Goudsche Courant, zaterdag 25 mei 1895

1 Welke beweegredenen de gevangene die verdacht wordt de briefjei te hebben gesebreven kan gebad hebben om met misbruikmakiug van Geet a naam dezen op zoo verraderlgke wgze te bezwaren en hoe hg tot de wetenschap is gekomen van de in do briefjes vermelde bgzonderheden ligt vooralsnog geheel iu het doiater De minister van justitie heeft aan de Tweede Kamer een nota doen toekomen waarin hg mededeelt dat hg ook op grond der ingewonnen adviezen van de daarbg betrokken gemeentebesturen in het nog aanhangig ge bleven wetsontwerp betrekkelgk de wijziging van de rechterlgke indeeliog ten gevolge van de nitbreidiug der gemeente Rotterdam geen andere wijziging wenscht te brengen dan die den vorm betreft Het ingesteld onderzoek toch heeft geleerd dat de bezwaren tegen de samenstelling van een nieuw kanton Ridderkerk de tegen de aanvankelgk voorgestelde indeeling aangevoerde aanmerkelgk bigken te overtreffen De wgziging die de Minister thans in het ontwerp brengt dient om alle beperking alle nadere aanduiding der strekking van het ontwerp weg te nemen zoodat aan de Kamer de vrgheid wordt gelaten ona binnen de grondwettige vormen bat initiatief te nemen tot het voorstellen van een zoodanige nadere indeelipg als zg wenschelijk mocht oordeeleo Gisteren avond 8 uur ontstond brandinde 2de klas e kajuit van het stoomschip Maasdam liggende aan de Wilhelminakade te Rotterdam £ r braudden 6 hutten uit Man bluscbte het vuur met da drgveude stoombrandspiiit van de maatschappij De Golnmbu3 Het schip vertrekt echter toch op tgd Te Utrecht hebben de middernachtzendelingen post gevat voor een berucht café op den Weerdaingel Wat zg daar ondervinden schetst de lUtr Ct als volgt Vrgdagavond werd uit een zolderraam met oen zekere vloeistof naar vier zendelingen op den weg geworpen waardoor de kleederen van twee hunner werden doorweekt Ëen agent juist ter plaatse aanwezig maakte procesverbaal op en keerde later nog eens terug om deu naam van den caféhouder op te teekenen doch hem werd toen de toegang geweigerd en spottend van binnen geroepen Morgenochtend beo jij het eerst aan de beurt Erger nog ging het Zaterdagavond toe toen de caféhouder de deur kwam uitloopen meteen gevulden emmer welks inbond twee zendelingen over hunoe kleeren kregen Deze zga totaal bedorven daar het eene bgtsnde stof fcchijntte zgn die roode vlekken achterlaat Ook op de atraatsteenen is die roode kleur zichtbaar Tegen den caféhouder is doorden aanwezigen agent procesverbaal opgemaakt terwgl hg ook nog voor schadevergoeding wegens de bedorven kleeding der zeodeliugen zal worden aangesproken Ook van èen paar heeren die zich Zaterdagavond naar genoemde inrichting wilden begeven hadden de zendelingen veel overlaat Uit Amsterdam meldt men De bekende mevrouw Bulklay laat blgkbaar hare oude zaak nog niet rusten Thans is zij te Amsterdam weder een proces begonnen tegen iemand die voor haar naar Frejburg moet zgn geweent om met haren schoonzoon mr Hoek eeoe verzoening tot stand te brengen Men meldt uit Enschede De werkstaking der schilderskneohts heeft opgehouden daar de knechts gisterochtend beslopen Maandag weder aan het werk te gaan Er zijn echter bazen die enkele knechts niet terugnemen De Iconen zullen zgn 15 cent per unr met 1 Juni en 16 cent met 1 Janaari voor de beate werklui Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1895 Aansevangeo 1 Mei Tijd van Greeowlcli GOU DA ROTTBÏDAM U n 1 84 8 88 li S9 11 88 13 48 12 58 1 44 8 60 4 08 KOTTEBDAH OOnDA 9 61 10 22 11 60 11 80 10 22 lè S 10 89 10 46 10 63 aODDA DEN BAAS 9 01 S7 10 30 1 0 60 12 13 12 86 1 27 8 86 8 47 4 46 6 S7 7 14 7 49 8 39 8 64 9 14 11 16 4 67 8 01 10 06 6 08 8 18 10 16 f 6 20 8 36 10 27 6 26 6 67 7 44 8 81 9 9 22 10 83 11 46 kloudi 7 l k 36 ae M 7 42 8 47 U 02 12 37 Zegw 7 68 8 66 11 13 12 46 Voorb 8 07 9 08 11 27 13 68 t Htgll 8 U 9 18 9 37 10 07 10 48 11 82 12 41 1 08 1 67 4 06 4 17 OUSA DTKIOHT 6 86 6 40 7i66 8 09 8 21 9 06 10 19 11 12 48 3 38 8 17 4 16 4 47 6 67 6 66 8 8110 181 60 6 64 f 11 14 2 87 7 10 10 29 6 69 7 08 8 13 11 32 3 46 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 18 7 38 8 28 8 41 