bestuursleden werden herkozen de heeren Mr Schim t d Locff pn Emeis Op de agen ft waren geplaatst du volgende onderwerpen de pensioen beweging het landbouwonderw op de lagere schoot en Tacantü Zg werden respeotierelp ingeleid door de heeren PostbumaSf Kors en Veenstra Ken gezellige maaltgd besloot de byeenkomst Zaterddg den 8 Juni des roormiddags te half tien tal de 61ite vergadering der Qewastelyke Vereeniging Zaid Hol1aQd Van het Nedertaodsch Onder wijzer s Genoot3oh plaats hebben in de Sociëteit Ons Genoa n Te b Dage staat op de voordracht ala No 2 Toor onderwgzer Ie kl de heer W den Hoed alhier Gisterenmorgen ten ongeveer 10 nur was de sjouwer C v E op het Veerstal in beichottken toeitand Een paar politie mgenteu meenden hem te arresteeren dit ging echter nt niet vlot daar hg het op een loopen zette en den Rotterdamschen dgk opliep Op de hoogte Tan den kogelvanger der schietbaan was hij bgna bereikt en meende een der agenten hem wel te kunnen inhalen en zette het op een loopea T £ dit ook gewaar wordende ging eveneens aan den baal tuimelde door de haag heen in de laagte De agent ook naar de laagte en hem willende grgpen sprong v £ ia een sloot en kroop aan de audere zgde bet weiland in en vervolgde zjjn tocht de agent aan de andere zgde latende Des avonds i bij w eui dronkenschap op de Raam gearresteerd F EV1LLET01 g Si £ q 23 fia het ZxeeJsch 10 fZeadtgjj waarlJi K niet veel Tan my kunnoa hopen Alma Irar kreeg eene kleur aU vuur f Ivar antwoord mij eerlyk zoo als het een man een edelman past bemint gij m inderdaad F Alma ging tegen den rug va baar stoet liggen en vestigde hare groote heldere oogen op Ivar jfAnders zou ik uwe band niet gevraagd hebben Alma Niet Ivar gij spreekt de taal der waarheid niet en toch meende ik dat gg een open on eerlp karakter bezat Alma ik begryp u niet Gij zolt mij dadel k vcrttaan Het was alsot AIios b oogen zioh ut zetton n vlammen schoten Ik kende eene jonge vrouw zij was nooh schoon nooh büzooder begaafd aaar dan gfeat maar zij had een onbedorven hart aea eerlijk karakter en eene hooge gedachte aangaande het ware en goede Deze vrouw was oagelukkigar üze zeer rijk ea zeer onarvarcD In hare familie bevond rich een jong man i begaafd met een ongewoon voordeelig niterl k beval lige manieren en hoogst aangenaam In de conversatie I za man beminde een schooa meisje maar hij huwde baar niet Integendeel zg trouwde net een man diea zg niet bessiade en hg die haar beminde en By de Zat rd8g gehouden herbesteding van het eenjarig onderbond der werken en kazernegebonwen te Woorden en aan de Wierickerschans onder het beheer der genie t Utrecht ramiog i 5040 was het laaget ingeschreven door den heer A Eoteres te Woerden voor f 5000 Aangaande de arrestatie van twee valsche munters te Hengeloo en Goor verLemen wij nader dat zg H Ahrends en L H Plato heeteu en 37 en 29 jaar oud zgn De eerste beeft het valsahe geld guldens en kwartjes uitgegeven en werd Vrjjdagavoad te Hengeloo aangehouden terwyi de andere da verviurdiger er van is en te Goor in hechtenis werd genomen Plato werd in het besit geroodeo van veertien valsche goldens Beiden zgo Duitsohen Da gereedschappen die gediend hebben ooi het valsche geld te vervaardigen zÜQ reeds ge doahelgk in beslug genomen en zullen verder op saawyzing der verdachten worden opgespoord Beide perioneu