Goudsche Courant, vrijdag 17 mei 1895

I Directe SpoorwegverbiDdJDgen met GOUDA Zomerdlenst 1895 Aangevaogeo 1 Mei TUd vao Greenwich XKDIM iOTT 1 84 10 U D A18 S2 13 89 18 88 18 43 18 83 1 44 KOTTIIIDIM 8 81 10 38 10 88 10 89 10 40 10 88 7 63 7 69 8 08 8 13 8 33 8 48 8 88 10 7 88 7 47 7 4i 8 07 DEN HIAO OOODA SODm DEN Bil e Ssuila 8 88 8 88 8 87 10 30 10 80 18 13 18 88 1 37 8 88 8 47 4 45 8 87 7 14 leT M T 43 8 47 U OS 13 37 4 87 t Ee w 7 8 8 88 11 18 13 48 8 08 Toorb 8 07 8 08 11 87 13 8 8 80 illl e 8 18 8 18 8 t7 10 07 10 48 U SS 13 43 1 08 1 87 4 08 4 17 8 31 8 87 7 44 7 48 8 33 8 54 0 8411 188 01 10 08 8 18 10 18 8 88 10 37 8 11 8 9 38 10 88 11 48 a Hue 6 48 7 30 7 48 8 80 9 38 8 4610 1411 8518 151 88 3 44 8 8 3 43 4 16 5 170 117 68 Voorb 6 64 10 30 1 44 6 17 Z Zegw6 08 10 85 1 68 0 18 i5 r lJ 6 19 10 46 3 09 6 48 Qniid 8 80 7 50 8 18 9 9 80 10 10 10 67 13 05 13 45 3 80 8 14 3 86 4 18 4 43 5 47 6 63 8 88 3u pt Ie BleUwjjk Kruiiweg en Nootdorp Leidschendam DTIECHTGOUD 1 9 10 11 34 18 60 8 10 3 68 4 48 0 38 7 60 1 09 9 07 10 38 11 51 4 18 0 63 e 9 38 10 31 4 84 g 9 8 8 34 10 44 13 07 1 83 3 43 4 87 5 30 7 00 8 35 8 41 9 49 AM8TEBD1 H S O U D 1 18 9 86 U 8 40 4 85 0 85 8 10 I M 1 14 13 19 t i 5 30 7 8 48 Sen zeer belaDgrgke vraf nreeka zat ter bebaudeliog worden foorgelegd aan het 48ste Nederl LnodboiihoadkoDdig coDgres dat ran 5 8 Jaoi te Dordrecht bgeeea zgn zi Ziehier een tiental ran de meest atgemeene ttrekking Ia het waar dat de pr averlaging der Toornaamate landbouvartikelen bootdsakelgk is toe te BchrgTen aan de nitetooting Tan bet zilfer als mnntmateriaal f Is uitbreiding Tan het tarief van invoerrechten ook tot sommige landboowproducten bevorderlgk aan rerbetering van den gedrukten toestand Tan den landbouw In boererre eu op welke wgze is uitbreiding Tan het Terzekeringswezen wenacbelgk Toor den landbouw in den nitgebreidalen zin ten aanzien van schade Il h t wenschelyk dat het gemeentebestuur onder sommige omstandigheden den landbouw bevordert en zoo ja onder welke omstandigheden Naar welke beginselen moet in het belang Tan den landbouw de nieuwe suikerwet Tan 1896 geregeld worden De sOranjebond van orde beeft sedert einde 1893 een 32tal arbeiderswoningen ieder met en hectare gedeeltelijk bewerkten heidegroudter beschikking gesteld van eren zooveel oppassende gezinnen Wat leert aanvankelgk deaauTBring omtrent deze handelwijze en verdient het aanbeveling dergelgk doet meer al gemeen na te streTen ter beTordering vanklein grondbezit ook onder den arbeidersstandten platten laode Is het weosehelgk den afkoop Tan tienden te vergemakkeiyken en zoo ja wat is daarToor de beste weg Is het gewenscbt den afkoop der heerlijke jacbtrechten te rergemakkdlijkeo en zoo ja ia dit uitvoerbaar Is het wenscbeiyk en met kans oji goeden uitslag mogetyk de hier en daar in ons l od voorkomende mergel nnar elders te vervoeren om den grond voor cultuur meer geschikt te makitn Wat leereo wetenschap en praktyk omtrentde verbetering van de vlasbereiding in Nederland Op de Noordwestkust Tan Frankrijk bg het eiland Sein zyn twee Ëogelsche stoombooten de Ësmeraldc en de Maritana c in aanTaring gekomen tengevolge van zwaren mist Xjaat8 eaoemd schip geladen met ertsen bestemd naar Hamimrg is binnen enkele minuten gezonken Van de 19 opvarenden zijn elf verdwenen de overigen waarvan vier gekwetst werden door de Ësmeraldc opgenomen Van dit acbip is de voorsteven boven de wateitiuie TerbryfEeld De opening van betSurhaus teSchoTeningen is bepaald op Zaterdag 1 Judi a s Op de beide Pinksterdagen 2 en 3 Juni zullen de eerste concerten s middags en s avonds gegeven worden door de kapel der schutterij die ook de volgende concerten welke vóór 15 Juni zullen plaats hebben geven zal Dan 15n Juni des avonds treedt weder tot September het Fhilhnrmonisch orkest onder leiding van prof Mauostadt qit Berlyo op Zgn de aboonements voorwaarden en entree prgseD dezelfde geb even voor reizigers voorzien van retourbiljetten op de