I 9 87 10 61 11 46 1 30 8 08 8 60 4 48 5 29 6 86 7 46 9 0411 e O V U A A USTEKDAM 4 8 91 10 61 11 18 10 8 81 4 47 6 66 10 18 kMMlatitm Wp 7 H 10 1M li 1 zoaden met boete en heohtenia kennis mnken Is het platteland slecht be raakt j ewflakthet beter maar breng den geriogeai venterniet ten offer aan uw rerziiitn I Vermomde bedelaarsjc tergend ii het motief want het slaat alle beginselen van strafrecht in het aangezicht Bedelarg hniarredebrenk zyn gepleeg d ofzy zgn het niet In het eerate geral zyn z i strafbaar In het tweede ontzeg ik u bet recht te beboeten of in hechtenis te stellen denman dien gQ decreteert een Termomd bedelaar te z n I Welke mate Tan rechtsbeaef leeft er toch bg hen die dit niet inzien en toch tot leidslieden der openbare meeniag zich opwerpen Ik Terhaal wat ik meermalen zeide Men zg Toorziohtig Geen gevaariyker rechtsbreak dan die waarin berust wordt door het gezag dat haar keeren moest De diepste grond van den rechtstaat is niet de gendarme maar bet bg het Tolk lerend bewostzgn dat ieders recht ook dat van den geringste gewaarborgd is Laat eens dit bewnstzyn geschokt worden en gy hebt een euTel gedaan dat heet wat verder reikt dan de Utrecblsche bnrgemeeeters en consorten schyoen te bevroeden Hare Majesteit de Koningin Regentes heeft aan den burgemeester van Wooseradeel eene som van f 200 doen toekomen van de Ifoningin en haar zelve tot ondersteuning van de TJsschors in die gemeente die bij den storm van 24 Maart jl zoo groote schade aan hunne netten en ander vischtuig hebben geleden In het N T d D t heeft dr v d Fl een waarscnuwend woord laten hooren tegen de overspanning weiarin het wielr den vaak ontaardt Hg was in de nabgheid van Naarden getuige van de terugkomst van verschilleodn wïelryders van den wedstrgd naar Amersfoort en het was bg sommigen dezer toen reeds bepaald treurig om aan te zien hoe zy zich blykbaar boven hnu krachten en iu zeer ongezonde bonding inspanden om niet ten achter te blgreu Dat dit jeugdige krachten eloopt en aanleiding kan geven tot onherstelbare kwalen vooral hartziekten is merkt de schrijver op een ia de geneeskuni ige wereld bekend feit en mag z i dan ook nog wet eens worden bekend gemaakt Oo kiesvereeniging B GraTenhagec heeft een zonderling besluit genomen Na veertien dagen geleden tegenover een der aftredende leden j van Prov Staten om ernstige redeneu met 50 tegen 14 stemmen een ander candidaat te hebben gesteld heeft zg thans met 74 tegen 26 stemmen besloten dien aftredende bg da herstemming weer wèl Mn te bevelen Daar het debat in een huishoadelgke vergaclering werd gevoerd past t niet daaromtrent mededeeting te doen Maar betreurd mag t toch wèl worden dat persoonlijke redenen blgkbaar zwaarder hebben gewogen dan de politieke overwegingen die in elk geval de vereeniging hadden moeien weerhouden van t maken ran znlk een mal figuur Wat een mal figuur maakt men niet als men bg eene herstemming een zgner vroegere tegencandidaten aanvaardt maar wèl als men een aftredende neemt dien men eerst had nitgeworpen Toen besloten was naast den heer Jansen een tweeden candidaat te stellen een besluit dat gedeeltelgk werd beheer cht door h t besef dat men zich nooit door onthouding van eene moeilgkbeid mag afmaken en gedeeltelijk werd beheeracht door het besef dat men zich nooit door onthouding van eene moeiljjkheid mag afmaken en gedeeltelgk door de waarschgnlgkheid dat de vryzinnige kiezers anders toch op tweede candidaten stemmende den toestand onzuiver zouden maken toen had men een der twee andere candidaten moeten nemen van wie men althans weet wiezezgn en die bovendien in menig opzicht ten aanzien v D de aociale quaestie dichter staan bg de 8 40 8 47 8 84 9 01 10 8 01 8 18 8 11 8 89 8 38 8 7 86 7 82 7 89 7 46 7 S6 6 5 10 5 11 6 88 w t Meotdreoht NwuwBrVflrk OnpeUs BotterdsQi Rottordam OiIMlla t ieuwerlcerk Uoordraoht 7 46 Oonda Oudew Woardm Utnakt Ooud ouda 5 8 Trgzinnigen dan een zg liberaaUconaervAtief H Ct Te Zwolle beeft de politie bg een aantal modistes en andere werkgevers een onderzoek ingesteld betreffende de naleving van do Arbeidswet Naar aanleiding daarvan zgn hg drte modisten op verboden tijd