Goudsche Courant, woensdag 15 mei 1895

li sg r 4 67 X S8 I 6 04 1S 48 6 11 12 62 1 44 3 60 4 08 6 80 HOTTSBDIM g ocDi 1 61 10 91 U 6 0 18 80 1 46 lO Si K 1 66 10 19 f 8 08 10 48 f 8 09 lO U 10 68 18 08 18 40 8 16 landich Indië met kantoren en agenten in al die havens langs Java s kusï vanwaar uit het binnenland het best bereikt wordt Men bad noodig den steun van regeering en volksvertegenwoordiging en het vertrouwen en de welwillendheid van den handel en vaa de reizigers naar Insulinde Mededeeling van de wyze waarop allea wat noodig was verkregen werd zon een belangwekkend verhaal EÏju De Regeering hielp de Maatscbappy en maakte steeds ataat op haar fanlp als io A eh of elders snelle bystand noodig was De financiën verbeterden langzamerhand de postdienst werd versneld bet penoneel werd steeds beter en kundiger de vloot werd uitgebreid en een bloeiende en groeiende Maatscbappy viert nu baar zilveren feest Uit vertronwbare bron kan bet N v d D mededeelen dat in de tweede helft dezes jaars wederom gelegenheid zal gegeven worden tot het afleggen van examen voor vrye en orde De terreinen der tentoonstelling te Amsterdam zyn gisteren door 9600 betalende personen bezocht Des avonds waren de terreinen verlicht en zat men op het pleintje van OodHolland zicb in groepen te laven aan een koelen dronk De verlichting op Oud Holland is in den toon van het geheel H M de Koningin regentes beschermvrouw der tentoonstelling beeft in een telegram gisteren aan den voorzitter van het uitvoerend comité van HDr belangstelling in het evenement van den dag opnieuw getuigenis gegeven Door de Fransche regeering ia aan bare vertegenwoordigers in bet buitenland medegedeeld dat bet Instituut Pasteur thans op geregelde wijze voldoen kan aan de aanvragen om serum tegen de diphterie De aanvragen rechtstreeks gericht worden aan den heer Yvon apotheker van het instituut 48 roe Dntot Parys met toezending van het bedr en de kosten verzending liefst in postwissel De flacons zyn van twee soorten de eene bevatten 10 koh centimeters serum de andere 20 kub centimeters De eerste kosten 3 en do laatste 6 francs per flacon De kosten van verzending naar Nederland bedrijen 40 centimes voor pakketten inhoudende 5 flacons van 20 kub centimeters In de Volkscourant van AppiDgedam leest men c NBar wy vernemen beeft de beer G onderwyzer aan de openbare school in de gemeente S met zyn leerlingen een wedstryd ia het vloekeu gehouden Wie op de grofste manier Gods naam dorfde lasteren zou den uitgeloofden prys ontvangen Niemand zal dit vertelseltje gelooven De N Prov Gron Ct verlangt daarom dat de Volkscourante naam en woonplaats van den onderwyser zal medeelen Zij zal dit wel niet doen markt de Arnb Ct op want een aanklacht wegens laster zou dan niet uitblyven Slechts één tweede mogelykheid bestaat er o i nl deze dat de beer G na t noemen van zyn naam en woonplaats op grond van een geneeskundig onderzoek van S zou worden overgebracht naar een krankzinnigengesticht waarin hy dan gewiaseiyk zou thaiabehooren £ r is Zondag gewegwialerd door 23 wielrydera door een toertje van Amsterdam door het Gooi naar Amersfoort en terug De overwinnaar in dezen wegwedatryd de heer J M N Vrouwes van Haarlem legde de 106 kilometers af in 3 uren 19 minuten en reed dus gemiddeld SlVs kilometer per uur No 2 de beer J Doornekamp van Amsterdam kwam byna 4 rainoten later aan No 3 was de heer J Otterbeek van Amsterdam in weer 2 minuten meer Twee Hagenaars reden mede de heeren W de Jong en G Barende In Juni Tolgt een wegwielery Rotterdam Utrecht en terug Aan het Japanscbe hof is voor de dames nu de Europeesche kleeding verplicht gesteld Dit wordt door velen leer betrenrd De Westersche toiletten staan dan ook de Japanscbe Directe Spoorwegverbindingen met GUUÜA ZomerdleDSt 1895 Aangevangen 1 Mei Tl d van Greenwich sntint itnTTitaDAU 9 H 10 7 88 7 47 7 4i 8 07 eOllDA DEN HllC iêv Goud 7 t 36I OI S7l0 2n 10 60 18 19 18 88 1 87 8 86 8 47 4 46 6 17 7 14 7 49 8 89 8 64 9 6411 16 li T M 7 48 8 47 1102 18 37 4 67 8 01 10 0 Z egw 7 6 8 68 11 13 18 48 6 08 f 8 18 10 16 Toorb 8 07 9 0 11 87 18 68 6 20 8 88 10 97 Mtgt 8 18 9 11 9 87 10 07 10 48 11 