HoUnndsobe en Staatsapoorwegen zullen als proef verkrygbaar worden gesteld gecombineerde Kurhausbiljetten tegen f 4 per persoon recht gevende op dejeuner d uer aan de Table d Hote toegang tot de Kurzaal en een zeebad allee geldig voor den dag der uitgifte en uitsluitend verkrygbaar aan het abounementsbareau Omtrent het wonijerkind te Kapelle a d IJsel meldt men nog het volgende 8 88 8 40 8 47 8 14 8 01 8 10 8 08 8 18 8 81 88 8 8t Oeude Meerdreokt Kieewerkerk S CepeUe p Butt rdem 7 88 7 88 7 88 7 4 7 IB I 8 10 8 18 I 8 8 88 7 Bstlerdea Oepdle ITieaweikeik Uesrdieekl Het meisje dat te Leiden 10 weken onder mediache behandeling werd gesteld was door het eten van rund en paardenvleesch 3G pond vermagerd doch daar zg nu weer korten tyd thuis is is rg door het gewone eten weer 46 pond bggekomen Tot hoogheemraden van bet groot water schap De Ronde Veeosoc zgn gekozen de heeren F De Boer te Mgdrecht en W Van Sevenboven te Wiluis Aan de N R Gt c wordt gemeld dat de directeur van den gemeentelijken reinigingsdienst te Utrecht een inrichting beeft gemaakt die gedurende de weinige jaren Tan haar bestaan reeds Trg aanzienlijke baten voor bet ziekenfonds van bet arbeiderspersooeel heeft afgeworpen Uit den aard der zaak brengen de vuilniskarren niet alleen van particulieren maar ooif van de kazernes gastboizen eu dergelgke grooie instellingen veel voor den manscb onbruikbaar gewoitien en als zoodanig weggeworpen voedsel mede Dit roed el zooveel mogelijk gereinigd en gezuiverd weet men op de aschbelt oog aan te wenden voor voeding van kongnen Vóór eenige jaren met een tweetal van die snel Toorttelende dieren begonnen beeft men er sedert reeds honderden kannen verkoopeu en door gepaste kruising en aankoop van fraaie en zeldzame exemplaren is men er dikwgls io het bezit van zeer schoone en kostbare soorten Op bet oogenblik kan men in een paar behoorlijk afgesloten kongnenbergen een getal joDge diertjes zien dartelen en in verschillende hokken zitten zeer schoone en groote soorten opgesloten Het spreekt vanzelf dat de werklieden die herhaaldelijk getnigen waren van de belaugrgke voordeelen die deze teelt voor ban ziekefonds afwerpt onk aan de verzorging der dieren de meeste aandacht wgden Door het duitsche ministerie van Marine ia de volgende prijsvraag uitgoachreven De richting der kompasroos van een op een schip opgesteld kompas moet naar een andere plaatf van het schip automatisch zóó worden overgebracht dat daarop gestuurd kan worden De uitvinding moet in de practgk te benottigau zyn Voor het besta antwoord op de prgivraag wordt 3000 M beschikbaar gesteld het departement van Marine behoudt zich het recht voor de uitvinding bg de duitsche marine te gebruiken zooder verdere schadeloosstelling Oplossingen vóór 1 April 1896 te zenden aan die nautische Abtheilung des MarineAmbt3 te Berlgn Met betrekking tot de deelneming van bet L er aan den Vn Natiooalen Scbietwedstryd van 26 Juni 1 Joli a s vanwege de Vereeniging van Nederlandsche Scherpschutters te Hoorn te honden beeft Z Ëxc de Minister van Oorlog de volgende beschikkingen genomen Aan de uitgeschreven korpswedstryden op 250 M zal kunnen worden deelgeoonien door bet regiment grenadieis en jagers door de acht overige regimenten infanterie door bet instrnctiebaJbaljon door de uormaal schietscbool door het Ie en het 3e regiment vesting artillerie en door bet korps pantserfort artillerie elk ter sterkte van Tijf onderofficieren of manschappen onder bevel van een officier Aan den korpswedstryd op 25 M voor revolver door vyf officieren van elk zelfstandig korps of onderdeel zal alleen worden deelgenomen door de korpsen der infanterie indien zich daartoe deelnemers aanmelden en daartegen by de betrokken commandeerende officieren geen bedenkingen bestaan Aan officieren en minderen die Hd der Verfenigiog zyn zal door het zoo mogolyk toestaan van verlof gelegenheid worden gegeveo aan de wedstrijdou deel te nemen Aan de betrokken commandeerende officieren wordt de