Goudsche Courant, zaterdag 18 mei 1895

34ste Jaargang Zaterdag 18 Mei J895 No 6662 lioiiMiHE mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgaye dezer Courant greschiedt dagelyk met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 AfzonderUjke Nommers VIJF CENTEN gen aan den heer S die ook de andere zaken van den overledene waarnam Door den hee 1 S werd bek echter nogal onheosch bejegend I waarom hg een wrok tegen hem opvatte en zooais mr E A Smidt BQbst offioier van 1 justitie aantoonde reeds gernimen tgd he 1 plan had opgevat hem te dooden Daartoe 1 bad hy van en zgner vrienden een revolve 1 geleend onder voorwendsel zyu hond te willen 1 doodschieten Op den dag van den aivoslag I had hy nieuwe patronen gekocht en de krich 1 daarvan op een schutting beproefd Des avond 1 had hy in een paar herbergen jenever gedron 1 ken en ofschoon volgens getuigen volstrek 1 niet beschonken was hy om half tieu naar 1 de woning van den beer 3 gegaan en had I op dezen na een kort gesprek drie geweer 1 schoten gelost waarvan de eene kogel op den 1 horlogekfltting afstuitte terwyi de beide andere 1 comIs dr Snellen verklaarde slecht een paar kleine bloederige huidvlekken hadden 1 veroorzaakt waarvan de dokter na de eerste j I bezichtiging verder geen notitie meergenomeu I had Na de vlocht van den heer 8 bad bekl 1 de revolver ia zgn mond afgeschoten doch 1 ook daarmede slechts eene wond veroorzaak die in een paar weken in het ziekenbais te 1 Utrecht was hersteld I Tusflchen de verklaringen van den inspec I teur vftQ politie en den burgemeester van Zeia I bestond strgd over de bekentenis door bekl I bi zgn eerste vwhoor in hun beider tegen I woo U j heid afgelegd Terwgl de eerste ver I klaarde dat Hendrik M toen gezegd had I wel vroeger maar niet op den avond toen hg I naar den heer 8 ging het voornemen ta hebI ben gehad dezen te dooden hield de burgeI meester vol dat hij tot tweemalen over bekend I bad met de handen voor de oogen geslagen 1 dat hg wel degelgk roet dit voornemen beiield I den heer 8 in zgne woning wa gnauzoekeu I Het O M achtte dit laatste het aanuemelgkste I en meende daarvoor ook een bewgs te viudan I in een brief dien beklaagde reeds lang bad I by zich gedragen en in welken hy aan deu I heer Hoydekoper en dieus echtgenoote dank I betuigde voor den aan zgne familie verleenden I steun en bun onder vrg duidelijke mededeeI liog van zgn voornemen een vaarwel toeriep I Die brief primitief gedateerd op een dag in 1 ebraari droeg thsns den datum van U Maart I welke verandering bekl beweerde onwilleI keurige te hebbeu gemaakt Een der vrienden I van den beklaagde die dezen brief vooraf geI lezen had kreeg eea ernstige reprimande van B het O M omdat hy dnze omstandigheid in de instructie steeds verzwegen had en ook na nog ter terechtzitting bijna niet tot het afleggen van getuigenis te bewegen was 110 K8 MS 3i S 741 9816 0 S481 aa 8488 1148 t496 11 7 ll a 9897 1171 S948 1181 4 lili 1894 4304 1886 4820 1888 4518 188 4577 1688 4862 1781 4872 1779 4725 1981 4907 1055 4989 100 4988 S130 5004 llt5 SOU 8881 5225 S448 5282 8598 5349 8889 5562 881 8980 6888 9051 6465 9189 6478 9887 6608 9898 6690 9407 6893 9674 6966 0700 7167 9185 7176 9757 7244 9770 7250 9817 7834 9871 7516 9982 754610001 7648 10080 771110088 78 3 10227 7864 104B0 95 1 10644 8031 0617 817 10698 886810966 899511021 831411029 848S 11398 11S76 11678 11874 11888 11889 11988 18166 19819 