Goudsche Courant, woensdag 22 mei 1895

Vrijdag 24 Mei 1895 No 6666 34ste Jaargang iJutiUL iinuuünüiiiUiJi te Amsterdam zijn zoolano de voorraad strekt h 40 Cts verkrijgbaar bij A Erinkman Zn LANGE ÏIENUEWEU D 60 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt dag elyks met uitzondering van Zon en Feestdag en Oe prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlpe Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regek è öO Centen iedere regel meer 10 Centen tiroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 12235 14841 12390 1 946 12655 14952 12722 14968 1281S 14996 12882 15097 129 6 15333 12969 16446 13049 15943 ISIOI 16999 13315 16088 13417 1622 13502 16239 13532 16337 13538 16117 18540 16886 18561 16886 13674 17121 13112 17113 633S 9289 6652 9524 6671 953t 6758 9631 6911 9657 7064 9613 7082 9888 1239 9927 13061004S 7405 10050 7467 10138 753810156 1180 10336 1981 10386 8138 10852 8364 11133 8319 11194 8555 11204 8535 11244 799 111 815 S4U 8t S481 8BS 8181 64 S731 1032 3871 1067 3888 1886 392S 1495 3933 1498 4000 1108 4181 1863 4193 1018 4196 8D94 4345 2112 4424 2283 4 64 2329 4513 462 4901 8464 4962 1489 1T551 19724 11668 1913 17513 19166 11676 19801 11191 19827 17883 li 902 17985 1991 18123 20058 18226 20144 18248 20147 18286 20122 18290 2n446 1 316 2060B 18393 20318 18694 20600 18734 20744 18876 20867 18893 20868 18971 20970 Da BURGEMEESTEUvanGOUDA brongt b dizo tor keouis uü de belHnghel beDiJen dat door deu Heer Direclear der IJirccte Bolastiugon elli te Rotlordnm op den 17 M i I89Ó executoir zijn erklaard 3 Kohir n oor de helaslinK op bet pBrsoneel difust 1894 5 Nra 13 14 en 15 D t voormelde Kohieren Ier invordering ziin l enteld io banden fan den Heer Onttanger dat ieder die daarop toorkoiut erphcbt is ijneii aanslag op den hy de wet bepuaN en voet te ToldopD en dat h den ingaat de ter m jn van Drie Maanden binnen weiken de reclames behooren te worden ingediend Oouda den 21 Mei 1895 De Bnrgemeeater voomoerad R L MARTENS ADVERTENTIËN De Ondergeteekende betuigt zii dank aan de kiezers in het diatrict Gouda die hem hebben willen herkiezen tot Lid der Provinciale Staten tsh Znid Holland en Toor de vele bewezen van belangstelling daarbjj ondervonden B BLOK Leikerkerk den 20 Mei 1895 I Aankondiging BS Tonnis van do AtrondiasementsReoht bauk te Rotterdam den 20 Mei 1895 bfl verstek gewezen is hel huweljk bestaande tusschen T D A C va MOLL en f ö oe JÜNGH beiden wonende te Rotterdam ten verzoeke van eerstgenoemde verklaat l Ipntbonden door echtscheiding De Procureur des eischers V Mr M L A VORSTMAN Bljkens Proces verbaal van den zestienden Mei 1300 vflf en negentig is door den Heer Kantonrechter van Gouda aan den Heer JOaAJSSBS XHEODORUS LUDWJG WITHOF KEUS te Gonrfa gedomicilieerd aldaar ten huize Wflk E N 62 verleend Mandlichting tot het drjven van handel in KAAS en wat daaraan verbonden is De griffier van het Kantongerecht te Gouda H J WÜNDEU BAD BENTHEIM Seizoen van 9 Juni Zwavelbronnen Zwavel Slijk en MoorBaden Donches Stout en Regen Baden warm en kond Stoombaden Eleotrioiteit Massage Toegepast bg Rhenmatiek Jicht en hare gevolgen Verlammingen Long en OnderlijfaCatarrhen Huidziekten De bosohryke omgeving van het Bad de verlrisschende en opwekkende lucht maken Bad Bentheim tot een der uitstekendste lioohtherstellingsoorden Influenza Prospectussen betreffende de Kurinriehtingenen Woningsaangelegenheden verzendt het vorslelflk Bentheimsohe badbestnur Dr