Goudsche Courant, vrijdag 24 mei 1895

Te Lemmer jjlerscht onder de spekslagers i eoa roncarr nü npede Eerst liet de slager V d L b kenlf aken dat het pek van 30 cents per halvelM voor 25 ets verkrggbaar was Dad yk lii lirop deed een twe e slager bekend maken flu hy het spek voor 22 ets per Kg verkd iÉt een derde liet cimschelten dat hg het voo m ets deed waarop de eerste den prgs tot föjet Verlaagde Ö£t gaf een drukke nering Ill Than is de prgs wp 20 ets gesteld en llï It IjiH toejeggittg gedaan dut hg voorldpinl de en prys XQ n behoD en r Men m ldt ftllMientvediep l De oorlogscBep Afjeh en l ehónd hebbei order hekomeltt imet ipoed ni r hpt Jpor rili tnsdcheii Tersbhellftg èn Amela d te jfertrikij e4l ém schgntj gj st nd niet a i iWpt d namen op de pefaUnuj en een 4 tret i v den Daiischfn ministeï SÜI Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zonierdlenst 1895 Aangevangen t Mei TUd van Greenwich GOU Di aOTTERDAlM 10 7 47 1 44 B DA U 10 88 10 88 lO S 10 4 1 10 68 6 ït 7 46 QOUDA DEN B A6 Ooud 7 3 8H 09 3 87 16 80 10 60 18 18 18 86 1 87 3 S6 3 47 4 46 til 7 14 7 49 8 89 8 64 9 64 11 16 Üev M 7 48 8 47 11 08 18 37 e 4 67 1 01 10 06 Z Zeew 7 68 8 66 11 13 18 46 6 08 8 18 10 16 Voorb 8 07 9 08 U 7 18 68 6 80 8 86 10 27 Hage 8 18 9 18 9 37 10 07 10 48 11 8 18 48 1 08 1 67 4 06 4 17 6 26 6 57 7 44 8 81 9 8810 88 11 46 SOUD A UTÏIOHT 5 85 6 40 7 56 8 09 8 81 9 06 10 19 11 18 48 8 83 8 17 4 16 4 47 6 57 6 66 8 8110 16 6 60 6 64 11 14 8 87 7 10 10 89 6 69 7 08 8 18 11 88 8 46 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 37 6 1S 7 98 8 81 8 41 t 9 87 10 61 11 46 1 80 3 011 60 4 48 6 89 86 7 46 9 0411 O O U U A A MSTEDDAU 40 8 21 10 01 11 18 10 8 81 4 4T 6 66 10 16 Amilord iii W 7 61 10 U 80 18 46 laatste plaats werd zeer onlaDggeenSpaansche kostraarder buit gemaakt de lading gestolen ea de bemaaniog gevaagea genomen opgesloten op een schandelijke wyze bebaoddld en op rantsoen f houden De geldeiyke schadefergoediug door Spanje geëiioht kan Nederland ia dit geval moeieiyk beTredigen en de stappen die door dit land genomen zoUen worden zuHpn met alleen voor Nederland zelf van groot belang zgn maar zullen met levendige belangstelling gevolgd worden door andere zepvarende natiën In gewone omstandigheden zon men zich op den huUau moeten beroepen doch dit zoo evenveel nut stichten als psalmen te zinden voor een dood paard want de woelige stammen van die ku t bekommeren zich even weinig om zjjne bedelen ala om de golfjes van de Zuiderzee De terechtstelling te eischen van een half doz n belhamelfl zelfs al werd die ten uitvoer gebracht zon toch niet van biyvenden mvloed zyn op een volk met zalk een rooflust en zulk een slecht gehengen Wanneer men een wilden stam aanvalt die aan geeoe Regeering welke ook gehoorzaamheid betoont is t de gewoonte hnnne goederen en woningen te vernietigeti en zonder tw tel kan Nederland dit ook wel doen want er ign verschillende plaatsen in de nab htlid van de plnatc waar de aanval gepleegd werd en waarschgalijk ook nog andere binnen bet bereik van geschut Zulk een optreden met goed gevolg ten uitvoer gebracht kan misschien handelsvaiirtuigen die deze kuat bevaren of nab het land ankeren voor misschien tien jaren vrywaren doch indien geen geheele verandering van regoering plaats vindt kannen na dien tgd meer geweiddadii heden verwacht worden want ofschoon het volk eeuwenlang in de nabpeid der besohaving geleefd heeft verkeert t nog alt d b na io denzelfdeu achterljjken toe tand als waarin de kuststammen van Etrarië verkeerden in do dagen der Uunnen toen de zeeroorery aU eeu eervolle betrekking werd erkend en alleen slaven handenarbeid vprrichtten Yol boog moed aanmatiging luiheid ea een ingewortelden baat jegens alia Christenhonden zouden deze stoute zeeroovers tot hetere dingen gebracht kunnen worden indien zy maar onder betere leiding stonden maa zoo als de zaken nu staan loven zg onder eene regeering die maer verdorvenheid en ontucht aan den dag legt dan ooit voorkwam Hoe dit zy deze eaveldaad op de Anna heeft Nederland