Goudsche Courant, woensdag 22 mei 1895

No Ö665 Woensdag 22 Mei J§95 34ste Jaargang I01M1HE OIIMfr Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgare deier Courant g eschiedt d a g e 1 j k met uitzondering van 2iOn en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afionderlijke Nommer VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatit rw 1 5 regel 4 60 Centen iedM regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaateruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Zeer ITette Gesteendrukte worden GELEVERD door il BR1 II1MA en Zn Boud Snelpsndrak vaa A Bukuun k Zm 1 ADVERTENTIfiN V Beden orarlmd t ülrtclu mgn wurde Zwigfr Dr J CRAMER hoogleatur in den ond rdom n 61 ja r P Dl RAADT 18 H 1895 Bg dne betuig ik mgn innigen dink aan dei Heer W tik ZALM te HaanulwU Toor d radicale geneiing ran de Rbenmatiek w gt D BTOKL te Kerkvervi Lijders aan Rheumatiek ceedt 138 Dankbetnigingen ontrangen van menaishen die reeda allea badden beproefd en oergeoa baak bg mochten hebben en on na gebinik ran enkele pakjea radicaal genezeq zgn Meem r p proet en het lal itellig aan het doel beantwoorden bg geheele Terlamming heeft hel reeda de beste dieniten beweien ongeacht hoe oud de kwaal of Igder ia Verzending franco met gabrothiaanwijzing tegen poitwiaiel ad 1 10 per pakje of 3 gulden da 8 pakjes bi W van ZALM te HAAHSTEDE ieehai duu Depota ot Acenico BUBOEMEESTBK en WETHOUDERS ran Oouda lullen VRIJDAO den 24 MEI IgSS dat namiddaga ten half twee ure bg enkele inachrgring op het Raadhuia Aanbesteden Het pnderhoud der kaaimuren langs de rivier de IJnel en de wateren en grachten benevens de vleugelmuren bij de bruggen en sluizen binnen de Gemeente Gouda gedurende 18 5 Hat heatek ligt dagelgka ter leiing op da Stadatimmerwerf en de Gemeente Secretarie de Zondag uit axonderd ran des morgens M n tot dea middags een ure Inlichtingen worden gegeven door den Oeneente Bonwmeeatar 6000 Stuks uit de falliete maiia aener der eerata buItenlaDdaobe fabrieken uvaf geoDmeoe aoogeaaamde Legeï Faarden Deke s moetea tegen dea ipotpnji van tl 2 76 per iliik worden aitverkocht Deze dikke onalljtbiie dakana lijn zoo warm ala een pala oa UOXldO om groot dui het fobeale paard bedekkend met wol op iiAKid en 3 hreede Btrcfli en voortii een klelnv partij wittewoUeneSlaapDekens groot 140X190 om wegens noer kli s ohta door raklui bemerkbare foutenjhet wmM angabodan ad II 3 50 per stuk Koat n aaders het dubbele JÜ Diild lt k fMohraTea buielllDiroa worden 00 Unf da ToarrMd trekt tf n toeiendliiK viu bat bedraf of onder remboun prompt tUtfevoerd B Hnrwltz Kiiaatrleht Oroote Staat 31 Een ware Schat root da ongelukkige alaohtofbra der Zeilbarlakking Onanie en geheime nitapattiagas üiLet beroemde weik Z Dr Retau s ELFBEWAR MG fioUandsehe nitgare met 27 aib PrflsS irulden Ieder die aan de veraobrikkalSka gerelgen ran deie ondeu Igdtmaat ket leaen de opiwshte leenng diehet geeft redt jasrlgka dii zeud van eeni ren dood Te rerkrggra bg het VerUiga Magaain A Leipiig lieupiarkt 34 ftanoo tegen unending ran bet bedrag Mk in poaiiegela en in elk boekLuuhl in HoUüd Algemeen Adresboek van Nederland Ongeveer 200 000 Adretnen vau Handelaar ƒ 10 uitgave van IJGH V i DITMAU Rollerdani GELD LOTERIJ UITTREKSEL Tan het Trekkingiplan De hoofdprüi bedraagt in het gelnkkigat geral event 100 000 MARK 115 000 ORIGINEELE LOTEN 67 700 Prijzen Mser Ua de helft van slle lotsn móet dos met eoa prijt uilkomoD t l e hoofdpriji bwlraagt