Goudsche Courant, woensdag 15 mei 1895

BEKWAME Scheepmakers YOoT genitmen Hid werk aau de Dwarshelling by MUS en Co te Alfen 34ste Jaargang Donderdag 16 Mei J895 No 6660 mwim coüRMT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave de er Courant geschiedt dage ly kg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs i er drie maanden is 1 26 franco p post 1 70 AfaonderUjke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTEN TIEN worden geplaatst ran 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote lette worden berekend naar plaatsrwmtc Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Gooda Haastrecht Woerden Waarder Barwootswaarder KietTcld Ondewater Hekendorp Papekop Lange Ruigeweide Waddiniieen Raeuwgk Schoonhoven Vlist Stolwgk Ouderkerk s d IJsel Berkenwoude Goudarsk Bergambaeht Anunerstol UikarkKk Xritt eii a d I k r IJsel ABVERTENTI£N Voonposdig beïallen aii een Zoon J P LEVBDAG DE JoKQ Jouda 13 Hei 1896 Aanbesteding DUKGBAAF en HEEMRADEN Tan den polder Bloemendaal inllen op WOENSDAG den 22 MEI 1895 des voormiddags ten elf ure in d Bohiii te Oouda bij inscluijving Aanbesteden Het doen van cenig e HERSTELLINGEN aan de POLDERWERKEN en de GEBOUWEN Het beitek ligt in borengenoemd lokaal ter lering Inlichtingeo en aaavyzingen worden gegeren door den Architect L BUBGER8DIJK te Qouda Frij strekking 13 Juni 500 000 Mark bU lioofdprijs iu het gelukkigst geval biedt de nieuwste gruote Öoldverlotmg dia door de Uooge Begeering rau Hiimburg goedgekeurd en gewaarborgd ii l tt voordeeliga inrichting van het nieuwe plan bestaat dadrin dat in den loop van slechts weiuifce baanden in 7 verlotingen van lU OOO lo t n 67 700 pr sen bedragende 11 348 795 Mark ter ToUedige besUsainf zullon komeo daaroader sijn kapitale prijsaii tbd OTontUüel 000 000 Hftrk by uitDemeodheid eobter 3 prijzen i M 20000 alprjjzenaMlOOOO 56 prijzen a M 5000 108 prijzen i M 8000 281 pryzen a M 2000 812 prijzen a M 1000 U16prij enaM 400 89166 prijzen 4 M 155 16290 prgzonaM300 200 160 1S1 100 98 6 48 20 Iprys a M 300 000 pr s i M 200 000 prgs a M 100 000 pryzen a M 76 000 1 prijs èM 70 000 lprU i M SK OOO 1 prijs i M 60 000 IpHjs aM 66 000SpryzonaK 50 000 1 prüs M 40 000 De aanstaande eerste prüatrekking dezer Vgroots door den Staat gewaarborgde Oeldver loting is van ambtswege bepAuId plaats te hebben op den 13 JUNI e k en kost hiervoor l geheel orig lot sleohts M 6 óf 3 601 htlf 0 H 8 1 7B l kwart u H n H V t h h 90 tegen inzending van het bedrag in bsnkpapier of per poetwiaset Alle commissies worden onmiddellijk met do grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt tan ons Aa met het wapen van deu Staat voorziene Origineele Loten zelf in handeQ Bij iedere bestelliug wordt het vereisohte ofRoieele plan waaruit de verdeehrg der pryzen op de verschillende klussen als ook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij asn onze Begunstigers onBangevraagd na elke trekking de oftioieele lasten De uitbetaling der prjjzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan iloor direote toeeending of ook naar verkiezing ter Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nedr rleud bowurkatelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk beguuetigd en onder vele andore aanzienlijke prijzen bobben wij meermalen volgens offioieele bewijzen de eerste lioofdtreffers verkregen en onze Begunstiger zelf uiibetnald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dnl bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men ifelieve derhalve wegons do reeds ophanden zynde trekking allo orders ten spoedigste rechtstrooks te zenden aan KAUFMANN SIMOJV Baukit rs en Geldwisielaan in HAMBURG P 3 Hiormede dunken wij voor het vertrouwen ouB tot Uiertoe gosclionken en daar wij bij hot begin dor nieuwe verloting ter