Goudsche Courant, maandag 20 mei 1895

Directe SpoerwegverbtDdlDgen met GOUDA Zomerdlenst 1895 AaDgevaogeo 1 Mei TUd van Greenvlcii ntm T li 7 6 8 08 8 18 8 ii 8 41 1 14 lt i li 43 li i 1 44 KOTTIISIH il T il t0 ii 10 81 10 8 10 41 lO li 4 08 7 41 1 07 BIN if A e ooopA sHsM 1 48 7 80 7 48 8J0 il 8 4810 1411 8118 11 l Ss i 44 58 S 4S 4 18 1 17 8 11 7 18 t 88 Toorb 8 S4 lO iO 1 44 8 17 Z Ze OI 10 81 1 B8 8 1S t ilZSV M I 1 10 41 8 0 8 41 10 08 Oonda 8 80 7 101 18 1 88 10 18 10 87 li Oi li 48 i iO S 14 S il 4 18 4 48 1 47 l iS 8 88 10 11 Stopt te Blsiswfik Kruiiwig en NootdorpLeidiobeiidam V T K I O E T G O O D 1 10 11 84 18 50 8 10 8 18 4 48 6 88 lO SS 11 11 4 18 6 18 10 81 4 84 10 44 18 87 1 88 8 41 4 87 i iO 7 0 AMSTItDAHSOCDA 8 18 lil 11 8 40 4 8r 6 81 8 10 t Oé Itai lt l8 1 80 1 80 7 48 8 4 ILUI aODDA DENBlia hda 11 81 8710 iO 1 0 10 li li li ll 1 17 1 81 8 47 4 41 117 7 14 7 48 l it 8 14 14 11 18 Ii 87 4 17 8 01 10 01 I OI t 8 18 10 11 80 8 88 10 87 1 11 1 IT 7 44 8 11 10 88 11 48 Ur U r 4i I 4T bfW T Ii a ia 11 18 11 48 Taorb 1 07 I OI 11 17 11 11 tUsgs l lt li 8710 0710 48 11 88 11 41 1 08 1 17 4 01 4 17 Ol Di UTllORT I ai 1 40 T il 8 01 8 il til 1 18 8 ti 8 41 t il 10 11 11 41 l iO 8 08 8 10 4 48 l ü 8 81 7 4i t 04 11 S O O U A 1 USTEBDAU 4 4 8 11 10 01 11 18 10 1 81 4 47 8 88 10 18 W 7 11 MO I0 li 4i U 4J0 Ml l li U 1I CM en éa twaads 0T r Hambflrg door bet te opeiMD kftDMl naar Kiel De rechtbank te Utrecht veroordeelde Tb Boeman te Amerefoort wegen moedwilligimitbaodelittt met doodeiyicen a6oop op M tan Eehoff gepleegd tot 3 jaren genogeoie traf onder aftrek tan de preTeDtieve bechtenii Ter Tenterkiog Tan sRöks iokomateo ooV io Terband met de berzieniQK vao de p riöneele belastiag heeft de mioüter ran fieeneiSn voorgeateld een hooier 7 ge recbtdaD near de beataande wet te heffen van oog te zegelen affecten De effecten word n voor de belastiog ia vier loorwo onderacheideo en de heffing wordt Toorgeateld op I percent Tin de premieloten id P aotiëu in niet bier tu lande geveetigde ondernemingen Vio P de pandbrieren der hier te lende geieeiigde hypotheekbanken die haar bedrgf beperken tot het gflfen ren geld op faier te lende e legen onroerende goederea 7i P Averige effecten allei tan de nomiaahwaarde Tegenwoordig bedraagt bet recht Vlo 1 effecten De opbrengst wan gemiddeld per jaar ongeTeer f 550 000 De Hioiater rekent op een gemiddelde hoogere opbrengat van een half millioen By deze gelegenheid worden eenige leemten io de bestaande egelwetgering aaogeTald en eenige bezwaren weggenomen die aan de tegenwoordige regeUiig farbonden agn Xh haar faa Beek oh f 4e afd der S S gaaft ia de Sum Üt bet volgende verila taa bet ongeluk op den Soniatra spoorvreg Deo 18n Maart etopte de gemengde trein welke ten 6 35 r m ven Solok in de ncbtioM naar Sawab Loento vertrokken was voorby d halte Siloenkeng ongeveer bg K M 150 voor een reriperriog op de baan veroorz itki door eeo belaogrgke aardatorting Daarop werd een balptreia Tan Sawa Loento ontboden welk tan 9 80 T m van daar vertrok te MoeareKalaban even atopte en toen doorging naai da plaati der veriperring Intiisscben bad men aldaar ook niet itilgezeten en wat de veraperring reeda voldoende opgeruimd om den trein te laten paaaeeren voordat de halptrein ter plaatie arriveerde Otn aich daarvan te overtoigen werd de trein met voetgangersanelheid voorby de plaate der aardstorting getrokken en loa daar blgven wachten op den ontbodea hnlptrein Nog waa de gebeele trein die plek niet voorbg of daar zag men op korten afetaod den halptrein aankomen Ofschoon de gemengde trein waarin sleehla vgf reizigerK taten oogenblikkelgk