Goudsche Courant, zaterdag 25 mei 1895

No 6668 Maandag S7 Mei J895 348te Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgare dezer Courant geschiedt dag el jks laet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 2ö franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADYERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k SO Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur det midd I ADVERTENTIEN Voorspoedig beralleu van een Meisje D 0VERB08CH OoaTUOGK Oouda 22 Mei 1895 WASSCHERW Op roordeelige condities ten spoedigata gevraagd een vertrouwd eu zeer bekwaam Waschhaas gehuwd die in staat is eene 8T00MWASCH en 8TRUK4NR1CHTING geheel en al te besturen Administratie uitgezonderd Alléén zij komen in aanmerking die zoowel omtrent hnn gedribg als bekfraambeid afdoende bewgsen konnea vertoonen Brieven fr onder No 23 $ afln he Bareau dezer Courant A ITortie r G iiy re C SPECIALITEIT in i en Heioeken s en HaJitJcs Bi Echt Ëngelach en VbllenliOTens ExoiR A gprolfn Frijstt ekkingtl Jttni 5Q è 000 mm all hooljprll ia bot gelukkigst geWl bietlt denieuwste groote OeldrerlotiDg dis doo de Uooge Eeg eriDg raa Hamburg go dgekeai d engewaarborga i i I De vo jrdealige inrichting v n diet nieuwe plan bestaat daarifi dat in den loop van slechts v nifte mflandep in 7 Tertotibgen vaa lU 000i oteo 67 700 rijz D bedragende 11 348 79 Mark 1 ter ToUedige besliaaing sullen komen daaropder lijn kapitale prijzen van erentuoel 600 000 Hark by uitnemendlieid echter I l Iprijl aM 800 000 8 prijzen a M 20000 Iprijg iM 200 000 21 prijzen a M 10000 Iprys ÜM 100 000 2 prijzei aM 76 000 Ipr U 70 000 lprü M 66 000 Ipr iM 80 000 1 pnj aM 5 000 3 pr zon H 60 000 Iprg aU 40 000 56prijzenüM BOOO 106 prijzen a M 8000 231 prijzen ü M 2000 812 prijzen 4 M 1000 1416 prijzen a M 400 39756 prijzen a M 166 16290 prijzeniiM800 200 160 184 100 98 69 42 20 De aanstaande eerste prijatrekking dezer fcroete door den Staat gewaarborgde Geldverloting is Tan ambtswege bepaald plaats te bebben op den 13 JUNI e k en kost hieryoort 1 geUoel orig lot slechts M 6 ot 8 601 half 3 1 75 1 kwart IV tegen inzending vm het bedrag in bankpapier of per postwiasel Alle commissies worden onmiddellijk mot de grootste zorgTuldigbeid uitgeïoord en ieder speler ontvangt van ons do met bet wapen van n ataat ïoorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere beatelling wordt het tereisobte officieele plan waaruit de rerdeelieg der prijzen op de ïMScbillonde klassen als ook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de offloieele lijsten Co uitbetaliDg der prijzen geschiedt steeds pVompt onder waarborg van den Staat on kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd en omler vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgeus ofScieele bewijzen de eenite HoofdtreBfors vorkregen en onze Begnqstigerti zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 801 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den beohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wefjens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten sf oedigsto rechtstreeks te zenden aan KAUJFMANN SIMON Bankiers en Geld wis lelaari in HAMBURG P S Hiormede danken wij voor het vertrouwen ons tot h iertoe geschonken en daar wg bij bet begin der nieuwe verloting ter deelnemioK innieerua sullen wy ook Toor het vervolg bemoeid rgo door een stipte on