duelneming invitecron tullen wij ook voor het vervolg bemoeid rijn door een stipte en reeele bedieoiuK de tevredenheid van onse gocerde Bogunstig rs te verwerven I TANDARTS E CASSÜTO MARKT 154 GOUDA uitgMondenl Zondags te coneulteeren jan 10 tot 5 uur Dagelijks voorhanden TEB3CEE AABIEEm UJ A RIETVELD Lange Tiendeweg Gouda Hl KAASHANDELAARS Een BEIZIGER in VlSCH abonnementZuideruet wenscht een aoUede Kaashandelaar te vertegenwoordigen Opgare ran Conditiën inwachtende fr br Mo 1615 Bareau NEDEBL VISSCHEBIJ CO O BA NT VUiardingtn BAD BEITTHEIM Seizoen van 9 Juni Zwavelbronnen Zwavel Sl k en MoorBaden Douches Stoat en Regen Baden warm en koud Stoombaden Ëlectriciteit Massage Toegepast by Bhenmatiek Jicbt en hare gevolgen Verlammingen Loog en OnderlyfaCatarrben Huidziekten De boschrijke omgeving van bet Bad de verlriaacbende en opwekkende Incht maken Bad Bentheitn tot een der uitstekendate Lucbthersteilingaoorden Influenza Prospectussen betreffende de Kutinrichtingen en Wou ingsaan gelegen bedeu verzendt bet vorsteiyk Bentbeimsche h bestuur Dr in dsb 8TR0TH Allerwege bekroond met Ëere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Ktire Diploma Gouden Medaille en Ortiflcate of Award of tbe World s Hygienic Exposition Chicago 1893 ia het Wereldberoed DruiveD Borst llonig Extract MELIANTHE TIIT DB Uaehinale Fabriek DE HONIQBLOEM tiic II van Schalk Co gevestigd te Oravenhage Ge n middel is ot kan worden uitgevonden welke de Meliantbe overtreft liet is ON BMRROEPELUK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzachten geneest ONMIUDELIJK de strengste hoest en verouderde boratkwaleu Dadelyk na bet gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewegen KQU de overtuiging dat bare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met ge bruikaaanwyzing voorzien van ona Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te Gravenhage fflT Verkrögbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜÜMAN Mo yrdrecht J 0 RATELAND Boskoop B v WIJK OudewaUr Visitekaarten DNSESTR07WEAABTEN Rouwkaarten met bijpassende Couverte warden net en spoedig afgeleverd ter Boeken CourantDrokkerg van A BRINKMAW ZN Goud Sug iendruk vu A BuNIlUN t ZooN wat5Li aï aeïurkü £ ff Aihr PiJiExptJIer Piuixj a Ifit iiMtWMi iaualen itoiito n Yat Mt 4m ike4t ia ieOr bui nui Fl i M eait H ei fl ét l kk r ld AtorèCti Te Gooda biJ A WOLFF Markt A l b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt F5MSCHE STOOMVERVEEU Gbemische Wassclierij VAK H OPPE HEIMER 19 KruUhade Botterdam TE PARUS Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Zenden gratis SB franco de generale go illustreerde catalogus in da tiollandsche en fransche talen bevattende denieuwste modes voor het Zomerseizoen togen gefrankeerde aanvragie gericht aan II JULES JkLUZOT I C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen in voorraad bijJiiPrintempa worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Verzendlngeanaai allelrfindenderWereld Da catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Correspondentie In alle talein Hoolddepót voor GOUDA da Heer A VAN OS z Specialiteit voor het stoomen en verven ran alle Heeren en Dametigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomsn van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tatelkteedeu enz worden uur da nieuwste en laatste methode geverid Alle goeduren hetzy gestooïnd of GcevarlU worden onscbadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding dér fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw aflererbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het is mot zuiden dat genezing aanbr ng eude middulen toeviilli ontdekt worden die ia ds handen van tien bekwuam i enoesheer een goed auccfls hebban Was niut Priesnilz i e freleerde vestïger der walerkuur