atÜBlond kon een botsin met den halptrein niet voorkomen worden Dv reiaigera kwamen er mat dan achrik af en het peraoneel van beide treinen kreeg ook weinig of geen leteel Alleen bezeerden zich d boofdiageniaar IJzerman die medegegaau waa om dan banjir in de Loento in oogenachoaw te nemen ei de coodacteur HieUcher beiden aan den rechterpols zoomede de twee gebroederi Keilenborg de een aan dm rachtenohouder en d ander aan het hoofd en warden de dwangarbeider die met den holptreia waren medegekomen wat door elkaar r ihud De baan bleef onberchadigd en van locomotieven werden alleen een paar buffers en aspotten gebroken en werd hier en liaai het gzerwerk wat beschadigd VeriChillendc ongnnitige omatandigheden hebben aanleiding tot bet ongeval gegeven waaromtrent ik mj in dan aard der laak niet mag nitlaten daar de zaak bereide in handen van den officer vao justitie ia gesteld Door den zwaren storm nit het noordwesten is nabg Oostvoorne een bom chnit op het airand geworpen Uet schip scbyntgevaarlglc ta Bitten de bemanning is eobtur gered Nabg da Brielseba haven is een kolenaak op den dyk gezet loodat er bg intredeoden eb gevaar bntut voor omkanteling Het torpedisteu t o 1 40 1 14 01 t lO t OI IS 11 e si T M I ll T M T il I i l i ll 1 16 I M tiida II Meegreebt Sa iiSrdw letmdia OapaUe Visivsrkerk ll Oi Oeeta Ooisv Woerd sa Utrwkt Meordnobl korpa is ijverig in de waar om bat acbip too mogalgk te behonden Van Pjambi is bet bericht gekonao dat de militaire commandant aldaar de kapitein Bcbimpf dooreen amokmaker zwaar is gewond Ër broeit daar sinds eeoigentijd ieU en dat dit als ernstig wordt beschoowd kan men daarnit opmaken dat de resident van Patembang die iich wegens den staat Xgner gezoodbeid reeds sedert lang niet verplaatsen kan met een oorlogetchip naar Djambi soa gaan De Leidache gemeenteraad heeft goedgekeord het oot erpadres van de Provinciate Stater VAD ZnidHollaod die de helft in de kosten bijdragen om het kraiikzionigengesticht niet op het naamland te doen boa wen maar daartoe bat bnitengoed Endegeest c voor f 75 000 eau te koopen Uit de nadere mededeeling van den voorzitter bteek dat dit bnitengoed ran oppervlakte beeft van 18 96 88 Uk en niet vnn 18 93 52 hectaren gelgk bg vroegere metingen waa opgegeven De sticbtingskosten in ban geheel zullen na volgens berekening bedragen f 431 000 De betaling der koopsom moet geschieden vóór 1 Sept a s Tot dinn leveriogsdatum ih de eigenaar aan de gemeente Leiden gebonlen B en W worden gemachtigd om zoo nooltg toBsrhentyds den koop te accepteeren De percentage voor de gemeenteiyke inkomsten belaatiog werd voor 1895 vait ssteld op 3 pCt Zeer ernstige schade men spreekt van duizenden guldens is door eene overstrooming gisteren in de omstreken van Ëemne i aangericht De Ëemnesser polder is geheel ondergeloopen zoodat men in atlergt bet ve er uit moeet halen Voor de booilanden is dit natunrlijk een groote tegenslag Ook de Gooiscbe Meent vaar 1600 1700 stuks vee Unpen is overstroomd het vee ia er oit gehaald en zal hier en daar moeten worden gestald of geweid Op sommige plaatsen ataat het 2 meter hoog De Burgemeester van Baarn de heer Du Beaufort en andere autoriteiten waren gisteren gernimen tgd ter plaatse Men meldt nit Amsterdam Met het stoomschip Ixion werd gisteren de jonge Sumatraansohe olifant aangebracht door Z H den Soltan van Deli aan den beer P W Janssen directeur der Deli Miatoohappif ter geschenke aangeboden Dejheer Janssen die de attentie van den Sultan van Ueli zeer op prgs stelt wist van dit geschenk geen beter gebruik te maken dan door het fraait dier aan het Koninkl k Zoölogisch Genootschap