Goudsche Courant, dinsdag 14 mei 1895

Zomerdlenst 1895 Aangevangen OOUDA ROTTEIDAH 18 22 1 84 S 3 8 44 4 60 5 24 18 89 4 67 11 88 6 04 ff 18 48 6 11 ff 18 58 1 44 3 10 4 02 6 80 6 48 ItOTTIKDiL U O onDA 1 61 10 88 11 60 1I 8C 1 46 1 50 10 88 ff 1 66 10 89 ff 1 08 ff 10 46 ff i oa ff H ll 10 68 18 08 18 40 8 16 3 09 7 62 8 32 t 43 8 51 9 67 11 13 7 69 ff ff 10 04 8 06 ff g 10 11 8 13 A 10 18 8 81 8 2 9 03 9 10 10 87 11 80 0 3 48 4 10 6 31 80 1 05 9 41 ff ff ff 8 30 ff 9 10 ff ff ff 6 37 V l l ff ff ff 6 44 ff t 9 4 08 4 40 6 61 6 60 8 15 lO U H il 0 0 0 l U A l Mel TUd van Greenwicli Directe Spoorwegverbindingen mot GUUUA OUUSl DEN HAAS Ckwil i lA S 11 8 87 10 80 LU 5l 18 12 18 86 1 87 8 36 9 47 4 46 6 17 7 14 7 48 8 89 8 54 9 64 11 16 Ï ff M 7 18 8 47 ff ff 11 02 12 37 4 67 8 01 10 06 l Z W 7 68 8 68 11 IS 18 48 6 08 8 19 10 16 VMFb 8 07 9 08 ff ff 11 97 12 68 6 80 8 80 10 87 Hh 8 18 9 18 9 8T 10 07 10 48 11 38 12 48 1 08 1 67 4 05 4 17 5 86 5 67 7 44 8 81 9 89 10 38 11 48 lUlga 5 48 7 80 7 43 8 30 9 88 9 4610 14 11 3518 15 1 88 8 44 2 5S 3 43 4 16 6 176 117 58 Voorb 5 64 ff 10 80 1 44 ff 6 17 Z Z W6 08 ff ff ff ff 10 86 1 68 6 13 Za M 6 19 ff ff ff ff 10 46 2 011 6 42 a tad 6 30 7 50 8 13 9 9 56 10 16 10 67 18 06 18 45 8 10 3 14 3 21 4 18 4 48 6 47 6 68 i iB Stopt te Bleiswijk Kraisveg eo Nootdorp LoidacbaDdftm U T ï O H T 0 O D D A ütrecbl 6 88 7 60 9 10 11 34 11 50 1 10 3 514 48 6 36 7 60 8 09 9 07 Woerden 6 58 8 11 10 13 11 61 4 11 6 63 s 1 18 U da iUr 7 07 8 19 10 31 4 84 ff i g 9 88 Gouda 7 80 8 38 9 34 10 44 11 07 1 88 3 48 4 37 6 80 7 09 1 81 1 41 9 49 AMSTEXDA U e O U D A 8 16 9 65 11 8 40 4 16 6 86 9 04 10 14 11 19 1 8 1 10 7 41 aorDi DTiicHT 6 86 1 40 T 66 1 09 8 81 9 05 10 19 11 19 48 8 88 8 17 4 16 4 47 6 57 6 68 8 8110 18 i ie 8 64 ff ff ff 11 14 ff 8 37 ff ff ff ff 7 10 10 89 6 69 7 08 8 18 11 88 8 45 8 34 6 05 6 17 7 18 8 48 10 87 18 7 88 8 88 8 41 9 9 37 10 61 11 46 1 80 8 088 60 4 48 5 89 8 86 7 46 9 0411 e O U II 1 A HüTERDAM MO 8 81 10 01 11 18 10 8 311 4 47 6 66 10 14 Wd f 18 I IO U 60 li 4 l Ml 8 11 11 18 Onze melkaitroer naar Engeland schgnt minder gevaar te loopen dao die naar PruiieD In het Lagerhuis is u l aac de Uegeering gerra d in hoever het mond en klauwzeer een nadeeligen iuvloed kon hehben op de gezondheid UQ ondanks bet heeracben Tan die ziekte in Nederland toch groote hoeveelheden melk Tandaar worden ingevoerd Het antwoord van den miniitter Cbow Lefevre laidde gernatstuUend £ r wareu nog fj en gevallen geconstateerd dat de ziekte zicli door geïmporteerde melk had verspreid Op onbednidende nitzonderingeu na wordt al de melk ia geco oden Beerden vorm ingevoerd en de hooge temperatnur waaraan de melk by de condensatiewprdtblootgesteld vernietigt volgens de deakondigpn zoowel de kiemen van het mond en klauwzeer als van tubercnlose De regeering zou trouwens niet de macht hebben den invoer van bDitenlandschfl melk te verbieden Japansche spreekwoorden Eenmaal zien is beter dan honderd maal hooreo Door een groene bril ge ïtn lykt alles groen De booze daad gaat duizend mylen ver de goede biyft binnenabuis Al ge geen net hebt ga dan niet visscheo Wat een schilder en een advocaat onder handen krygen wordt van wit zwart Als men zyn plicht jegens zyn ouders verruilen wil zyn ize reeds dood AU ge overwonnen hebt bindt dan uw helm vaat Oeld striaft naar geld Als de zieke niet sterft heeft de dolfter hem genezen By het eer ste glas drinkt de mensch den wyn bg bet tweeds drinkt de wyn den wyn by bet derde drinkt de wijn den menacb De gemeente Elern heeft by referendum met 2222 stemmen tegen 581 het bealuit goedgekeurd tot invoering van evenredige vertegenf woordiging hy de samenstelling van den gemeenteraad Dit is weder een stap voorwaarts op den weg die in Zwitserland geleidelyk wordt gevolgd en die eindigen zal met de invoering der proportïoneele vertegenwourdiging in eik der wetgevende of besturende lichamen Het stelsel dat te Bern ia ingevoerd munt uit door grooten eenvoud Het reglement voor de verkiezingen