Goudsche Courant, zaterdag 18 mei 1895

No 6603 Maandag 20 Mei J805 34ste Jaargang V Ondertrouwd AUALIA CORNELIA HABIA VEBBEECK n BENBI ANTONIUS UABIA DUUN8TEE Gixuta 17 Mei 1895 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Citgrare dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k met uitfondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1J26 firanco per post 1 70 Afzonderlijke ITommers VIJF GENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regek i 50 Centen iedere regel me r 10 Centen Uroote letters worden bwekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd gMftbridc To het gebniilc imdim g mMntegroDd met ingang i a 1 Junsri 1896 hatvtlk Mn totMl being tin f 4450 uiopbrengen Ter Tieie Een miinn nn B en W betreffende iz K g nn de iopplement ToorwMrden Toor lut Mtuleggeo na gu Ter luie £ an schrgTen nn B en W qb dehuur op la zeggen roor itokjei grond un U Viiiier J IJpelur O Langerur en J H Kok met ingnng nn 1 Jan 1896 Ter i ie 20 Een icbrgren nn B en W om dehnar ran een itakje grond op te zeggen tegen 1 Jan 1896 aan L Belonje Ter Tiiie 21 Een lehrgren ren B en W om intrekking der nrgnnning aan de Wed P J Endenburg J M nn Buuren en W ti Polet enneena net 1 Jan 1896 Ter tiiie Een adrae J O Wam betreffendeaonneeohermen wordt ala ongezegeld t r zydegelegd Een adrea ran J N Both betreffendeda bnar ran den niterwaard aan den Moordrpchtache dgk Wordt aapgebonden tot da behandeling no het punt der agenda 24 BoUicitatien nn 0 ran Balen J Boerf B nn den Heorel J Jongkind T J T d Pool en J O Bipama ale brugwaohtar Ter Tieie Aan de orde 1 De benoeming nu een lid in de Commiuia tan Toeticbt op het Lager Ondeririji Banoemd wordt de beer M Blonker Berny met 10 ataminen en 5 op den beer A W Boe Aan de orde 2 De rekening ran hat Stadaiyk Mnieomnn Oudheden dienij 1894 Wordt goedgekeurd Aan de orde 8 Het adrea Tan H WvUawinkel hetreffande ontaUg nn de parht ran het land aau Bcbieland a Uuogen Zeedjjk Wordt aangehouden tot na punt 8 Aan da orde 4 Ben rooratel tot wyziging dar Gemeentebagroating dieoat 1894 Wordt aangenomen Aan da orde 5 Hat Toontal betreffende de huur derlokalen in gebruik bji het kautongereebt Wordt aangenomen Aas da orda 6 Het Tooratal tot wjjziging der Qemaantebagrooting dianat 1895 Wordt aanganomeu Aas da orda 7 Da Ontwerp Terordening op de heffingTsn bagraieniaen grafrechten Op de algemeenebagraalplaata met het rooritel lot wyziging dar I atrnctia Tan den Directeor dier begraafplasta De haer Nadarhorat rraagt of bet tarief reel Taraobil oplerert met bet thana bestaande Da Voorzitter merkte op dat men de rierde afd niet had rerhoogd doch die afdeeliogen waarin aaniga Inta plaata bad men had rerhoogd Da heer Tan der Poit atelda To or de 2de afdaaling op f 20 te bepalen In aiemmiog gebracht wordt dit rooratel Tarworpen met 8 tegen 7 atemmen De baar ran der Banden wanacht in Art 3 het uur ran 6 11 nur eenigikina te wyaigeo met het oog op da B K die roor de be grafeniaaen de kerk nog moeten bezoeken Da Voorzitter Troeg of genoemde heer gv noagan nam dat dit later by reranderieg der politie rerordeniog tar sprake zou komen De haer ran Veen wenaohte Art 8 tweede alinea ta nranderea en in plaats ran f 1 3 te atellan In atemming gebracht werd dit aangenomen mat 13 tegen 2 atemmen De geheele reTOrdining werd daarop met algemeene stemmen goedgekeurd Aan de orde 8 De Ontwerp Verordening pp de heffingna rechten roor de ditgifta ran atnkken enhet Taralrekken nn diensten tar Secretarie Wordt goedgekeurd Aan de orda was nn punt 3 Da Voorzitter sluit