Natnra Artis Magistra aan te bieden Het olifantje ongeveer 3 4 jaren oud en omstreeks 4 Ëngetscbe voeten hoog is eeno troote aanwinst voor de verzamelingen van het genootschap De Javaan die het dier gedurende de reis van Medaninaar Amsterdam opgepast en verzorgd heeft zal gedurende du eerate weken in den tuin van het genootschap met de verzoi ng van het dier verder worden belast Met bel zelfde stoomschip werd tevens aangebracht een prachtige Samatraansche Kouïngstgger door den heer J Th Ponse inspecteur van de Deli Maatschappij te Medan aanfhet genootschap teu geschenke aangeboden Ook dit kostbaar geschenk is voor bet genootschap eene belangrgke aanwinst li oi 10 14 U Ol 11 08 11 11 11 14 I U 1 40 li lT li ll I 4 11 81 i ll 1 4 1 I ll II 10 11 I ll De persoon die verleden jaar zomer teHerwgnan gerechtelgk nit iga woning is gezet welk hnis toen uit wraak door hetvolk geplanderd en daarna in brand werdgestoken beeft in den afgeloopen nacht eeuhut op het afgesloten terrein waar voorheenhet gemelde hnia Den Heuvel stond opgeslagen en die hut met zgn gesin ala woning betrokken Het tarreia was door den eigenaar C van K riekeo tot bouwland aangelegd en reeda met aoikerbieteo bezaaicl Tien coodneiaon van de Holl Stoomtram naar Scheveningen wonnen heden op bno tientjes dsr Staatstoterg de 100 000 Zji hebben das elk een buitenkansje van f 850 Toor de bonden tentoon stelling te Pargs in de Tuilerieëo die Dinsdag a s wordt geopend en eeu week zal duren zgn 1000 honden ingeaehreven Te Donssard werd dezer dagen een vrouw b ravfen De kist wa in het graf neergelaten en de kaÜ zou gerold worden toen du doodgraver tegen het deVsel der kist boordttikken Het was op dit oogeoblik jnist negen uur in den morgen De doodgraver haalde een kameraad en beide giogun luisteren of de eerste zich ook vergist had Zg hoorde het tikken beiden en gingen daarop de overheid waarschuwen D pastoor kwam het eerst aan het graf maar er was nog Reen vergunning tot opgraving van het Igk gekomen g liet dos alteea een paar gaatjes in bat dewl der kist boren opdat de vronw niet stikken zoo Drie uren nodat het tikken eerst was gehoord kwam de langverwachte vergunning De kist werd geopend dr wangen waren roodgekleurd Kr verliep 6 uur voor de geneesheer was gehaald an deze constateerde toen dat de vrouw niet langer dan zes uren dood was Het was toen avond en half zeven I Een Russisch geleerde prof Sarkschawitch beweert dat men verkeerd doet de verstandsladder in de dierenwereld enkel te bepalen naar het betrekkelgk gewicht der hersenen Men moet er ook de zwaarte van het ruggemerg bgvoegen De schaal wordt dan anders dan men tot dusver aannam Hg komt van ïgnen kant tot de volgende verhondingacgfers bg de eenige gewervelde dieren 1 krokodil 1 5 haan 2 5 schaap paard en doü 3 kat 5 hond 7 stekelvarken 11 olifant en chimpanzd man vrouw De vronw staat dos volgana prof S t hoogst op da ladder Door de politie te Leiden is aangehouden en ter beschikking van de justitie gesteld zekere G de R woonplaats hebbende te Rotterdam die op bedriegelghe wijze bg verschillende ingezetenen vooral bg onderwgzers en ondarwgzeressen gelden trachtte te verkrggeu hetwelk hem bg vele honner gelukte Onder vele blgken van betangatelliug vierdu eergisteren Berendiua Wi eriuk te Lonneker haar 103en verjaardag Hoewel zq dezen winter in een hevigen graad de influenza gehad heeft ia zg nog zeldzAam kras Alleen hindert de doofheid haar eeu weinig Een soort verzekering maatschappg tegen het geven van huwelgksgeschenken een verplichting welke menig haisvad r nog al eena zwaar valt is te Londen gesticht Die maatschappg verbindt zich t