Goudsche Courant, vrijdag 17 mei 1895

No 6061 Vrgdag 17 Mei 1895 De prezen sgn door den Staat gegarandeerd 34ste Jaargang Hen biede hel geluk de hand Hoofdptga er MW OOOIark Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De tritgrare dezer Courant g eschiedt d a g e 1 j k met uitKondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden g plaatat twi 1 5 regels è 60 Centen iedere regel me r 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd Te Gonda bj A WOLPF Markt A 144b en DB LAAT en VAN SON apotheker Markt I Gouda Saelperadruk Tan A BaiNiuux fc ZoOH Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen TBQ door dfl den Stut Hamburi geiraarborde groote Geldloter waarin zeker U Nlllioen 348 795 Mark gewonnen moeten worden De prijzen vau deze reel voordeel biedende Geldloterij dte Tolgeusbet plan ilechta 116 000 loten bevat zgo de rolgeode De hoogata prys U ereataeel 600 000 Hark 58 prijzen 106 prgzen i 331 prijzen k 813 prijzen a 1415 pryzen a 80 prijzen a ISÜprijz i 200 160 89755 prijzen a 155 8290 p B 134 100 98 n 6848 pr 69 43 20 totaal 57 700 prgzen Premie r 800 000 M 1 pr a il 200 000 1 prijs 100 000 V 76 000 ff 70 000 66 000 60 000 65 000 6000 M 8000 H 2000 1000 a 400 g 800 2 prijun IprjJB ik 1 prgs I prys a 1 prijs i 8 prüun 60 000 1 prijs 40 000 3 prijzeo a 20 000 nptijz i 10 000 ff en worden deze io eeniga maaadaD in 7 klos ao uitgeloot Da Hoofdprijs in de Ie klssae bedraagt Mark 50 000 stijgt in de 8e kt tot 66 000 M in de 8e tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M in de Se tot 70 000 M in de 66 tot 76 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premie tbd 800 000 M event tot 500 000 Mark Voor da eerste prijstrekkiog die officieel is futgeateid kost een geheel origiaeel lot aleohts 3 60 een half origineel lot ateobta 1 75 een kwart origineel lot sleohta 90 ledere deelnemer in de lotary ontvangt ongevraagd onmiddeltijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst Trekkiugsptan voorzien van het wapen van dan Slaat dia de prjjs van de loten en de Terdealtng van de prijzen over de 7 klasaen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis Da uitbetaling on verzending van de pryzen geschiedt door mjj direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwiisel opgaven Man wende tioh dui met de aani v vraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk ot uiterlijk tot 22 MEI e k met vertrouwen tot JOSEPH HECZSCHEE Bankier en Wisselkantoor in ilAMBUKCJ Duitsohland FEMSCHE STOOMVEEYEEIJ aif Chemisobe Wassohery H OPPE HEIMER 19 JCruUkade Botterdam QtbreTeteerd door Z M den Koning der Belgen BoofddepAt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het ttoomen en rerren Tan alle Heerenen Dameigarderoben aliook alle Kindergoederen Speciale inrichting TOor het etoomnn ran plnohemanteU veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden ent worden naar de nienwite en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prijien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieaw afleverbaar ia 8 dagen te verven goederen in eene week Visitekaarten ONBEmonwmmN Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden set en spoedig afgeleverd ter Boeken CourantDrnkkery van A BRINKMAN ZN Waarom word ik van mijn zenuwUjden niet genezen omdat Gxj tot heden het rechte pad ter genezing met leerdet kennen Het is niet telden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die ia da handen van een bekwaam goneeshenr een goed sjiccaa hebben Waa niet Priesoitz o geteerde vestiger der walarknur methode wiens woonplaats een lioiJevoartsoord voor de lijdende raenschtieid geworden ts een eenvoudige boor He ft niet oen Zweudsch jnajoor Tfaure Brnnd genaamd een middel tegen vk u wenziekteo aan de band gedaan die het lancet d r chirurgen reeds minder noodaakelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed van alle geneesheereu begiet te wordeu Uok op het gvbiKl ter beperking van leiiawziekten begint cr licht te komeu en