ia het gelukkigvte geval eveDl 500 000 Mark Gespecificeerd ign de prijzen als volgt 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 56 000 60 000 40 000 20 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 000 400 800 200 150 155 134 De trekking der prgzoa vindt Tolgenti voontaaad trekkiogBplan plaat Alle B7 700 pryzen worden in 7 apoodia op elkaar Tolgende afdeelingan uitgeloot od dadelgk contant uitbetaald Het oiBcieele trakkiDffaplaa dat gratia by ieder toegezonden lut gevoegd wordt bevat een naawkearige opgave van alle in elkn afdeelinjt uitteloten pryien evan ata ook bet bedrag dat men moet toezenden voor d i loten van elko afdeeling Do prijs voor de origincele loten wordt door de regeerïng TMtgciWld e bodraagt voor do oerate trekkingsafdeehug Ncfl 8 60 voor huele orgineelo loten fl L SO voor balre origineelo loten Xcfl 80 voor kwart origineole loten 21 56 106 a 231 k 812 a 1415 k 20 k 100 k 32 it 54893 100 98 etc Alle 57 700 Prgzen be dragen tezamen Il 34S r9B Mk Tegtjn toezeuding van het bedrag ia Hollandacbe baaknotan poatzegeli ot ook per poatwigsel worden de ongineela loten met het officinale trekkingsplaQ direct toegetonden Mocht bet trekkingsplan niet naar wenach zijn dan worden de loton voor hel begin der irekkin gaarne weder terug enomon en het daarvoor we ezonden bedrag weder gerwtonmeerd Wy kunnen dit to eerder doen daar w j overtuigd zijn dat iedereen de voordeeliga en veel kana getande indeeltng viin het trekkingsplan zal orkonnon ÜKicieele tnkkingslyiten worden dadelijk na iedere trekking toogezonden Om allo order te kunnen uitvoeren versoeken wij daw dadelyk td zenden in elk geval vó $r den 25 MEI a s Hoofd Loterij Bureau ISENTHAL k Co HAMUVHC P 8 De Hamburiier delil Loterij biutoat reeili langer dan lUO aar en heeft tmemiisl per josr pinat üiu e Firma is een der oudste Hoefd Loterq Bureaux Wij wareo reeda dikwijU in da gulef enheid groole lloofilprgzeu ook naar Nederland te zenden In de laatate 7 jaar hadden ivg bet bijtundoro leuoegen aan onze klanten de volgende hoofdprijzeD Ie kunnrn uit betalen M 800 000 op No S1089 gelrokken U e 1891 losgetrokken 12 10 8113 I 76 000 76 000 60 100 66 000 r 6 000 60 000 60 n00 16 000 10 000 o USsm ff v na 3 10 1880 24 10 U90 12 1 18811 U l 1894 13113 1888 B l 10 4672 tteiB 81468 86169 79478 83219 28963 6 878 81038 868 8 98866 SOO OOO aoo ooo SOO OOO 100 000 100 100 76 000 4 11 1887 23 10 1891 26 4 1896 29 4 188 U U 189 9 4 1890 I 6000 3000 2000 elf en verder veranlioidene pryzen a M 80 00 wtoriawater uifde VietoriaJBron fe Ober a insfein by m TaFELDRANK Yitn h£ ninklykef uis der feder anderk r Patent H Stollen Stits ittirt rDiiitrln usiglltli lu liilg Pnt UKlinrglitle iitniuti Warmng ner gTMte Brfotg Hm luatri Kiient H Stollen trrungm Itat Mliu lu rtr1 ichMtnin urerthlnttn Wac m imunffeii UvumjfH dthgnmurf gUtii ncharfen H StoUmi nar re 7 uiu dlrael ot v fn o c wi f iwAantf im sfl m 4inan i mtr Utltt ff imtiialilimd êmtthintt M S en mil Zeiiqninf fa mi fnim Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gy tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het ia niet aelden dat geaotiug aanbr ng 3hde middelen toevallig ontdekt worden die in da banden van een bekwaam genoeshoer een goed auccea hebben Was niet Priesniiz e geleerde reatiger der waterkuur methode wiens woonplaata een budevanrtsoord voor do lijdende mansohheid geworden ia eao eenvoudige boor f He ft niet een IfSweoiUoh majoor Thure Brand genaamd