beslissing overgelaten of aan de vorenbedoelde detachementen zal worden toegestaan iets langer dan gewoonlgk op den Wfldstryd te vertoeven opdat ook dat personeel zonder orerhaastiug aan de persooulgke wedstrijden kunne deelnemen 10 17 10 84 11 01 ll OS 11 18 11 84 8 86 18 88 0 88 lO U Programma s van den wedstrijd zyn op franco aanvraag kosteloos te bekomen by den Voorzitter van het Uitvoerend comité den heer W van Waning Jr te Hoorn In November van het vorig jaar werden de inwoners der gemeente Mettmaoo by Elberfeld tot diepe verontwaardiging geprikkeld door een reeks gevallen van schending der graren Herhaaldolgk werden meest versche graven geopend gevonden de kisten waren vernield de Ijjken van hunne kleederen beroofd Bü onderzoek bleek dnt dezf misdryTeu gepleegd werden door een 74 jarigeD boerenarbeider die de van bet kerkhof ontvreemde goederen in een koffer op zijn kamer borg De koffer had reeds herhaaldolijk de aaodacbt getrokken door zgn Igk en grondlucht en leidde ten slotte tot de ontdekking van den gravenscbender Deze is thans door de rechtbank te Elberfeld tot vier jaren tucbthuiastraf veroordeeld De man verklaarde dat hg de aarde op de kisten met nagels wegkrabde en schijnt een bgzondere voorliefde voor gravenschending te hebben By is wegens een dergelijk feit reeds tweemalen veroordeeld de mrste maal tot tien de twewie tot twee jaren tqchtbuisstraf Nu in verschillende streken van ons land de ropsenplaag woedt in bessenstruikeu rozen eQZ wordt het volgeode probate middel tot uitroeiing aan de hand gedaan Neem twee fi BSchen wgnazyn en 27i pont zont opgelost ia 25 liters water Met dit mengsel begiete men drie avonden achtereen de geteisterde struiken luet een fgnen gieter eu de rupsen zqllen totaal verdwenen 7 gn In het oorspronkelijke recept wordt gezegd dat het zout moet worden opgelost in warm w ter Dit is echter noodelooze moeite want ke nkenzout heeft ir afwyking van andere scbeikilndige zouten juist deze merkwaardige eigenschap dat t in l oud water precies even goed even veel en even snel oplost als in warm Door het openbaar ministerie by de rechtbank te Roermond werd Dinsdag eeoe gevangenisstraf van 4 jaar geëischt tegen den 17jaiigen H £ u t Afferdeo wegens aanranding van vrouw F R te Velden Uitspraak den 21en dezer Door de ondernemers op het wrak derLutine ia de eerste waarde bovengehaald bestaande in één Spaansche mat Dat geeft den ondernemer moid daar het bewjist dat men althans boven het wrak is Gisteravond werd een politïe agent op het Buitenhof te s Gravenbage aangesproken door een persoon die hem den weg vro g naar een politiebureau waar hy nachtverbt Jf hoopte te verkrijgen Toen de diender aan dit verzoek voldeed kreeg hij van den man plotseling een hengen stag tegen het hoofd Later toen de aanvaller naar het politiebureau aan de Nieuwe Haven was overgebracht bleek het dat men met een krankzinnige te doen had Aan een particulier schrgven uit Atjeh wordt ontleend dut in het begin van April een rechterflankdekking van de aflossing van een blokhuis by Aungaloong dat door een detachement van het 15e bataljon is bezet werd aangevallen waarbii 2 ioiandsche fnseliers sneuvelden eu 1 Eur korporaal 2 Eur fuaeliera en 1 inl foselier zwaar werden gewond Een tafreeltje uit t hart van Amsterdam 4 50 4 67 5 04 6 11 6 30 l 4B 1 55 3 08 8 09 8 15 7 11 4 03 18 80 7 80 3 10 6 48 8 60 3 50 0 O n S A 11 50 3 09 Utn ht 6 33 7 50 Woerden 0 68 8 11 Oadaitler 7 07 8 19 Goidi 7 30 8 88 AKiterduK Wp 6 80 TJ Maandagochtend omstreeks 4 uur de Btraatlant arns waren alle reeds uit bestormden drie jonge mannen een café en logement in de Warmoesstraat Onder geweldig vloekon en razen renden ze herhaaldelijk van de overzijde der straat tegen de deur trapten daartegen aan bonsden er tegen en sloegen tegen de ruiten alsof alles kort en klein moest een had ziJn jas uitgetrokken en aan hun bonding eu uittartende kreten was te merken dal zn elk oogenblik een uitval van binnen wachtten Nadat