jN düe 8TB0TH Gegnae fin Beis 1 1 40 Uter COOITAO TIK BOI9 TUI d MtikiAi AnonTma woidt gcUvwA lo T n0c Iém bomftod flUMttan van fi Ijitor inlioud tootsIsd Tan h t tt t Tan Dr F V yXK HAHBL BOOS 7io ffleBch fr f 130 ClWaiUnd Terkritcbur bIJ P H J V WANKÜM flrma Wed P J MËLKERT Oosthaven 14 Qiuia GEVRAAGD om dadelijk in dienst te treden 2 Bloempottendraaiers Adres C PILIPPO HAZISRSWOUDB Rijndijk Prijstrskking 13 Juni 500 000 Maik bU hoofdprijs in liot gelukkigst goval biedt de nieuwste groote Göldverlotiog Ais door de Hooge KeKeeriog van Hamburg goedgekeurd ea gewaarborgd is De voonleetiga ianchtuig vaa bet iiïeuwe plan bestaat daarin dat ia den loop van elecbls weinige maanden iu 7 verlotirgoi van 116 000 loten 57 700 prijzen bedragende 11 348 795 Mark ter Tollodigfl beslissinRl len kooien diiaroadfrziJD kapitale prijzen van eventueel 500 000 Hark bij uitnemeEidliL id ecbter 1 pru a M 800 000 3 prijzen a M 20000 1 prij 4 M 200 000 21 prijzee aM 10000 l prijs M 100 000 66 prijzen e M 5000 2prijzeoaM iB 000 106 prijzen a M 3000 1 prij M 70 000 231pr jz8QaM 2000 Iprijj 4M 65 000 812 prijzen bM 1000 1 priji M 60 000 1415 prijzen o M 400 Iprija M 66 000 39755 prijzen a M 155 aprijzonaM 50 000 16290 prijzonaMSOO 200 1 prijs iM 40 000 150 134 100 98 69 4 20 De aaastsHndo eerste pnjatrekking dezer troote door don Staat gewaarborgde Geldverloting ifl ran ambtswege bepaald plaats te htbbou op dun 13 JUNI e k en kost biervoor 1 gnböul orig lot slechts M 6 of 3 5li 1 half t 3 1 75 l kwart iVs P tegen iniending van bet bedrag tu bankpapier of per poatwissul Allo commisaios wordoo onmiddeifijk met do grootste EorgFuldigheid uitgevoerd en lodor speler ODtvangt van ous do mot hef wiipou van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in hftnden Bij iedere bestelling wordt het vereischte ofïicieole plan waaruit de Tordoi lipg tier prijzen op de verscbillü nde klassen als ook de betreffenda iiileggulden te veriM raon is gnUts bijgevoegd eu zenden wij apu onze BeKunsligera onBRDgovraagd na elke trekking de ofRciaele lijsten De uitbetaling der pryïeu geschiüdt stueds prompwonder waarborg vun den Staat eu kan door directe toezending of ook naar rerkieiing der Belanghebbenden in alle grootere plaalsea van Nedirland boworketelügd worden Ons debiet is steeds door het geluk btsguiistigd en onder velo audoru aanzieulijko prijzen hebben wij meerraalea volgens olïicieele bewyzen de eerste Hoofdtreffers vorkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 eui Het is te voorzien ilui bij deze op den bechtBten groudslag geveatigdö ondenioniing van alle kanten op eaoe zeer werkzame doelnomiiig bepaald kan worden gerekoud men gelieve derhalve wegoufl de reeds ophandeu zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAÜFMANN SIMOJV Baukiari en Geldwisielaari in HAMBURG P S Hiöfinede danken wy voor bet vertrouwen ons tot hiertoe goaohonk en daar wij bii het begin der uioiiwo verloting ter deeluomimr inviieeron lulleu wy ook voor het vervolg bomoeid fijn door een stipte en reéele beoiening de tevredenheid van onze geeorde Bogunstigera te vorwerven 6000 Stuks uit de falliete massa eener der eerste baitenlandaclie fabrieken ovcr gonomene zoogenaamde Leger Paarden Dekens moeten tegen deu spotpnjs van fl 2 73 per stuk worden uitverkocht Deze dikho onslijlbare dekens zijn zoo warm als een pels ca 140 X190 cm groot dus hot geheele paard bedekkend met wol op onaaid en 3 breede streepen Toortfi een kleine