Goudsche Courant, woensdag 22 mei 1895

Directe Spoorwcgyerlbindingen met GOUDi Zomerdleost 1895 Aan evaDgeo 1 Mei TUd van Greenwicli n O on B 40 18 17 10 84 19 0 18 88 1 94 S8 S 44 4 60 6 84 J ll 7 68 8 SI 8 43 8 61 9 67 9TT 18 98 1 94 18 89 19 88 18 43 19 68 1 44 UOTTIRBIH 81 10 18 10 88 10 8 10 48 10 88 7 68 7 5 8 06 8 18 8 98 3 8 ƒ 0 88 r J 4J 3 48 8 0 3 8 4 4 40 6 61 DSM H 10 OOl Ui T 4 aUDDA DKN B4 10 Hm 6 487 907 488 809 98 9 4610 1411 3818 161 39 8 44 8 68 3 43 4 16 6 17 B il 7 68 8 88 Voorb 8 64 10 80 1 44 f l7 Z Zmw 08 10 88 1 68 0 13 9 83 Z T M 8 19 10 46 9 0 6 42 10 08 Onitda 80 7 60 8 18 9 68 10 18 10 57 19 06 19 45 8 90 S I4 3 86 4 13 4 43 6 47 6 63 8 88 10 9 nit 88 8 88 8 89 8 37 10 80 10 10 18 18 18 811 87 8 86 8 47 4 46 6 17 7 14 7 4 8 88 8 64 9 1411 18 In ll T 48 8 47 11 08 19 37 4 17 8 01 10 t6 I 4 hw T 68 3 68 11 13 18 48 i k t 08 8 18 10 16 TmA 8 07 9 08 11 81 i 18 88 tM 8 it 10 97 18 17 0 07 10 48 11 88 19 49 1 08 1 81 4 18 4 17 8 11 8 87 7 44 8 1 8 8810 88 11 48 8lj it Ie BleUir jk KraUw g n Nootdorp LtidKhendam D T I BIC H T 0 O D D K 9 DDU 10 11 34 19 60 3 101 58 4 48 8610 88 11 81 4 18 e tS 10 31 ► 4 84 10 44 19 97 1 88 3 4 4 37 5 80 7 09 mSTEEDl U e O V D i t8 11 J 40 4 86 1 14 M M l a 8 M O l Dl DTIIOHT L 8 8 40 7 88 8 09 1 91 9 06 10 19 U 19 48 8 88 8 17 4 18 4 47 6 87 8 88 8 8110 18 r 8 88 8 64 1114 8 87 7 10 10 89 In 8 6 7 03 8 18 11 99 8 45 8 34 8 08 8 17 7 18 8 46 10 87 Il 18 7 98 8 x 8 41 9 9 37 10 81 11 48 1 80 8 088 60 4 4 6 8 3t 7 48 8 04 U OUD 4 i USTERDlM uk 4 40 8 81 10 01 11 18 10 8 81 4 47 8 10 18 iHdui Wik I 8 8 10 18 80 IMi li 4 80 8 i 18 11 18 ipnikgwi J OooTwnenr dis roor bet hnndwdfl percMl op de straat wu gevalleD en vrQ ernitig in het aangexichi gewond werd Sen maar ia reeds ingeatort sender per ooDiyke oogelakkea te reroorxakeu Tot U Qur wai nog eene itoomspait in werking sedert wordt de fabriek door genieent werktiedea bewaakt die no en dan wat r ia de imenlende ms w a werpen taet braodniangen op de waterleiding geschroefd Te Ketel ia ia den oaderdom ran roiui 90 jaar orerleden Jarobas Ham de ood te inwoner dier gemeente Als eene bijzonderheid rermelden we dat hg de jongste was ran drie broers en een suiter die allen meer dan negentig jaar o d werden Qroote coneternatie heerschte Zondag te Groningen onder de oafó bouders De Zondagiwet is daar plotseling in toepassing gebrachl De ramen moesten dicht de dearen noeaten dicht allea moest gestoten worden ï en algemeen proteat waa bierren bet gevolg Zekere Wiegman een der medepliehtigen aan een in de rorige week te Rotterdam gepleegden diafatal doch na verhoor op vrye roeten gelaten wierp tich Zaterdag in de Pottebakker teeg aldaar onder een sleepers wagen met het doel zich te laten orerryden Zga roornem n werd Terydeld door enige bnrgers die hem onder den wagen van daan haaldea Terstond daarop ging de man naar de Boompjes greep een paard om sn bals en trapte het dier met geweld tegen de roorbeenen om bet te noodaaken op de ilrsat boren op hem te vallen uo kwamee Iweepolitieagen ten unloopeo doch eg rermochten luttel tegen Wiegman nit te richten want dezen had zich allengs coo optfewonden dat hg in staat van Tolslagen raKernü verkeerde tiorgers schoten den agenten te hulp maar nog kon men den rasenden niet meester worden Vechtende en sleupende ging bet de Leereharen op en de Wgde Nieuwsteeg iu De poHtie agenten waren tot een tiental aangegroeid en nog bleek men onmachtig tegen den woetteling Drie agenten waren door z jn oboppen en trappen onmachtig verder ietn nit te richten Vereeheiden agenten ootdedeo zich daarop van de lastige regenmantels en bggestaan donr tal van burgers kon men deu dolleman op een handwegen leggen en hem vastbinden Op den bandwagen werd by den ganiefaen Sobiedamsebedgk over vervoerd door een fterk potitie eacorte omringd en omstuwd door een ontzaglgke volkamenigte uaar het politiebureau in de Pauweoite g Daar in de wacht deed Wiegman allerlei pogingen om lieh van kant te maken Hg liep met het ifioté tegen defi muur iloeg zich met al wat in sgn handen kwam enz