ook liiier is een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en nataurlijkate manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sddert jaren ou eranderd aangawende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bgvuotb Bromium Yzor Arsenicum enz geheel ta verdringen Êr zijn vele meascheu die noch ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat z j zich in lichaam en zielallesbehalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen ao zelffi door een vlieg getergd wordenen too zich zelven en andoren tot last zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeseijke sngst of door droe geestigheid kunnen r iet slapen en worden door benauwde droomeo gekweld Dau ijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuizeo en toevailan Eindelijk l dea de ergatan onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht en alken stand vindt ztjo zenuwziek en min of meer de stachtolFers der leefwyze van onzen tijd Wie tot eene dezer categoriéa van lijders behoort en ingelicht wenscht te worden over de werking eener nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam n CLËBAX Co Heiligeweg 42 Door den Staat gewaarborgfde HAMBURGER STADSLOTERIJ In de binnen kort beginnende 308 i groote OELDLOTBRIJ moeten op 115 000 Loten ia 57700 Wt prgzen vallen tut een gezamenlgk bedrag van 11 Millioen 730 795 Mark De LOTERIJ bestaat ait zeven klassen reeds in de eerste Klas bestaat kans op een prgs van 50000 Mrk De grootste prys der 7di Klas bedraagt eventueel 500 000 3x £ar 5 In de lit tot de 1 Klassen komen afzonderlijke prjjzen uit als PREMIE 300 000 200 OÖO lOO OOO 2 a 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 2 i 50 000 40 000 Mark etc etc Voor de Iste klas is de prjs voor een geheel LofO Mrk ot 3 50 half 3 1 75 kwart 1 50 0 90 Bestellingen voor Origineele Loten moeten zoo spoedig mngelgk in ieder geval echter tot den 20 tBo MEI aan mjj gedaan worden ledere opdracht wordt geheim en prompt uitgevoerd De verdere regeling der Lotery discreet is to vinden in de Pbnnen welke ik franco en gratis verzend In de laatste jaren had ik de voldoening aan myne klanten prezen van 250 000 150 000 100 000 80 000 60 000 50 000 fO OOO 30 000 Mrk te kunnen uitbetalen HAMBURG Orosse Bleichen SU Hoofdkantoor Opgericht 1868 PHILIPPE FÜRST faliii 4 pCt PAITDEHIEVEir van DE Pester Vaterlaiidischer Erster Sparcassa Vereni OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Fatidbrieven z n nominanl groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien V3n halQaarlijkaohe Coupons per 1 Maart en 1 Soptember en afloabaar a pari door middel van halQaarlijkscbe uitloting De Coupons zijn thans en ook in de toekomst vrij van belasting volgnna de Wet van 1881 Art 30 10 zÜ zijn esenals de Oitgalote Pandbrieven betaalbaar te Budapest Weenen en to Amsterdam ton Kantore van oudergeteekenden tot den koers van den dug Volgons de wet van 1876 is op de gezamenlijke verpaude hypotheken prioritoit dor houders van Pandbrieven ingeschreven waardoor huu het i eoht op de hypothecaire schuld vorderingen in de eerste plaaw ia gewaarborgd De ondergeteekenden verwïJKünde naar hun Prospectus van 19 Januari 1 1 en bat Jaarverslag der Instelling over 1894 beriobten dat z voortg uin met den Verkoop der 4 pCt Pandbrieven vin de Fester Vateriaudischer Ërster SparcassaVerein tot den koers van den dag WEKTIIËIM GOiMPERTZ AM3TBEDAM Mei ISKS Gebri gtoUwerck s Chocolade en Cacao Dcelmati door de nieuwste uitvinditagen op machlnaitl gebied verbeterd fabricatie ea uitsltütend gebruik vao ne on fijnste grondatoffou gurandeerei ien yerbruiker van StoUwerck a ciocolade en Cacao con aanbevelenswaardig fabrikaat nnuwkdurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als HofleTeraaclerj 44 Eore Diploma 8 gouden enz Medailles een bewijs ran uitmuntend fijn fabrikaat Kecds 1874 schreef de Accademie national do Paria Nous vous ddoemous une H dallle l or pnMÜre cliMae en oonaldóration AeTotr exoellenta fobrioatlon