Goudsche Courant, dinsdag 21 mei 1895

den weg wist niet alleen te Psrgt maar ook in ons land soms geletfenheid vinden foukelnieuwe Fraasche boeken ver beneden den marktprgs aan te koopeii Het raadael ia nu opgelost getuige een bericht io le Figaro t van 15 Mei dat wg vertaald hirr afdrokken De heer Péchard comraiMari van plitie heeft d band gelild op t en bende Khavuiten die bg PargKhe mtgevers en boek bat idelaangeregeld diefstal pleegden In Maart jl kwim de uitgever Alcan van den Boulevard St Germain tot deootdekking dat op geheimzinnige w ze boeken verdwenen uit zgn mi argn Hg liet derhalve in stilte cberp toezicht houden ten gevolge waarvan een bediende Ie Booteiller spoedig in de fnik liep Deze legde een volledige bekentenis af en wees zekeren Meorilloo een bouquiniste van den Quai dei Aagostins als de afnemer der geetolen boeken aao Menrillon was maar voor de lens booquinistei Hg hield er een paar magazgoen op na waarait hg werken van allerlei aard door heling van boek handelaar sbediendee verkregen afleverde aao liefhebbers in de provincie en in den vreerade Ia zgu bezit vond men 5 a 6000 deelei Hg en zgn compagnon GouIon zgn agent Alaric en het dienstpersoneel werden gearrestewd Voor den rechter van instructie gebracht liet de een als de ander nog meer van de zaak verluiden Dit leidde tot de aanhoudiug van Dallemsnd ook een boaqui iste van den Quai des Augustins bg wien roim 4000 deelen in beslag werden genomen Op diens aa owyzing volgde de arrestatie van zeven bedienden van de uitgevers Bernard Béchet Caye FirmioDidot en Perlamon die allen bekenden van huDoe patroons eene hoeveelheid boeken gestolen en deze voor geringen prgs verkocht te hebben aan Latlemand Op groote schaal blgkt er geroofd te zijn want behalve de voormelde personen aoemt Figaro noR eeuige tussc hen personen en twee boekverkoopers van d n linkeroever der Beine die mede schuldig bevonden en achter slot gebracht zgn c De werkstaking ia het SmmerCompascuum Veen duurt voort en naarmate de verveners standvastig bigven met niet toe te geven aan deu eisch van 10 cents loonsveihoogiug worden de gemoederen oaruiitiger eo naar het schijnt treedt er een zekere ouvörachilligheid io Wet il de rust nog geenziits verstoord r in weerwil van den dogelgkachen oploop vao 500 ïk 700 arbeidtsrs met vrouwen doch nu enkele winkeliers dreigen op morgen Zaterdag geea winkelwaren meer op crediet uittegevt n bestaat er vrees dat men met dwaug zich het noodige zal willen verschaffen De toestond is hoogst treurig Het oikffebaggerde vaenslik wordt niet bewerkt geen kind zelfa tot deu arbeid toegelaten geea jchip geladen ndch geloit ei dagelgks voor p m f 3000 aan werkloon gemist l£o zoo aIs bet gewoonlijk gaat de kleine veriHuera Igdeo bet meest eb ter ijl deze goaMe bet cbubbeUje er bg zonden geven zien zg op fegeu de groote verveners en tegen de MastsofiVpg Ëmiser Composcnm die onverxettelgk bl gven Iteeds nu is het te zien dat er vrg wat turf ea bagger vernield wordt doordat er niet op tgd de noodige zorg voor wordt gedragen en behalve dat zal er aanzienIgk minder gewtrkt wY rden dan verleden jnar wat Voor de veif genoemdo kleinere verveners en huuri ran hoogat schadelyk en voor de arbeidlrc zelren e n are ruïne worden moet Taljvao buitenst uit Friesland en Oroningen aangelomea arbeiders zgn inmiddels weer afgereisd en onttrekken dus ook bun werkkracht aan deze veenderg De mareobaassée en de politie zgn dag en nacht in de weer en handhaven de orde tot heden toe Men vreest echter voor wanordelgkheden De Europeesche gedelegeerden van de Armenische enquêtacomuiiBeie bebbea het tooneel der griiw len bnzocht en 7irh p THoonlijk nvr Dlreete Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdienst 1895 Aangevangen 1 Mei Tyd van Greenwich 1 14 S1 a 44 4 0 U 7 11 7 8 8 8 1 48 8 1 J O U D i 11 88 18 88 11 11 18 48 18 8 KOTTIRDIM 8 01 8 40 ff V 0 81 10 7 7 4 11 08 44 4 0 U 7 11 7 8 8 8 8 48 4 17 I 7 1 04 8 08 11 18 4 08 80 l IJ 1 18 NkI8 8 0 10 17 10 14 11 01 11 08 11 11 11 84 I M ll S I i 44 11 88 8 40 I 8 4 