Goudsche Courant, woensdag 15 mei 1895

ï Woensdag 15 Mei 1895 No 6659 34ste Jaargang mmsm courant JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgaye dezer Courant greschiedt d a g e 1 j k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderüjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regpl è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letteis worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENnfiN a E O OTJIDA = n T = D INRICBTING wordt a s Woensdag 15 Hei geopend Het bad is opengegteld I Tégen betding a Toor manseii T n i morgens 6 nnr tot half wht en Tan half elf tot de alniting b TOor vroawen Tan a nio gena 8 tot 10 aar XI Koateloos a eiken dag Tan 12 tot 2 nor a middags b Zaterdag a avonds Tan a 6 nnr tot de alniting oitalnitend Toor Tolwas senen Abonnementskaarten zyn te bekomen bg den Secretaris der Commissie Wgdatraat No 49 Nammt de Commiuie A D Ti VEEÜMINOEN Secretarie BEKWAME Scheepmakers Toor greruimen tijd werk aan de Dwarshelling bg MUS en Co te Alftn RIJWIELEN Sparkbrook Rijwielen vanèf 190 Hecla Tangend Rijwielen 4 140 verder alle mogelijke ONDERDEELEN BondsUijwielhersteller AanbeTelend J C DE RÏÏITEE Lange Hendeweg 30 Gouda TANDARTS E CASSÜTO MARKT 154 GOUDA Hg aitgexonderd Zondaga te consulteeren ran 10 tot 5 uur FBMSCHE STOOMVEBVEBIJ BH Chemisclie WasscherlJ H OPPEKHEIMER 19 Kruiskade Botterdam QebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt Toor GOUDA da Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en TerTen Tan alle Heerenen Damesgarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting TOor het stoomen Tan ploohe mantals Teeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwste en laatste methode geierid Alle goederen hetzg gestoomd of gCTerfd worden onschadelgk Toor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens aitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieaw afleTcrbaar in 8 dagen te Torren goederen in eene week Dames Attentie lUt HM beMt uehnldj luti m ouklnlrlatspoMimldildTnirHMna n Tooral damn 1 Kltideraelioinwalk b ds Apmtuar Tan C M Mllsr k e arIlB Bsalk Str 14 Mn letMfoad op naam n fabrlelumerk Vtrtryilurky Kflcrai ktllari uhMiiwirk HlurtvIM Terkiezing voor de FroviDciale Staten il iel l tiM is€isM it MlBi OMVATTENDE DE GEMEENTEN Gouda Haastrecht Woerden Waarder Barwoutswaarder Rietveld Oudewater Hekendorp Papekop Lange Ruigeweide Waddinxveen Reeuwijk Schoonhoven Vlist Stolwijk Ouderkerk a d Usel Berkenwoude Gouderak Bergambacht Ammerstol Lekkerkerk Krimpen a d Lek en Krimpen a d Usel op DIJSSDAG U MEE 1895 De CENTRALE LIBERALE KIESVEREEI IGIKG in het Kiesdistrict Gouda beeft met alg emeene stemmen tot Gandidaten gesteld voor het Lidmaatschap der Provinciale Staten van Zuid Holland de aftredende Leden G A VAPi HOÜWENINGE Gz te Moordrecht R BLOR te Lekkerkerk J M NOOTHOVEN van GOOR te Gouda die zij den Kiezers met volle overtuiging op nieuw aanbeveelt als mannen die de aangelegenheden van onze Provincie in het algemeen en van ons District in het bijzonder met kennis van zaken KuUeii weten te beoordeelen en in wier handen onze belangen dus met gerustheid kunnen worden toevertrouwd Kiest dus als één man de Heeren G A VAN HOC WEMINGE Gi te Moordrecht te Lekkerkerk R BLOK J M OOTHOVEIV V4i GOOR te Gouda De Kitnereeniging Burgerplicht te Qouda P HERMAN Pz Yoonüler O J O HOOGENDIJK vice VooratUr G PRINCE J L TAK EIJK A L THIEBENS A TA BEEDT DOETLAND