Goudsche Courant, donderdag 16 mei 1895

omtrent het gereed maken overeenstemmend wenschen en zich met elkander verstaan over het gebruik van de onderste of bovenste legerstede Haak een der op dezelfde bank zittende reiziger tegen het gereedmaken der slaapplaatsen bezwaar dan moet de oorsprookelgke toestand der zitplaats behouden blgven of weder gemaakt worden De vraag omtrent het gebrnik van de bovenste of onderste slaap gelegenheid moet bg verschil van meening zoo beslist worden dat de bezitter van bet even plaatsnommer de onderste eu die van het oneven nommer de bovenste slaapplaats verkrggt Nn het reisseizoen weder ia aangebroken is evenals vorige jaren aan de stations de bekende ReisbeUsting circnlaire verspreid De aak gaat uit van de dames Browne Lübnis Westersingel 113 Laan Carp Diergsardelaan 34 Van Kossem Van Rossam Hugo de Qrootstraat 68 Elink Schuurman Van Overzee Willemapl 15 Heldring Van £ eghen Haringvliet 48 en J M Van Roasem £ endracbtaweg 21 Ziehier bet doel een pryzenswaardig doel Evenals defvoorgaande jaren atollen eenige dames in Rotterdam in vereeniging met het bestaande comité te Utrecht zich ten doel ont er het motto Reitbelanting ook dit jaar weder minvermogenden uit de groote qteden van ons land die daaraan tot herstel van gezondheid volgens attest lao hun geneesheer dringend behoefte hebben eenigen tgd de buitenlucht te doen genieten Ten einde daarvoor de noodige gelden te verkrggen richten zg tot allen die voor hun genoegen of voor herstel van gezondheid op reis gaan bet verzoek van hun reisgeld een kleinigheid voor dit doel te willen afstaan Er is daarvoor eene bas geplaatst in de wachtkamers 1ste en 2de klasse der stations te Rotterdam De beer Smits rgksveearts te Deventer betoogt in de tZwolsche Crt dat niet het mond en klauwzeer maar het in het buitenland toegepaste stelsel van protectie aan onzen vroeger zoo bloeienden veehandel den nekslag geeft In 1879 zyn wy met het oog op den uitvoer naar Engeland het niond en klauwzeer gaan reglementeeren maar bet heeft tot niets geleid En tegenover Pruisen en België big ven wg ook thans in dezelfde conditie Vóór dat tydperk van reglementeering herinnert de schrgver voorts beeft men dikwyis juiat in jaren dat de ziekte trjj erg heerachte den veehandel zich op bet lerendigst zien ontwikkelen Van 16 21 September a s z il te Bern een veeartsenijkuodig congres worden gehouden waar o a een internationale overeenknmst voor het vervoer van vee in behandeling val komen De beer Smita zou willen dat Nederland daar voorstellen deed tot schrapping van bat monden klauwzeer van de lyat der besmettelyke ziekten waaromtrent verordeningen zgn vastgesteld opdat weer een vrye onbelemmerde veehandel in de plaats trede voor dèu gedrukten toeatand van tbana die tal van kostbare maar nuttelooze formaliteiten eiacht Sinda jaren lang hoiat op een nest aan de Koediefslaan te Heemstede een ooievaar Het was gewend in den omtrek vrywel het ryk alleen te hebben en sobijnt er niet op geateld te wezen dat ook andere familieleden in de buurt bun woning vestigen wat wel nit het volgende blijkt In het begin van het jaar plaotste de heer J H Kersten op zijn land aan de Zandvoortacbe laan dicht bg de Koediefalaan gelegen een nest geheel gereed en van takkebosaen voorzien De heer van dat aan de Koediefslaan scheen dat nieuwe nest als zyn depot te beschouwen althans by sleepte de takkebosaen naar het Zomerdieost 1895 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich BOTT I Ulrecte Spoorwegverbindingen met GUUDA I X D A U S Si 7 11 4 0 4 67 1 04 i ll 5 10 7 19 7 59 8 08 8 18 8 81 1 14 i 8a 1I M li 4S li U 1 44 KOTTIRDIII I SO S iO 6 o U D 1 U iO 11 10 1 46 i 50 8 10 8 41 4 iO 1 81 1 51 V ff i oi t ff ff i 09 ff ff 18 40 i ll 3 09 8 19 4 08 4 40 I llDEN HIAG 60IJUA 10 81 10 19 10 48 lO li 7 7 47 T 4I 1 07 eODDl DIN Bil O H g 5 417 90 7 48 8 80 9 88 9 4110 1411 3111 151 38 i 44 2 68 3 43 4 15 6 17 8 U 7 58 9 88 Vooib 6 64 ff ff ff ff 10 10 ff 1 44 8 17 Z Z gw6 08 ff 10 81 ff ff 1 58 ff ff II 9 68 Z ff