Goudsche Courant, dinsdag 21 mei 1895

34ste Jaargang Dinsdag 31 Mei 1805e Nè 0064 Cgjj Mf fiii ExniH mmm mmm l ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Vit fcMUie H Mfc aaalaWirtaat Mi = 5 W Witx dlB TeiknAaUt gX Biat éM alaala k iate i i i i i ri i N aa H aaal fl aaak Teaakaaiaa h 4e aiaaala IfaAataa aa hl T At IWto 4 Oa a BiMlliaii Te Qouda by A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt De üitgaTC dezer Courant geadbiedt dagelyki met uitzondering van Zon en Feestdagen De pry per drie maanden is ƒ 1 25 franco perpost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommerg VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatat ran 1 5 regek è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd 0 m SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIQHTCAP N B All bewijs Tan echtheid U Ji oaohet eo kurk steeda Toor SCH IEPAM I zien van den naam der Firma P HOPPE Agentuur bg de Firma Wed BOSMAN te Gouda U VLTVOERITSQ 1898 96 op DINSDAG 21 MEI 1895 dM nondi 8 nar in het lokiul NUT us TEBUA AI € Ootthareo Qouda Dincteor de Heet MAKTi J BOUMAN Soliften Mej C P Oouda alt De Beeren J B tik DUINEN AfiuUrd Bu CAEKLPHUPPEAU Tenor Dr B J H O aouda Piuio pKoeaiiHA LUUtlitdtr 1 Bsiiuia Ijuderen voor Barytun Koren i eapellOf lAederen voor Tenor DieereU Walpurj itnadU F Mmdil ohii Biitholdt Volledige tekatboeljei ign op den iTond der ititroering ton bet Bureu Terlcrggbasr ad 0 20 Donttenn rin 5 hebben toeging met twee D mei Buitengewone beden 8 50 met ééne Dame Introductie tbd meerdere Daniu tegen 0 75 Stadgenooten die niet buitengewoon Lid of Donateur ijjn Vreemdelingen en hnnne Damei 1 50 per penoon Frijstrekking 13 Juni 500 000 Mark la boofdpr s ia bat galukkigit geval biedt de Dieuwite groota Getdverlotiug dis door de Hoog Kagaeriag tsd Hamburg goedgekeurd en gvwurborgd ia De voordeelige inrichting raa bet oieave plan beitaat daarin dat in den loop van ilecbta weinige maanden to 7 verlotingen van llfi 000 lutes 67 700 prfjsen bedragende 11 348 795 Mark ter ToUedige bealisiiDg luUen komen daaronder IJJQ kapitale pryuQ vku erentuoel 600 000 Uark by ultMBUnabeid whytt iM 800 000 iM 800 000 i M 100 000 iH 7B 000 70 000 000 60 000 tt OOO EO OOO Ipryi Iprij Iprjj S priJHi lpra Iprji 8 pr aen 4 M 20000 81 prycenaM 10000 60 prijzen ïtM 5000 106 prgzeu i M 3000 iH iM iU i prjiteniM Iprijl iU 40 000 De asDitaande S81 prijzen Ik M 8000 818pryzea M 1000 IprUt 14l6prgzen M 400 Ipl 39755 pryzeniM 165 168V0 prüzenÈiM800 200 I60 1S4 100 S 69 48 SO I te prü trekking dezer groot door deo Staat gevaarborgde Ualdver loting la van ambtair age bepaald plaata te bebb o op den t 13 JUSri e k on kolt hiarroort l geheal orig lot aleohU H 6 of S 6U 1 half e W i 0 1 76 1 kwart IVi f 90 tegen istemling tsb liat bedrag ia baakpapier ot pM poatwiaael AJlo oommiuiea w rdeo onmiddell k met de grootate sorgrutdigheid uitgevoerd en ieder apeier ontvangt van oos de met bet wapen van den Staat voorüeii O igiaeele Loten telf in kuden Bij iedere beitell Ing wordt het vereiiohte offloieele plu waarifiit da verdeeling der prezen op de TeraobiUenda klaaaen ala ook de betreffende integgelden te veraemeo i gratis bygeToegd eo zenden wjj aan onse