39 18 48 1 08 1 67 4 06 4 17 6 96 6 67 7 44 8 81 9 9 9910 88 11 46 Ol Dl DTXICHT 9 06 10 19 11 18 48 8 88 8 17 4 16 4 4T 6 67 6 66 8 11 10 18 11 14 8 87 7 16 10 89 11 98 8 461 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 9 37 10 61 11 46 1 90 8 08 8 60 4 48 6 99 6 16 7 46 9 04 11 S O U II A A HSTERDAU lO Ol 11 18 10 1 31 4 4T 6 16 10 18 1 8 11 41 1 4 10 Ml a li U De heer Mo Hagh Ik siel voor dat tiinL op de vrang worde teruggekomea c De Voorzitter Ook dat is buiten de orde Het Hail giog daarop oitetfo Alweder een nianwe balaatiog Ja maar ditmaal eene waarmede ooch r kaDOCh gemeenteon tra iger te maken beeft een geheel Trgwiilige belaoting welke ran dt gelukkigen gevraagd wordt die in staat syn sieh ea den hunnen bet genot van een zomerreifije of buitenrerbiyf te verachRfEen Zouden niet velen onder deze nitverkorttpeo door een kleinere of grootere bydrageo ge meniyk den minder bevoorreoliten te gemoet willen komen en daaronder in de eersto plaats kostwinners die ook en nog meer behoefte bebbeu aan de frissche buitenlucht tot herstel van de geachokle gazondbeid Zoo dachten zes jaren geleden de dames ravr A C VaL ton Voorhoeve mvr J P Weaseliok Van Rossom en mej A G Elink Schuurman te Utrecht toen EJj besloten gelden te vragen als vrywillign yreisbelasting c Ëo zy vroegen niet te vergeefs Sedert Kgn tc Aikmaar Amersfoort Amsterdam Arnhem Deventer sGravenhage Oroinngeu Haarlem Leeuwarden Leiden Middelburg Nymegen Rotterdam Vlisaingen en Zotfen subcomitéV opgetreden om bet goede werk te bevorderen Én met velke uitslag Volgens bet pas versobenen verslag over 1894 konden in dat jaar 96 personen 14 mannen en 82 vrouwen 26 meer dan in 1893 gedurende 3 tot 10 weken naar Zand voort en Wgk aan Zee naar Hilversum en Baarn naar Zeist Driebargen Apeldoorn Laagsoereu Ëde of Nuuspeet worden ge onden Degenen die het hoofdcomité te Utrecht in staat stellen dat liefdewerk te volbrengen en daarvoor f 3775 te besteden zullen mat voldoening in het verslag lezen hoeveel nut de opbrengst der reisbalasting ten behoeve van zieken en beratellenden beeft gesticht Da bydragen wisselden in het vorige jaar af van f 1 tot f 150 en gaven de beschikking over f 4700 waaivan dus voor 1895 nog sUcbta roim f 900 over is Wie helpen nu dit bedrag weder aanvullen tot duizenden guldans door eigen a ngifti en naar eigen Bchaiting In de eerste plaats zekar de uitverkorenen die in eigen land of den vreemde verpozing vinden maar even gnarue worden bedragen van anderen aangenomen De oalmoee vernedert waar ze voor loon in da plaats wil treden schreef da kStandaard ia een barer artikelen aan de werklieden pensioneering gewyd het pensioen i geen aalmoes maar nabetaling van loon Hiertegen komt de liberaal in verzet Dt Bcbr vreest nl dst men zicb de hierboven geciteerde stelliug verdedigende op het gebied van de woordspelingen gaat begeven Het vraagstuk beeft een oeconomiscbe en een zadelgke zyde om de eerste toe ta lichten stelt de Liberaal de volgende reeks vragen die verband houden met het karakter van bel loon Wanneer loon dat is wat iemttnd in ruil ontvangt voor zgn arbeidskracht en waarvan de hoegrootheid o a door d nuttigheid van zyn arbeid wordt bepaalt wunneer loon iets is dat te kort kan icbieten omdat de de concurrentie geen hooger loon gedoogt hoe zal dan van nibetjtliug van loon in den vorm van een werklieden pensioen sprake kunnen zyn Zal die nabeti ling rekening houden met het des tgds tekort schietende Zal z ils nog aan baar man verschuldigd kunnen worden opgeëischt door de weduwe door de erfgenamen Wordt 7 y verstrekt door wie destyds het te geringe loon uitbetaalde Zoo neen is dan niet de geiykstelling van pensioen met nabetaald loon wetoig meer dan een woordenspel Maar wanneer het pensioen is t en bedrag door erscbille nde contribiianten byeengebracht omdat man den ouden werkman voor zyn levensonderhoud een tegemoetkoming wil verzekeren nun welke tegemoetkoming immers volgens de 8 40 8 47 S t4 9 01 t lO 8 01 t lS 8 11 8 1 8 tl 7 9t r S2 7 S 7 4 7 56 a u4a Moordreokt NieüwerV rk Üapi Ut Enitqrdan 7 RottardKm 0 wll SlO mBuwerkork S ll Moordreokt 6 6 86 S 40 7 66 8 09 8 81 6 60 