Penmngmt C WITTE TA2I DS VELDE Secretaris De Baaetreeliteelie Ktetvereeniging te Saattrecht C J M KROON Vooniller D SENEMAN B E BOER J BROUWER DB KONING Penningmr B TAN ZANEN MULLER Secretarii De Kieevereen Vaderland i te Oudefvater A C TA AELST Voorntter J A VRIESMAN A TA AELST G J W DS JONG M J 3 NIEL8BN i nmr jirmr loeo SeereUri De Kiesvereeniging Schoonhoven en omHrekên te Schoonhoven C H TA 8CHEEPENZBE1 VoortitUr N KOOIMAN D TEIJINCK R VA CAL8AR Penningmr Ma J K TA WEEL Secretarie Oranje € De Kieevereeniging Burgerpliehtt voor Krimpen a d Lek en omatreken P TA D a HOOG Voortitter M BÜOGAERDT Bz S MAN IN T VELD De C J GORTER K TAN DIN BERG J HOEPLAKB Secretarie De Afd Woerden der Centrale Kieevereeniging Burgerplicht t te Bodegraven te Woerden U W SCHALY Voorzitter A KNIJPP Hz u Rietveld C MIJNLIEFF te Baruouteieaarder P KLÜI IVER Az Penningmr A MUS Secretarie Het Stembnrean is geopend Tan s morgens 9 tot e namiddags S aar Elk stembiljet moet Toorzien zgn Tan twee zegels zoodat biljetten met slechts 1 zegel of zonder zegel ongeldig zgn De biljetten mogen niet onderteekend zgn Het ia geoorloofd den naam waarmede men zgn biljet reeds bad ingsTuld door te schrappen en er een anderen Toor ia de plaats te se hrgTan De Kiezer wiens Stembiljet mocht Terloren gegaan of in het ongereede geraakt zjjn kan aan het Stembnrean een ander bekomen Een ware Schat TOor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Oname en geheime uitapattingen is het beroemde werk ZDr Retau g ELFBIi WARI G Hollandsche nitgare met 27 aib Prgs 2 galden Ieder die aan de Terschrikkelgke gcTolgen Tan deze ondeagd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te Terkrggen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland 4 pCt PAÏÏDBHIEVEIT VAK DB Pester Vaterl ndischer Ërsler Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Pandbrieïen z noininaal groot 200 1000 5000 eii 10 000 Kronen voorzien van hatQaarlyIctohe Coupons per 1 Kaart en 1 Soptember en aflosbaar a pari door middel van balQairlijkscbe mtloling De Couponi zyn thaua en ook in de toekomst vrij van belaating Tolgena de Wet van 188Ö Art SO 10 zij zgn evenals de Uitgelote Paudbrieven beUalbaar te Budapest Weenen en te Amsterdam ton Kantore van ondergeteekenden tot den koers van den dag Volgena de wet van 1876 is op de gezameulijke verpande bypotheken prioriteit der houders vanPandbrieveo ingeschreven aardoor huu bet reoht op de hypothecaire schuld vorderingen in de eersteplaats is gewaarborgd Zeer ITette Cresteendnikte NAAUmSTJES worden GELEVERD door i BRINKMAN eD 2lL De ondergeteekenden verwijaende naar bun Prospectus van 19 Janaari 1 1 en bet Jaarvorttag der Inslelliag over 1894 berichten dat zy voortgaan met den Verkoop der 4 pC7t FandbrieTon van de Pester Vaterlftudisoher Erster Sparcassa Verein tot den koers van den dag WEKTHEIS1 GOWPKBTZ AM3TBEDAM M L 1896 6oud Suelpersdruk isa A BaraillAN üoo BINNENLAND GOUDA 14 Mei 1895 By de heden gebonden verkiezing voor drie leden der ProTiaciale Staten werden aitgebracht 871 stemmen Het untal kiezers bedtaagt 1134 De heer A M nlieff arts is benoemd tot officier van gezondheid bg de landmacht GisterenaïOttd teo ongeveer 8 aar ia op de Goowe een jongentje te water gevallen en geInkkig gered door den brogwacbter £ Luien Heden werd in de St Josephkerk op de Gouwe het feest gesierd dat onlanga was uitgesteld ter eere ran den Ëerw Pastoor Albada Jelgersma die Toor 