eau middel tegen vrouwenaiekten aan de hand godaan dia het tauoet der chirurgen reeds minder aoodaakelyk heeft gemaakt en tbana gemeengoed van allo gouaesbeeren begint te wonleu Ook op het gebied tor beperking van Hnawxiekten begint er liohl te komen en ook hter ii een wt ggeopt od gewerden die op de eenvoudigste tn natuurlykato manier resultaten uplevort welke wel in staat agn da attdurt jaren onveranderd aangewende geueeskutidigo hulpmiddelen aoo ala byvoorb Uromium Yter Arsenicum nE geheel te verdringen Ër Bjjn vele mensobun die noch ilok nooh gesond tijn en toch klagnn dat zg aioh in liobaam en aiel alles ba We wal gevoeteoi bet geringste aiat relon kunnen en lelfa door een vlieg getergd wordenen aoo lioh aelven en anderen tot last sya lomltjr hot te willim Vele wonlen geplaagdof door vreeaejjke aogat ot door droafgeeatigheid kunnen niet slapon en worden dooV benauwde droomen gekweld Dan agn er weder andere die te kampen hebben mei huofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorauixeo n toevtllan Ëindelyk lijden de ergsten ouder hen aa verlamming vitmdans on vallende siekta Al J i8 ongelukkigen die men op eiken leeftijd ondor elk goalanbt en eiken stand vindt t xx senuwziek en nÏD of maar da staohtoffart der leefwüze van onten tyd Wie lot eene dater catogorién van Igden behoort en ingeliobt wenscbt ta worden over da war king WMI oieuwe mothoile adreaseere aioh aan AiiiSt nUlu M CL BAa k Co UeUigeweg 4S GEVRAAGD om dadeHfk in dienat ie treden 2 Bloempottendraaiers Adres C FILIPPO HAZKHSWOUDB RSodgk RIJWIKLËK Sparkbrook Rijwielen vanaf 190 Hecla Tang end Rijwielen 4 140 Tetder alle mifiijke OlEBDEELEN Bondsltijwielhersteller AuiboTelend Ja C DE RUITEE Lange Tiendeweg 30 GoüDA FEMSCHE STOOMVEEVERU Chemische W sscheriJ Till H OPPE HEIUEU 19 Kruinhade Rotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepat voor GOUDA de Beer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en Terren na alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen tsd piQchemantels voeren bont enz Qordgnen tafelkleeden ene worden naar de nieawste en laatste methode geverfd Alle goeduren faetzi gestoomd üf severfd worden onscbadel k voor de gezondheid en volgens staat bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zga de pryzen 25o o gedaald Te atoomen goederen als nieuw afleverbaar in S dagen te verven goederen in eene week A lidrwege bekroond met ËereV Diploma s Gouden en 3 ilveren Medailles benevens Ëere Diploma Gooden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 ia het WerelieroËind Druiven Uorsl lloniii Extract MELIANTHE ÜIT Dl MacbinLle Fabriek DE HüNIGBLOEMc TAS II van Schaik Co gevestigd te êOravenhage Ge SQ middel is ot kan worden aïtgevonden welke de Melianthe overtreft net is OSHBBBOBPMLIJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verjaobt en geneest OyiUIO DELIJK de strengste hoest en verouderde borst kwalen Dadelgk na het gebruik der MELUNTBË doet ich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen 09 pr s worden gesteld De HËLIANTHB is verpakt in flaeoni v n 40 cis 70 ets en 1 met ge braiksaanwyzing voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Rechtbank 14 jnAa tf rjgbaar bg P H A WOLFF Drogist Markt Oouda A BODMAN SfoordridU J C RATELAND Boikoop B y WIJK Ouiewater BINNENLAND QODDA 2L Mei 1895 tk nn t V die geiignalMrd wu in bet Alg Politieblad en nog een gevangen iistraf van 2 jaar moest ondergaan is door de pvlitie alhier gearrenteerd