Goudsche Courant, zaterdag 18 mei 1895

68 Il4X Directe Spoorwcgverbindlogen met GOUDA ZomerdleDSt 1895 Aangevaogeo 1 Mei TlJd vao GreeDwlcli BIDA U OODDa KOTT 18 18 1 84 18 88 11 86 18 43 18 E8 1 44 KOTTIRDAH 8 1 10 11 10 31 10 89 10 46 10 1 7 2 7 69 8 06 8 13 8 11 8 48 9 16 10 7 i 7 47 7 48 8 07 4 08 PEN HAAG GOUDA eODDA DIN Hl AC iHaga 48 7 80 7 43 8 30 8 88 8 46 1U 1411 3 1 1 1 S8 1 44 8 8 8 43 4 18 6 17 6 1 1 7 3a euda 1 81 l 8 f 18 8 37 10 80 10 0 18 11 U K 1 87 3 88 8 47 4 4 i 17 7 14 Z r H r 41 6 47 11 08 18 37 4 7 Z Zisgv T 8 8 11 13 18 46 08 Voorb 8 07 V OS 11 17 18 8 80 H g 11 I8 8 7 10 07 10 48 11 31 11 41 1 08 1 7 4 06 4 17 86 17 7 44 7 48 8 88 8 4 8 4 11 168 01 10 06 f 8 18 10 18 8 16 10 17 8 31 8 88 10 81 11 46 Voorb 6 64 i 10 80 1 44 Z Zegir6 08 10 36 1 8 Z r M 6 I8 10 46 8 0 Oraida 6 307 60 8 13 9 8 6610 1610 67 18 0 18 4 8 80 3 14 3 89 4 13 4 43 Stopt te Bleiawijk Kraiaireg eo Nootdorp Loidaoheadaa OUDA DTIIOBT OoililA 8 8 6 40 7 6 8 08 8 81 8 06 10 18 11 18 48 1 18 8 17 4 16 4 47 6 7 6 66 8 8110 16 OvdtV MO 1 14 11 14 1 37 7 10 10 18 Wondlii 68 7 08 8 18 11 88 1 4 3 34 01 6 17 7 18 8 48 10 87 Utroela 18 7 88 8 88 8 41 8 9 37 10 1 11 46 1 80 3 06 8 0 4 48 88 M 7 46 8 04 11 e O C U A A UüTERDAH louda 4 40 8 11 10 01 11 11 10 31 4 4T 10 14 D T 11 C H T G O D D t 10 11 84 18 0 8 10 8 8 4 48 6 36 7 60 8 09 07 1 U 10 83 11 1 4 16 6 13 tr 11 lo 4 10 31 4 84 S g 8 36 10 44 18 07 1 18 8 48 4 371 10 7 09 41 9 49 II AMSTIIDA H S O V D A 11 40 4 6 6 8 M 1 I4 18 19 80 80 7 46 8 4 11 10 M 41 Alleen eea centraal gezag lal de reeten tasschea beiden langzamerbknd kanuea doen erdw jneo en ordo en weUaart doen beerF cbsn naar tbao meer btjzooder aaa de Oostknsfc nog zooveel wanorde en veratmiog te bespearen ralt Hoe eerder tot de aikoDdigiDg Tan den nieaweu staat ran zaken kAn worden OTergegaan hoe beter De Gour Gen beeft dan ook 18 Maart telegrafisch verzocht geraacbtij d tn worden tot invoeriug van rechtstreekscfi bestunr op den voet van de reeds door hem ingezonden rooritelteu der betrokken autoriteiten Kr zal een landraad te Ampenan worden iugeateld Voor den algemeenen handel zullen opengesteld warden do havens van Ampenan Laboeao Hadji en Fidjoe mot een ippciaal tarief foor io en uitroerrecbten door den Öonr Gen vait te stellen nl van 4 pCt der waarde roor bet invoerrecht eu ran 5 pCt der waarde van het nitvoerrecht de kosten worden geraamd op 12 000 sjaars Het eiland Lombok zal met de daaromheen gelegen kleinere eilanden een afdeelïng z jn van de residentie Bah en Lombok eu voortoopig zal deze verdeeld worden in twee onde rafdeol in gen West Lombok en Oost Lombok welke laatste de aitslnitend Sasakucbe landtitreken moot omvatten Het bestuur over de afdeeling het geheele eiland zal worden gevoerd door een adHiat nntrexideut to Ampenau Hem zal worden toegevoegd ren controleur Ie klasse terwijl oud r zgn leiding het bestuur over deooderafdeelingen zal wonipn gevoerd door controleurs 2e klasse te vestigen te Mataram en te Sisian Aan elk der besturende ambtenaren zal eenig ondergeschikt personeel worden toegevoegd Zoowel de Balische bevolking als de Sasaksche bevolking zullen geplaatst blijven onder de leiding van hare eigen hoofden die ondergeschikt zullen zyu aan de £ uropeeschfa ambtenaren De hoofden zullen roorloopig bevestigd wordeu in bot genot van de hun vroeger door bunnen vorst toegekende apanages voorzoover dit met den nieuwen staat van zaken bestaanbaar is terwyi aan eenige Sasahsche districtshoofden in Oost Lombok daarenboven in don vorm van voorloopig traktement eena yergüoding moet gegeven worden voor het gemis der inkomiten die zy gewcon waren uit de opbrengst der in en uitvoerrechten te trekken Voor bat binnenlandscb bestuur wordt jaarlijks f 54 480 geraamd De totaalkosten van de invoering van het rechtstreeksch bestuur worden geraamd op f 71 748 De nieuwe regeling zal echter niet vóór Juli in werking kunnen treden daarom is slechts de helft aangevraagd Pe belastingen zuUan bestaan ia landreuto in en uitvoerrechten