eenigen tyd de bestorming was voortgezet viel een groote ruit uit het café rinkelend np den grond een der helden bad ze eingetreten zooals later de bewonsr zei Na dit wapenfeit konden de belegerden t niet langer binnen de veste aithoodeD en plotseling kwam een half dozgo jongelui met stokken gewapend ter deors uit Er volgde een vechtpartij De drie van de straat echte Amsterdamsche voorvechters retireerden al vechtenden doch sloegen negeen van de faeeren een blauw oog een ander een gat in hei h ofd zoodnt de vrienden hem aanrieden zich io t Gasthuis te laten verbinden en bliezen toen voor goed den aftocht Door het vreeselgk rnmoer der vechtenden waren tal van bewoners der Warmoesstraat uit den slaap opgeschrikt De politie echter hoorde er niats van De Indische bladen hebben melding gemaakt van zware stormen welke dit oorlogsvaartuig op de reis van Nederland om de Kaap de Goede Hoop naar Batatia heeft te verduren gehad Iemand behoorde tot de equipage van de Fri80 deelt aan zyn famillie hier te lande enkele bizonderheden mede io een brief geschreven te Taudjong Priok 24 Maart jl en opgenomen in het Haagsche Dagblad Daar aan ontleenen wy het volgende Gistermorgen om 5 uur zyn wg toch eindelijk hier aangekomen eindelijk mag ik wel zeggen want zoo n reis van 120 dagen op deu wgden Occeaan is waarlyk niet voor da poes Op Zondag 1 Januari vertrokken wg s middags vsn Bahia en zetten onmiddelgk koers om de Raap naar Batavia Op 45o Zoiderbreedte zeilden wjj dagen achtereen in een dikken mist maar op zekeren dag was bet minder mistig en de koude ook minder gevoelig plotseling echter kwam aan felle koude invallen terwyl wy met een aardig vaartje van 7 a 8 mijl liepen met een goadeQ lap zeil op toen de mist minder werd u en wg aan de horizon een groote witte maasa ons snel naderen en voelden wy het al kouder en kouder worden Het bleek al spoedig dat die witte massa een kolosale ysberg wat welke met oen groote vaart op ons kwam aanzeilen zoodat wy onmiddellijk van koers moesten veranden want anders waren wy er recht op ingeloopen eu iou er geen spaan van ona zijn terechtgekomen Dat stukje y was 1200 meter lang 420 meter breed en 3 a 400 meter hoog eu naar schatting 1100 meter onder water stekende de vorm was vrij regelmatig Om niet meer dergelyke gevaarlgke ontmoetingen te hebben staken wg ontniddellyk naar het Noorden koers zettende naar de eilanden St Paulas en Amsterdam loopende een aardige vaart van 9 a 10 myl tot bg deze eilanden Opden22aten Februari zagen wg s morgens vroeg een dikke smerige zwarte lucht komen opzetten terwijl de wind sueds sterker werd en de barometer flink begon te dalen een zware storm stond ons dus te wachten Alles werd vasfgesjord omdat wg herig begonnen te slingeren de zoileu werden weggenomen en de zeeën begonnen zeer hoog te loopen Dea voormiddags 11 uur badden wjj een geduchten storm en daar de zeilen waren weggenomen dreven wy rond aan Gods genade overgegeven zoo hebben wg verkeerd tot 8 atonds 9 uur van behoorlgk eten was geen sprake omdat nllea door de hevigste slingeringen uit de kombuis rolde en moesten wg om tevreden stellen om staande en loopende weg een stuk brood te verorberen zoo maar uit de hand Men moest er op bedacht zijn zich aan touw of leuning goed vast te houden waat anders sloeg je onvoorwaarlyk op het dek om Zooals ik zeide duurde het tot s avonds 9 uur toen het plotseling stil werd gedurende een halt uur waarna de wind over een andere boDg kwam opzetten steeds aanwakkerende waarop de sterkste zeilen werden bijgezet maar de storm ging tot een orkaan over de zeilen konden niet meer geborgen worden eu er bleef niets anders over dan om te lenzen dat ia zoo hard mogelgk voor den wind loopeo 9 67 10 04 10 11 10 18 l0 S7 8 116 De barometer was gedaald tot 728 m wg II aakten slingeren vao 45 terwijl reeds in 8 53 4 30 9 03 6 31 9 10 6 30 8 80 6 87 0 44 0 50 11 80 9 41 8 10 0 6 8 86 10 08 8 38 f 9 S8 10 03 10 18 10 S4 10 54 10 het w ni ae boel begon te kreken