partij witte woUene Slaap Dekens groot 140XÏ90 cm wegens zeer kleire ileobts door vaklui bemerkbare fouten in het weefsel aangeboden ad ft 3 S0 per stuk Koatea anders het dubbele B Dulileiyk geichreroD beslellln en woulcn Koo Unjc de voorraad strekt tegren toezentlliiK rkn bol bedrog of onder rembours prompt uitgeroerd B Hnrwltz Maastplobt Groote Staat 31 Ooudt Snelpersdrult van A Bmnkkik l Zoük TANDARTS De Entrees k 50 Cts E CASSUTO iTflV MAKKT 154 GOÜÜA PiftJEUO S uitgezonderd Zündag i te consulteeren ran 10 tm POIKB OÜDE m SCHIEDAMMER DBÏ QRANDa MAOABINB DO Printemps T E PARIJ S Zeiiden gratis franco lie generale geïllustreerde catalogus in da liolLmdsche en fransche talen bevattende de nieuwste modes voor het Zomerseixoen ïogon gelrankoerde aanvrage gericht aan MM JULES J LUZOT C PARIS Do stalen der nieuwste modestoffen in oorraad bij d iPrlntemps worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve luidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de pryzen te bepalen Verzendingen naar alle Landen derWereld Db catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Correspondentie in alle talen GENEVER Merkt NIQHTCAP Verkrygbaar by M PEETERS Jz N B A la bewijs van echtheid is cachet en kurk steeda voorzien van den naam der Firm P HOPPE Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVEHSMAGAZiJ onder Redactie der beste Kaih Leiterkundigen Maandeiyka verschyuen 48 p g g root formaat over 2 kotomoieQ prachtige lectuur ala Homantif Novellen HiêtoriHche Verhalen Poë i3f Allerlei Raadsels Logogrlef Mebus enz enx voor den zeer lagen prgs van 6S CBNT per 3 maanden franco per post 80 cent Een ware Schat voor de ongelukkige slacbtofiers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEVVAK KG HollfladBetie uitgave n et 27 afb Pri a 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkel ke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en iu eiken boekhandel in Holland Goedkoopste maaDdscbrift van Nederland muxxmc P STOKVIS WATERREUS üiTüBVBH sBosch Agentuur by de Firma Wed BOSMAl te Gouda 4 pCt PAHDBHIEVEIT VAN UB Pester Valerlaudischer Ërsler Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Fandbrievcn zijn nominaal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien van halfjaarlijkscbe Ooupoaa per 1 Aïaart eu 1 Soptomber en afloabaar ipari door middel van halQaarlijkscbe mtloting De Coupon zijn thana on ook io da toekomst vrij Hn belasting volgens de Wet van 188 Art 80 J 10 iij zyü evenals da Uitgelote Fandbriavon betaalbaar te Budapest Weeneu en te Amster da m ton Kantore von ondergeteekenden tot den koere van den dag Volgena de wet van 1876 ia op de gezamenlijke verpande bypotheken prioriteit der boudora va Pandbriüven ingescbrevou waardoor huu het recht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eeiatoplaats is gewaarborgd De oudergetookenden verwyzende naar bun Proepebtus van 19 Januari 1 1 m het Jaarverslag der Instelling over 1894 berichten dat zy voortgaan mot den Verkoop der 4 pCt Pandbrleven van de Fester Vaterl ndisoher Ërster SparcassaVerein tot den koers ran d en dag WERTHEIM GOMPERTZ AMSTERDAM Mei 1896 Der groaêe Brfolg iten umera FatotU H Stollen arrungtn hat Attlau za rertaiiMenBii werthlosen Jiachahmung n gsgebm Mufkaufe daher unMr$ gtef8 achwrfen H StoÜtm liuf nn Ufa direct odar In tolchm èl$Mtitndlung$n In damn untar Plakat wlo nebe tBiehtnd Miugatiingt liL rr€Utiet0n und Zeugnitu fitUi mt fnnoo Warnung s Patent H