en een jaarlgkschc bgdrage van 2 goinjes hare leden alle mogeIgke kunstvoorwerpen zilverwerk kostbaarheden enz welke zg voor trouweude vrienden en kennissen mochten noodig hebben te tevsren zoo goedkoop als zg die nergens andara kunnan krggen Men meldt uit Amsterdam I ll 8 81 4 10 4 17 1 04 I ll l iO 1 41 I ll i Oi i OI i ll T 80 8 10 l 4i i lO 1 10 4 01 6 O O D 1 11 10 11 10 8 li OI 11 40 6 88 7 10 8 18 8 11 7 07 8 18 7 80 8 81 Utnebl Woetdsa üadewttir Goida 84 lBstai4a Wa 8 80 Het stoffelgk overschot ven vader Borg mager den pastoor dar 3loi en Alronakark is met kerkelgke plechtighnd aan de aard toe vertrouwd De uitvaart werd gecelebreerd met eaae mia in da Mozeskerk daarna bracht man den overledene op het kerkhof de Liefdac ten grave Bij de vele geestelgken die de teraardebestelling bgwoondeo hadden zichenkele Israglietan gevoegd ala vertegenwoordigers der stadawgk waar vader c Burgmeger in zoo hooge eere heeft gestaan wegens ague menachlievandheid en hulpvaardigheid De eergisteren in de Nienwabaven te Rotterdam aangekomen torpedobooten III XXI en XXi zgn gisterochtend te 11 uren weder vertrokken Bg het vertrek aprong aan het Oude Hoofd een der opvarenden wiens meisje aan den wal stond overboord Het behaïp van een roeiboot werd hg spoedig uit het water gehaald en aan boord teruggebracht De regeering van SaksenWeimar beeft nu vergunning verleend tot het oprichten eenor inrichting voor Igkverbranding In het verslag van de Kamer vao Ko handel en Fabrieken te Schiedam over den toestand en Nijverheid Handel en Scheepvaart in het jaar 1894 komt o a voor dat in 1894 de uitvoer van gedistilleerd naar het bnitonland 2 581 55 hectoliter meer heeft bedragen dan in 1893 Door e Hchiedamsche Spoel ingvereeniging werd in 1804 geleverd naar het buitenland aan geperste spoeling 500 000 kilo en aan ga droogde spoeling 5000 kilo en in het binnenland werd geleverd 950 000 kilo geperste sa 6000 kilo gedroogde spoeling Onder Oudeoboorn brandde eergiaC rnacht het huis van den heer H Rozenberg geheel af terwgl deze afwezig waa Een paar personen die in een rijtuig passeerden ontdekten den brsnd Onmiddellyk wekten ig de bewoners de vrouw van den heer Rozenberg en diana kleinzoontje die in allergl het brandend gebouw veriieten Aas hun activiteit danken beiden ongetwijfeld het behoud van hun leven Van den inboedel werd niets gered Alles waa vai zekerd Aan het politie bareau aan de Nanaaaakade te Rotterdam is Donderdagavond in bewaring gesteld een jongen van 21 jaar kort te voren aangehouden nadat hg zgne ouders in de Rosestraat woonachtig voor een paar schildergen en een klokje bestolen had welke voor4 werpen door hem hg een uitdrager aan de Hillesluis te galde gemaakt zgn De opbrengst f moest dienen om nit te goan en verteringen te maken Te Arnlum zgn door de TramwegMut Bohappg proefritten gehouden met de nieuwe omnibuBsen 7 g pennj earla die io Engelsnd worden gebruikt Toor kleine ritten De prgS per rit lal bedragen 10 centi terwgl de betaling zal geaehieden in een antomaat De dienst zal vermoedelgk reede tegen het einde der volgende week aanrangen Gisterenmiddag is io de haven van Vlisaingen het Ijjk opgeriicht van een jeugdige Troaw dat by nader onderzoek bleek te zgn dat tui de Id jarige O v d B nit Krniniugen die gernimen tgd gelsden de ouderlgke woning heimelgk had verlaten Te Waarde Zeeland ontving iemand zijq aanslag biljet voor den hoofdelgka omslag Bg zond bet onmiddellgk aan den burgemeesterterug met de boodschap dat hü wel voor zgnemoeder maar niet voor de gemeente wil werken t lT 10 04 10 11 10 18 10 17 8 05 11 1S 9 10 g io 1 80 8 87 8 44 8 10 0 08 1 81 8 lt 