8 11 10 88 10 88 10 88 10 49 10 8 8 M loai 07 DIK HllS OOUUl ODDA DEM Bt t 8 18 18 1 1 871 11 8 47 4 48 87 7 l 4 7 48 1 88 1 4 1 4 ll K 11 87 4 7 8 01 10 01 18 41 ff 1 08 8 18 lO K 18 8 k 1 80 8 81 10 87 Hagc 4 7 807 4l8 80 S8 8 48 Voorb 8 4 10 80 1 44 6 13 Z i gw8 08 10 S l tS ff 6 1J I M Ïi M 6 18 10 46 1 09 ff ff 6 48 ïtlM ö dr6 lÓ7 0 l8 9 9 lO ieYÓjT 18 08 18 4 8 80 8 14 8 86 4 18 4 48 Stopt te Blfiüvijk Kraiiweg eo Nootdorp LflidsohoDdam nT9 tru r r n ii n 1 118 11 8 7 10 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 7 4 0 4 17 8 7 7 44 8 JI 8 8 8810 8 11 4 DTIECHT GOUDl 10 11 84 18 50 8 10 8 8 4 48 6 9610 88 11 11 4 11 ff 6 8 10 81 4 84 10 44 18 07 1 88 3 48 4 7 1 80 1 0 IMSTItDA M e O D £ l 1 8 1 11 1 40 4 81 1 14 U la 8 10 80 I Ol Dt DTIlOBT 8 0 10 1 11 18 41 8 88 1 17 4 18 4 4T 7 8 M 8 1110 18 ll U 8 87 7 10 10 88 11 88 8 4 S S4 01 8 17 7 11 48 10 87 0 87 10 1 11 41 1 80 8 081 0 4 4 1 8 817 4 8 0411 e O U U i k U8TERDAU 10 01 11 18 10 1 91 4 47 9 8 10 18 10 0 M 4i Ir 4J0 41 8 11 lU nrwtrmdfl fertrekkeo bet U g en ittt een onbereiktwar ideaal M a kan er althans miiiiteoi eren dicbt toe nadersD aU nieo nadert tot bet doel ran tal ran odere belaatiog nge1ea B da artikelen welke do oieuire beTatten nml beffing naar bet getal erwarind vertrekken teekent d Miniater bet Totgeude aao De t nwoordige wet telt de belnaiiog naar den grondslag baardstedea afbankelgk Tan de iorichtiog der gebouwen De bewoner ia faak rerplicbt te betalen wefleoi stookplaatMO die bg niet gebra k yD solks als aitfloeisel ran een toefetaod meyhg niet kan reranderen hetzg omdat bg ali bunrder niet daartoe bero d is hetxg omd t de bouworde ran het bnis het niet gedoog Hecbt ran bestaan heertje grondslag oit laitend bg eene regeling ale de roorgestalde Miet de inrichting van Vt gebouw doch de wil van den bewoner beslist bier Hg wordt aangeslagen naat bet getal kamers die ver warmd worden Door dexe verandering en het rryiateo ran de enige haardstede wordt reeds groote rerbetering aangebracht Toch dient op dien weg rerder te worden gegaan In menige woning van betrekVeljik lage hanrwAarde rordt das wintert gekookt in de woonkamer en alleen des Bomers in een keukentje Het il niet btllö in zulk geval beide itookplaataen die in de woonkamer en die ia de keuken in aanmerking te nemen De onbillgkheid wordt Toorkoraen wanneer uoate wordt voorgesteld buiten aanmerking biyu wat van 1 April tot 31 October geecjfaiedt Menigeen die no roor twee baardstedlll betaalt sal in den verTolge Trjj brgren en menigeen die na roor drie haarditeden is aangeslagen Eal ilechta roor twee faebbeo te betsleo De noodzakelgkheid der toeToeging op één of meer dagen zal wel niet worden bestreden Oc wetgever die verschil wilde maken ntarmate een vertrek in de wintermaanden geregeld of ilecbte bg uitzondering wordt verwarmd zon niet de middelen kunnen aanwgzen om de oitroering van ign wil te verzekeren Uit de bepalingen volgt verder dat eene haardstede wordt gerekend voor elk vertrek vaar n kachel fornuis of andei verwarmingf of kooktoestel vsn elke inrichting of benaming ook wordt Bangetrofifen mits een n ander slechte kan worden gebruikt met afvoer van de rook of hoe de producten der volkomen of onvolkomeu verbranding ook mogen heeteu haar boiten en mits het bestaan esner opening de gelegenheid daartoe geeft Qasen petroleum kacheltjes wier ver brand ingsprodoeten niet opzettelgk buiten het vertrek geleid worden btgveQ buiten aanmerking Voorts wordt eene haardstede gerekend wanneer een vertrek eene schonrsteennie heeft tot het branden van een open vuur of ook eene andere iurichtiog met dezelfde bestemming wanneer een vertrek door eene geleiding van stoom heet water of verhitte lucht kan worden verwarmd tUe voorschriften omtrent de opneming der baardsteden zgn er op ingericht om de ontduiking die teg eawoordig op niet gering Nbaal plaats heefi tegen te gaao Behalve de reedn door ons vermelde personen heeft bg het ongeluk te Katwgk aan Zee ook de 19jarige Huig van der Beut een raf in do golven gevonden Df