12868 12402 12475 12489 18679 18708 18823 12845 12868 12946 18962 18077 1807 13144 18441 13694 18708 18793 14898 14820 14868 14486 14448 14670 14690 14706 14724 14900 16143 15283 15 16 15519 15588 15651 15727 16889 168 1 160 12 16 3ii 16008 16081 16216 16298 16307 1669 1898 16881 19044 168 7 19045 16914 194S9 16977 19447 1705 1958 17896 t95S6 17846 19707 17466 19780 17466 19788 17477 1 lOS 1749 19889 17495 198i4 17516 20160 17596 20 11 17631 20272 17690 20449 17781 20522 180l 6 20624 18188 S0689 18191 20718 18218 30882 18236 30990 18407 26 6 186S2 6696 18691 8689 ADVERTENTICN Ondertrouwd JACOB JI8K00T JOHANNA BBaNAEDINA t ES X SelUrdamA jj y j gg 1 Oouda j j Bg TOnnil der arrondissements rechtbank te Ootterdam dd 13 Mei 1895 is het bnwelijk bestaande tnssèhen Mevrouw ItWTJE aCBAA FSKA zander beroep en den Heer MAABTSy PIJL ondscheepsgezag Toerder beiden wonende te Rotterdam ten Terzoeke van eerstgenoemde door echtscheiding 0ntaonaen veiklaard D Procorenr der eiecberes Mr C P ZAAIJER Ftantno hvinL loo Plauino EuABD lüO PUtuino B iuv i8 175 Ftamlno Jdl Blüthnib 250 te koop 193 Hwrengracht Anaterdam Wordt yevraag d tegeu 1 AUGUSTUS voor een klein gezin te Bollerdam als MBID ALLEES een zindelpe Diensfbode goed kunnende Koken en Werken Br fr lett D H Alg Adv Bnrean DUCRÜI8SI OOËTZEE RoUtrdam H H KAASHANDELAARS Een REIZIGER in VISCH abonnement Zuidernet wenscht een soUede Kaashandelaar te vertegenwoordigen Opgave van Condition inwachtende fr br No 1615 Bnrean NEDERL VISSCHËBIJ COURANT Vlaardingm OpenlDare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLBEVER op DINSDAG 21 MEI 1895 des morgens te 9 nnn ten sterfhnize van de Echtelieden van DU ELElN aan de Gonvre irp C No 234 VA £ i nen netten en goed onderbonden li BOËDËL Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Zeer Hette Gesteendrukte mummES worden GELEVERD door A BKIiXKAU en Zn Gtttd Soslpersdruk van A Bkikkman tt ZooK I BURGEMEESTER en WETHOUDERS vaa Gouda znllen VRIJDAG den 24 MEI 1895 dea namiddags ten één ure bg enkels inschrgving op het Raadhnis Aanbesteden Het onderhoud der kaaimuren langs de rivier de IJsel en de wateren en grachten benevens de vleugelmurèn bij de bruggen en sluizen binnen de Gemeente Gouda gedurende 1895 Het bestek ligt dagelyka ter lezing op de Ktadatimtnerwerf en de Gemeeote Secretarie de Zondag nitgezooderd van des morgens tien tot des middags een ure Inlichtingen worden gegeren door den GfrDieente Bon vrmeester VERSOHENEN UT r mwf il Gedicht van POL DE MOJVT Toor rierstemmig mannenkoor getoonzet door Muit J BOUMAN No 6 der tweede serie NEDERLANOSCHE MANiNËNKUREN met medewerking van de Heeren A H AMORY te Atthern C ANDHIESBEN Ja te mkerium PETER BENOIT te Anluerpen MART J BOUMAN te Gouda N A BOUWMAN te Bergm op Zoom C H COSTER Ie rn iem J MARTINS HEUCKEROTH te Arnhem R HOL te Vtredu PHILIP LOOTS te ffaarlem JAC J RUUGROK te Arnhem AUG STILLE te J aartric il BERN ZWEËKS te Ameterdam en anderen Prgs bg iuteekening voor deze serie van 12 Mannenkoren partituur en 1 stel stemmen 6 meerdere stemmen 25 cent per atel Wegens uitgebreidheid van dit Koor Partituur 18 pagina s is de prgs buiten iuteekening Partituur 1 Stel stemmen 0 80 Prospectus op aanvraag gratis eu verschenen No8 ter inzage verkrggbaar door tusschenkomst van lederen Boek of Muziekhandelaar of direct van den Uitgever Joh C M van llastri rt te Arshiu Agent voor België J VUYLSTEKB Koe straat 15 