nn een gelegenheid gegeven Vrnarvan t gretig gebruik dit nt te maken en zya naburen zullen vol belangstelling een oogje houdeu op de wyze waarop het de znak gant behandelen tla een dure plicht de bestraffing zr o ernstig te doen zyn dat de lust tot verdere aanvallen verdw nt en ie goedkeuring vao andere natiëu verdragen wordt Ry gelegenheid van de vierde alg meene vergadering der Nederlandsche Stenografen vereeniging StolzeWery in het Concordia gebouw te Amsterdam zal eene tentoonstelling van Stenographische literatuur en Achryfmachines plaats hebben Dan 24 25 en 26 Mei zal de tentooristplling voor het publiek kosteloos toegankeiyk zgn Wy vestigen vooral de aandacht op Zondag dsn 26 Mei als wanneer des namiddags om 3 uur een wedschryveo op de fchryfmachine zal plaats hebben Het Reglement voor dezen wedstryd luidt Art 1 Het wedschryven op de scbryfrnachine wordt verdeeld in 2 categoriëo en wel Dictaat en SneUchryven Art 2 Hieraan kan worden deelgenomen door een ieder die in het bezit is van eene schryfmachine of door een der expo ianten in de gelegenheid wordt gesteld een typewriter te gebrniken Art 3 Bg het Dictaatschryven zal een handeUlrief gedicteerd worden waarby gelet zal worden Ie Op de zuivere apelliog 7 86 7 sa 7 3 7 48 7 iS 8 40 8 4J 3 54 t Ol 1 10 t Ot S IS 6 11 6 Si So d 3 Moordreobt ïïifluwerlrwrk S = Capella S S lli lier Uia 7 l I IO s u s s 5 8 RotteriUm Oapelli Vieiiwi rkerk 14oorilre ht Qoada Oouda Oudew Woorden ütrethl Qouda 2e Op de goede verdeeling van hoofd en inhoud Aft 4 Voor het Snelschryveu zal kort voor het begin een zin worden opgegeven die licbtl aar zal Art 5 Het Snelschryveu zal beoordeeld worden naar het aantnl toetsen in dien tgd aangeBingoD Er Jal gelet worden op taalfouten en op de zuiverheid van schrift De pryzen voor dit wedschrgven bestaan oowel voor dictaat als voor snelschryven uit Eerste prys Fl 25 en Diploma Tweede prys Fl 20 en Diploma Derde prijs Diploma De Jury die hut wedschrgven te beoordeelen heeft zal voor den wedstrgd door de RegelingB Oommissie worden benoemd Het diploma A Acte voor de zuivere toepassing van bet Correspondentieachrift en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wéry kon heden verstrekt worden aan De Dames M Dona VGravenhage H J Kuipers Zwolle C Stenerwald Nymegen B Snellen Utrecht en aan A i Heeren D van Bruggen Zwolle J H Deibel Zwolle A von Eagen s Hertog nboach J van der Hagen s HertogenboBch R vaa der Heide Amersfoort A J J Kuiler p Hertogenboach W Katsch Lojenga Groningen H J F Lisaoue Amersfoort B Maten Katerveer M J P Vernooten Amersfoort B Proper Aiuerafoort L de Ruiter Zwolle en A B H Sluiter Zwolle Over het proefschrift van I candidaat voor Diploma A moest afUgzend worden beschikt Generaal Vetter wordt 6 Juui te Amsterdam verwacht en aan het station door eene commissie be tainde uit autoriteiten en gerepatrieerden Lombokstrydera opgewacht Op et stadhuis zal de burgemeester den generaal toespreken en wordt hem de eprowyu aangeboden Vervolgens heeft een poneert en diner in jVolksvlgt plaat terwgl tot slot een vuurwerk op den Ambtel zal worden afge 1 stoken Volgens dü wêervoorspelling van proif Fdlb Van 27 tot 31 Mei nemen de neerplag en de onweders af De temperatuur daalt iets ma T stggt weder in de lafitste dagen viarin ook opnieuw onweders optreden Aan de oproeping die de heer G van aaleü gep adj onderoËBcier van Hfet Ned Ifldjscb leger te Rotterdam voor nige dagen in de dagblai en had geplaat f om ook in de hoofdstad eene ufdeeliog oW te richten van bovengenoemden Bund hai een 40 tal belangstellenden giateravond ge olg gpgeven Dezen kwamen in Eensg f indheid biieen alwaar nadat de voorloopige tuten die door den heer Van Daaleu werden voorgelegen waren goedgekeurd 34 der aanwezigen reeds dadelgk ala lid tot den Bond toetradon Het voornemen bestaat om den luit generaal Vetter bg diens komst te Amsterdam het beschermheerschap van den Bond op te dragen Men hoopt dan de koninkiyke goedkeuring op de atatnten reeds te hebben verkregen ïot dekking der onkosten zal