bepaalt ledar kiezer kan op zyn stembiliet zooveel namen invullen als er vacaturen in den Raad te vervullen zyn hg mag daartoe kiezen uit de Igsten van alle partyen zonder aan een bepaalde lyst gebonden te zyn Zoodra de stemming afgeloopen ia maakt het stembureaa uit Ie het aantal stemmen dat ieder candidaat verkreeg 2e het geheele aantal aten men 43 het geheele aantal geldige stemmen waarby iedere naam voor een stem wordt gerekend Het geheele aantal geldige stemmen wordt gedeeld door het aantal vacaturen f 1 Het quotient is de verkiezingacoefficieni c Het aantal stemmen uitgebracht op iedere lyst wordt daarna gedeeld door dezen verkiezingacoefficieut Dit qnotient geeft dan bet aantal leden aan dat van de lyat gekozen is Gedeelten van geheele getallen worden by de deehng verwaarloosd Indien het aantal gekozen leden van de verschillende lysten te zamen niet overeenkomt fflet bet aantal vacatures wordt de orerblyvende zetel toegewezen aan de lyst waarby de grootste fractie verwaarloosd is Indien daarentegen het aantal gekozen verklaarde vertegenwoordigers grooter ia dan bet aantal vacatures wordt vnn de lyat waarvan de kleinste frartie verwaarloosd is een candidaat minder igükozen verklaard Aan iedere party worden zooveel zetels toegewezen als waarop zy blykena de berekeningen recht heeft De candidaten van elke lyst die bet grootste aantal stemmen verkregen worden gukozen verklaard Wanneer twee candidaten hetzelfde aanta temmen verkregen wordt de oandidaat gekozen verklaard wiftna rnim bet e rnt op de Iii t voorkomt 1 40 8 47 8 64 01 ip g oi 8 18 8 11 8 8 11 7 IS 7 8Ï 7 8t 7 40 7 li I t lO I K at OeWi Hetnirnkt Nieuwerlrerk OitpeUe Knn rilHm Ifievwerkerk Moordteolit t K T 4I Oma Mtw Utnehl t Si Een enkel voorbeeld lal de bedoeling ran deze bepalingen veel verduidelyken Stel dat er een verkiezing moet plants hebben voor 10 vacatures Ër zyn ier lijsten opgemaakt door de Liberale L de Radicale R de Clericale C en de Sociaal Deilocraiiscbe S D party Het blykt dat ingeleverd zyn 7383 stembriefjes De candidaten der verschillende partyen verkregen de volgende stemmen L R C S D 3861 1841 1211 846 3759 1834 1194 832 3764 1751 1014 830 3783 1743 1012 824 1645 1003 822 1644 941 815 3514 1601 940 8123516 1594 912 8063518 1221 909 8033463 1041 902 800 36481 15915 10038 8190 De verkiezingscoefficient wordt nu als volgt verkregen 384S1 I 16911 f 10038 f 8100 70684 = = 8420 10 f 1 14 De zetels worden verdeeld onder de partyenvolgens deze berekening 36481 t Liberalen = 5 rest 43m 6420 15915 Radicalen = 2 rest 3175 6420 10038 Clericalen = 1 rast 3618 6420 8193 ijocdem = 1 rest 1779 6420 Dus zouden verkrygen de liberalen 5 de radicalen 2 de clericalen 1 en de sociaaldemocraten 1 zetel Daar thans het geval zich voordoet dat het aantal gekozen kdeo kleiner ia dan het aitntal vacatures wordt de over blyvende zetel toegewezen anu de lyst waarby de grootste fractie verwaarloosd is dus aan de liberalen Zuodat gekozen verklaard worden de zes liberalen de twee radicalen de clericaal en de sociaal democraat die op hunne lyateu de meeste stemmen verkregen hebben Wy deelden dezer dagen mee en door da Vereeniging van burgemeesters en secretarissen in de provincie Utrecht vervaardigd ontwerp plaatselyke verordening waarin het hetzy op of aan den openbaren weg batzy aan de huizen te knop aanbieden of ventene van voorwerpen of waren van welken aard ook alleen uitgezonderd gedrukte stukken verboden wordt zonder een scbriftelyk bewys van vergunning van den burgeme ster aan welke vergunning door dezen voorwaarden en bepalingen kunnen wordon verbonden Deze verordening heeft tot doel vermomde bedelary waarvan men tegenwoordig vooral op bet platteland zooveel last beeft te weren Tegen eene voorgenomen regeling als deze verklaart de Arnh Ct principieele bezwnren van onwettigheid en onbevoegdheid te hebben die haar de op zichzelf voortrefielykste en doetmatigate bepalingen peremptoir zouden doen verwerpen Het verbaast het blad dat de leden der bovenvermelde Tereeniging allen