zoodat men wel genoodzaakt was hem te boeien De politiegeneesheer werd daarop ontboden en op diens adviM is hg ten laatste naar het Ziekenhuis overgebracht Twee agenten in den bnik gewond zgn baiteo enst gesteld en naar hun woningen gebracht De onlange door Uet Vaderland gemaakte vergelgking tusacben het eerste kibinetTbor beoke en bet tegenwoordige noemt De Nederlandert van Mr Kerdgk c s onrecht vaardig soowel om de beteekenis der staatslieden telf als omdat de tegenwoordige Kamer niet is te vergelgkeo met die waarmede Tborbonke mocbt samenwerken 1 40 8 47 8 64 9 01 9 10 8 09 t lS 6 81 8 8 S8 7 86 7 89 7 8 7 48 7 66 I 6 10 6 1 8 88 6 88 De groote meerderheid bestond in 1849 51 uit warme anuhangeri van den premier n ister wiens eerste g loofiartikel was Ër is slechts iéü Thorbecke en wg achten ons gelukkig mee te mogen werken om zgue denkbeelden tot heil van bet vaderland in wetten neer te leggen en tot uitvoering te brengen De anti Torbeckianen vormen slechts een kleine ffrnep oumacbtig om de toepassing der rgzinuige beginselen welke in bet geheele laud weerklank Touitt i tegen te houden at M t ÜMidiMkt Hiwnrkwk OnpolU lUtt nUia IdMm OtMê irairnkerk Sail Vtnty Oeoik MMrdiwkt En thans Een Kamer beetaande nit UI van partyen elk op xicbself nog weer in eigen boezem verdeeld IJeiders hg de vleet maar geen enkele leider die de Kamer bebeeracbt en een meerderheid om zich weet t vereenigen Combinatiea van minderheden die telkens weer afwiisfften oltewel van gedaante veranderen naar de onderwerpen die aan de orde zgn Wel kan men biertegen aanvoeren dat de voornasmste leden van dit Kabinet zelven voor een groot deel schold dragen van de tegenwoordige bgna auarcbistische verhoudingen in het Parlement maar daardoor wordt meent de Nederlander niet aaogetAiend dat bet t enwoordige miniHterie in den tegenwoordigen toestand en onder de tegenwoordige verhouding een krachtig hervormend bewind zou kannen zgn By zgn optreden heeft het ministerie reeds zelt gevoeld dat door bet gedwongen heengaan der vorige legeering op velerlei ge tied waar hervorming dringend noodig is een periode vao stilstand zou intreden Daarvan getuigde reedri de openingsrede met haar beperkt program daarvan getuigde de erkenning dat nuttige hervormingen moesten bigven rusten om de politieke tydsomstaudigbedeo daarvan getuigde vooral de verklariug van den minister van Binnenlandsche Zaken dat hg zgn optreden in dit ministerie slechts beschouwde als een overgangsperiode waardoor hg later de krach zou krggen om met zgn vroegere vrienden de met zooveel aandrang door hem aanbevolen ingrypende hervormingen tot stand te brengen Dit neemt niet weg dat van verschillende departementen meer werkzaamheid bad kunnen worden verwacht Welk een heeriyke gelegenheid had bgvoorbeeld de minister van Justitie om tal van ju titieele door schier alle partgen als noodzakelgk erkende hetvormiuKeo tot stand te brnngen Koloniën schgot ingeslapen Ën gegrond is ook bet Terwgt aau minister Van Honten dat bg met de indiening van zgn kiesrecht hervorming veel langer waybt dan in de bekende omstandigheden genchtvaardigd is De vorige miuister moest van meet af alles ook de technische kwesties voorbereiden en uitwerken de min Van Houten vond ontwerpen tot in de details uitgewerkt met een techniek die zetfs ia de minder welwillende pers weinig bedenking bad gevonden Zgn taak werd daardoor tot een minimum beperkt want hij had weinig andere te doen dan zgo eigen stelsel van kiesrecht pasklaar te maken voor den nieuwen vorm wat nog wel nieuw werk en overleg vorderde maar toch zeker niet in die mate dat daarvoor nog meer tgd noodig sou zgn dan da minister Tak noodig had voor den arbeid ab ovo En de minister kan die vertraging niet veron tgclTü ld igen met er op te wgzen dat hem weinig tgd overschoot omdat hg tegelykertgd zooreie andere onderwerpen in stndie en voorbereiding genomen heeft Veel toch wst stellig van dezen minister mocht worden rerwacbt heeft hg laten rusten zelh het reeds bg de troonrede toegezegde ontwerp tot subsidieering van Hoogere Burgerscholen