8 64 6 69 7 08 8 18 e ll 7 88 8 81 8 41 9 öonifft Oudew Woerd oD Utreekl 4 41 I I9 8 81 9 10 Qouda A BiitenUm Wu oad 8S theorie van loonsnabetaling by zelf geen of geen belangrgke bydroge levert waar biyft dan de scherpte ter tegenstelling tosschen zoodanig pensioen en de aalmoes d i de gift door publieke of particuliere instellingen of privaatpersonen mot hetzelfde doel aan dezelfde categorie van personen verstrekt Wat de zedelyke zyde der quaestie aangaat de vraag nl of de warkman een recht op pen sioeu beeft dan wel of er slechts van een onverschuldigde gunst sprake kan zyn merkt de Bohr o m op Bezien wy die vro van roeht of gunst wat van diebterby waarop beeft de oude werkman recht Zoo gy hier van een recht wilt spreken dan beeft by er recht op dat de georganiseerde samenleving op baar leden hem in zgn nood bystaan Dan heeft hy rechtop hulp op tegemoetkoming op een toeslag by zgu te schraal inkomen Niet direct op pensioen evenmin als een recht op aalmoes maar een recht op help in bet algemeen hoe dan ook Een recht op de zaak dan niel ten aanzien van den vorm waariö of de wyze waarop Wie een recht op pensioen erkent erkent een recHt tegenover den Staat de georganiseerde samenleving De Liberaal daarentegen denkt aan een recht van andere orde bet zedelijke recht dat de hulpbehoevende beeft op den steun en krachtdadige liefde yner medemenBcben NA is den liberalen schryrer niet duidelyk waarom bet geldend maken van het eerste recbt wel strookt met de waardigheid van hem die zonder zyn recht op penstoen niet leven kan terwyl het beroep op de barmhartigheid z juer natuurgeoooten hem vernedert Vernederd is slechts besluit den schr wat gy wegens uwe zedelyke tekortkomingen moot ondergaan Gisteren vierde de Stoomvaartmaatacbappy Nederland baar zilveren feest Ter berinueriog aan de wording van deze thans zoo bloeiende onderneming teekent de schryvar van Dag tot Dage ïn het Hbl o a het volgende aan Toen de Lesaepa Afrika tot een eiland gemaakt had moest er gehandeld worden want aid het voldeed als diepgaande schepen zooder oponthoad zouden kunnen doorvaren dan word er zooveel tyd gewonnen dat voor stoomschepen geen andere weg meer mogelijk zou blyken Èn bet land dat te laat kwam aou dan zyn handelsvloot zien slinken en ge heel overvleugeld worden op eigen markt Daarom moest er gehandeld Na de lange booten brug der zeilschepen moest een korte yzoran brug door stoombooten geslagen wolfden tusschen Vaderland en Insnlinde £ n dit gescbiedde Weder was er een princetyke Prins die den weg wees Prins Mauritius in 1598 en prins Hendrik in 1870 en wederom kwamen er schepen die de namen droegen van onze vorsten uit bet Oranjehuis du i ilaatacbappy Nederland werd opgericht en als men bagaat al wut prins liendrik dacht en deed voor de welvaart van ons land hoe bij nooit deapereerde maar steeds bleef hopen en het voorbeeld gaf hoe by na zware tegenspoeden het nieuwe prachtige schip dat dank zy hem gebouwd werd vol geestdrift den naam van Voorwaarts schonk dan gevoelt men een aandoening van dankbiarheid voor dien nobelen moedigen prins wiens nagedacbtenii we vol eerbied hulde brengen Wat beeft die Maatscbappy Nederland die de nationale stoomvaart tusschen Nederland en Indië vestigde een tegenspoeden gehad Men had voor het eerst uoodig gezagvoerders voor groote mailbooten machinisten administrateurs of pursers c geneesheeren op de schepen stokers in de Uoode Zee Men bad noodig eau haven voor afvaart waar groote schepen een droog dok vonden en ziet in 1871 waren noch Amsterdam noch Rotterdam toegaugelyk voor groote stoomschepen en een droogdok ontbrak by ons I 10 14 11 01 11 08 11 16 11 14 8 86 8 16 8 18 Men had noodig een organisatie in Neder stond bekend ali vroom maar tereni alg bijzonder opgewopden Sedert eenigen tyd leed zy aan de waan dat kwaad van haar werd gesproken en ook den eerw heer De Broglie beschuldigde zy praatjes over haar te hebbeD uitgestrooid Naar aanleiding daarvan had zy reeda een paar malan in de kerk der GarmetieteD waaraan de eerw heer Do Broglie verbonden is een scène veroorzaakt en by een bezoek door den priester haar een paar dogen later gebracht