4 iP U IO 9 41 MO t i I ll 8 11 4 40 7 80 ri 8 il 6 81 7 48 8 00 1 07 t 9 86 8 41 4 10 14 lO M 11 10 io S Bittealaadsek Oveniekt Da Japanacbe regeering heeft reeds bevel gegefon om baar troepen oit Korea en Uandachoarge teing te trekken Vermoadeiyk zal het eahier wel eenige maanden dnren voordat de Japansche soldaten dia over eene groote uitgestrektheid verspreid zgn alle plaatara welke door hen bezet zgn zullen ontroimd hebben Naar men weet zullen de Japaniehe troepen alleen de haven TCei Bai Wei bezet houden totdat de geheele ootlogachatling door China is betaald Intaaschen bigft men beweren dat de Chineeache regeeriog weldra weer eene leeoiog zal sluiten ten bedrage van f 600 000 000 De inschrgving op deze leeniog zal h gelgkertgd te Pargs St Petersborg Berlgn eii Londen worden opensteld Vooral rekent de Chioeesobe regeeriog by de Uonitvoerleggiog van dit loeningiplan op den steno der Pargseho baokieta Reeds is ta Fargs in hst Crédat Ljoonais eeoe eenfsrentie gehouden door eenige tooogeven4 bankiers eoder leiding van eeo der direatooreo van de Baoqoe de f aris Er wen eena commissie beooemd die zich io betrek kiog zal stellen met deo heer Haoolaoz den minister van baitenlaodsche zakeo teo eiode vao hem e veroemen in hoever de opbrengst der Chineesche iovoerrechten als waarborg kan dienaB voor deze nieuws leening Woeata ging in de Belgische Kamer voort met zgn verdedigiog vao het ootwerp op du invoerrechten Dat voortrekken van de ngverheid boTton den landbonw moest na maar eens nitzgn Ons de nieuwe richting van de regecring was voortreffelgk Eu men moest tenminste eens een proef osmeo met de bescherming voordat meo ze oadeelig noemde Bott r margarioe hater mout en meel oit den viwemUe moeeten belast worden de twee eersten omdat de invoer dageiyks toeOfemt de haver omdat ze niet door meoschen gegeten wordt dut zou hier in derland niet waar zjjo eo omdnt alleen bemiddelden paardeo hebbeo wat torli ook io België wel niet juist zal wezen Taok r porteur van de centrale sectie verdedigde eveneens het ootwerp met oitsoode ring van het invoerrecht op voortbrengselcu van tartomspinnergen en wevergen Nog eeo paar andere protectiooisten steunden het ontwerp de laatste las zgn rede voor eo maakte de Knmer zoo slaperig dat om balfzes met geestdrift werd besloteo hem zgo lectuur te laten staken Over de speech vao Woeste schrgftdelndé pendanee o a De beachermiog van di ii landbouw is de cliënte van meneer Woeste die baar natnorlgk verdedigt met talent krachtuu taaiheid volgens zgn gewoonte ja zelfs m t en overtaigiog waar we niet aan durven twgfeleo aaogezien de electorale oprechtheid vau deo redeoaar de meat van zgo oecooomiscliH oprechtheid aanwgst Hü steoot eeo eleotorsBl betaog bg houdt een staatkundige redevoerinfj Het platteland klaagt Te recht of ten onrecht Dat doet er weinig toe Het moet zgn zin krijgen o straffe van een neerlaag bg de volgende verkiezingen Meneer Woeste houdt zich daaraan en is op dat pent onhsodelbasr Het eenige wat hem ontbreekt is een beetje bevoegdheid De oppervlakkigheid vao zgn bewgsvoering heeft zelfs de aandacht getrokken van zgn aanhangers die even vastberaden el hg en belangetje erbg zonder twgfel van hun redenaar iets meer verwachten dan een nieowe uitgaaf van de traditioueele cliclié s van het beeohermend stelsel In Italië zgn de verkiesingsspeeches aan d orde van den dag en de ministers zelve Crispi dan uitgezonderd blgven niet in gebreke om de regeerings politiek te verdedigen en hnn beleid op het schoonst voor te stellen Eerst kreeg men aan een banket te Spezzin de minister vao mariue te hooren die van financiën hield te