25 jaar tot priesVer wag gewgd De kerk was keurig met groen versierd Zondag 19 Mei a s beeft vanwege Je ederl Roomach Kath VolkHbond afdeeliog Gooda in de Zaal Knastmiü der Sociëteit Ons Genoegen c eene boitengewooe vergadering plaats Als spreker zal optreden de wekietw heer ir A van Kexkhoff o c Tydens het bezoek van HH MM de Koninginnen te s Hertogen boBch zal Woensdag baron d Osy de Zegwaart gonvarneur der provincie Antwerpen nameos Z M den Kooing van België en de Belgische regeering HH MM begroeten De arrondiasements reebtbank te Maastricht verof riJeelde gisteren W H V redacteur van het socdemocratisch weekblad de Volkstribuunc te Maastricht wegens beleedigiog van rar B aldaar tot 1 maand gevangenisstraf Het personeel der gist en spiritusfabriek te Delft heeft een vergadering gebonden ter bespreking van de quaeatie der inning der achterstallige bedrüfsbelasting Mr P Tjeenk Willink diende de vergadering van deskundig advies en op zyn voorstel werd de volgende motie aangenomen De vergadering van werklieden gehouden in De Gemeenschap vernomen hebbende dat vanwege den fiscus wordt gedreigd met beslaglegging op het loon onder den patroon iodien deze niet de FEUILLETON UU het Zxeedach 11 ËQ gij salt uu zij gehuwd is nimmer tot baar over uwe liefde spreken nimmer trachten haar te naderen t Neen op mgne eer nimmer Ik ben niet laag genoeg anderen te willen verleiden hünoa pliohteo Ie vergeten zelfs al vat ik do mijnen verkeerd op Ik dank u Alma ondersteunde bet hoofd met de baud en bleef eene poos ia stil gepeins ËindeIp beraam zy Wanneer ik u nu zoida Ivar gij bemint mg niec en mijne liefde is reeds in baar begin uitgedoofd wy koesteren dus geen ander dan vriendscbappeiyk gevoel voor elkander wij geven elkander wat wy ontvangen bet spel staat geiyk laat ons daarom als vrienden een verbond sluiten op wederzydscb vertrouwen gegrond en met het gemeenschappelijk belang den laatsten mannelijken vertegenwoordiger van de familie Ridderhjerta voor schande en armoede te bewaren wat zoudt gij dan antwoorden Dat bet oËfer van uwen kant te groot zoude ïijn gQ syt jong en het voorbijgaand gevoel dat u aan mij gehecht beeft waarborgt n niet voor eene andere liefde Ik zou veraohtelykei zyn dan ik my reeds gemaakt heb wanneer ik eene jonge vrouw voor baar gehaele leven aan mjjoe icyda verfooadi wamietr ly achterstallige directe belasting van zyn per soneel betaalt kzich onbevoegd rekenend te beoordeelen iu boeverre de uitvoering dezer bedreiging door de rechteiiyke macbt zon toegelaten worden spreekt bare overtuiging uit dat een dergeiyke wgzfi van invordering van belasting scbuld afkenriug verdient als schadeiyk voor de goede verstandhouding tusscbea patroon en werkman Donderdagavond jl werd in eene vergsuleriDg van godelegeerden van 40 vakvereenigingeo besloten met het oog op deo iaugea duur der werkstakiug van de Amsterdamaobe meubelmakers eene groote openbare vergaderïug t houden om te trachten dezen stakers en ook den steenhouwers steun van andere zyde te verzekeren Die vergadering vond gisterenavond plaats iu het Paleis voor Volksviytc en werd druk bezocht Als onderwerp van bespreking was gegeven algemeene werliatakiog B Polak de geueraaU der diamantbewerkers voerde over dit onderwerp als eerste spreker van den avond het woord Hjj zeide dat eene algemeene werkstaking op dit oogenblik eene onniogelgkheid zon ijo De meubelmakers konden hoc stryd slechts met eene