bekend met de beginselen en grondal en van oni Staatsen administratierecbt niet inzien dat de gemeenteraad onbevoegd ïs tot het nemen van maatregelen die de uitoefening van een bedryf afhnnkeiyk stellen van een voorafgaande machtiging van een burgemeester welke daaraan allerlei voorwaarden en bepalingen verbinden dus naar willekeur toestaan en weigeren kan Onbevoegd in de eerste plaats meent êï blad Wi ena de materie zelve de vrybeid van bedryf of beroep is de zaak van gemeen landsbelanR die een onderwerp van plaatse 10 64 11 01 11 08 11 18 11 14 8 96 11 18 8 07 8 18 I K 9 61 lyke wetgeving kan zyn Die vrybeid kan naar haar oordeel geacht worden tot de natnnrIgke reebten van de staatsburger te behooren waarop in zekere omstandigheden in het gemeen staatsbelang i ibreok kan worden gemaakt doch alleen door den alg meenen wetgever Wanneer deze goedvindt de algebeele ryheid ie laten dan is de plaatselyke wetgever niet bevoegd die te beperken Dat is zoo redeneert de Arnh Crt het stelsel van de gemeentewet welks art 150 in het algemeen z t dat de plaatselgke verordeningen niet treden in hetgeen van a gemeen ryks of provinciaal belang is ook zoader den eisch te stellen dat eeue rykswet of provinciale verordening omtrent het onderwerp regelen of bepalingen bevat Dit laatste geval in art 151 bedoeld brengt de ongeldigheid van rechtswege van gemeentelyke verordeningen mede Maar ook wie met deze opvatting niet geheel medegaat zal meent de Arnh Gt t toch moeten toestemmen dat eene verordening gelgk de Utrechtsche Vereening er een ontworpen heeft niet in ons strafstelsel past Men wil daardoor vermomde bedelarij c te keer gaan maar bedelary wordt in artikel 432 van het strafwetboek als eene overtreding beerliouwd en strafbaar gesteld zoodat in dit onderwerp om de woorden vau art 151 der gemeentewet te bezigen door eene Rykswet wordt voorzien De bepalingen der verordeningen zyn dus concludeert de Arnh Ct van rechtswege ongeldig Of hetgeen de vereeniging wenscht tegen te gaan bedelary is in den zin der strafwet moet de rechter in elk geval uitmaken zoo niet dan bestaat er geen overtreding en kan de ploataeiyke wetgever niet tot overtreding verklaren wat naar s rechters oordeel door den ntrafwetgever niet als zoodanig is aangemerkt Het venten op straat on langs de huiden het hauairen gelgk het in het Duitsch heet mag lastig eu onaangenaam voor de voorbygsngers en de ingezeten in zyn met bodelary staat het naar de tArqh Crt aanmerkt niet gelyk en het gaat niet aan willekeurig en nog wel bg preventieven maatregel door een burgemeester te laten beslissen of het in bepaalde gevallen in de termen der strafwet vallen zou De atgemeene jjwetgever zegt het bisd is zeker vrg om te bepalen dat de toelichting voor zekere beroepen bedryven of neringen van bet plaatselyk gezag afhangen zal en doet bg dit dan ia de plaatselyke wetgever toe regeling bevoegd maar op het oogenblik heeft de wetgever eene dusdanige bepaling niet gemaakt En zoolang dat niet geschiedt is zal eene verordening als die de Utrechtsche Provinciale vereening ontworpen heeft door de Kroon moeten vernietigd worden Jhr G J Borteel O I ambtenaar met verlof wonende Ubbergen was dezer dagen voor de rechtbank te Arnhem gedagvaard ter zake van belastingontduiking door voor de Peraoueele belasting slechts twee dienstboden aan te geven terwy bij er bovendien nog twee eene kinderjuf en een huisjongen had Beklaagde deed door zyn advocaat bewerendat juffrouw ala gouvernante buiten de belasting viel en de jong als oppasser dsarhg ook dienst doet by bekl s schoonvader enbij zyne ouders slaapt j De Ryksadvocaat nam die verdeciiging midelen echter nistaan nat de jnfironw aangaat o a op grond dat een kindje vai één jaar geen gonvernnnte heeft maar e n kindermeid en vroeg een boete van f283 977i 7 11 lEBtardu Wp 6 50 Oaud 740 Wat de juffrouw aangaat pleitte de verdediger mr Hotschler dat de wet zegt in art 19 dat de belasting niet is verschuldigd wegens gouverneurs en gouvernantes belast met het onderwgs van