daarop de rergaderiog Ka heropening wordt het preadries ren B en W Toorgalezen en Toorgeateld de Uiterwaard ta Tarhnnn roor 10 jaar aan den haer K Jonkheid roor t 260 per jaar Uit wordt aangenomen Aan da orda 9 Hat Kobiar der Plaatselgke directe ba laating naar bat Inkomen dienst 1895 Dit wordt aangehouden tot èan rolgende rergadaring De Voonittar alnit daarop da rergadering Kaadar Baaliietadrak raa A Binooaui k Zoon A ITortier Gouwe 0 SPECIALITEIT in Heloeken s en Haantjes Bieren Echt Eogalach an Vollenhorena EJXOrit A STOUT VEH8CHENEN n Gedicht van POL DE MONT TOor rieratammig mannenkoor getoonzet door Maut J BOUMAN No 6 der tweede aerie NEDEBLANDSCHE MANNENKOREN met medewerking Tan de Heeran A H AMORT te Arnhem C ANDRIES8EN Jk te Hilvtrium PETER BEMOIT te Antnerpm MART J BOUMAN t Ucméa N A BOUWMAN ta Bergm op Zoom C B GOSTEK ta Anhm i MARTIN S HEUCKEROTH ta Amhtm R HOL ta VtroM PHILIP LOOTS ta Baarltm JAC J ROUOROK te Arnhem AÜO STILLE inMaattrick BEUN ZWEERS te AnuUrdam en andarett Prys by inteekaning roor deze aerie nn 12 Mannenkoren partituur en 1 atal stemmen 6 meerdere stemmen 25 cent per stal Wegene uitgebreidheid Tan dit Koor Partituur 18 pagina s is da prga buiten inteekaning Partituur 1 Stel atemmen 0 80 Prospeotna op aanTraag gratia an rerachenen Noa ter inzage rerkrygbaar door tusachenkomst Tan lederen Boek of Mnziakhandelaar of direct van den Uitgarer Joh G M van Mastrigrt te AiNnaH Agent roor België J VDYL8TEKE Koestraat 15 Gent Allerwege bekroond met Eera Diploma s Gooden en Zilreren Medailles benerens Eere Diploma Gooden Medaille en Certificate of Award of the World s Hjgianic Exposition Claeago 1893 is het WereldberoeiBil Druiven yorst lloDig Entracl melUnthe mr Dl Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM T41I H I vanScl iaik Go gerestigd te Oravenhage Geen middel is of kan worden aitgeronden welke de Melianthe oTertreft het ia OSHeBBOEPISLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de rele eu Terschillenda bekroningen getuigt Hot lerzacht en geneest OUMIUDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelyk na het gebrnik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de Tela attesten aan de MKLIANTHË bewezen zyn de orertoiging dat hare uitnemende en ganeaende eigenachappen op prys worden gesteld De MELIANTHE ia rerpakt in flacons Tan 40 ets 70 ets en 1 met gobraikaaanwyziog Tooraien ran ons Handelsmerk geponeerd a d Rechtbank ta Grtmnhage WW Varkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Oouda I A BODMAN Moordreeht J 0 BATELAND BcelKop B T WIJK Oudeaater Eeiie buitengewoon gunstigfe gelegenheid het geluk met spoedige beslissing te beproe en biedt da nieuwste door dan Staat gewaarborgde in 7 klassen verdeelde HAMBURGEE GEOOTE GELDLOTERU waaho binoeo korteo tgd het verbazeud groote kapitaal van U Millioen 730 795 Mark in Geld uitgeloot wordt Op meer dan de helft van het aantal loten Tallen prgsen waaronder zich barinden Hoofdprijzen nn eTCntnëel 500 000 Mark 1 prys a 300 000 1 200 000 1 100 000 2 pryzen 15 000 1 prQS il 40 000 BAurk 3 prgzen 20 000 21 10 000 56 S OOO 106 1 3 000 1415 400 Hk etc etc 1 prys k 70 000 Hark 1 65 000 1 60 000 1 55 000 2pryzen 50 000 331 pryzen a 2000 Mk 812 k 1000 MkIk larer nieta dan slechts Origioeele Loten welker nitgare thans door den Staatbegonnen is en rerzend ze tegen den wettigen prya Toor de eerste klaaae en wal Geheele Origineele Loten k 6 Mrk of f 3 50 Halre k 3 1 75 Kwart k 1 50 0 90 Bestellingen Toor deze rerloting moelan onder toezending ran het bedrag voor 1 JUNI a