l 19 ff ff 10 4 S OI ff ff ff 6 49 10 01 Onndl 80 7 501 18 9 9 5 10 1810 57 11 06 11 46 i iO 3 14 S i 4 13 4 43 6 47 8 51 8 18 O Ii Stopt t BlaUwqk KraUwflg en Noottlorp Leidacbendam Ooa 7 0 I SI I OI 9 87 10 90 UP iO ll li AA IK on t tm ni 1AA 11 17 li 58 l iO 8 18 10 S7 10 48 U Si li 4i 1 08 1 17 4 01 4 17 i iS 6 57 7 44 8 811 9 11 lO Si 11 48 D T 11 O H T G O n D 1 10 11 14 11 60 1 10 8 514 43 8 88 10 13 11 11 ff 4 11 ff 8 61 10 31 4 14 ff ff 10 44 11 07 l li 3 41 4 17 I iO 7 09 AHSTEIDIH OODDl i ll 11 1 40 4 15 10 4 M 19 I U I iO Ol Sl ITlICBT OoalU 1 86 1 40 7 618 09 1 11 9 0110 11 11 li 4l i ll 1 17 4 1t 4 471 618 56 8 1110 18 Oudew 5 50 54 U U 1 87 ff ff 7 10 10 10 Woeni 1 69 7 08 I ll U il i 46 8 84 5 01 8 17 7 181 48 10 87 DtmW 11 7 111 11 1 41 I 9 37 10 11 11 41 l iO I OI I IO 4 48 l i 817 461 0411 e O O U 1 1 HITEIDIII a a U 40 I ll 10 01 U 11 10 1 81 41 l l 10 14 8 88 7 50 58 8 11 7 07 1 19 7 iO I ll 5 5 740 TJInobt WMidea üvditwtter Gondt AKitarda Wp finda 1 84 I ll t 04 I0 l U 5 Omtrent de ontvaDf t vu het ontwerpkisBwet bg den Rud tad Stkte schryU de Hasgsche correspondent der Midd Ct Da leden hebben zich met een last tot afkenren en fitten op dat ontwerp geworpeo waardoor een zeer onganitig sdTies is uitgagebracht en enkele leden haddeo zeUt dfiaraao nog niet geno maar oegdeo er nog een afïonderlgk adriea bg Mair wat willeo de hoeren dan toch Het ontwerp Tak werd in den Raad ran State afgebroken na zoo men toch ten aanzien vao dat ran zgn opvolger to evender hebben moeten zgn of men epeelt een g riiarlgk ipel Aln men dit ont werp met zgo rgf en twintigjarigen leeftgd met zijn Taetkoppdliog aan belasting met zya ten deele aangenomen capaciteiteoratelsel na nog te vergaand oordeelt da sloit men de oogen Toor alle teekenen des tgds Dezelfde briefschryrer meldt dat bet schrgTen van een aoademiicb proefschrift is afgeschaft De Terplichtiog tocb is orereenkomatig de door Minister van Houten gedaoe toezegging afgeschaft de Koningin Regentes teekende onlangs het besluit daartoe Het ware miaachieo beter geweeit bet verkrggen ran den doctorstitel ook in de jnridiacben faculteit sfbaokelgk te stellen an bel lereren ran een beter en wetenscbappelgker dissertatie dan er thans rele geacbreren worden en Toor de benoembaarheid tol rechterIgke ambten niet weer dien weteusobappelgkeo titel te eiscben maar evenals io andere faculteiten een meer practicb examen voldoende te Torklaron Nu krggen de juristen van regeeriogswege een brevet van onvermogen dat alleen door een uitstekpudn diusertatie voor een bepaald persoon individueel kan worden vernietigd £ n boerele studenten zgn er niet die dit wel zouden konneu docb r geen tgd voor hebbeu omdat huu het geld ontbreekt tot hot zooreet langer rekken hunner tndie Boter en margarine Ojj den Duitscben Rijksdag is door 6 leden der agrarische partg een wstsontverp ingediend wsnrin wordt omachreven wat boter vet margarine kuostvet en kaan is en verbodsbepalingen daarover worden verordend Zoo is bet verboden als boter te verknopen een mengsel van melkvet met ander vet en boter mag niet meer dan 16 pCt water bevatten botervet en ander dierlgk vet niet meer dau 2 pCt De vermenging vbu margarine met boter en botervet is verboden behalve de bgvoeging van botervet welke bg het bereiden van margarine uit hut gebruik van melk tsn room afkomstig ia miti echter niet meer dan 100 gewicbtsdeeleuQmelk of de dnaruit genomen room op 100 gewichtsdeeien van andere dan nielkvetten gebruikt worden Margarine moet tnu minste 80 pCt stearine bevatten Het watergebalte van margarine mag niet meer jdan 2 pCt zgn Het kleuren vau margarine en de voorde bereiding gebruikte vetten is verboden Bij verkoop van kunstvetten moet de samenstelling op de verpakking nauwkeurig worden vermeld Wat kaas betreft is de bgvoeging van andero dan melkvetteu verboden Van Wonw die te Leeuwarden cellulair zit voor zgne aanrandingen in het Haagsche Bosnb heeft Vrgdagavood in zgne cel brand gesticht door zgn itroozak in brand te steken Toen de vlam zich