reüele bediening de t 3vredflnheid vau onze geëerde BoguBstigers ta verworven eoHda Bnelpei sdruk van A Bkikxhaii ir Zoom GELD LOTERIJ UITTREKSEL het Trekkiagsplau e hoofdprijs bedraagt et gelukkigst geval event 500 000 MABK Ge8pecificeef l siijn de prgzeo als Tolgt 1 ib M 300 000 115 000 ORIGINEELE LOTEN 57 700 Prijzen Meer dan de helft van allo luten moot dus met oen prys uitkomon l Do hoofdprijs bedraagt in het gelukkigste geral event 500 000 Mark De trekking dor prijzen vindt volgens voontaand trekkingaplan plaats Allo 57 700 pryzen worden in 7 spoedig op ajkaar volgende afdoelingen uitgeloot on dadelijk contant uitbetaald i Het ofiBcieele trokkiugsplan dat gratis bij ieder toogo foad lot gevoegd wordt bevat oen nauwkeurige opgave van all © iii elke afdoeliog uittoloten prijzon oven a e ook het bodrag dat men tnoet toezenden voor de loten van elko afdeoUng üo prqs voor de origineele loten wordt door de regecringvaatgesteid oo bedraagt voor do eerste trekkingsafdeeliug Ncil S 60 voor heele orgineelo loten I Nofl l SO voor halve origineeto loten Ncfl 1 90 voor kwart origïneolo loten 21 56 108 a 231 ik 812 1415 im 32 a 54893 a lbo AJlo 57 700 Prijzen dragen tezai Il 48 7p l Mk Tegen toezending van bet bodrag in Hotlaodsche bankmtiten poBtzegels of ook per postwissel worden de origineele loton met hot officieele Irékkingaplan direct toegezonden Mocht bet trokkingsplan niet naar wenaeh zijOi dan worden db lotou voorhet begin der trekking gaarne weder teruicgenomon en hetdaarvoor toegezonden bedrag weder geretourneerd VVij kifbneadit te eerder doen daar wg overtuigd zijn dat iedereen devoordeeliga en vepl kans garende indee ing vhd het trekkingsplan zal oikennen j Otlioieelo trekkingslü ten worden dadelijk na ied e trtjkkiïig toög zond 1 1 1 A dm alle oififere te kunnen uitvoeren verzoeken wij da o da i delijk te z ntjtea in elk geval vóór den f T I 31 MEI 1 5 Hoofd 4@rij Bureau ISENIHA Co i HAMBVR P S Re fflamburg rper jaar plaats Onze in de gulègenlwid gtaotihaddin wij bdi bijzondere botaWn M 880 000 op 200 000 200 000 200 000 100 000 100 000 76 000 kunnen uit 4uoegen a onze ild Lottrij boilpjt reeds langer dan 100 Jaar en hi ttl twtomnalPirmffli3 eerf der ol dsto Hbofd Loterij Bureiiuxj Wij waren ï ïeds dikwijlsooie Sloofdpi ijzen ook naar Nederlabd telenden In de II ata 7 jaarj i i i i jaateu tle vttlgeüda hoofdprÜ ien te k I i apL 1 12 10 1803 S 10 1890 24 10 1690 12 1 18S8 U l 1894 I 13 12 1888 6 1 1893 0 i § tc rokken 14 6 1891 4 n 1BJ7 28 lo 1891 ƒ 26 4 1895 29 4 1888 11 11 1893 2 4 18 en verder verscheidene prijzen a M 80 l l 6B810 4672 1 46613 884B8 66159 79478 BOOO SOOO M 76 000 op No 12106 fcokk7 000 611 000 56 000 6fi l 00 60 000 60 J100 16 000 10 000 I 4 pCt PAFDBHIEVEU VAN DB U Pester Vaterliliidischer Ërsler Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Pandbrioven zgn nominaal groot 200 iOOO 5000 en 10 000 Kionen voorzien van halfjaarlijkscho Coupons per 1 Maarl en 1 September en nfloabaar a pari door middel van halQaarlijksche uitloting De Coupons zijn thans en ook in do toekomst vrij van behsting volgens de Wet van 1889 Art SO 5 10 zg zijn evenals de Uitgelote Pandbrieven betaalbaar to Budapest Woenen en te AlUStörda tllt ton Kantore van oudorgeteekenden tot den koers van den dag Volgona de wet van 1876 ia op da gezamenlijke verpande hypotheken prioriteit der houders van Pandbrioven