Gent BAD BEITTHEIM Seizoen vtin 9 Juni Zwavelbroiinen Zwavel Siyk en MoorBaden Douches StonI en Regen Baden warm on koud Stoombaden Electriciteit Massage Toegepast by Hheumatiek Jicht en hare gevolgen Verlaramiogen Long en OnderlgfaCatarrben Huidziekten De boschryke omgeving van het Bad de veririsschende en opwekkende lucbt maken Bad Bentlieiin tot een der nitstekendste LuchtherstellingBOorden Influenza Prospectussen betreffende de K ui inrichtingenen Woningsaangelegeubeden verzendt het voretelyk Bentheirosche badbestuur Dr jn die 8TR0TH FEMSCÏÏE STOOMVERVEEU Cheiiiisclid Wasscherij li OPI Ë IIEIMRR 19 Srutuhaile Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning det Belgen HoofddepOt voor GOUDA de Ëeer VAN OS f Aa Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet atoom n van plucbe mantels voeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of Beverfd worden onschailelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn da prgzen 25o o gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week TANDARTS WOHBEMCnOSCOOF The Magie Wonder E CASSUTO MAUKT m GOUDA aitgezonderd Zondags te conauiteerea van 10 tot 5 uur wnarean op de TentoonntelUng te Chicago meer dan 2 j mtUloen verkocht werden ie nu bij mij voor den geringen prijs van slechts fl 1 50 verkrijgbaar Voordeden van dit MAGICf Wondermiscroscoop zyn dat men ieder voorwerp 1000 maal vergroot zien kan zoodat stofatomen en voor het oog onzichtbare dieren zoo groot z n als meikeeere Z E ORANna MA CtA aiITB z u Fmtemps T E PARIJ S Zenden gratis aa franco de generale geïllustreerde catalogus in da hoUandsche en fraosche talen bevattenda de nieuwste modes voor het Zomeraolzoen togen gefrankeerde aanvrage gericht aan II JULES JILUZOT a C PARIS De sUlen der nieuwste modestoffen ii voorraad bgdiiprintemp worden ereneeni kosteloos toegezonden doch men gelieve duideUik de verlangde soorten op te geven en ongeveer de pryzen te bepalen Verzendingen naar alls Landen derWarald De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendmgen voor Franco Vracht en Reohten Correspondentie n alle talen Onontbeeriyk by het onderwya in Planten Dierkunde en een lartgewen$cht artikel voor de huühouding tot onderzoek van de vervalsching van alle voedingsitofEen van vleescb op trichinen Inronderheid hebben in den laataten tyd 8c iadelijke Baeieriën door gebruik van bedorven vletteh kaas enz den dood van een mensch veroorzaakt De in het water levende Infuaiediertjes welke met het bloote oog niet zichtbaar zyu ziet men lustig rondzwemmen Daarenboven is het instrament voor zien van een loep voor kortzichtigen om het kleinste schrift te lezen Nauwkeurige voorschriften worden bg elk kistje gevoegd Verzending tegen rembours Bg voorafgaande toezending van Jl 1 70 ook m Nederlandflche postzegels franco door FEITUS Neuhculcn Verlrieb in DRESDEN A 9 DuiUchhnd kS i f ia SCHIEDAMMER g toterPiii Expeller Vtt j wtkttMlMnaa lawiHtaita i GEITEVEE aierk frga J faliBf Paw ExiBlw NiaHTCAP T lx Bsat as alaab b Mk kaïHeiui Sg AnfcerfiwIxpeHer VorkryRbaar bij PEETERS Jz Flïs M esat n oai flM i faeeh ToKkaalaa ia 4a bhmM IfitkAn an kjj t Li I teMar t Ce ta Battatdam Ala bewijs van ocbtheid is ciicliet on kurk steedB voorzien van rion nanra der Firma P HOPPE lüciie buitengrewoon g unsti rc g elegfenheid het geluk met spoedige beslissing te beproeven biedt de nieuwste door den Staat gewaarborgde in 7 klassen verdeelde HAMBUEGEE