voorloopig een Contributie van de leden worden geheven van 5 cents per week Later zal die definitie worden vastgesteld Tot bestuursleden werden door de nieuw toe getreden leden gekozen de heereu C van Daalen president aan wien worden toegevoegd de heer P N Noordeloos P H A Pol G Boiras A C Goud en J Lomnn die hunne function onderling zullen verdeden De heer Van Daalen rekent dat daar erin ous land naar zgne schatting een 50 000 gepensionneerde onderofficieren en inioderuu zyn bg een contributie van pi m f 1 in de drie maanden aan de nagelaten betrekkingen van overleden leden een pensioen f 5kf6 Bweekf zal kunnen worden uitgekeerd 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 1 36 18 88 18 89 18 86 18 43 18 58 ROTTE 51 U 17 18 88 40 ll SS I S 66 9 59 10 11 9 18 1 07 1 18 11 11 6 46 4 80 1 Door een paar leden werd deze berekening voor te rooskleurig gfboiiden maar de heer Van Dnaleu maakt zich sterk dat deze bere niug mocht zg te optimistisch zijn wei van Uegeeringswege zal worden geamendeerd Hij wilde voorloopig geheel in t midden laten of zijne berekening juist was zyn hoofddoel is pensioen te verschaffen aan hen die tot dusver daarvan geheel zyn verstoken geweest en tvann er er eendracht onder de leden bestaat dan ia hg zeker dat deze ook tot macht zal leiden vooral wanneer ook honger geplaatsten officieren en anderen hun steun ook financieel aan den Bond xlnsuliadec zullen verleenen De ecktgenooie van dr II te Maaatricht die in het bezit is van een millioen postzegels heeft biermede en portret van de Koningin vervaardigd Del postzegels ign in pakjes van lUO gebonden v n 1 3 5 on 10 cento Bg wgze van mozaiktegeltjes zgn ze nn naast elkaar gebracht en vormen zoo een welgelgkend portret van H i M dat vermoedeiyk in een der ralen van het Aognstgnengebouwta Maastricht zal tentoongeaM worden Ongelooflyk klinkt het volgende berecht uH een Doitsch blad Blgkena een bg het departement van koloniën van dp n gonvernenr generaal van Ned Indië ontvangen telegram ia de gewezen Radjah van Lombok ten gevolge van hartverlamming overlet eneeamiddel tegen paardevolgende opgegeVen Een Ier in een bottel Kaapsche eke paard door den mond compres in hetzelfde H achter de bladem om de e wyzB als een buikgordel tet toegepast worden zoodra leziekte zioh voordoen Perst Als een zeken ziekte wordt eetlepel zwarte brandewyn het toegediend Zet mengsel uatgei borst op ezej De behandeling teekenen van pi Te Grabow Pruisen werd een m nwerker vermoord De moordenaar naaide het lyk in een stroozak en sliep daarop zes nachten 1 In de jong te zitting van den gemeenteraad te Rotterdam werd door B en W een plan ingediend tot uitbreiding van de havens in de polders Katendrécht en da Hille welk plan thans in druk is rondgedeeld Het is een zeer oravangr k werk dat menop het oog heeft en waarvan de kosten op 9 millioen geraamd worden Het plau omvat deonteigening van 225 hectaren grond In diengrond zal voorts een haven gegraven wordenmet 8 M diepte onder gewodn laag water in Jden Kateodrechtschen en Hillepolder ter grootte van 58 hectaren in het midden en iu tweeryen laa s steunstoelen aan de kade plaats biedendel voor 65 groote zeeschepen met de uoodige liynecfaepeo langs welke haven naar gelang fan de behoeften kaaimuren zuljenkunnen geboaw ljworden l yi 20 Slei f ch ran Od tereudistU ichelli de ku l mast fa bovef Aam hét stmii l i rUiizfffa atukkji 1 De tö ODtgtóven en te hag eren gron lUl geborgen or T de ooj iogende percsjelr lOo k ter verkrmng van handels fabrieksbonwterreinffh ijMn scheepswerven atimede straten en we n dje aan d ei chen van verkeer en 4 do Jlf middel yan styom malen die dsi koolstoffen zulnn verwgtleren öok aan de ei n der hygime beajat oorij en waarvan djp jhoofdweg eene spÖorweg as alnitipg zal h n terwjgl tjmi du qt akcjn o V y twee groote parken znllen i Aen ia ang Ieg l i Meu Verwacht in tu9a heö dat 4 sa ifn vftrl J 9 millioen dop do opWengsW van Se tb Avj È eienJJ een pall rl porljretten allo an D iitlj iV dj sche en f ortret Jy M S Mf rm Bororil steken 