en hedenmoi eii naar Amsterdam getransporteerd P 8 die zich schaldig gemaakt beeft aan diflistal van waschgoed is gisterenmiddag naar het faoii van bewaring te Rotterdam ovargO bracht In de gietery der Stearine Kaaraenfabriek herdacht heden K Daoes den dag dat zy voor 25 jaar in genoemde fabriek werkzatm was Hare mede arbeidsters badden de madiioes waarop zy werkzaam is met groen ei bloemen versierd daar tusscben was e u gedubt geplaatst opgesteld door een manneiyk werkman van de gieterg De directie vereerde du jobilareise met een cadeau in geld vbd de jnffroowen ontving zg een ko£Bepot met zilver gemooteeH van de gietmeisjes eeu good remootoir horloge van het mannelgk personiH in genoemde gieterji werkzaam drie bloem vazen eo van da 24 aUbreekiitertjea een fotografie iu f st wy bopen dat de feestvierend nog langen tijd lost eo yver moge gevoelen om de door haar bekleede betrekkiog te ver vallen ten genoege van hb directeuren dar Steariae Saarsenfabriek Oitterenavond waren wg ia de gel enbei l het nienw gebouwde confectie magazyo op dii Qouw boek Turfmarkt van den beer firoDH ta zien Wg kuouen niet anders dan met lof over de indeeling en da soliede afwerkiui r spreken Indien de boTenverdiepiDgeOf die voor dames en beerec voor eerstgenoemde op da eerste étage voor laatstgenoemde op d tweede eveoaena gebeel gereed zyn het gebeet eeoig in Goada is zoowel wat betreft de afwerking ats de inrichting Om in verder déttila te treden achten wg niet noodig daar reedit een onzer lesers een iogezoodeD itnk hieraan heeft gewgd en hetwelk hierachter volgt De rekening van den Polder Oroot Keulevaart gem Baastreoht over 1894 en goedgekeurd bedraagt in ontvangst f 569 36 i uitgaaf i 565 batig saldo f 4 36 De begrootÏDg in ontvangst en uitgaaf f 553 88 FEUiLLETOlM Uil lul ZmetdMh II De wet I riep Alma ait gg zult toob de wet niet inroepenf Ja ik ui mijn eigen naam prijs geven voor bet genot gewroken te worden en de wet zal m jne gekrenkte eer berstelleu Se baroaes stond op want de muziek zwoeg en hy voegde er bij Nu buta Alma heb ik u alles gexegd wat ik wensohte en al wilt gg ook om uw zeibwil blind zijn dan ui de hoogmoed die een kenmerk van hei oude geslaolit dar Kidderbjarta s is niet toelsten dat gÜ met bedaardheid da teedere oplettendbedan van eeu nan jegens m ne vrouw Bansiöt wanneer gij weel dat ik met valkeoooxön hen bewaak om ban eenmaal wanneer ik bevind dat zjj trouwalooa omtreat hunne eChtgeoooten handelen te straffan De dansera traden in bet salon en de baron lia Alma alleen ten prooi un daizendan met elkande strijdige gewaarwordingen Toen I sr Constanca naar binnen geleidde met wie bij gedanst bad en bg baar stoel bleef staan nadat zij plaats genomen had stond Alma op liep op hen toe eo sette licb Baast Ckmstancb die op bet gezicht van Alma byna onmerkbaar de wenkbrauwen fronste Ivar keek verl B en aitta eeaiga nietsbetaakenende voordsD Te Haaatrecbt overleed d heer Wooier Boer Lz die voor zeer velen een oude bekende in de Erimpener waard is Jaren lang was bij hoogheemraad van de Krimpeuerwaard en wethouder der gemeente Stoiwgk Voor velen was hg op financieel an poldergebied een vraagbaak De raad der gemeente Lang ruige weide beeft eiadelgk zyn verzot opgogeveo en met algemeeae stemmeu tot hoofd der school bdooemil deu beer J De Voogd onderwgzer te Alfen a d Rga Ta Otreoht wierp een beschouk n wyf baar kind oit een raam van bare woning fn de Boter traat het kwam meer dood dan levend