werksters in strgd met de wet aan het werk aangetroffen en bg een schoenmaker om half 10 nog een I2 jange jongen aan den arbeid gevonden Bg de loting voor de nationale militie beeft te Middelburg eene ongeregeldheid plaats gehad die voor den betrokkene onaangename gevolgen heeft Een loteling die een dienstplichtig nummer had getrokken kwam bg den militierand reclame ren wegens broederdienat De militieraad verklaarde hem dienstplichtig omdat zgn broeder was ontslagen uit den dienst wegc is gebreken in den dienet ontstaan De betrokkene beweerde dat zgu broeder was ontslagen wegens gebreken in en door den dienst bekomen Men deelde hem mede dat hg binnen tien dagen in booger beroep kou komen bg Gedep Staten Hg heeft daar echter geen gevolg aan gegeven In Januari toen de militieraad zitting hield ter keuring van reaipta9 nten en nuramerverwisselaara verscbgut ter keuring het jongmensch in qnaestie Men deelt hem mede dat hg niet kan aangenomen worden als rempla9ant daar hg dienstplichtig ia Men vraagt hem waarom zgt ge niet op de tweede zitting verscbenen waarop hg antwoordt dat de burgemeester van yiissiugen hem gezegd had dat het niet noodig was daar zgn broeder was gepensionneerd wegens gebreken iu en door den dilnst ontntpan Op verzoek van den militieriftd begaf hg zich naar Vlisaingen om de beboste Stokken ter overtuiging te gaan halen Hg voldeed er oumiddellgk aan en de militieraad erkende de juistheid doch kou er niets aan doen Hg wendde zich daarop met een adres tot de Koningin waarop gunstig werd geadviseerd door den Commissaris in de provincie door den militieraad en door den burgemeester van ytissiugen maar niets mocht baten de jongeling die rempla ant had willen worden om met bot geld daarvan een bypotheekje op het huisje van zgne moeder uf te lossen werd ingelgtd en is thans dienende De oorzaak van het gebeurde is te wgten aan een schrgffout aan het departemeat van Marine met het woordje niet begaan en aan den burgemeester van VUssiogen die deu betrokkene adviseerde niet naar de tweede zitting van den militieraad te gaan als zgnde on noodig In een vergadering der afd Utrecht van deVereeniging ter bevordering van fabriek enhandwerksngverheid is behandeld een rapportvan de heeren mr mr P G A Dop A Beg er J Goedaich M A F Reuseren W P Ni uwenhuy7 en over fleBschentrekkerg Hetrapport beechouwd den aard der nesschentiekkerg en de thans aangewende middelen èn wettellgke èa praclische de commissie achtdie onvoldoende en doet tot verbetering verschillende vooretellen stekkende wat het wettelgke betreft tot I lo Vergemakkelgking en minder kostbaar maken der faillietverklaringen 2o krachtigen aaudrang op ruimer redactie van art 341 Wetb v Strafrecht waardoor de bg faillissemeut en dergelijke atrafbare handelingen dit ook bniten faillissement worden 3o aandrang op gestrenge toepassing van alle artikelen van het strafwetboek waaronder de handelingen der zg flesachentrekkers kunneu gebracht worden 4o wettelgke invoering van een handelsregister strafbepaling tegen bet handel drgven zonder vervulling der daarbg vereischte formaliteiten 10 84 11 01 11 08 11 16 11 14 8 S6 10 17 9 40 7 47 9 59 10 11 8 65 8 18 8 07 8 11 46 30 11 11 Als practlsche mantregelen beveelt zjj aan lo ook het reeds aangeprezen handelsregister 3o ondersteuning en verbeteriug der tegen de flesaohentrekkers gerichte bladen en schriften 3o bet meer practisch en afdoend bestrgdeu van het kwaad van receeringswege o a door aan de politie eeo alleazius afdoende medewerking op te dragen 4o het np richten onder de auspices der Vereeniging van Ngverbeid van eene vereeniging tot beatrgding der zoogenaamde flesscbentrekkers vooral om faillietverklaringen te bevorderen met daaraan verbonden vervolging en bestraffing wegeqs enkele of bedriegelgke bankbreuk 5o het doen eener krachtige poging om van de pers gedaan te krggeu dat zij in eene bepaalde rubriek voortdurend bijv eenmaal s weeks een nieuw of interessant geval scbetse en daardoor onophoudalgk de aandacht op het kwaad gevestigd boude Het rapport leidde tol uitvoerige discussie waarbg enkele punten nader iu het lïcht gestelt werden maar die tot geeoe wgziging