op een KhtikbMende wjie en poedig kwsm dsn ook het een en ander nniir beneden j de wind hoilde akelig door het want en aan dek washetetikdonker Boren het gebulder Tan ice en wind hoorde men echter de korte en bealiste commando e Tan onzen flinken commandant Aan beide lyden lohepten de Toreohanaingen water In die achier taatbare dniiternia zag men evenwel het onheilspellend lichten der zee bfl elke golf die het fcbip op zj zette De wind nam ateeda in herigbeid toe en de golven waartegen men ala bergen opiag kwamen herhaalde malen over het aobip heen zoodat men telkene goTaar liep buiten boord gespoeld te worden Wg vreeaden dan ook het ergata en hoewel wü het elkander niet reiden badden wg reeds in atille ahcheid genomen van de wereld on van alleu die ons dierbaar waren wy zagen den commandant en den eersten officier elkander tot ufscbeid de band drukken Bn iedere nieuwe stortzee hoorde men Tan alle kanten daar gaat io de oude Prisoc het water kwam zoo boog aan dek dat het door de lechtkokera welke ongeroer 3 meter boTen dek siaao naar beneden stroomde van alapen was geen sprake en wy waren door bet hevig en aanhoudend slingeren zeer vermoeid Langzamerhand begon de wind wel wat te minderen maar het slingeren duurde nog voort bü bet krieken van den dag klaarde echter ook bet weder op en kon men zien hoc alle aan dek in wanorde was twee onzer loepen hebben wg verloren en de overgeblevenen waren bgna allen lek gealagen De zon deed haar best om alles weer goed te maken en allen haalden opnieuw ruimen adem Die nacht van 22 op 23 Februari zal door niemand aan bourd van ons schip licht vergeten worden De Jan Willem Friao beeft intuaechen bewezen een uitstekend zeeicbip te zgn en wg wenschen elkander gelak met ona behoud Door de raden dar Gereformeerde Kerken A en B en van de ond Goreformoerde Kerk te Aksel is een adres gericht aan den gemeente raad aldaar hoadende verzoek tot afschaffing ran de kermis Bat biykt dat de Schiedamscbe baringTiEscherg blgft bestaan men is alibans begonnen de loggers voor de vaart in gereedheid te brengen Door deu rgkswaterstaat is met de stoomboot Cruquio8 oen aanvang gemaakt met het opnemen Tan do zeekust benoorden don Nieuwen Waterweg ten einde te kunnen constateeren of in verband met de afneming vau het atrand ook de grootere diepten van de Noordzee onze kost naderen Gisteren is bg de Yen benoorden Enkhuizen gezonken het tjalkschip cDo twee Gebroeders schipper J S Djjkslra Door schipper Q do Boer werden de opvarende gered en te Enkhuizen aangebracht Hot schip en do lading die uit meet bestond on bestemd was naar Haarlem zgn geheel verloren BolteDlaDdsch Overzicht De Hoogaarsche Magnatenkamer heeft een motie aangenomen tot intrekking van zekere artikelen van het wetsontnerp betnffende de vr e uitoefening van den godstïieost Van het wetsontwerp betreffende de erkenning van den Joodschen godsdienst werd artikel 1 aangenomen maar art 2 verworpen Om even twee nren werd Dinsdag deFranBche Kamer door Brisson geopend Ër was niet vee belangstelling de tribunes waren leeg bet getal afgevaardigden in de zaal was eer gering Ribot diende dadelgk zgn begrooting voor 189 5 in De ontvangsten worden daarin gv raamd op 3392 millioen frcs of 32 minder dau voor dit Jur het gevolg van verschillende omstandigheden waartegenover onvermgdelijke veriEeerderingen van uitgaven staan zoodat men een totaal tekort beeft van 55 millioen Die meerdere uitgaven vloeien hoofdzakelijk uit de leger uitbreiding voort Het effectief lal op 540 000 man gebracht worden waardoor de legernitgaven met 10 millioen worden verhoogd anderhalf millioen wordt gevraagd voor de versterking van het Noordzee eskader waarschgnlgk met bet oog op bet Duitsche Noord Oostzeekanaal Voorts is nog een plan tot uitbreiding der geheele marine in bewerking dit zal later als een bgzondere wet worden ingediend Om in het tekort te voorzien stelt de misiater nieuwe belastingen voor die hoofdzakolgk op de hoogere en middelklnssen zullen