12 water n t j 1 9Ip het uiteinde van he fasteif of stoompgpen bovetl I koopeu boawg on leQ en het Imeerdeit e haveW geld zar worden terug verkréj De directeur der gemeente Brken en B W njej hem dringen aan c p het nème n vrtj een spoi dig beslnit daar de te onteigeben rouA tha ps nog goedkoop te verkrygen doch 4 waarde daarvan stggende is Aan een der ïpdische bladen wordt het volgende uit Japara geschreven VERGilDËRIN6V4NDliN6EMEENTËRUD DINSDAG 21 MEI 1895 De Voorzitter de Burgemeester opapde te S uur de zitting Tegenwoordig de hh Noothoven van Goor Van Veen Nederhorst Van Vrenmingeo Vsn der Post Derckseu Van Iterson Hoogeoboom Van der Sanden Straver Desaing Vingerling de Raadt en Nederhorst Afwezig de hh Jager Fortugn Drooglaever Herman en Prince De Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Aan de orde Bet Kohier der ptaatselgke directe belasting op bet inkomen De Voorzitter Wenschtjiemaod het woord over het kohier De heer Straver Ja M de V ik wenschte gaarne het kohier in eene vergadering met gesloten deoren te behandelen De Voorzitter Ik zal gaarne aan uw verlangen voldoen en verzoek het publiek zich to vorwy deren Nadat de vergadering drie uur gesloten was geweest werd zg te IP a uur geopend en door den Voorzitter medegedueld dat Vrydag te 1 uur voortzetting za worden gehouden In ons midden bevindt zich thans een door en door bekwaa ö chemist en industrieel de heer Van Rgn die het voornemen heeft in deze afdeeling nn het aangrenzende Koedoes arakstokergen op groote schaal eq met toepassing van de nieuwste uitvindingen op te richten Wij juichen dit voornedien van ganseher harte toe De thans vrg wel waardelooze s roopsuiker van de Japarasuhe suikerfabrieken zou dan in fijn gedistilleerd wordeu omgezet Omtrent inrichting en werking dier fabrieken hoop ik zoo fpoedig mogelgk een uitvoerige heschrgving te zullen kunnen geven De clandeatieue arakstokeryeu van Japara wrilke vroeger haar gemeen brouwsel overal vrij goed van de hand konden doeu zijn nu door het flinke optreden van den ontvanger der inen uitvoerrechten en accijnzen vrg wel van de vlakte verdwenen Dit jaar ontdekte die gverige ambtenaar er nog vgf die allen zyn gesloopt Te Clermont zyn de feesteiykheden begonnen ter herdenking van den eersten kruistocht Veertig Franache prelalen nemen er aan deel De fontein op het hoofdplein van de stad ia in een altaar voor bet celebreeren van missen builen herschapen en io de kathedraal hangen banieren met de leus van Peter den Kluizenaar DieQ Ie veot c 8 32 7 11 7 68 7 69 8 06 8 13 8 88 3 48 3 44 4 50 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 8 0S 8 16 8 58 4 80 7 30 3 10 4 08 18 80 9 10 6 80 6 30 6 37 6 44 6 50 9 67 10 04 10 11 10 18 8 60 GOUDA 11 60 5 48 8 60 8 li6 9 41 0 60 6 8 86 10 06 4 40 4 0 3 09 18 40 18 08 3 89 den h a a g o o u u a 9 63 10 08 10 18 sHage 6 48 7 80 7 48 8 30 9 88 9 4610 1411 86 U 16 1 S8 8 44 2 68 3 4S 4 16 5 176 7l7 58 Voorb 6 54 10 80 1 44 6 17 Z Zcgw6 08 10 86 1 68 8 13 Zer M 6 19 10 46 S 09 6 42 Gouda 6 80 7 60 8 18 9 66 10 16 10 67 12 05 12 45 8 80 8 14 8 26 4 13 4 4S 5 47 6 63 8 28 7 50 8 09 9 07 = as Pi 8 8 86 8 41 4 6 86 8 1 7 46 8 49 11 10 84 10 64 6 83 7 60 6 68 1 11 7 07 8 19 7 80 8 83 Ulreclit Woerd ea Uttdewater Oouda Stopt te Bleiawiik Kruiaweg ea Nootdorp Loidachendam UTREOHTGODD A 9 10 11 84 12 60 8 10 8 68 4 43 6 36 10 28 11 61 4 16 6 63 10 31 4 24 AjEiterdaikWp 6 60 fiaada 1J0 9 34 10 44 18 07 1 88 3 48 4 37 S 20 7 09 AMSTEBDA M O O U D A 8 16 9 66 U 8 40 4 26 04 1014 Jaarlij ksch Verslage van de Vereeniging tot voortdurende onderitenning der nagelaten betrekkingen van rerongelnkte visBchera der Reederüen te Katwijk aan Zee en Noordwyk aan Zee In het afgeloopen diensljaar 1893 94 ïijn ontvangen Aan contribution van de reeders te Katwgk aan Zee die zulks gedeeltelgk van de inkomsten der visschers afhouden Tan 70 boniachniten a f 3f210 van 1 bomsch over 1892 93 3 f 213 Aan bijdragen van stuurlieden en bemanning van boniachuiten te Katwak aan Zee 70 54 Aan heffing van Vt P b door de visschers