om haar op bet onbehoorlyke en dwaze van haar beweringen en handelingen tewyzen eischte zy dat de geeatelgke een stuk zon teekenen waarin hy verklaarde zyn beschuldigingen te herroepen Na bekomen weigering daar er geen beschaldigingen waren gedaan en dna niet konden ingetrokken haalde de blykbaar waanzinnige een revolver welke zy den vorigen dag gekocht had te voorscbyn en loste vier schoten op haar slachtofier Het eerste sctiot doorboorde den priester de rechterhand De getroffene nam daarop da vlocht doch van de drie hem achterqu gezonden schoten trof bet eene hem doodelyk in den hals De moordenares begaf zich daarop met bloed bevlekt naar haar biechtvader om hem te zeggen dat zy den eerw heer De Bri He had vermoord terwyl zy den commisiarti von politie oen briefje had gezonden met de korte mededeeling Begeef u naar No 5 Roe Notre Dame des Champs Daar is een lyk Terwyi pastoor en commissaris zich naar dit adres badden begeven en den vermoorde danr werkelyk als lyk badden gevonden had zicb de rampzalige vrouw in handen der politie gesteld en met de meeste koelbloedigheid aan deze de byzonderheden van hare misdaad medegedeeld De vermoorde was 61 jaar oud es wa algemeen geacht geeatelyke Hy leefde eenvoudig en besseede de inkomsten van s n particulier vermogen geheet ten bate der armen De eerw De Broglie was schrgver van onbetwistbare verdienste £ r zyn tal van verken van zyn hand verschenen Omtrent bet maken van slaapplaatsen in de compartimenten Ie klasse der nachtsneltreinen D 5 6 Keulen Berlyn zyn de volgende bepalingen gemaakt Aan den wensch der reizigers tot het in orde brengen van slaapp aatsen in de oompartimenten ie klasse moet zoo bereidwillig mogetijk worden voldaan waarby veronderstpld wordt dat de reizigers die aan een en dezelfde 7yde zitten omtrent het gereedmaken over eenitemmend wenscben en zich met elkander voT itoan hebben over het gobruik van de onderste en bovenste legerstede Maakt een der op dezelfde bank zittende reizigers tegen het gereed maken der slaapplaatsen bezwaar dan moet de oorspronkelyke toestand der zitplaats behouden bly ven of weder gemaakt worden De vraag omtrent bet gebruik der bovenste of onderste slaapgelegenheid moet bij verschil van meening zoo beslist worden dat de bezitter van het even plaatsnummer de onderste en die van het oneven nummer de bovenste slaapplaats verkrygt Geheel Parys is vol van den moord die daar Zaterdagochtend door een dame die aan vervolgingswaanzin leed is gepleegd op den eerw beer De Broglie den jongsten broeder van den bekenden hertog De Broglie den minister president onder het bestuur van pre sident MaoMahon U IS 7 11 7 62 7 69 8 0 8 13 T SO 8 28 3 48 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 9 10 6 80 8 30 6 37 6 44 6 60 ll iO 9 41 9 10 a i 3 10 4 40 GOUDA De moordenares ia een gewezen modiste 49 jïtar oud en heet Maxence Amelot Zy 8 96 tO OB 3 99 4 08 lEN H t A O tHlge 6 48 7 80 7 418 30 9 91 9 4610 1411 8118 161 38 8 44 8 68 3 43 4 16 6 176 11 7 68 9 881 Voorb 6 64 10 80 1 44 6 17 Z Zepr6 08 10 86 1 68 6 13 9 6S i er M 6 19 10 46 S 09 6 42 10 08 Onnda 6 80 7 60 8 18 9 9 66 10 16 10 67 19 06 19 46 9 90 3 14 3 86 4 13 4 43 6 47 6 68 8 28 10 18 Stopt Ie Bleiswyk KruiBweg en NootdorpLeidschendam D T 1 £ O H T 0 O U D 1 10 84 10 14 Ulteeht 6 88 7 60 9 10 11 34 18 60 3 10 3 68 4 43 6 36 7 60 8 09 9 07 Woerden 6 68 8 11 10 83 11 61 4 11 6 68 r 9 18 Ondawatar 7 07 8 19 10 31 4 14 S g 9 36 11 10 Gonda 7 80 8 89 9 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 3 6 80 7 00 e 86 8 41 49 AMSTEXDAHeOVDA I IO 1 16 l ll 11 8 40 4 96 6 81 6 10 IJ M 1 U ll ll M 7 46 8 49 11 10 AjBaterdan Wp Owla ichaonra TOlitrekt niet goed wier korla gelette figuortjes Teel beter paiaeD in den traditioneelen aloiken eenigetins opgepoften rok Een der Toorn am te en be lIig lo J pBn ohe damei geeft het toorbeeld n trouw a o het Mtionul coitonm zoodr zji uit de hofom gering i en laat hare kindoren altijd gaan in de schilderachtige ond Japaneche kleeding Naar wj toroemen heeft H M de Koningin Regentea nadat wai geconstateerd dat deknaap die deior dagen op de DagelgkacheGroenmarkt in Den Haag onder het