GEOOTE GELDLOTEEIJ waarin binnen korten tjjd het verhazend groote kapitaal van 11 Miliioen 730 795 Mark in Geld uitgeloot wordt Op meer dan do helft van het aantal loten vallen prgzen waaronder zich bevinden Hoofdprijzen van eventueel 1 prgs il 1 prgzen 1 prgs il 40 000 Mark 3 prgzen 20 000 21 10 000 56 5 000 106 3 000 500 000 Mark 1 prgs a 70 000 Mark 300 000 1 65 000 200 000 1 60 000 100 000 1 55 000 75 000 2 prgzen 50 000 231 prgzen a 2000 Mk 812 a 1000 Mk 1415 i 400 Mk etc etc Ik lever niets dan slechts Origiueele Loten welker uitgave thans door den Staatbegonnen is en verzend ze legen den wettigen prgs voor de eerste klasse en wel Gflheele Origineele Loten a 6 Mrk of f 3 50 Halve 3 1 75 Kwart a 1 50 0 90 Bestellingen voor deze verloting moeten onder toezending van het bedrag voor 15 MEI a 8 aan mgn adres verzonden worden Alle opdrachten voer ik zorgvuldig en onder geheimhouding uit Ieder besteller ontvangt van mg steeds oorspronkelgke loteti met officieel trekkingsplan en onmiddellijk na iedere trekking gratis de ofBciëele trekkingigst De uitbetaling der prgzen geschiedt onder waarborg van den Staat prompt door den ondergeteekendeu van ouds bekenden Loterij Bank Handel van A OSIAKOVySKI Hamburg Moriawater VALENTIDSKAMP 84 86 ui f de KctoriaSron te Ober a hnsfein fy£tm Tafeldrank Van hé ninklykef uis derXederlanden f BINNENLAND GOUDA 17 Mei 1895 Bg koD bealnit ii bevorderd tot commies 3de klasse de commies 4de klasse de bter F Herman de Groot werkiaam aan het Postkantoor alhier Aan het Commissariaat van Politie alhier ia gedeponeerd een oorbel van cantille goud de reehthebbeodfl gelieve sich zoo spoedig mogeiyk ta vervoegen De heer A Berth6ax volontair aan bet Commissariaat van Politie alhier is benoemd tot adjanctlDSpectenr tan Politie alhier Oislerenmiddag ten ongeveer 2 nor is het 6 jarig zoontje van W S in de Nieuwe Haven te water geraakt en was al reeds naar het midden gedreven Met behulp van stokken heeft men hem er oitgehnald Gisterenavond had de Algemeene Repetitie plaata van de dilettanten club Door oefening koDstc alhier Opgevoerd werd het tooneelSpel met sang Baboe Rita in 4 bedreven ünevena bet biyspel in een bedryf Een Kaadsvei aderiag te Eoekamp c De Tertolkers kweten zich uitstekend van hunnen Uak en oogstten den bijval van het genoodigde pnbliflk ten 7 eerBte in Alleen geven wy Ïd overweging de paucen tnsscheo de verschillende bedreven eenigszins te bekorten Voor aoover de uitslag der verkiezingeo bekend is hebben zg alleen in Zeeland eea Bomsettingc der Staten in anti liberalen geest opgeleverd Het hing daar slechts van enkele temmen af Reeds in September 1893 toen een vacature in de Eerste Kamer te vervullen was werd de heer Godin de Beaufort gekozen met 20 t eu 17 stemmen omdat enige liberale ledeu niet waren opgekomen De nietherkiezing van de voor Middelburg aftredende liberalen heeft na de meerderheid aaar rechts doen overgaan De uitslag in eenige andere provinciën hangt nog af van herstemmingen Men meldt nit Ëokhoizen van 15 Mei Hedennamiddag kwam een ryks loodskotter ieo noorden van deze stad voor anker en beesch de noodvlag Juist kwam de stoorakanonneer boot Gier uit zee zg trachtte geruimen tgd Uit het Zweedêch I Dit mija beate vriend ia een gevolg vsn de opvoedmg die gy mg gegeven hebt eeu resultaat van owe leer dat men lioh nimmer door de moeielukhodeo moet laten afaohrikken welke men ontmoet wanneer men