het overschrüvingsrecbt h t successierecht de personeele belastiug bet piiteotrecht en het zegetreoht Zoodra dn toestand oenigszina geconsolideerd is kan gedacht worden aan de bedryfsbelasting voor de vreemde Oosterlingen Het wetsontwerp tot herhiezing der personeele belasting is in druk verschsaen De herziening gaat uit van het beginsel dat enkel verteringen worden belast terwyl kleine verteringen lichter worden getroffen dan groote Als grondHlagen biyven huurwaarde dienstboden paarden haardsteden en mobilair De grondslag deuren en vensters vsrvalt De grondslagen haardsteden en mobilair worden outdimn van de tegenwoordige gebraken De gem ubelde wooing met de in gebruik zijnde aiookptaatseti wordt bet kenteeken Winkels plaatsen van uitstalling werkpaar deu worden zonder eenige beperking onbelast Kantoren bigvea belast evenals koetsiers paarden a u geueesbeeren en paarden van paRrilenverkoo ierB en verhuurders Oe be asting biyft behouden voor sociëteiten koffiehuizen restauratiën schouwburgen en nndero inrichtingen tot gebruik van eet of dnukwaren of tot vermaak uf ontapanniug Verder wordt voorgesteld t 1 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 6 08 8 13 11 6 88 6 S l u l Moardreokt Ni uw rkork p 0 p ll 1 B i lar t a 7 7 8 7 38 7 88 7 46 7 S Ofc Rottenlam Otpelle i lO Nieumrkgrk 18 UoordrMkt 86 ad i 88 imalwdaBi Wn 7 8 10 Ie bepaling van een maximum der onbe lastbare honrwaarde verschilleod voor verschillonde eat orieSn van gemeenten of gedeelten van gemeenten naar gelang van den hoogsten huurprÜB die in deu regel moet worden besteed door hen van wien in redeigkheid oog geene bgdrage in de belasting kau worden gevorderd 2e vermindering van iedere huurwaarde met zeker bedrag voor iedere categorie van gemeenten of gedeelten van gemeenten bepaald in verband met het maximum der onbelastbare bnnrwaarde 3e Behoud van een opklimmend tarief voor den grondslag haardsteden gepaard aan vrgstellÏDg wanneer een perceel slechte ééne hauratede heeft 4e Heffing by geringe waarde van het mobilair van een lager percentage Is er ook dan het tegenwoordige Met het getal inwonende kinderen wordt rekening gehouden De vermindering der bslasting wordt geevenredigd aan het getal kinderen Voor bewoners van perceeleo vanzeer lage huurwaarde ïs de reductie het grootst Het ontwerp neemt een stolael aan gebasseerd op bet bedrag der huurwaarde waarbij de vrijstelling van de belasting eindigt De vertiiindering is 12Vi 10 7Vir 5 of 2Va percent wanneer de huurwaarde der woning niet hooger is dan respectievelijk 2 3 4 5 of 6 maal dat bedrag De invoering der gedeeltelijke ontboffiog die zich behoort uit te breiden tot alle grondslagen der woningbelastiog maakt bet mogeIgk het maximum der bonrwaarde waarbij de belasting niet wordt geheven lager te stellen dan anders zou zgu geoorloofd voor eene woning waarvan de huurwaarde niet veel hooger is dan dat bedrag eu die slechts ééne baardstede beeft M de aanslag zeer gering y K iyk verschil lusscben de huurwaarde en bedoeld maximum is die aanslag in alle gemeenten hetzelfde Ia het verschil f 5 dan bedraagt de aanslag voor iemand zooder kinderen overal f 1 60 voor een huisgezin met drie kinderen f 1 mot 4 kinderen fO 80 iiet 5 kinderen f 0 60 8chattingi en tellingskosten vervallea Ieder huurder van een gedeelte woning wordt afzonderlek aangeslagen doch alleen biJ verhuring van gemeubeld gedeelten wordt de hoofdbewoner voor t geheel aangeslagen doch met ontheffing bg niet verburing wat ook ten goede zal komen aan de houders van pensions Voor gehuurde perceelen wordt de bonrwaarde Ier berekening van de personeele belasting gelijkgesteld aan den huurprgs ton ware deze onder abnormale omstandigheden mocht zijn bedongen De nieuwe wet maakt tn aanzien van de grondslagen dienstboden en paarden geen ver schil tussehen den stand der personen alle onderscheidingen in dit opzicht zgn vervallsn Het dienstjaar zal samenvallen met het burgerlgk jaar De toestand op 15 Januari geldt voor de eerste drie grondslagen Belastingplichtig