Bancisciaoo een redevoeriuf en nu ziet men nog met belangstelling nit naar wat de bewindsman van binnenlondscbe taken zeggen zal Admiraal Morin besprak en verdedigde de door hem aangebrachte bezuinigingen In het jaeloopen jsar was eeo som van 4 millioen ui bespaard maar in de toekomst zoo 3 mijHóen het hoogste bedrag zgn dat op zgo departement kon worden hezninigd Hg verklaarde dat Italië het geld voor zgn vloot verstandiger besteedt dan de andere mogendheden Engeland geeft vgfmaal zooveel geld oit en toch is zgn macht ter zee maar drie en een half naai grooter dan die van Italië FronkrgS bereikt met driemaal zooveel geld maar het dubbele van Italië s niacht Rusland is met tweemaal zooveel kosten eren sterk als Italië Duitscbland met bïnagelgku nitgaren minder sterk s Ministers plan was het aantal arsenalen te verminderen alle oude ohepen buiten dienst testellee ofte verkoopen enkele nieowe te boawen eo zoo spoedig mogeIgk de eskaders volledig te maken Sonnino de minister vao fioaociëo sprak Utnorlqk over deo finaocieeleo toestaod vau Italië Die toestaod was naar hg getuigde leer verbeterd onder de tegen woorpige reuring wiet prqpam is een werkelijk evenwicht tot stand te brengen en alle uitgifte van schuld i sUtken Dank sg het tegenwootdige stelsel lal hM land nn nog eeo herstellende ziekte de volle gezondheid terug krygen Het dienstjaar 1894 95 zal sluiten zouder den toesUnd dor schatkist te verergereo ds vermeerderiog der boiteogewooe uitgaven voor Afrika wordt vergoed door een vermeerdering van de danansootvaogsten en een vermindering van de kosten van den wisselkoers Na over het geldwezen en de reorganisatie dor Banken te hebben uitgeweid wierp de minister de schuld van den ernstigon fioao tioeloo toestaod op vroegere legeeringen Zg deden alles verkeerd hg Sonnino zat eu kan echter zorgen als men hem maar steunt dst de boel weer in orde komt Vergeleken bjj bet dienstjaar 1891 92 zgo de iitga en thans met 70 millioen vermioderd Zoo is er geeo eokele operatie ooodig om de schatkist te hulp te komeo de dieost der Joli oonpoo van de binnen en buitenlandsche scbnld is tbaos reeds verzekerd Ret Pruisische Heereobnis beeft eergisteren het voorstel vao graaf Mirbach betreffeode de weoschelgkbeid eener iDteroatiooale Muntconfereotie met 72 tegen 38 stemmeo aangenomen nadat op voorstel van Becker met instemming van Hohenlohe bet gedeelte der motie dat ook de wenichelgkheid van het interoationsie bimetalisme uitsprak geschrapt was Dr Koch prea van de Rgksbsnk had daar nl ernstig t en gewaarschuwd eo ook Hohenlohe meende dat men niets moest prejudiciëeren daar de onderhandelingen met verschillende Mogendheden nog hangende zgo Volgens de Sebles Ztg willen de cooservatieven in het Pruisische Heereubois eeo aaoval oodernemen tegen het kiesrecht in het Duitsche Rijk Graaf Pieif Kausdorf heeft volgens dit blad eeo motie opengesteld waarin het Heis zich tegen het algemeene rechtstreeksche geheime kiesreotit verklaart Het conflict in Oosteorgk Hongarge dat voor eenige dogen geheel geëindigd scheen is opnieuw uitgebroken en litmaal ernstiger dan te voren Hongaarsche ministers waren alles behalve ingenomen met den loop dien de zaken genomen hadden Kn van Budapest uit wenl beraamd op welke wgze het best kon worden te gemoet gekomen aan de eischen der Hongaarsche liberale partg Baroo Banffy ootviog de Diet zeer beogdeoswaardige opdracht bg deo keizer zoolang op voldoeoiog oao te dringen tot deze verkregen was of anders de crisis in Bongarge te doen uitbreken Io Weeoeu was men niet zeer geneigd het eerste grif toe te geven men vreesde voor conflicten met het Vaticoan