rgtaigTan H M de Koningin was geraakt hoegenaamd geen letaal had bekomen n dat ongetalaan eigen ouTOOrziohtigheid Tan den knaapwaa toe te chry en nochtans aan de moederTan den knaap op grond harer behoeftigeonntandigheden een gift doen toekomen lanf 25 Dagbl Men Bchrgft nit Breda Het gebouw bestemd tot ontiangst der Eolterdamsche gezondheidakolonie gelegen in het ülvenhoutscbe bosoh naby Ginneken nadert a ne Toltooüng Geplaatst in eene matige omgering Tan hoach en hei en teveni aan prachtige lanen waarlangs hooge buomen zal het ook wat doelmatige inrichting betreft zonder twyfel aan zyne bestemming beantwoorden Het gebouw staat met het front op bet noorded beeft eene lengte Tan 20 50 M bij eene hoogte tan 5 50 M en eene breedte Tan 10 50 M aan de Toorzjde is orer de geheele lengte een warande Ton 3 M diepte Tan Toren geheel open en op zy 4oor glazen schottingen gesloten uit deze warande komt men door Tier dearen in de speelkamer die tevens eetzaal is en op een klein gedeelte na dat tot ontvangkamer moet dienen de gebeete lengte van het gebouw inneemt aan de achter beuedenzgde hevinden zicb de badkamer kleedkamer keuken en ziekenkamer In de hadkamer beviDden zich twee badkuipen die uit de keuken op spoedige en gemakkelgke wgziTau warm water Torrzien kanoen worden Het boTenste gedeelte wordt aan de voorzydf ingenomen door twee slaapzalen een Toor jongens en een TOOr meisjes in elke slaapzaal is minstens plaats TOor 20 kinderen zondei in botsing ie komen met de strengste eiscbeo der hygiene dat ook hier Toor licht on lucbl gezorgd is spreekt Tan zelf Aan de hoveo achterzyde beTinden zich twee Tertrekken voor de geleiders en de zolder EenToad doelmatigueid en sieriykbeid hebben een schoon geheel daargesteld dat een hoogst aangenamen indruk maakt architect en aannemer hebben eer Tan hnn werk En ols nu eerlang do eerste Ilotterdamsche getondheidskolonie baar intrede zal doen begeleid door het comitó met wellicht meer belangstellenden uit Rotterdam dan znllen ig by gelegenheid van dieu feestdag aan heleinde Tan een laan genaamd huisdreefc vlaggen met de nationale en Rotterdsmsche kleuren vau hun gebouw zien wapperen Dit zal dan de eerste voldoening zyn voor het comité dat gesteund door Kotterdamsche milddadigheid eens stichting deed Terrgzen die getuigenis aSegt van niet genoeg te waardeeten werkzaamheid ten behoeve Tan een zoo lolfeiyk doel Te Capelle a d IJ leeft een meisje dat met recht den naam tsu monsterkind mag dragen Op 4 jarigen leeftyd woog het reeds 78 pond en nu 13 jaar oud heeft het een gewicht ran 240 pond zegge 120 kilo Thans is zg onder medische bebandeliug te Leiden hare beenen ontzaggelijk dik leden onder het zware gewicht Tan haar lichaam Aan de scholen met den Bgbel was op 1 Tanuari jl een tekort Tan 160 onderwgzers terwyl het getal kweekelingen toen 873 bedroeg Het laat zich dus voorzien dat het tegenwoordig tekort aan onderwyskrachten weldra TOor overrloed zat plaats maken Er bestaat alle kans dat gebonden zal worden een wielerwedstrgd tusschen den Uuitscbeo kampioen Lehr en den Nederlandschon rgdor Eden Het bestuar der Arnbemsche wielerbaan heeft daartoe haar baan en als prys een kunstToorwerp ter waarde van f 240 beschikbaar geateld nit te keeren aan hem die tweemaal achtereen of op twee der drie Tastgesteide afstanden oTerwinnaar wordt Die afstanden zgn 1 Eng mgl zonder 10 EM met gangmakers en 5 KM zoo noodig met gangmakers Eden heeft reeds dit Toorstel aangenomen mocht Lehr niet overwinnen dan ontvangt hg toch een prgs ter waarde ran f 120 Falh a weorToorspellingen Van 14 tot 18 Mei In deze dagen begint het weer te Teraoderen De temperatnnr daalt aanzieniyk De regen duurt Toort en Talt in tamelgk groote mate Zelfs is het niet onmogelgk t er sneenw Talt Ook kan men hier en daar onweer Terwachten Da door dan Raad dergemeenteWamel Tastgesteide verordening houdende maatregelen tegen reri omde bedelarg is door 6ed Staten ran Gelderlaqd goedgekeurd BHitenlandsch Overzicht Keizer Frans Jozef die na zgo terugkeer de ministers Kalnoky Josica en Banfiy ontving heeft nog niet medegedeeld boe b het gtischil tusschen de Hongaarache regeeriog en bet