uitbreidde werd hg echter bang voor de gevolgen allereerst voor zich zelven en sloeg een der vensterramen zyner cel stak waardoor de brand van bniten werd gezien eu toen weldra was gebluicht Hg krggt er dns denketgk nog eenige verlenging van sgne straf bg Veel was er Zaterdag in de tentoonstelling nog niet te zien voor de ihooge persoonlgkheden die baar kwamen openen bet meesto taat gebruikeltjkerwlize nogoouitg pakt omdat de inzenders t liever frisch houtlen voor de S 40 8 47 M4 t Ol 10 Oi e is tl a ia 31 7 SS 7 38 7 7 48 7 lt I 1 10 S l t i M Sfc 1 Hiila Sfoordmlit Nieuw rkwk 0 mIU Bo t rdu RottenlNii Oapallt Ki uw0rkerk Unonlraolit ll Oi U IS li S7 li 4 éty l 7 41 S 4T I Zegir 7 IS 8 58 Voorb 8 07 9 08 iHigt I li9 1 9 17 10 117 9 10 kmtmiiÊm Wb 1 5i 9miti goede dagen Ooder hetgeen er te xien is blinkt eene keurige vitrine nit waarin door de Chambre syndicale de la confection et de la cootorec te Pargs eene verzameling aangekleede poppen is geëxposeerd voorstellende de costumes gedragen door de koninginnen van Frankrijk in de verscbillende tgdperken der modehistorie Ook het paviljoen der Fransche commissie de muren behangen met Jachtige goblins iszeer fraai en gereed Wanneer aan iemand lof toekomt dan is t aan de boowmeesters der maüboot de heeren W Sebbelee en O A de Lange decoratieschilder beiden te Amsterdam welke laatete met 20 man in tien dagen tgd het geheele schip van binnen en buiten beschilderd heeft de pAneelen voorzien van schilderstukken waarooder copieën van schildergen van Apol en andere stads en zeegezichten De inrichting der hutten werd geleverd door de stoom vaartmaatschappy Nederland Alles is er compleet tot zelfs kaarten boeken en instrnmenten in de hot van den kapitein inzendingen van de firma Job G Stenier en van den heer Juliog Huf Wist men niet beter men zou denken zich op een werkelgke mailstoomboot te bevinden Natuurlijk had de eerste dagen behalve de mailboot ook Oad Hotlaod een druk bezoek vooral de eet en koffiehuizen als naar gewoonte trouwens t voornaamste voor den tentoonatellingsbezoeker Maar ook de oud Hotlandscbe drukkerg van de kinderen an Izaak en Johannes Enschedé en de dito boekwinkel van N I Boon trekken er de aandacht De eenige machine op t oogenblik in werking is de electriscbe dynamo der iSlectrische fabriek te Charleroi Ofer t overige inzendingen enz kan men eerst over twee k drie weken begiunen te ourdeelen Het Hbl releveert het mailbericht dat twee cootroleurs van het Bionentandsob Bestuur op Java tydelgk zyu toegevoegd aan den hoofdinspecteur voor de opium aangelegenheden ten etude sonder de bevelen van de betrokken residenten werkzaam te zyn in het belang van de eventueel over dd residenties Bezoekt Probolioggo en Pasoeroean uit Ie breiden proef met de expluitatie van het opinmmïddel in eigen beheer Ëenige weken geledeu werd reeds medegedeeld dat de Oouverneur Oeneraal die vroeger tegen de regie nogal bezwaar had bet voorstel had gedaan met ingang van 1896 de proef op grootere schaal voort te zetten en wel in een complex van drie residenties op Java Uit bovenbedoelde Regeerings beschik king van 11 April zhI men nu kunnen zien welke ge tvesten bedoeld werden En dat men nu maatregelen neemt om de uitvoering van het plan werkelyk ia 1896 mogelgk te doen zgn doet vermoeden dat de minister van Koloniën daartegen geen bezwaar heeft gemaakt Ia dit juist zegt het blad dan is het een verblydend verschguael dat juist zg die de praktische bezwaren c legen de regie zwaar lieten wegen door de ondervinding tot de regie worden bekeerd Dan is ook de invoering van de regie geen werk van ntopisten maar van practische mannen Wg hopen zeer dat ons vermoeden waarheid is en dat de heer van der Wgck in de gelegenheid gesteld om bedaohtzaam op den ingeslagen weg voort te gaau by het einde zyner landvoogdg zich er óók op moge beroemen dat by Java vac den vloek der opiompacht heeft verlust Omtrent het maken van slaappJaatsen inde compartimenten Ie klasse der nacbtaoeltreinen Keulen Berlgn zgn de volgende bepalingen