voor meisjes beeft tot heden het Departement nog niet verlaten Nog wgst de Nederlander er op dat het niet twgfelaohtig if dat er eenig verband bestaat tusschen het voor te dragen kiesrecht en de ingediende Personeele belasting Deze wordt i66 geregeld dat tal van kleine woningen welke than vrg zgn onder de belasting vall u maar het verband wordt niet zocdauig gelegd dat beide hervormingen een onafscheidelgk geheel vormen eu de ééne niet zonder de andere tot stand zou knnnen komen Het treurige gevolg van eventueele verwerping van dit deel der voordracht omtrent het Personeel zon echter sgn dat dientengevolge de oHhroiding van het kièWecht geringer werd 10 84 U OI 11 08 U l 11 84 8 88 11 81 8 to n 10 11 8 88 8 07 8 18 Volgens vsn Lloyd s te Londen ontvangen telegram is het Nederlandsche stoomschip Conrad op reis Van Batavia naar Amsterdam en 15 Mei van Genua vertrokken op de hoogte van Cartha ena in aanvaring geweest net hei KngelJMtoomaehip Suil ƒ komende van Cardiff dat ten gevolge daarvan is gezonken De gezagvoerder en een jongen van üe Sully verdronken Hoe de overige bemanning werd gered blgkt niet nit t bericht De Conrad is met ingettootea bakboordaboeg en het voorruim vol water te C rthagena binnengeloopen Men hoopte evenwel dat de Iftdiag droog was gebleven Ken RotterdamFcb koffiehnishonder wm door de politie bekeurd omdat hg in zgn lokaal muziek had laten maken waarbg gedanst werd zonder dat bg van den burgeiueeiter daarvoor toestemming bad bekomen De man roerde voor den kantonrechter te zgner verdediging aan dat de politie buiten hur boekje was gegaan Hg had in zijn lokaal een belletje en als er nu geen politie te zten was trok een daarvoor aangewezen persoon aan dat belletje waarna terstond de mnziek t egon Nu had echter een agent aan het belletje getrokken op welk sein terstond muziek en dans aanvingen Dadelgk kwam de beltentrekker met zgn kameraad binnen en maakte proces verbaal op Kn zoo dus eindigde bet pleidooi is het geen kunst om iemand te pakken te krggen De commissie door de Maatschappij van Geneeskunst belast met bet onderzoek van het steilscbrift bestaande uit dr J A M J Hannes dr J Borst en dr N Joaepbus Jitta heeft rapport uitgebracht en komt tot de volgende slotsommen lo dat bet echoinschrift waarbg htt pa pier rechts van deu scbrgver gehouden wordt afkeuring verdient 2o dat bg plaatsing van het papier mid den voor den leerling steilscbrift van alle schrijfmethoden bet meest aau de etschen der hygiëne voldoet 3o dat steilscbrift alleen dan een bemmenden invloed op hetootitaan van ticbaamsgebreken zal hebben wanneer het in alle opzichten lege artis en onder strenge controle wordt toegepast 4o dat de tgd nog niet gekomen ia om met juisthiid te knnnen oordeeleu of steilfcbrift aan de eischen der praktijk voldoet Wg hebben derhalve do eer u bet volgende voorstel te doen De Maatschappg tot bevordering der Geneeskunst spreke zich in beginsel ten gunste van bet steilscbrift uit eu drinqe er bg de betreffende autoriteiten op aau dat door degellgke proefuemiugeu op de scholen de praktische bruikbaarbeil van dit schrift worde nagegaan ten einde wanneer dese proeven gunstig uitvallen het ala algemeena schrgfwgre te kunnen aanbevelen Wie dezen zomer een reisje langs de boorden van den Rgn wil doon wordt daartoe de gelegenheid aanj bodeu door de Nederl Stoombootreederg wier fraaie salonbooten dagelgks van Hotterdaöi naar Manheim en omgekeerd varen In heknopten vorm legt genoemde y Mastachnppg een uitvoerig reisplan voor Wie nu de schoone sleden nno den Hgn wü zien ea zonder veel kosten uitstapjes wil maken naar de merkwaardigste pnnten in den omtrek vrage dit reispltin aan Ngmegen DusReldorp Coblenz Mainz en Mannheim zgn de voor naamste rustpunten op bet zesdaagsche reisje Weldra zal te Scheveoiugen vanw e Delflafid een aanvang gemaakt worden met het leggen van het eerste hoofd in zee dat hoofd zal zich it rechte Ign uitstrekken tegenover bet hotel Ranch Eerst na voltooiing van dat hoofd zat de bouw van de beide andere hoofden ondernomen worden 4 60 4 67 6 04 6 11 