Stollen Oithoofde van den HBKELTAABTSDAG verschUnt de GODDSOHE COURANT Donderdag niet BINNENLAND GOUDA 22 Mei 1895 VERGADERING vanden GEMEENTERAAD op Vrydag dea 24 Mei 1895 dei namiddags ten 1 nre Aan de orde Voortzetting der behandeling van het Kohif r der plaatBel ke directe belasting naar hi t Tnkomen der Gemeente dienst 1895 In de hedenmiddag gehouden vergaderiur van leden en begunstigers der Werkrereenigin alhier werd de rekening en verantwoordins goedgekeurd Tot bestuurder werd gekozen do heer F Herman Fi Tot Commissarissen werden gekozen ds hh R L Martens Dr F H G van Iterson E Kortenoever en H J de Voogt De aftredende bestnurdera de hh W T Fortugn Droogleever en D G van Vreumingeii beneveos de aftredende Couimïssarisseo dehb C C E Priooe J A Biezenaar T Goedewaagen en C G v d Post werden by acclamatie herbenoemd Hedenmorgen had in het Koffiehnia de Romein alhier plaats de aanbesteding van het doen Tan eenige herstellingen aan de Polderwerken en de gebouwen ran den polder Bloomendaal Ingescbreven werd door G van Otterloo te Waddiniveenvoorf 786 C W denBoed teStolwijkersluis 780 C J Koot te Gooda 77i W BokhoTen te Gouda 767 G de Rugter te Wnddinxveen 649 W A Verbraggen te 647 C Tan Leenwen te 569 en J Alblaa te 523 Aao den laagsten iuscbryver ia het weik gegnnd Voor de arroodissements rechtbank te Rotterdam stond o a gisteren terecht A J T van E 20 jaar koetsier te Schoonhoven b Bchuldigd zich den 15 April jl tegen de politie aldaar Terzet te hebben Door het O M werd tegen hem 3 weken gevangenisstraf geëiscbt Uitspraak over 8 dagen tEVlLLETOX la @ a S3 Uit hel ZxiedtcL 18 ffNeen I zeide Constance op vaiten toon Een oogenblik bleet Alma met onderzoekenden blik het gelaat van de joDge aohooae barones besohouven daarna zeide zij tflk dank u Nu kan ik als vriendin uwe hand aannemen en als zoodanig zult gij steeda op m kannen rokeuea Zij drukten elkander de hand yEn gij zult mg altijd u tvs vriendschap waardig vinden Den volgenden voormiddag nadat Ivar naar Fre Irikshof gereden wai vinden wij magister Kehn en gravin Alma k het kabinet vau de laatste wNu boe vondt gg het bal gistarunavond vroag Alma Ik vond dat de rollen aiterst Biecht gespeeld werden Oe meesten der acteurs looohendea geheel het karakter dat zij moesten terugge ren Foei foei gij zijt ondeugend in uw schertsen zeide de gravin en zag den magister aan Va sobrrts volstrekt niet ik tp rak niet anders dan de waarheid ifBewijs dat Dadelijk G ipeeldet ds onverM hilligeen waart jatoersob Maar gij spseldet aleoht want de jaloezie Iu de laatste dagen begeven vele honderden zich s avonds op den weg van Breda naar Prinsenhage om op de begraafplaats Zuylen een apook te zien De een beweert dit dander dat gezien te hebbeu allen hoorden nu eu dan wat Dat geluid wordt meermalen gehoord ia een moeraasiga streek Het wordt Toortgebracht door een vogel die zelden vooikomt nl een d mpelaar Üitaoort vogels dompelen in het Jfrater en schreeuwen dan hut geluid wordt mor het water dof ea min of met ionaangenaam JKeer waarschgniyk nestelt thans een dompola nabg de kerkhoven R K en Prot die naast elkander ta Zuyieu zich bevinden Uit Cannes wordt aan het U D gemeld H M de Koningin Regentes heeft steed een open blik voor het walzyn barer onderdanen en stelt bet hoogste b ïlang io huu wc dervaren Nanwelijka had zg uit de dagbladen de ramp vernomen die deze gemeente trof ot zy verzocht d iQ burgemeester een uitvoeri rapport over de nadeelen welke