op de straatiteeneo neer De ronw werd door de politie iogurekend Ia de afdeeling s Gravenba ïs van den Bond vaa Neder ooderwgsers Zaterdagavond i houden cal de beer J H vav den Bosch leeraar aan de ryks bo ere borgersohool alhier als inleider optreden ter beoftudeling van het onderwerp Het oude en het nifuwo taalooderwgs Allen die tot het oiidorwgs in betrekking staan zullen dese bgeeukomit kuunen bgwonen Het kiearech tont werp i nog niet zooaU beweerd is van de Uaad van State terug TusscheD au en do indiening ea publioeertug kau oog wel eeaigon tgd verloopen Uet voornemen bestaat om den dag na de terugkomst der Tweede Kamer ia de afdeetingen te doen oaderzoekea het wetaoatwerp tot aanvuUiog eo verhooging van hoofdstak 8 der stsatabegrooting voor 1894 regolarisatie van het tekort van 13 ton waaromtrent door d eommiflsie van rapporteurs het veratag wan opgeliuuden met bet oog op later ontvangen r egeen n gs ia lic btingoo Verder zouden dan oog in de sectifsa wor den overwogen verschillende wetsontwerpen aadcrt da vorige bgeookomat ingekomen o a betreffende de rechtbank te s Gravenbage outeigeoing oor een apoorweg AlkmaarHoorn wgeiging van irtt 379 383 Wetboek van Koophandel aanleg van den spoorweg Tarik 8oerabaja en Kalimaa geldleeniog ten behoeve van het imniigratiefouda iu Suriname aanleg van eeo spoorweg Fort de Koek naar Pajakombo reorgAiiisatie van laad en tuiobouwouderwgs invoering vau recbtatreekich bestuur op Lombok regeling van het toezicht waarna hij zich verwijderde vGij hebt deze frsu 8i9e uiet mede gedanst sprak Constance nadat het baar gelukt was baar eerste onaangenaam gevoel te bedwingen Neen tk heb at dien tijd met nw man gesproken antwoordde Alma en legde nadruk op de laatste woorden ir Waarover hebt g gesproken P Oonstanoe deed deze vraag met lohijnbare bedaardheid maar veranderde van klenr Over u en Ivar antwoordde Alma Ën wat zeide hy F nVolg my in bet kal inot dan zal ik het u zeggen Alma stond op en Constance volgde baar In het kabinet gekomen wierp Constance zich op eene kleine sofa terwgl zy met in bet oog vallende notterng zeide tNu laat mg nu eens booren wat fraais gij urnen beilocbt hebt Ik luister met beidfi ooren Alma bleef voor het beeldsebooue kleine vrouwtje staan c M too aU bet daar zat gebeel onwef rstasnbaar wok Alma antwoordde met gskoude stem Hij beeft n aangeklaagd e baweerd dat Ivar mij onv uwentwil bedroog Inderdaad I n gg bobt daaraan geloof gesU gen Constance speelde met bare lokken Ik antwoordde hem dat ik mijn man te seer als een man van eer besohouKde dan ilat bij zich zulk eene loge handeling zou veroorloven Gg zijt wel got Ko bg geloofde aan uw verzekering Neen Hg geloofde och aau Ivar s eer noch aaa uwe trouw Conslanoe verbleekt ffOÜ irtlt lay kwaf i I riap ly nil s verbteekU 1 XÊ kittmm riap ly i op het gebruik vao stoom toestallen aa eenigp andere Ds bewoners van de Fejenoordatroat enMaagkade O Z werden giatereo och tend omstreeks 4 uren nit hunne naebtrost opgeschriktdoor een brand zóó geweldig ala men delaatste jaren slechts zelden te tlotterdam bgwoonde Ö Kouw machinist van de fabriek van du haeran C L 8chepp Zooa had zich naar di 6ibriek begeven om een lek in de penpomp te herstelten opdat dece tn orde sonde zgn als het warkvolk te 6 uren op de fabriek kwam Na licht ontstoken te hebbeo ging hg even terug naar zgne woning tegenover de fabriek gelegen om iets te nuttigen geen vgf minuten later iu de fiibriek terugkomunde sloeg hum