is de gebruiker van het perceel terwyl van het bedrag der huurwaarde ntbangt of by wordt aangeslagen Aanvang van hetastiiigplichtigheid in deu loop van een jaar geschiedt alleen hg het in gebruik nemen zonder teveus een ander perceel te verlaten Aan een aangeslagene die tgdelgk in moeielijke omstandigheden verkeert kan kwiitschelding of vermindering van belastiug worden gegeven In het verslag over de Hoogere Burgerscholen van Haarlem uitgebracht werd o m medegedeeld dat de uitkomt van de overgaugsexa mens in 1894 minder goed was dan in 1893Aii oorzaak daarvan werd genoemd de vport die door leerlingen in allerlei vormen wordt beoefend In aansluiting hiermede wgsthet cKieaws V d Dag op het verschijnsel dat in dezen tgd van het jaar lu vele gezinnen gedroktheid heerscht door het niet slagen van jongelui voor faun examens Dit nu noemt de schr de bedenkeiyke zgde van het sport 10 4 11 01 11 08 11 16 11 14 8 36 11 18 8 8 10 11 8 11 4Jt IM 1U Licbaamsoefeniog en spel moeten er zgn zegt de schr Jan Sallie s geest worde buiten bnit en maataobsppjj gclionden Maar ipork en spel moeten binnen de juiste grenzen worden gehouden opdat den jongelui de vernedering bespaard blgve niet regelmatig da scholen te doorloopen Aan de ontwikkeling van het lichaam worde hot hare geschoulien maar niet meer dan bet hare Ëen bieeke zwakke steunende kamergeleerde van 16 jaren ziedaar een droevig schouwspel Maar een stoere jongen metgzeren vois ten stalen borstkas eu spieren als kabeltooweo maar die een slectite hand schrgft taalfooten maakt zgn geschiedenis niet konten door het eigenaardig verkeer onder zgn sportmakkers ofschoon hg het goed meent doch de vereischten toon jegens ziJne leermeester heeft verteerd ziedaar een schouwspel dat minstens even treurig is In de Galicische stad Saybnsch wordt niet tegenstaande de bepalingen der grondwet sinds onheugetgke tgden geen jood geduld Nu heeft onlangs een joodsch advocaat zich toch in die plaafcfl willen vestigen maar de politie gaf hem te verstaan dat ng óf zgn doopceel moest vertoonen óf heengaan Toen de rechtsgeleerde aan die vriendelgke vermaningen geen gehoor verkoos te geven nam het gepeupel zulk een dreigende bonding tegen hem aan dat onze vriend wel gedwongen was de stad te verlaten De overheid wilde hem in geen enkel opzicht tegen overlast beschermen Over dit schandaal wilden Kronawetter en Pernerstorfer een interpellatie indiocen maar ze hebben voorals nog en dit teekent wel den geelt bg de Oostenrijksche Kamerledoa het noodige aantal onderteekoningen niet bg elkaar kannen brengen Op de openbare markt van Azazga heeft gisteren om ijf uur s morgens de terechtstelling plaats gehad van de beruchte Algiersche rooverbende van Areski De zes veroordeelden ontvingen de mededeeling dat hun laatste uur geslagen had zonder een spier van hun gelast te vertrekken Verzen van den Koran neuriënde lieten zg zich naar de guillotine gelieden Areski de bandit gentilhomme werd het laatat niet zooder tegenstand onthoofd In een kwartier was alles afgetoopen Van heinde en ver waren inlanders toegestroomd om de executie bg te wonen Over Carl Vogt schrijft de Zwitsersohe correspondent der N R Ct Ik bob Vogt in zgn besten tgd van nabg gekend bleef tot het einde zgns levens innig bevriend met hem en ben misschien meer dan vele ander in staat iets over den persoon van dezen buitengen onen mensch mede te doelen die op zgue omgeTÏng een ongewone bekoring beeft uitgeoefend die de geuegeuboid wist te winnen van allen die peraoonigk met hem verkeerden Ëigenlgk werd hg slechts in theorie gehaat door nen die hem uit zgne boeken en wotenschappelgke verhandelingen of uit zgn twiatgeschrijf kenden en in hem slechts den onverbiddelgken tegenstander zagen van de wereldbeschouwing die zg deelden Maar wat heeft zulke vgandschap uit verschil van mooning over teerstellingen voortgesproten te beduiden tegenover oen man wien op zgn 78e jaar de dood de pon uit do hand rukte die langer dan een balve eeuw in de eerste rgeu deelnam aan den arbeid en den