Goudsche Courant, vrijdag 24 mei 1895

No 6667 Zaterdag 35 Mei 1895 34ste Jaargang GELD LOTERIJ m mm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Jitgare dezer Courant g eschiedt da gelijk met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN A DVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regek k 60 Centen iedere regel me r lO Centen tiroote letters worden berekend naar plaatsruimte r Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd htndel matig 0 40 h 0 70 per week Vette ohapoD geen aanroer Weitammeren red aanvoer handel vlug 6 il ƒ 18 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 6 k 9 FokkaivereD 10 a ƒ 17 Aaogeroerd 65 partyen kaas Handel vrü wel Ie qual ƒ 28 ï ƒ 25 2e qual 19 l ƒ 81 Zwaardere hooger in prys J oordHollandsoha ƒ a ƒ Boter goede aanvoer handel matig Gopboter ƒ 1 a ƒ l IO Weiboter 0 80 k ƒ 0 90 p Kilo AOVERTENTIBN Heden overleed na eene langdurige ODgeeteldfaeid onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder Mejnffroaw AALTJE STEVENS Weduwe van den Heer GeeKIT DK Moou in den ouderdom van ruim 81 jaren W d 3 G Dï MOOIJ TAN HAiPtHS A J Du MOOU K D MÜOIJ DB Koster Wed G DE MOOIJ ScflUILE NBUEG W OB MOOU P C DX MOOU ROTBOHUD Gouda 21 Mei 1895 De ondergeteekenden betuigen hunnen harteiyken dank voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bg bet overladen van den Heer JACOBUS NICOLAAS SCHELTEMA Rustend predikant bg de Remonatrantaebe broederschap en oud archivaris van Oouda G SOHELTEMA BoRKB Dr P 8CHELTEMA L P SCHELTBMA KoCH A M SOHELTBMA O WOUTMAN J C WOUTMAN SCHELTEUA 20 Mei 1895 Atrutgrdam Aartiwoud De Entrees a SO Cts üEa te Amsterdam zijn zoolang de voorraad strekt è 40 Cts verkrijgbaar bij A Brinkman Zn PiVJEKUS LANGE TIENDEWEG D 60 DK ORAITDS JKAOASJWS DV Frintemps T E PARIJ S Zenden gratis en franco de generale geiUoatreerde catalogus m d hollandsche en fransche talen bevattend de nieuwste modes voor het Zomerseizoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan H JULES MUZOT C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen in voorraad by dii Printemps worden eveneens kosteloos toegezonden doch men geUeve duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Verzendingen naar alle I anden derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Correspondentie In alle talen WIJNHANDEL VA ALPHi LEDEBOER TB nOTIEBDAH Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 g emakkelijke methode LEERTIJD i h weken 2 lessen per week leergeld f 10 Mejuff Q DE JONQE Onder de Boompjes P 265 Op verlangen wordt ook lea aan buis gegeven TANDARTS E CASSÜTO MARKT 154 GOUDA nitgpzonderd Zondags te consulteeren van 10 tot 5 uur Allerwege bekrooud metEereDiploma s Goudenen Zilveren Medailles benevens EereDiploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 ia het Wereldberoemd Druiven llorst llonig Extract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DS HüNIGBLOEMc H van Schalk Co gevestigd te s Qravenhage G BU middel is ot kan worden uitgevondeu welke de Melianthe overtreft het ia ONJSJEBROMPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OJVMIDDJELIJK de strengste hoest eu verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prya worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 cts 70 cts en ƒ 1 met ge bruiksaanW zing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te a Graven iage tjgr Verkrijgbaar bi F H A WOLFF Drogist Markfc Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C RATELAND Boskoop B V WIJK Oudewatcr GEVRAAGD om dadelijk in dienst te treden 2 Eloempottondraaiers Adres C FILIPPO HAZMBSWOUDM Böndök PDIKB OUDE tföFjfe PDIKB OUDE ♦ a SCHIEDAMMER GEKEVEE