ingeschreven waardoor hun het reoht op de hypothecaire schuld vorderingen in de oorsto plaats is gewaarborgd De ondergoteekenden verwijzende naar hun Prospectus van 19 Januari 1 1 en hot Jaarverslag der InatelUng over 1894 berichten dat zij voortgaan met den Verkoop der 4 pet Pandbrieven van de Pester Vateriandischer Ërster SparcassaVerein tot den koers van den da WERTHEIM GOiMPRRTZ AMSTERDAM Mei 1895 Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao DcBimatage dow de nieuwste uitviudingen op machinaal gebied rerbeterde ftbricatle en uitBluitend gebruik van fijn en fijnste grondstoffen garandeerei jen verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een AanbeToienswaardig Êibrüaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten Se Sina behaalde 27 Brevets als HofleTeraHcier 44 Eere Diploma g gouden enz Medailles een bewijs Tan nilmnntend fljn fabriluat Keeds IS 71 schreef de Accadeniie national de Paris Nous vons dtoenioiia une Km1 1II d or premlire elane an consideration de Totra ezoeUent fiabrioatlon de Ohooolat bonbons variöa eto eto SiOllwerck t bbrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalrert nwoordiger voor Nederland Jnlins Hattenklodt Amsterdam Kalverslraat 103 m PEANSCHE STOOMYEEVESU Chemische W sscherU VAN II 4 PPE IIRIi11EK 19 Krulnhade Rotterdam Gebrtiveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het Btoomen en verven vanalle Heerenen Damesgarderoben ajaook alleKindergoederen Speciale inrichting voor bet atoomeu van plDche mantels veereu bont enz Gord yhen tafelkleeden enz worden üaar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfdworden ouschsdel k voor de gezondheid euvolgens staal bewerkt j Wegene nitbreidióg der fabrieken z u de prjjzen 25 gedaald j Te itoomep goederen als nieuw aftererbaar in 3 da en o verven goederen in eene week te Amsterdam zijn zoolang de voorraad strekt j a 4Ö Cts yerkrygbaar bij A Brakman Zn uit de falliete massa eeoer der eerste bu tenland8c ie fabrieken over genomene zoogenaamde Leger Paarden Dekens moeten tegen den spotprijs van fl 2 76 per stuk worden uitverkocht Deze tiküe onslijtbare dekens zijn zoo warm als eei pels oa 140X190 cm groot dua het geheele paard bedekkend met wol opgenaaid en 3 breede streepen voortft en kleine paril witte woUene Slaap Dekens groot IJOXIÖO om wegens zeer kleine slechtfl door Vaklui bemerkbare fouten in het weefsel aangeboden ad fl 3 50 per stuk Kosten anders het dubbele Vf Duidelijk geschreven besCellinfrea worden 100 lanff de voorraad strekl legen toezendlm van hut bedrag of onder remboura prompt nlt gevoerd B Hurwltz Maaatrloht Groots staat SI BAD BEHTHEIM Seizoen van 9 Juni Zwavelbronnen Zwavel Siyk en MoorBaden Douches Stont en RegeU Baden warm en koud Stoombaden Electriciteït Massage Toegepast bg Rheumatiek Jicht en hare gevolgen Verlammingen Long en OoderiyfsGatarrhen Hajdziekten De boschrijke omgeving van het Bad de veririsschende en opwekkende lucht maken Bad SentheiTn tot een der uitstekendste Luchtherstellingsoorden Influenza Prospectussen betreffende de Kutinrichtingen en WoningsaaDgelegenheden verzendt het vorsteiyk Bentheimsche badbestnur Dr ik d STROTH 1 0B i POIZE OUDE A SCHIEDAMMER GENEVEE I Merk s NIGHTCAP Verkrijgbaar bg M PEETER8 Jz N B Als bowys van eohtheid isO Z jm oaohet en kurk steeds voor I SCHIEDAM zien van den naam der Firma 1 = P HOPPB BINNENLAND GOUDA 25 