B aan myn adrea rerzondeu worden Alle opdrachten roer ik zorgruldig en onder geheimhonding uit Ieder besteller ontnngt van m steeds oorspronkelyke loten met officieel trekkingsplan en onmiddellyk na iedere trekking gratis de officiëele trekkinglyst De uitbetaling der pryzen geschiedt onder waarborg ran den Staat prompt door den ondergeteekenden nn ouds bekenden Loterij Bank Handel van A OSIAKOWSKI Hambarg VALENTIDSKAMP 84 86 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gy tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het u DÏei zelden dat genezioi aanbrengaQde middoleo toeralHg ontdekt worden die io dt handen fan een bekwaam Keneeabecr eea goed uccoa hebben Was niet Prie nitz e geleerde Twtiger der walerkaur methode wiena oonpUata een bederaartMoitl voor de lijdende menHbheïd f wordsn ia een eentoudige boorP He ft niet een Zweedaoh majoor Tbure Brand geaaamd een middel tegon frouwenziekten aan de hand gedaan die het lancet der ohirurgeo reeds minder aoodiakelyk beeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geiieeiheereu begint te orden Ook op het geoied ter beperking ran neuuwEiektan begint er lioht te komen en ook hier ia een weg geopend gewarden die op de eenvoud ite eo nituurlijkite manier resultaten oplevert welke wel in itaat zijn de sedert jaren on eranderd aangawende geneeakundige hulpmiddelen 200 ala byvoorb Bromiam Yter Arsenicum ene geheel te verdriagen Er syn rele menaehun die nooh Eiek noch geeond xijn en tooh klagen dat zij ziob in lichaam an uelaltesbehalvewelgevoelen het geringste niet velen kunnen en Eelfa door een vlieg getergd wordenen 00 tich Belven en anderen tot last tyo sondor het ta willen Vele worden geplaagd of door vroeaeyke angst ot door droe geeaiigheid kunne niet slapen en wonten door benauwde droomen gekweld Dan lijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congeatie zwakheid van geheagen oorauizaa ea toevallen Kindetijk Igden de ergaten onder ben aau verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze oogelukkigen die men op eiken leeftijd dnder elk geslanht en eiken tand vindt zjJD lenawdek en min of meer de slaohtofers der teefwyze van onzen tijd Wie lot eene dezer oategorien vb i lijders beboort en ingelicht wensoht te worden ovar de wmtking eener nieuwe methode kdresseere zich aan Anutenlaiu H CLËBAX Co HeiHgeweg iS 4 pCt PAlTDBRIEVEir VAN DB Pester Valerlftndischer Ërster Sparcassa Vereiu OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Pandbrieven zjjn nominaal groot 200 1000 5000 ei 10 000 Kronen voortien van halQaarlijkfohe Coupons per l Maart en 1 September en aflosbaar pari door middel van halQaarlijksohe uittoting De Coupons zyn tbana en ook in de toekomst vrij van belasting volgens de Wet van 18 Art 80 10 tg ziJD evenali de Oitgelote Pandbriuven betaalbaar te Budapest Weenen te AmStor4am ton Kantore van ondergeteekenden tot den koers van den dag Volgona de wet van 1878 is op de gezamenlijko verpande hypotheken prioriteK der houder vanPandbrieven ingeschreven waardoor huu bet recht op de hypothecaire sohuldvorderingen in de eeiafea plaais is gewaarborgd De ondergeteekenden verw iende naar hiin Prospeetus van 19 Januari l t en het Jaarverslag An Instelling over 18B4 berichten dat zjj voortgaan met den Verkoop der 4 pet Pandbrieven van de Pester Vaterl ndiBOblr Ërster Sparcassa Vereiu tot den koers van den dag T WEKTHEIM GONPRRTZ AM3TEEDAH Hei 1S9S i Gtebri StoUwerck s Chocolade en Cacao b adg door ds nieuwste uitvindtDgen op mtofainaal gebied TSriMierds fkMestie ea tüteloitrad