4 09 6 80 6 48 7 80 3 60 eOUDA 11 80 8 60 19 80 1 45 1 66 8 08 8 0 18 40 1 18 19 08 O Utmkt Wotrden üsdex lcr OoBd 8 88 7 50 68 8 11 7 07 8 1 7 80 8 88 34 8 80 8 15 4 AutudanWp e da Men hoopt nog altijd dat deze laatste hoofden havenhoofden zullen worden Voor den Caoakhone en gatUpereha winkel op de Noordblaak te Rottetéam atonden gisterenmiddag tal van menschen te kgken naar een zoogenaamd reiszïtbad waarin twee kikrorschen wanhopige pogingen deden om loste komen van bet koord waaraan sg verbonden wareo Vele menscbeo vonden dat swemioen en spartelen heel aardig maar anderen eprakea van Bcbandelgke dierenmishandeling Een aeer geërgerd heer maakte ar een politie agent opmerkzaam op en verzocht hem onmiddellgk een einde aan die dierenmishandeling te maken De agent ging nok kgken en was ook verontwaardigd maar seide er niets aan te kunnen doen Dan zeide de beer zal ik even naar den heer Leyda gaan Dit vond de agent het beste eu terwgl de heer naar t bureau liep ging bg de winkeljuffrouwen waarschuwen Onderlttsachen was een ander man den dierenbeschermer nagelpopen en vro hem ei hij wel zekerïwist dat de kikl ers leefden ze zgn tegenwoordig loo ver in deelectriciteit zei bg Ben je mal man de beesten zwemmen als kikkers Ja ziet n ik zei t maar voor de voorzichtigheid t zoo kunnen zgn en dan maakt u een mal figuur Neen maar zei de beer daar ben ik zoo zeker van Maar intuascben dank je wel De heer gide naar t politiebureau maarbedacht zich onder weg t was toch voorzichtiger nog even te gaan kgkeD t kon tochzgn Hg keerde op zgn schreden terng enzie daar kwam de agent hem al tegemoetgeloopen met het bericht dat de kikkers van gntttt percha waren hg had er zich een latenvertoonen door het kngpen in een ballettjekwamen ze in beweging Beiden tuurden zitnog eens naar de kikkers maar de beer wou t nog maar balf gelooven en stapte den winkelbinnen waar de lachende damesbediening heneen gutta percha kikker onder den neus hirldTableau en algemeene vrooiykheid onder demenigte De heer A M dn Celliée Mnller zendt aan de Ngm Ct bot volgende bericht Vrijdagavond ontving ik een schrgren van prof dr Max Wolf directeur der Sterrewacht te Heidelberg waarin deze mededeelt dat hg de door hem ontdekte planeet 1894 B F naar H M Onze geeerbirdigde Koningin den naam Wilhelmina beeft gegeven welke benaming zeker ook algemeen met groote sympathie zal worden ontvangen In de drukkerg van de firma Enschedé waar Laurens Coster uithangt op het tentoonstelliagsterrein te Amsterdam kan een ieder zich als poorter van Oud Holland in h t poorterboek laten inschrgveu Als bewgs daarvan krÖgt bg een perkamenten cedul made naar hui Zgn naam wordt voorts vermeld in de krant Nieuwtydioghe van Oud Holland die dagelgks uitkomt en waarop men zicb ook kan abonueeren Na afioop van de legtoonstelling wordt bei poorterboek van Ond Holland aan het archief van Amsterdam ten geschenke gegeven te ecuwiger memorie De firma Enschedé telt aldus een legelgk in de gelegenhe zich te vereenwigen Alles kost éen dobbe N v d D Men meldt nit Den Haag Een heer vermiste in de laatste dagen der vorige week een bedrag vau + f 6000 Niet wetende waar het geld kon zijn deed hg aangifte aau het centraal commissariaat van politie Den recherchenr v S werd opgedragen een onderzoek in te stelten ten huize van bedoelden heer r 9n de politiebeambte slaagde er in luBscheu eenige boeken bet geld terug te vinden Biyde bet bedrag terug te hebben beloonde bg den rocbercbenr met eene gift vau dnizesd galden 8 51 9 67 11 1 10 04 10 11 10 18 9 10 o 11 80 8 90 8 06 9 41 6 311 9 60 6 87 9 6 6 44 f 6 60 i 96 10 08 4 80 M 8 0 07 r 9 88 i g 3 8 86 8 419 4 11 10 10 84 10 64 10 11 10 6 35 7 4t Naar de D C verneemt heeft de beer J A van Haaften burgemeester vau Sliedrecht diu zicb in bet Huis van bewaring te Dordrt cbt iu roorloopige hechtenis bevindt bg het garechtakol U lOiKcnhig Tarnt fMngtteakand tagcn dg arwgting igger nak aaar da opanfaare taRchtiitting tm da unnd rachtbaok ta Dotdnoht Da Commiarie Tan Rapportann ait da Tweada Eamar der Stoten Genara otbc de Veiligbeid