Mei 1895 De by het 8s regimeot infanterie benoemdo kapitein W N Boldanus is bestemd voor do bataljons te Arnhem in garnizoeo Daar de wethogder de heer D O kam te Berg Ambacht üpelgk de betrek tiug vhu borgemeeBtier vervult door v ertrek van jhr van Sochteleo i tot t jdeiyic wethouder benoemd de heer G VoorslaijB Jz Éet kohier der hoDdenbelastiag te Berg Ambacht is vastgesteld op i 248 De gewone jaarlijksohe aaab steding vanhet onderhoud der gemeen to werken te BergAmbacht zal op Vr dag 31 Mei ai js piaatflhebben I Op de voordracht ter benoeiniug van een dykgraaf van de Krimpenorwaard kÜd geplaatai de hoeren D Otikam te Berg Ambacht N Zijderlaan te Stolwyk eo A Vonk Noordergraaf te Oaderktrk a d IJssel allen hooghoemradeu Door de harddravery vereenigiog Voorwaarts te Oudewater is besloten op Dinsdag 13 AogQstaa e k op hare banen binnen de gemeente eene harddraverij te honden met paarden ingespannen voor de salkey nimmer een prys hooger dan f 200 gewonnen hebbende Pryzea in geld worden oitgeloofd ten bedrage van f 150 f 40 en f 20 Door den kerkeraad der Geref Kerk B ta Schoonhoven is het navolgende drietal geformeerd Dr G van Goor te Bunschoten Da T D Prins te Dolsward en Ds M Keulemaas te Zierikzee Tot voorzitter van den polder RaigeweiJe is Woensdag door ingetauden gekozen de heer J de Koning te V aarder ter vervanging van den heer W H M Doorman die voor deze betrekking niet meer in aanmerking wenschte te komen De voorzitter L Kok en de heemraad M ran Ingen van den polder Langeweide werden wederom met algemeone stemmen als zoodanig herbenoemd Eenigen tiJd geleden werd door het bostnur f EL ILL ETO 1 Uit het Zweedêch 30 Boos neen Uit zou vooronderstellen dat eene of andere sterke hartstocht gewond was en dit is niet het goval Ik bon bedroefd dat ik myzelvo bedrogen heb Gij wilt daarmede zeggen dat ik u bedrogen heb viel Ivar bitter in aVt beschuldig u niet ofschoon ik konde zeggen graaf Bidderhjeria gij zijt een man zondereer want KÜ hebt uw eerewoord gebroken maar dit doe ik niet dewijl de schuld alleen aan mg ligt l Verklaar u Waartoe zou het dienen F W y zullen elkander nimmer verstaan MisBohien hebt gij gelijk antwoordde Ivar op denzelfden toon als vroeger maar gij bobt te veel gezegd om niet nit te spreken jiWelnu als gij het volstrekt wilt dan zal ik opeotsrtig spreken Antwoord mij eerst op de vraag beb ik in den loop van hot jaar dat wy getrouwd zijn u eenigo reden tot misnoegen gegeven Ben ik eoce on verschil Ugo laaghartige vrouw geweest Neen gij zijt edelmoedig en goed geweest Qij hebt mij dus niets te vomyten Niets op mijne eer Naun de drie laatste woorden terug gij hebt het der zangvereenigiog Harmonie te Nieuworkerk a d IJsel besloten op een volgend concert een operette op te voeren Stukken werdeu aangevraagd en daaruit gekozen Twaalf reizigera in een diligence c Oischoiin ia audero jaren de repetities van Mei tot September gO staakt werden nullen nu zy die in de gekozen operette een rol vervullen na Pinksteren om den anderen Maandag by elkandet komen om het stuk in te atudeereu De heer T Kaptein onderwyzer beeft zich belanglooa beschikbaar gesteld den zang met een pianino door de vereenigiug tot dat doel gehuurd te begeleiden Uit Serfï Ambacht schryft men aan do Schooufa Ct Hoewel men in de groote dagbladen vaak tooneelen leest van ijselyke ellende te groot zou men zeggen om door redeigke wezens