gemaakt 11 09 li i 10 17 10 14 11 01 11 08 11 15 U U l ti 11 31 l tl 1 01 8 11 8 18 10 0 10 11 10 S7 4 17 1 08 4 10 1 41 8 11 11 11 Aan den wenachder reizigers tot het in orde brengpu van slaapplaatsen in de compartimenten Ie klasse moet zooveel mogelyfc worden voldaan waarbg verondersteld wordt dat de reizigers die aan een zelfde zjjde zitten sgne en toen na een paar weken geleden een ander ooie aarapaar op de reat van het neet neerstreek toonde hg al spoedig zgn mianoegea daarover Met zgn echtgenote viel hg de laasli aangekomenen d elgks lastig verjoeg ze telkens van het nest en maakte het op bet laatst zoo erg dat de niet gewilde buren schgnbaar den strgd opgaven en vertrokken Schgnbaar want de verjaagden schenen zich herrinnerd te hebben dat op het in de nabgheid gelden buiten Meer en Berg nog familie van hen woonden werkelgk kwamen zg na eenige nren met die famielie terug de vrouwtjes zetten zich op het nest en de nunnelges bleven in de nabgheid drnk met elkaar onderhandelend De heer van de Koediefelaaa scheen de terugkomst te hebben bespeurd en kwam spoedig weer op het nest af doch juist toen hg gereed tond daarop een aanval te wagen vlogen de verbondenen hem aan en verwondden hem zoodanig dat bg alocbts zeer laag langs den grond kunnende vlijen een bosch wist te hereiken en daar een goed nar nondig had om op zijn verhaal te komen De familieleden hielden een lang gesprek in de ooievaarstaai het Meer en Bergfcbe paar nam afscheid en vertrok en bet negen dagen lang steeds reratoorde en verjaagden paar nam nn voorgoed berit van het nest waarop het wgQe thuis reets zit te broeien Wel komt de heer van de Koediefslaan zoo nn en dan sltgd op een eerbiedigen afstand liog eene een kgkje nemen doch zoodra laat de andere heer zyn kop liet zien of zgn jaloerscbe buorman verdwgnt erenspoedig als by is gekomen Zondag zagen de wandelaars op den SiogsI te Arnhem boe een kraai plotaeling uit een boom neerstreek en een jong eendje nit de Lauwergrachfc greep waarmede hg op het dak van den schouwburg vloog Daar hield hg zyn maaltyd ten aanacboawe van een talryk publiek Men gaf vaak de schuld aan de waterratten dat de eendjes verdwenen de ware aobaldige is na ontdekt Een jaar ministerieelen arbeid c Tegen de kritiek vóór eenige dagen door het Vaderland op hot tegenwoordig ministerie uitgeoefend en de daaraan vastgeknoopte vergelyking tnssohen den bnidigen staat van zaken en de door buitengewone werkkracht gekenmerkte periode van bet eerste miuiaterieThorbecke meent de Arnh Ct c te moeten opkomen Tegen de juistheid van de door het Tad aangevoerde feiten en tegen het beschltmeod voorbeeld van den heroïachen tgd nit ons parlementair leven ie niets in te brengen dit erkent de Arnhemscbe maar de oonolaaie de beschuldiging van werkeloosheid tot de huidige R eering gericht komt den schr joiflt noch biligk voor In zyne apologie wyat de achr er allereent op dat men twee dingen niet aan deze Regeering mag verwgten iu de eerste plaata dat er een vol jaar is voorbggegaan zonder aanvulling of verrgking van onze wetgeving op haar initiatief in de tweede plaats dat zy een vol jaar heeft laten verloopeo vóórdat een kieswet bg de Staten Geueraal werd ingediend 9 17 10 04 10 11 10 18 10 17 Deze regeering is er eene ad hoc i geroepen om in de eerste plaats te beproeven het kiesrecht vraagstuk op te lossen Dat zg de legistatieve onderwerpen die haar voorgangstar reeds in overleg met de Kamera had ter hand genomen inmiddels afdeed o m eenige wateralaataontwerpen en de regeling van bet failliet recht daarvoor verdient zg meent de schr veeleer lof dan blaam maar geen ander belangrgk wetiontwerp kan en mag van bet initiatief van dit kiesrecht ministerie worden tegemoet gezien met uitzondering alleen van dat betrekkelyk de Personeele belasting waaromtrent het zelf en met reden al dadelyk een uitzondering beeft gemaakt 9 10 11 SO 8 10 1 80 8 87 8 44 8 50 IJ5 8 06 9 41 JO M 7 60 8 09 9 07 10 84 ff 9 18 10 14 ff 0 38 1 41 9 49 11 10 8 10 8 4i 11 10 Il 7 lO M Dt Mlir gelooft wel