wet en dia tot wgziging der Ariwidiwal ia bgaeiigeroapan tot h t honden aener bgeenkoniBt op Maandag 27 deiar dea middaga ta 12 nren Voor den Hoogaa Raad diende giateran da laak T n da twee peraonen raap tot 8 en 6 jaar gaTangenisatraf Teroordeald wegena de aanranding an den gelddrager der gemeentegufabriak Ie Rotterdam op doBierba an waar ham peper in de oogen werd geworpen Mr De Vriea ala Terdediger Toor een der requiranten optredende bestreed de qnaliflcatia Tan poging tot dielatal door twee rereenigde per onen daar by an meeoicg aa dat aün cliënt aleehta wegens medeplichtigheid had kannen ign Teroordeeld GoDclaaie O M heden 21 deier In de giateren gebonden zitting Tan het gerechtahof te a Grarenhage nam het openbaar ministerie concloaie in de zaak van de OostAfrikaansche Compagnie te Rotterdam die an een handelsreiziger f 17 000 Torderde wegens contractbreuk ran welke Tordering de Hechtblink te Rotterdam zich beroegd verklaarde kennis te nemen niettegenstaande de handelsreiiiger beweerde dat hg oor den rechter ran zgne woonplaats Mozambiqne had moeten zijn gedagTsard Het O M concludeerde tot beTehtigiog Tan het TOQnis der Hechtbank Uitaptaak 24 Juni Een jonge dame ran goeden hnize nitNienaer Amatel werd zooals indertijd ia gemeld gedagraard wegens diefstal Tan een paar kleine TOorwerpen nit een winkel nan de KatTsratraat te Amaterdam gepleegd in bet beginTan December ran het vorige jaar Aanran kelgk dat feit erkennende kwum zg daarop inreebten terug en bewees door getuigen dstzgop het in de dagvaarding vermelde tijdstipniet ter plaatse Tan den diefstal was geweest Daar echter bleek dat de nnlrreemding op eenander tgdstip was geschied en beklaagde tenaanzien daarvan geen alibi kon bewezen werdag toch schuldig verklaard en veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf Deze veroordeelingwerd giitereu voor den Hoogen Raad bestredendoor mr L W Tan Oigcb uit Amsterdam op grond dat zg niet had mogen zijn uitgesproken als betreffende een ander feit dan wasten laite gelegd zoodat reqoirante waa benadeeld in bare verdediging Rat O M zal 4 Jnni concluaie nemen Het Bat N i van 19 April bevat het volgende Volgens thans weder loopende geruchten zal in deze week nog worden beslist omtrent een expeditie naar Karang Asem bestaande nit een bataljon infanterie en naar evenredigheid daarran toevoeging Tan andere wapeuf en diensten om reeds in d aanstaande week te Tertrekk o Men wil dat kapitein Christen als een dar leiders zal worden aangewezen wat oietv onmogelgk is daar reeds Troeger werd gewag gemaakt Tan de keunis Tan dezen officier met de inbeemache taal en de olkagebrniken Aanleiding tot deze geruchten beataat naar wg meenep in het feit dat dezor dagen de kenringsoommissie vele mindere militairen aan een nauwkeurig onderzoek beeft onder rpen en dat ook de wapens en verdere nitrustingsstakken moeien zgn geïnspecteerd De mogelgkfaeid is niet uitgesloten datde gerachten eenigen grond hebben als menin aanmerking neemt wat het sSoer Hbl nog onlangs mededeelde over het streng ennanirkaurig bewaken van de wegen naarKarangAsem doror t obserratiekorps teBoeleleng en dat de partg ran Goesti Djuantik de overhand krggt c J Volgens de JaTa Boda ecpir wordt beweerd dat Tan eene expeditie geen sprake is of kan zgn omdat geen enkel bataljon mutchfaardig is De sJaTa Bode schrijft in baar Mailorer ziofat van 19 April Men beeft gezegd dat de OonTerneorGeneraal na het innemen ran Tjakra Negara de neiging aan den dag legde om in Atjeh mat kracht op te treden en aan den tegenstand aldaar een einde te maken Indien werkelgk zolk ean voornemen heeft bestaan dan is de regeering toch blijkbilar daarvan teruggekomen en wil eg op den ingesUgen weg voortgaan waarbg eene grootere troepenmacht niet noodig is Lombok heeft dan ok Tan hst leger Teel gaTergd en wanneer al een krachtig handelend optreden in Atjeh zin zon hebben zonden aan dat leger nog hoogere eiachen moeten worden gesteld dan op Lombok het geral was Ook moet men op gebeurlgkheden in Karacg Asem in Djambi en in de Toba landen verdacht ign naai