MSrks NIGHTOAP Verkrijgbaar by M PEETER8 Jz NB Als bewija van echtheid is cacbet ea kurk steeds voordien van den naam dor Firma F HOPPE UITTREKSEL van het Trekkmgsplan De hoofdprijs bedraagt in hei gehikkigst geval event 500 000 MABK Uegpecilicaerd zijn de pryzen ala volgt 1 ik M 300 000 115 000 ORIGINEELE LOTEN 57 700 Prijzen UB o f daa Ie belfl Uii allo loten moet dus met eün prija uitkomuii De hoofdprijs bedraagt in het gelukkigste goral event 500 000 Mark De trekking der priyzon vindt folgens voorstaand trekkingsplan ptsatfl Alle 57 700 prljzeu orden in 7 spoedLg op elkan völgeöde afdoeliogea uitgeloot en dadelylc contantjMtbetaald 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 56 000 50 000 40 000 20 000 10 000 6 000 3 000 2 000 1 000 400 300 200 150 155 134 1 a 1 a 2 1 il 1 i 1 il il a1 il a 31 i 56 i 106 il 231 a 812 a 1415 a 20 il 100 a 32 i 54893 a Het officieele trokkingoplan dat graiüp jj ieder toegezonden tot gevoegd wordt bevat een Dauwk nrige opgave t an alle in elke afdeeliag uitteloten prijzen eren aU ook bet bedrag dat meo moet toezenden voor de loten van elke afdeeling Du prijs voor de origineele loten wordt door de regeel ing vastgosteld en bedraagt voor de eerste trekkingsafdeeliug Ncfl 3 60 voor beele orgineele loten Ncfl l SO voor halve origineele loten Nep 80 voor kwart origineele loten Tegen toezending van het bedrag in Hollandsche banknoten postzegels of ook per postwissel worden de origineele loten mot het ofBcieele trekkingsplan direct tooguzonden Mocht bet trekkingsplan ntet naar wensoh zgn dan worden de loten voor het begin d r trekktnif gaarne weder teruggenomen en Jul daarvoor totgezonden bedrag weder geretourneerd Wy kunwft dit te eerd r doen daar wij overtuigd zijn dat iedereen de voordeelige en veel kam garende indeehng van het trekkingsplan zal erkennen OfRcieele trekkingal sten worden dadelijk na iedere trekking toegezonden Om alle orders te k innon uitvoeren yerzoeken wij deze da del jk te zenden in elk geval vódr dei l OO 98 etc Alle 57 700 Prjjzen bedragen tezanjen 11 348 795 MIt 31 IMËI 1 s Hoofd Loterij Bureau ISEKTHAL Co H MBIJRe P S De Uambiirfcer Getil Lotenj bostaat reetls langer dau 100 jaar en beeft tweomanlper Jaar plaats OilEe Plrma is eeo der ftudsto Hoofil Loterij Bureaux Wij waren reeds flikwijla Iq de güiegenheTd rooce Hoofdprijzen ook naar Nederland te zenden In de laatste 7 jaarbadden wij het bijzondere genoegen aan onze klanten de volgends Uoofdpryzen te kunnen uitbetalen M 800 000 op No 6108S getrokken 14 6 1891 M 76 000 op No 1S106 getrokken 12 10 1898 200 000 200 000 200 000 100 000 lOO tiOO 76 000 S2219 2S963 66S7S 61038 6 6346 23366 65810 46724 46613 82168 66169 79478 4 11 1887 I 76 000 23 10 1891 I 60 000 26 4 1S9B I BB OOO 29 4 1889 j 61 000 11 11 1893 I 60 000 2 4 1890 I SO OOO 8 10 1890 24 10 1690 12 1 1888 n l 1894 13 12 1888 5 1 1893 en verder verscbeidene prijzen M 80 100 16 000 lO ClJO 5000 300O ÏOOO etc Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao DcBlmat g door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied T rbe rde fitbrtcatle en uitsluitend g ruik van fijn en fijnste grondstoffen garandeerei ien verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud det reap Eüketten De Firnia behaalde 37 Brevets als lïofleverRiiclerj 44 Eere Diploma s gouden eaz lltedallles ce bewijs van uitmuntend fijn brika it Koeds 1S74 schreef de Accade üe national ihi Parih Nous vouB déoemons une Hedallle d or première clastie en oohtidöration devotre exoelleute fobrloation de Obooolat bonbons variös eto eto Stoltw rck t fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunfiseurs Banketbakkers