strgd voordo wetenschap en die ten slotte zelf wat oovormgdelgk was tengevolge van den vooruitgang der wetenschap voel als onjuist en verouderd moest erkennen waanoor hjj in zgn jeugd met heiligen gver had gestreden 4 0 4 7 04 11 80 1 46 1 66 8 08 1 08 l K 7 11 7 30 3 10 4 01 11 10 41 1 60 3 0 e O D D A 11 0 3 08 3 18 11 08 9 6 33 7 0 6 8 11 7 07 18 7 0 31 1 0 T4 Utrecht Woerden Ovdawater 6oada iBat d B Wp 84 1 04 Carl Vogt behoorde tot die menschen met grooton aanleg Z oals vooral de zestiende eeuw het tijdperk dor Renaissance heeft voortgebracht Hg was geep kamergeleerde zooala wg er beden ten dage zooveel bezitten die hun geheeten geestesarbeid op één nauw begrensde specialiteit richten die in het kleine plekje waar zg souvereio geiag uitoefenen altjjd maar dieper en dieper graven en sooals in Goethe i iFanstc geufid wordtbigde zgn als zjj aardwormen vinden Oarl Vogi was tehuis op het oitgestrektegtóieddsr natuurwetenschappen fajj was in staat toea hg den mannelgkon leoftgd bereikt had voor elk deel van dat gebied als leeraar op t treden en het gekozen onderwerp beheerschte hg steeds met zooveel meesterschap dat hij in vrge gemakkelgko voordracht zgu hoorden ia de Duitscbe evenzeer als in de Fraaache taal tot de grootste oplettendheid wist op te wekken en altijd hunne belangstelling aan zich ketende Nooit bond hg zich aan het ge schreven woord van een zorgvuldig voorbereid collegeopstel ziJne voordrachten maaktn geheel den indruk van geestige improvisaties vol verrassende kgkjes op een verren wetenBcbappeiykeu gozichteinder en vol prikkeleode pointes die iemand telkens in herinnering bi achten dat men een der krachtigste vaandel dragers op de slagvelden van den tegenwoordigen tyd vóór zich had Wg spreken heden rustig over de ontwikkelingstheorie waaruit Darwin s leer van het ontstaan der soortea voortgekomen is Ook de meest orthodox theologie maakt zich niet meer warm over het reeds in de vorige eeuw opgeworpen denkbeeld der ontwikkeling waarop onze geheele moderne beschouwing der wereldgescbiedeniï berust zelfs de door Vogt in openbare voor drachten verdedigde hypothese betreffende ds afstamming van den mensch brengt geen vsn Bchrikkelgke ergernis meer te weeg Wn loeren immers meer en meer ons neer te loggei bg de opvatting dat wg oneindig veel niet weten en dat wg juist hetgeen wg het liefst zonden kennen nooit te weten zullea komen Ofschoon de geheime politie in Railaiid nauwgezet te werk gaat om den Cïaar sa ga familie tegen mogelijk onheil te behoeden bewgst hetgeen kort geleden geboorde hoe onmogelgk het is hen tegen alle eventualiteiten te beschermen Terwyi de keizerlijke familis een dienst bij woonde gehouden ter nagedachtenis aan wglen czaar Alexander III in de kerk van het fort St Peter en Pan I bg welke gelegenheid niemand buiten de familie mocht tegenwoordig zgn werd ontdekt dat een boosdoener op welke wgze is onbekend zich toeging bad weten te verschaffen tot bet gebouw Hg bleek niets meer of minder dan een dief te zgn want terwgl hg bezig was een kruis van bet altaar te stelen word hg voor bet eerst bemekt waarop hg dadelgk gearreatoerd werd Het is niet te verwonderen dat men zicb afvraagt wat er bad kunnen gebeuren indien de man met slechte bedoelingen wu gekomen daar het bom gelokte zonder gezien te worden zoo dicht by den Czaar te komen De Wolga is sterk gestegen en heeft Je laag gelogen gedeelten van Nisjui Nowsgorod overstroomd De jaarmarkt staat geheel onder water in den grooteo schouwburg staat het water tot de tweede verdieping De gebouwen van bet circus dreigen in t storten In de benedenstad zgn vele huizen door het water medegesleurd waarby 15 menschen ontkwamen Het verkeer kan alleen door middel van booten onderhouden worden De bewoners vluchtten naar de bovenstad waar ongeveer 17 000 dakloozen in acholen en openbare gebouwen een toevlucht hebben gevonden Duelzaken In de zaak von Kotze den ceremoniemeester van keizer Wilhelm zal geen bloed meer vloeien de aangekondigde duels zgn afbesteld naar men beweert