de Ohooolat bonbons varies etc etc Stollwsrck t fabrikaat ia verkrijgbaar bij U U Confisoars Banketbakkers enz enz GeneraalTertegenwoordiger roor Nederland Julias IhtteiiUodt Amsterdam Kalverstraat 103 WIJraAUDEL VAN ALPUE LEDEBOEH TB aOTXMBDAM Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 US Allerwege bekroond met Ëere Diploma 9 Gooden en Zilveren Medailles benevens £ ere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic ËxpoaitioD Chicago 1893 is het WereUberoeiBil DrniTeB Uorsl HoDig Extract MELIANTHE OIT M Machinale Fabriek t DË HüNlGBLOEMc TAK H V van Schaik € o gevestigd te Qravenhage Ge so middel is ot kan worden oitgeronden welke de Melianthe orertreft het is ONHEBROEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en rerachillende bekroningen getuigt flet verzacht en geneest ONMIDDELIJK de streugete hoest en veronderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MËLIANTHË bewezen zjjn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELLANTHë ia verpakt in flacons van 40 cta 70 ets en ƒ 1 met ge bruiksaanwijziog voorzien van ona Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te t Gravenhage Igg Verkrygbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C RATELAND Boskoop PAJ xjr B V WIJK Oudewater pS ÖHAJVDS Frintenips T E PARIJ S Zenden gratis mfranco de f onerale geïllustreerde catalogus in d hollandsche en franache talen bevattend de nieuwste modes voor het ZomerseIzoan tegen gerrankeerde aanvrage gericbt aan IM JULES JALUZOT C PARIS De atafen der nieuwste modestoffen ia troorraad bijJnPrintemps worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveerde prt zen te bepalen Verxendlngen naar alia Landen derWareld D catalogus bevat de Voorwaarden der verzendmgeo voor Franco Vracht en Rech ten Correspondentte In alle talen tüg s htorPiwExiwHer TeAsWksMf n s M es n sant ea flM t lasak TsaskKrfss la 4 bmiés Aytt i t l ia t r li métm Os a Ailiif Paiilxiwfcr BINNENLAND GOUDA 16 Mei 1895 Bevorderd tot commies 4 klaase der poaterysa de heer T H Belonje eurnnmerair en tot eommies Ie kl de heer F von Ruben commiei 2e kl Beden middag ten ongeveer 12 unr ia op de Houtmanagracht een boum omgewaaid die de passage versperde over de Tiendeweg io zgn val de twee lantaarna der Tiendewegabrug vernielende Een landbouwer raakte er onder en beseerde getakkig niet ernstig zgn been Naar wg vernemen ia ongeveer f 1700 gecollecteerd voor bet monumntter ni edachtonis aan onzen overleden Burgemeester Mr A A van Bergen IJzendoorn Naar wy vernemen zal Dinadag a s weder het Iste orgelconcert in de St Janskerk plaats hebben die taegankeljjk zijn tegen een entréi van 10 cent per perRoon Het eerste programma zal dezer dagen worden gepubliceerd De knnstlieihebben wacht das weder een uitstekend gtDot In de op U Mri ie Berg Ambacht gebonden vei adering van den gemeenteraad ïa met algemeeue atemtneD tot gemeentesecretaris benoemd den hr T Blanken gemeente ontvanger aldaar De heer jhr van Snchtelen nam in dezen vergadering tevens afscheid vai drze gemeente Ter vooraiening in de Vacature ontstaan door het verleend eervol ontalagaan den Heer W H Niber te Haastrecht worden than solticitanteD opgeroepen op eene jaarwedde ran i 550 behondena goedkeu ing Tan Gedepoteerde Staten van Zuid Holtaad t Heeft wel wat lang geduurd eer No O van de Nederlandsche Mannenkoren hetwelk in achterstaande annonce wordt aangekondigd het licht zag Maar voor dit wachten worden de inteekenaren op royale wjjze schadeloos gesteld We mogen hier zeggen dat schgnbaar talmen was ieculer ponr mieux sauteri Immers de partituur van No 6 Een Deuntje van da Hope bestaet nit ni t minder dan 18 pag stemmen naar rato E dat niet du qaaliteit aan de qnantiteit ia opgeofferd daar voor zgn de namen van dichter en componist pol de Mont en Mart J Bonman borg Dat teviLLÊiToai 1 e Utt hti Z eedëch y 18 Meen due niet dat het eene vrouw gelukken zal zieh daardoor bemind te maken inzonderheid wan lieer zg eene medemiDoares heeft die