een doel wil bereiken Ka na goeden uaht Be graria stood op Het ia vier uur wij kaooea wel zeggen goeden moi n ËD ik venaoh u van ganaober barte een goeden molden voor den nieuwen dag die voor a aanbreekt in het verbond dat gij cu gesloten hebt eo waarbij gij op zulk eene behcDdige wijce mijne Istssn VBQ to paasing brengt Zorg dat gij in de ore der beproeving die ook getrouw blgfil De ugiater stak de gravin de hand toe Dan zal ik eene andere ook van u io toepassing brmgen dezs namelijk een zwak hart bezwijkt onder het leed dat het zioh self berokkend heeft De ware wiUkrseht ligt daarin dat men zonder kligen sjjn lot draagt en dat men zelfs het ongeluk tot zijne veredeling aaawendt Het ongeink kau alleen hem ter neder sUan die het geloof aan God en hel goede verioren heeft Qoed ik ben tevreden 6g zult teo mlnate niet eene van die door de liefde verweeicte en awakke noBWtc sgo die onophoudelijk klagao over het lot hulp te bieden en den kotter op sleeptouw te nemen maar te vergeefs De schroefboot Enkhniaen verliet daarna op verzoek van onzeu burgemeester de haven en stoomde naar het in nood verkeerende vaartuig verscheidene keeren kwam z vsn den wal gezien dicht by den kotter maar het mocht niet gelukken een trots over te werpen Blgkhanr maken de storm en de onstuimige zee het reddingswerk zeer moeilgk Tegen den avond zyn nog vier stoere visschers in een vlet de haven uitgeroeid om zoo mogelgk hulp te bieden maar de duisternis zal de pogingen tot redding zeer bemoeiiyken en de wind steekt nog meer op Heden wordt gemeld In den toratand van den loodskotter is nog geen verandering gekomen Alle pogingen om het vaartuig alhier binnen te brengen zyn tot nog toe mislukt Zoolang het anker houdt bestaat er geen onmiddellgk gevaar Uit Boeleleng verneemt het 8oer Hbl dat de wegen naar Karangassem door den observatietioep en door inUndsche patrouilles streng en nauwkeurig worden bewaakt In het KarangassemBche zon goeati Djilautiek s party de overhand herkrygeo en algemeen heerscht op Bali de overtuiging dat rukt de Compagnie niet tegen Djilantiek op om hem te onderwerpen deze ons nog vele moeilflkheden niet hat minst op Lombok beiokkaneo zat In de oogen der ïolandscbe bevolking wordt DU reeds onze lankmoedigheid als zwakheid beschouwd De aanslag die don Hen Maart jl op het leven van den heer S te Zeist door den jong gezel Hendrik M aldaar gepleegd werd nam gisteren de geheele zitting van de arrondissements rechtbauk te Utrecht in beslag Er b n zestien getuigen gedagvaard en onder Üj behalve de persoon tegen wien de aanslag gericht is geweest de burgemeeiter van Zeist de inspecteur van politie en een paar veldwachters van dat dorp alsmede een paar vrienden van den beklaagde Uit het zeer langdurig getnigeaverboor bleek dat bekl een natnnriyk kind iemand was op wiens gedrag niet de geringste aanmerking te maken was Uy ging echter zeer gebukt onder de smet die door zyne onechte geboorte op hem kleefde en na den dood van een aanzieniyk ingezetene die by diens leven zijne moeder en hare kinderen steeds stofieiyk gesteund had wai hy van meening dat het verleeneu van dieo steun verder was opgedra dat zg zich zetvon geschapen hebben en die eindigen met de tering of eenige andere kwijnende ziekte Ctij zult strijden met avr lot en het raieschion alteen dan besohreien wanneer gg alleen met Qotl eu uw eigen bart zijt Gij zyt te rotsoh om u door het ongeluk te lateu buineii