verongelukte equipege der Conc irdia bestond uit twee gehuwde mannen een wednwnaar en drie ongehuwde jonge mannen Ook de geredde schipper was een 23jarigè ongehuwde jongeling Twee weduwen hebben bg het ongeval bun koatwinners verloren De tien kinderen die faun vaders miiun tgo gelukkig niet bolpbeEoeveod meer I l 8 40 7 M 1 47 7 1 1 14 7 48 01 7 1 1 10 Men leest in bet Nbl v d Boekbnndel At een reeks van jaren kon iemand die goed n MMtdNikt I 10 1 11 tl I M iO 1 0 0 11 08 11 18 11 17 I OI I IS 11 1 88 I K ViranTlrwk OfM lotlanlui fcptlll 7 4 ÜMrdndM nte I I7 10 M 7 411 41 Y TmiE 1 07 I OI LH 1 4 7 81 I OI 8 1 I MI I4 1 1 7 08 1S t l 7 88 8 88 1 41 I tin 1 40 f M 1 81 8 10 1 W WmrIw VlmU I Oincb toigd dat de verbaten van de Armenische getuigen niet overdreven waren Overal werden de iporeo gevonden van de aangerichte verwoestingen en de afgrgselgko moorden De gedelegeerden vertrokken den 5den Mei ait Muah en zi en al spoedig de verkoolde pniohoopen van de dorpen Shenik en Oemal gelegen te midden v u verwoeate velden Ten slotte bereikten xg Chetie Ouzau waar 120 huizen totaal verbrand waren en de weinig overgeblevenen der bevolkiog in ellendige hutten wonen Het hoofddoel van den tocht was de waarheid te controleeren van de verhalen over de twoe kuilen waarin de vermoorde inwoners bg massa s zouden geworpen zgn Dr kuilen werden i erkelijk gevonden met verschillende o erbiyfselen vau menicbelgke lichamen maar het was duidelgk te ien dat de kuilen geopend waren eo de lijken waren weggehaald De dorpelingen deelden aan de commissie mede dat zij de Igken van eenigen hunner bloedverwanten en vrienden badden opgegraven en in den gewgden grond van het kerkhof te Cbolie Gazan buiden bggezet Na hun rapport te hebben opgesteld zgn de gedelegeerden naar Mush teruggekeerd De Franscbe Kossiecbe en Engel che gezan ten te Kooatantinopel hebben den tjultan een voorstel overhandigd tot berrormiog van bet bestuur io Armenië Dit ontwerp omvat algemeene amneatio voor de politieke veroordeel den de benoeming voor eeu Ëuropeeachen commissaris belast met bwt toezicht op het tot stand komen der hervormingen verkiezing van een derde van het aantal gouveroeura in Armenië door Christenen recht van veto der mogendheden tegen de benoeming an de door de Porte aangewezen gouveruenr die verdacht worden van vgandige gezindheid tegen da Christenen Kindelgk zouden de Armonische vilay ts bestuurd worden door een gemengde commissie van Moharamedaansche en Christelgke onderdanen van den Sultan zou de gendarmerie voor de helft uit Christenen en voor de helft ait Mobammedaneu moeten lameogeateld zgn en zouden de Koerden ontwapeod moeten worden De wieler wedatrgd welke ter inwgding van het Nederlandsch Sportterrein te Utrecht zoo plaats hebben is wegens be ongunstige weder van de vorige dagen waardoor het tprrein te drassig en ongenaam was geworden niet doorgegaan Ofschooü de eigenlgke wedetrgd thans is bepaald op Donderdag a a Hemetvaartadog werden tooh onderlinge races gebonden voor leden van den bond toegankelgk Het weder wai nog bgzonder goed geworden zoodat het jammer was dat het foeft niet kon doorgaan Er waren tal van wieirgdera uit andere plaatsen overkomen die teleurgesteld weder moesten vertrekken Het nieuwe terrein is zeer mooi gelegen op een minuut of wut afstand vau het station Bildtttraat Per fiets is het zeer gemakkelgk te bereiken door de pUntaoeuou op het terrein zelf waren gisteren de wegen nog te modderig om te rgden of te loopeo Wanneer echter de paden hard gemaakt zgn en bet grap is wat bggegroeid belooft de nieuwe wielerbaan veel goeds Met de proisisobe vormogensbelasting merkt de Economist op is een zelfde ondervinding opgedaan als met de Nederlanihche dat nl de uitkomst ver ie gebleven beneden de raming Bü de wet was bepaald dat ingeval de opbrengst nner dan 5 pCt boven de raming van 35 millioen bedroeg de percententage evenredig zou worden vermi iderd Mocht echter de opbrengst meer den 5 pGt tegenvallen dan zou de percentage worden verhoogd hetzg het verschil kon j rden aangezuiverd