tengevolge van een wenk van hoogerhand f 9 7 10 04 10 11 10 18 10 87 0 De rechtbank van gezworenen te Pargs heeft alle personen betrokken bg het duel waarin de jonrnalist Percher Harry Alis gedood werd vrggeaproken 8 8 4 80 9 03 81 9 10 3 80 80 6 87 6 44 6 0 11 80 8 41 tM 6 17 613 8 6 48 10 08 47 6 8 8 88 10 18 lO M Bilteilandscb Overzicht pit WeenoD komt het bericht dat Rrauf K looty nn ten tweeden male bg Frans Joief ijn Teraoelt om ontslag heeft ingediend TeTene wordt er bygoioegd dat de keiier gruf Kaloky a ontslag terstond heeft angenomen Eene dergeiyke oplossing was tronwens te rwaohten nadat in beginsel lot do terogloeping T n den paoseiyken nnncins Agliardiwas besloten Wel is waar is de terugroepingTan den nnncins nog niet officieel bekendgemaakt en zelfs wordt te Rome door bladen die in betrekking staan tot het Vaticaan beweerd dat monteigneor Agiinrdi Tooreerstnog op ign post lal worden gehandhaafd maar toch ook indien de terugroeping isnden nnncins niet onmiddellijk volgt is bettoch leker dat deïo spoedig zgn post zalmoeten yerlaten De terugroeping van den naacioa is der lutlie eene o erwinning Toor den RonganrBchen ministerpresident Banffy Vandaar dat graaf Kalnoky niet langer op zgn post kon big en Een andere traag is het echter of keizer Frans Jozef nn ook den Uongaarscheo minister zal handhaven Van niet officieele ziide wordt nog steeds Tolgehonden dat wellicbt ook bcron Banffj tal aftreden Als opvolger van graaf Kalnoky wordt reeds te Pest genoemd graat Goluchuwski voorheen gezant te Bncharest Natnnrlljk vereischt dit bericht nog nadere bevestiging want in Oostenrgk zgn nog wel andere diplomaten te Tindeo die geldiger aansprako op deze gewichtigen post kunnen doen gelden In de eerste plaats zal zeker als graat Kolnoky s opvolger in aanmerking komen baron Szögeoyi nu ge lant te Berlgn die gedurende een reeks van jaren Kalnoky s assistent aan bet departement Tan bniteniandtche zaken werkzaam was Voorts wordt ook gesproken van baron Von Kallay voorheen minister voor Bosnië nu chef van het ministerie van financiën Natunrlgk berusten deze mededeeliogen be treffende graaf Kulnoky s lermoedelgken opvolger op gissingen waarvan jaistheid nog moet blgken n bet Huis van Magnaten heeft de Hongaarsche regeeriog ten derden male de neerlnag geloden hoewel de meerderheden geringer waren dan den vorigen keer Van het wetsontwerp op de Trgheid van godsdienstoefening il het geheele hoofdstuk dat betrekking beeft op de confeaiieloosheid dus artikel 22 tot en met 29 verworpen met oen meerderheid van twee tot vgf stemmen Over het wetsontwerp op de erkenning van den joodsohon eeredienst staakten na de eerste lezing de stemmen De voorzitter Szlavy gaf den doorslag ten gonste van de tweede lezing Artikel 1 do erkenning betreffende werd aangenomen maar artikel 2 dat overgang tot het jodendom vergunt verworpen meteen meerderheid van 105 togen 94 stemmen Eergisteren waren in de Belgische Kamer Toocnamelgk voorstanders der invoerrechten aan t woord Eerst DeSadeleer afgeieardigde Tan Aalst die zich vóór bet ontwerp verklaarde als voordeelig voor de veldarbeidert Met name juichte hg het invoerrecht op de margarine seen afschnwelgk product toe Van der Velde kwam tegen het wetsontwerp op Als de aanneming van de wet niet niet zoo n gevaarlgken terogslag op de loonen had zonden baar bepalingen van ondergeschikt belang zgn De geheele Kamer was opportunistisch Tolgens het speciale inzicht van elk lid en de regeering trachtte het allen een beotje naar den zin te maken De spreker was ingenomen met de verminderingen Tan het invoerrecht op sommige ptoffen vooral rnw gietgzer daar die rechten luileiding garen tot bedrog Met kracht echter Terzetto hg zich tegen het ongehoorde recht op margarine eren boog als dat op boter Het voorwendsel dat men bedrog moet beletten il gdel met 25 centiem in plaats van 20 frank zon men betselfdei bereiken Nederland Toatt Tan de 13 millioen kilogram margarine die België gebnikt 10 millioen in Als de wet is ingevoerd zuilen er zeven