overwinning bekroond zien door geld alleen geiyk ook de diamantbewerkers door middel van geld hunne zege bevochten Ook voor hen was het overigenp eene qoaestie van tgd Het was in het belang der patroons dat de staking spoedig zou eindigen wyi zy door lauger dralen de markt zouden openen voor buiteolaudscbe in het byzonder voor Duitsche fabrikaten en dit teo slotte op hun nadeel zou uitloopen Wat het uitlokken eener algemeene werjtataking betrof zou op dit oogenblik niet gerekend mogen worden op de diamantbewerkers wyl deze door de staking van twee maanden welke zg thans achter den rug hadden uitgeput zyu Polak gaf den raad guld byeen te brengen in groote sommen o ndat in eene kapitalistische mantschappy geld bet eenige strydmiddel is Baatte ook dit niet dan alles op de laatste kaart gezet en de algemeene werkstaking geproclameerd De tweede spreker Ëicbelsbeim deelde mede dat het doel dezer meeting niet vas het proclameeren eener algemeene werkstaking maar alle aanwezigen op te wekken voor het denkbeeld eener algemeene werkstakiug propaganda te maken opdat men gereed zou staan wanneer de algemeene werkstaking eene noodzakeiykheid mocbt blyken te zyn geworden De derde spreker Ten Boekhorst stoot zich by Polak aan en sprak ovei organisatie in bel mij niet beminde Eenmaal zon uw hart kunnen ontwaken en de stem der liefde zich doen hooren en dan dan zoudt gij geketend sijn aan den man dien gij bemmdet noch aohtet Neen Alma zulk een olfer kan War lUddarhjerta nimmer aannemen Een ofiar neen masr aU ik u mijne hand soheok dan zult gij toch niet weigeren P Gij legt het voorbygaand ge ool dat ik voor u koesterdo ja hat was voorbijgaand als liefde maar bet i onveranderlyk ah vriendschap Mijn hart Ivar ka nim mer een ander man beraianen Als eene eerlijke vrouw cal ik altyd uwo trouwe vritnain zyn onder voorbehoud dat gij nimmer den eod verzaakt dien gij gedaan hebt met betrekking tot haar die gy bemint En iiu Ivar laat ons eindigen Wij zijn beiden twee takken van het geslacht Ridderhjerta en te trotscb clan dat wy de geringste schaduw opdien naam zouden dulden Ik wil niet dat de laatste vertegenwoordiger daarvan de altijd verachtelijke rol van een bankroetier zal a elea Neem dus de hand aan die ik a mot een eerlijk hart geef en gy zult hoop ik nimmer reden tot berouw hebben voor m zelve koester ik dezelfde hoop 4 lma riep I ar uit getroffen door haar grootmoedig gedrag Mag ik wel hetgesoheuk Banuemen dat gij my aanbiedt Als gij het niet met eere kondot aannemen dan zou Alma Stern het u niet aanbieden Nu nu al het onware en valsoho verdwenen is kunt gy het doen Beloof mij slechts bij uwe eer nimmer mijne hoop te beschamen Alma stak hem de band toe Ivar vatte die en antwoordde terwijl hy eene knie ter aarde boog algemeen Hy deelde mede dat de stakende meubelmakers deze week zouden vallen ia deo stryd indien zy niet gestenod weiden Na een kwartier verpooziug welke benut werd voor eene collecte teu behoeve der weerstandakas van de meubelmakers werd nog door onderscheidene sprekers ouder wie Keens v Zukfen en Domela Nieuwenhuis bot woord gevoerd Kort v6ór middernacht ging men uit elkander £ en deel van de bezoekers der vergadering trok zingende de stad iu op den Dnm viel een botsiug met de politie voor boogstwaarsckynlijk wyi het zingen werd voort j ezet boewol het uur van middernacht reeds had geslagen Een enkele werd gewond en naar het politiebureau geleid Op