te Noordwyk aan ij Zee gemaakte besommingen 99 1 Aan jaariyksche bfldragen van j 50 eeots en hooger 743 40 I Aan renten 1749 34 Van N N bezorgd bg den beer S J Le Poole over 1892 93 f 1 2 200 pver 1893 94 1 Legaat van den heerA E B6est Tan Limburg te Rotterdam i f 3077 27 I Bij bet einde van dit boekjaar genoten on j del steuning te Katwgk aan Zee 30 weduwen 7 kioderen eo 1 bejaarde te Noordwyk aan Zee 6 weduwen en 2 kinderen te Scheveuin gen 1 weduwe en 4 kinderen In dit boekjiar ia uitgekeerd f 3105 15 gedurende de zomermanndeü per week f 1 25 voor elke weduwe f 0 25 voor elk kind i 0 87 voor een bejaarde gedurende dewintermaanden per week f 1 50 voor elkeweduwe f 0 35 roor elk kind i f 1 05 vooi ee n bejaarde i Het lyapitaaï bedraMb a n i schrgvingiop het Grootboek der gy pCt Natiennle Scheld i 66000 aan beleggingJin d Leidsche Spa Dfc f 290Ö a dépoiitio fA851 73 en in contanten f 426 72 I D Vereeniging betuigt oi en dank aanlallen b hare pogingsn hebbei ondersteund en bljjH baar in de algemeendj hehngatellingVaubpveleni NoueuB de Vereeniging voornoemd 11 H VAN DEa HOEVEJN Voorzitter M J EIGEMAN Secr Penningm De ondargptoekenden nemen de vrgheid ver wyzend naar het bovenstaande verslag de Vereenigiag op nieuw bg hunne welwillende Btftdgenooten aan te bevalen Overdebydragen 1894 95 Sftt binnenkort per kwitantie wordeu beschikt terwyi eitra giften en aanmeldingen Voor gewone cotitributiën van f 1 of meer gaarne wordeu ontvangen Üe Commissie voor Gouda A SCHONEVELD van der CLOET H IJSSEL DB SCHEPPER PöSterUen en Telegraphic Pakketten bestemd voor de Repnhlitk Liberia kunnen thans langs den wpg van Onitschland worden verzonden met aangifte van waarde tot een bedrag van ten hoogste 500 francs Het in Nederland te heffen recht en de aan de vreemde administratiën uit te keeren vergoeding reip 17 cent en 20 centimes per 300 francs Vacante Directies Postkantoor te Heemi tede Jaarwedde f 1500 en vrye woning Solicitatiën iu te dienen vóór G Juni a s By het te dezer dagen gehouden herexamen il bet telegraafradicaal toegekend aan Den directeur van het postkantoor te Hoorn Jhr A H J Bowier den klerk der postergan en telegraphie 2e klasse K de Haan de anmumerairs H B Baron van der Feltz D Aeyelts L J Lyfcïema W de Vnee en aan den geagreerden klerk P J Roussel Benoemd 1 Juni Tot klerk der posteryen en telegraphie 2e klasse G C A Reimeriuger te Amsterdam telegraafkantoor P J J Hamilton te Asten L N H Doove te Koik A Klein te Amsterdam ielegraafkantoor B van Vauren te Gouda postkantoor Mej J van der Beek te Amiterdam Ielegraafkantoor Mej C van Weydom Claterboa te Amsterdam Ielegraafkantoor Mej J M Brink te Amsterdam telegraafkantoor H W de Jong te Amsterdam telograafkantoor E W van Heuven te Amaterdam Ielegraafkantoor H G van Daalen te Amsterdam telegraafkantoor J E do Cetlèe Muller te Amsterdam telegraafkantoor A de Leeuw te Amsterdam bykantoor Comntelenstr J M van Liudschoten te Amsterdan telegraafkantoor P J Roussel te Beterwök Verplaatst 1 Joni de pommies der telegraphie Ie klasse A Boomsma van Leeuwarden naar Amsternam de commiezen der telegraphie 2e klasse H F C Wildeman van Middelburg naar Amsterdam en W P Zeilmaker van Leeuwarden naar Middelburg de commies der telegraphie 3e klasse W Brauckmann van Bokstel naar Osch de tot commies der telegraphie 4e ktaese benoemde telegrafist 4e klasse benoemde telegrafiat A Ilsen van Amsterdam nnarLeeuwarden de commies der telegraphie 4e klasse E J van Braband van het hijkautoor aan de Veerkade te Rotterdam naar Deventer de klerk der posteryen Ie klasse F J C Voortbuis van Beverwyk naar Wyk by Duurstede de telegrafist D Pronkar vïu Deventer naar Leeuwarden de klerk der postergen 2e klasse C L A Klop van Wgk h Duurstede naar Hellevoetsluis de klerk der telegraphie 2e klasse G M C Verschoor van Amsterdam naar Rotterdam de klerken der posteryen en telegraphie 2e klasse H Lieman L J Rietbergen en Mej Z Diemont van Amsterdam telegraafkantoor L R Nieawkerk van het bykantoor aan de Crom mei in straat te Amsterdam en Mej J W