of acht millioen minder in t land zgn De verbruikers betalen tenminste twee jaar 20 centiem meer Toor bon kunstboter terwgl alleen de fabrikanten nrdienen Uaar we zullen de zoete Toldoening hebbon dat we vaderlandscbe boter aten dia men Termoedelgk zal voorstellen zwart gaal en rood te kleuren c De fabrikanten inllen ten slotte een trost Tormen en de kunstboter op prgs houden Bet iuToerrecht op meel zal de kleine bakken ta gronde richten De bedoeling van de moleBun is dat het Fransche meel de groote inToer waarTan aan do uitïoerpremie is toe te achrgven zal worden geweerd maar daarvoor nin nog andere middelen dan een algemeen ioTOarracht dat de kleine burgers benadeelt Da invoering van invoerrecht op haver zal tangaTolge hebben dat de boeren in de polders om garitraohtan die in do Vlaanderen roggelaohtan en die in Hesbaye on Walenland larworeohten eisohen De boeren zullen niets bg baaoherming winnan en eana zullen zg dat iiulan Waait utwoordda aarat Van der Valda aa toen Baernaart De saiste saide bg gaf geen middelen aan om het tekort op de begrooting dat door de ontheffingen zoo ontstaan aan te vullen Eu Beernaert was niet altgd zoo optimistisch geweest Woeite ii opportunist hg wil vrgbandelaar wezen als andere landen het ook zgn De landbouwproducten gaao achteruit in prgs en de loonen stggen de Antwerpenaars moeten dus den landbouw ook wat gunnen De Vie contemporaioec bevat een lezenswaardig artikel van Marcel Dubois den bekenden hoogleeraar io de koloniale geographic aan de Sorbonne te Pargs over Europa en Oost Azië De schrgrer keart de houding van Frankrijk goed doch alleen uit vriendschap voor Kuslaod Want voor den Europeeseben handel ziet hij iu de gebeurtenissen die in Oost Azië zjjn a espeeld weinig voordeel De hoop dat China of Japan een grooter handelsgebied zullen opleveren en den vreemden koopman hartelgker zullen ontvnnvangen dan tot nog toe is vrg wel deokbeeldig Japan is rgk aan industrieelen het bevat groote rgkdommen aan groudstofien de handelsgeest is zeer ontwikkeld en de Japansche arbeidskrachten zgn talrijk en goedkoop J n zal den vreemden handel geheel baitenaiuiten en Europa kan met hoop op eenigan uitslag geen bsndelsstrjjd aanbinden in het verre Oosten Het zal niet zoo lang duren of Japan en China rullen niet alleen volkomen in staat zgn zelf in al hunne behoeften te voorzipUj doch zelfs groote concurrenten worden voor den Eoropeescbe handel Frankrijk dat de minste belangen heeft bg den Oo tazistischen handel zal daarvan bet minst te Igden he ben als bet zich maar geen illusiën schept Doch voor Engeland de Vereen igden Staten en Dnitschland zal de voortgaande ontwikkeling van Japan een groot materieel rerlies zgn Posterlleo en Telegraplile Het kantoor te Kroja Banjoemas in Ned OostIodië hetwelk mede voor den dienst der pakketpost in het internationaal verkeer was opengesteld ia opgeheven eu daarentegen het kantoor te Maoa Banjoemas aldaar voor dien dienst aangewezen Voorts worden oor den dien t der pakketpost in heb internationaal verkeer in Ned OostIndië opengesteld de kantoren Japara Japara Labat Palembang Loemadj ug Probolinggo Ngawi Madioeo Padang Sidempoean Westkust van Sumatra TebingtinggiPalembang Palembang en Tebingtinggi Deli Oostkust van Sumatra te rekenen vun 1 Juni a s Magetan Madioen en de Moeara Enim Palembang te rekenen van 1 Juli a s Het in Nederland te heffen port wegene de pakketten bestemd voor Kameroun Afrika en voor het Togogebied Afrika is nader vaatgesteld op f 1 25 voor elk pakket Verplaatst 1 Mei De commiezen der postergen 3de klasse 0 Van Bensekom van het spoorwegpostkantoor 00 3 eu A Jonkers jr van bet spoorwegpost antoor oo 1 naar Utrecht 16 Mei De commiezen der postergen 4de klasse H de Jong van Hellevoetslois naar het spoorwegpostkantoor no 1 standplaats Utrecht U J van Mansvell van Haarlem naar Amsterdam en F F F Vries van Amsterdam naar Haarlem Tgdelgk werkzaam gesteld bg het Hoofdbestuur 6 Mei De klerk der postergen en telegrapbie 2e klasse J O Overboek te s Qravenhage bgkantoor