kinderen Van direct onderwgs kan by een kind van l jaar geen sprake zyn en t ch bet moet spreken leeren maar dat daargelaten de wet geeft twee vereischten niet slechts onderwys maar ook be stnor flfi het beataar van gemeld kind ïi geheel eu al aan deze juffrouw opgedragen Zy eet niet bg mynheer en mevrouw maar beeft een afsonderlgke tafel met het kind Zg eet niet met de andere dienstboden en wordt niet op denzelfden voet behandeld Huiswark verricht zy niet en de kommiezen hebben haar dat ook niet zien verrichten dan dat zy een bed opmaakte Welk bed weten de kommiesen niet Welnu het was haar eigen bed Beklaagde was geheel te goedertrouw toen hg haar niet ala dienstbode opgaf Kennissen en bloedverwanten van hem te Nym n en in den Haag hebben gouvernantes op don zelfden voet zooder daarvoor ooit bekeurd of lastig gevallen te zyn De Doltsche stoomboot Friese is op de Donan door de Russische stoomboot Bulgaria aangevaren De Butgaria trof het Duitsche schip jaist voor de raderkast aan stnurboordzyde Tien minnten later zonk de Friese in de diepte De opvarenden zgn gered Men schryft uit Sliedrecht Naar we vernemen zal de zaak tegen onzen burgemeester vóór half Juni in openbare behandeling komen Nog voortdurend echter wordt het onderzoek voortgezet ofschoon de instructie in zake de onregelmatigheden in t comptabel babeer der gemeente gesloten schynt te zynY Niet alzoo wat de brugquaeatie betreft en de Wleende rechtsingang dan ook waarvan een paar bladen de vorige week melding maakten scbgnt alleen daarop betrekking gehad te hebben Toch mesne men niet dkt in de vorige weken de brag onaangeroerd ia gebleven In verachillende deelen des lands zyn tail van schippers geboord doeh naar men zegt met niet veel resultaat Velen dezartocb zgn de juiste toedracht vergeten eu anderen zien er ook verbazend tegen op om in den drukken tyd die hun wacht eeu paar malen opgeroepen te kunneu worden om getuigenis der waarheid af te leggen Hier heeft men al die jaren in de stellige meening verkeerd dat van rykswege nooit eenige vergoeding is toegestaan voor bureaukosten achryfloonen eur enz en dat op dien grond eënige vei oeding van de zyde der achippors niet geheel onbillyk geacht kon worden Op dien grond zeggen we maar naar H gerucht wil zou reeds tot klaarheid zyn gebrooht dat op hetgeen die stellige meeniog van velen was nogal heel wat af te dingen is fn de gemeente zelve worden de gemoederen heel wat kalmer De een verdedigt niet meer wat voor geen verdediging vatbaar ia en de ander ontwaart dat iju rechtsgevoel bevredigd zal worden Wel Mgft meo het allerzonderliogst vindsn dat wur de rechter termen aanwezig acht iot voortdurende inhechtenishouding van den burgemeester men hem in Den Haag blyft handhaven als den titeldrager vün het hoogst gezag te dezer plaatse t Volk zookt daar allerlei verklaring voor en wgst ook op de Haagsche controle doch hoe dit ook zg na de benoeming van deu nieuwen wethouder begint men reeds te ontwaren dat reeds aan veel verkeerds een einde wordt gemaakt en dat met beleid in eene nieuwe richting wordt gestuurd 1 811 I 9 13 10 01 l l 4 10 14 11 10 8 H 8 49 11 1 Aqderen verheugen zich weer dat de inkomaten van zegel en legesgeldeu naar men zegt nu reeds meer bedragen dan over het geheele jaar 1894 en nog anderen staan er over verbaasd dat men nu voor zoo n bagatel kan trouwen Dit bedroeg vroeger dan ook nogal wat Zoo werd ons onlangs nog een qoitantie vertoond van ruim f 21 en dat alleen voor hnwelykakosten en recht van aanteekening Maar aan alles komt een einde ook daaraan Doch éen ding wordt ieder dnidelyk dat velen mogen geen directe of indirecte voordeelen genoten hebben onbekenden konden allen met dtn gang van zaken toch niet zyn en waar dan de plicht hun het spreken had geboden kan het stilzwygen nauwelgks meer vergoelgkt worden Men Mhrflft uit Utrecht Do diroct iar vao onion gomeentelSken reinigiogidienat de heat P Roinkama heaft opWD wgio dia stellig naTolging verdient ten oordeole n het Ziekenfonda ran het rbeidoraperaonoel dat