A Haver Droeze van Gouda postkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor 1 Juli De commies der telegraphie 2e klasse J Hekksma van Arnhem naar Amsterdam Verlenging van verlof verleend wegens ziekte aar den cpmmies der posteryen 3e klasse J Brouwer ten spoorwegpostkantore no 4 Standplaats Arnhem tot IG Aug b s B lteolaodsch Overzicht De Franache budgetcommissie ia gekozen de meerdetheirf is tegen het begrootingsontwerp der regeering Wat de jroorgestelde inkomstenbelasting betreft deze zal door de commissie waarschynlyk worden aangqu inen met 17 tegen 16 stommen Een der Franache bladen geeft eenigte cyfers ten hewyze dat de Orleanisten en Bqftiapartisten wemig kans hebhen in Frankryk In 1889 telde de Kamer 387 republikeinen op 284 leden thans 514 op 581 De tegenstanders der re pobfiek zyn do van 197 gedaald tot 67 De Senaat t lde ioen op 300 leden 07 tegenstanders nu slechts 37 De Prov Staten telden in 1889 op 2449 ledeu 931 monarchalen en Bonapartistenj thans op 2845 leden niet meer dan 643 Eindehjt in 1882 werden by de verkiezingen uitgebracht 4 353 775 in de republikeinen en 3 694 208 op mouarcbaleu en boülangisten Iu 1893 steraden 5 990 775 in republikeinscben zin en elecbts 1 196 744 anders De prins van Orleans en Victor Bonaparte hebben dus weinig vooruitzicht De feiteiyke overwinning die het kabinetheeft behaald verwekt iu Hongarye groote geestdrift Ter eere van den ministerpresident had in de Zondag gehouden vergadering van de liberale party eene enthousiaatii cha betooging plaats BanfFj hield eene redevoering waarin hy den toeatand uiteenzette De regeeriog zide de minister staat onwrikbaar op den grondslag der wetgeving van 1867 Zy wil de rechten die iu de overeenkomst met Oosteuryk zyn gewaarhorgd Oük uitstrekken tot de buitenlandache politiek Dat is geen nieuwigheid alle Hongaarache regeeriugen waren op dit punt van dezelfde meening Dit laatste werd door Banffy gezegd in antwoord op de bewering van enkele bladeu dat vorige ministers de rechten van Hongarye oiet hadden gehandhaafd In dezelfde vergadering zelde de minister van onderwgs Wlassitch dat de regeering de verzending der kerkelijk politieke wetten naar een commissie zal voorstellen Zy zal toouen geen duimbreed van haar beginsel af te wykeu De liberale party wil gebruik maken van de neerslachtigheid der clericalen en de verworpen wetten dadelyk opnieuw by het Magnatenhuis indienen De regeering wil daarentegsu de behandeling in het Parlement verdagen tot den herfst Zondag vonden in het Zwitaersche kanton Zurich twee interessante volkastemmingeu plaats de eene over de wet tot verplichte veeverzekeriuR de tweede over de wet op de successierechten Tegen het eerste wetsvoorstel bad zich geen oppositie kenbaar gemaakt het ïs dan ook aangenomen Daar di landbouw in het kanton Zurich zich sedert jaren steeds meer op de veefokkery werpt begon ranu langzamerhand de noodzakelijkheid te gevoelen aan staatshulp en medewerking teneinde de verliezen bij veeziekte niet te zwaar te lateu drukken op de individueele landbouwers Het sluiten van de grens voor ziek vee is een maatregel dien men in Zwitserland omdat men er weinig nut aan toekent zelden toepast Van de verplichte veeverzekering verwacht men daarentegen de gunstigste resultaten Daar ook de boerenbond zich verklaard had ten gunste van deze praktische poging tot opheffing van den landbouw verwachtte men niet anders of de wtt zou met glaus het referendum doorstaan Anders stond het met het wetsontwerp op hot successie recht Het is in den kantonaleu raad goedgekenrd door een liberaal den ocratisch sociaal democratische meerderheid stootte evenwel in conservatieve kringen en hy den rechter vleugel der liberalen op krachtigen tegenstand Ook de Boerenbond bad besloten te stemmen tegen deze wet Zoo was het lot van bet ontwerp tot het laatste oogeoblik onzeker De telegraaf heeft reeds bericht dat het ia verworpen met 34 190 stemmen tegen en 21 378 vóór Voornameiyk nerd de wet bestreden omdat men er in zag een at te groote macht van den