Vaticaan Kal oplossen De keiser deelde alleen mede dat by na de inlichtingen van alle ministers vernomen te hebben dezer dagen eene beslissing zou nemen Dit besluit des keizers beeft te Buda Pest geen guustigen indruk gemaakt want de Hongaren hadden verwacht dat de keizer terstond party zoo kiezen voor baron Banfiy Heden zal in de Hoogaarscbe Kamer de quaestie weer ter sprake komen Men verwacht dan eene rumoerige zitting want de leiders der oppositie blijven bg bun plan om bet standpunt te handhavan dat baron Banffy hy dit geschil met het Vaticaan heeft genomen Heden zal in de Eerste Kamer ook de behandeling der heide kerkelpe wetten die nog niet zgu afgedaan aan de orde komen Deze beide wetten betreffen de gelyksteiling der Israèlieten met de beladers van andere gezindten waartegen de clericlaen Magnoten steeds protesteeren Volgens de beden uit Pest ontvangen tele grammen is ten minste over deze qoaestie tusschen beide partyen een vergelglE ge troffen Daarover is althans nu een schikking te verwachten Wellicht volgt nu ook spoedig een in rake het geschil tusschen den heer Kal nokj en Banffj De ümstnrz Vorlage is verworpen De Duitsche Kyksdng beeft zoowel de voorstellen der regeeriog als die der commissie van rapporteurs verworpen De derde lezing is daardoor onnoodig geworden Het was Zaterdagmiddag dan ook reeds spoedig bekend dat in den Ityksdag evenmin een meerdei beid te vinden zon zyn voor g 112 ah voor § 111 Dit had een noodlottigen invloed op het debat dat btijk gat van prikkelbaarheid en gekrenkt beid en dat verliep in een uiteenzetting door de ledei van het Centrum van hun houding Ën zoqyiaderde bet oogenblik der beslissing De minieer van oorlog generaal Bronaart von Schellendorfr trachtte nog de lezing der regeeriiig te verdedigen Maar tevergeefs Er was geen meerderheid byeen te brengen Voor de regeeringsvoorstellen stemden slechts de con servatieven de ryksparty en de nationaal liberalen voor die van de commissie het Centrum en do Polen En toen stelde Bicbter voor de overige paragrafen van bet ontwerp zonder debat in stemming te brengen In tegenwoordigheid van een zwygenden kanselier en van een zwygenden IJondaraad volgde thans met groote snelheid de eiudbealissing Mot luid gejuich begroette de linkerzyde de mededeeling van den voorzitter dat het ontwerp in eiken vorm verworpen was en dus geen beraadslagingen meer er over zouden plaats hebben De Umsturz Vorige waa begraven De groote verdienste biervan komt toe aan het Centrum zooals de Vois Z f c zeer te recbt opmerkt Het regeerïngaontwerp was oomogelgk maar van een on mogelykheid die niet door allen werd ingezien Het waa de taak van het Centrum die duidelyk te maken voor ieder Bij de eerste poging om bet regeeringsontwerp te wyzigen in den geest van de inquisitie en de grondstellingen van den Syllabus in te voeren in het Duitsche strafwetboek ontstond in bet Ryk een storm van verontwaardiging De politieke vrybeid zou des nooda nog een stootje hebben kunnen velen toen er een poging werd aangewend om da religleuse vrybeid aan te lasten rees bet geheele volk als één man op om te proteateeren Eu thans ataat de krachtige regeeriug dio geroepen was het beheer van Caprivï over te nemen in de meest onbehoaglyke positie waarin ooit een regeering verkeerd heeft Zy beeft niet alleen van de lociaal democratie manr ook van bet Centrum meer verwyten moeten hooren dan een harer voorgangsters en zy beeft er het zwygen toe moeten doen Zy staat thans voor de keus 6f de begane fout en zijn gevolgen te vergrooten door een nog erger fout de ontbinding óf gedachtig aan de spreuk dat het beter ia ten halve gekeerd dan ten heele gedwaald een anderen weg in te slaan om bet gezag te wapenen tegen de revolutie De Saksische justitie ia voornemens een proef te nemen met bet stelsel der roorwaardeljjke veroordedling en wel in den volgenden vorm De officieren van joatitie hebben da opdracht gekregen te beslissen of er termen bestaan om voor de veroordeelden onder de 18 jaar met uitzondering van ter dood veroordeelden uitatel van tennitvoerlegging van bet vonnis aan te vragen Blykt na afloop van het door den minister