Begunstigen onMuigevraagd na oUe trekking de offioieelelijitan De uitbetaling der prezen geschiedt staeda prompt onder waarborg vaa den Staat en kan door directe toeiiending of ook naar verkiezing der BeUnghebbfjaden in atte grootere plaatsen VBO Kederland beworkitelUgd worden Ons dobiat ia steeds dour het geluk begunMigd en onder vele andore aantientüke prgzeu hebben wij meermalen volgaas ofSoïeeie bewysen de eentv UoofdtreFFers verkragen en onze Begunstigers self uitUetatild o a Mark SSU OOO 1M 000 S0 O00 60 000 40 000 eoz Hat is Ie voorzien dat by deze op den hechtsteu grondslag gevestigde onderuemiug vna alle kanten op eoue zeer werkzame deelneming bepaald kan wordeD gerekend men getieve djerkalve w nt de re is ophanden jntle trekking alle orden teu spoeidigste reohtstreoke te zenden aan KAUI MANN SIMON Bankiora en tieldwisielaari ia IIAMBUUG P S HiofB iwle dankoa wy voor het vertrouwen ona tot biertoe geBohonken en daar w b i het ber in der nieuwe verloting ter deelnemias invite eron zullen wy ook voor het vervolg benioei j rya door een stipte ea reêele bediening de tevredenheid vau oaie geèerde BeguD etigera te verwerven g emakkelijke methode LEERTIJD 4 ib 5 weken 2 leaaen per week leergeld f 10 Uejuff 0 DE JONQE Onder de Boompje P Z6S Op yerlingen wordt ook lea aan huia gegeren H H KAASHANDELAARS Een REIZIGEB in VISCH abonnement Zuidernet wenacht een aoliede Kaashandelaar te vertegenwoordigen Opgave Tan Conditiën inwachtende fir br No 1615 Bureau NEDEKL VI8SCHEBU COORANT Vlaardingen L van WAITKUM Alle dagen zyn Toorhanden V E B S ü U E ZOUTE BOLLED SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbeschuit GODDA LANGE TIENDEWEG De Entrees k 50 Cts f EEEBmiöïSfElliG te Amsterdam zijn zoolang de voorraad strekt è 40 Cts verkrijgbaar bij A Srinkman Zn LANGE TIENDEWÜO D 60 TANDARTS E CASSUTO MARKT 154 ÏOUDA uitgMonderd Zondaga te conaulteerett ran 10 tot 5 uur Cognac fin Bois Tu d n uu AmnmS wort n m In MMaH B lat tnkO U Toonl a Tua h t MM vwi X r p w YAX BAKKL BOOS 4 f 1 S0 DIW IUia abtlckHi t i P H J T WA NKU1I J MELEEBT Ooatb nan firma Wed P B 14 Gouda ttaada Baalpahdrak ru A Bautuun k itoox I Door den Staat gewaarborgde HAMBURGER STADSLOTERIJ In de binnen kort helminnende 303 i groote GELDLOTERIi moeten op 115 000 Loten tm IfTTOl wm prg en rellen tot een geiameolgk bedrag ran 1 11 Mülioen 730 795 Mark De LOTERIJ heataat uit zeren klaaaen reeda in de eente Elaa beitaat kana op een prga ran 50000 Mrk De grootete prys der 7 i Klaa bedraagt erentnëel 500 000 Ivdlaxlc In de U tot de Klaaaen komen afionderlgke prijzen uit ati PREMIE ii 300 000 200 000 100 000 2 i 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 2 k 50 000 40 000 Mark etc etc Voor de late klaa is de prna roor een geheel Lot 6 Mrk A f 3 50 half 3 1 75 kwart 1 50 0 90 Beetellingen roor Origineele Loten moeten zoo apoedig mogelgk in ieder g ral echter tot den JUNI aan mg ipdaan worden ledere opdracht wordt geheim en prompt uitgeroerd De reidere regeling der Loterg discreet is te rinden in de Plinnen welke ik franco en gratis renend In de laatste jaren had ik de roldoeoing aan mgne klanten prgzen ran 250 000 150 000 100 000 80 000 60 000 50 000 40 000 30 000 Mrk te