staat om zioh te mengen iu het particuliere vermogen waardoor men meer deverwezeniyking der socialistische eischen nabykwam Van andere zyde merkte men daarentegen op dat men met deze wet nog verre verwyderd zou zyn van den socialistisch en staat doch dat het hoog tyd wordt de grootere vermogens wat zwaarder te belasten Eenerzyds zoo dit bereikt worden door do inventarisatie van overheidswege by alle sterfgevallen de fiacua neemt den inventaris op van eiken familie waarin een sterfgeval voorkomt hy raamt de belasting en maakt daardoor elke belasting onderfcruipingonniogeiyk Zulk pen inventarisatie van overhefdawege bestaat reeds in de kantons Bolothurn Appenzell en Schaffhausen Voorts wordt ook een recht geheven vau de directe snrceasie evenals van de erfopvolging tusscheu echtgenooten Daar iu het kanton van jaariyks 7000 sterfgevallen in circa 2000 gevallen echtgenooten achterbiyven in 3000 gevallen kinderen voorhanden zijn beraamt men de meerdere opbrengst dezer belasting door de voorgestelde hervorming op ongeveer 250 000 fr jaariyks Eindelijk draagt deze belasting nog een progressief karakter zoo zelfs dat by nalatenschappen in den achtsten graad 24 der erfeniasom wordt geheven Tegen deze sterke progressie vobrat keerde zich de oppositie op grond dat zy een socialistisch mgrypen van den staat in private rechten zou zyn Van belasting vry blyfF by een aandeel van kindereu of echtgenooten slecht een som van 5000 frcs Het vordert oog niet in het Oosten de grootste onzekerheid beeracht nog steeds omtrent de einduitkomsten van het vredesverdrag en de interventie Naar Reuter uit Petersburg aan de Times seint wordt er thans de aandacht op gevestigd dat Japan wat het opgeven zyner aanspraken op Liautong en Port Arthur betreft met de Enropee che mogendheden en niet met China onderhandeld heeft de bezetting ot niethezet ting van dat schiereiland ia dus volkomen onafgankeiyk van die van Weihaiwei welke een aaug legenbeid vormt die uitsluitend Japan en China aangaat Of dit een Russische of een Japanache opvatting van de quaestie is blykt niet maar zeker is zij een verstandige Japan is nu bereid dadelyk Liautong te opte ontruimen en is daarmee reeds begonnen indien het de specinle schadovergoeding heeft ontvangen welde geheel onafhankeiyk is van de knjgsschatting De Russische bladen betwisten nu weer Japan s aanspraken op een protectoraad over Korea Wy meenden dat er in het vredesverdrag tiiot dat van de onafbaukelykheid van Korea gesproken werd dat Rusland zooveel over Korea gaat spreken ia geschikt om zeker wantrouwen te doeu ontstaan De Fran kf Ztg spreekt van een terugtrekking vnn Duitschland indien Rusland nogmeer pro yt zou wenschen te trekken uit de zege welke Japan bevochten heeft 34 8 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Woensdag S2 Mei 1896 No 1808 25000 No 461 8403 9508 14877 en 18072 ieder 1000 No 5992 7201 3608 ea 14313 ieder ƒ 400 No 1575 5978 16890 en 17127 ieder SOO No 61 784 8107 0188 10318 13729 14670 1605S 15648 16922 17470 17687 19154 en 1918S ieder ƒ 100 117 8166 6817 391 3199 6463 513 3289 5463 688 3387 5436 702 3466 E535 786 3530 6558 1033 3759 6719 1143 3816 6746 1220 8830 6802 1469 3854 5811 1475 3891 5812 1542 3965 6921 1562 4017 5931 1637 4056 5036 643 4131 6016 Prijzen ran ƒ 70 68 3018 6197 7844 9861 12671 J 6207 19106 7986 9896 12746 15818 19193 8019 9937 1S76S 16347 19181 3020 9965 11844 15435 19209 8022 9971 12887 15738 19362 8105 10126 12967 16005 19400 8121 10168 13020 16027 19461 8268 10175 13031 16169 19S04 8340 10197 18110 16206 1964S 8345 10208 13207 16227 19565 8421 10452 13271 18810 19602 8493 10454 13647 16321 19678 8619 10468 13568 16471 19760 8678 10604 13690 16573 19904 8863 10918 13726 16595 19938 8898 11083 18741 16314 19950 1763 4414 6028 8976 11226 13827 16987 19959 1795 4449 6098 8994 11270 14173 17316 19983 1901 4472 6176 2172 4507 6437 2312 4519 6680 2351 4660 6641 2369 4661 6730 2398 4682 6783 8655 4765 6816 2602 4788 6859 11279 14222 17536 19986 11361 14248 17685 900989030 11448 14254 17606 