te worden doorstaan ook bier te plattenlande kan armoede en gebrek worden geleden grootei nog dan in de centra s der bevolking Lezer wat dunkt u van het volgende Stel u voor een moeder die met een vreeindu op de vlucht gegaan ia een vader die hard moet werken om voor de 4 overgebleven kinderen het brood te verdienen en een meisjt van 16 jaar dat den geheelen dag als moeder over de kinderen moet waken en meteen nog helpen moet om door teunschillen als anderszins in de behoeften van het baiagezin te voorzien Stel u voor dat zulk een kind by den warmen haard inslaapt Denk nu varder en mie in uw gedachten hoe het vuur al verder voortschreit de kleederen vau het arme meisje aantast haar zelve verschroeit en verbrandt totdat het broertje door de onaangename lucht uit zyn slaap gewekt zyu zQster waarachavrtf toen het reeds te Iaat is tenminste eerst pas toen het meisj reeds half verbrand was en neergelegd kon worden op een leger van teen bast en niet anders Denk er dan by dat de vader tot 54 dagen gevangeuiaatraf veroordeeld is en die straf weldra zal moeten ondergaan en je zult o een denkbeeld kannen vormen van menschelyke ellende die zekeriyk niet buiten toedoen der ouders veroorzaakt ia doch waaraan die bg dezen toch geheel onschuldig waren Gelukkig zal er naar wy vernemen spoedig in betere ligging en verzorging worden voorzieu Met amart vernemen wy echter dat de genees heer hoewel hy hoopte het meisje in het leven te kunnen behouden toch meende te moeten vermelden dat het kind baar leven lang styf en verminkt zal blgven Eergisteren avond is te W oerden vrouw V d B na eerst in huis alles vernield to hebben in een vlaag van waanzin in het recht verbeurd die uit te spreken Wauoeer ik mij gedragen heb zoo als het behoort dan ben ik ook vr van alle schuld aan uwe afdwaling Ik heb dan het recht aan Ivar Ilidderlijorta te vragen of hij zgne gelofte gehouden beeft die hij niet alleen aan mi in het bgzonder maar ook voor God heeft afgelegd Ivar bleef onbewegel k voor Alma staan Zij ging voort ffEonmaal beloofdet gy mij dat onze vereeniging op een onbeperkt vertrouwen zou berusten Hebt gij deze gelofte gehouden P Gij beloofde mij ook u nimmer te vernederen tot de ellendige rol van minnaar van eens anders vrouw Hobt gij deze gelofte gehouden Neen gij hebt zo beiden verbroken en zelfs die welke gy mij voor hot altaar daedt en toch Ivar aal ik u geene verwyteu doen Ik beschuldig alleen mij zelve omdat ik m aan illusieu heb overgegeven omdat ik uw karakter niet zoodanig heb opgevat als het is maar zoo ali ik het mij in m jas verbeelding daeht Ik heb mij vergist Gy E t de edelman niet van oen streng onwrikbaar eergevoel zoo als ik mij dien voorstelde niet da man wieua gevoel van billijkhoid eh vastheid van karakter het hem onmogelijk maken zich aan een rernederenden hartstocht over te geven Nu ik dezen jammerlyken misslag ontdekt heb zouden verwijtingen eu beschuldigingen niet op hare plaats zijn Ik zou geheel gezwegen hebben wanneer gg mg alleoB bèleedigd bad want ik ben te trotaob anderen de pliohteo die zg omtrent mg hebben te herinneren Ik heb van daag eone daad verricht welke een zwak sterveling zelden een tvreodo maal zon kunnen volvoeren Ik heb de eer in haoden gebsd vsn ene water gesprongen waaruit zy eo pooa later dood werd opgehaald Levenloos ia te Woerden naast zyn stoel gevonden dr O A J Ricbelle geneesheer