uit de renteu van een foods dat verkregen is uit de hoogere opbrengsten der inkomstenbelasting en waaraan nog geen andere bestemming is gegeven 3 0 8 O C O A 11 10 8 10 18 10 8 0 1 4 1 1 8 08 8 0 11 40 I K S 08 I M 7 0 6 18 8 11 7 07 1 1 7 80 I SS 1 0 7J Dtneht Wond Oadmter Oosdi AKitKdwWp 8 84 1 11 1 04 De uitkomst heeft geleerd dat de laatste liHpaliPg moet worden toegepast De vermo genibelaitiog heeft al niet minder dan 6 ail liaan Mark onder de raming van 35 millioea opgebracht een venchil dos van 17 pOt Uit de genoemde rente kan daarvan sleohta 4 mü lioen worden gedekt zooilat nog 2 millioen als hgstag moet worden geheven en wal doot do percentile met 006 te verhoogen Het tegenvallen wordt toeges reven in da eerste plaats aan het gemii van de noodiga g evens tot berekening vaa het nationaal vermogen Bepaaldelgk vau de vermogens beoeden 6000 Mark die vrggosteld zga wu niets bekend Bovendien is de wet in menig opziebt verschillend an het ontwerp der regeering en is daarin dn gedwongen aangifte niet aangenomen en zgn vele vrgstellingn verleend De nitkomat ia nog niet in bgzonderhedegi bekend Wel vernefmt men dat vooral de kapitalen die iu handel en ngverheidszakea zgn bel veel lager zgn gebleken dan mea ze geschat had De Bond van Nederlandicfae Ooderwgzert houdt op Pinkstermaandag 3 Juni een groete vergadering des namiddags te 1 uur ia Maiton Stroucken te Amsterdam Besproken zal worden de salarieeriog der onderwgzers inleider nog niet bekend eu de pensiooeering van onderwgzers wed uwen en weezen in te leiden door mr H VV F Treob Tot deze vergadering zullen worden uitgenoodigd alle hoofden van scholen en oaderwgzers kamerleden en antori eitea op ondarwgagebied Naar aanleiding vau de verkiezing van dio neer vau Ziuderen Bakker tot lid der Pn viuciale staten van Friesland schrgft de Znawt cbristelgk historisch Nbl voor Zeeland Na men de sociaal democraten verdeelt in revololionaire type Cornelisseo parlementaire tjpe Troflistra en zwggende type Vitus Brninsnia en de gekozene tot de laatste schgnt te behooren mag men van zgn optreden niet dis agitatie verwachten die bg de intrede van Domela Nieowenhuis in de Tweede Kamer gewekt w rd D ch te meer zal het optreden van den heer Bakker die lang geen £ wgger maar era nuchter spreker en schrgrer ia aan kracht winnen Het optreden van P van Vliet bet antire vol utiooaire statenlid in Friesland was niet krachtig Laat ons zien of de socialist mee zul vermogen dan de man van Patrimomum Een nit de Camera Obscura bekend fignnr het Noordbrabantach meisjec is Zaterdag overleden Keetje van der Maade de vromere eigenares van bet bekende hötel Van Genden Loos te Oosterbout ontving in 1886 nog een bezoek vao Hildebiand dit was kort na zgn 70n verjaardag bg welke gelegenheid zg hem baar kaartje had gezonden Keetje was toen recda 80 jaar Bg die gelegenheid schonk de achrgver haar een eiemplanr van zgn beroemd boek en schreef op het titelblad de volgende opdracht Aan Keetje van der Mande tot een aandenken aan mgn bezoek aan het Hotel Hildebrand eu hare tegenwoordige woning te OosterboBt den 6en Juli 1886 BlU lBEAND De haudteekeoing echt verklaard door mg NioouAS Bbits Een vreeselgk verhaal komt nit Midland Midland Countyrjn den Amerikoanaohen Staat Michigan Daar trouwde eenigen tgd geleden de eenentwintigjarige Hale met de achttienjarige mÏRfl Belle Hammond na afloop der plechtigheden betrok bet jonge paar een huis dat de vader van den jongen echtgenoot het paar bad gesrhonken 8 7 10 04 10 11 10 18 10 87 06 Maandagmorgen ontdekte men dat de vlammen uit het gebouw sloegen en zoo met om zich been grepen dat de bewoners onmo 8 10 6 80 t SO 6 87 6 44 6 0 lIilO 4 80 81 8 41 840 1 1 47 6 8 8 88 10 11 7 0 10 94 10 4 8 08 07 8 88 ff 8 39 1 41 8 48 11 10 8 10 8 48 4V10 9 8 7 40 8 8 10 gelgk konden onbnappen Taan da brandweerm DDen bet vaar mee ter wazen Tond men de verkoolde igken van dejonftgehnvden Doch bet ahcbrnrelgkete werd later ontdekt Want men beapenrde dat da trappen an vloer waren gedrenkt met keroiyne en onder de vloerkle