als baron Banfiy en de Heogoaraobo liberalen in t gelgk werden gesteld openigk en ouweersprekeiyk tegenover deo pauselgken nuotius Eo oa den vleieuden brief van Kal nokj was de toestaod niet beter geworden Doch het vooruitzicht op een crisis in Hongarge war na de ooderviodiog bg het aftreden van Wekerie opgedaan wel het ergst En dat gaf de beslissing Hst Kabinet Baoffj moest behouden worden het kostte wat het wilde De gemeenschsppelgke minister van buitenlandsche zaken graaf Kalooky werd er toe gebracht opnieuw eene aauvrnge om ontslag in te dieuen De minister was daartoe te eerder bereid daar zgu optreden in de qnoestieAgliardi tot scherpe afkeurioseu aanleiding had gegeven en zoowel te Weenen als iii Hongsrge kwaad bloed had gezet Thans werd bet ontslag van graaf Kalooky aangenomen Hg wordt opgevolgd door graaf Agenor Goluchoweky oudgezant te Boecbarest Zoodra het ontslag van den minister bekend was verschenen eztra ediliee van de voornaamste Weener bladen waarin de toestand breedvoerig werd besproken De opvolger van Kalnoky is een Pool van geboorte zgn vader was stadhouder van Qalicië en bg zelf was eenigen tgd gezant by het Rumeesche bof Hij is in 1849 geboren in 1985 gehuwd met prinses Anna Morat en bezit een groot fortuin Hg wordt in vele opzichten als eeo dobbelgaoger vao Kalnoky beschoowd I BgaggB Bgcaag i i BurgerlUkan 8t nd GEBOREN 16 Mei Arooldus Joanoes ooders J L Kuis sn A F W van Well Adtiana ooders Q Brenkman en A Tngnenburg 17 Arie ooders C Grendel en J Peute OVERLEDEN 17 Mei T W Wildschot 3 m J van den Tooren 12 j ONDERTROUWD 17 Mei J Jiskoot ta Rotterdam 29 j en J B van Es 26j J Overkamp 25 j en M M Brugstans 24 j H Schoemaker 26 j en A Treels 26 i W Hommels 20 j en J M A van Leeuwen 20 j A H M Dugnslee 31 j en A C M Verbeeck 20 j Uaaitreoht OVERLEDEN W Boer 78j P Donk 39 j ONDBBTKOÜWD J J Streng te Keeuwgk en A G van Velsen IlCUCHTlüOM wam OITAA SCHAM o HUIDlï KDKNKN VKBOOBZAUN BURGEMEESTER en WETflOÜDEES van Oondti OezieB art 8 dar Wet van den in Juni 1875 StaaUbladt no 95 Doen te weten Dat zg vergunning helben verleend aan De Directie der Ste rineksarsenfabrieken hare rechtverkrggenden tot het uitbreidendier fabriek door bet plaatsen van eeu oieoweneo net verplaatHu van een bestaanden stoomketel in het perceel aan de Bleekerskade geteekend P No 28 kadaster secUe E No 1282 en 1397 J de Jong en zgne rechtverkrügeodeD tot het uitbreide zgoer kistenmakerg doorvermeerdering van de werktnigen en de stoomkracht iu bet perceel aan den Katteosingel geteeksnd Q No 82 en 83 kodatter lectis A No 3123 Gouda den 18 Mei 1895 Bergemeaster en Wethouders voornoemd R L MARTENS De SecreUris BROUWER PARÜlPLUIBS A vaa OS Az Kleiweg E 73 73 Goud Beura van Amsterdam 17 HEI Vor krs slotkeets tSVs 88 looy 100 101 108 88V Vis 88 Vis 8 s 84 Si 7 7V 7 s 7V lOS s 6l s 8 V is z Ui w 887 48 s lOU 1007 808 617 54 108 67V ftS loiv 814 1 1 188V 188 Vu 78 10 lOll 1 14 Vs 71 84 8 V 114 7 184 ta 188 105 is 64 6l 116 64 8 80 108 lOl i tïï tgiy oif 1 0 188 U s UVi lOI s S6V 81 18 10 107 8 l 88 118 lOI s 40 61 wVi UVs ift 188 l 8 i lC t 107 V l 8 lil tl s 46 Ninaauiro Oert Ned W 8 i dit dito dito 8 dito diu dito S i HoKaA 0bl Oeudl 1881 81 4 ItauI Insehruving 1888 81 I Oosnira OM Ia pspior 11681 dito in zilver 1161 i PoairaiiOblig metlieket 8 dito dito 8 ïnsuxa Ubl Oost is Seris I dite Oeooe 1816 4 ditabültotlii 1889 4 dito bij Hops 18811 90 4 ditein oad les 1888 6 dito dito dito 1884 I arzNis Psrpel sohold 1881 4 ToacBU Oepi Coov Issn litO 4 Ose leeeini serie D Qee leeniuK leris U Uazw L O Pr Lion oert 6 Kin Holl IJ 8poorw Mij sand Mij tolBipl T 8t 9p ssnd Nsd Ind