drukken In de eerste plaats een belasting op dienitboden waarvan do opbrengst op 10 millioen wordt geraamd deze belasting wordt bepuld volgens het aantal inwoners der gemeente en bedraagt voor Pargs 30 fr voor Mn bediende 45fr voor 2 60 fr voor 3 of 4 90 £ r voor meer dau vier mannelgke bodienden terwgl voor vrouweljjke de helft wordt betuld De btUating is niet verKhuldigd voor dienstpersoneel in het landbonwbedrgf of een indastrieele onderneming Verder hoopt Ribot 25 mill te vinden uit de successierecfaten door het vorige kabinet voorgesteld 1 millioen uit eeue belasting op paarden en rgtuigeè 14 millioen uit de belasting op buitenttinds ïhe effecten 4 mttüoen uit de Algergnsche ooane en 1 200 000 frs uit eeue belasting p speelkaarten De Belgische protection isten hadden behoefte onmiddellgk hun loflied op beschermende reebten aan te heffen nadat de heer Beernaert zoo schoon den luf had gezongen van bet vrghandelatelsel Ër was wel niot veel nieuws in den lofzang van den heer Beernaert werd er gezegd doch erkend werd teveos dat hg zelden zoo Öink zoo duidelijk zoo krachtig was oitgesproken De heer H Carta jvets deed gisteren hetzelfde voor de beschermenc e rechten en hg had er het meeste recht toe want sedert tien jaren verdedigt bg reeds het protectionisme ïn de Belgische Kamer wat eigenlgk ook weer niet een groote bgzouderhcid is Want toen hg met trots op deze tien protectionistische dienstjaren wees voegde hg daaraan de opmerking toe Zgn eigenlgk niet alle leden der vergadering min of meer protectionisten De protectionisten van den beer H Cartuyvels vormen dos eigenlgk slechts een soort die in sommige punten van de andere verFchilt en wier ware bedoelingen steeds misvormd zgn Het ware doel der protectionisten ia alleen dit Zy willen de slachtoffers en de armen beschermen c De slachtoffers ontstaan grootendeels door den achteruitgang van den landbouw de prgzen der voortbrengselen zgn zelfs met 50 procent verminderd Wanneer de landbouw geholpen wordt zgn velen geholpen en dat zal geschieden wanneer het Fraoscbe Melinisme geoaturalixeerd is in Bvlgië Ër moet een einde gemaakt worden aan de landboowcrisis De Belgische landbonwende bevolking verdient bewondering Zg Igdt geduldig zg tal blyven wat zg altgd is geweest de vriendin van orde wanneer gg erkent dat de crisis bestaat Maar ontkent gg dat pas dan 0j3 er zullen anderen het veld opgaan en de boer zal socialist zgn of wel een protectionist Vergeet niet dat men d zaak van het land dient wanneer men de zaak van den land bouw dient c Op deu heer Gartojvels volgde de heer Loraud die moer de politieke zgde van bet vraagstuk beschouwde wgzende op de ongunstige ontvangst welke voorstellen tot verhooging van rechten in October 1894 door het algemeen kiesrecht was bereid De heer Loraud heeft niet zoo kalm door kunuen spreken als de heer Cartojvels Hg werd herhaaldelgk in de rede gevallen nu eens door den minister van financiën dan we r door den minister vau binoenlaudsche zaken den heer Woeste eu den tieer Cartuyvels Zgn rede veranderde daardoor herbaalde malen in een dialoog nu eens met deu een dan weer met een ander Wel trachtte de president de heer Snoy bet hem herhaaldelgk in de rede vallen te voorkomen doch het baatte hem niet en hg deed er later dientengevolge ook geen poging meer toe Rusland heeft eindelgk getoond wat het verlaagde De gsvrge haven aan de Stille Zuidzee die het reeds zoolang in bet oog had en waarvoor het zooveel moeite heeft gedaan zal het ten slotte verkrggeo Na een vergeefscbe poging om van Japan een hsvenstad te erlangen is het begonnen protest aan te teekenen tegen de bezetting van Liao tüng en wist het zich daarbg den steuo van Uuïtschland en Frankrgk te verzekeren Japan gaf toe en het scheen dat liostnnd tevredeu gesteld was Doch nu komt uit Shanghai bericht dat Rusland ala belooning voor de hulp die het aan China heeft verleend om gnnstige voorwaarden te verkrggen de havenstad Lazareff eischt met een gebied