ien vetle lappen gestopt Maandag heeft dientengevolge de politie aekeren John Allan in hechtenis genomen onder verdenking dat hij den brand boeit aangestoken £ r was vrot r sprake gewewt van een bnwalgk tnssokao John Allen en Belle Hammond Blykens nadere bgaonderbaden over den brand in bat Congres gebonw te Santiago ontstond da brand Zaterdag j l in den ochtend Alle pogingen tot bïusaohen bleven vrncbtaloos Het Kebouw een der grootste an fraaiste der stad werd geheel vernield terwjjl tevens de stsata archie en de offii ieele Tarslagen der CJongrea iittiugen en de boekerü nrloren gingen Wat da natnnr met de eene hand geeft neemt ig vaak met de andere terug Dat is deze week ook in Zeeland gebleken waar door de hevige stormen de vrochiboomeo deerlgk werden geteisterd Van vela sjjo de bloesems of de vrachten die zich reeds gezet hadden afgeslagen en de bladereu zwart geworden terwjl de gevallen hagel ook nogal schade heeft aangericht aan de veld en tuinvrucbten dia overigens door bet ko ade weder maar achteruit dan vooruit gaan De barre lente Ook nit bet buitenland bonden de banchien omtrent kende eu sneanw aan Vooral in bet Alpengebied schijnt bat te spannen Zoo verneemt men uit Stiermarken an Kariutbië dat het daar sedert Donderdag sneeuwt en vriest alsof men midden in den winter was Het ooft loopt vooral groot gevaar Uit Zwitserland nomen berichten van groote temperatuurs wisselingen ëd niet nit een enkel plaatsje Neen nit geheel Hel vetië uit de Alpen en de Jura boogvlakten Naby deu Fluelpas bleef gistermiddag een postwagen in de sneeuw staken die daar 1 meter hoog lag sic I Berichten van dergelykeu aard komen eveneens nit Wallis Langs verschillende wegan geschiedt het verkeer niet dan met de grooUte moeite lp Lyon is de temperatour tot 3 C gedaald en Zaterdrgmorgen viel ook daar sneeuw ta Pargs noteerde men 5 C en vreest men vorst Albion s zuidkust wordt geteisterd door zware stormen eu te Broadstaire viel sneeuw Te Trier daalde de temperakour op hooggelagen gedeelten ouder nul la bet Hocbwald viel snaeow Sveneens in het Thuringerwoad Omtrent bet vergaan van een pranw in Straat Mwlnra meldl de Soer Crt i cËan vreeselgk ongelnk moet in de wateren van Straat Madura dezer dagen hebben plaats gehad Het wemelt ter rede van Igken van inlanders allen in vergevorderde staat van ontbinding verkeerend en onherkenbaar en velen reeds erg gehavend ja verminkt blgkbaar dcor roofzuchtig zeegsdierte Er werden reeds 52 Igken geteld Duar talkans komen er meer £ r moet dos in de vorige week een groote Madoereesche pranw die vol en waarschijnlgk overbeladen als gewoonlijk den oversteek maakte door een invallende hoi of een andere oorzaak zgn verongelukt zonder dat iemand er iets van bemerkte £ r zgn redenen om te vermoeden dat het een praaw uit Sampaug is die de vorige week van daar naar Probolingo of Kra saan vertrok en van welke men sedert niets vernam Overladen met koelies hoofdzakelgfc voor de koffiastreken bestemd daar begint de pluk flink wat banden bezig ta houden beeft zjj naar het schgnt den oversteek gevaagd juist in de dagen toen bet de vorige week zoo buiig was Zoo zon het die kunttn rgn die dan met man en muis moet zgn gekelderd Maar vreemd dat men dan geen omgeslagen pranw drgvande heeft gezien Falb s wearvoorspellingen Van 19 tot g6 Mei Een periode ran buitengewoon onstuidi ig weer De temperatanr atggt aanmerkelgk De onweders nemen weer sterk toe en zgn door stormen en wolkbreuken Tergezfld die vooral om eu bg den 24ea kritiscban dag van de derde orde optreden Ook in het algemeen hlgft de neerslag groot In Plnchri titn ió ta s Gravenhage zal einde daiar maand een tentoonitelUug geopend worden Tan modarnd sehildergep en apuarellen Tan Hollandsehe en Franscbe mee rs Da Hollandseha school zal o a door werken Tin Israels en Mauve worden geetaond verder warken van J F Millet Corot Dupré Trojon Danbigny Ronsaaau en Delacroix Da tentoonstetling zal worden gebonden door den hear A Prayer Biiteilandscii Overzickt Te Thuio in België had een herstemming plaati