aan zgne aideoling warkMamia eene inrichting gemaakt die gedurende deweinige jaren T n baar beatun reeda rg tniienlijke baten Toor dit fond heelt afgeworpen Uit don rd der zaak brengen de ffuilniskarren niet alleen lan particniieren maar ook an de kazerne gasthuizen on dergelflke groote ioBtellingen Teel TOor den mensch onbruikbaar geworden en als zoodanig weggeworpen toedeel mede Dit voedsel zooveel mogelük geieinigd en gezoiverd weet men op de aschbolt jnog aan to wouden voor voeding T n konnnon Voor oenige jaren mot een tweetal van die snel voorltelende dieren bogasnen heeft men er sedert dien reeds honderd n kunneu verkoopen en door gepaste kruising en aankoop van fraaie en zeldzame exemplaren is men er dikwgs in het bezit van zeer sohoone en kostbare soorten Op het oogonblik kan men in een paar behoorljk afgesloten konynenbergen een aantal jonge diertjes zien dartelen en in verscheidane hokken zitten zeer schoons en groote soorten opgeBloleu Het spreekt an zelf dat de werklieden die herhanldelgk getuigen waren van de belangrgke voordeelen die deze teelt voor hun ziekenfonds afwerpt ook aan de verzorging der diereo de meeste aandacht wgden Staatsblad no 77 bevat hrt koDiuklyk besluit dd 26 April 95 waarbg wordt bepaald dat in do faculteit der rechtsgeleerdheid aac de uniTersitetten de doctorale graad voortaan ksn worden verworven f door het aohryren van een proefschrift en het verdedigen van twaalf stellingen if door het vurdedigen alleen van vier en twintig stellingso Deze bepaling geldt niet voor andere faculteiten Op het Ktatioos emplacement Arnhem z n hedenmorgen twee locomotieven met elkander in botsing gekomen waardoor eene machine werd beschadigd en een leerliog machinist aan het hoofd werd verwond Door den heer B Belonje te Amsterdam is eene inrichting uitgevonden om de sloepen van een in nood verkeerend schlïp snel te water te kunnen laten De inrichting is door hem ter beproeving aan het departement van marine uogeboden Door de Kamer van Koophandel te sHer togeuboscb is uau den minister vau Bionenlandscbe Zaken een adres gezonden om bezwaren te opperen tegen het door de belgiache Regeering ingevoerde wetsvoorstel tot hefiiug van een invoerrecht vau 20 frauk por 100 kilo op boter en margarine Een hevige brand is uitgebroken in het depot der omnibussen op den boulevard de Reuilly te Pargs Daar bevinden zich zeer veel rytoigen veel voeder en 300 paarden Deze laatste zyn alle gered Het materieel kon niet meer naar buiten gebracht worden Ëen foorloopig onderzoek schynt te bewyzen dat er kwaadwilligheid in t spel is Het vnur ii ontstaan in eene kamer der tweede verdieping waar de voorraad stroo bewaard wordt en waar het personeel niet noodig had Som migen zien in dien brand een gevolg van de staking Het onderzoek sal wellicht bewyzen of dit vermoeden gegrond is Uit Nederlandich Indië ontving de Telegraaf van Zaterdag 11 Met tolegraphisch bericht dat Dr D W Horst is benoemd tot resident van Teruato Dr Horst legde iu 1869 bot grootambte naarsexsmen in Nederland af In April 1887 werd hy benoemd tot aasiteot resident voor da politie in de Padangsche Benedenlandeu tandphuts te Padang De koloniale literatunr werd door hem met MD belangryk geschrift over de Molnkken vlrrgkl PosterUen en Telegraphic In verband naAi eene nadere wyziging in da vaart van Doitwfae pakketbooten van Bremen resp Hamborg naar Newyork zsl de ver nding van brieven eu andere stukken naar Noord Amerika m mar Gnracau tot November a i plaats hebben als volgt naar Noord Amerika Des Dinsd B Donderdags en Zaterdags uitgenomen 4 25 en 30 Mei 1 15 en 27 Jnni 18 Juli 10 en 24 October en bovendien 26 Jnni langs den weg van Southampton per Duitsche pakketboot 3 24 en 31 Mei en 14 Juni langs den weg ran Qneenstown per Bridsche pakketboot naar Curacao Des Dinsdags en des Zaterdags uitgenomen 4 eo 25 Mei en 1 en i5Joni langs den w vta Qtweaatown per Britsohe pakketboot 3 24 en 31 Mei en 14 Juni langs den weg van Qoeenstown per Britiche pakketboot Door tussobenkomst van de