de rook daaruit tegemoet De fabriek een drie verdiepingen hoog hecht en rnim gebouw van onderen tot boveu door een lift doorsneden komt aan ét ae agde in geooemde straat uit loopt diep in achter de huizen van de Uaaskude O Z om vervolgeoa met een rechten hoek daaromheen buigende aau da Maoskade uit te komen in pand 4lD 70 waar het kantoor der firma is geveeligd Dit kantoorgedeelte ia minder hoog en wordt door woonhuizen ingesloten lo de fabriek waren op de verschiUende colim aanwaiig groote hoavaalhadea veevoeder voor de fabricage van Ignkoekea zoden en vooral een groot aantal kisten voor de verpakking besUimd Zoodra de machiaiat Kouw den brand ontdekte spoedde h zich naar den beer J H Torley Dnwel brandmeester van s uit 24 die terstond daarop varacbeeu weldra met die spuit voor het brandende gebouw stond water deed geven en kort daarop ook aau de aanrukkende spuiten 25 en 1 gelgk bevel gaf Luttel weinig vermochten deze spuiten ondanks den goeden wil der brandweer nit te richten Oean kwartier waa er noodig om de fabriek van onder tot boven in volle vlam te zetten en niet alleen aan de sgds der f eyenoordatraat maar ook uit de verdieping lüven het kantoor aan de Maaskade zag men de vlammen buizen hoog uitslaan £ n ook nadat de bandbrandspuit 5 de stoomspuit no 3 de handbrandspniten 4 2 6 de stoomspuiten van het oostelgk en westelgk stoomgemaal de stoomboo es fan den Havendienst Dokwerken en Gemeentewerken mci tal van slangen door den inmiddels verschenen hoofdman den heer J Hndig in dienst gesteld waren en hunne machtige stralen van alle zgden in de brandende geboowKQ wierpen was nog van vermiadering van bet vuur niete te bespeoren Telkens en Volstrekt uiet ik wif ir slechts wsarscbuwon Waarvoor Daarvoor dat gg u niet aan de jaloersobbeïd van uw man blootstelt Maar mijn hemelt daartoe heeft bjj geen reien viel Constanoe op scherpen toon in rZgne jaloezie ia eene beleefliging Misschien hebt gg gelgk Ik wil het en minste gelooven Ik vrees dat gij nooh mgu man in staat suit zgn het tegendeel te bewgzeo hoe gaarne gij bet zoudt willen Wanneer ik dit gewiU bod dan stond ik niet hier om u te Waarschuwen en u te zeggen dat g uw man aanleiding tot jaloorsohbeid geeft door uw gedrag ten opsiobte van I ar Mg zal niet sooaU ik in nwo vertrouwelijkheid vriendschap zien maar meenen dat gg hem bedriegt eo dit kan lot treurige en jammerlijke tooneelen aanleiding govon Nu heb ik n alles gezegd wat ik te zeggen bod Alma was gereed bet vertrek te verlaten maar Constance hield haar tegen MUk t ik uwe woarsckuwiuE o memen sis eene ver enog voor mij die gelijk gg weet eenmaal door Ivor om uwentwil opgeofferd werd of sis eene jaloezie die xich achter uwen trots vutbergt Wanneer ik u had willen vernaderen dan bad ik niet gehandeld zooais ik gedaan beb maar een meer geschikt oos enblik gekozen Haddejuloersohheid mg geteid dan bod ik u aangeklaagd en het bewgs gezocht dat ik bedrogen werd maar na beb ik u slechts willen waarsohuwen fKa deze wowrsohawing is een gevi van uwé dalmo li heid r telkaiM weder stoegra de vlammen boog op ver boven het dak uit spottanda met da w terstraleo die grootendaels door de geweldige bitte verdampten vóór sg doel trofleu Een regen van vonken en van stukken vaar als een vuist zoo groot msakte het verkeer in da Feyenoordstroat gevAarlgk en noodaaaktn eene korte wgla de brand weerman nen hun kaïl in de vlucht te soekeo Zoo woedde de brand voori eea nnr laog allM varnielende wat in