kunnen uitbetalen HAMBURG Grosse Bleiehen SS Hoofdkantoor Opgericht 1808 PHILIPPE FÜRST toriawater m tfe WcforiaJBron te Obertahnatein bfim Tafeldrank Van h0 nwklykeffuis cfer ederfanden Algemeen Adresboek van JNederland Ongeveer 200 000 Adressen van Handelaars no uitgave van NIJGÜ VA DITWAR Rotterdam 4 pCt PAÏTDBRIEVEïr VAN DE Pester Vaterl ndischer Ërsler Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Pandbrievea zyn nominaal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien van hatQaartükscha Coupons per 1 Maart en 1 Soptember en afloabaar apart door middel van halQaarlijksoba uitloting De Coupons zgn thana en ook in de toekomit vrij van belasting volgana de Wet van 1S89 Art 80 10 ig zijn evenals de Oitgelote Pandbrieven betaalbaar te Bndapest Weeoen en te Amsterdam ton Kantore van oudergeteokenden tot den koers van den dag Volgons de wet van 1B76 is op la geaameulijke verpande hypotheken prioriteit der houders vanPaodbrioven ingeschreven waardoor hun het rwht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eerateplaats i gewaarborgd j Üe oudergeteekenden verwijzende naar hun Prospectus van 19 Janaari 1 1 en het iaarvenlM d t laatetUng over 1894 berichten dat zy voortgaan mat den Verkoop der 4 pCt Pandbrieven van de Pester Vaterl ndlscher Erster BparcassaVerein tot den koert van d D dag WERTHEIM GOMPERTZ AM9TBKDAM Mei 1896 PDIEK ODDE Openbare Verkooping te GOUDA r ten verstaan ran den Notarii G C PORTUIJN DBOOGLEEVBR op DINSDAG 21 MEI 1895 des morgens te 9 uren ten sterf huize ran de Echtelieden ran Verkrngbaar bg M PEETERS Jz Ota KLEIN aan de Gouwe wgk G No 234 rAH Eenen netten en goed onderhouden li BOEDËL l riNKELaO DkagB te voren tui 9 tot 12 a vui 2 tot 5 nren ie tien 1 RM KASTEL EIirS T grr d a B KtmnU biedt sich aan een net CafiChantant an Operetten6 selschap Adres A KATTERMOLE Langertraat 28 AmMterdam BINNENLAND GODDA 20 Mei 1895 Bg het op den 9eD Uei jl te Arnhem gehoodeo examen voor Roeier der dranken bji Rgki belastingen is geslaagd R Bakkien kommies darde klasse te Battem Oisterenavoad is bg de Politie alhier gedeponeerd een zwaar goud remontoir horlogf met dubbele kast faetvrelk op ds straat wa gevonden Door de politie alhier zga t ree minderjari gen aangeboQdeo de een oit Hilversum en d ander nit Zalt Bommel Zg zuilen onder geleide naar de ouderljjlce woning worden over gebracht Zekere S in dienst bg den kleederbleeker J heeft zicb fiedert een gernimenigd schuldig gemankt aan dieistal Tan wascbgoed telken kleine hoeveelbedeu Tegen hem is proces Torbaal opgemaakt Gedeputeerde Staten hebben ifwgzend beschikt op het Terzoek Tan C en J Oppelaar 60 N TBO Zwietea laodboawers te Hazerswoude om wgzigiog van den legger Tan wegen en Toetpaduo der gemeente Koudekerk voor zooTeel betreft de aanwgzing van den ooderhondsplicht van eene brug gelegeu in deo Lagen Rgndyk over de oitwateriog ao den Hoogeowaardsohen Polder De Tweede Kamer is bgeeogeroepen tegen Dinsdag 28 Mei dea namiddag balf drie Door de beeren J M Molgn io eniqur alhier en H E Gritters Dooblet ingenieur t 3 VG raven hagQ is uan den gemeen tomad U Brammen een adres gericht hondende verzoek hun te willen verleenen de voorloopige maar aitslniteode oonct saie