van 2Ü0 mglen in omtrek Deze baven ligt aan de Oostkost van Korea De Chioeesche regeering zit nu eenmaal in den druk zg kan niet veel andera doen dan toegeven aan dezen eisch van den machtigen nabuur Ën Japan wil geen protest teekeneo omdat de vriendschap der Ëuropeesche mogendheden wellicht gevaar kan loopen door een weigering Doch dit stelt Japan als voorwaarde aan de havenstad ma g geen grooter gebied worden toegevoegd dan 10 mglen in den omtrek Of Rusland zich daarmede tevreden zal stellen Waarschgnigk wel Want het beeft zgn AÏn hot krggt een gsvrge haven in bet verre Oosten waar zgn oorlogsschepen het geheele jaar door kunnen konreu en gaan zonder beletsel Ën daarvoor heeft bet moeite genoeg gedaan MAR TBBRICHTEN Ooada is Mei nu Het warme weder der Isatite dagen ea da groote aanvoeren vooral van tarwe braohten de markt ta een lastelooie stemming Tanvs Zseuwaohe 6 i 6 85 Mindere dito 5 60 i 5 80 Afwgkende 4 75 i B S6 Polder 4 75 i ƒ 5 60 Eoggs Zeeuwtche 4 10 i 4 80 Polder f S 75 ü ƒ 4 BuiteDlandsoha per 70 k ƒ 8 80 i 4 86 Gerst Winter 3 85 a ƒ 8 76 Zomer ƒ 8 i ƒ 8 50 ChevaUier 4 50 i 6 60 Haver per heet 3 86 i 3 85 per 100 kilo 6 86 i ƒ 6 50 Heooepsaad Inlindtob 8 60 a 8 75 Buitsalsndsche 6 50 a 6 76 KanartsEaad 8 50 a 9 50 Kooliaad 6 60 i ƒ 7 75 Erwten Kookerwteu ƒ i ƒ Niet kokende ƒ ii Baitenlandwhe voererwtflD per 80 Kilo ƒ 6 a 5 50 Boonan Bniice boonen ƒ i ƒ Witte boonen ƒ i f DmvenbooDsn B 60 il ƒ 6 85 Paardsaboonea 4 70 i 5 85 Msis per 100 Kilo Boot A merikaanBahe 6 85 Ik 6 60 Giuqasntinfl 7 a 7 85 VKBiuasT Melkvee gmn aanvoer Vette varkens red aanvoer handel fiauv 13 a 15 et per half KG Biggen voor Engeland red aanvoar tiandel flauw 13 il 131 ot per half KG Magere biggea goede aanvoer handol matig ƒ 0 40 a 0 70 per wsek Vette aohapen weinig aaovoer hooge prgzen Wailammeron goede aanvoer haadel vlug 6 tl 18 Nuobtera kalveren gosde aanvoer handel vlug i i f 0 Fokkaiveren 9 i 16 Aangevoerd 83 partyen kaas Handel vlug Ie qual 38 i 86 3e qual l k f 81 Zwaardere hooger in prgs NoordHollandiche 81 a 88 Boter goede aanvoer handel red Oo botar 0 6 ik 1 05 Weibotsr 0 75 ü 0 86 p Kilo A t Woeosdag marktdag NATIONALE MlüTIË mderieoek van de Verlofgai ger der Militie te Land De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter algemeene kennis dat ingevolge art 138 der Wet op de Nationale Militie van den 19deu Augustus 1861 Staatsblad no 72 de Inspectie der Verlofgangers voor de ïemeeote Gouda is bepaald op Dinsdag den Un Juni 1895 des morgens ten 11 ure op de Stads Timraerworf aan de Turfmarkt alhier Dat daaraan behouren deel te nemen al de Verlofgangers der Militie te Lnod die vóór den lu April tl in het genot gesteld zijn van onbepaald verlof ongeacht de lichting of de Gemeente waartoe zg behooren alleen zgn hiervan uitgezonderd de verlofgangers die in de mftand Juni e k in werkelgken dieust moeten komen Voorts worden de verlofgangers opmerkzaam gemaakt a dat zg volgens art 140 der genoemdeWet ter luapectie behooren te verschijnen inUniform gekleed en voorzien van de Kleediogen UitrostingAtufaken hun bjj het vertrek metverlof medegegeveu van hunue Zakboekjes envan hunne Verlofpassen b dat zy volgens art 130 der Wet worden geacht onder de wapenen te zgn nietalleen gedurende den tgd dien het bedoeldonderzoek duurt maar in het algemeen wanneer zg in Uniform zgn gekleed zoodat zg die ongeregeldheden plegeo of zich aan wanbedrgven schuldig maken bg het gaau naarde plaats voor hst onderzoek bestemd gi do rende het onderzoek en bg bet naar huiskeeren te dier zake zullen worden gestraftvolj eoB het Crimineel Wetboek en het Reglement van KrggRtucht voor bet krggnvotk telande bg genoemd art 130 toepaaaelgk verklaard c dat hg die door ziektt niet kan versehgnen een attest van een Geneesheer of Heel meesterlfdoor deu Burgemeester geviseerd moetoverleggen en d dat degene welke zonder vergunningabsent i volgens de Wet met arrest zalworden gestraft Gouda den 16u Mei 1895 De Burgemeester voornoemd