Spoorwogm sAiid Nsd ZuidAfrik Spm ssod dito dito dito 1891 dito I lTAU 8peorwl 1187 89 A Kobl 8 i5uid lUl 8pvrniii A H obl 8 PoUK Wsrsohsu Weenen ssnd 4 RnsL Or Suis Spw Ug send i Bollisebe dito aand Foslews dito asnd i Iwsol Uombr dito sand iKarsk Ck AiewSp ksp saed 1 Losewo Bewast Sp Uu obli i Orel TiuUk dite oblie I ZatdWest dito sand I dite dite eblif 4 AHUIZA Ceiit Pao Bp Mij obl I Ohick North W pr O v saod dito dito Win Bt Poter obl T Denver k Eie Gr Sfm eert v s llünouCsolnil obl in ond 4 LouUv k NsiliviUeCert v saod Mezio N 8pw My lehyp o l Hiss Kansas v 4 pot prsf ssnd N TerkOnUrio k West ssad dito Penns übio obli 6 Orogen Cslif Ie bvp iu goud i St Psnl Hien k Hseit obL 7 Ua Pso Hoofdlijn oblig 6 dito dite Line Col Ie hyp O i Chasa Can Soutb C rt v ssnd Vu O Ballw fcNsv lsh d o O Aiastetd Omnibus My ssnd Botterd Trsmweg Hssts ssnd Nu Stad Amsterdsm saud 8 Btad Botterdsm ssnd 8 Bnan Btsd Antwerp inl8l7 SVil Stad Brus l 1886 i i Hons TbeissBegullrQesellseb 4 DosTIHR Blaïuleéniag 1860 I K IC Oost B Cr 1180 8 Spawz 8la Hsdrid 8 1868 T NlcBss Uyp Bpobl esrt APVERTENTIBN V Allen die ons bawgaan van balangitdlisg gaven bg het overlijden van omen Haven Zoon en Brt eder BBAH batoigan w $ onzen hortelgken donk Uit aller a ni A KAPTUN Gmda 18 Hei 1895 De QARNIZ0EN8 VOBDINOSCOMUB SIB te Ooiiilïi loI op ZATERDAG den 1 JDNI as des middags ten 12 ura op ha Burael van den Oarnizoeni Commandaat Kazerne alhier in het openbaar aanbesteden De leToring van VLSESOH aa VST en 8FEK benoodlgd voor de menaseB der troepen albiar in gamitoeD voor het tUdvftk TBQ 1 JuU tot ea met 31 Oeoem ber 1895 De levering van AitBO PFBI EN benoodlgd voor opgemelds menagei voor liet tijdvak vMt IS Jnnl tot en met 31 Deoembw 1895 De voorwaarden van aanboateding on levoVring liggen dagelgks behalve dea Zondags vu 10 12 uur V m op gemald bnreel tar ia zage De 1 Luitenant Kwartiermeester B orttarii i G Q na BLAUW ORCJELBESPEUITG iiid6Gltl OTIorSt WKEEI i op Dinsdag 21 Hei 1895 des NAMIDDAGS 2 nor f doorden fleer J B B aPAASDSBMAN De PROGRAMMA S tevens Toaguigabtwijzen zün te verkrijgen k 10 Ota bS dt Boekhandalaara va BENTUM t Z00N f bj den Koster VERSCHENEN Gedicht van POL DE MONT voor vierstemmig mannenkoor getoonzet dooi Mabt J BOUMAN No 6 der tweede serie NEDERLANDSCBI MANNENKOREN mat medewerking van do Heeren A B AMORY te Anhm O ANDRIES8EN Jr te nUnram PETER BBNOIT te Anluirpm MART J BOUMAN te Oouda N A BOUWMAN te Btryuf Zoom O B COSTER ta ilWi itn J MARTINS HEUCCERÜTH t Anhtm B HOL te I lrseU PHILIP LOOTd te HaarUm JAC J BUIJOBOK te Anhtm AÜQ STILLE te MaoslpicAi BEUN ZWBBR8 te AnuUrdam eo andeiw Prjjs bg inteekening voor deze serie van 12 Mannenkoren partituur en 1 stel stemmon 6 meerdere stemmen 25 cent per steL Wegens uitgebreidheid van dit Koot Partituur 18 pagina s is de prjjs buiten inteekening Partitunr 1 Stel stemmen 0 80 Prospectus op aanvraag gratis eu versoheoen Nos ter inzage verkrijgbaar door tnssohaif komst ran lederen Boek of Maziekhandelm of direct van den Uitgever Job C M van IHastrig t te Atniini Agent voor Balg J VUTLBTKKE Ko straat 15 Qmt BAS EEITÏHEIMr Seimen van 9 Juni Zwavelbiunnen Zwavel Slgk en Mooik Baden Douches Stout en Begen Badcn warm en koud Stoomboden Electriciteit Massage Toegepast bg llhouniatiek Jicht eL hare gevolgen Verlammingen Long en OndturlgfsCatarrben Huidziekten De boschrüke omgeving ran het Boa de verfrisschende en opwekkende Incbt maken Bad Bentheim tot een der uitatekendfla Lnchtherstellingsoorden Influenza Prospectussen betreffeode de Kurinrichtiogen es Woniogsaangel eoheden verzendt het vorstelijk Bentheiraaebe badbeataut Dr m sia STSOTB