tot het fabrtceeYen en leveren Tan gas zoowel Toor de gemeente verlicbuog ala Toor partipalier gebruik De A roh Coarantc haalt naar aanleiding TAD de artikelen van Het Vaderland c over te hooge gerechtskosten door ons behandeld het Tolgendtt aardige voorbeeld aas Een onzer medewerkers die met den trein EOQ vertrekken en zeer kort TÓor het uorTan vertrek aankwam ziet deo trein juist in bewe tELlLLETOIM UU iet Zwtedtch U Da mjisiek boRon te apelsn en de baron voegde er na eane pooa by Gy hebt mij deie fran aiae beloofd gij zult bet my immera met tan kwade daiden wanneer ik in plaats daarvan eene andere gunst van u verzoek ffVolstrekt niet Waann tou die beataan f Dat ik terwyl de anderen danien met u mafc praten Ik heb iet ta leggeu dat ik n al lang had wensohen mede te deelen De dansende paren verlieten hst veTtrek om lioh naar de danssaai te begevpn en Alma zette zich op eene dtor kleine sofa s in het na byna ledige saton De baron nam naast haar plaats Tegen esoa der deurpoated geleund stond magister Hehn naar de danaenden in de aaagreuzsoda talen ts sien Welnu wide Alma niet tonder ironie w zonden met elkander praten in plaats van ohm fran ise te dansen Ik luister met beide ooron en hoop dat uwe mededeeli gen niet van dien aard tullen ujn dat ik over myo toageven aan uw weosch be rouw xal hebben Gij xeidet too even dat ik door de jaloezie verblind was masf gij hadt bngelijk Ik bsn niet jaloersoh maar ik ben wakend en viin daar komt hat dat ik alt wat er pUatA heeft dat ik acht geef 4 ging en meenende dat het de tgns is springt hg er in De eottdoctrnr ma kkt proces verbaal tegon hem op De taak komt voor het kantongerecht De betrokken persoon erkent terstond dat hg schold beeft Maar de kantonrechter t ia al een jnar of wat geleden begrgpt io zgo wysheid dat op solke lo se gronden h een proces verbaal en een erkenning van schold geen vonnis mag beroaten Hg laat den conducteur als getuige verschgoen Deze woont ta Leeowardan en voor zulke gevallen geeft een spoor weg mnatschappg geen vrij vervoer aan baar ambteoareo De delinquent no moet die kosten betalen en met zgo boete van f 3 waartoe de kantonrechter hem veroordeelde werd hem achttien gulden en eeuige centen io rekening gebracht No zgn gelukkig niet alle kantonrechters zoo scrupolens maar men staat er toch aan bloot dnt er meer van die krw ht zijn Als de kosten TOor rekening van den Staat kwameo zouden zulke reehterlgke ambtenaren misschien zich twee maal bedenken eer zg met de lgke onkosten het Rgk bezwaarden Sy de Tweede Samer is ingediend ew wetaontwerp strekkende om de tot nu toe als afzonderlek fonds beheerde memoriegoederenvan Montioort ta verdeelen tassobeu de Nederl Harvormde en de burgerlgke gemeente ran M ntfoort ten atte van welke gemeenten hetgenot van sommige en de iukomaten van Av overige dier gieren tot dusverre gestrekthebben Door die verdeeling wordt de Staatontslagen van het beheer van goederen di bem zelven niets van dienst zgn en bem niet opleveren De kerketgke gemeente te Montfoort beoft bg de aangegane regeling bet voordeel dat z j het vry beheer ort r de te haren dienste bestaande goederen verkrijgt en de soort van voogdg over baar tot nn toe namens den Staat