maar het zal u misacbien verpletteren Adieu I De magiaterrdrukte ds hand zijner voormalige leerling en verliet bet vertrok ffGg zgt te troisob om u door bet ongeluk te laten buigen maar het zal u miatchien verpletteren herhaalde Alma op doffen toon en met gebogen hoofd Eene pQoa bleef zij zoo staan Eindelijk biet zij het hoofd op en zeide Hg heeft gehjk het ongeluk kvn mij verpletteren rag dooden maar het zal mg nimmer buigen Gelijktijdig met dit gesprek atond de barouea Stiemburg in hare toilet kamer en boachouwde haar bMid in den spiegel terwyl zg in godaohten de vol tende alleenipraak hield De atrenge moraliat zou mg zeggen Conatance uwe armoede waa eene hinderpaal voor uwe erbindtenia met Ivar uwe armoede dwong u met baron Stiernburg te trouwen bet nu uw plicht elke gedacht aau Ivar te verjagen te trachten uw man te beminnen en eene edele en deugdzame vrouw te worden Fraaie woorden maar er wtón ding tegen ze riju onpraktiacb Vooreorat kan ik met nalaten dengene te beminnen voor wieo ik eenmaal eene heftige neiging heb opgevat ten tweede kan ik dengene nUt beminnen dien ik oiet bemmnelgk vmd Sn ten derde kan ik geen heilige worden dewgl de natuur my dwwtoe gten aanleg gegeven beeft en al ADVERTENTIEN worden gfeplaatit tmi 1 5 r ek è 60 Centen iedere regel me r 10 Centen Wroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Bet O M noemde bet misdrgf seer niiiig qualificeerde het als poging tot noord en eischte een gevangeuisatraf van aeht jaren Do toegevoegde verdediger mr Tiboel van den Ham toonde in een teer schoon pleidooi aan hoe gering het gevaar was geweest waaraan de heer S had hlootgestaan daar de kogels bgna niet door tgne kleeren hadden vermogen door te dringen en verwachtte dit de rechtbank ook met het oog op de bgzondere omstandigheden waarin bekl verkeerde en de gelukkig Weinig ernstige gevolgen gner daad eene veel geringere dan de door het 0 M geëischte strM zou opleggen Na re en apliek werd de nitspnuik bepaald op heden over 14 dagen Naar de tNgmeegsche Conrantc meldt ui binnenkort het tarief der spoorvrachteu van steenkolen en cokeuit het Rgnscb Westfaalsohe gebied naar Nederland gedeelteiyk eenige verlaging ondergaan Bg daie mededeeüag maakt deze conrant de opmerking dat dit bericht I voor de aoheepvaart niet zeer aangenaam isHetzelfde blad deelt voorU mede dat de groothandelaren in steenkolen te Huhrort Duiaburg en Mnlheim een overeenkomst hebben gesloten strekkende om de prgzen der I steenkolen voor soheepsverzending in jaistsre I verhouding te brengen tot de prgzen van het I syndicaat Er is voorgesteld den prijs der I gewone kachel en machinekolen voor NederI land te verhoogeo tot 9 per kar mlniawU I Ooze Regeering beeft dan toch gekoien voor I reohtstreeksch bestuur op Lombok Zg heeft I gisteren by de Tweede Kamer een wetsont I werp ingediend om voor de invoering hier I van de odisoha begrooting Toor 95 met het I benoodigd bedrag te verhoogen I Verkeerde de minister van koloniën in 8ep I tember j l nog iu onzekerheid welke beslis I sing te dezer zake te nemen de ledeit ge I volgde gebeurtenissen die op de geheele un I derwerping van het Balisehe vorstenbestuar I zgn uitgeloopeu eu de onderzoekingeo diu I daarvóór en daarna zgn ingesteld naar de I vorhoudiogen tussohen de boofdbeitanddeelen I der bevolking Üaliërs en Sasaks hebben I echter allen twgfel opgeheven en zoowel de I Indische regeering als den Minister