il i dé ngearing hare belofte dit hur kieirecfat rooratal nog in dit littiogjur da Tweede Kamer ion bereiken zal nakomen de litting 1894 95 daort nog een maand of Tier en reedi heeft het roorstel het tnnchenitation den Baad ran 8Ute bereikt door het oniwerp pereoneele belaating alt loodatrein voorafgegaan Ditdmkkelgk ia de minister prwident opgekomen tegen een zoodanige constractie der belofte dat het kieareoht roontel nog in dit tittingjaar lal knnnen worden behandeld merkt de ichr op Dat het da ook indien allee flot en Toor den wind gaat 1896 moet worden róórdat een nieuwe kioiwet in het ffStaatebladc zal zgn opgenomen mag niemand Terbaien noch ergeren Er il reden genoeg geweest om de Toorbereiding Tan do kieereehl TOorstellen in de gegeren omstandigheden lang te doen doren hierran draagt de regeering alleen in zoorer de chnld dat zg niet alleen het zoog politiek kiesrecht maar tegelgkertgd dat Toor de gemeantebestnien wil regelen Maar bniten den wil der Begeeriog lagen de aodere omstandigheden die bare taak zeer bemoeilgkten Op het ontwerp Tak ran Poortrliet Toortbouwen ging nataarlgk niet en er zal zegt de sobr wel eenige tgd zgn gemoeid geweest Toordat orereenstemming was rerkregen tusscben de ministers Van Hooten Van der Eaay en Koëll de roormalige ameadears der kieswetTak Nog een bron van tijdverlies i s dat het kiesrecht zat worden Taatgeknoopt aan de Personeele belasting hierdoor is de medewerking noodig Tan den minister ran Financiën De door het Torig ministerie ontworpen regeling waarvoor minister Pierson de gegevens bgeenbracht hiid een zuiver fiscaal karakter die Tan het tegenwoordig kabinet moet een gemengd electoraalfiscaal karakter dragen minister Sprenger vau Egk heeft dns niet veel aan de door den heer Pierson verzamelde gegeTens Op deze en andere gronden meent de Arnh Ct tot gedold te moeten a msporen £ r is reet kostbare tijd verloren gegaan besluit de schr maar de omstandigheden hebben daaraan meer schuld dan de tegenwoordige Begeering f De bekende dwerg Gerrit Keizer vroeger bekend als aditiraal Tom Pouce Tan St AnnaParochie is tegeowoordig te Almeloo Hg wandelt er rond in de uniform Tan eeu faeilsoldaat en leidt soms de oefeningen in bet lokaal Tan het Heilsleger Hg is er het voorwerp van Tder belangatelliog en heeft op straat veel bekijk Nabg bet station Fraueker is Maandagnamiddag de conducteur der Staatsspoorwegeu J B uit deu trein gevallen welke ten 2 41 n m spoortyd van üarlingen vertrekt De ongelukkige was onmiddellgk een Igk Uit Amsterdam schrgft men aan do Nv El C Aan den Strekdam in bet IJ ligt sinds Maandag gemeerd bet stoomschip Bayern der ff Norddeutsche Llojdc dat op zgne reis Tan Shanghai naar Bremen voor Amsterdam eene lading Deli tabak innsm £ ene bgzonderbeid tieeft de Bajern iu baar udley patent patrgapoorteu Deze zgn nl voorzien van eene ventilatie inrichting welke zich hg hooge zee automatisch sluiteu wanneer de golven zich toj aan de patrg poort verbefiffin en zich ook automatisch weder openen om Incht toe te laten zoodra het water weder daalt Kaptein Sahmölder beeft ditmaal acht Siameesohe prinsen overgebracht wier opvoeding in Engeland voltooid zal worden Onder hen waren twee zonen des Siameeschen Konings Te Genoa debarkeerde het achttal en werd daar ontvangen door den broeder des Konings die te Farga varblgf houdt Een tweede bgzouderheid i dat tien der stewards tevens een muziekkapel vormen s Morgens bg de rlaggenparade spelen zg aan dek s middags onder het tafelen in den salon es s avonds na zonsondergang weder aan dek Kapitein Schmölder had op het Noordzeekaoaal niet den minaten laat onderronden maar had met rrengde te IJmoiden den bouw der nieuwe sluis gezien Orer vier weken zal ook de ffPreuszenc een schip dat nog 14 voet meer in de lengte meet dan de iBajernc eveneens Amsterdam aandoen Onder het opschrift Limborgsche verkieziogsTaria leest men in De Tgd het Tolgende Het is bekend dat in het zuidelgk gedeelte Tan Limburg de verkiezingen in den regel de hartstochten heel wat meer iu beweging