de men vócfr Bga huwelijk bemind en die hij hor niet opj ehouden heefi te aanhiddeü die nog vóór zijne verbeelding staat gelijk een onopgelost vraagstuk of een schat van ODvervolde beloften terwyl de vrouw nieta nieuws voor haar mhu hefft Gy hebt ODRelijk want waartoe zou het Roede dienen wanneer bet geen krachtigen invloed op het menscbel k hart ailoefende Wanneer dit hart niet door eenigen hartstocht beheerscht wordt zal het voor edele iodrukken open zijn maar bet zal gesloten blijven wanneer hut vervuld is met ittusiéa ten opzichte van eene andere Itar heeft te teel jrevoel van eer om sich te verlagen de rol van bedrieger te spelen b j my die met vertrouwen en oprechte genegenheid de haad tot t ne redding gereikt heb Hy is te zeer edelman dan dat hy zioh zou kunnen vernederen de minnaar eener gehuwde vrottw te zijn Neen en duizendmaal neen daartoe heeft hy te verheven denkbeelden Voor het overige heeft bg m j de heilige gelofte gedaan Conatanoe nimmer anders te nadsren dan als vriendm ea bloedverwant zyn namen die kliuken ala een klok in de letterkundige en muzikale wereld Wg aarzelen dan ook niet dit No een groot evenement te noemen voor de muziek literatuur en een nieaw bewjis van het ernstig streven dea uitgevers waarvoor ook de uitmundende verzorging van het uiteriyk pleit om de reputatie zijoer echt Nederlandsche Mannenkoren te beveatigen Het wetsontwerp op de peraoneete belasting is bg de Tweede Kamer ingekomen Uital der verkiezingen van Leden der Prorinciale Staten Alfen a d Rgn Uitgebracht 1865 stemmen van onwaarde 18 Herkozen de heeren S van Velzen antirev met 1215 en J J Dniuatee kath met 1176 De heer Le Coultre had 612 de beer A Korter Mz 531 stemmen a Graveuhage Uitgebracht 2784 stemmen van onwaarde 29 geldig 2755 Herkozen mr 0 J E grasf van Bylandt met 1591 J F W Conrad met 1568 en Fr A W Sluiter met 1537 atemmen allen liberael Her atemmt ig tusBchen de heeren Borret kaïb die 1050 Jansen lib die 1005 Michiela kath die 999 mr D Polak Daniels aftr conserv die 917 stemmen verkregen Voorts hadden de beeren mr Hartman conaerv 433 Van Hogendorp antirev 174 stemmen Leiden Uitgebracht 618 atemmen volstrekte meerderheid 301 atemmen Herkozen do heeren mr H J Neeb met 487 dr E F van Disael m t 486 en prof mr P A van der Lith met 485 allen lib Candidateo der antirevolutionairen verkragen dr Bakhuis Koozeaboom 101 Mulder 91 van Hoeken 94 Ridderkerk Uitgebracht 1076 aiemmen van onwaarde 12 Herkozen mr C J A Bichon van IJaelmonde antirev met 70 stemmen De heer P Hmit Jr liberaal verkreeg er 350 Breukelen Uitgebracht 1341 stemmen van onwaarde 32 Gekozen de heeren G H L barou van Boetzelaar A met 981 J van der Byi A met 815 J Bos J Az A met 800 J N Baatert C met 691 stemmen Voorts hadden de heeren mr H C Vos lib 506 dr H P Kapteijn lib 417 W Engel A 494 en C Goes kath 113 IJaelstein Uitgebracht 1299 stemmen van onwaarde 12 Gekozen de heeren jhr J J van Aacb vin Wyck antirev met 1094 mr A H M van Berckel kath met 822 en J R Kleinschmit kath met 694 De beer S J Cambier Van Nooten 0 verkreeg 271 mr A G Wolf aotir 391 en jhr H C J Barcbman Wnytiers van Vliet liberaal 45 ffKn deze elofte afgrtltt d in een oof enblik van verrukking en dankbaarheid toen uwe edelmoedigheid een levendigen indruk op hem gemaakt had meent gij zal eene wet bl jven voor zijn gebeele leven en eene voldoende bescherming tegen zgn hartstocht voor baronesse Stjernburg V Ja dat geloof ik antwoordde Alma levendig ffwant als ik eene dergelijke gelofte gedaan had zou ik liever sterven dan die verbreken Kind hoe weinig kent gg het raenscholijk bart het uwe niet buiten gesloton wanneer gg zoo spreekt Gij die nu meent alleen mot het oog op Ivar s geluk gehandpld te hebben ook gij bobt u lalen leiden door de neiging die uwe ziel vervult ofschoon gij u zelve daarvan niet bewust zijt gij meent u alleen te hebben laten besturen door onbaatzuchtige beweegredenen 00 toch hebt gij a hooMzakelijk laten befaeenoben door den wensch zijno