daaruit vnoi den landbouwersatand in dezen omtrek konden vonrtaproiten Die nadeelen zyn nog niet oi te geven en voor de bewoners dezer gemeente zeker onmiddeliyk niet zoo groot ais ïoor du nabuurschap Hier heeft men gelegenheid hel vee op de driesteu te laten weiden en kan men het Kakken van het water afwachten Voor de bewoners van Gooiland is de toestand geheel anders daar die zich steeds vaa gras voorzien ait c 6n pörder en hun dit ten oenanmftleonmogelyk ia gemoakt Zg moeten eene andere gelegenheid zoeken maar waar zullen zy di vinden Veel za er van afhangen of het land spoedig boven komt en het gras vau de zeeslib niet te veel heeft geleden Over hut algemeen is het gevoelen dat er niet veel klei met het zeewater is medegekomen Is dit zoc en het land eenmaal droog dan kan nat wedei er veel toe bgdragen om de schalie te verminderen Dan spoelt het slik van het grfts af en heeft men hoop op een redelijken hoêWogsI al komt die ook wat later aan dan De schilderaknechts te Enschede hö tHi no steeds het werk gestaokt daar zy by den eiscli van 16 cent per nur blyveBjvolharden welk loon de bazen vooralsnog niet wauscheu lo geven Een der knechts heeft gistaronmoigen het werk hervat tegen 15 cent pej uur Naar wij vernemen heefteen der bazen i n werkvolk reeds van elders laten komen Ui t het ondeistenningsfonda werd Zaterdag aan ongehuwd i knechts f 3 en aan de gehuwde f 4 20 nitbotaald scheen door bet masker der on verschil ligbeid heen De baron speelde den beloedigdo om zijne jaloerschheid te verbergen Vau den boleodigda zag men niets maar daarentegen kwam uit alles do jaloezie voor den dag De barones speelde de oasohuldige en was de eigenlijke misdadige ook zij bedierf hare zaak want de vreugde dar wraakneming ktvam achter het masker der geveinsde vriendschap te voorschijn De graaf spoelde zyne eigene rol dia van eeu dwazen minnaar en dat zoo slecht dat een ieder bemerkte dat hij zijne vrouw vergat De gravin speelde de blinde terwijl zij Keer goed da ongelijke gewaarwordingen in de personen om haar heen in gisting zag maar ook hare rol viel in het water dewijl men zoer goed zag dat bare blikken voortdurend van den een op den ander gericht waren lïGij ïiot scherp maar gij bedriegt u Constance sprak raat te grooto eenvoudigheid dan dat zij heeft kunuen nuichelen Ik wil aan het goede geloovgn en niet achter iedere uiting van bat betere gevoel iu den mensch bedrog zien Waarom zou zij mij de baud tot vriendscbup reiken wanneer het niet met eeu oprecht hart geschiedde P lyHoor eens mijn kind I gij weet wel wat een voorschoot is ff Zeker f We nu in de stoffelijke wereld snijden wij dit van eou stuk goed om een mooi kleedje t beschermen in de zedelijke kiezen wij daartoe oen persoon om 0U9 voor de mogelijke gevolgen onzer slechte daden te beschutten of om onder besoberming daarvan onze begeerten te voldoen zonder ons zelvon bloot te stelle Waar wilt gg heen met deze gel keniaP Van een Haagschen onderwyzer werd onlangi verhaald dat hy met zijne leerHngeu eena parlementaire oefening had gebonden naar aanleiding van een nieuw school reglement met boodachap van indiening memorie van toelicbting voorloopig vorsing discussie amen dementen en wat er meer op het Baagsohi Binnenhof wanneer de Tweede Kamer zittiu heeft pleegt voor te komen Het zal wel geen openbaar onderwyzer zyn waarvan dit verteld wordt merkt de sehry ver der sbriawn uit de hofatad in de Arnh Gt c op anders zou de Schoolcommissie of