brengen dan ten noorden ran den Moerdgk Ten bewgze een paar staaltjes door ons geknipt nit de advertentie pagina van een der Znidlimburgsche bladen Het geldt den strgd om een zetel iu de Provinciale Staten tusschen een lid van de rechtbank te Roermond en een borgemeeater Van den eersten candidaat wordt door eenige kiezers in een advertentie gezegd ffMen pleit voor de candidatuur Lemmens omdat hg den spoorweg berorderd heeft juiat daaiom aoaten wg niet op hem atenuiuii wut ala commiasaris der spoorwegign kadghg ook moeten zorgen dat wg eeu fatsoenigke brug hier kregen t Is een schandaal znlk een brug waar eiken dag ongeiokken te rerwachten zgn Wg willen daarom niet op den heer Lemmens stemmen die brug zit ons in de maag hg heeft er in Roermond geen last van maar wg wel hier Nog minder goed komt de burgemeester eraf Wg laten als voor ons doel onnoodig den naam van den candidaat en van de door hem bestuurde gemeente achterwege Wg hadden b v ook gaarne iets van den nieuwen spoorweg gehad die ons voor 30 Pfennige naar A bracht daar wg nn in den winter s ochtends om vier uur twee nur ver te Toet moeten loopen Wg wenschten n ook een weinig méér op nw kantoor te zien om niet zoo dikwgis tevergeefs te komen want uw traktement als bnrgemeestet wordt ook door ons werklui betaald en voor ± een uur s daags burgemeester te ign is f SOOjaarlgksch traktement toch voldoende Dau verspreekt n ona ook dat wanneer we iets aan n te vragen hebben dat we dan beleefd behandeld worden en wanneer u dat hierr in deze courant belooft dan zullen wg voor n stemmen anders echter niet c In een tweede advertentie heet het aan het adres van denzelfden candidaat Edelachtbare heer u vergist u u zegt datwg anonym schrgren dat is hier niet toepasselgk Wg tgn niet aoonjm wg zgn eentwintigtal van de honderden werklui die op t Gemeentehuis door u aangeschnauzt worden en wilt u onze namen weten zoo zgn wggereed n die te geren wanneer u niet meerburgemeester zgt nu zou het ons slecht kunden bekomen Overigens vragen wg geen anderantwoord van tt als dat n eens hier zegt datwg met één woord de onwaarheid gezegdhebben Verontwaardig n niet want wg komener voor op wat wg uiten Geholpen heeft het toch reeds want wg zien met plezier dat u nu een uurtje vroeger als gewoonlgk op het gemeentehoia zgt Misachien wordt n ook nog op uwen ouden dag beleefd tegen ons Een derde advertentie Waarom brengt n niet met een woordalles in orde Niet met 1 en beloften neen zeg eens ronduit zonder omwegen Hebben wg de onwaarheid gezegd Dat kuntu niet en daarom zullen de kiezers n dezenkeer een les geven met u niet voor de Statente kiezen want daardoor wordt n nit vreesvoor u burgemeestersambt in de toekomst beleefder f Men ziet het zonder Bttltenlandscb Overzicht In den Duitscben Ryksdag nauwelyka een spoor van diBCUssie over bet wetsontwerp betreffende de Ter u rging van weduwen en weezen door militairen beneden den rang van sergeant majoor nagelaten Met uitzondering van een der sociaal democraten die het ontwerp eenvoudig maar verwerpen wilde omdat het nog niet genoeg gaf was men het eens over de billykbeid der bepalingen van dit ontwerp dat zelfs niet naar eene commisaio verwezen werd Over het ontwerp eener belasting op het tabaksfabrikaat waren de meeningen nog wat meer verdeeld Maar in bet algemeen sloot men zich aan by dr Bachem van het centrum die zgn vroegere verklaring bevestigde dat bij den ongunitigen toentand waarin handel en uyverheid verkeeren en die voffral op den middelatand drukt zulk een indirecte belasting niet raag worden goedgekeurd Richter zei zelfs met zyn gewone scherpte dat men s rijks financiën toch wel in orde kon brengen als men maar wat minder liefdegaven besteedde voor de landjonkers die aan lager wal geraakt zyu c Von Kardorff trachtte den ftaatssecretaris Poiadomsky oog te troosten door hem de hoop voor te spiegelen op meer succes by een anderen Rjikidag waarin het nationale element weer krachtiger zyn zou c Maar het slot was dat by § 4 slechts eenige leden der rechterzyde en