bet Museum van Kunstnyverheid te Haarlem zal weldra eene tentoonstelling worden gehouden op het gebied der Textiele knust oude en moderne werken die door schoonheid van teekeningen en klenr alsook van bewerking uitmunten De tentoonstelling zal omvatten k ntwerkeO borduursels en andere werken tot het kaBstnaaldwerk beboorende weefsels van verscbülende grondstoffen enz enz terwyi by genoegzame deeloeminK het plan bestaat een speciale afdeeling voor Indische en Oostersche werken te vormen V dirnctio van genoemd Museum doet alreeds thans een beroep op de welwillendheid der Dameg en allen die in het bezit zyn van oude kantWerken borduurwerken of weefsels om deze voor de tentoonslelling aftestaau Slechts door algeheele samenwerking kan een goed geheel verkregen worden De conservator van het Museum de beer E von Suber die de rpgeling dezer tentoonstelling op zich heeft genomen is gaarne bereid alle gewenschto inlichtingen te geven De ingezonden werken zullen des geweoacht achter glas worden tentoongesteld en tegen braud 3chade verzekerd de toezending moet franco geschieden aan bet adrea van den Conservator terwyi de terugzending op kosten van bet Museum zal plaats hebben Deze tentoonstelling beloofd zeker zeer belangryk te worden Buiten en binnenUndscbe scholen die op het gebied vau kenstnaaldwerk werkzaam zyn zullen worden uitgenoodigd terwyi van verschillende zfldeu medewerking werd toegezegd Men schryft uit Enschede san de Amst Zondagmiddag had alhier om 3 uur in de open lucht aan de Groaausche straat een groote openhHre vertjaderinj plaats waarin aU sprekers Op den dag dat ik uw vertrouwen schond zou ik zander gevoel van eer zyii en gij zoudt bel regt hebben my als oen lagen nllendeliug te verachten ttOij zult Uwe gelofte niet vergeten dat hoop ik ten minste Sta op r r wij hebben nu den eersten kaoop gelegd tot eene onverbreokbare vriendschap Dne dagOD later werd de vsrlofing van Alma en Ivar gevierd Magister Itehn keek bezorgd en bekommerd Constance Srjarnburg was botooverend schoon en lieftallig De donkere oogen schitterden van vuur en leven terwijl zij door hare geestige conversaüe aller opmerkzaamheid uitsluitond op haar pertooD wist te vosti on Alma s trekken werdf n kouder en atijvor naarmate Constance levendiger wenl Achter het schild van overmoediifBn trots waarmede Alma hare gevoelens trachtte te verborgen bemerkte magister Reba dat een wüzentlijk lijden verborgen was en achter Constance s betoovdronde vrolykbêid en inufmendo kokotlerie kwam eene met moeite verholen jalocrsohhoid te voorschijn Toen de oogen der jonge barones op de bruid gericht waren vonkelden zij alsof eoue vlam van bant togen haren wil zich een weg wilde banen l ar scheen kalm en ernstig en naderde Constance den ganschen avond niet maar hield zich bijna uitsluitend mot zijne bruid bezig toch was er niet de minste affectatie te bespeuren in de wijze waarop hy den verliefde speelde Er lag iets in Ivar s gedrag tegenover Alma dat vau hoogachting en genegenheid getuigde Irar bad zich ernstig voorgeuomeo zich de edelmoedigheid die Alma hem bewezen bad u aardig ie maken en zooveel ia zyn vermogen wss tot haar geluk bij te dragen Nadat aüe gaiteu de bruidegom daaronder gera optraden Job Vissoher van Arnhem J Pieterson en J Tusveld beiden van Enschede die allen tot ondernerp hadden gekozen De werkstaking aan de toomwevery de Nyrerbeidc te Enschede en de onverantwoordeiyke daden van