voor de Kamer van Vertegenwoordigers ter vervanging vao den afgetreden eo gema tigdliberalen afgevaardigde Gekozen werd de katholieke oandidaat Hiilly met 22 188 sUmmen w iaronder die der gematigden Uheralen De socialistische oandidaat Leken kiveg 22 138 stemmen De Ooateurykscbe en Hengaarsche Staatscooraoteo deelen een scbrgvoo mede van keiser Frani Jozef aan graaf Kalnoky De keizer betuigt zgn leedwezen over het fMsIait vao den minister om zgn post te verlaten brengt buide aao hetgeen hg gedurende zyn veertieujarig ministerschap oor Oostenrgk en HoDgarye heeft gedaan en verleent hem als bigk van waardeenng bet grootkrnis der Stephanos Orde io briljanten Graaf Kalnoky s aftreding als minister van bnitenlandaohe zaken iu Oostenrgk Hongarije geeft vooral den Oosteurgkschen en Hongaarschen bladen nog stof tot allerlei beschoowingen elfa de Hongoarscbe bladen ofschoon natnnrlgk zeer tevreden over baron BanSj s overwinning brengen hulde dan de verdiensten van den afgetreden minister Eenigen prgien tevens de wgiheid van keiaer Frans Jozef die hoeveel moeite bet hem ook mocht kof ten van igo raadsman te scheiden toch graaf Kalnokj liet gaan toen dat noodig bleek tot behoud van den vrede tusschon Oostenrgk en Hongarije Met graaf Goluchowakj Kalooky opvolger is men over het algemesa te Pest minder tevreden De een vindt het niet aangenaam dat een Pool met de leiding der buitenlandsche politiek is belast terwgl weer anderen vooral de liberalen vreesden dat de nieuwe minister nog meer dan sgn voorganger de clericale party zal steunen Te Berlgo blgfï men zeer kalm bg de regeeringsveraoderiog in Oostenrgk Hoogarge Van de beschouwingen der Doitsche bladcudaarover verdient in de eerste plaats de aandacht hetgeen de Norddeutacbe AllgemeioeZeitnngc zegt omdat het officieuze blad blijkbaar de meeoiog der Duitsohe regeeringweergeeft De Norddeutscbe Algemeioe Zeitnngc betreurt bet 7 eer dat graaf Kalnoky zgn post heeft verlaten daar vooral de Doitaohe regeeriog dit eene vredelievende politie E wenicbt te volgen steeds zeer op prgs heeft gesteld wat graaf Kalooky tot handhaving van den Kuropeeschen vrede heeft gedaan 0a oorzaken die tot bet ontslag van don minister leidden betreffen uitsluitend aangelegeuhfden die Ooite org k H ongarge s binneolandscbe zaken raken Derhalve aldus luidt de slotsom der beflcbouwingen van bet officieuze Duitscbe blad t bestaat er geen reden om voor eene wgziging van Qostenrgkfl bnitenlaudache politiek t vreez P daar men met zekerheid op keizer FrauB Jozefs vredelievende bedoelingen kan vertrouwen lutosscben heeft graaf Goluchowsky reeds in handen des kei ers den eed afgelegd eu on middellgk zgn ambt aanvaard De Hongaarfiche mi nieterpresident B nffy had een onderhoud met deo oieowsn minister in tegenwoordigheid van den raiuister a latere birou Jusica Daarna keerden beide ministers naar Pest terug nadat baron Josica nog een onderhoud had gehad met monveigueur Agliardi De terugroeping van deïsen Ntincios is nog niet officieel afgekondigd maar toch blgft men t Pest gelooven dat de Nuncin weldra zgn post zal verlaten Volgens een telegram uit Rome heeft paus Leo een middel gevonden om het geschil tusscbeu den Hoagaar iche minister baron Banfiy en den i ncins Agiiardi ten genoegen van beide partgvn op te lossen In bet consistorium dat in de volgendo maand zal worden gehoodeo aal msgr Agiiardi tot kardinaal worden benoemd Dan moet de unncias na tunrlgk zgn post verlateg zonden dat hg behoeft te worden teru eroepen De verhouding toawben Engeland en Frankrgk begint weer gespannen te worden ten gevolge van gebeurtenissen u Afrika Met veel ophef deelen de Ëogelsche bladen mede boe door de Fraoschen pogingen worden gedaan om dan Niger op te stoomen en lich daar te vestigen Een Franscbe troepenafdeel ing zon Bajibo bezet hebben een deel dezer troepenmacht een groot dorp in het district Nope hebben geplunderd en de Franscbe kanoneerboot Ardentc stoomsloepen bewapend met Hotchkisskanonnen doen patrouilleeren in de Delta in strijd met de bepalingen van dé gesloten