uitgeoefend opgeheven ziet een voordeel dat voor deze gemeente van te grooter beteekenin is on eene uieowe predikantswoning moet worden gebouwd waarbg zg naar eigen inzicht kunnf n bandden en waarin zgonk vrg behoort tfl zyn evenals iu bet oodarhoad ran kerken toren De Jaarlgkschp baten van het fonds der memorie goederen die aan de kerkelgke gemeente komen zollen gemiddeld genomen tenminste noodig zón voor de bestrgding van de lasten en bet is wel ala zeker aan te nemen dat dexü lasten iu hoofdzaak bet onderhoud Tan bet oude kerkgebouw en den toren met de nieuw te bouweo pastorie op den dnur niet zallan verminderen op den lüop der gebourteiiiiseo en gOTolKtrrkkinKeri maak uit betgeta het toeval ta mijuer kenuisao brengt Of beschouwt gy het als een gevolg van jaloenchbeid bij my dat Constance en Ivar drie maat per week elkander hier by uwe schoonmoeder ontmoeten f By dete ontmoetingen tchikt het toeval bet altyd zoo dat de gravin op hare moi enwan deliagen is hetwelk hun dan aanleiding ge ft hare terugkomst af te waohten Is dit niet goed bedacht cm soowel Q als mij te bedriegen andelt nw man niet als het een edelman en myna vrouw nli het eene edelvrouw voegt Gy en ik babbaa waarlyk dn grootste raden om elkander geluk te wenschcn Ofschoon Alma niet faet miosl van dese ontmoetingen vermoedde en het in de verste verte niet voormogelyk gehouden had dat haar man zich zelvan ende gelofte die hy haar gedaan had zoo zeer konvergeten dat hy in strijd met zijn eere woord motConsianco sene lietdesintrigao begon bleef toch haaruiterlijk onveranderd eo met eene onvorstoorbara be daardheid antwoordde zjj Beste Gaalaaf gy neemt toeval gbeden als overlegde handelingen op Het lot heeft het werkelijk zoo geschikt dat Conalanoa en Ivar elkander onder de aff etigbeid myner soboonmosder hebben aangatroffen en dadetyk ziet gij daarin oen komplot Wat my aangaat ik geloof volstrekt niet aan dat praatje van hunne liefde Zy houden van elkander zg hebben genoegen in elkanders gezelschap en het toeval maakt c at zij elkander ontmoeten ziedaar allea I Alma uwe koatheid is niet natuurlijk ze iageaffeoteerd even als nw wantrouwen in myne woorden riep d baron tt vUyM ko heid by de inUditingeaf dit gy m De burgerlgke gemeente krggt Toor bet aan haar rallende onderhoud eo de dadelijke Tarbeteriog van de toegedeelde straten en bet plein langi de Hofstraat den interest Tae f 3500 Ad 3 pOt of f 105 s jaars op x jn best Toldoende voor de kosten van een goed onderbood Bg de reederg van het schip Anna te Oud Pukela is uit Gibraltar bericht ontvangen dat de toestand van den door zeeroovars gewonden stinrman W Smit kana geeft up volledig barstel Van de vgf kogels zgn reeda drie verwgderd zoodra zgn toestand het gedoogt zal naar de twee andere gezocht worden De minister vno financiën verdedigt in zgn memorie vau toelichting op hft wetsontwerp tot regeling der persoueele belasting aldni het behoud van den grondslag haardsteden sWil men meer belaating laten betalen naarmate meer geld wordt beateed aan du woning m a w naarmate meer wordt uitgegeven voor een verblgf met zgne geriefelgkheden dao kun de hunrwaarde der oDgemeübelde woning niet aU eenige grondslag dienen Dan moet wel