hebben den wachtmeester der marechaussee bekend zich aan bovenbedoelde feiten te hebben schaldig gemaakt Uit het getaigenverhoor voor het gerechtshof te Leeuwarden in de zaak tegen den gesohornten rykaontvanger H W H te Hengeloo in Crelderlaod is gebleken dat bekl terwgl hg ontvanger in de bnitengvmeenten van Groningen was 2 posten op de grondbelasting betaald ieder f 100 te laag in het journaal heeft geboekt en eveneens 4 posten op de personeele belasting ieder f 20 dat hg de beide eerste posten tgdeoa bg daar nog ontvanger was heeft bggeboekt en de 4 laatste na zgn vertrek ontdekt en toen door hem bgbetaald zijn zoodat er geen financieel nadeel ia Het ia dus de vraag of hier ia eene fontieve boeking bg abuis dan wel uit fraude en het uitvoerig onderzoek liep dan ook vooral over die vraag en over het karakter der boeken Het bleek dat fontieve boekingen meermalen voorkomen en als ze ontdekt worden administratief worden afgedaan en ook hier zgt afgedaan maar eene verrolgiog is ingesteld n at de officier van justitie naar loopendo gerechten informatiën had ingewonnen De ontvangers die gehoord zyn oordeelen bgna allen dai hier sprake ia van abuizen vooral omdat van beklaagde gebleken is dat hy eer inaccuraat boekhouder is bij een accuraat persoon zou men in dergelgk gerat veeleer aao opzet moeten denken maar zgn inapectenr die indertijd de zaak onderzocht en hem ge haar zijn hart geacbonken had hij hoorde hoc zg hare trouw en liefde aan een ander schonk omdat hij den mord niet bozat afstand te doen van de weelde waaraan hij gewoon was Hg was te gdel om een butaetgk en gelukkig leven aan de zijde eener vrouw die hij bemiade te verkiezen bo ea eoa onbednidend leven in overvloed zonder haar Dit was lafbertig maar nog niet alles Hg zou zelfs een zedelijk lage daad begaan door namelijk liefde te huichelen voor de oerstgoooemde vrouw die zonder sohoonheid en zonder ervaring was Hare onbekendheid met de boosheid der wereld zou haar tot eene gemnkkelgke prpoi maken Onder het mom der liefde begeerde de jonge man hare hand om daardoor in het bezit van haar goud te komen Zeg mg Ivar handeMe hij gelijk het een edelman betaamt f Ivar waa harhaaldatgk van kleur veranderd en bij deze laatste vraag stond hij dadelgk opi maar Alma strekte de hand uit aU om hem tegen te houden terwgl zg zeide ffBlgf zitten ik heb nog niet geëindigd Weet gij hoe deie man had bohooren te handelen om eerlgk te handelen Hg bad tot de rgke vrouw moeten gaan en zeggen Ik bemin u uiot maar ik weet dat gg mg twrnint ik ban arm gtj zijt rijk word mijne vrouw eo ik beloof u op mgne eer u te beachermen en te achten ali degene die mg van eene armoede gered heeft om welke te dragen het mij aau moed ontbreekt Ziet gg Ivar dan zou de rgke vrouw die hem oprecht en ernstig beminde geantwoord hebben fflk beoog geen hooger doel dan u geluk te kunnen bereiden Ik cal uwe eohtgeooot worden en J sproken heeft bad den indruk van opzettelgK mliohe boeking Beklaagde zegt dat bet niets dan haat en woede van den inspecteur tegen hem is omdat hf niet onderdanig genoeg was het was om b m te bederven Ook oordeelden Bommigen dAt bet idee van kwade trouw in nauw verband stond met de leefwgze het karakter en d omstandigheden van den persoon Hieromtrent bleek o a dat beklaagde in het laatst van April met meubelen oit Tiel ge komen ia