overeenkomsten Ëen stoomiloep die bg laag water voorraad aan boord van de Ardeutt zon brengen is aangebonden door de ambtenaren der Hoyai Nigef Company De scheepspapieren werden gevraagd en geweigerd waarop de ambtenaren der sloep den toegang tot de rivier ontzegclen In een bericht wordt gecegd dat de Frao ben gevuurd hebben op de boot der C3orapany die met de bewaking van Ganakreek was belast doch dit ii niet bevestigd De maatgcbappg beeft volgens baar charter bat reobt Kbepen f ondarcoekaa tan einde de smokkelhandel tegen te gaan Inuiddali heeft bet beatoar de maateebappg last gegeven bet bootje door te laten De Briteche regeeriog die met desa gebeurtenissen in kennis ia gesteld heeft hierover bekli gedaan bg de Franicbt rq ring Hierop ii nog geen antwooid ontvangen doob men oieent te Londen dat door de Fraoscba regeeriug een oudenoek naar bet optreden der Franscbe troepen aao den Niger is ingesteld Ia het Ëngelscbe ministerie van kojpbandel is Donderdag door een speciale commiasie een onderzoek begonnen naar den invoer in Groot Brittanje van artikelen t en lage prg zen ia treemde gevangenissen gemaakt met name in de Belgische Het onderioek ingesteld op verlangen der Ëogelsche nijverheid die aicb beklaagt over de baar door lalke artikelen aangedane coocurreutie wordt geleid door lord Thring De heer Battemitn een der ambtenaren van het ministerie van Koopbaoüel heeft in de eerste plaata verslag oitgebracbt over een bezoek door hem onlangs oau Bulgiê gebracht eu io het bgxondar aan de landbouwkolonie Merxplas en de gevangenis van Saiul Oilleab Hii bevind dat van de 4000 personen det kolonie Merxplas 706 bezig waren met do vervaardiging van tapgten en stroomatten voornamelgk bentomd voor Ëugeland eo de Amerik Uoie de ronceaeiouaris betaalde slechts ongeveer 4 halve stuivers daags aao de Re geering voor di n arbeid van eiken man Te Blenplas fabriceert men op deze wgse voor ongeveer 7500 frca in de week aan artikelen voor Amerika of Groot Britannië bestemd De gevangenen van St Gilhs verraardigen eveneens velen uitvoerartikeleo Toen de heer Batteman heo bezocht waren KÜ h V bezig met fabriceereu van bajooetsoheeden voor het Chiueesche leger Ken fabrikant van bronten de heer Thorton op zgn beurt roor de commissie fan onderzoek getuigenis afleggende verklaarde dat de Engelache brunsindualrie biJna geriiiïneerd werd door de coucorrentie van bet gevangeniawerk Hoewel de naaffte volgelingen van bet ninisterie RoBebery het voor geen prgs openlgk zooden willen bekennen begint het getoelen dat de tegenwoordige parlementiire toestand Isngzamerhand onhoodbaar wordt steeds meer veld te winnen Hoe kan trouwens een regeering die slag op sUg aao de stembus echec Igdt met genoeg zelfvertrouwen zgn programma io het parhment afwikkelec tot misschien met het laatste puni ook het einde der zittingperiode is bereikt Te minder is dit te terwBchten waar bet vost staat dat de wetsontwerpen die in het lagerhuis werden aanfienomen bjina alle zooder uitzondering bestemd zgn voor het reusachtige graf dat bet bois der lords voor de wetten dezer liberale regeeriog heeft gegimreu Wat de positie van het ministerie nog awakker maakt ia de zwakke gezondheid van den premier In moi ilijke tgde gelijk bet Ëngelscbe kabinet doorleeft wonlt een flink en doortastend stuurman vereiscbt terwijl lord Howbtry nanwelgka bü kraclittiu blgkt om den koers aan te wgzen Stond duti ook niet üir William Harcourt zoo wakker op de brug bet schenpje van bet miriistarie ltoaebery lag reeds lang hoog op een zandbank Upgewekt door den nitsli der laatste Verkiezingen treden de torian steeds aitdagender op Als pocbbanaerg qualiflceertu zg den iJver dien de regeering aau den dag legt om het eede wetsontwerp na bet audere lo te dieueo daar y volgeoa baar tegenstanders toch weet dat geen van alle wet sullen worden Het verwijt klinkt tergend en brutaal uit den mond van hen die weten dat het hun vrienden de lords zgn die telkens een spaak in het wiel van den regeer iu ga wagen stekeiT Aan de eene zgde met spot eu