de nationaal liberaal Knneccerus zich voor het ontwerp verhieven De rest werd nn zonder debat verworpen tot een derde lering kwam het niet Welke plannen de regeering met den Kykidag heeft is nog onbekend Dit ie zeker het dMTOtn gelooft het blad dat het op den danr niet mogelgk zal zgn de beide staatslieden in hetzelfde ministerie bgeen te houden De yos Ztg c wyat er op dat Von Köller minister geworden ii zonder voorgedrageu te zyn door den kanselier en vreest dat een herhaling lal plaats vindenXvan den onhoudbaren toestand die bestond tusschen Gaprivi en graaf Eoleaborg In dat geval zou het ontslag van Von Köller het beste antwoord zyn wat da regeering op de verwerping der Umstnrz Vorlagec kon geven De Independence berekent dat het invoerrecht ontwerp in de Belgische Kamer 78 voor en 74 tegenstanders telt De tegenstanders zyn Beernaert de linkerzy 48 man de 18 afgevaardigden van Brussel en de 11 van Antwerpen Maar daargelaten de mogelykheid dat by de stemming meer tegen dan voorstanders ontbreken is de standvastigheid van eenige ran de genoemde t eoatanders niet boven bedenking Maar de verwerping van de wet zou het ministerie niet deren zegt bet blad Dat doet er ook weinig toe want er komt tocb weer een clericaal ministerie De hoofdzaak zit hem hierin dat de verderfelyke oeconomiscbe politiek die de regeering wil beginnenjwordt op 8 gezet De vra staat boven de partybelangen zooals blgkt uit de eenstemmigheid tegen het beschermen van voedingsmiddelen van de liberslen radicalen socialisten clericaalonafbankelyken van Brussel clericalen van Antwer ten znirere clericalen ohristelgkdemo craten en Beernaert Mèt dezen laatste vreest de lodèpendance de verderfelyke gevolgen van de wet voor de werkende klassen de voorname bron van nationale bedryvigheid voor de nitvoerindns trie€n en voor den landbouw zelf die zich wiegt in verderfelyke hersenschimmen door zich vast te klampen aan een stelsel waar by voor een eeuw al het slachtoffer van is geweeste 0f het ministerie eraan sterft of niet kan ons in t onderhavige gevat niets schelen maar bet zal na de les van de Octoberver kiezingen 1894 een tweede daidelgker en evenzeer verdiende Isa krygen Over een eigenaardige quaestte zal weldra een commissie nit het Ëngelsche Lagerbnis hebben te beslissen Lord Wolmer die jaren lang een district van Kdinburg vertegenwoordigde ia door het overlyden van zyn vader lord Selborne pair geworden an nn moet uitgemaakt of hy zgn zetel in het Lagerhuis kan behouden Het gebrnik was dusver dat er in het Lagerhuis een vacatnre ontstaat als een zyner leden a pair werd Het scbynt echter dat de zaak uit een juridisch oogpunG aan twyfel onderhevig is on de aotonteiten zyn het er niet over eens De nieuwe lord Setborue wenscbt het vra stuk eindelgk eens in beginsel uitgemaakt te zien Lang geleden reeds heeft den lord met twee medeleden een poging gedaan om deze quaestie bg de wet te doen regelen Er werd toen een commissie benoemd die na een klein jaar zitting gehad te hebben niet tot een besluit kwam Maandag verscheen lord Selborne in tUois precies doende alsof hy nog lord Wolmeawas De voorzitter verzocht hem zich uit de ruimte voor de leden bestemd terug Ie trekken totdat het Buis eene bealissing beeft genomen Morgen zal Harcourt voorstellen een oommissie te benoemen tot onderzoek van de Edward Qrey heeft gisteren ook in bet Lagerhuis eenige modedeelingen over Oeganda gedaan t Liep over de noodige forten in t land aan de meren Duidelgk bleek dat da Britsohe regeering alle maatr eten neemt om Oeganda tegen erentueeie aanvallen te beschermen Ér WAS wel eens gezegd dat de forten zonder geraar voor het land konden ontruimd worden maar dit werd door Grey tegengesproken Van het wetsontwerp tot scheiding van Kerk en Staat in Wales is in de i elfde zitting art 1 aangenomen met 192 tegen 173 stemmen S B Staats loteriJ Se Klasse Trekking van Woensdag 11 Hei 1815 No 18083 10000 No 1972 7322 14133 en 19387 ieder 1000 No es en 16824 ieder 400 No 4 3 3064 41411 en 18774 ieder 200 No 330 2290 