enz enz Generaalverteg woordipeï voor Nederland Julius Hattenklodt Amsterdam Kalvorslia it 103 IBWBHBBMBMM 4 pCt PAlTDBItlEVEir VAN DE Pester Valerlandischer Ersler Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 BoreDgeDoemde Faadbrievco n nomio Bl groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzion van lialJjaarlijkBche Coupons per 1 Maarl en 1 Sopt9mbo jÈ ea efioabaar a pari door middel Tan batrjaarlijkaohe mtloting De Coupons zijn thans en ook in de toekomst vrg vnn belaatiög rolgnna Je Wet vaa 1889 A t 30 5 10 zg ziJD evenala de uitgelote Pandbrievon betaalbaar te Budapest Weenen en te AlüSteifr dam ton Kantore van ondergeteekenden tot don koers van den dag Volgonfl de wet van 1876 ia op do gezamonlijke verpande bypotheVen prioriteit der houden vaaPandbrieven ingescbreveu waardoor buu het recht op do bypothecaite aohuldvorderingen in de eeiataplaata ia gewaarborgd De ondergeteekenden verwijzende naar hun Prospectus van 19 Januari 1 1 eo het Jaarrertlag dor Instelhng over 1894 berichten dat zij voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Pandbrieven van de Pester Vaterl ndiacher Erster SparcassaVerein tot den koera van den dag WEKTIIEIM GONPERTZ AMSTERDAM Moi 189B Couda Soelpersdruk raa A Bkihkiun k Zoo BINNENLAND GOUDA U Mei 1895 Heden middag ten half twee had op het Raadbaifl alhier de sAubeeteding plaats ran htt ond fhoud der kaaimuren langs de rivier du iJiel en de wateren en grachten benevens de rieugelmuren bg de bruggen en alaizen bioneo dezs gemeente gedurende 1895 Ingeschreveu werd door J de Jong te Goada Toor f 4447 W Bokhoven te Goada 4430 Joh Vermeer te Hekendorp 3783 J J Dnitn te Goada 3 63 C W den Hoed te Stolwy kera aia 3265 en J H de Wilde te Gouda 3235 Hedepmorgen werd te Boskoop aanbesteed het maken van 25 Meter basaltmanr beneTSDS de behe ing ran 33 Meter lageachreveo werd door J Alblaa te Waddinxveen TOor i 2283 J J Doym te Gouda 2267 Ö T Leeuwen te WaddinlTeen 2249 V Otterloo te 2190 en C P W DeflBing te Gouda 1985 Gisterenmiddag heeft oen wielrijder een kind van K in de Üude Gonwe aangereden zood t fneeBkuadigu hulp noodzakelgk was Gisterenmorgen passeerden drie wielryders waaronder eon 11 jarige jongen den Rotterdamschea dgk Ben Tijftal Gondsche jongens hadden zich achter den heg verscholen eu stopten op een oogenblik een lat tassohen het wiel der machine van den 11 jarigen loodat liy zyn reis niet meer kon vervolgen Du schade aan de velocipede toegebracht was nog al belangrijk Dit veelbelovende yijftal is door de politie opgespoord Voor bet examen Tan onderwgzer slaagden o a Woensdag de hh C A Emeisen P van Brenkelen Hiermede zgn alle leerlingen der normaalschool die zich voor het eismen haddeo aangegeven drie dames en vier heeren geslaagd Zg die zich aan het examen voor de akl van hoofdondeVwgzer of hoofdonder wijzer ei waarvan het schriftelijk gedeelte op 26 Jam zal plaats hebben terwyl het mondehng onderzeek op 17 Joli zal aanvangen wenschen te onderwerpen gelieven zich vóór 10 Joni aan te melden l y en voorzitter der commissie voor welke zj verlangen te verschynen met overl ging v p PEVILLETO 1Q3 € 31 Ssi Vit MZxeedicL 1 O Ivar Ivar waarom wierpt gij mij door uw gemis ttan liefde ia den poel van ellende I Gij zijt de bewerker vaa mrjü ongelukkig lot op u rust dua de plieht het te verzaohten Ik wacht u heden avond b tante ik moet kraoht verü inelea om morgen eene vriendBchap te huichelen die ik verfoei en welke ik weet dat ook Alma verafschuwt jrDaarom bespiedt z mijne minste bewegingen zij moet de zwakheid van mijn hart aan mijn man koaaen verraden om mg daardoor voor mijn geheele leven te onteeren Dit Ivar is de hoogste