gebruik van nc en fijnste grondBtofTen f randeeret ien rerbruiker ran StoUwerck s Chocolade en CacM een aanbeTtlannraardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan dan inhoud dar nap Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets Hofleveraacler 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewija tid nitmnalsBd bbrikaxt Ke ds 1874 ichreef de Academie national de Paris Kooa Tona dfearaona uw W 4 llle 4 ar i a Mr claaae an aonaldéntkm daTOtra xoaUanto fkbrioatloa da Ohöoolat bonbona variöa eto to SMIwtrok t bbrikaat U Terbyghaar bij H H Confiseon Banketbakker eni eni QeimaalTertegenwoordiger Toor NederlandJnUns lUttenklodt Amelerdam Kalverstraat 103 t BINNENLAND 60GDA 18 Mei 1895 YERGADEEINQ tait dot GEMEENTERA iDop Dinidsg den 31 Mei 1895 dM STondiitem 8 are Aan de orde Het Kohier der plaatseiyke directe belABting Dsar het iokomen dienit 1895 Hat Programma der Orgelbeipeling in de Groote of St Zaalkerk op Dioedag 21 Mei 1895 dee namiddags 2 uur door den Haer J H B SpaaodermBn te geren laidt aldus 1 Sonafce A moll J A van Ëgken Allegro Energioo h Andante e Allegro Maestooo 2 Zwei Elegische Melodien Edvard Qrieg a HerzeoBwuadeo 6 LetEter Fmhling 3 prseladlam et Fuga in Ü moll J S Baofa ïïo 6 Band II Ed Petere 4 O Sei itille dem Herra F Maodetasohn Bartholdy Aria uit Etia Solo TOor Voz bumaoa h Allegretto Grazioso Solo TOor Ooit J 5 Sortië ChaDtdaRoiRené Alex Gnilmaot Nöel ProTen al J7aar wg vernenen zal ds heer H ran Wjjngaarden alhier deeloeneo aan den snelfoorweditr d op 26 Jani a i te Hoorn Het getal deelnemen is 17 Het 4 garig zoontje ran den heer T op de Kieuwe Haven geraakte gisteravond omstreeks 7i unr aldaar te water Het mocht H B na veel moeite gelukken ds kleine op het droge te brengen In Caecilia t algememeen mnzikaal tpdachrift van Nederland van 15 Mei Ipeet men het volgende De orkaitreraenigiog Mourt te Rotterdam gaf op den tweeden Paasohdag een concert dat tamelgk druk besocht was Het orkest werkte dapper en gai onder leiding van zxya Üverigen alloen bg het dirigeeren some wat al té beweeglgkeo üirectea7 d n heer Jac Dorrenboom bigken van embitle en vooroitgang De Symphonie sie progr werd selfs zeer Terdieoitelgk gespeeld Van de otiften voldeed mg bet Wt de heer J van Zutpben ait t EVlLLE TOlt iVithtiZmêidteh l wsi ongelakkig ig het ideaal zyner jeugd ket voorwerp iü er eerste droomeo eo Ifsr had alechta ééae gedaoble baar to troosten Hg teide daarom met eene ontroerde stem Welfc eene eeuwigheid Conatance ligt er wsechen ket heden sn den tgd dat ik a het Isatst zag en welke harde beproeviagen hebt gg niet gedurende diea tijd doorleefd Achl sta deo getrouwen vneod awer jeugd toe u vso ganscher harte zqne genegenheid en deelneming te betuigen Oooataaoe bief het beachreid gelaat ait de handen op en vestigde hare oogea met eene weemoedige oitdrukkiDg op Ivar zeggeade Wat ben k voortaan voor u Wat bekommert a mgn lijden f Gij lijt rijk en gelukkig én ik ben vergeUn vergeten en eenzaam indegeheel wereld Hst hoofd lonk weder Spreek niet zoo Coostanoe zeg niflt dat ik u vergetea heb dat ik opgehouden heb met met vriendMihsp en deelneming aao u te denken gg weet iar al te wel dat gij mg onrecht aandoet seg o ssg aq dat gij het weet Hoe zou ik dat weten Buisterde Constaaoe Hebt gjj gatraefat m met eo enkel woord te oadsreaf Meen p opgeofferde gtüafds werd roor Gouda die ala pianist een groot sacces verwierf en door cgn spel bewees welk eene uitstekende leiding hg als teerling der Kon Mnziekscbool heeft genoten Zoowel techniek als opvatting waren