degelgk worden gelet opdemierdere of mindere geriafelgkbeden waarvoor de bewoner toont geld over te hebben doch die niet Tan invloed zgn op de haarvMtrde der woning zelve De een heeft vaak door de omstandigheden gedwoogeu éene woning Tan eVsnveel haarwaarde als de woning Tan een ander zonder echter dezelfde gerïefelykheden te genieten Zal men opzeltelgk beiden eTenveai belasting laten betalen Het zon niet billglt sgn Zal men dan enkel de wairde Tan bet mobilair neTsna de haurwaarde io aanmerking laten komen eo dos den grondslag haardsteden laten verrallen Het verdient geen aanbeveling want het gebruiken van een groot aantal stoekplaatsen of het verwarmen van een groot aantal vertrekken wgat eren goed als een kostbaar mobilair op grooter geriefeIgkheid der woning Er komt nog iets bg Wilde men den grondslag haardateden laten vervallen zonder de opbrengst der belasting al te zeer te doen dalen zoo zoode de belasting naar den grondalag haurwaarde aanmerkelgk moeten worden verhoogd met het gevolg dat een nieuwn drnk zoo worden gel d op hen die om welke reden dan ook wonen op eene plaata of een stand waar de huren boog zgn Zoo de grondslag haardsteden by velen in discredipt is moet dat TOor een goed deel worden toe icbreTett aan d tegenwoordige regeling güi ft aangaanila eene mtsdiidige liefdo tuiscbfnuwo vrouw en tnyo man is geono aiïeclatie manr oen gevolg van mijne trotschhaid itia dergelijke gevolgtrekkingen onedel vindt Ik wil den asan niet vernederen wiens vrouw ik ban door in alles wat hy doet iets laags vatsch en tieohls te tien Gij wilt dus liever bedrogen worden V nin liever dan dat ik bet wagen tou eene onrecht vaardigheid te begnan De baton lennde aohtarover in de sofa en zweeg eenige oogenblikken daarop hernam hy met drift Het is waar dat ik geen afdoende hewijzen tegon hen heb maar ik zat my die versobaffen Ik wil noch zal de belaohslyke rol van sen bedrogene spelen Bemint gy Constance Vfosg Alma met onver anderde kalmte Welk eene vraag Waarom zou ik ander nut haar getrouwd zyn f Waarom zou ik nu met zulk eeno angstige onrust hare llefda tot Ivar zien Waarom zou de bewustheid dat haar hart een ander toebebctirt mij doen lydeo wannwr ik baar niet beminde Haar bovendien hoe zou het nogalyk zyn Constnnee niet te bemionsn dis zoo acboou en innemend is Ja zy is onweéra aanbaar aohom I fluisterde Alma Alma gy zyt talvo jaloencb Ik Alma schrikts op en wierp bet hoofd 0 den nek mst eene trotsohSf byna kooinklyke lieweging Xeen g bedriegt u Ik ben niet geboren voor tnlk oen gevoel want ik geloof nog met myAs gsbeele ziel aan de eer en het geweten vaa anderen Ban gelakkig gslooi dat eobtsr aw msa aist De grieven daartegen zyn maar al ta gegrond Er dient gebroken te worden met de wgse waarop het be nael in do bestaande wet is uitgewerkt Kr moet worden betaald volgana hst aantal haardsteden ia eene wooing te vinden ook al wordt een kleiner Teel kleiner aantal gebruikt £ o tooh behoe t bat nauwelgka opmerking dat het getal haardsteden dat ongebruikt wordt gelaten noch ten aanxien vao hst meerdere of mindere comfort dat de bewoner zich verschaft noch tsn aaocien zgnir vertering iets bewgat De ovartniging dat het Terkeerd ia iemand aao te slaan