aldaar Dit Kappelle a d IJ meldt men Een meisje van 9 jaar viel voorover in den IJset Hoewel spoedig er uitgehaald bleek zy reeda overleden te zyn De tentoonstelliDg U Amsterdam ia op Hemelvaartsdag door ca 16 000 betaleoden bezocht Te Haarlem ia ouderhands aanbesteed het bonwen vau het proahyterium de pastorie en sacristy voor de nieuwe R Kath Cathedraal te aticbten aan da Leidachevaart aldaar De laagste iuachryving was van deu beer H R Hendriks NieuwerA mstel voor f 384 700 De ganning bad nog niet plaats In eene gister te Amsterdam gehouden ver gadering der Vereenigiug van post en telef raafdirecteuren werd nadAt de heer van Diermen te Loenen tot bestuurslid was gakozen rapport uitgebracht door den heer H Oroese namens de commisate omtrent het kon esluii van 21 Maart 1894 Spr verhaalde hoe de commissie by den directeur generaal vooral op twee bezwaren had gewezen lo dat het aantal direotiëa der beide dienstvakken gelyk wordt verdeeld 2o dat voor de vervulling van een vacature de voorkeur wordt gegeven aau een ambtenaar van het dienstvak waarvoor dat kantoor in de hoogste klasse is aangewezen Zoowel het eene als het audere ia in het nadeel der telegraafambtenai eu zooals in den breede werd aangetoond De directenr generaal gaf hierop een nauwkeurig antwoord De houding der Amaterdamsche Commiezen vereenigiug had hem zeer ontstemd waarvoor hy echter niet het ganscho commiezenkorps noch de Amsterdamschedirecteuren aanaprakeiyk wilde stellen Overigens kon hy in bet K B geen onrechtvaardigheid zien want de post eu telegraafambteuaren zyu nooit geheel vereenigd geweest De telegraafambtenaren slaan niet volkomen op dezelfde hoogte als de postambtenaren Bovendien heelt het besluit aanleiding gegeven tot meer yver by de postam btenaren De regel van benoemiug naar anciënniteit kon toch nooit steeds vrouw die mij hoont en vertreedt en ik heb mij niet gewroken En toch gevoel ik verachting voor haar en fVoor mg viel de graaf in toon Alma inhield Had ik u niot bemind Ivar dan had ik u verafsobuwd nu Veracht gg mij 1 Ivar a lippen trilden flik beklaag u Alma stond op on reikte hem de hand er op zaobten en waardigen toon bgvoegende Ea ik zal het gebeurde van dezen dag vergeten Ivar greop hare band on eide met eene meng ling van spgt en aandoening nUwe woorden Alma zgu koud on bitter en toch heb ik geen oogoablik opgehouden u te boogaohton on te waardeeren I En toch hebt gij mg bedrogen üij zgt streng Neen ik heb immers gezegd dat alles vergeten is Ik heb vergeten onvoonvaardelgk het ditmaal aan nw eigen beter ik overlatende uwe handolwg ia voor het vervolg te bopalen Ik verlang niets van u ik hoop alleen nEn uwo hoop zal niet besobaamd worden Weder verliep oen tijd gedurende welken Ivar zorgvuldig den tooveroirkel van Cunstnnce s acboonheid schcun to ontwijken Maar eeno vrouw als zij buheersoht door haar egoïsme was niet geeohapen om bet rustig aau te zien dat de man dien zij beminde en door wien zg tegen welken prgs ook wilde bemind zgn zioh terugtrok om aan eene mededingster al was die zijne vrouw don voorrang te schenken Het govolg hiervan was dat zij atla middelen die haar ten dienste stonden aanwendde om gevolgd worden De directeur generaal ugin allen gevalle geen anderen w Daartegenover werd door de leden der commissie gewezen op de ongelijkheid die ontstaat door de gelyke verdeeling tupsohen personen die in ongeiyke