en toen deze oatoereikende waren voor het door hem gehuurde huis hg dit heeft laten aanvullen door Lgbering aan wien hiJ op de rekening van i 432 een gedeelte betaalden f 300 schuldig bleef dat bg met het oog op verplaatsing aan notaris Hora Siccama den verkoop zgner meubelen beeft opgedr en welke plaats bad na zgn vertrek naar Hengeloo doch dat hg in Sept en Dec 1893 daarop rwds f 500 voorschot had ontvangen dat hji aan Lgbering gezegd beeft dat not Siccama fa m zou betalen maar dat toen dit niet geschiedde Lgbering door tutscbenkomst vao deu adrocaat mr Bisdom hem om het geld aangesproken en het daarop dadelgk ontvangen heeft wat beklaagde hierdoor verklaarde dat de verkoop zoo weinig had on gebracht en Lgbering veel te boog t geleverde berekend had Kenkenmeiden en loldaten Den In Mei maakten 35 Keulsche kaokenprincesseu een uitatapje naar Aken om eenR te kgken hoe de soldaten van t 40e bet maakten die eenige weken geleden ran Keulen naar Aken waren verplaatst De ongehoord sterke en langdurige aardbeving die onlangs in de Ooatenrgksobe Alpenstreken zich deed gevoelen heeft Laibach dt hoofdstad van Kraio verwoest en een aantal bloeiende dorpen in de omgaving eveneens Van de 1500 huizen van Laibach moeten er 300 tot den grond afgebroken en ruim 1800 verbouwd of geheel en al gerestaureerd worden De ellende gaat dan ook aliebeschrgviog te boven meldt men van daar gobeele itraten zijn afgezet wegens het gevaar voor instortingen en Laibach is een atad van barakken en tenten en dreigt een broeinest van epidemieën te worden De armste inwoners die gedwongen zgn in de stad te bigveo zgn ten prooi aan een steeds stggenden nood en ellende Een driogende bede om bolp wordt daarom uit het geteisterde Krain ook tot Nederland gericht Namens het Weener comité tot ondentenning voor Laibach en omstreken is de administratie misschien zult gg mij eenmaal leeren beminnen Zoo bad zij hem kunnen antwoorden wanneer hij niet door eene aohandelgke geveintdhsid hare hand had itoeken te verwerven Nu daarentegaa verdween de achting die zg voor hem gevoeMe ontzonk haar het vertrouwen dat sij in zyne eer stelde Zg kan Waarom houdt gjj op Alma F zeide de graaf met gedempte stem Zy kan den man niet beminnen dien zij hare achting niet schenken kan Ik heb u begrepen Alma Ivar stond op en voor de gravin staande met de handen aan de rugleuning van den stoel geslagen zeide bg met diepen ernst üg bad mij uwe weigering op eene meer verschoon ijke wijze kunnen geven maar gij hebt recht gehandeld Gij hebt mij de geheele vernedering van eene onedele handeling doen gevoelen Ik dank u en voer de hoogste achting voor u met mij mede Dat eene vrouw met uw karakter een man moet verachten die uit eigenbelang eene liefde huiohelt die zgn hart niet gevoelt is natuurlijk Manr Alma alvorens gij uwe verachting over mij uitstort weet dat het mg zalf legen de bont stuitte dat ik het zolf laag vond deze ellendige rol te spotun Was het niet ter wille mijner iboeder en van de eer mijner familie geweeat bij God ik zou liever als een arme banneling op de wereld hel ljen rondgezworven dan dat ik getracht had door oen guhuicheld gevoel uwe hand te verwerven Nu heb ik daarentegen deze jammerlijke dand verricht en bon er door u voor gestraft Noch hel smeeken mijner moeder noch de eer mijner familie zal voortaan Ivar Biddorhjerta