wenöohvan uwe edele echtgenoot Ik vind niets edels luzulk een karakter Gg wordt met ongeduld gewacht door Constauoe Alma geleek inderdaad een marmeren beeld zooaU tg daar me een brief in de hand zat Het was alsof ieder woord daarran de uitwerking gehad had dat haar bloed in de aderen stolde Nadat zjj lang gezeten had nam z i de enrelopfie op en los het adres Ja d brief was aan haar gericht maar hoe dit te verklarenP Ëeoe veiwisleling van brieven was de eenige waaraohijnlgke reden Alma schelde Heeft da kotcht vtn da barones niet méér brieven a geboorte akte b getoigschritt van zedelyk gedrag c reeds verkregen akten en toelatiagea d bewi 8 van tweejarige werkzaamheid aai eene of meer scholen De voorzitters der commissiën zgn van de commisaïfl te Breda W J P van Oppenraay te Oosterwijk te Ari bem jhr mi J B A J M Verheyen te Loon en Zand te Haarlem G Blokhuis te üorinchen te Utrecht J C Fabius te Delft te Zwolle mr A G A baron Sloet tot Oldhais t Zwolle te Groningen J Wijn te Sappemeer De voorzitter der commissie te Utrecht noodigt hen die zich bij hem aanmelden uit om byzondere wens ïben ten aanzien van hel tydstip voor het mondeliog examen reeds by de aangifte met opgaaf van redenen kenbaaite maken De aad van Schiedam besloot zoo mog lyk by minnelijke schikking op den ondbur gemoester F J van Dyk van Matenesae eo de heeren die sedert IBJS aldaar wethooden ZQü gerweest of op bun erven te verhalen de som van 50 000 zynde dit na aftrek vau den borgtocht van den vorigen gemeente ontvanger het restant van het tekort dat dez in BQu kaa had De bedoelde wetbonders z n de heeren J Lechner J A Nolet J B Nolet J Loopnyt M Elzevier Dom en C J Loacq De 4 eerst genoemden zyn overleden De rechtbank te Utrecht zal op 30 derei uitspraak doen in de volgende treange zaak Den lln Maart kwam zekere W M ti Zeist ten huize van den heer L W R S executeartestamentair van wyien den heer aldaar Na eeo korte woordenwisseling waarby S aan M toevoegde sHeb je bewijzen dat je in het testament staat kom aan geef ze dan t had M een piatool te voorachyn gehaald en daarmede eerst drie schoten op S en daarna een in zijn eigen mond gelost Geen dezer schoten is doodeiyk geweest Uit het verhoor blgkl dat bekl vermoedetijk een natnurlyk kind is van den overleden C die tgdens zyn leven steeds voor het gozio M had gezorgd op grond waarïan verwacht werd dat ook v n testajient gunstige bepalingen voor hem zon bevatten Toen dit niet het geval bleek te zgn had M zich eenige malen bij S vervoegd het laatst met het ge noen d gevolg Bek beweerde dat hg vooraf niet h i voornemen had gehad 4e dooden al hail by te voren wel eene daarover gedacht Het afgegeven vroeg zij den bediende flja een voor den graaf was het antwoord f Uet IS goed Én hiermede zond zij den bediende weg Een uur later reed do gravin in haar njluig gezeten weg Toen Ivar te huis kwam gaf zijn bediende hem een brief maar nauwelijks had hij dien geopend en er een blik waarin spoedig de schnk te lozen was in geworpen of baron Stjernburg het zioh aandienen De baron was zeej bleek toen hij binnentrad rte knecht van mijne vrouw is hier geweest met een brief Ik wilde gaarne zien wat zy u schrijft zeide de baron driftig ZohT gaarne antwoordde Ivar en reikte hem den brief toe i maat Constance heeft aan myne vrouw niet aan mij geschreven De brief bevatte slechts deze regelen nfLiave Aima 1 tk hoop dat gij uw woord houdt en den dag van morgen by mij doorbrengt dan zullen wij het plan voor het liefhebberij stukje opmaken Uwe vriendin Conatanoe De baron gaf het brieQe met een gedwongen glimlacfi terug en zeide pik dacht dat zij met u correspondeerde Met iqii r t beden