Fransche administratie kunnen pakketten het gewicht van 5 kilogrammen niet te bovengaande worden verzonden naar het eiland Curacao Het in Nederland te beffen port en aan de vreemde administartiën uittekeeren vergoeding bedragen voor elk pakket respectievelijk f2 35 en fr 4 25 Het bg elk pakket of by elke zending van drie pakketten te voegen aantal douaneverklaringen bedraagt drie De verzending uit Frankrgk zal geschieden met de pakketbooten van de Ligne Libre welke den Uden van elke maand van Marseille naar naar West Indiê te vertrekken Het bgksntoor voor den post en tel raafdienst op het terein van de tentoonstelling voor het hotelwezen te Amsterdam sio n P 56 T van de Dienstorders en Mededeelingen van het loopende jsar wordt 6 Mei e k voor het publiek opengesteld Benoemd I Mei Tot brievengaarder te Drimmelen C AStal Verplaatst 15 Mei De surnumerair der postergen 6 A Prins van Oorschot naar Benkum 1 Juni De commies der posterijen A Wichers Hoeth van Breda naar Bokstel BttlteDlaDdscb Overzicht De beraadslagingen over de UmsturzVor lagec in den Uuitschen Rgksdag zyn gelyk te verwachten wa met eene volledige nederlaag der regeeriug geëindigd Evenals het veel iproken artikel 111 werd ook artikel 112 dat insgelijks tot de voornaamste bepalingt n van het ontwerp behoorde verworpen Daarna viel ook het overige gedeelte Wat de plannen der regeering betreft daarover is nog niets bekend Men terwacht te Berlyn dat keizer Wilhelm wel in de verwerping van dit wetsontwerp zal berusten en daarin geen aanleiding zal vinden om tot ontbinding van den Bykodag over te gaan Immers men is it alge algemeen van overtuigd dat de verkiezingen geen veranderiug kunnen brengen Alleen de sociaal democraten zooden daarvan voordeel hebben terwgl het zeker is dat weer eene meerderheid zou worden gekozen die niets wil wetea van deze UmBturz Vorlage t welke tegen de sociaal democraten ia gericht Waarsobyntyk zal derhalve de keizer de verwerping der UmBturz Vorlage wel voor kennisgeving aannemen en daaruit de conclusie trekken dat het na de afschaffing der socialiaten wet niets baat andere wetsontwerpen van gelyke strekking daarvoor in de plaats te stellen Na hetgeen er in de zitting van den buitengewonen Staatsraad is voorgevallen over het voorstel Kanitz of Staatsgraaomonopotie zou men denken dat de heeren hun plannen maar opgegeven hadden Het tegendeel is waar in de Ryksdag commissie is dat voorstel nog altyd een ontwerp van yverig onderzoek De heer Von Kardorff heeft nu het volgende voorstel ingediend voor het zeer waarschgnlyk geval dat het voorstel Kanitz wordt verworpen Ër wordt van I Juli 1895 af van graan of meet dat voor broodverbruik over zee wordt ingevoerd een suppletoir invoerrecht van 3 Mark per 100 KG geheven totdat een internationale muntovereenkomst zal gesloten zyn Graan uit Nederland of België ingevoerd wordt als overzeesch graan beschouwd tenzy bet tegendeel bewezen wordt c Uit het Oosten geen bepaald nieuws Alleen wordt de bengigke tijding bevestigd dat het tractaat door China is bekrachtigd De Keizer had eerst nog wel enkele bezwaren en vroeg daarom een uitstel van vyf dagen maar kwam er later op terug en teekende Japan heeft overeenkomstig den wenach der drie mogendheden erin toegestemd van da bezetting van het schiereiland Liao Tong af te zien op voorwaarde dat een schikking omtrent de conditiën en den vorm van dezen afstand alsnog bet onderwerp eenergedachtenwisseling tusacheu Japan en China zou uitmaken Verder is nog bepaald dat de Japaoneezen niet PortArthur maar Wei hai Wei bezet cnllen houden totdat de Chineezen hun schuld hebben afgedaan De Ht James Gazette wgst er op dat Japan eigenigk geen concessies aan Roslaod heeft gedaan Het heeft beloofd Liao Tong en PortArthur niet voortdurend te zullen bezetten In hoeverre deze belofte overeenkomt met het gesloten verdrag waarvan de bepalingen nog steeds niet geheel bekend zgn is de vraag Doch de bezetting van PortArthur door de Japanners met de belofte het te zullen ontruimen op een nog niet