methode wiens woonplaats een büdevaartaoord voor dü Igdeudt meuschheid geworden is oen eeiivoudiKO büur F Ho tlt niet een Z Vi üd3ch raajoiir Thuru Brand gt iiaaind ouu middel tegen vrouwanziekten aan da hand gedaan dte hut lancet dar chirurgen reeda mindur noodatikelijk heeft gemaakt 01 thans gemeen f oeii ran allo genees boe hmi begint te orden P Ook op het guOicd ter buporkinff van zeuowziekten bcgiut er licht te komeu on ook hier is een wog geop Dd awsrdeu die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier rosutiinten oplevert welke wel in staat zijn du sedert jaren ou eranderd mdKowonde ïfeneuskuodige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium Yzer Arsenicum en geheel te verdringen Er zijn vele raenschrm die nooh ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zij zich in liohaani on ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niot velon kunnen d zelfs door een vlieg getergd wordenen zoo zich zelven en audoreu lot last zgn zonder het te wülon Vele worden geplaagd of door vreeioijke angst of di ur droefgeeetighuid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomeo gekweld Dan gijn er weder andere die to kampen hebben mat hoofdpijn congestie zwakheid van gtheugon oorsuizen en toevallen Eindelijk l den de ergsleii onder hen aau vurlamming vitusdans on vallende ziekte Al deze ongelukkigeu die men op eiken leeftijd onder elk gealotiht on eiken stand vindt ziju zenuwziek en min of meer de alaohtoifars der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer categorieo van lijders behoort en ingelicht wenscht te worden over de werking eeuer nieuwe mathodu adriftseere zich aan Amsterdam M CLÉBASf Co Heiliijewef 42 Rotterdam F K van SA TEM HOLIT Korte Hoofsteeg 1 l trecht LOURV l ORTO Oadegraoht by de Gaardbrug F 22 door wien oen onderrichtend geachril tje over Zunuwziekten eu Beroerte Voorkoming en Geneiing gratis on franco verkrggbaar gestold wordt lï C Patent H Stollen Sltti ictarf IrDintrin iiiiglltl Du tliiii Prat itattllrglitii Fmttiku Wqrnung Der ffroHit Er olff aen untert Fatent H StoUtm trrungin hal Anitu lu rtrsohmaanen werthlonen Nachahmtttif rn gtgébtti Mtm kuafè t aher unur $ gtets gcharfen H SioU iï nue ton urn dirsot odar in $ olchen tisaithandlunggn dtnm uii trPI kêt fwlt nêbemtehtnd uitiahangt S VruUlitHtn und Zeu fniMe inth mi franco cthutnnM k GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao = a Dffiünatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerboterd fibbrteatle uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstofteo garandoerei Jen Terbjruiker van StoUwerck s Chocolade ec Cacao oen fumbeTOienswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende èsu den inhoud der resp Ktilietten Do ïïrmt bciiaalde 27 Breyets als HofleTeraacler 44 Eere Dlploma 8 gouden enz Medalllps een bewijs ran uitmuntend n bbrika it K eds 1874 schreef de Accadcinie nationul de Paris Nous voua Moamons ons Hcdsllle d ar première claiiiM en aonciid ratian devotr zoeUa t Cabrioatlon d Obocolat boabons vaxies eto eto StoUwerck s fabrikaat ia verbijgbaar bg U H Conflsoors Banitotbakke s iii enz Oeneraalvertegenwoordiger voor 5ederlaudjBlioa Mattenklodt Amsterdam Kalicrstraat 103 BINNENLAND GODDA 15 Mei 1895 Het aantal kiezer bentTeoa het getal uitgebrachte stemmen in da venchillende doelen Tan het hooldkieadistrict Gonda is aldus AanUl Aantal kiezers stemmen 1134 S71 189 142 414 318 85 56 55 41 55 45 273 201 59 28 40 28 69 38 307 167 232 116 331 149 55 34 227 105 199 96 69 16 118 56 252 105 77 45 291 160 14 89 89 43 4767 2949 De uiUlag der Verkiezing Toor Drie Leden der ProTinciale Staten op Dinsdag 14 Mei 1895 i als volgt Uitgebracht 2949 stemmen Yau onwaarde 40 Geldige 2909 Volstrekte meerderheid 1455 uitgebracht waren op de Heeren B Blok 1554 stemmen