R L MAflTENS NATIONALE MILITIE PASPOOKTEN De BÜRGEMEDSTER d w GBmaeiite Gouda brengt ter liellDii tbo de MILICIENS der Licbtiog 1888 dat hnone PASPÜÜBTEN ijj onttsiigoD en d t zjj ter bekomiog daarfan zich binnen 14 dagen t ir Secretarie moeten aanmelden tusachen dea morgime 10 en de namiddags 1 ure 6ouda deu Un Mei 1895 De Burgemeeiter voJinioerad E L MAllTENS Burgerllilien Stand GEBOItEN 13 Mei Petma noder C Heerken en C ram Gaaeel 14 Engelina Cornelia onders O Schiedon en E C tan Aa Alida Magdalena oudere P C van Vliet en A ran der Vree 15 Maria Catbarina ouden M J Boegbaim en D de Riik OVEBLEDENi 18 Mei M J M Zwambag 4 m 14 J Blokland 7 m A A ran den Berg 6 j 10 m A Schenkel U j W Schneider 9 m 15 ö U an HertniD 4 ni OEHÜVTl 15 Mei F S Varmenlen en C tie Jong J Ouweraloot en D Venraj D M Gibbon en J G lan der Veer ZeTenliaiien ONDERTROUWD J Both eo da Bruin GETROUWD W B Hengefeld tM ran Itergen OVEULEDËN L Bontenbal 57 j Reeuwljk OVERLEDEN C Buitelaar 23 j Haute Nouveauté in PARASOLS Doob anllen niet geëtaleerd worden A van OS Al Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam li HEI jTor kn alotkoece MV 1 8 100 loov It 88 7 m u a 8 SB 11 M V 808 600 lOt 7 loiv l 818 187V 7 V 108 101 180 Va jr 38 184 188 106 61 61 166 6 s l 8 lOÏ i 101 M U m u lOS 188 16 16 lOJl 68 81 1 l a 18 107 8 7 1 M Ut 108 41 1V St v li Via i V tt US 109 108 lOS 1 ICS a US Itt 1 98 46 Viu au iu Gert Ned W 8 dito dito dito S dito dito dito 8V Komia Obl Ooudl 1881 88 4 iTiUB Iniohry iDg 1868 81 6 UorriKa Obl in papier 1888 S dito in ailrer 1868 8 Portugal Oblig met ticket 8 dito dito 8 autuNn Obl Oost Sa Serie 6 dito Oeooni 1880 4 ditobyBotlu l88 4 ditobgliopel8Sll 0 4 dito ia oud leea 1888 8 dito dito dito 1884 8 SuMJa Parpet aebuld 1881 4 ToiKiij Oepr Conr laae 1890 4 Oeo loeDiDgaerieD Geo leeoiDK lena C iuluAra UlP Beo r abl 11 i Maxioo Obl Buit Sob 18 0 6 VaNut u Obl 4 oubep 1881 AHaraiDUi ObliKatiau 1H81 8Vt KoTTianiLH Sted leen 1888 i l Nln N Afr litcdelaf aaud it eiid o Tab M Gertiloatea DeaUaataobappi dito Amh liypotheekb paodbr 4 Gult Mij der Voratenl aand a Gr Hypotbeekb paudbr 4 Naderlaodaohe bank aaad Had Hamlelmaataob dito N W fc Pao Hyp b paudbr 8 Rott Hypotbeekb paudbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoanKa Ooal HoDg bank aaad HtiaL Hypotheekbank paadb é i lllu A Bquit hypolh paudb 8 MaKV L G Pr Lien oert 8 KiD Holl U Spaor M j aaad Mij tot Kipl T St 8p aand Ked Ind Spoorwegm tand Ned Zuid Afflk Spm und 8 dito dito dito 1881 dito 8 lTijjI Spoorwl 1887 8 A Kobl S Zuid Ital Spwrnq H obl I PoLBH Waraohau Weeneu Band 4 Bnai Or Buaa Spir Mij aand 8 Baliiaehe dito aand Faatowa dito aand 8 Iwantrlïombr dito aand 8 Kerak Ch Aaow Sp kap aand 8 Loaowo Bewaat 8p Ui oblig 8 Orel Vitebak dilo oblig I ZaidWeat dilo aand 8 dito dito oblig 4 AMlalKA Oent Pao 8p Uij obl 6 Cble fc North W pr 0 r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Deorer fc Eio Gr Spin eert r a lUinoia Central obl in goud 4 Louiav fc NBahTilluGert v aand Mexico N 8pw Mij lehyp o 8 Miaa Kanaaa r 4 pot pref aand N Tork OnUrio fc Wcat aand dito Penna Okie oblig 6 Oregon Calif Ie brp in goud 5 81 Paul Uinn fc Hanit obl 7 In Pao Hoofdliin oblig 8 dito dito Lino Col Ie byp O 8 anaua Can South t rt T aand Van O Ballw fc Nar Ie b d o O Amaterd Omnibua Mij aand Rotterd Tramweg Haati aand Nbd Stad Amaterdam aand 8 Blad Uotlenlam aaud 8 Biuill 8t l Antirerpenl887 ai 8ud BruBiel 1888 j Hom Theiaa Regullr Geaeilach 4 OoaTINK StaaUiaaning 1880 I il K Ooat B Cr 18801 ir LSlE 8ud Madrid 8 1888 V r Nin Hw Hyp Spolil ofrt a S Staats loteriJ 6e Klaue Trekking tan Donderdag 18 Hei 1806 No 9480 18706 SOISS en 10603 ieder 1000 No 948 en 18019 400 No 6130 6948 6848 8076 en 19108 ieder 800 No 1691 3887 SS4i 8861 119 8 16761 16709 1 838 en 19181 ieder 100 FriJMQ ran 70 114 3894 6878 8886 11404 13846 16439 18710 W 2995 0146 8761 11474 18013 16610 18760 tI7 3068 SiSl 8803 11611 11917 16608 18860 60 98 68 S 8868 11 81 14108 1 8 ItMt