bepaald tgdstip is in strgd met de onvoorwaardelyke ternggave die eerst gemeld werd Feitelyk s Japan op het Schiereiland Lia Tong ongeveer in dezelfde positie als Engeland in Egypte zegt de St James De Time8 geeft een berekening ran de sterkte der Japansche vloot waaruit Ugkt dat ds Japansche marine bestaat uit driees dertig sehepen van alle klassen waaroinder het artillerieen het torpedo opleidingssohip eu het keizerlyk jacht begrepen zijn Vier daarvan zyn bouten zeilschepen die voor den actieven dienst niet gebruikt worden De over e zyn gepantserde of stalen schepen aarvan er enkelen van koepels of overdekte geschutstanden zgn voorzien Bovendien heeft Japan nog de veroverde schepen der Chioeesche vloot tien groote schepen te Wei hai Wei genomen een oorlogsschip dat in hun handen viel by het gevecht van 25 Juli 1894 by Phung ho eu een kanonneerboot te Niut Chang buitgemaakt Voorts worden nog drie kruisers en twee oorlogsschepen aangemaakt Geen wonder dat Knsland niet veel lost heeft io een oorlog zegt St James Gasettec In Italië is de verkiezingsstrgd geopend door markies Di Rndini den gewezen minister president die als leider der eon BEvatieve oppositie tegen den heer Crispi is opgetreden In het manifest gisteren door den heer Di Rudioi openbaar gemaakt trekl hy zeer heftig tegen den heer Crispi te velde Wegens het wantrouwen dat het land meer en meer in de staatsinstellingen begint te toonen zyn ingrypende hervermingen dringend noodig De rechterlyke macnt getuige het proces over de Bank quaestie heeft behoefte aan reorganisaiie het exploiteeren der spoorwegen door den Staat verdient afkeuring het steeds toenemend tekort op de staatsbegrootiug doet zien dat tot herstel van hetöuancieet evenwicht alleen heil is te verwachten van bezuiniging de landbouw moet geholpen eu het onderwys verbeterd worden en verder is dringend noodig eene wyziging van het kiesrecht in dezen geest dat der r eering alle invloed op den uitstag der verkiezingen worden ontnomen Dit zyn de hoofdponten van Di Rndini s program Ten slotte wordt nog gewag gemkakt van het proces Giolitti en eeu krachtig woordje gesproken tot verdediging vaa de vorige Kamer die volgens den conservatieven l aity leider zonder geldige reden door den lieer Crispi naar hnis is gezonden De heer Oi Rudini eindigt zyn manifest met eene o nsporiog tot alle tegenstanders van deu heer Crispi om zich aaneen te sluiten en eendrachtig tegen dezen minister te retde te trekken ten einde de onbeperkte zelfstandigheid van bei kabinet te handhaven Het is evenwel niet waarscbynlyk dat het den beer Di Rndini zal gelukken zoowel de radicalen als de conservatieven by elkaar te brengen Overigens is het program dat de oppositie leider ontwikkelt ruim genoeg om atle partyen te kunnen tevreden stellen want de hoofdzaak daarvan is verzet tegen het invoeren van nieuwe belastingen en handhaving van de parlementaire vrybeid tegenover den kleinen Bismarck beide eiscben waarmede ook de redicalen zich zeker wel kunnen vereenigen Natuurlyk kan man by den aanvang van den atryd met eenige zekerheid nog niets zegden over den afioop maar toch blyft men algemeen van oordeel dat de heer Crispi ook tiu weer als overwionaar uit het strgdpeik zal treden INGEZONDEN Voedingswaarde van Suiker Een paar dagen geleden verscheen de jongste broofaure van Henri Hiracbberg die in een Uerlgnsch blad aldus werd aangekondigd i3ei Hugo Stajiiitz Berlin erscheiut soeben Die Znckerration des Soldaten von Henri llirschberg Diese Brocbflre bat Seiner Majestat em Kaiser vorgelegen und iit dem Verfasser vom Herrn Kriegsminister Bronsart von Schellendorff die Mittbeilung zugegangan dass Seine Majestat der Kaiser und König von den Studiën des Verfassers über den Nahrwerth des Zucken Kenntniss genommen haben sowie lier Dank für das dem Heereswesen in der Druckschrift entgegengebrachte loterresse Die Schrift verdient die Aufmerksamkeit aller Frennde und Gegner bei den augenblickUch schwebende Zuckerstenerfrage Henri Hirschberg schreef in 1889 een