J M Noothoven van Goor 1542 Q A van Houweninge Gz 1519 A van der Straaten 1312 B M Dercksen 1298 A J T Hofman 1212 Zoodat gekozen zgn de Heeren B Blok i M Noothoven van Goor enG A Tan Houweninge Gz Verder verkregen de heeren J J Lazonder 25 J W Valk 6 Mr G J T Beelaart van Blokland J P HaTclaar tEVlLLETO m het ZKMdtck If Mijae oogen beginnen oud te worden merk ik M i n niet meet ia staat goed waar te nenen nu m zoo bedrogen hebben dat ik u volkomen gen Een waande terwijl gq meer dan ooit verbijsterd waart Noen owe oogen hebben u niet bedrogen Ik ben geen enkel oogenblik verbijsterd geweeat Nietf Kb tooh hebt gij heden avond uwe ver loving gevierd f tJa Welnu gravin dan hebt gij u tooh in één oplielit vergUt In welk dan Daarin dat gij moendet dat Ivara vroegere neiging uitgedoofd wis Neon ik heb my in aieU bedrogen want ik weet dat hij Conatanoe nog bemint Alma Het het hoofd op de leuning der fa linken en zag or inderdaad lydende uit Maar mijn hemel vat deed u alzoo handelen De Uefde 1 Eene liefde die niet beantwoord wonlt noob ui worden Arm kind welk eene doornekroon hebt gy voor uw eigen hoofd gevlochten 1 Hoe kon de be gteite deogm t bezitten dien gq bemindet u zoo i H GraafvaoHogendorp Keyzori F S W Gautier S Monasch J P MahUtede P van Leeuwen 3 H Rolman en K van Walauoa ieder J Boa D van Straaten P Broere T Boers Uofmané Aart v Baaren J v Bult K Jonkheid A van den Berg M Boogaerdt I de Bruin W N J v d Slape C v d Bas C F Hoogeodjjk W Turkenburg 3 Wassenaar C Uatetand G Boutboorn W Tom Ds P Greup Ph v d Breggen Frans Moon A Vermoy Pï P de Heer A Hooftman R Blonk K vao WaUum J K van Weel D MeufB A van der Boek C Brunt J van der Straten J Putman A van der Hek H Jongenborger A Horuei W de Jeu T V Vliet L Biaschop D Zuidam Rupke G Prince O Koog en H C den Uil Az ieder 1 stem Hoffman eu R Mariens ieder 2 Btammeu Door den heer C Maaa uit Woerden werd geprotesteerd dat voor de eene party namen werden genomen zonder voorletters die aan do andere partg werden onthood n De Voorzitter zeide hora dat het in het proces verhaal zou worden opg nomen Ook wy kunnen constatoeren dat zoowel Toor de eene party als voor de andere namen zgn opgeteekend zonder voorletters te bezitten VERGADRRING vandbn GEMEENTERAAD op Vrgdag den 17 Mei 1895 snamiddftg I öw Aan de orde De benoeming vau etn lid in de Commiasit van Toezicht op bet Lager Onderwijs De rekening van het Stedelyk Museum van Oudheden dienst 1894 Het adres vau H Woliswinkel betrefiende ontslag van de pacht van bet land nan Bcbittand s Hoogen Zeed k Een vooralel tot wyziging der Gemeeatebegrooting dienst 1894 Het voorstel betreffende de huur der lokalen in gebruik by het kantongerecht Het voorstel tot wyziging der Gemeentebegrooting dienst 1895 De Ontwerp Verordeoing op de heffing van begrafenis en grafrechten op de algemeeof begraafplaats met het voorstel tot w zigint der Instructie van den Directeur dier begraafplaats De Ontwerp Verordeniug op de heffing van rechten voor de uitgifte van stokken en bet verstrekken van diensten ter Secretarie Het Kohier der Plaatselyke directe beluting naar het inkomeo dienst 1895 By mioisterieele beschikking is het eind volkomen slle gedachten ann de kwellingen en zori en benemen die het gevolg worden van een uvrelijk waann de eeue echlgttuoot hot gansohe hart geeft zonder de mit ate liefde terug te bekomen V Om u de waarheid te Keggen moet gjj weten dat ik in het geheel niet aan mij zelve gedocht maar uittlaitend voor oogeu gehad heb hoe ik hem nuttig of san r ija geluk bevorderlijk kon zya Ten koste van uw eigen Wie weet Misschieo zal het eindelijk myn loon zijn dat ik bemind word door den man voor wien ik mij nu opoffer 0 vrouw vrouw wanneer verlooohendet gij u ooit Zelfs do verstandigste handelt aU oen dwaas waaneer sij door den