maatschappeiyke omatandigheden verkeeren Bovendien werd de verzekering gegeven dat da Amsterdamaohe commiezen zich inderdaad niet zoo badden gedragen als de directeurgeneraal wel meende De directenr generaal verklaarde daarop gaarne terug te nemen wat hy omtrent de commiezen had gesegd De hoofdindruk dien men had ontvangen waa deze de directeur generaal was byzouder welwillend maar zeer beslist van meening en der zake volkomen kundig De oplossiifg waartoe men in de commissie op voorstel dea heeren Doorman ten slotte kwam was verdeeling der kantoren niet naar de klassen maar naar de traktementen Dit voorstel is aan den directear neraal gedaan Daarna werd door den beer Vonter alhier verslag nitgebracht omtrent def werkzaamheden der gemengde commissie in sake borgstelling Het verslag der audiëntie by den minister van Finanoiè n indertyd in druk verspreid werd gelezen Na dia audiëntie heeft de commissie gemetnd te moeten afwacbten wat de minister zal willen doen Intuaschen maakt zy een plan gereed voor t geval het ministerie van de commissie voorstellen mooht vragen Als een staaltje der ondoidelykheid van sommige adressen van brieven aan milicien gericht deelt de N Br het volgende mede 6 de reziment 2 de battelsjons 2 de konapi klooater kaa zerne te bredaa Op de achterzyde der enveloppe kon men bovendien nog de onderstaande intieme mededeeling lezen tennis ek ben nog wa vergeten mar je mot mar een briefje aapart der in doen veur griet Volgens het adreaboek voor den Nederlandschen boekhandel worden hier te lande 850 en in t buitenland 47 Nederlandache dagen weekbladen uitgegeven tegen 771 en 46 in 1894 Van deze verschijnen er te Amsterdam 145 Rotterdam 54 sUravenhage 52 Utrecht 27 Groningen 20 Leiden 18 Leeuwarden 15 Zwolle 13 Middelburg 12 Nymegen 11 en s Bosch 10 In de Betuwe hebben tbaua de meeste boo hem woder tot zioh te trekken on uitsluitend over zijn hart heersohappg te voeren Dit verlangen werd to heviger dewijl zg den neoech van haar hart en hare ijdelheid wilde voldaan zien en zioh tegelgker tijd op Alma wreken voor de edelmoedigheid waar mede deze haar brief teruggegeven had Op een avond toen een kleine kring van vrienden bij de oude gravin Bidderfajerta verzameld was zat Alms op eeue kleine sofa in bet salon en Constanee had zioh op een teuningstoel naast haar nedergelalen Do baron kwam naar Alma toe en met d o rug half naar zijne viouw gekeerd begon hij een gesprek met de gravin Constanee was bgna achter baar man verscholen en toen Ivar die viak bg haar stond en met zgne moeder praatte zioh met eeus beleefd heidspbrase tot Constanoe wendde liet deze fasar zakdoek vallen Op bettelfde oogenblïk dat Ivar bukte om dien op te rapen deed de baron het en greep den zakdoek Alma wierp oen snellen blik op haar man en haar niobt en toen zg op beider gelaat erne uitdrukking van angst zag atak zij de band uit tn vutte don zakdoek dien de baron niet geneigd soheen af te geven met de woorden Fsrdon neef die zakdoek is de mgne De uwe Gg vergist u zoker Alma Sen ukdoek mat eon inhoud als deze kan onmOgelgk de uwe zyn De baron werd bleek en vestigde een onhbilspellenden blik op eijne rohtjeDOOt Welke do inhoud zij de zakdoek behoort mgV antwoordde Alma op vasten toon en maakte zioh met eene snelle bewoning van den zakdoek in kwestie meester terwijl zij daarbg dun haren achter zioh op de ioh liet vallen r rAssr 9M