verleende uitstel dat de veroordeelde zich inderdaad beeft verbeterd dan wordt by den Koning aanbevolen voor gratie Bij uitzondering zulleii deze be palingen ook op volwassen personen toegepast kunaen worden Zelfs zal wanneer de omstandigheden dit billyken in enkele gevallen de openbare aanklacht achterwege kunnen biyven In Ooftenryk en België bestaat dit systeem van strafttitstel op hoop van beterschap reed sedert lang maar wat Saksen betreft maakt de Germaniac de optperking dat daar te lande de slechte gewoonten bestaat de namen der aangeklaagden voluit en met alle mogelyke vermelding van qualiteit ber fomst beroep enz otHcieet te publiceeren en dus ook by het geringste vergryp de veroordeelden door middel van de pers voor immer te brandmerken coodat menig zwak maar nog met boos delinquent ook al wordt nu syn straf uitgesteld toch den moed verliest omdat hy iu de krant gestaan heeft hetgeen hem te allen tyd verweten wordt Ook hierin dient dus verandermg te komen zoowei met het oog op de toekomst van den delinquent als ten respecte van zyn vaak zeer achtbare familie De Servische koningin Nathalie is thans weer te Belgrado Vier jaar geleden moest zy de stad verlaten thans werd zy weer met vreugdegejuiob binnengehaald De straten waren te harer eere feeatelyk versierd en reeda vroeg in den morgen stond een dichto menigte aan bet station te wachten Toen de trein om 8 uur het station binnenreed gingen er daverende juirbkreten uit het publiek op Nathalie werd verwelkomd door haar zoon koning Alexander en door de hooge staatsambtenaren De voorzitter der Sjoepajiua de burgemeester en verscheidene dames boden baar bouquetten aan Voor de KonBk het paleis des krniags was eene zó6 talryke volksmenigte byeen dat hot rytuig der koningin slechts met groote moeite kon voortkomen De koning en zyn moeder vertoonden zich herhaalde malen op het balkon en wétden door het volk telkens met luide toejuichingen begroet De ontvangst der nit Servië verbannen koningin is derhalve zeer gunstig De Staatscourant die melding maakt van den terngkeer van Nathalie deelt mede dat Alexander bij zyn voornemen blijft om de wetten in te trekken waarby aan zyn vader en zyn moeder het verblyf in Servië wordt outzf d Dit zyn voornemen getuigt zeker voor zyn goed hart maar dan mag er wel een aparte regeling voor het verbluf van vader en moeder gemaakt worden zóó dat Milan buitenslanda gaat als Nathalie in Servië komt en omgekeerd Anders zou de koninklyke Konakcio Belgrado allicht weer menig onstichtelyk tooneel te zien geven want Milan is nog op en top de oude Hy reist thans met veel geld op zak Italië door t Gerucht giog eerst dat er ergens een aanslag op bem was gepleegd maar later bleek dat de ex koning in het museum te Venetië door een bankier waa aangemaand om eindelyk eens zyn scholden te betaten De ruzie moet wel hevig zyn geweest dat men aan een oansli dacht Qroote politieke beteekenis hecht men niet san bet bezoek van koningin Nathalie Maar dat ze haar zoon menigen raad menigen goeden wenk geven zal is wel zeker Het progressistiscb orgaan Videlo spreekt den wensch uit dat H M zal vergeten wat er vroeger gebeurd is Dit schynt echter niet in de bedoeling van Nathalie te liggen want zy is begonnen met te weigeren de hoofden der geestelykheid te ontvangen Men verwacht dat minister Chriatitch voorloopig nog wel aan bet bewind zal biyven Near een nieuwen minister van financiën wordt gezocht en tegelyk zullen de onderhandelingen mef bet conaortiumIderlWeener bankiers over de regeling der geldmiddelen hervat worden 348 Staats loteriJ fia Klasse Trekking ran Dinsdag 14 Mei 189K No 144S8 1800 No 3811 7163 en 80842 ieder 1000 No 3587 1471 1103 1S452 en 1S9I7 ieder 400 No sees 14619 eu 17071 ieder ƒ iOO No 3t80 5180 81SÖ 0529 1 440 12081 13082 en 14385 ieder 100 FrijzeD Tan 70 101 2401 6589 8187 10349 11621 16524 18520 167 2727 5599 8193 10355 12816 16626 18668 261 2795 6659 8274 10392 18112 15807 18673 666 2874 6678 8384 10427 13296 15964 18604 607 2898 1693 8641 10413 13299 15988 18864 70 2963 5748 8660 10717 13867 16118 18705 744 2980 5799 8671 10741 18462 16222 18921 781 2990 6161 8862 10764 18488 