hartstocht beheerioht wordt Zij geeft sich aan de kinderachtigste illusiüu en verwachtingen over mits deze itechts hare wenschen Btreelen Mijn oude vriend mijn beste leermeester riep Uma uit fuu syt gg wreed t Is mogelijk maar laat mij dan de grondslagen zi o waarop gij dit heerlpe echt altaar hebt opgebouwd Ik kac het niet auden den onbegrijpelijk vinden dat men een man trouwt van wien men weet dat hj eene andere vrouw bnmlDt en inzonderheid wanneer date andere schoon is en hem weder bemint Sohoon is ijj dat is waar Alma zuohtte Maar dat sy hem bemint dat is niet waar want boe zou zy din met een ander kunnen huwen Nu i tij gehuwd bygevolg voor hem rerloron Gelooft gy dat tJa of zottdt gy beweren dat Ivar BidderbjerU MD raaa lOAder eer en trouw ia barstte Alma examea toor het gjmuusium alüior bttpuald op 1 en 2 Juli en zyu tot gecoramitteordeii ngewezen de heeren Dr J Verdam dr J T Leeuwen Jzn on dr H G van de Sand Bfckhuiien hoogleeraren te Leiden Bg kon besluit is benoemd tot burgemeester T n Barwoutswaarder Waarder en Rietveld A Knijff Hz Dinsdagavond werd te Waddioxveen h i ijndje van den schoenmaker Davys levenloo alt het water opgehaald De rechtbank te Rotterdam wees gisteren d navolgende vonnissen P H zonder beroep te Schoonhoven wegtu mishandeling tot f 1 boete subs één d hechtenis H P arbeider te Bergambacht wegons beiMdiging TftQ een ambtenaar tot drie dageo In de Raadsvergadering te Haastrecht van 28 Mei 1895 is de regeling der jaarwedden Tan de onderwyzers gewyzigd in dier wege 4 t voortaan nieuw aan te stelten onderwyzer uilen genieten eene jaarwedde ad i 550 Ds rekening van deu Polder Klein Keulevaart gem Haastrecht over 1894 en goedgekeurl bedraagt in ontrangat 1 345 119 in uitgaat I 337 13i batig saldo f 8 06 Do Begrootin in okvangst f 356 67 in uitgaaf t 355 65 Men schryft uit Enschede Door de schildersbazen ia gisteravond io hun vergadering bepaald aan de knechts een cent per uur meer te geven doch deze zyn daarmee niet tevreden en hebben Dinsdag de werkzaambeden niet herval het geheele gntal i zoowat 70 Thans hebben de metselaars eu opperlieden aan huu patroons per circulaire een loonsverbooging van 3 cent gevraagd ingaande 1 Juni zoodat hun loon 18 en 15 cent per uur zoud bedragen den arbeidsdag op 11 uur en van het 12e ur af voor overwerk 50 pet verhooging verder voor nacht en Zondagswerli 100 pet verboogiog de nacht gerekend van 10 unr s avoüda lot 4 uur s morgens Ook aan dit verzoek zal nimmer geho 1 kunnen voldaan woiden daar er te veel aanbesteden WQrkeri zyii Twee Engelschen zgn Zondag met een water velocipède of juister een tandem cycU boot het Kanaal overgestoken Hun machine die zy de Secnritas gedoopt hebben bestaat uit een 24 voet lange boot heftig uit tfik beweer niets maar ik veronderstel sleohts dat bij mensch is en bU zoodanig een zwakke slanf syner neigingen Gy myn kind zyt sleohts wintig jaar opgewassen op bet land en volkomen unbekend met de mensobelyke boosheid en de groote zwakheid welke een hoofdtrek io ooi stervelingen is wanneer wy onder den invloed van een hartstocht staan maar ik die zestig jaar ben en de wereld van nabij bezien heb ik weel dat eer eu plicht mooie dingen zijn wanneer da driften zich niot in het spel mengen maar daarentegen een zeer zwak schild wanneer deze sterke en woedende stroom zich een weg baant ffEene treurige en huiroringwekkeude levcnsbeschouwing 1 ff Dat uUen wy danrlnton maar zeg mij de redenen die u bewogen hebbeo sulk een gewaagden stap te ttoun en ik zal u myn oordeel daarover medodeelea Ik redeneerde aldus gij zyt ryk leerrijk masr gy ïyt alles behalve gelukkig Gy zult het bezwaarlijk wordon na door uwe onbeantwoorde liefde schipbreuk te hebbeu geleden Ivar is gernioeerd en zal ten gerolgo doartan en uit familietrota en wanhopigeo stap