de fiibriek aanwezig was vóór men lieo kon dat de brandweer veld won Haar taak moaai er aicb hoofdsakelgk toe be len de belandeodo panden te beecbermen Vooral 4oor bet ferfwarenpakbuis van den beer A J Pontier onmiddeltgk naast de fabriek ia de Farenoordatraat gelegen bestond groote vrees Doefa ook ditmaal toonde do brandweer sicb in alle opaichten voor bare moeitevolte taak berekend en ongeveer half zes in deb ochtendstond kon man met ukerbeid zeggen dftn brand in tóorerra meester te sgn dat het gevaar voor andere gebouwen overwonnen was £ D half uur later rukta de eerste bandbrandspuit in weldra door andartu gevolgd Tot in den voormiddag bleven nog enkele bandbluschmiddelen op het terrein on nu bier dan daar holp te verleeuen tot dooving der telkens opflikkerende vlammen De geheele fabfi k van de heeren 0 L Bohapp Zoon bnindd tob vordiopUg tot vardieping af Bnkel de nren blsvin staan sommige zóó vol sobenren dat men voor in storting bevreesd is Da firma ii veraekerd bg da Moalsebappg van assurantie diaooateering en belaening t Rotterdam directeuren da benreo J M A Bioker Caartan en G M C Obreea hak pand voor f 25 000 de maohinerian voor f 25 000 da aanwezige goederen voor f 30 000 De schade aan dS belendende peroeelen bepaalt zich hoofdzakeiyk tot waterschade die eofatar vrg groot il Alles b eengeoomen kan de door dezen brand aoagericbte schade op onga veer honderdduizend galden begroot worden Een talrgk publiek was tezamengeloopen niet alleen aan de Maaskade maar ook in de Boompjes enz om van hat grootscha schouwspel dat deze brand ta zien gaf getniga ta zgn Op bat afgezette terrein bg den brand vond men don burgemtwster den hoofdcommiasaria van politie den directeur der gemeen tewerken dan afdMlings politie oommissaris den heer D M Ebbaler den adianct diraetaor der gemeentewerken den beer J H NeisMu eu tal van hoofdlieden der brandweer en ao der autoriteiten Tgdeua den brand werd per rytnig naar zgne woning aan da Bierstraat vervoerd éêê Nueti de wt ns b een schandaal t voorkomen isd drgfveer mijner bandulw ie antwoordde Alma met zulk eens eenvoudige waardigbeid dat baar geheele uiterlgk de uitdrukking ran waren sielen oHel verrisd Ka dit hebt g gedaan in de overtuiging dat mgu i sn mg on Ivor onrecht beeft aangeitaan V Ja Constance ik wil too slecht niet vsn u beiden denken dat gg u tot eeoe dubbele bedriegerg soadt leenen Dank A ni zèide Constance met etae dahbeU sianige uildrakkiog Daarop reikte id baar de hand met de woorden lisat s vrieuainaaa lija en vergeef mg dat ik niet soowriendaohappel k jegens u gezind was als ik behoorde Alma zag haar aan en uide met diepen erasli tilj zoudt mg uwe vriendschap niet kuooea aanbieden wanneer gg mu de genegenheid van ni n ecbtgeuoot ontrooven wildet Het lou oen at tu groot bedrog z ten opsioht van Iemand di u nooit eeuig leed gedaan hoeft Zeg m daarom openhartig Constance iieht gi entlvar de tcedsre banden die u vdtïr uw hawsl k ipiwaigden op nieuw aangeknoopt f Antwoord ny opreobt on wees veraekerd dat wanneer gg n zelfs tot zoo verre mocht vergeten hebben uwe oprtohtfaeid hel m zal doeu ve teten en ik daarin aan borg zal zien voor uwe eerlgkheid ten opzichte van eene begane fout waarin gij voortaan niet meer rsrvallen zult R ue afdwaling kan veroniscbnldidng vinden eene voortgezette bedriegerg dsarentegenlcaa niet vergeven worden Antwoord mij daarom ovnreeokonstig de waarheid s jn er tusscben linr ea u geen woorden vaa lleUe gewUseldf