niet antwoordde Ivar Dit is geSfK terwijl ik uit was voegde hij er koeï bü De baron veranderde van ondwwerp en ging kort daarna heen De graaf riep zqn kamerdienaar binnen iJHad de knecht van de barones meer dan éóa briWP Jt één voor de gravin pistool beweerde hij van een vriend geleend te hebben om een hond dood te schieten Door onvriendelijke bejegening van den heer S was hg driftig geworden en had toen de daad gopleafd Voorts werd medegedeeld dat bg het uithalen van de revolver een l rief uit zyn zuk was gevallen gericht aan jbr H te Utrecht waarin hg dezen bedankte voor al het goed hem bewezen en de hoop uitsprak dat de Hemel mocht verhoeden wat misschien dien Rvond 11 Maart ten haize van S zou gebeuren Deze brief was voor het 0 M een vao de hoofdgrondeo waarop hy de overtaigioi grondde dat M de daad te voren had beraamd Hjj eischte acht jaren gevangenis De toegevoegda verdediger mr Tiboel fan den Ham betoogde dat de brief het voornemen minder onaanuemelgk maakt maar toch niet voldoende bewgst Ook omdat de toegrbracbte verwondingen den getroffene niet id ernstig levensgevaar hebben gebracht en de dader berouw toont hoopte hy dat de rechtbank zich zal bepalen tot een geringe stra In de Rotterdamsche Diergaarde is met het meeste sncees een gewichtig werk verricht Ëeo 22 tal wilde dieren ala leeuwen tggers panters jaguars enz enz zgn uit de oude naar d niöQwe roofdieren galery overgebracht Beeds voor eenigen tyd gaven w een beschrgviug van dit hoogst sierljjke nieuwe gebouw dat naar alle eischen der wetenschap ingericht over een breedte van 50 M 12 bnitenen 16 binnenhokken bevat Voorti bad ook eeu belangrgke aankoop van roofdieren plaats nl drie bijeen levende tggerf waarvan de twee wgfjes uit Bengalen en het mannetje ait Siberië De laatste is een even zeldzaam als merk waardig exemplaar uaarvan de III Ztg een interessante beschrgviug met teekening gaf Het is dan ook het eerste volwassen exemplaar dat uit Siberië naar Europa werd overgebracht Op den eersten aanblik zit t men dadelijk dat bet een geheel ander ras is dan de tygers uit de warme streken de huid is veel langhariger waardoor het dier een kolossalen omvang vertoont Zeldzaam is voorts de makheid van dit dier en niettegenstaande zyn geheel anderen landaard kan bg bet zeer goed met zgn Bengaalsche vrouwen vinden Nog werd een zeer fraai paar panters aangekocht zgnde een gevlekte en een zwarte De nieuwe roofdieren galerg zal thans bevatten 5 koningatygers als 1 nit Siberië 2 Qit Bengalen 1 uit Sumatra en 1 ait China 4 leeuwen 2 paren waarvan 2 uit Afrika en 2 flWaar ia de gravin nu Zij is uitgereden Goed Heeft de baron u niets gevraagd P Ja toen hij ging Wat rrOf de knecht van do barones meer dan i i a brief had jEa wat hebt gy geantwoord P wDat hy er moar één had ffBest Zeg aan den bediende van de gravin dat er ook een aan mij is afgegeven Ja f Maar gy zorgt dat hy dit verzwijgt begrepen Mijnheer do graaf kan er op rekenen Toen Ivar des middags do eetzaal binnentrad vond hij Alma reeds daar Zy stond san eeu der vensters met den rug naar de deur gekeerd zonder op het geluid der voetstappen van den binnentredende van stand te veranderen Ivar ging op haar oe zeggende Gy hebt mij van het genoegen beroofd u naar de tafel te geleiden Nu keerde Alma zioh naar hem toe Haar gelaat was bleek on koud hare houding trotach en edel o Dergelijke ceremoniën zijn overtollig myn vriend De bediende trad binnen er was gediend ea de beide echtgenooten zette zich zwijgend aan tafel nHebt gy van daag ook oen brief vnn Coastanoo ontvangen vroeg Ivar iu het Fransch om den bediende geen deelgenoot van het gesprek te naken Jal antwoordde Alma