tot de I overtuiging geleid dat alteen door de invoe I ring van rechtatreeksch bestour orde en ruat I op het eiland kannen worden verzekerd BaliSrn I an Sanka hebben zoo lang vgandig t enover elkander gestaan dat evenmin valt te denkenaan één inlaodach bestnnr over beiden als aande erkenning van een Baltsoh en een Basftkich gezng naast elkander van hunne reis in Zweden teruggekeerd De familie Stjerntrarg had zooais men seide voor de zwakke borat van den baron bgna het gausohe jaar in Kgypte moeten doorbrengen maar was eens maaud vroeger dan do Bidderbjerts s in bet vaderland teruggekeerd Op zekeren dag bezoaht Ivar zijne moeder kort na zijne terugkomst toen hij hst salon binnentredeude zich eensktapa vlak tegenover Conatanoe bevond Beideu warea verachrikt hst was de eerste nisal sedert Coostanoe gehuwd waa dat ig elksudsr geheel alleen ontmoetten De jonge baronea reos haastig op toen tij Ivar gewaar werd maar sonk weder in deu bg baar staaudeo armatoel neder en bedekte zich het gelaat met de handeD Zg weende Hebt gij waarde lezer I ooit eene sohoone vrouw knnnon zien waenen zooder ontroerd te wordeof Is uw hart daarenboven eenigszins aan de scfaooae vroaw gehecht geweest dan kaa ik a vooruit verzekeren dat gij verloren zgt gewees Zoo ging het ook Ivar Bad Conatanoe hem bejsgead met deu I betoorereadaten glimlach of met de koelheid eenat j kokette die den kartatooht der maaaea doet ontvlammen dan tou Ivar gewis aan at zijne goede voomemeoa getrouw gebleven zijn maar nu nu hfj hur door smart overweldigd in tranea zag uitbanteo verdwenen alle gedachten aan het gevaar dat voor hem iu de persoonlij khsid dsr betooverende weeostsr gelegen was en voor sgns verbeelding trad het treurige beeld van haar lot had zg niet een geheel jaar fug een ziekel k man noetsa volgen P kon ik het worden dan zou ik het niet willen Daa heb ik niets roet de moraliteit to maken maar zal naar mijne eigene natuur handelen Overigena zou er éénd vrouw gevonden worden al ware ig nog zoo engelachtig en lief dis het met de armen over elkander zou kunnen aanzien dat eene andere baar den man ontrooft dien sg bemint en door wien zij bemind wordt F Neen alle zelfa de beate loadeu handelen als ik dat wil zeggen alle maoht in het werk atollen om zgne liefde te behouden Ik bon schoon dat weet ik Welnu deze acboon keid is mij een middel waardoor ik in het vervolg als tot heden hem aan mij boeien zal Hg zul nimmer deze vrouw beminnen die ik verafschuw zelfs al mocht zgne eer en zgn gevoel van plicht hem alle mogelijke goede voornemens doen opvatten om mji te vergeten Ik zal ze allen den bodem inalaan ik zat hem van liefde en hartatooht blakende eenmaal aan mgno voeten terugzien lerwyl rij wanhopig hare handen wringen en van jaloezie verteren zal Zij zal mij dezen avond waarop bg geen enkelen blik voor mg had duar venobrikkelijk dnur betalen Ha I ik gevoel mijn bloed van worde kookeo op de gedachte dat hij zich den gsnschen tgd met haar bezig hield maw wacht trotsehe Alma wacht ik zal u toonen dat tk in mijne aohoooboid eens macht bpzit die gij o nionSipr koopen kunt Ken zacht kloppen op de deur onmkddel k gevolgd door het binnentreden van den baron ttaakte een ainde aan de stille alleenspraak Ruim een jaar was sedert de boven bosoh f en I gebeurtenisten voorbgf egaao Graaf Ivar en gravtt j Alma hadileu het ganaehe jaar dat zg gehuwd geI wsest waren in Italië dooi ebraebt maar waren iiu