Goudsche Courant, maandag 27 mei 1895

Vor kn lolkoen 7 100 lOO V 100 108 84 887 881 88 24 Vx 35 861 4 8 8 106 68 1 90 11 88V 8 l 808 8 V 10 67 1017 jn6 UI 71 102 IM l 160 77 71 35 85 110 7V 187 188 105 IIV 61 i Vi 611 881 mil 64 1017 my 8 ItOl 182 1 147 10 661 88 106 33 13 8i a 82 118 103 89 62 16 322 1931 1097 107 108 ic v 123 1 8V 46V Catharina oaders C P de Waal en K Boot Maria Alida oudera D Nieuwenhuiaen enC J Blinkers Cjj lia Johannes oudersH de Grnyl en G Wftoek Jaoobns Johannis ouders J J Bik en B J Eerper OVERLEDEN 21 Mei A Dongelmans 14 d A Stevens wed G de Mooy 81 j 22 L Boer 7 w H H Kölker 17 j C Streng 61 j 10 m 23 L Zoig 30 j M L Gf Leeflang 2 j GEHUWD Dekker As G van C M van Wyogaari C van der Kist ertj Verhey en N J van Duivendyk geneleu en J den Braber ONDERTROUWD 24 Mei H Voraelmans Ie s Gravenhage 26 j en Ë M E van Sark 24 j C de Bruyn 24 i en C de Knecht 19 j H L A Houdyk 30 j en M Verhoef 27 j Haastrecht OVERLEDEN J M van den Berg 18 d G Kemp 6 w C G Roth 16 j VliSt OVERLEDEN G van der Hee 9 j Rietveld en C W lan en A S vta G de Groot Groenendal Ie Jong H J M Jon PAEAPLÜIBS A van OS Az Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam S4 MEI NzuMLAND Cert Nad W 8 8 dito dito dito 8 dito dito dito 5Vi HoKOAB Obl Goudl 1881 88 4 ÏTALIB Inschrijving 1863 81 6 OosTBN Obl in papier 18B8 6 dito in zilver 1868 6 Poktcoal Oblig met ticket 8 dito dito S aosLiND Übl Oost ïe Serie dito Gecons 1880 4 ditobijllothfl 1889 4 dito bij Hope 188 0 4 dito in goud lesB lSSS 6 dito dito dito 1884 S SviNJz Perpet schuld 1881 4 TüasBij Gepr Conv leen 1890 4 Geo leeoiug serie D Geo leeoing seria C iluiDAra llBP Keo v obl ISO 5 Mbuoo Obl Buit Soh 1896 6 Vbnbzubla Obl 4 onbop 1811 Amstbedim Obligation 1861 8 RoTTiaüAM Sted leen 1886 8 i NïD N Air Handeliv aand Arsndsb Tab Mij Certificaten DtiiiMaatsohappij dito Arnh Hypotheekb paodbr 4 Cult My der Vorstenl aand fl Gr Hypotheekb paudbr 4 Naderlandsohe bank aand Ned Handelmaataoh dito N W b Pac Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoaTBSa Oost Hong bank aand ttusL Hypotheekbank pandb ij Amkeika Equit hypoth paadb 6 Mwtw L G Pr Lien eert 6 t Bn HoU IJ Spoorw Mij aand Mij tot Bipl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Aftik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito B TALIBSpoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid ltal Spwmy A H obl 8 PoLBN Warsobau Weenen aand 4KüSL Gr EuBB Spw Mij aand 6 Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 8 Karsk Ch Azow Sp kap aand 6 Losowo Sewüflt Sp Ujj oblig 5 Orel Vitebak dilo oblig 5 ZaidWest dito aand 5 dito dito oblig 4 AMaaiKA Cent Pao Sp Mij obl 6 Chic North W pr 0 v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver fiio Gr Spm oert v b lUinoifl Central obl in goud 4 Louiav k NaahvilleCert v aand Meiico N Spw Mij lehj p o 6 MiBB Kansas v 4 pot praf aand N Tork Ontario b West aaod dito FenuB Ohio oblig 6 Orsgon Calif Ie hyp in goud 6 8t Paal Minn k Maait obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O B K K OoBt B Cr 1880 8 SrANJB Sud Madrid 8 1888 Var NiD Bea Hyp Spobl oert Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdieost 1895 Aangevangeo 1 Mei Tyd van Greenwicli JOUDi BOTTERDAM 18 28 1 24 8 38 12 29 8 8 12 43 18 68 7 12 7 69 s oé 8 13 8 28 3 48 KOTTIIlDiM8 61 10 88 10 38 10 39 10 4e 10 68 7 86 7 47 g Oi 18 6 81 8 g S SODDl DEN B i ka 7 46 8 07 DEK HAAG GOUUA iHagc 6 48 7 80 7 48 8 80 8 88 9 461 0 1411 3618 161 38 8 44 2 68 3 43 4 16 6 17 6 11 7 68 Voorb 6 64 10 80 1 44 6 17 Z Z g 6 08 10 36 1 68 6 13 Z M 6 19 10 46 2 09 6 42 Qouda 6 307 608 13 9 9 6610 1610 67 12 0612 462 80 8 14 3 26 4 13 4 43 6 47 