aanleiding gaven zoodat het rapport aan bet hoofdbestuur zal worden opgezonden Van een drogist in de Hemonjstraat te Amsterdam werd de gaper gestolen of gemoerd De drogist vond a morgens in zijne bus een brief welke hem in dichterlgke taal meedeelde wat er met den gaper gebeurd was Hij toch is van uw muur gemoreld Het kostte ons vee zorg eu werk en waarin verder de geruststellf nde verzekering gegeven werd Uw gapertje is dn opgehangen Aan een boom in t Sarphatiwoud Een poetcriptum berichtte evenwel dat het gapertje uit het Sarphatipark had weten te ontsnappen eu nu in een der straten van De Pgp rondwandelde Meu heeft bed stil laten wandelen totdat gisterochtend de politie kwam berichten dat aan het bureau in de Ferdinand Bolstraat de gaper was gearriveerd met een briefje om den hals De drogist is nu weer in het bezit van zijn uitbaugteeken Naar aanleiding van de invrijheidstelling van Leeuhart Geel wordt uit Haarlem het rolgeude medegedeeld Op drie onderscheidene tijdstippen in de mianden Maart en April jl werden op de binnenplaats der strafgevangenis te Rotterdam onder de cel waarin L Geel een hem door de rechtbank te Hsarlem opgelegde straf onderging briefjes gevonden geadresseerd aan Fn ns Roaier en geteekend L Geel In die brieQes werden feiten medegedeeld die onomstootelgk schenen aau te tooneu dat Geel en Rosier zich badden schuldig gemaakt aan deu moord op den Raamsingel op 26 Februari 1892 op de twee oude vrouwtjes gepleegd Hoewel iu die op stukjes grauw papier geschreven briefjes bgzonderbeden werden medegedeeld die oogeuBcbijniyit alleen aan Geel bekend kondeU zijn en die hem dus buiten de onderteekeniog als schrijver aanwezen rees tooh dadelgk twgfel of de bedoelde briefjes wel inderdaad gelgk men iu de gevangenis te Rotterdam stellig meende van Geel afkomstig waren Daaromtrent werd een onderzoek ingesteld daar de straf die Geel onderging intuascheuop 21 Apiil ten einde liep eu het niet geradenwerd geoordeeld hem in vrgheid te stellen daar zoo ernstige bezwaren tegen hem warengerezen werd door de rechtbank te Haarlemtegen hem een bevel van gevangennemingverleend 8 61 9 67 11 18 10 04 H 10 11 10 18 f 9 10 o 11 30 6 20 8 Ü6 9 41 6 80 9 60 6 87 f 9 6 6 44 B 6 60 8 35 lO Ot 7 63 7 69 8 06 7 11 4 60 4 67 6 04 6 11 6 20 1 46 1 66 2 02 2 09 2 16 6 43 7 80 6 S1 6 61 4 40 G O U U A 3 39 4 OEN H A A 12 40 HagB 6 48 7 20 7 43 8 S0 9 28 9 46 l o U 11 8612 16 1 88 2 44 2 68 8 43 4 16 6 17 6 U 7 68 9 88JVoorb 6 64 10 30 1 44 6 17 Z Zegir6 08 10 86 1 68 6 18 Z8T M 6 19 I u K 10 46 2 09 43 Gnada 6 80 7 60 8 18 9 9 66 10 1610 67 13 05 12 46 2 20 8 14 8 26 4 18 4 43 6 47 6 63 8 28 9 68 10 02 10 13 Sedert heeft de gevoerde iostroctieomstandigbeden i aau het licht gebracht die zóo stellig schgnen aan te duiden dat een ander de schrgver is der gevonden briefjes dat de ofËcier van justitie geen termen heeft gevonden de verlenging van het bevel tot gevangenhouding te vragen Stopt te Bleiswijk Kruiaweg en Nootdorp LeidBchendain D T E K o H T G O U D 4 9 6 38 7 60 6 68 8 11 7 07 8 19 7 30 8 32 Utrecht Woerden Ondawater Goada 1 11 34 12 60 3 10 3 63 4 48 6 36 7 60 8 09 9 07 10 84 10 23 11 61 4 16 6 63 E 8 10 10 31 4 34 5 a 9 86 9 84 10 44 18 97 1 33 3 42 4 37 5 20 7 09 8 96 8 41 9 49 11 10A H S T K K D A H O O U D A 9 66 II 3 40 4 26 6 88 8 10 10 14 13 1 0 6 3 7 46 8 49 11 10 6 60 1M 8 16 9 04 Amaterdain Wp Ter zake Tan landlooperjj zgn door ie po litie te Rotterdam twee peraoneo aangehoaden die Woenadag ter beschikkiag raa de justitie gesteld zyp De rechtbank te Tiet deed in buitengewone zitting uitspraakin de zaak van J Vermeulen oud 19 jaar arbeider te Varik en teroordeelde hem ter zake ran mishandeling den dood ten gevolge hebdende van J Udo te Varik tot eene gerangenisstraf van 4 jaren Bnitenlandscb Overzicht Crispi heeft gisteren zyn program rede gehouden De minister president herinnerde aan de omstandigheden waarin hy in 1893 aan het bewind kwam Het vertrouwen werd berboren toen men zag dat het land weer op deo goeden weg was Geruimen tyd stond de spreker stil hg de lasteriyke aantijgingen die tegen hem en zyne regeering zyn iogebracbt en welke hy bitter betreurde