van Qalenstraat Verlof verleend wegens ziekte 16 April asn den klerk der postergen en telegraphic 2de klaase J Heetjans te Winterswgk tot 15 Mei 1895 5 Mei aan de vrouwelgke klerk der postergen en telegrapbie 2de klasse M M W de Koning te Schiedam telegraaf kantoor tot 15 Joni 1895 Ontslagen 3 Mei De adsistent J Willebrand te Kotter dam E Osa EiK icrEisr LIJST TBn brieven geadresseerd aan onbekende gedurende de 2e helft der maand April 1S95 en terug te Terkrggen door tu scbeokomst Tan het postkantoor te Gouda Verzonden van GOUDA Gebr t Deth Almeloo J Kokke Amsterdam J Ortel Botterdam C t d Berg Botterdam Ds Directeur van het postkanoor V0R3TEB BurgerlUken Stand Moordrecht GEBOREN 11 Mei Cornelii Reinierus ouders P Steenbergen en W Wildenburg OVERLEDEN 10 Mei W J Vorwj lm 12 J Tan Adricham 80 j 15 C T n El 73 j L VarhoaS i m isriHJirwEi PARjBlPLÜIBS A van OS Az Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam 16 MSI Vor krs 100 l 0 83 831 831 88 SBl 7 7 l 106 68 8 V 7 lis 8 ♦ Vll alotkoais 93 100 ssy 38 808 990 los 67 loiv 814 187 7S lOJl 1017 180 7V 71 387 U 961 184 188 105 7l 54 196 94 9 V lOS 101 9J 841 HiDlauiin Cert Nad W 8 i i dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi MoNUi Obl Ooudl 18llr 8 iTun InwbrqviDi Uel Dl t OoenNa Obl in papier 1B68 fi dtto in zilver 1868 5 PoiTDOAl Oblig met ticket S dito dito S KusiANli Obl Ooit Se Serie 6 dito Oeoons 1888 4 ditobgRothi 1889 4 ditobijHop 188 l 0 4 dito in f ud leen 18SS dito dito dito 1884 6 Sfakji Pirpel sohuld 1181 4 Touiu Gcpr Conv Isen 1890 4 Geo leaning serie D Ges leening serts C iioiDAn Uip Ben v obl ISM t Umoo OU Buit Soh 18 9 ViHiiuEU Obl 4 onbep 1881 Bl l Haiw L G Pr Lien eert 9 Efin HoU lJ Spoarw Mij aand Hij tot Eipl V St Spw sand Nsd Ind Bpoorwegm sand Ned Zuid Afrik Spm aand 9 dito dito dito 1881 dito I iTUILSpoorwl 1887 81 A Eebl 8 Zuid Ital Spwmii i H obl 1 PoLIH Wirsohau Weeoen aand 4 Ruil Gr Euss Bpw Uij isnd 8 B ltisohe dito aand 971 102 140V 133 Vl l Vl 67 98 81 16 1077 88 lli lOüi 40 51 U Vl SSS 193 io v 107 1021 103 1831 188 981 46 Futowa dito aand S Iwang Dombr dito aand 5 Kank Cb Azow Sp kap oand 6 Losowo Sewast Sp Uij oblig 8 Orel Vitebsk dilo oblig 8 ZnidWnt dito aand 8 dito dito oblig 4 i4y 5JV IB 88 HlalKA Cent Pao Sp Uij obl 8 Ohio fc North W pp O v aand dito dilo Win St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Loulsr It NashvilleCert T aand Mexico N Spw Mij lohyp o 9 Uias KsDsas r 4 pot pref aand N York OnUrio V West aand dito Peons OUb oblig 9 Oregon Calif Ie hvp ia goud 8 St Paul Hinn k Maait obl 7 Uo Pao Hoofdlijn oblig 0 dito dito Lino Col Ie hyp O B Canadi Can Soutb Crt T aand Vi C Rall r kNav leh d o O Amsterd Omnibui Mij aand Rotterd Tramweg Maats aand Nio Stad Amsterdam aand 8 Stad Roltordam aand 8 BlMll Stad Antwerpenl887 i i Sisd BruHel 1886 HoKS TheiivBegullr Gesellioh 4 OosTINE Stuitileening 1860 8 K K Oost B Cr 1880 8 Sruil Stad liladrid S 1881 Var NKn Bst Hyp SpobI oert 348 Staats loteHj Be ICIaiK Trekking van Vrijdag 17 Mei 1896 No 16114 100 000 No 4389 B978 8914 10897 11978 1806S 18672 18798 19762 en S02B6 ieder 400 No 1789 3490 4396 8194 8481 10305 en 11637 ieder 800 No 486 8018 4170 4633 5034 8802 9507 173B8 en 19890 ieder 100 Prijsen vsn 70 118 3198 B4S6 8140 10136 13138 16067 18383 SOS 3324 5532 8184 10137 18167 16146 18639 S83 3329 6616 8189 10810 13189 19250 I89S1 949 8614 6687 8276 10673 133S6 16291 18749 830 3829 6664 842S 10842 13397 19313 188S3 834 8979 5773 8581 10959 18710 16391 18917 348 4018 6803 8602 11020 13887 16470 18984 617 4046 6881 8642 11161 13962 19935 190S2 821 4091 5928 8769 11878 14018 19706 19049 903 4121 602 r 8780 11893 14042 16781 19068 1096 4187 0202 8806 11642 14110 16992 19108 1123 4144 9487 8811 11948 14160 19994 19874 1260 4174 6631 8844 11979 14407 17071 19417 1327 4209 66 3 90IJS 11728 14496 17160 19498 1469 4925 6734 9088 11954 14618 17216 19454 1487 4246 6801 9062 11969 14614 178S6 19596 1671 4255 6814 9S17 11986 14719 17387 1998S 1679 4266 6831 98 i6 13109 14774 17873 