baweaid wordb Da Engalsehe stoomboot Parkfielda heeft in de Noordssa het Nad schip De twae g broeden overwild De bemanning ia gerad en ta Hambarg aau land gaaat Zaterdagavond ia een begin Tan braad net uitslaanden vlam ontstaan in bet badhuis op het terrein van de nieuwe kazernegebonwen té Assen De pgpan scbgnen het bontwerk lambriseering loodanig rerbit te hebben dat het in brand is geraakt Men was het vuur spoedig meeater wat aeer wen chelgk was vooral met het oog op het nabggelegen kmitmagazgn Da arme rroaw nit Daasow die door den politierechter gestraft werd tot 3 i marli boete of gevangenisstraf omdat zg aan het graf Tan haar kindje ean gebed had gesproken deelt in een brief aan da iFraokf Ztg i uitvoerig mede hoe de zaak zicb heeft toegedragen Daaruit blgkt dat het verhaal van dan Lübecker Anz tot in kleinigheden juist was Op raad van hare buren heeft de vrouw hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis Tan den politierechter De zaak zal den 24 Mei Toorkojnen bg hot groothertogelgk schepengerecht ta Grevesmilblen Hoe ik daar komen moetc schrijft de vrouw weet ik niet ik ben te arm om mg er been te laten brengen en den langen weg heen en weer kan ik t voet niet afleggen omdat ik zoo zwak hen Ik zal wel veroordeeld worden en in de gevangenis moeten ik wilde dat ik geen appèl iiail aangeteekend want nu zal het nog meer kosten eu moet ik nog langer zitten en dat alles om een gebed Ik had het wel Kunnen ontkennen maar ik kon om dat gebed niet liegen en zeide dadslgk tot den gendarme dat ik hst gedaan bad Te Maastricht ia Vrgdag middag in de IConinklijke Papierfabriek een werkman door een opening gevallen die tot het doen van herstellingen in een hoek van een zolder wus aangebracht De man kwam op zgn hoofd terecht en was onmiddellgk dood BalteoiaDdscii Overzicht In de couloirs van het Engelscbe Lagerhuis waren gisteren geruchten iu omloop dat lord Itosebery besloten had af te treden en dat Lagerhuis spoedig zon ontbonden worden Deze geruchten worden echter niet bevestigd Het optredeu van graaf Agenor Goluchowski als minster van buitonlandsohe zaken der Oostenrgksch Hongsarsebe monarchie wordt in de Duitsche pers met eenige reserve begroet Men scbgnt voor het Drievoudig Verbond gevaar te vreezen omdat graaf Goluchowakiioeu Pool is Dals zeer cloricaal bekend taat eu met een Franache dame is gehnwd Graaf Philip von Euleubarg is van Weenen naar Berljjn vertrokken waorschijniyk om over den veranderden toestand te sproken De Fransche pers geeft voet aan de bezorgdheid van Duitschland door met veel ophef de benoeming Tan graaf Golucbowski te begroeten De Figaro wgdt hem een vleiend hoofdartikel waarin de groote vriendschap die de miuister st ds voor Frankryk toonde br wordt uitgemeten en als een gunstig teeZn vooi dit land wordt uitgelegd In Oostenrijk verwacht men dat de minister de politiek van Katnokj getroow zal blgveu volgen De commissie van een eo twiutig heeft in aaar bgeeukomst ran iUterdag kennis genomen Tan de antwoorden van de regeering op een deel vnn de vragen tot haar gericht De Lantsbeere merkte op dat ala da beraadslagingen Tan de commissie lang duren deKamer niet spoedig uitspraak kan doen overde naastipg van den Kongo Staat Ondertusachen kunnen de geldmi ldelen Tan den Staat uitgepnt raken Bovendien als vóór I Jnlide Brown de Tiège te Antwerpen niet is betaald zulten hij en zgn medegeldschietersToorgoed eigenaars worden ran het grondgebied dat zij in pand hebben Er zullen dus voorloopige maatregelen moeten worden ge nomen Woaate was van oordeel dat uitstel dringend nondzakelgk is en dat de Kamer de onmisbaro geldmiddelen zoo kunnen toestaan om dat nitstel mogelfk te maken De commissie kan nu nog niet oordealen Woeste stelde daarom voor de regeering te vragen of zg erin wil toestemmen den tegenwoordigen toestaud te bestendigen door middel san een geldelgku regelingen ean doelmatig toezicht De Lantsbeere wou niet in den blinde uitstellen maar een eindtermgn bepalen Eén besluit nam de commissie nog niet Het bekende geachil tusschen üwAen en Noorwegen blgft