201409091 11623 14339 17861 201589109 1164 14882 17888 204119868 11864 14674 17926 104749396 11895 14742 17929 204949402 11961 14791 17995 80675 2636 4804 6926 9591 12000 14340 180S7 20J80 2661 4948 6963 9599 1825 14845 18031 20787 2828 6005 7169 9603 12261 14881 18818 S0784 J891 5014 7389 9658 12302 14908 18428 20790 8958 6061 7480 9783 12417 14948 135i9 80900 8966 6078 7180 9763 18434 18071 186S4 80995 3009 6173 7636 9889 12683 PülEAPLIJIBS A van OS Az Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam lotkoert 81 MEI S l 100 a 10 101 82 83 i 83 83 M 84 S6V 35V 7y 97 106 lóëv 68 89 I 29 SA 112 88 481 l z 80S 649V 108 7 lOl s 808 1 72V 108 109 977 71 37 37 UI 110 97 184 188 105 81 61 1 7V 64 88V ss A 103 lOlV mu 88 8 l lOSV 102 1401 182 iH iI Vii 1081 67 98 38 18 131 4 100 88 83V4 118 108 40 62 5B 15 888 198 lOS s lOS i 108 IC8V ua 126 98 SiDSELlKD Cert Ned W S 81 dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi HoNOi Obl Qoudl 1881 88 4 iTiUï Inscbryving 1868 81 5 OosTKNï Obl in papier 1868 5 dito in Eilrer 1868 6 PoMüOil Oblig met ticket 3 dito dito S EueuliB Obl Oost 2e Serie 5 dito Geoons 1880 4 ditobijBotbi 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Srina Ferpet loliuld 1381 4 To llu Bepr Oonl leen 1890 4 Geo leoning serie D Geo leening serie C j otdAiu 11ep Eco y oM U98 5 Mjllco Obl Buit Sob 1890 6 Vhnbzcila Obl 4 oabep 1881 AllSTBUBiX Obligetien 1861 S i aoTTïMiH Sted leen 1886 S i NlD N Afr Hendelsï and Ar ndsb T b M i Oertifloaten DeuMaatsobappü dito Arnb Hypotbeekb pandbr 4 Cult My der Vorstenl aand s Gr Hypotbeekb pandbr 4 Naderiandeohe bank aand Ned Handelmaatsob dito N W Il Pao Hyp b pandbr 5 Rott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTENï Oost Hong bank aand Büai Hypotheekbank pandb 4Vi AMSïiKi Equit bypoth pandb 5 Maiw L G Pr Lien eert 6 Nbd Holl IJ Spoorw My aand Mij tollipl Bt Spw aand Nod Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTiLl Spoorwl 1887 89 A lobl S Zuid Ilal Spwmij A H obl 8 Poli Warsobau Woenen aand 4 RtJSl Gr Euss 8pi Mij aand 6 Baltisobe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 8 Ksrsk Ob Azoir Sp kap aand 8 Losowo Sewast 8p My oblig 5 Grol Vitebsk dito oblig 6 ZnidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 AmnniA Cent Pao Sp Mij obl 6 Oiio k North W pr 0 r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denrer Kio Gr Spm eert T a Illinois Oootral obl in goud 4 Ü itr li NasbvilleCert T aand Mjeiioo N Spw Mij lehyp o 6 MÜBS Kansas r 4 pet pref aand NiYork Ontario h West aand dilo Fonns Obio oblig 6 oiegon Calif Ie byp in goud 8 St Paul Minn It Mauit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O 5 OinJlDi Can Soutb Cert v aand VBH C Rallw kNaï leb d e O Amsletd Omnibus Mij aand Rotterd TramwegMaats aanil Kbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand S Beioii Stad Anlwerpenl887 2 Stad Brussel 1886 2Vsl HoKG Tbeisi Segullr Gesollsoh 4 OosTENR Staatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 SpiSJB Stad Madrid 8 1868 Ver Nsn Bea Hyp Spobl eert M A R £ T B B BI C H T B M Qouda 22 Mei isosf Waarsohijntijk tengevolge de ongewone marktdag wad de graanmarkt heden van geen beteekenis Tarwe Zoeuwsoba 6 a 6 25 Mindere dito 5 60 ü ƒ 6 80 Afwijkende 4 75 i 5 26 Polder 4 75 i f 5 60 Rogge Zeeuwsobo 4 80 i 4 60 Polder f 3 75 a 4 Buitonlnndsobe per 70 k ƒ 4 10 a 4 40 Gerst Winter 3 26 a 3 75 Zomer 3 a 3 60 OUeïallier 4 60 I f 6 60 Haver per beet 2 50 a 3 26 per 100 kilo 6 50 a 6 26 Heunepsaad Inlandscb 8 60 ü 8 7 Buitenlandsohe 6 60 i 6 76 Kanariozaad 3 60 a 9 60 Koolzaad 6 50 i 7 76 Erwten Kookerwton 4 Niet kokende il Bnilenlandsche voorerwten por 80 Kilo 6 a 6 50 Boooen Bruice boonen Witte boooen ƒ a f Dnivenboonen f Paardenboonon ƒ Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 6 35 it 6 50 Cinquantine T i f 7 26 Veehiekt Melkvee red aanvoer handel en prijsen matig Vette varkens weinig aanvoer handel vrij wel 14 4 17 ot per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig IS l 1 gt per half KG Magera biggen goede aanvoer