werkje getiteld Der Zucker als Nabrungs und ileilmittel nil egeven bg Hermann Costenoble te Jena Daarop volgde in 1893 Ëid Neues Heilmittel fdr Magenkranke c waarvan eene vertaling verscheen by W Hulschers G Jzn te Devenber Het is den schrijver thans getukt tot io de hoogste kringen belangstelling op te wekken voor dit groote volksbelang Alhoewel de suiker in Dnitschland vrg zwaar belast 18 met sirca 11 cents per kilo behoort ze nu reeds tot de goedkoopste voedingsmiddelen In Duitschlaod is weinig meer noodig dan het overwinnen van een vooroordeel In ons land is het anders gesteld De belastingschuldige betaalt hier 27 cents accgni per kilo suiker Dat bedraagt over een verbruik van 55 000 000 kilo s suiker jaartyks t 14 860 000 waarvan slechts circa f 9 000 000 in de schatkist komt Jaarlykscb blyft ongeveer f 6 000 000 au den strijkstok hangen Werd de siiker bg ons evenals in Duitiofaland met een consnmptierecbt belast vaa 11 cents per kilo dan tonde het verbrnik ongetwgfeld tot 80 000 000 kilo s atjjgen waardoor evenals thans circa f 9 000 000 in de schatkist Buude vloeien De suiker kan dus 16 cents per kilo goadkooper worden zonder dat do schatkist daarbj schade behoeft te lyden De fabrikant zoo door een kleine verbooging van het inkomend recht op saiker voldoende gesteund kunnen worden tegen buitenlandscbe uitvoerpremiën en de landbouw bod er niet by verliezen Het ia te hopen dat de broohare van Hirschberg door belangstellenden algemeen gelezen worde eu dat de overtuiging veld winne dat hier een groot volksbelang op het spel staat Deventer 9 Mei 1895 G BIRNIE Haute Nouveauté in PARASOLS Doek EillsB niet geëtaleerd word L van OS A Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam lalotkoera U HEI Tor kr8 lOO lOOi Ir 1 V Vi 8S ♦ 38 7 8 106 m 8 ivf 119 BIV 49 808 858 101 88 loiv 911 187V 7iy ui 180 7 NiuBSULiin Cert Hed W 8 l i dile dlle dito S dito diM dito 8Va HoNSAl Obl Qoudl 1881 19 4 Itujk InaobrijviQg 1868 81 8 OosTiNK Obt ia p pier 1888 8 dito in silver 1888 8 PolTUOiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 KueuKD Ubl Oo Se Serie 5 dito aeoOM 1888 t ditabüB tbl l88l 4 ditobüHopil88a 0 4 dito ia goud leea 1888 8 dito dito dito 1884 6 3pu ii Ferpet icbuld 1881 4 Touiu Ospr Coev leen 1880 4 Oic teeeieg lerie D Gee leaoiDK Hrie O liDiDAFi Ilir Bec v eU 18ll 8 Uiuoo Obl Buit Soh 18 0 8 ViNUUlLA ObL 4 ODbep 1881 loTluui ObUg tien 1881 8Vl RoTTnoAH Sted leen 1888 B i Nu N k i HendeUv und i endib T b Uij Oettilosten DeuMutaohappü dito Amh Hypotheekb ptudbr 4 Galt Mij der lïl 188 108 l ia h 186 84 0 u 108 101 Uaxw L G Fr Lien eert 8 N UoU IJ Spoorv My und Mij tot Bipl V Bt 3p r aand Ked Ind Spoorwegm und Nad Zuid Afrik Bpm und 8 dito dito dito 1881 dito 8 TUJi BjKiorwl 1887 88 A Iebl S B l Zuid Ital Spwmij i H ebl 8 POLIN Waraokau Weenen und 4 SmL Or BuH 8pw Mij aand 8 Baltiacke dito und 8 V ÏV Futowa dito aand i lirang Dombr dito aand 6 HnlA Oh Aiow 8p ka aBad 8 Loiewo Sewut 8p Uil oblig 8Orel Titebik dile oblig 8 ZnidWait dito und 8 dile dito oblig 4 lOlf 188 189 109 68 98 1 80 119 109 s 40 60 14 998 188 109 108 108 1C8 199 196 98 48 18V 69 89 iciwii Conl Pao Sp Mij obl 8 Chic fc North W pr C v und dito dito Win St Peter obl 1 Danver k Rio Gr Bpm eert v a Illinois Ceatral obl in goud 4 Louiav k NaabviUeCart v aand Mexico N Spw Mij Iflhyp o 8 Miss Kansas v 4 pet pref uad N ïork Ontario fc West und dito Penns Obio oblig 8 Oregon Calif Ie kyp ia goud 8 Bt Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dite Line Col Ie hyp O 8 Cmu Can Bouth Cart v aaad Vl 0 Ballw fc Nav Ie h d o O Aaatefd Omnibus Mij und Rotterd TramwegMuts uad Nbd Stad Arasterdam und 8 Stad Rollardam und 8 Bueil BladApt erpanl887 Vi Stad Brussel 1888 8 HoNO Theiss Begnllr Geullseb 4 OonlNK Stulalaening 1880 8 K E Oost B Cr 1880 8 Spihji Stad Madrid 8 1888 Var NlD Bei Hyp Spobl eert BuTgerlljkan Stand Hoordrecbt OEBOREN Piet r anders J Boiloperen A Ooaterdbi GEHUWD A KBlkman en C de Knegt D Ooeterom eu I van der Wende OVEKLËDEN i M Bikker 1 n f i