dt n beer T van der Zee burgemeester en van den heer M van Gulderen administrateur der fabriek Een 200 tal socialisten en arbeiders waran aanwecig terwyl het scboone weder nog vele nieuwsgie rigen lokte Tegen vyf unr was de meeting geëindigd en werd gelegenheid gegeven in bet gebouw Vooruit tot debat omtrent het gesprokene Alles is in de bette orde afgeloopen Het hoofd van politie was met zyngeheele politiemacht tegenwoordig en had verder het geheele korps marecbanssees van hier en tevens nog eenige marechausieei uit Almeloo en Hengeloo gerequireerd Zaterdagavond werd in het café van den heer Wevers aan den Parkweg alhier een vergadering gehouden van sohildersbazen met hunne knechts onder leiding van den burge meester Met meerderheid van stemmen werd door de bazen besloten eerst zelf Maandagavond nog eens te vergaderen alvorens eenige loonsrerhooging toe te staan De knechten waren bter niet mede tevreden en teekenden biertegen protest aan Door den burgemeester V d Zee werden zy dringend aangemaand om den uitslag af te wachten van betktelde verga deriog alvorens zy begun en te staken Een scène in het Engelsche Lagerhuis Het was Donderdagavond omstreeks middernacht het Huis atoud op het puut van uit een te gaan Toen de voorzitter daartoe het voorstel deed zeide dr Tanner Ik wenscb te vragen of bet waar is dat Z K H de Hertog van Cambridge zgn ambt van opperbevelhebber zal nederleggen en plaats zal maken voor een meer gescbikten man Luide kreten tot de orde De Voorzitter Tot de orde Dr Tanner Ik wilde vragen tot de orde of een lid van de Kaninkiyke familie de orde I die reeds te lang geprofiteerd heeft van do algemeene kas tot de orde 1 zgu ootsl f zal nemen De heer fiartfeyt Komen dergelgke oitlatiugen tegen een lid der koniukiyke familie ia dit Huia te pas c De Voorzittur Dergelgke opmerkingen zyn te eenenmale buiten de orde c Dr Tanner Neemt zyn Koninklyke Hoogheid zyn ontslag allerlei kreten De Voorzitter Tot de ordel De qaaeatiü n of bet Huis zal verdagen keud zich verwijderd hadden vinden wij Alma en Kehu iu de ledige maar nog geheel verlichte zaal Nu F zeide de gravin en zag haar ouden leermeoater vragend aan r Wat belieft t was het antwoord waarna by volgens gewoonte zijne aanifdoos aansprsk Ik bid u houd u niet aUofgy my niet begrypt zeide do gravin op smeekenden toon en met roattea glimlach die haar bloeke gelaat flauw verhelderde maar leg mij open en oprecht uwe gedochte over mijne verloving 7jc uaa Bobittorend Dat wil zeggen het feest was hrillunt Moeder en oom van den biuidegoa waiNju in deu zevenden hemel de gasten amuseerden zich wnrcn zelfs zeer geanimeerd en Om iods Wil herhaal toch niet wat ik zelve weet maar spreek tot my alt een vaderlyke vriend en zt g my heb ik mijn toekomstig geluk op eeu al te onzukeran teeriingworp gesteld toen ik myne band aan Ivar beloofde rNu is het tamelijk laat om mij daarnaar te vragen antwoordde de magister langzaam Wanneer gij mjjn oordcel hadt willen vernemen dan bod die vraag vroeger moeien godaan zyn Nu heeft uwe vorloting mij even als alle anderen verrast Heeft mijne verloving werkolyk myn ouden vriend verrast F Dat kan ik haast niet gelooven flTooh is het zoo Sedert wy het laatst over uwe neiging lot graaf Ivar spraken heb ik voortdurend acht op u geslagen en ik heb u zoo bedaard zoo eeoMlvig bevonden dat ik meende te gelooven dat gij besloten had eene onbeantToorde liefde in ow boezesa te veraaoreo