Hy weeè op do gemeenschap van inzichten en belangen tussshen Italië eu de verbonden mogeii heden in het belaug van den vrede welke thans teizekerd ie Voorts sprak hy over het deelnemen van de Italiaansche vloot aan de feesten te Kiel de opening van het kanaal is een nieuw bewijti dat men rustig Toortwerkt in het belang der menschheid Teu slotte op de sociale quaesties komende zeide spreker dat zyne regeering deze met zorg bc studeert De Brusselsche Soirc kondigt aau dat De Lantsheere en Woeste zich in de Cougo commissie verklaard hebben v ór een verds ging van de behandeling van het wetsontwerp tot overneming vau den Gongo staat en d it de Koning dientengevolge de wenschelijkbeid heeft uitgesproken de behandpüng tot 1896 te verdagen Inmiddels zouden de ooodige kredieten voor den Congo staat worden gevraagd De meeste mioiBters zyn dezelfde zienswyze toegedaan maar de minister van buitenlandsche zaken graaf de MérodeWes terloo is van meening dat het kabinet reed te ver is gegaan om nog terng te kuoneu Daarom heeft hy ondanks het aandringen zijner ambtgenootun zyne portefeuille ter beschikking ran deu koning gesteld Graaf De Uérode zou vervangen worden door een eyner ambtgeuooten wiens portefeuille zon worden overgenomen door het Kamerlid Nyssens Deze is reeds ten paleizo ontboden Da tindepbeige c bevestigt deze mededeelingen en voegt er by dat de minister president De Burfet de portefeuille van bnitunlandsohe zaken zal overnemen als minister van binuenlaudsche zaken zou dan in zijne plaats optreden Liébaert afgevaardigde voor Kortryk De uitslag van de verkiezing der Fransche begrootings som missie kan niet anders beschouwd worden dan als een ernstig échec voor het ministerie Kibot Immers terwyl voorheen de gematigd repuhlikeinsche parig steeds de meerderheid in deze commissie bezat is nu het zwaartepunt verplaats naar de radicalen die niets van Rihots financiealo plannen willen weten Men verwacht nu dat de meerderheid der commissie zich zal verklaren voor de invoering eener algemeeoen inkomsten belasting bet ideaal der radioalen waartegen de oppertunisten zich steeds hebben verzet Er is derhalve een ernstig conflict op banden tusecheu het ministerieRibot en de oppositiie De aan hangers der rof eering vertrouwen echter dat bet den heer Kibot nog zal gelukken de beslissing van dit geschil tot hut najaar uit te stellen Na de verkiezing der begrootiugs com missie heeft de Kamer besloten eerst Zaterdag a s weer byeen te komen Wellicht verneemt men dan meer over de plannen der radicalen die gelyk de beer Lockroy twtoogde bezuiniging op de oorlogsbegrooting verlangen Tot de leden der commissie behooren de meeste der tooogevonde leidere der radicalen party o a de heeren Pelleton Lockroy Sarrieo Sallis Barthon en De Cavaignac In plaats van den heer Rourier den voormaligen voorzitter die nu niet eens tot lid der commisiie werd gekozen Eal de heer Lockroy als voorzitter optreden Wanneer de stryd tasschen het ministerie en de begrootings commissie welke door de meerderheid in de Kamer wordt gesteund ook moge uitbreken in elk geval kan men nu de finaucioele hervormiugs plannen van den beer Ribot als afgedaan beschouwen Welke houding de r eering tegenover de haar vyandig gezinde b rootingH oommiiaie zal aannemen is nog niet bekend In verband met de geringe en voortdurend slinkende meerderheid waarover de Engelsche regeering beschikt en de daardoor ontstane geruchten van een spoedige crisis heeft een redevoering welke lord Ripon de staatssecretaris voor koloniën Dinsdag gehouden heeft byzonder de aandacht getrokken Lord Ripon Kaide dat de tegenwoordige liberale regeering ondanks hare kleine meerderheid toch drie jaar aan het bewind is gebleven en dat hy geen reden zag waarom e niet langer in bet leven zon blyveo Het zjin niet de groote meerderheden die het meeste succes hebben gehad en de r geeriug zal haar program uitvoeren zoolang zy het vertrouwen der liberale party beeft Het Pruisische Huis van Afgevaardigden is vóór het Pinkster reces nog even begonnen aan de behandeling van een verzoek aan de regeering om maatregelen te nemen tot internationale regeling van het