nog hangende Toch wordt Tan waersagdon telkens higk gegeven dat men noch io Zweden noch in iF oorwegen aau toegeven denkt Terwgl de Noren hun standpunt handharen heeft nu de Zwwlsche Ugksdag in eene zitting viaarhg zoowel de leden deij Eerste ala die der Tweede Kamer aanwezig waren besloten twee buitengawooa cradiataii dis da ragearing aanvroeg uit aigan bavreging aaunerkelgk Ie Terhoogan De regaarittg had namalgk aen buitengewoon crediet aangevraagd vau 2 M0 00O kronen tar versterking der landsverdediging De Kgksdag besloot deze som met 5 000 000 kronen te verboogan en derbave te brengen op 7 500 000 kronen Deialfda Terhooging werd ook toegestaan Toor een een eweede hnitangawooD crediet tot hetzelfde bedrag hetwelk Je regeering Toor andere zaken noodig had Mgkbaar staat deze mildheid der Zweedscbe volksvertegenwoordiging in verband met het aanhangige geschil dat toch eindelgk op de een of andere wgze moet wonj n opgelost Da opperbevelhebber der Japansche troepen graal Kamatsoe is vsn Port Arthur naar Japan waargakeerd alechts 2 vau de 5 Japaoache diviaiën znllen Liao toeng en Wei hai wei baset houden de drie overige kaereo naar Japan terug of gaan gedeeltelyk inisachien naar Formosa want daar is da iobezetnemiug nog Terra van voldongen Een opperhoofd der Halka s die a schoenen naam KoeHoeng Koek draagt heeft zich tot koning van het noordelijke deel des eitaodi uitgeroepen en Tele ZwartTlaggan en andure Chineesche aolda ten sluiten zich bg hem aan De Chineezen willen nu dat Formosa liever ean repnbliek worde dan onder Japau te komen maar bun willen zal niet baten De Times verneemt uit Tientsin dat iu het Noorden van Petsjili een vreeselgke hongeranood heerscht het ernst in Lai ping Ken Amerikaans syndicaat moet China heb ben aangeboden de oorlogsschatting voor te schieten tegen concessiSu voor spoorwegen enz maar Frankrgk Duitschland en Rniland verzetten zich tegen elke Guancieele regeling waarby China voordi elen zou moeten toettaan aaa de een of andere natie olgena da Polit Korr t was raeda in het eind van Maart te Tokio een buitengewoon Rusaisoh geiandschap aangekoraeo dat onderhandelingen heeft aangpkooopt over het opstellen van een of meer havens in het Noorden van Japan ten behoeve van de oprichting aan een koleostat on Worden deze onderhandelingen met succes bejcrooud dan suIIpu waartcbynliik de andere Mogendheden hetzelfde verzoeken voor bavana in het Zuiden Tan het eilandenryk INQSZONDEN Mijnfutr U Rldactturf Een geregeld lezer Tan uwe courant t gt van uwe bekende wslwillendheid een plaatsje TOor bet volgende Zaterdagavond is er bier iu Gouda iets gebeurd dat niet eiken dag plaats heeft Het was de o ieDiag Tan een nieuw groot confectie magazgn waarmede men Terled n herfst begonnen en het nu bgna afgewerkt magazgn is ran den beer Bruns Honderden zijn zoowel Zaterdag als Zondag een kgkje komen nemen reeds vroeg Zaterdagavond hadden velen op d Gouwe post genomen om het oogenhlik niet te miMen dat 6 massa gasvlamu ea werden ont token en toen dat eindelyk had plaats gehad waa er maar één kreet vsn bewunderiog Alles IS netjes alles is prachtig en buda mag op een wiukel bogou waar zeer ze er al zeer weinig op aan te merkeu is De beer Verbg mr timmerman 9lhier i deontwerper en uitvoerder van het geboo endie heeft getoond dat zoo iets hem ten i voltekan warden toevertrouwd Alles wat zoo Tan binnen ala ran buiten kan beschouwd worden is solide netjes ja prachtig De br Verbg beeft getoond niet alteen dat hg een gebouw kan maken maitir ook dat hg amaak heeft zonder tot OTerlading van ieraad over te gaan Beschouw de trap waar men mede naar de eerste étage gaat dia is gemakkeiyk en prachtig Toonbank en betimmering allee u even netjes Nu de mr schilder heeft daar ook zgn beet op gedaan de kroon van alles is de plafondschildering Wie iu zgn huis een mooi plafond wil hebben kan gerust mr van Staveren laten komen Maar ook melsal en steenhouwerswerk ia iu de pontjea afgewerkt en ook die meestera hebben zeer veel ror van hun werk Eu dat de heer Bruns de kunst van etalaeren verstaati