ecbtB enoot te worden terwgl gg u zelve iu slaap wiegdet door de zoete gedachte dat gij bem leeren zoudt u te bemiunen tfOg zgt versobrikkelgk monpelde Alma liet bet hoofd op de hand rusten en bleef zoo een geruimen tijd zitten als overpeinsde zg wat de magister gezegd had Eindelijk hernam xjj vAlles wel boicbouwd hebt gij misschien gelijk in hetgeen gg gezeild hebt aangaande de beweegredenen ingner handelwgze maar dit belet mg toch niet vertrouwen te stallen io Ivar s eer totdat ik met mgoe oogen het tegenovergestelde zie lyDst wil zeggen wanneer het te laat is Spreek zoo niet laat mg mgn geloof aan eer en deugd aan Ivar s gevoel van recht behouden maar aoobt de dag komen dat g gtli ik hadt dan soa Leiderdorp Uitgebracht 2440 van onwaarde 16 stemmen Gekozen de heeren jhr m J H J Quarles van Ufford antirev met 1231 atemmen Herstemming tusichen de heeren S baron Van Heemstra antirev met 1194 en T A O de Ridder lib met 1166 stemmen In de vacature Op de Laak kath is gekozen de heer T A O de Ridder lib met 1023 van de 1419 geldige stemmen Zoetermeer Uitgehracht 1800 van onwaar de 18 stemmen Herstemming tnsschen de heeren mr P L F Blnasé aftr lib met 852 Von Fiaenne kath met 758 Van Laeuwen antirev mat 275 en Derksen antirev 225 De beerC J van der Oadermealen aftr antirevol had UI stemmen Men schrift uit Dordrecht van giateren Dinsdagavond en gisteren is aan de creoso teerinricbting van de firma Qipa alles rustig gebleven Debrigade rykspolitie die er de wacht hield is gieter och tend ingerukt Du vreemde werklieden zyn ook by het naar hui gaan niet la tig gevallen van het ploegje dat de bedreigingen ügen ben en den patroon had gauit tertooode zich niemand Op het plattelund heeft men veelal de gewoonte in plaats van de dakpannen met kalk IB te atrgkao daartoe stroodokken poppen te gebruiken dia onder de pannen worden aangebracht Nu kan daardoor het dakwerk licliter gebouwd worden nl door het mindere gewicht van stroo in plaata van kalk Maar in geval van brand ia het een zeer gevaarlyk materiaal zooala ook nu weder by den brand te Emmen is gebleken Bereiken de vlammen eeneaaal de dokken dan is in een oogenbliL het gebeele dak in brand Daarom ii het gebruik daarvan in de steden verboden en ook de asaarantiemaatachappüen doen hg verzeke ringen boboorlgk onderzoek van welken aard de dakbedekking ia Ia Pruisen dompelt men dit dakatroo voor het ter plaatse aan te brengen in kalkwater tot het er mede verzadigd is waardoor het stroo onbrandbaar wordt en ook veel langer goed blgft Aan het oordeel vanden kantonrechter werd gisteren de vraag onderworpen hoe men schoenen moet passen De heer Koater bad by du firma Paanakker Co een paar icboenen gepast Tan f 6 50 en volgens hem zon de bediende gezegd hebben ala ze niet goed zgn kunt tl ze teruggeven De heer mr Vati Blommeatein voot de firma optredende was ik u toonen dat mijne kracht om voor mgne plichten te leven niet alleen afhankelijk is van de hoop eenmaal bemind te worden maar ook van het vaste levensdoel dot ik mg gesteld heb het geluk te bevorderen van deu man dien ik voor Ood heb trouw gezworen pEa onder deze pogingen suit gij nMDetoos ongelukkig worden Het tij Eoo Dan zal ik sterven met de voldoening zoo al niet door mgu persoon dan tooh door mijn vermogen z ne eer zijn leven en aanzien gered te hebben en beter gebruik zou ik er toch niet van kunnen maken a Uwe sterke heroïsche natuur vorloocbent zich nooit en van harte nensohte ik dat het lot u eene minder gevaarlijke tegenpartij gegeren hadt r Maar ik begrip uwo onrust niet Ivar s kalm en waardig gedrag heden avond had u eenig vertrouwen op de toekomst moeten inboe£emea Wat Constance aanbelangt bet komt mij voor dat zg at reeds hare tiufde voor Ivar verloren beeft zoo vrooIgk eoo opgewonden zeïfs was zg yHoe kortzichtig zijn niet verliefde menschan zeg mij eerst hoé vondt gg heden avond de barones Conatanoe Vondt gg dat de vroolijkbaid haar misstond Neen ik heb haar nooit schooner gezien Ja zg was