zeer good eo het orkest begeleidde hem in Mofart s Concert uptjea en bescheiden Mcrj Cl Kunen had beter gedaan geen brokstukken uit Saint Saëos Samson te zingen haar stem is niet buigzaam en baar voordracht niet hartstochtetgk genoeg voor zulke nommers In de liederen na de pauz voldeed sg wel wat beter maar haar voordracht liet te wenschen over vooral in GriegV hedl Zoowel de viool als de hobo n klarinetsolist voldeed aan bittgke eibchen al zgugeen van hen reeds zoover om aan strenge critici te kannen voldoen Op het verzoek van den ksrkeraad der Ned herv gnm te Sluipwgk geriebt aan de ambachtsvrouwe van Slnipwgk om ditmaal ter bespoediging van aken af te wgken van den gewonen regel en geen tweetnl predikanten ter electie aan te bieden maar eene vrg beroepskeuze te hebben is gunstig beschikt en daarop is naar Sluipwijk beroepen de heer M J Bromders cand te s Graveuhage lu de U en 12 Juni te Utrecht in hel Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te houden algemeene vergadering der oonfessioneele rereenigiag komen op de agenda voor de volgende punten Referaat van ds J G Verhoeff predikant te Bodegrave over De eene kalholieke oï algemeene kerke art 27 Ned Gel Belgdenia referaat van dr B van Meer predikant te Utrecht over Wat moet ons antwoord zgn op de vra Is grondwetsherzieuing noodig roor onze Kerk referaat van dr H Tissoher predikant te Zegveld over Ons streven Tot hoofd der openbare school te LangeTuigeweide is door den raad met algemeene stemmen benoemd de heer J de Voogd oqderwgzer te Alfen a d Rgn Men schrgft uit Ouderkerk a d IJsel De tegen Woensdag 15 Mei uitgeschrereti vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den polder Kromme Geei en Zgde kon niet gehouden worden wegens bet ontbreken van het vereischte getal stemmen Eene nieuwe vergadering is thans uitgeschreven t en WoeDsdag 29 Mei a s waarin volgens het algemeen rfigtement door da daarin tegenwoordig de rykü vrouw Tonjeten Zg werd zoo gelieel vergeten dat gg haar zelfi niet ata vriendin een plaaUja toesondt in uw bart Eenzaam verlaten sn vergeten werd tg aan hare smart en aan baar lot overgelaten Qeea enkri troostwoord aa vaa deo deelnemer ïïBSk de vermaken mgner kindsheid tocht de marteliagen ta verzaebteo die m jn arme hart vervnldeu O gü zgt meer dan wreod tegen mg geweesU CoDStanoe was niet in staat meer te iprtken Na was het gedaan met I ar s fraaie voornemeni Alma idles was vergeioo Hg zag alleen Constanoe en de tranen dte z stortte Usar waarom langer bg dit tooneel vertoefd Allen die hoofd en verstand bg eene scboone vrouw verloren hebben bezigen dezelfde woorden en gedragen zich even beapottelgk dat wil zeggen zg beginnen met een knieval en heilige verzakartogen vaa eene getrouwheid die oimnier houdt wat se belooft 1 bet slot is het begin waardig Al de grootere eo kleinere bgzonderheden te volgen die da ootwikkifltng an een liefdehandt vereiacben zon iets al te ermneiesdi worden Wij zullen ons vecgenoegen met er de resultaten van te tien en daarom brengen wij eene tgdruimte van drie maaodea tusaoben iiet paa l eaobre en tooneel en de gebeurtenissen waarover wij nu zullan spreken Alma had zenr goed de verandering opgemerkt die in haar man had plaata gegrepen Zijn gedrag jegens baar was hoe langer hoe koeler geworden en had dus de vrieodschappelgke rtrouwslijkheid en hartelgkhetd verloren waardoor bet ziob in dan voorafg oen tgd ondersoheiden bad Na bleef bbt by seoe af met helee lheid die sehüng aanduidde sgnde leden de noodige besluiten zullsn genomen kannen worden Terwgl A