muntvraagstuk ten einde te komen tot invoering van den dobbelen standaard Deze laatste zinsnede was het aanvalspunt voor de bestryders vau het ontwerp De afgevaardigde Irawalle vatte de discussen kort samen in deze zinanede met de bedoelde woorden is het voorstel onaannemelijk zonder die is het onbegrypelyk c Ook de regeering drong aau op wegschrappen van die woorden de Duitscbe regeering beeft beloofd een internationale muütconferontie tl zullen byeenroepen maar kan zich niet verbinden daarop te verschijnen mat Kulk eeo beslist programma Doch het Huis was niet te bewegen deze gevaarlyke woorden uit het voorstel te doen vervallen Een motie van den heer Kintelen om de invoering van den dubbelen standaarde weg te lateo werd verworpen met 187 tegen 92 stemmen Voor dit amendement stemden het centrum de vryziunigen vele natiooaal liberajen en enkele leden der rechterzyde De conservatieve afgevaardigde Von Zedlitz stelde daarop voor in het verzoek op te nemen den eiach dat overleg met Engeland vooraf behoorde te gaan eu met deze aanvulling werd het vDorstelAreodt aangenomen Opmerking verdient bet dat op hetzelfde oogenblik dat een trio van Eoropeesche mogendheden in het verre Oosten optreedt onder geen gunstige omstandigheden eveneeus drie mogendbeden gezamenlyk te Konstantinopel eeu ander werk verrichten Misschien bHjkt de taak bier voor het Eoropeesche concert nog moeielyker dan in Azië De deelnemers eau dit concert zijn niet geheel dezelfde Hier neemt GrootBritanje de plaats iu van Duitschland naast Rusland en Frankryk Tot dusver veraam men nog niet bet antwoord van den sultan op het plan van hervormingen in Armenië in te voeren aan hem ter hand gesteld door de vertegenwoordigers der drie mogendheden iu eensluidende nota s In afwachting van de beslissing van Abdoel Hamid wyat de Tempsc met instemming op het verschijnsel dat in twee zoo belangrijke qnaestiën de vrede tusschen Japan en China en Armenië het beginsel van gezamenlyk optreden by de Europeesche mogendheden waar gemeenschappelijke belangen zyn betrokken heeft gezegevierd Dit is een les voor d tookorast De diplomatie mag niet langer over het hoofd zien boe zy in sommige omstandigheden tot een collectieve actie der mogendheden tot het Enropeesch concert haar toevlucht moet nemen Wanneer men heden ten dage deze woorden die verouderd schenen uitspreekt Europeeach concerr antwoordt de echo reeds het Verre Oosten en Armenië wie weet of men vroeg of laat niet aan deze geluk voorspellende woorden toevoegt Egypte en of het niet voot Europa is weggelegd zoodoende langs vrede Uevenden weg deze verwarring te ordenen De wensch van de Temps schijnt nog verre verwijderd van verwezenly king Of dient misschien deze geheele ode van het ofiScieuse Fransche blad op het Eoropeesch coucert tot inleiding voor het antwoord der regeering op de interpellatie welke iu de kamer gehouden zal worden over Frankryks tegenwoordige buitenlandsche politiek VËRGADERIKGVAPËNGEHËËNTËRAiD VRIJDAG 24 MEI 1895 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig zyn de hb Noothoven van Goor Jager Herman van Veen van Vreummgen van der Post van Iterson Hoogenboom van der Sanden Btraver Oessiug Vingerling de Raadt en Nederhorst Afwezig de heeren Fortoyn Droogleever Prince en Doicksen Ingekomen 1 Eene missive van het Borgerlyk Armbestuur inzendende eene aanbeveling ontstaandoor het overlydea van deu heer J Kortenoever daarop zyn geplaatst de hb G PRINCE en J W VORSTER Ter visie 2 Een adres van J Lonwerenburg solHciteerende naar de betrekking van brugwachte Ter visie 3 Een adres van J Breebaart zich beklagende dat Achter de Kertc afbraak en vuilnis wordt uedergelegd zoodat by soms niet inzgne pakhuizen kan komen en ook dat hemverboden is afval van de Glucose fabriak tebrengen aan de vuilnisschuit op de Vest In handen van B en W als daar tehuis behoorende Aan de orde Vervolg van de behandeling van het Kohier der plaatselyke belasting op het inkomen De openbare vergadering gaat alina over in eene met geiloten dearen Na opening der vergadering wbb de vaststelling van het kohier aan de orde De Voorzitter verlangt ook een der heeren stemming De heer