de schoolopziener wel spoedig een einde gemaakt hebben aan bet spelletje Voor den uitvinder er van zou dat maar gelukkig geweest zijn want indien de grappenmaker werkelyk een bestaand persoon is kon de grap hem wel eens slecht bekomen Stel dat de leerlingen met het gelperde van de parlementaire gebruiken hfiu voordeel doende eens gaan interpolleeren moties van wautroMii en voorstel len eu aannemen van het recht ran enquête naar s meesters handelingen gebruik maken daa zou deze energnmeen van het parlementarisme al spoedig in den noodlottigen toestand komen van den toovenanrsleerling bij Goethe die het woord vergeten had waarmede hy den door hem opgeroepen geest kon doen ophouden badwater aan te dragen Naar wy vernemen is het ontwerp van wet ïoi wyziging der wet op het recht van sue cessie en van overgang by overlyden waarop wordt gedoeld aan het slot van de Memoriu van Toelichting op het wetsontwerp betreffende de peraoneeie belasting bereids heden by den Raad van State ingekomen Gisteren diende voor den Hoogen Raad de zaak van den geschorsten gemeentesecretaris te De Bilt door de rechtbank te Utrecht tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld welke straf door het Hof te Amsterdam tot 3 jaar werd verhongd wegens het vaNchelyk opmaken van schuldbrieven ten laste van genoemde gemeentu geploegd in vereeniging met den gemeenteontvanger die in zya vonnis heeft berust Namens den requirant den secretaris waren by mcmoiie 3 cassatie middelen voorgesteld o n hierop gegrond dat hy niet als mt dedader maar slechts als medeplichtige zou zyn te beachouweu Conclusie O M 4 Juni Oisternacht te 2 35 n klonk te Amsterdam een alarmsig uaal op de Keizersgracht by dé Leidschegracht Een politieagent vernam vau ea particulieren nachtwaker dat bi een hp rXot het feit dat de barones Constance u tot oen dergelijk zedelijk voorschoot gekozen heeft Onder besoberming van uwe vriendschap kan zij zonder in opspraak te komen uw man tol minnaar hebben ffNu gaat gij te ver riep de gravin uit en sprong op Gij zijt meer dan ondengend gij zijt onbarmhartig in uwe beschuldigingen Die aanklacht werp ik van mij antwoordde de magister en nam een snuifje ffGij zijt gehuwd in de overtuiging dat uw grootmoedig en ode gedrag yw man er toe brengen zoude u te beminnen Ik heb u geaegd dat gij dien prys niet winnen zult dewijl gij zulk oone gevaarlijke tegenpartij als de barones habt maar ik hoop dat ik ongelijk heb eu opdat deze wensoh vervuld worde wil ik u holpen Mij belpen door wantrouwen in mijn hart ta zaaien flk wil geen wanirouwan verwekken maar uwe oogen zoodanig richten dat gij de waarheid onverschrokken iu het aangezicht moogt zien en al de gevaren kennen die gij te bestrgden hebt want eerst dan zal het u mogelijk worden die te overwinnen Sluimer iti mot uwe bonen se bimmou en gij zult ontwaken met de volle overtuiging dat het u volstrekt onmogelgk zal zijn het hart van uw man te veroveren Gij voert oen krgg gravin waarin het gemakkelijk is zich te wachten voor deu vijand die met open vizier aanvalt maar oumogelyk is het deagene te tretfeu die onvoorziens dan slag waarneemt tenzij men gewaarschuwd worde Hebt gg mij goed begrepen ffJa De gravin reikte hem de hand fflk dank u ik weet dat g j de eenige zijt die mg hernial ifGoad Maak hot uo dat dit niet tang duurt woner dier gracht diefstal waa gepleegd welko heer om hulp te krygeu moord had geroepen By een ingesteld onderzoek bleek dat door verbreking dar