dat toont hg ook nu Allea ziet er prachtig uit en is met smaak ten toon gesteld Jammer dat do gasoruamentatie niet in zgü goheel tin orde was maar binnen eenige dagen zal dkt wel bet geTsl zgn en dan kan men gerust wggen er is in Oooda een praoh tige winlfel En ik tnsch dan heer Bruns toe dat zgne zaak ateeds moge Tcoruitgaan en dat Gouda moge toedeme in Tcorspoed en bloei opdat weldra meerdere zoUie gebouwen de straten Tersieren mogen Dankzeggende voor de verleende plaataruimte met arbltng DJId Ov Dienaar A Z BargarlUk D Stand GEBOBEM 17 Mei Catharina Agnes anders J Fnrrei en J M Wiezer 18 GgsberluB ouders F Battaa an L J Koan ders Cornelia Jan ooden C Oavelaar an H J van Eaaen 19 Maria ondera U van Koog en J Wakkier Adriana Lena ouders VV de Hoop en C Sarteman Jan ooders J van der Heij en N Boatanbal OVERLEDEN i Mei A A H van H lden 82 j W Lngnanbarg 87 i 19 J M d Grngl 1 j U m J Vreadenburg 64 j 10 m 21 H Wiezer 5j PARAPLÜISS A van OS Ai Kleiweg E 73 73 Goud Beur8 van Amsterdam 90 MEI Vor kn 100 101 lOl s V V is 5 87 TVi lÖ 9 8 V 85 100 shlkom Vis 83 98 7 8 808 60 108 67 i V 188V 78 wél 101 97 184 188 106 88 64 881 lOif s lOlV 188 s VaoaauNu Cert Ned W 8 8 i dito dito dito dito diu dito 8Vs IIoHo a Obl Goudl 1881 88 4 iTiUB Insehrgving 1888 81 5 UasTaKa Obl ia papier 1868 6 dito in silver 1868 5 PoaTUosl Oblig mat ticket 8 dito dito 8 KisuNn Ubl Oost 8s Serie 5 dito Qeeons 1880 4 ditoliijHolhs l88 4 dit bij Hope 1889 90 4 dite ia goud leaa 1883 8 dito dito difb 1884 8 aviUJI Pwpel schuld 1881 4 Tualiu Gepr C av Iwn 1890 4 OaclMDiogserisU Geo Imuidk mHs C uiDAra Uir Reo v obl 1898 6 tlaiico Obl Buit Sch 1890 8 Vaiiatnau ülil 4 oubep 1881 AHniao H ObligatieoUtl 8V R TTaal ui 3t l leen 188 8 s Nao N Jlfi Ilacdelsv saud yti adsU C b liu Crtltoalen l iiHutsoli ppy dito Aruh lljrpolhnikb pandbr 4 ult M i dor VonUnl sand s Ir Hypotbeekb pudbr 4 Nwlarlandsohe bank aad N l lUad lmaatwh dito N W k Psc Hyp b pandbr I Roti Hvpothukb pandbr 4 Utr Uypetbeekb dito 4 OonaKO Oo t Hong bank aaad Ucsl Hipothsekbaok naadb 4 i AHaajK Squit bypotb pandb 5 87 81 vZ 88V Uai L O Pr Lisa eert Kan Holl U JSpoorw mj aaad Ug totKipl v SUSpw aand Ned lad Spoorvogm aaad Ned Zuid AMfc Spm aai 8 dito dito dito ia I dito 5 iTiuaSpaerwl 1887 89 A Kabl 8 Zuid lul 8pwaitS it H obl 8 PoUK Warscbsu Wesnoo aand 4 am Or Buu Spw Ug aand 81 Balilaobt dito aaad 97 m i VsstO s dito aand 5 Iwang Dombr dito sand 6 Karsk Ch Aiow üp kaïi aaod 6 Imowo Sewut Sp Mi oblig 5 Orel Vitebsk ililo oblig 5 ZuidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 141 mm 188 s 15 u 1081 IVJ V 88 w Vtl lu 18 88 118 mm 10 40 68 s 14Vs mm 988 198 m r 1087 losy lC3r 108 18S1 U 1881 1857 45 AiiBaaA Cont Pao 8p Uü obl Ohio kNorth W pr O v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Bio Gr Bpm oert v a Illinois Coatral obl in goud 4 Louisv k NsskvilleOert v aand Mezioo N Bpw Mg lehyp o 6 Hiu Kansas v 4 pet prsf aaad N ïork OaUrio fc Wost aaad dito Psnns Ohio oblig Oregon Calif 18 hvp in goud 8 gt Paul MluD k Maait obl 7 Ca Psc Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col la byp O 8 U A0i Can Boutb Csrt v aand Vaii C Ballw kNav lah d c O Amstsrd Omnibus UiJ aand Botlord Tramweg Maats sand Nan Stad Amsterdam aand 8 Stad Koltordam Had 3 Bliail Stut AlitwerpeolS87 8Vi Suul Brus l 1886 87 Ho a TbciisBegulli GcmIIhIi 4 OosTMa StuUlmning 1880 6 K II Oo t B Cr 1880 8 SrujI Stad Madrid 3 18 8 V Nao B Hyp Bpohloert 348 StAat8 loter4 6c Klasse Trekking van Diasdsg 91 Mei 1885 No 16691 15000 No 3090 6948 ea 7086 ieder 1000 No 8 10 6630 7815 15704 en 16804 ieder 4 0 No 7004 9800 18464 sa 19407 lader 80 No 4996 6 61 69 0 7184 10419 18188 aa 16810 ieder 100 Prgsen van 70 86 9794 6049 8674 11808 14098 17U 18988 88 8754 8180 8888 11811 14999 17887 19070 815 8811 5816 8 19 11450 14376 17199 19119 378 9879 64 i 8886 11518 14575 17848 191t 608 3015 6699 8794 11848 14670 17897 19488 687 8107 1718 3737 11670 14608 17898 19441 675 3906 6798 8886 11718 14871 17684 19448 680 8978 6970 906 11779 14 77 17584 1 81 756 38 9 6188 9188 lUH 14786 WU UUi