er toe brengen zich nog eenpaaal zoo diep te vernederen Ik ga Alma en hoop dat gg van h6t Vaderland gaarne bereid giften in ontvangst te nemen Zaterd ii naar de strafgevangenis te Soheveningen overgebracht de man verdacht betrokken te zijn bg de ontsporing van de stroomtram nabg Rgnsbrug die aan kwaadwilligheid wordt toegeschreven Te Groningen heeft een dame mej R de Graaf zich gevestigd als photografiste Wg hebban vroeger reeds medegedeeld dat in het buitenland dit vak meer en meer door dames wordt beoefend en dat daarvoor ook byzondare gelegenheden tot opleiding bestaao Meer bepaald echter zgn die vrouwelgke photografen werkzaam als assistenten Dat zg zelven aan bat hoofd staan van een atelier behoort ook in het baitentand nog tot de uitzondering Het verheugt om dat eeo Neder landsobt dame den moed heeft gehad dit te ondernemen en wg hopen dat het voorbeeld van mej De Graaf navolging zal vinden Te Oudewoade Fr werd bg nacht door onverlaten de boom doorgezaagd waarop eeii ooievaarspaar zgn nest gemaakt had Het dest was neergevallen doch de eieren waren nog heel Dezen werden warm gehouden het neit werd epoedig op een anderen hoogen boom geplaatst en de eieren dwrin gelegd Dadeiyk nam het utar w der bei il Tan de verplaatste woning en het wgQe zette zioh weder op de eieren Op de secretarie eener gemeente niet ver van Zutfen gelegen vervoegde zich iemand om te gaan trouwen Op de vraag van deu ambtenaar hoe zgne aanstaande vrouw heette antwoordde bg jao zeë dsit wee k zoo gauw niet maor ië heb heur verbuuebiljet hier c Gelukkig wist de man den naam van den persoon ten wiens huize zg dienstbdkr was zoodat spoedig baar naam werd gevouMB en toen het bleek dat zg weduwe waa en beiii gevaagd werd of zg kinderen had zeide bg jao kinderen heit ze wel niaor boevnlle dat wee k niet 2 of 3 geleov k c Uit Heltevoetslnis meldt men dat bg htt ongeval van de Idjenc gewond aijn de machinist Ie kl v k J J Heisels evnnr stoken Ie kl J ü Hommers en M Saman de vaurstokers 2e kl L van Zetten en B Labking Van Zetten werd in de maritieme zieken inrichting opgenomen mg zelfs mgn naam vergeten zult Ivar boog zich Uok Alma wai opareitaan Julit toen hg gereed stond zich te verwgderen legde tg hare hand op zijn arm zeggende Nog niet neef zoo kunnéo wg niet Bchaideu Ou dus zitten en laten wg ons gesprek eindigen alvorens gg mg verlaat Wat zou Alma mg nog e zeggen hebben f Allea is immers gezegd wat ar kan gezegd worden zeide I ar Alles nog lang niet Ten minste heb ik stsohts de helft gezegd van wat ik u wenschte te zeggen i U gij als oen holfetgk cavalier zult mjj toch niet willen verlaten alvorens ik tot eene volledige verklannfi bnn gtikumen Alma gipg weder zitten n vurzochl Ivar hetzelfde te doen hetwelk hg dan ook zwijitcnde deed hKu het ergste achter den rug is moest gij mg de vnendiohap betoonen in volle oprechtheid mgoe vragen te boantwoörden Daarvoor Ivar zal ik immer uwe scbuhWnares zijn Belooft gij mjj eene bcoederlgka openhartigheid P Dat beloof ik u Dunk u Gij hebt mg dus nooit bemind eo sondt niromtr mguu band begeerd hebben ingeval gij rgk waart geweest en ik arm Noen vraiit Itng vóór ik u zag beminde Ik eeae andere uEn gg bemint haar nog Het is wij niut gelukt uit m n bert eeaelleMs te verdrijven die met mij ie opgegroeid Blaar sfj is na gehuwd en dua dood voor m faart