afsluiting van een schryfbureaa ten nadeele van een inwonende dame eenige zilveren Toorwerpen en geld is ontvreemd benevens thu de baker f 10 en van het kindermeisje f 7 Het vermoedcu bestaat dat mtn zich toegang heeft verschaft door een perceel aan de Leidschegracht dat vertimmerd wordt on grenst aari de achterzyde van bet perceel van den bestolene Maandag is het eenige kind ran deo smid Beukelaar te Zoeterwoode 5 jaren ond al hoepelende in het water by het dorp gevallen en verdronken Men meldt uit Grave Deu Ssten Mei jl is het ll jarig dochtertje van den molenaar P te Reek op een ergerlyke wyze mishandeld door zekeren U Toortvlochttg van Veenhuizen Door het wakker optreden van den brigadecommandant der Kon marechaussees alhier werd de aanrander eergisteren door marochaDssees der Bossche brigade gearresteerd en Ut confrontatie naar Reek overgebracht waar hy dadelyk door het aangerande meinje werd herkend Hy heeft reeds eene volledige bekentenis afgelegd eu ia tar beschikking gestald Tan deu of cier ran justitie Men meldt dit Haarlem Leeodert Geel de man te Rotterdam gnvnuffen genomen ala verdacht den moord to hebben gepield op de oude vrouwtjes aan den Raamsingel alhier is gisterenmiddag in vryheid gesteld Zooals men weet was het een ondorschepte geheime briefwisseling die tot zyne arrestatie leidde Het Engelsche blad Fairplayc geeft een verhaal van het gebeorde met de Anna s en knoopt daaraan de volgende opmerkingen ast Mej het oog op de vele zeilscbepeD die op den huldigen dag Toorby de Moorscfae knat moeten varen zou t wellicht raadzaam zyn indien al de Europeeache Regeeringeu by bet uitklaren van de schepen gedrukte inatruoties uitreikten waarby de gezagvoerders gewaarschuwd werden om die kusten niet te dicht te naderen De gezagvoerders en officieren vnu snlke schepen kannen zeer zelden weten wat er op eenige plaats tusschen Oran in de Middellandsche Zee en Kaap Juhy aan den Atlantischen Oceaan gebenrt Op of dicht bij dezo tk wil gaarne ophouden de eenige te zgn Er verliepen eenige wekon die geen aanleiding tot kwade vermoedens gaven integendeel soheeu alles tot den vroegeren toestand teruggekeerd Ër heersohte minder vorwgdenng tusschen Ivar eu Alma De baron woa tot over de ooren verliefd op zgne loboane vrouw Constance en Ivar bejegenden elkander mot koelheid terwijl daarentegen Constance Alma voel bartel khoïd betoonde Men zag de jonge vrouwen dikwijU te zamun ofschoon in Alma s geheele wezen iets koels tegenover hare nicht lag hetgean zijn oorsprong had tn de vrees die Bahn s woorden verwekt hadden Deze vrees verdweon echter allengs dewijl uieta aanleiding gaf te vooronderstellen dat ze gegrond was Op zekeren voormiddag in de maand Maart toen Ivar pas zijne vrouw varlaluu bad om zioh naar de kazerne te bogeven ontving de gravin een briet van de barones 9tjernburg Alma brak dien open maar werd doodsbleek toen zij een blik op de eerste regels wierp er stond ffÓeliefde Jvar De rol van vriendin uwer koude overmootlige en ongevoelige vrouw wordt mg al te hatelijk ik moet u heden avond hg uwe moeder ontmoeten Ik heb behoefte u te zien eenige woorden van liafdo vau u te hooren om het ongelukkige ellendige leven dat ik leiden moet voort te slepen Is het marmeren standbeeld dat gij tot rouw genomen hebt wel al de martelingen waard die ik om harentwille lijd en verdient de zot dien ik veroordeeld ben door het laven te volgen de namelooze ontheringon die ik dulden moetP Worii MTM