6 63 8 88 Stopt Ie Bldisw k Kruisweg en Nootdorp Leidschendani Gnl f l 8 a 8 l 8 37 10 80 10 60 18 18 18 96 1 87 3 86 8 47 4 46 S 87 7 14 7 48 8 80 8 64 9 4 11 16 Zn ll 7 48 8 4f 11 08 18 37 4 67 8 01 10 06 Z Za W T 3 6 I 11 13 18 46 6 08 8 18 Vooik 8 87 8 0S 11 87 18 68 6 80 8 88 Xhp t 11 Il 37 10 07 10 48 11 38 18 48 1 08 1 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 31 9 10 16 10 27 9 88 10 S2 11 46 U T E E o H T G O D D A 9 10 11 84 12 60 8 10 8 68 4 4S 6 36 10 23 11 51 4 1 6 53 10 31 4 84 9 34 10 44 18 97 1 82 8 48 4 37 6 20 7 0 AM8TEÏDAM60ÜDA 8 18 9 66 11 8 40 4 86 04 10 14 18 19 3 0 6 80 eo VDA UTKEOHT 40 7 6 8 08 8 81 9 06 10 19 11 18 48 8 88 3 17 4 16 4 47 6 67 6 6 8 3110 16 14 11 14 8 37 7 10 10 89 68 7 08 8 18 11 88 8 46 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 37 18 T S8 8 8S 8 41 8 9 37 10 61 11 46 1 80 3 08 8 60 4 48 6 89 6 86 7 46 9 0411 e O U U A A USTERDAM 40 8 81 10 01 11 18 10 8 31 4 47 6 66 10 16 W 1M 8 10 U I U U 4 10 iM 8 18 U l men Trneht gezst soodat men nu met eenige kans op Terwezenlgking omtrent den fraitoogftt TerwBohtingeD koD aitsprekeo Uit Oodewaard wordt dienaangaande het Tolgende gemeld De meikersen hoewel zo mooi gebloeid hebben beloven niet veel msar van latere soorten zal er roim beschot zyn De peren die niet OTerTloedig gebloeid hebben zollen een minder dan middelmatigeo de appelen daarentegen ean zeer ruimen oogst gefen altyd beboadeUB onvoorziene omstandigheden als daar zijn slecht weer t gerretc zooalsmen hier zegt enz Wat dat is t gevretc Allerlei schadelijke insecten rapaen trekmaden enz die óf het rruchtzetten beletten bt de jonge rrocht dooden Een beetje Tan dat achadeiyke goed kan geen kwaadc beweren defroithandelaars het maakt den pr a wat hooger want als de boomeu garen wat ze met hun bloesem beloofden dan was onze winst weg en konden we onze matten wel oprollen c En geheel ongelijk hebben ze daarin niet de ondervinding toch Jieeft geleerd dat de beste iruitjaren zoowel Toor eigenaar als handelaar die zyn waarin een middelmatig gewas geoogst werd De mailboot vOascognec is behonden te New York aangekomen Zooals vermoed werd was de vertraging tof te schröven aan een gebrek aan de machine t breken van een zaigertting Daarentegen is er ait Manilla bericht ont vangen dat de Spaansche knstboot iGravina c welke dienst deed in de Pbilippyoen vergaan is De boot strandde Woensdag tydens een hevigen c7cloon op de rotsachtige kunst van Zambalea en verging met het meerendeel der opvarenden Van de 190 personen die zich aan boord bevonden konden slechts drie het strand bereiken De Gravina c die 600 ton mat was het eigeadom eener Spoanscbe firma Markies van Qneeniberry die zooveel van zich heeft doen spreken naar aanleiding van het proces tegen Oscar Wilde waarin zijn jongste soon Alfred indirect betrokken was is Dinsdag met z u oudsten zoon lord Douglas an Hawick aan het bakkeleien geweest op de openbare straat De markies wandelde in Hiccadilly toen lord Dooglaa op hem afkwam en hem zoo hardhandig aanpakte dat de hoed van den markies op den grond viel Ken politie agent wilde de vechtenden scheiden maar werd voor zyn moeite beloond met een hevigen kaakslag die voor den onden heer bestemd was De agent hield zich toen op een afstand en de beide adellgke heeren zetten hun vechtparty voort tot zg ten slotte naar den nabarigen politiepost werden gebracht de zoon met een blanw oog Op bet boreao werd proces verbaal opgemaakt By het verlaten van het bureau viel den markies een warme ovatie ten deel van bet publiek De aanleiding tot dit weinig slichtelijke tooneel waa dat de markies in de 111 Londen New8 een afbeelding had gezien vaneen