lakoniek en zonder hem aan te zien Ivar veranderde van kleur en iweeg uit Indië 2 jachttggers uit Perzie 1 paar oude en 1 paar jonge Poemas 2 Aftikaansche luipaarden 4 Javaaosche panters en 1 jaguar Wat de hokken betreft valt nog te vermelden dat behalve tafels ook boomstammen en verhevenheden zgn aangebracht welke van praktisch nut te achten zyn bg het bg elkander brengen van vreemde dieren De roofdierea galerg zal de Diergaarde zeker tot lieraad strekken De heer mr J A Levy zyn bekend atandpnnt in deze innemende betuigt zgne inetemming met het betoog van de Arnh Crt t omtrent de onbevoegdheid van de gemeenteraden tot het vaststellen van bepalingen tegen vermomde bedelarg ala zgn opgenomen in het door de leden der Uiirecbtsohe vereeniging van burgemeesters en gemeente secretarissen samen gestelde schema Maar hg voegt er by dat men hier niet nog slechts met een schema te doen heeft maar dat dergel ke verordeningen reeds in verscbilUnde gemeenten in werking zgn terwijl van eene vernietiging uit kracht van art t53 der gemeentewei nog niets U vernomen De zaak is deze c schrgft mr L Onder vigneur van art 2 der patentwet breidelde de Hooge raad de kearomanie der gemeentebesturen die sach ondeiwondeu inbrenk te maken op de vrgheid van handel beroep nering ot bedryf Dit plechtanker dezer ran oadi in ons vaderland bestaande es geëerbiedigde vrgheid is met het vervallen der patentwet weggesli fen Ik heb hy de behandeling der heil ry f sbel as ting de aandacht gevestigd op dit punt Toen echter gelyk later zonder gevolg Bedoelde vrgheid ligt thans nog slechts voor anker by art 150 gemeentewet Ditvoorschrilt is dan ook van uwen leaderc schering en inslag Terecht natourlgk Maar de nietswaardige Bchgngrond waaraan men zich vastklampt is art 135 gemeentewet waarby den plaatselgkeu besturen vergund wordt voor hoL belang der openbare ordec in de gemeente ie waken Dit is het middel om art 150 gimeentewet weerloos te maken Op grond der piaatselyke ordec berust men in de rechtsverkracbting gepleegd tegen kleine lieden Hit zyn immers maar marskramers lucifersverkoopers en dergelgken Men ziet niet dat in hun recht sVenetië s rechte wordt aangerand De ellendige voorwendsels zgn voor het grgpen Zy zgn zoo lastig Het platteland is zoo slecht bewaakt Het zgn vermomde bedelaars Louter hol gezwets den inict nietwaard diu er aan wordt besteed Op het lastigc zjjn staat geen straf Waie dit wel het gevil velen ook niet marskramers Gedurende den maaltijd werd er verder geen woord gewisseld Toen deze geëindigd was en de beide echtgenooten zich alleen in het salon bevonden zeide Ivar nadat hy zioh ia een leuningstoel geworpen had f Gy zyt dozen voormiddag uit geweest Ja Alma zat op eene kleine sofa tegen de rugleuning aan Zyt gy hij mama geweest P Neen bij Constance Hadt gij iets bij haar te doen Ja ik faad eene vergissing te herstellen Er ontstond eene pauze gedurende welkö Ivar met blijkbare ongeduldigheid een marsch op de leuning van zyn stoel trommelde Eindelijk haalde hy een brief uit den zak en reikte dien Alms o er met do woorden Dit IS by vergissiag in myne handen gekomen Alma schoof den brief van zich af zeggende Doe gij zooats ik laat degene die ds vergissing begaan heeft die ook herstelten Oy hebt dusP ifAan Constance den brief gogevwa die niet voor mij bestemd was en aan u niet geschreven kon zyn Alma had het hoofd zoo achterover geworpen dat zij haar man met een trotsohtn blik kon aanzien Ivar beet zich op de lippen jrGy moet doen als ik De brief welke niet aan u gericht is kan ook niet voor my bestemd zijn De graaf stond op en plaatste zioh vóór zyno vrouw zeggende Qq sjjt booi rgrA i al f 1 4