M te Ouderkerk a d IJsel lioh Woensdagavond bevond op de voorplecht van het vaartuig vau 0 van Datn dat juist verbanden werd aan een sleepboot aloeg een lus van bet sleeptouw om ziJn rechtervoet zoodat bg met kracht van het sobip gerukt werd en te water viel Gelukkig kwam de voet vrg loodat de drenkeling in normalen stand kwam Vier malen dook by onder water en hïj meeodo reeds dat het voorgoed met hem gedaan wan toen de knecht van v D die zich inmiddeU in een roeiboot had begeven den drenkaliog BOeeoüe te zien Diep onder water grgpend kreeg hg zgn haren te pakken daarna zgn kin waarna t gelnkken mocht hem gehee boven en afu boord te krggen A M had geen oogenbtjV zgu bewustzjjn verloren ondanks den gertllimén tgd dien hg onder water had doorgebracht Zgn Rechterbeen dat ernstig geknensd blefrl deed daarna hevige pgn maar is wonder bo ïteo wonder behouden gebleven on kan weldra zelfs hersteld zgn Zoo is dit heel ongeval ééoe wonderbare redding geweest Uitspraak doende in de zaak van de oom mifiie der ten toon stall ing voor Hotel en Reis wezen te Amsterdam contia de firma J dr Haas k Zoon t Rotterdam liet de kantonrechter de rraag wat hoofdgalerg is buiten aanmerking msar besliste dat partgen eenr overeenkomst hadden aaogegaaM welke dn nitgeroerd moest worden Mitsdien werd de firma De Haas veroordeeld tot betaling der overeengekomen som van f 105 benereni de kosten van het geding v Ten einde te voorkomen dat tgdens het rangeeren zich herhaaldelijk ongevallen voordoen op sommige itations heeft de directeargeneraal der 8t4atsspoorwegen het volgendf bepaald lo dat voortaan telkens wanneer zich op een station een ongeval hoe gering ook zal voordoen van de premien aan dat station roor den regelmatigeo treinenloo eo de regelmatige uitvoering van den buitendienst toekomendn over de maand waarin het ongeval voorkomt bet 1 5 gedeelte ui worden ingebuuden 2o dat wanneer dergelgke ongevallen plaatt hebben op de stations Amsterdam Weesper poort Arnhem Bokstel Breda llertogenboach Ngmegan Hott r Iam Uelftsche Poort Den Haag Hö ndaal Tilbarg Venloo Utrecht Vlisvingen eo Zirolle bovendien een gsdeeltii der eventoeele beritellingeko ten van don weg maar geen zweem van gen enlieid of teederbeid droeg Wat Alma bg deie verauJenng ia hel gedrag van haar man ge osld was moeielijk te bupalea want zg bleef zich tegenover hem votkomon gelijk Wdlioht dat in een onbewaakt oogonblilc Alma s blik van smart en veruit waard iging vonkelde wanneer 1 Ivar met zijna gloeiends blikken Cunatance zag volgen of wanneer bij zich oubMpied wanende met haar ene stille teedcro fluittertaal voar H Duxe HikkeriBg barer oogeo woi letuisohen zoo vluchtig dat buiten magister Uefan niemand en allerminst Irar die bemerkte Hij bad leane osgcn vuor zijne vrouw en daarott kon bg de b oa onmerkbare veranderingun in naar koele en trotsohe j elaat niet rolgeu Dadelgk na nieuwjaar gaf de oade grurin Uidderbjerta een groot bal Tusschen de dansen terwijl Alms met oen buitenlander sprak zag zg Irar tegen Constance s stoel geieand met d ze in druk gesprek Zgu gelaat verrie4l zgne heftige gemoedsbewegingen en Alma maakte ur uit op dat bij Constanoti iets scheen te verzoekeo hetwelk deze hem hardnekkig weigerde Terwijl Alma hare waaraemingea voortzette on zorfder ontbuut to wordou het gesprek roet deo vreemdeling voortzette kwam baron Stjernhurg de echtgenoot van Cooaiance naar Alma tos en fluit terde met ontroerde stem vWat dunkt u van siijne vrouw en nw man F Alma keerde lieh heel hadaaVd naar den baron rast de woorden Mij dnnkt