doen ingeval hij zich nitt uit t ne geldelijke ongelegenheid kan redden H is niet door z y eigen toedoen maar door dat zijner moeder in den toestand gebracht woann hy nu verkeert dus Ijjdt hy onschuldig Wel nu uijo rijkdom is mij tot niets out welk beter gebruik kan ik er van naken dan dat ik dien aan Ivar soheuk £ a verder daobt ik Alma hield op en bloonle Dst de danUMarhnd iu hem da liefde verwek die voortgestuwd wordt door trappers in plut van door riemen De trappers werken op een licht scheprad met zes schoepen aan iedere zyde der boot buiten de lebepriulaD ia e a luchtdichte afdeeling zoodat de boot niet kan zinken De reizigers vertrokken des morgens om 8 uur uit Dover Bet weer wu fraai en de zee zoo glail als een vyver Ia het bagta raakten zy een weioig nit den koers tengevolge vao den mist maar verder ging alles goed en te kwart over drie be eikteo zy Calais waar het zonderlinge vaartuig de algameaDe belangstelling wekte Zy hadden eenwegrau dertig myleo afgelegd en dus een geni Uelda snelheid van vier myleo per aar bereikt Io het bestek voor de uitbreiding van het departement vao koloniën te s Gravenhage welk werk uitgaat van het Ministerie van Waterstaat is voor het eerst eene bepaling omtrent den maximum werktyd vourgeschrsven Bepaald wordt dat er baitengewooe gevallen uit zonderd niet linger gewerkt mag worden dan 11 uur per etmaal Verder wordt bepaald dat de b taling fao de werklieden moet geschieden io het byijjti van den opzichthebbende De aanbesteding ra i den 23iten Mei gehouden worden De Norddeutsohe Lloyd heeft aioh bereid T rklaard bet ondtfioak van de Board of Tia4a te Londen door het senden van getuigen Tfto de Elbe te v rgemakkelyken op voorwaarde dat de Board of Trade ziob verbindt getuigen van de Orathie naar Bremen te zenden voor het uitgestelde onderzoek van het marinegerechtshof In alle gevallen zullen de autbeo tieke afschriften vao de beëedigde verhooran der overlevenden van de Elbe ter beschikking van de Board of Trade staan De rechtbank te Middelburg deed gisteren uitspraak in de zaak van A F L kwartiermeester op de dagraailboot Engeland van de maatsch Zeeland thaos gedetineerd te Middulburg beklaagd van in genoemde betrekking verschillende aan passagiers behooreode goederen zich wnderrecbtelyk te hebben toogeëigeod waarom tegen hom een gevangenisstraf ran twee jaar was geëischt Hg werd veroordeeld tot 2 jaar geTangeuisstraf Het doodvoouis tegen mevrouw JoniaDX is door Koning Leopold veranderd in lereaslange gefanginisstraf ken zonde viol de magister in Dat juist niet maar ik daoh ik zal Irar eerlijk zeggen dat ik woet dat bij üonstanoe bemint dat ik niet goloof ann de genegenheid die hy mij bewyst maa dat ik zyne vriendin wil btyven voor het geheele leven Ueloott hy mij dan met een opreoht hurt dat hy achting hebben zal voor den band die ons vereenigt dat hy my met welwitleodhsid n vertrouwen behandelen wil dan ui ik eenig en alleen voor hom en lyn geluk leven Ik tal myn best doen door myne trouw müne nauwgezetheid in de vervulling van al mijne plichten hem achting jegens mij in te boezemen en hem te overtuigen dat er ieta anders en beters ia dat onze liefde en bewondering verdient dan liohamelyke schoonheid In het kort ik wil my om idyoe goede hoedanigheden doen beminnen rOy wilt dus uw man dwingen u te beminneu Gy meent zyn hart te kunnen winnen nadat gy hem toebehoort Ja want juist io het huwelyk heeft de vrouw de beste gelegenheid de hoedanigheden te ontwikkelen die haar grootste sieraad uitmaken eu waarvoor EÏj eigenlyk deu naam van bemiuneoswaardig verwerveu kan vToegesUmd maar deze beminnelijke eigenschappen ziet een man zelden Üe gewoonte dat sijoa vrouw hem daarmede omgeeft maakt dat hy al deze deugden als iete zeer gawooos en al hare opofferingen als plicht beschouwt