zoo verrukkend dat ik er door ed ffWel nu begrijpl gg niet waarom g Vrolijk was P Om u ta verdonkeren die xg haat zij ui a nimmer vergeven dat gg rijk zijt noch dat sij daarvoor werd opgeoGTerd Urze vrouw let op hetgeen ik zeg aai eene bron van diepe smart voor n wordon want sg aal niet opboadan met graaf Ivar te kokattarani van oordeel dat het passen bestaat ïnhettaD trekken der schoenen maar niet zooala hief gebeurd is dat men met die schoenen een Aar oren of langer op de straat mag toopen want wanneer men in een winkel schoenen koopt en de winkelier zoo dan schoenen met modder geven niets natnuriyker dat men dan zou zeggen dank je wel daar heeft ml een ander tn gezeten c Mr Hollander voor gedaagde optredende was van meaning dat passen is het aantrekkan van schoenen en daarmede loopen want anden kan men niet weten of de schoenen voldoan Mr Van Blommestein op de bekentenis ras ged ingaande dat hy met de Kboenen op atraat ia geweest vroeg den kaotonreohter om gedaagde den eed op te dragen dat hy bat recht verkregen bad om met de schoenen te handelen zooala hy gedaan heeft De kantonrechter bepaalde da nitepnak op beden over acht dagen Te Meppel komt een icfantter geregeld op klompen zyn plichten vervnllen Ook Maaadi was dit weder bat geval doeh Tolgeni de ïMepp Goar is hem een geneoimiddal toegediend Op het ezercitieveld aangekomen werd by onmiddellyk onder banden genomen door den 2e luitenant van het leger met de instructie belast die hem geheel alleen de volle by de wet toegestane twee oren onafgabroken Urt exatoewen marvfaaeraa eni Ka hem eerst de noodige wandelingen in dan looppas te hebben laten doen werd gecommandeerd met versnelden pas Hieraan zeide hy echter niet te kunnen voldoen aangezien zyn voeten stake wareo Ook hiervoor was raad by afweaigheid van den o£Bcier van gezondheid werden twee doctoren gereqaireerd die i yn voeten onderzochten en ze als in den besten staat varkeerend verklaarden waarop bg willens of niet zolk een lea kreeg in het marcheeren io den versnelden pas op klompen dat hem de lait tok langere tegenwerking om zich zelf een paar schoenen eau te schaffen wel zal vergaan Hg zsl wel de ondervinding hebben opgedaan dat sohatteren op klompen geen gemakkelgk werk is Het geding tegen Henriette Momber en Hendrik Guelman beschuldigd van moord op bet dochtertje van den heer Meinders te Bnasam komt 11 Jani a s in hooger beroep by het gerechtahof te Amsterdam io behandeliog Aan het Hollandsche Bpoorstation te s Hage zal een proef wozdan genomen met gasgloeilicht voor bet haar getukt ia u te toonen dat gj met al uw geld toch zQd hart niet hebt kuaoen winnen ffMaar Ivar zal zgn plechtig gedane eed niet vergeten ffNu niet neen hg zal uit gevoel van eer den invloed van de gavaarlgke vrouw trachten te ontvlieden maar denk er aan dat bij baar bemint en dat zg schoon ia lofaoon als ds verpersoonlgktng der verleiding nWel na dan het zal dus eeo atrgd worden tnasohen haar en mi en itrgd tusschen bet ohoone en gowle Ik gevoel dat ik het vermogen tal bezitten dien te voeren en ta bewijten dat deugd u goedheid de middelen z u waardoor de vrouw het boote en zelfs het schoone overwint wanneer dit dieoen moet qm een laag bart te verbergen want Bg is het met midrlelen als dio van walker aanwending gij Constanoe betlebi ongatuk en oneenigheid te zaaien tuaachen twee wezens dia met elkander leven moeten en eene stem in mijn binnenste zegt mij dat ik stagen tal dat ik moet slagen en overwinnend uit den strgd terugkeeren Maar faotaatisch kind berekent gij wel de tallooze kwellingen welke deze strijd u berokkenen tal hebt gg begrip vu het Igdan dat gjj tegemoet gaatP iTVersta mij wet mijn goede meester wanneer ik zeg ik ben te trotsoh om te w ken voor eene vrouw die voor zooveel bet hart betreft beneden mij staat Ik ben te trotach om mgo eenmaal gegeven woord terug te nemen Ik heb nu eenmaal een vast vertroawsn o den heilzamen invloed van het goede en zal tegevieren of in den strgd bezwijkeo