19788 1618 4488 6883 9299 18284 14901 17654 19794 1820 4597 7 139 9810 18353 16067 17589 19880 1994 4896 7U 9B7I IISM 16081 179S6 19 7 soit S0191 90363 20318 30363 20544 30736 S077S 30889 20889 1343 1111 4701 S14S 4801 SSS6 4811 2594 4319 9833 43S4 8704 4846 977S 4879 S841 4915 S9S6 6038 8969 6069 S98S 6274 3198 6377 IMll 12491 12469 12506 12611 13617 1S929 12664 12637 13929 13976 13124 7177 987 7314 9460 3 9570 7409 9924 7609 9973 7608 9730 IW 9768 7680 9346 7916 9969 7946 9977 8006 10080 3061 10089 11107 17 48 16167 17964 1B17S 17711 16401 17777 16449 17780 18699 17998 16938 17936 16808 17997 16903 18081 16983 181U 16044 18189 BÜRGEMKESTERen WETHOUDERS n OoonA brengen ter openbare kennis dat tet foldoeninff aan art 69 der Wet ran den 4 Joli 1U50 Staatsblad No 37 afichriiten Tan dl Proceeien Terbaal betreffende de benoeming Tan drie leden TOor de Provinoiala Staten Tan Zaid Holland bedoeld bg de artikelen 52 en 67 dier Wet zyn aangeplakt in de Patersteeg alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zgn uedergalegd alwaar daarran intage kan worden genomen op lederen werkdag Tan dei morgens 10 tot dea namiddags 1 are Gouda deu 17 Mei 1895 Buigemeester en Wethonders foOrnoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER VERGADERIKGVANDENGEMEENTERAiD VUIJDAG 17 MEI 1895 Voorzitter de Bui emeester R L Marteoi Tegenwoordig de hh Noothoreu ran Goor Herman Tan Veen ran Vrenmingen Tan dar Post Oeroksen Tan Itenon Prince Hoogenboom Tan der Sanden Straver Deiiing VingerÜDg de Raadt un Nederhorat Afwezig de hh Fortuya Droogleerer en Jager De notoleo der Torige Tei adering wordea Toorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen Dat bg Kon Bealuit Tan 1 Mei waigoedgekenrd het besluit Tan 8 Maart betreffende de heffiing Tan schoolgeld Dat Gedep Staten baidden goedgekenrdhet raadsbesluit ran 5 April tot openbareTerkoop ran de jageristal Dat Gedep Staten hadden goedgekeurdbet raadflbenloit tbu 23 April tot wgzigiag der gem een te beg rooting Dat Ged Staten geene goedkenring hadden Terleend aan het besluit tot het aangaaneener geldloening waarover door B en W wordt gecorrespondeerd Dat orerieden was de brngwachter N van der Pool Een schryren ran den heer H 0 Kortenoerer dat zynen rader de heer J Kor tenoerer lid ran het borgerlgk Armbestuar was orerleden Aangenomen roor kennisgering 7 De rekeningen der gesubsidieerde instellingen raa weldadigheid orer 1894 Worden gesteld in handen eener commissie Waarin worden benoemd de bh Strarer T d Post en Oessing 8 De Rekening der dd Schuttery orer 1894 In banden eeuer commissie waarin worden benoemd de hb ran Vrenmingen Deroksen en Nederhorst 9 De rekeningen der Volkagaarkeuken enhet Hofmansgesticht In handen eener commissie fraarin worden benoemd de hh Prince rau Velsn en de Raadt 10 Het Toorstel rau dek Heer H M Dercksen opgenomen in zgi i gehml in onsnr ran 9 Mei 11 In handen ran B en W om preadries 11 Een schryren ran Regenten ran betUoffmansgenticht betreffende het beuremen ran een geneesheer Op de roordracht zjjngeplaatst de hh H J de Voogt sn P J A Leredag Ter risie Preadries ran B en W betreffendehet adres ran C H J Müllsr en andanaAangaande de wegen in de Korte Akkeren B en W geren adreseanten in orertreging dat zg wel geneigd zgn tot bestratiog succesBterelgk orer te gaan Iqdien de eigenarengeneigd egn die wegen om niet aan de gemeente af te staan Ter risie Eene missire ran B en W om hetsalaris ran den Zwemmeester in orerleg metde Commissie orer de Zwemschool te rerhoogen en hem 5 pCt ran de opbrengst dergelden rerkregen door abonnement en badbriefies af te staan Ter risie Een roorstel ran B en W om M Herscbe stoker der gasfabriek eene gratificatie te rerleeoen ran f 3 per week Ter risie Eene missire ran B en W om aanA Kwinkelenberg beambte in da baifk ran leening een pensioen te rerleenen ran f 248 j Ter risie Eene missire rsn B en W tot wgsiging der gemeentebegrooting orer 1895 Ter risit 17 £ ne missireran B en W betreffendebet opleggen eener retribatia au 4e stedelgke