smaad door de tories behandeld ziet de liberale roering links onder baar eigen leger een afdeeling troepen onder aanvoering vsn Laboocbére die een steeds vijandelgker bonding aanneemt Hier beerscht de meeste ootevredenbeid es bet is de vraag wie gevaariyker voor de regeeriog zgn de qnioniaten die met fanu opstraotioniime moeilgkheden in den weg leggen of de nltro radicaleu die aan het mniten slaan en dreigen niets meer ie doen te willen hebben met dit 1 reactionnaire gouvernement Want dit is de ironie tot het uiterste voor het miiiisterie Kotebery terwjjl de tories het verwgton dat het zgn huis onderste boven baalt ofschoon het weet dat niemand het wil helpen om weder orde in den cbaos te brengen werpen de radicalen bet voor de voeten dat bet geen zgner beloften heeft vervuld Hoe lang zal het liberale raioiïterie nog waeritand kunnen bieden aan den eiscfa van rechts 1 links bet toegeroepen om ontbinding van bet leerhuis De toekomsfataa bet leeren 348 Staats loteriJ Se Klssse Trekking vsn Hsaadsg tO Hei 1895 No 381 1600 No 4t01 11 8 17781 18881 en iOilt iadar ♦ O No 48 HOS 11M7 lUM aa ilA7i iadtr 100 Nol 1781 3111 8M4 MU 8 8S0 7117 10840 1S1 8 18780 14144 1 4 1 1B84S 80788 ea 80988 isder 100 Prü a van TO 11 8700 4884 7808 8878 18844 1S78S 18818 84 8788 4711 7811 9778 18448 1SS 18B84 18S 8774 4731 78SS 918 18S19 U87 I8S88 878 8817 4781 7888 9987 11880 1S98I 18788 384 1889 4880 7841 10088 18e88 UOSt 18781 398 1908 4948 7974 10018 1S9S1 18118 19819 4S7 9008 4988 8066 100 i 1304S 16178 19111 768 8088 S188 8091 10198 13171 16888 194S6 947 9149 Slia 091 10153 18109 16iS7 19478 loos SSOt 6818 8193 10176 13408 17067 19SS8 1015 8419 8104 8811 10480 13444 17100 1IS8S 1181 9459 5408 8811 10594 19594 17981 11589 1819 9574 5841 8365 10681 13698 17161 19 U 1399 3611 6777 8389 10656 13711 17186 1S8SI 9796 5941 9406 10671 19743 17341 19868 9311 6091 8517 11101 13849 17449 198 71777 4008 93i 8589 11116 14056 17571 19918 1818 4018 6980 8809 11887 14168 17809 100811861 4013 6657 8838 11818 14105 17688 10105 1907 4063 6761 8896 11431 14811 17811 10184 1939 4180 811 8857 11483 14131 17874 101971084 4136 6979 8984 11877 14981 17971 80454 1149 4181 7015 9067 11746 14485 18001 10181 1919 4114 7104 9110 11069 I44BS 18048 10t39 1918 4981 7180 9406 11070 14581 18098 80 05 1410 4378 7319 9410 18196 14616 18190 10 481498 4408 7589 8478 11101 14798 I894I 80817 9100 4460 7514 481 11908 14808 18948 80980 Kil 4585 7595 9484 11916 15864 18395 PAEAPLÏÏISS L vaA OS Ai KJeiweg E 73 73 Goud Beur van Amsterdam 18 HKt alotkaan V Vor kii 98 10 100 88 881 l 88V 97 7V 106 69 11 lOU 84 I 808 647 108 67V 1 1V 806 1 8 881 114 97 184 188 105 l l losy lOOV Sauiaumi Oen Nad W 8 Vj dito dilo dito 1 dilo dllo dlta 8Vi Hoifau Obl Qoudl ll81 S8 4 ITIUI Inschrijving 1881 81 8 UonsNa Obl iu papier 1868 5 dito In niver 18 8 5 PeaTuo L Oblig met tukat 8 dilo dito 8 ftusuiin Ubl Oosl SeSaria 8 dito Oaoons 1 8 4 ditaliijBollii l8S9 4 dito l ij Hop 1889 90 4 dito in Koud ls B 1888 8 dito dito dito 1884 8 itixn Perpel seHuld 1881 4 Tvaaai J lepr Conv Isea 1890 4 Gec loaning terl D leo la niu lerts C liuioAra Ilss JUo v obl 1898 5 81 s V Uaiir L O Pr Uan carl 6 Xlli HoU U 8paorir My saiid Hij tolKipl v 8t Bpiv sand Nad Ind Bpoorwegnt saad Nsd Zuid AMk 8pffl aand 8 dita dito dito 1891 dila 8 iTutlSpaorvrl 1887 8 AKabl Zuid lul 8pwmü A H obl 8 l POUH Wsrsohsu Weenau aand 4i tcsl Or auM Bpw HiJ saad 8 Baltisebe dilo sand 971 98 108 141 IJ 101 567 1 a 107n 10 lig 1 8 109 107 ioi y 188 b 115 VsstowB dito aand 5 Iwsna Dembr dilo sand 5 Kank Ob Asow Sp Iisp sand 5 Losowo Hswait 8p Ulj obli IOrel Vit bsk rdila oblia 6 ZaidWMt dito sand 5 dita dito oblif 4 18 AualSA Oant Pac 8p Hij ebl Okie k North W pr Cv aand dito dito Wk Bk Peter obl 7 Danvsr k Kio Gr Bpm oart v s Illinois Ceotnl obl in oud 4 Louisv k Ns hvilleCert r aand Kaiioo N Bpw Mij lahyp 0 6 Hiss Kansas V 4 pet praf sand N Tork Onurio k West saad dito Psnns ÜUo oblig 8 Oregon Oalif Is kyp in goud 8 ILICOoat B Cr 1880 8 9M1U1 Stad Hadrid 8 1 8 Tsc NaikBa U r BpoUaari