Hoogenboom Ja M de V In stemming gebracht wordt het kohier vast met alg stemmen behalve die van den heer Hoogenboom Nog werd door den Voorzitter medegedeeld de beslissing op de reclames tegen aanslagen voorkomende op het suppletoir kohier der plaatselyke directe belasting naar het inkomen dienst 1894 van E W K W von dem Borne £ r K Borreman u J van Holst Op de twee eerstgenoemde reclames is afwyzeod beschikt op die van J van Holst is besloten deu aanslag te royeeren Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den Voorzitter gefloten INGEZOND EN L l Dinsdagavond had de eerste uitvoering plaats van de Goudsche Zangrereeniging in haar nieuw vereenigiogsjaar Een talrykeopkonlst van toehoorders getnigde als altyd hoe deze uitvoeringen in de smaak blyven vallen boe men in onze stad prys weet te stellen op goede uitvoeringen van veelal interessante en veelzydige programma s Ook het programma van Dinsdagavond behoorde hiertoe Geheel alleen werkte bet koor in ond HoUandschu werken van tichuyt en Sweelinck Zeker zyn velen met ona den directeur den heer Bonman dankbaar voor de door hem ingevoerde gewoonte om meermalen a capello kooren van oude Italianen of Nederlanders te doen uitvoeren Het dubbele doel wordt daarmede bereikt van iets belaugwekkends te geveo eu aan het koor een uitstekende oefening in zelfstandigheid te reraohafEen En hoe aangenaam ia het te bespeuren dat het publiek zulk een keuze waardeert want met ons zal bet anderen niet ontgaan zijn dat het koor by deze werken blyken van ingenomenheid van het publiek ontving waaraan het anders niet gewoon is By zalke eenigszina ingewikkelde stukken bewyst d it evenwel voor de goede uitvoering als voor het nut dat de vereeniging sticht door de toehoorders steeds meer inzicht in nietalledaagscbe muziek te geven De overige koorwerken namelyk eenige van Brahms Liebealieder reeds goede oude bekenden en Mendelsohns Walpurgisnacht werden uitgevoerd met den steun der heeren van Duinen bas en C Philippean ienoi het laatste bovendien met een stadgenuote mej S alt De beide heeren zougen daarenboven Hollandsche en Fransche liederen Den heer van Duinen hoorde med te Gouda voor bet eerst en wel met groot genoegen 0e metalen klank zyner stem leende zich niet minder voor de van geest tintelende voordracht der liederen als voor de grootsche party van den priester in het werk van Mendelsohn die krachtvol breed en waardig door hem werd voorgedragen De heer Philippean is een veelbelovend leerling van het conservatorium Ie Amsterdam zyn sympathiek geluid zal zich zeker by het uitstekend onderwys van die inrichting in goede richting outwikkelen Hy zong zeker niet zonder gevoel maar wat meer kleur en afwisseling was naar onze meeuing meermalen gewenscht De partij van mej S was klein maar belangryk genoeg toch om haar ala een verdienstelijke soliste met ontwikkeld altgeluid te doen waardeeren De Liebeslieder zyn een uitstekende studie voor het koor om zich in fijnheid van voordracht te oefenen vooral by zulk een uitstekende begeleiding als die van de talentvolle pianisten stadgenooten die reeds zooveel glana aan menige uitvoering hebben bygezet Met veel lipfde en vuur vervulde het koor zijn dankbare taak in de Walpurgisnacbt Men moet erkennen dat dit werk zouder orkest niet tot zijn volle recht kan komen en toch zouden wij het op het repertoire der vereeniging niet willen missen Ook zonder orkest is bet nog mooi genoeg en van een zeldzame frischheid dramatisch deiïls pikant vol afwisseling niet moeielyk te l egrypen en vergeiykeuderwyze niet moeielyk uit te voeren De Zangvereeniging h eft opnieuw een flinkbewys van haar recht van bestaan gegeven Mogen bestuur directeur en medewerkendenzich nooit laten ont moedigen door de velemoeieiykheden waatmiee zulke vereenigiugeUtzelfs in grootere plaat seu dan Gouda zoo vaakte kampsn hebben Van de belangstelling vanhet publiek mag zy dunkt ons volkomen verzekerd zyn X 348 Sffaats loterij 6e Klasse Trekking van Vrijdag 84 Mei 1896 No 8186 8463 ea 14467 ieder ƒ 1000 No 1892 1641 S482 4066 ea 20329 ieder 400 No 1046 8139 6412 en 10173 iedor ƒ 200 No 1178 2182 8828 4918 6640 7463 8231 8784 10069 