ook naar het aantal gelegenheden tot stoken die in zgne woning aanwexig agn doch waarvan geen gebruik wordt gemaakt is by de adminis tia der belastingen zoozeer gevestigd datzgsodert jaren bsar uiterste best heeft gedaan om de wat sóó uit te leggen en toe te paasan dat au druk werd Tormindard die inderdaad oobillgk werd geaoht Io weerwil eehtsr van dit pogiegen bleef de onbiUgkheid in saer groote mate bestaan Da raden waarom de wat van 18S3 alle haardateden belast en niet ankel die waarvan werkelgk gebruik wordt gemaakt is kennslyk vrees voor ontdaiking der belaiting Doch het onbitiyke der regeling heeft deo prikkel tot ontduiking v racberpt aa de uttToeriog die da wet aan het aangenomen beginsel heeft gegeven heeft de ontduiking maar al ta ttark ia de hand gawarkt Het valt dikwgls gemaklwlijk haardstsdtn tydelgk aan tet oog te onttrekken De opotmtogen op aanvraag der belasting pi iohtigen gnchiaden doordien bet dienstjaar met 1 Mei begint gewoonigk io de somermaandeo derhalve wanneer de marat haardateden buiten gebruik sgn Eveneena valt doorgaans in dian tgd van het jaar de korte tsrmgo dien de wet voor de controle der aangiften openstelt I3orendifn sgn voor de soogenaaobde hersia niog zeer omilaentige formaliteiten voorgascbreTe n en beeft zg door bare regeling TOor den belastingplichtiga een hatelgk karaktar Dit maakt het middel van herziening minder geschikt om als gewone nottige oootrdlemaatregel dinist ta doen an het wordt dao ook alleen toagipost om gepresumeerde too niet bekende overtredingen te conatateeren Inderdaad is er dua ruime gelegenheid tot ontdoiking ea dat ag niet ong foikt blgft ia van algemeene bekendheid Is bet billgk en naar de nitvowiog Tan het beginsel d r pa soDeele belasting Tolstrakt noodig rekaning te houden met bat gatal der ia gebruik ganomen haardsteden of r faatgaaii gewoonigk op betoalfde neerkomt mot bat bolutten znl u ta bedriagon U van m a kant geloof BAD da slechtheid der maosohon Zelfa wanneer gy bemint Ja talfa dan Dan ia uws Usfda niet veel wsardig aaardian ze a geen achting inboszaait voor den persoon voor walken gy die koestert Ja wel tot zoo lang ik geen radenen tot tw fèl hab koester ik achting i maar hond dit op dan word ik een onvarbiddelyk streng raebt r tegenover degsne die met my spelen Byvoo beeld teganovsr Constance zou ik onvsrzoeutyk worden dowyl tk baar voor beter dan andera vrouwen gehouden st haar meer bemiod heb dao iemand ter wereld n selven oiat uitgezonderd Mocht Zf na verdenking brwoarheid worden en a de achting vergeten voor mjJD naam eu de teodarheid dia ik vóór kaar gevoel dan zoB ik zonder varaohooning haar voor de geha le wereld als eene eohtbreekster tan toon stelles Ik zeg u dit Alma opdat gij riet onvoorbereid troffen wordt door de wraak osfening dia tk zoO wil op den verl flsr als op ryue rfledesohuldlge sal zal namen Ds baron spnk met ontroerde MUeadt stem Haar zult gH een vsrsUadig f bawbaafd man iemand op louter vernoedena so a leeo naar den schiJB oordeeleii Neen dat tal ik niet i maar ik tal n bewyieo verschaffen en wsnneer ik ilis tn handen kab tal ik dan gehuwden man straffsn die d niiaoaar is van ma anders vrouw Ds wst is streng la nik gtvaL Worii m wêlfd