16229 19082 liS 3181 5868 8194 10796 13667 16100 19186 840 8404 6099 9054 10822 13899 16447 19251 844 3430 6163 9076 10860 13080 16509 19317 977 3501 6270 9286 10877 13982 16625 10520 1084 3692 6298 0273 10997 13986 16564 19686 1326 3746 6306 9277 11181 14080 16623 19609 1384 3904 383 9319 11150 14131 16T83 19664 1402 8970 6337 9363 11181 14171 16846 19704 1436 4051 6379 9660 11946 14267 16912 19875 1491 4054 501 9682 11814 14389 17043 10984 1614 4096 7133 9671 11489 14431 17218 20116 1658 4533 7186 9688 11607 14733 17241 20131 181 3 4668 7182 9690 11620 14778 1735T 20166 1817 4767 7226 9866 11614 14790 17446 20826 1946 4997 1974 6016 2036 5027 3286 6228 3947 6298 8965 5364 8295 6389 2418 6406 7270 9885 7286 9919 764710041 765010119 7696 10177 7749 10841 8066 10301 8169 11808 11903 11996 12028 181150 18079 12130 14859 14960 15096 16096 15214 16366 16606 17694 04at 17799 805S3 17806 20588 17966 20651 18079 80616 18103 80834 18998 80904 BurgarlUkaD Btftnd GEBOHEN 10 Mei Adriana ouden F Tempelman en L Beunis Jan ouders J Broer en ü tso der Bgl 11 Johanna Willemina ouders A van der Stam en A H Tan den Heuvel Antonia ouders A Ueadriksse en M B Plak 12 Johanna Margretha ouders J Tan der Beiden eu M J Snel 13 Marinus Gerardns ouders W A Prinsenberg en A Blom Pieter ouders P J A LeTsdag en J P de Jong Johsnua Maria ouders A GtBveategn en E Ouwerkerk OVERLEDEN U Mei E C Brink 16 j Urn 13 A Moeriaans wed ran F Swart 81 j Haute Nouveauté in PARASOLS Doch anllea niet geëtalesrd wordsn A 7an OS Al Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam 13 MËI Vor kra slotkosn S i 100 H s looy 10O V 88V 88 88i 8 Vu t l 98 97 7 MVs 106 89V m 118 87 J V Vé 808 z 6tl 102 18 101 915 187 101 7 Vl 1017 m uo 97 iis 7 tiy 9 184 188 106 s 84 8 118 97 4 8 Vé 108 101 l 98 1011 101 188 188 1 16 1081 60 98 88 loeft i A 817 8SVi 118 103 41 14 898 198 5 109Vi 10 lOSV 108 U l 18S7 l ïi 186 98V l 7 Mio au MD Cert Ned W 8 dito dito dito 8 Ito dito dito SVi HoNOu Obl Goudl 1881 8B 4 Italii Inaobrgviug 1888 81 S OosTiNO Obl in papier 1866 i dito in zilver 1888 6 PfliTDQiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 RuBUHD Obl Ooat fi Serie B dito Geoooa 1680 4 dito bij Rotha 1889 4 dttobüHopal6S900 4 dito Id goud le B 1689 6 dito dito dito 1884 6 3FANJI Perpet aobuld 1681 4 Touuj aepr Gonv teen 18B0 4 Qto letning aerie D Qse leaning aetle O ilciDAra iP Beo v obl 16VS 6 Ukxioo Obl Buit Scb 1890 6 VmazuBU Obl 4 onbep 1881 A 1UTSRDAH Obligatisn 1881 SVi BoTTisOAM Btwl leen 1688 8 i Nin K A fr Hacdelav aaod A andab Tab My Certifioaten DtiaMaatBoIiappy dito Arab Hjrpotheakb pandbr 4 Cult My der Voritanl aaad a Qr Hypotheekb pandbr 4 NaderUaaeaba bank saad Ked lUDdelmaataeb dito N W It Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotkeokb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosTBKK Óaat Hoog bankaand RusL Hypotheekbank paadb 4 Vi Ajiihika Equit bypoth pandb 6 Uaxw L G Pr Lien oert 6 tTiD Holl IJ Spoorw Mij aand Mij totKxpl V Bt Spw aand Ned Ind spoorwegm aand Ned Zuid Anik Spm aand 6 dito dito dito 1691 dito I Tu ii Spoorwl 1887 69 A i obl 8 Zuid lul Spwsaij A H obl 8 Polen Wiraohau Weenen a Dd 4 RosL Gr Kuaa Spv My auid I BsUiacha dito und Futswa dito aand 5 IwsDg Dombr dito aand 6 Karak üh AzoW Sp kap aaad B LoBowo Sewast 9p Uy oblig B Orel Vitebak dito oblig B ZnidWeat dito and B dito dito oblig 4 Amirik A Cent Pao Sp Mij obl 8 Chio Ie Korth W pr G v aAod dito dito WÏD St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm oart v a Illiooia Ceatral obl in goud 4 Louis V k KaakvülaCart v aand Meiioo N Spw My lehyp o 6 MUa Kanaaa v 4 pat pref aand N ïork Ontario k West aand dito Fenna Obiq oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 5 et Paul Minn k Maait obl 7 Ud Pao Uoofdliin oblig 6 dito dito Lioo Col Ie byp O 6 Cana Can 8outb Cflrt v aand Vin C Rallw k Nav Ie b d o O Amiterd Omnibus M aand Eotterd Tramireg Maati aand ÜsD Stad Amaterdam aand S Stad Bottordam aand S Bklsik Stad AntwerpanlBS 2 i Suul Bruaael 1888 Sl i HoNO Theia Regaür Gesellsch 4 OosTiNR StaaUleening 1860 B K K Ooit B Cr 1880 8 Spanji Stad Madrid S 1886 Ver Nid Bm Hyp Spobl oert