16001 16489 16186 16776 19688 en 19690 ieder ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 44 8194 6078 8449 llSg O 18096 16448 13844 169 8280 6191 847 114IJ8 18141 16477 18880 836 3478 6198 866 11612 18148 16719 18416 840 8618 6110 86 116B0 18866 1 96 18488 348 3693 6969 8637 11686 18409 16068 18671 896 8799 636 8712 116 13481 16187 18603 439 8806 6386 8736 11686 13443 16200 1864f 494 3869 6466 8777 11720 18611 16288 18707 617 3919 6668 8796 1186 13690 16261 18776 643 3968 6682 8897 11912 18868 16414 18983 717 4189 672 8979 11919 138M 16472 18969 726 4224 6732 9026 12006 13961 16648 19018 824 4229 6834 90 7 12016 14040 16671 19114 897 4300 6847 9199 12066 14106 16797 19166 862 4688 6986 9832 12071 14129 16962 19274 1067 4709 7007 9409 12091 142E8 16964 19468 liOl 4749 7068 9614 12112 14864 16968 19498 1316 4882 7072 9698 12161 14446 17180 19600 1321 6037 7106 9664 12261 14471 17171 19624 198J 6116 7148 9769 18266 14627 17847 19648 1946 6148 7197 9933 12397 14659 17446 19741 2003 6204 7210 9978 12570 14667 17474 19787 2039 6219 736610426 12766 14609 17612 19828 2109 6316 7464 10668 12783 14684 17828 19869 2116 6398 7488 10730 12833 14772 17842 19989 2171 5487 7613 10793 18886 14820 17991 20028 2473 6663 7704 1 1799 12898 14862 18020 20148 2661 6734 7719 10804 19964 16014 18143 20201 2723 6816 7864 11062 12994 16150 18166 20888 2803 6986 1060 11067 13009 16166 18299 20631 2918 6024 8216 11107 13028 16808 18330 90976 3148 6030 8446 11363 13066 15341 isriHiij wE PAEAPLUIBS A van OS Az Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam 22 MSI Vor krs 93 lOO s lOOV 103 841 83 88 M Vl 86y 97 7 slotfcoers 941 lOOf 100 SS 8SV 106 88 106 68 90 6 l 7 112 88 43V 100 6497 102 67 1017 206 18 70 1021 1091 160 97 71 36 110 96 184 188 106 IV 64 1 V 98 88 103l lOl s NiuiiLAiis Cert Ned W 3 Si i dito dito dito 8 dito dito dito S KoNSAl Obl Ooudl 1881 88 4 iTAUB Insohryving 1862 81 6 OoaTSNB Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoaTUQiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 RuBÜND Obl Oost 2e Serie 6 ditoOeeoni 1880 4 dito bij Bothi l 889 4 dito bu Hope 1889 90 4 ditoiagoud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 3ru Ferpet leliuld 1881 4 ToKKZlJ Oepr CoDV leen 1690 4 Qeo leening serie D Geo leening serie C iilllDAlB BiF Bee v obl 1892 6 Ueuoo Obl Buit Sell 1890 6 Venbzusla Obl 4 onbèp 1881 Ahstsedah Obligatieo 1861 8V EolTtïDAK Sted leen 1886 8 NxD N Xfr Handelsv aand Arandsb Tab Mjj Certifioaten DeiiMaatsobappg dito Arob Hypotbeelcb pandbr 4 üult M j der Voratenl aand s Gr Hypotbeekb paudbr 4 Nederlandsohe bank aand Ned Haudelmaatsob dito N W fc Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTENft Oost Hong bank aand KusL Hypotheekbank pandb 4 Vi AuEKlKA Ëquit bypoth pandb 6 61 64 Maxw L G Fr Lien eert 6 ED Holl U Spoorw Mg aand Mij tot ISxpl V 8t Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTlI lE 8poorwl 1887 8 A Iobl 8 Zuid Ilal Spwmij A H obl 8 Polen Warsobau Weenen aand 4 Edsl Gr Buis Spw Mij aand 6 Baltiiebe dito sand ïsy 97 98 102V 140V 182 14 1091 67 sll 98 811 isVi 107 891 112 103 40 t 63 I4IV1 282 1981 109 108 102 102 1281 126 981 46 Fastowa dito aand 6 Ivang Dombr dito aand 6 Knrik Cli Azow 9p kap aaiid 6 Losowo Bewast 8p Ui oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig 6 ZuidWest dito aand 6 dito dito obUg 4 1 12 AHEElZA Cent Pao Sp Mij obl 8 Obio k North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Bio Gr 6pm cert v a IlliDois Central obl in goud 4 Louisv fe NashvilleCertv aand Mexioo N Spiv Mg lebyp o 6 Mies Kansas v 4 pot pref aand N ïork OnUrio Wost aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 St Paul Minn fc Manit obl 7 ün Pac Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie byp O 6 Canada Can 8outh Cert v aand Ven C Ballw fc Nav Ie h d e O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd TramwegBlaats aand Nbd Stad Amsterdam aand S Stad Botterdam aand 8 BILOIE Stad Antirerpenl887 2 Stad Brussel 1886 2 HoNO Theiss Uegullr Geaellsch 4 OosTENR Staatsleeniog 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 SrANji SUd Madrid 8 1868 Ver Ned Bm Uyp Spobl eert