dat zij haidao sjibooo zgn De vreemdeling die zag dat de baron met de gravin wensetUo te spreken verwgdarde sioh en de baron haraam net ea bitteren glimUohi en het maUriëel Un Usta premie lal worden gebraohi De Kieswet Van Hosten Verklaarbaar en begrgpelgk noemt bet Centrora € dat men ongeduldig geworden vooruitloopt op een gebeartenis die soo langop zich laat wachteu als de indieaing vaomr Van Houten e kieswet De Uawbode eisoht de ioroariog van kleedwang de 8taudaardt breekt een lans voor proportioneelkiesrecht en ook is hi r eo daar een lans gebroken voor do toekaoniog ran hti kieare iaan da vrouw Het is echter de rraag of men met al 4m vrome wensohen iets aal winnen Wg hebbM memoreert het tCantmm bg de bahudo ling van bet kiasreoht ontwerp ran nintsker Tak van Poortrliet gaaien dat da groote venoheideoheid ran meeningeu eo weaeohen heeft geleid tot algameena beeoboawingen die en koloisale tgdraimte in bealag naiMt en legio ameodemenlen en sab mendemenl f En het resultaat was dat ran bet ootwarp mets terecht kwam omdat het schipbreuk Iwd op de rele ideeio die het vraagstuk wekte cu die breedvoerig aan den man warden gebrnoht Da sobr gelooft daarom dat men goed aal doen zich thans van al ia groote breadsprn k beid te onthouden en vooral met met te zaer at te dwalen van het ontwerp dat aanstaande is £ en rolmankte kieewai aal vel nooit tot stand komen on hoe mMr men uitweidt hoe rerdsr men aich op tgpadea bngeeft des te minder wordt de kans dat er tenminste iets gebeurt Een aanbeveling van het ontwen ware eren oogarymd als een vsroordeeling Is het ontwerp sleoht dan behoort men daarlsgen beslist front te kiezan Maar men verdrinke b i voorstel niet in een aae ran bgkomende zaken vermaant het Centrum c au make zgn aunemÏLg niet onmogelgk door het voorop set ten van denkbeelden die wellicht op aichxclf zeer goed zgn maar nog ie vaal op strgdrni gen gelgk o om nu reods ta kuknen ordao verwezen Ig kt De eenige eisoh dia thans geldt en roor welks inwilliging alle partgsn zioh bobben verklaard iv mime uiibreidiag ran bet kks recht Di rtoe most het konen en on dit doel ta bereiken is noodig dat man bet abstracte late rusten om ziob te bepalen tot het ooooreta Indien er door omsiandigbeden geao sr i ging komt in het plan gaan da Atjeh 0 de Alkmaare de eerste reohtstreakséh over Jk dat IS waar en de liefde maakt b o nog aehoo ner Maar Alma de rol di lU nif a a lat a pelen bevalt sMJ allea b halv Ik viod dal h t vat v r gaat wanneer uw man lek voor m D oogea m ne vrouw zotte woordjea tbefluiatert Ik behoor niet tot het aantal gshnwde muaea dü soa itts geduldig verdragen Wst verdraagt g j niet V Da liefde au uw man voer mijne vrott flai terdfl de baron Alma wierp het hoofd in d a nek eo tag dn baron aan op oeoe wgze die obeeo te vragen of tij wi l goed geboord had Uu genegenheid die Ivar voor Constanoe heeft zult gij tooh ge u Heide noemen P H t is d vtieadsohap uit deo tgd der ji ogd Wuroa niet even goed de liefde P ffKum welk kwaad ligt er in zulk eene hrosdir lijke ef i beid Broederlgkf De baron lichte veraohulijk i ZUa beideu er uit a of bij tot haar over zgne broederIgke gevoelens sprak Meent giJ indenAad dat Ó aBtanot en ivar er op dit oogeubltk Is brtfeder en zaster uilsieDf Zg hebben gedanst zij zien er franimeard n dat is alU s wat ik si n kan Gij tgt blind of gij wilt h t zijn Alma aalwoontda de baron driftig Neen ik b ii eist blind ook niet rerbUad door de jaloezie looals gg Wanneer d mensoh door een hartstocht behaerscbt aordt zi t k U la ut vaUch lioht Zoo ool rs MMiH