4406 6318 10811 1222 17381 19743 en 20883 ieder 100 Früsen van ƒ 70 18 2314 4912 7408 10087 13203 16962 18889 70 2328 6003 7682 10166 18883 16046 18661 134 2347 6009 7839 10182 13387 16074 18689 186 2376 6084 7909 10271 13393 16128 18601 247 2424 6196 8113 10300 13447 16388 18802 277 2439 6 89 8120 10394 13629 16846 18983 303 464 6800 8936 10664 18826 16482 19016 8 2 486 649S 8427 10699 13847 16690 19060 411 2631 6688 8436 10686 13881 16628 19101 478 2681 161 8522 10798 1390 16678 19119 699 9767 66 1 616 10928 18931 16710 19148 737 2802 6744 8633 11086 13B81 16728 19846 741 2866 6842 8661 11287 14098 1 928 19480 326 2967 6866 8747 11249 14478 17114 19606 874 3002 6973 8767 11283 14609 11187 19626 960 3017 6983 379 11411 14614 17140 l 69i 144 214 6368 6669 6669 666 6767 80 6914 6917 6983 7136 7290 7800 7S1S 7327 3816 9096 9119 9130 918 9191 9107 92 9 9341 9882 9413 9611 9307 9839 9963 998 11614 14688 11843 14709 11930 14967 11930 16117 11016 16160 11110 16160 12414 16462 12484 16470 11460 16663 1166S 1S616 126 8 16641 11724 16648 12948 16739 12984 16793 13090 16840 13202 16898 103t 3033 11 4 3097 1 97 816 1394 3282 1441 3301 1489 3386 1688 3669 1608 3661 160 3733 ie 3816 1700 4 84 1716 4463 1744 4617 181 4646 1 69 4637 1871 4 81 1998 4848 173U 1 M 1789 IMH 17413 19886 17448 10016 17710 2019 17742 10M6 17814 0434 17366 10610 17866 80630 17896 10641 18013 10631 18039 10 1 18191 10661 18263 20786 18318 18347 Haute Nouveauté in PARASOLS Doek nllan niet geëtaleerd worden A van OS As KJeiweg E 73 73 Goudt Beurs van Amsterdam 14 HEI Ver kn alotkoan 3 100 ly lOO a Vu Via VS M 36 36 7 Via io V i Vi w lis 803 36 mm lOS 7V 81 lOl 16 m 18J s 7 1 108 Hl 160 e 7V MV llO s 9 1 1 4 138 106 11 64 166 97 ♦ Vs 8 m l lOl s 7 lo lOSi 13 16 16V Vs 8Vl ssy 11 81 14 106 i i 107 8SV 111 lOO 41 41 68V 63 147 16 ISS 108V 108 V m 108 iisv 116 98 NinaiLuin Cert Nsd W S li dite dito dit 3 dito dito dite 8Vi Heirau 0bl Oeadl l l 4 iTAUB InaohrgviuK 1 62 1 6 OosTlNa Obl in papisr l 6 6 dito in silver 1 6 Peaiuail Oblig met ticket 3 dito dito 3 SvsLUK Ubl Ooat e Seria dito Oecons 1 4 ditabgltetba l 9 4 ditobgHepal S 0 4 diteiageud leea KIS dito dite dito 1 14 I Srixn Farpel aekuld 11 1 4 TnuiJ Oepr Cenv leen 1190 4 Gec laening aerie D Oeo laeninif aeris ü niDAra ïlp Beo v ebl 1 9 I Ullloo Obl Buit 8oh KM VaitizulLX Obl 4 oabap 11 1 AHSTiasui Obligstian 18 1 l i Koniaiui Sted laan 18 6 i Nan N kSt Hacdelav aand Arandab Tab Hj Certiicatea D a Maataobappü dito Amh Hypotheekl pandbr 4 Galt Hij der Voritanl aand a 6r Hypotbaakb pandbr 4 NaderlaaOBcha bank aaad Ned tUndeluiaataob dito N W k Pao H p b pandbr 6 Kolt Ufpotkeekb pandbr 4 Utr Hjrpothee dite 4 OoaTiKa Oaat Hong bank aaad RnaL Hypotheekbank pandb 4V Auaiia E uit h path pandb 6 Haiw L G Pr Lien eert Nu Hell IJ Spoarw Uij aand Mg tot Kipl V SU Spw aand Nad Ind Spoonragm aaad Ned Zuid Amk Spm aaad dite dito diloK dito 6 lTUjl 8p erwl 1 87 9 A IeU Zuid lul Bpwaag k H ebl 3 PouN Waraobau Weanen aand 4RoaL Or Euaa Spw Hij aaad Balliaoke dite aand Paatawa dito aand Iwang Dembr dito aand 6 Karak Cb AE0 r 8p kap aaad 6 Loaowo Sewaat Sp Hij oblig 6 Oral Vilabak dite oblif 6 ZuidWast dito aand 6 dito dito oblig 4 iiiauaii Cent Pao p HU ebl Cbie fc Nerth W pr O v aaad ditoditoWin St Pater obl 7 Denvar k Bio Gr Spm oart v a lllinoia üeatral obl io goud 4 Louiav Il NaahvillaCart v aand Haxioe N Spw Uij lahyp o Uiaa Kanaaa v 4 pot pref aand N York OnUrio k West aand dito Pènna Ohio oblig 6 Oregon CaHf la hrp in goud 6 8t Paul Uion k Mauit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line üol Ie hjp O 6 OaMABiL Can South Cert v aand Ta C Sallw fc Nav la k d o O Aiaaterd Onnibua Hij aand Kotlard Traniweg Haata aand N Btad Amatardam aand 3 Stad Bollardam aand Bauii Stad Antwerpsnl 7 Stad Bruaaal 1 6 l i HOHO Theiu Eegullr Geaallseh 4 OoaTlHR StaaUlaening 1 60 6 K C Oost B Cr 1 0 Bru a Stad Madrid 1 6 Tar NicBat Hyp Spolil eert ADVERTEirriEN BEKWAME Scheepmakers voor geruiitten tijd werk aan de Dw$it helling bg UUB en Co to Alf4n