iguanodon een voorwereldiyk monsterdier en dit prentje aan de vronw van lord Dooglas gezonden met het opschrift een van Oecar Wilde s voorvaderen f Deze flauwe aardigheid van den ouden heer werd door zoon als een baleediging opgevat Uit Lowestoft wordt een mysterieuse geschiedenis gemeld Donderdt b stormweder ging vandaar een boot in zee om de bemanning van een vreemd schip waarvan de naam onbekend is te hulp te komen Zy kwamen niet levend terug hun lyken spoelden aan Ook da bemanning van het schip dat in de boot gegaan was verdween in de duisternis Het schip werd zwervend gevonden Men denkt dat het bootje der redders gebleven is by het schip welks bemanning aanvankeiyk weigerde het te verlaten In den nacht is die bemanning wellicht van oordeel veranderd en zijn allen overgefraan ïq het kleine 7 86 8 40 7 S8 9 47 7 88 8 64 7 4 8 01 7 66 8 10 a at i r f Kuidnekt Hinwnirwk Okfüa ttardui 6 6 10 6 18 6 89 6 88 SstterdM 0 iH Ue Kitrnwrnkerk Hurdnokt Ctaita VkMkt wU bootje dat een zoo grooten lait niet dragen kon en dus vermoedelyk ii gezonken met allen die er op warton Vrg waarscbyntyk is aan boord van het vaartaig dat tien koppen voerde en paniek ontstaan Enkele van de aangespoelde lyken dragen sporen van verwonding als gevolg van een gerecht De arrondissements rechtbank te sïferto genbosob verklaarde E J H 6 meubelmaker te Boksmeer thans gedetineerd schuldig aan het doen plegen van valschheden in telegrammen eu het doen gebruik maken daarrau en veroordeelde hem te dier zake tot een jaar gevangenisstraf Gevolg gevende aan het verzoek by strooibiljet door eenige burgers te Rotterdam kenbaar gemaakt om zich te 9 uur in den voormiddag op Hemelsvaartdag aan den Hillesluischen dyk by de boter en oliefabriek te verzamelen tot bet houden ran eeu wandeltocht met een praatjes langs Hitlesluis Katendrecht en Charloia rereenigden zich dien ochtend op gemeld tijdstip op het oangeduidp pont een 800 a 900 personen milest jongens Toen al deze burgers zich daar aangesloten hadden trad W P G HeUdingen de man die het praatje zoude honden op eene verhevenheid en begon de menigte toe te spreken over de loonen en de werklieden Dit was slechts van korten duur aangezien de Rotterdamsche politie zich tegen deze rergadering in de open lucht verzette De menigte door den ioBpecteur van politie L J C Vuyk aangemaand om uiteen te gaan voldeed hieraan weldra zonder dat er ongeregeldheden plaats vonden Helsdingen door een öOtal aanhangers gevolgd begaf zich daarop naar Katendrecht wsar hy in het Café Centrale zyne aangevangen rede kon eindigen Ëon spekslager te Lemmer liet omroepen dat bet Bpfk van 30 cent per 7i K verlaagd tot 25 cent Terstond tiet een tweede bekend maken dat hy het spek voor 22Vf per Vi K G verkocht waarop een derde deed omroepen dat men bij hem voor 20 cent terecht kon De eerstbedoelde geen kamp willende geven verlaagde daarop den prys tot 15 cent De prys is echter later weer op 20 cent gesteld Krachtens bevel van den rechtercom missaris belast met de instructie van strafzaken bij de rechtbank te Zierikzee is C Q C stadsarbeider wonende te Zierikzee voorloopig aangebonden en naar het huis van bewaring aldaar overgebracht Dit schynt in verband te staan met de zaak van K H vroeger bakker te Zierikzee thans gefailleerd tegen wien door het gerechtshof te sGraven hage een bevel tot gevangenhouding is verleend als verdacht van bedriegeiyke bankbreuk Naar aanleiding van de jongste gebeurtenissen in Marokko vraagt de Vo8s Ztg € of het nog geen tyd wordt dat Europa aan den zee en landroof der Marokkanen een einde maakt Reeds heeft Duitachland den kroiser Marie € naar Marokko gezonden om zich ter beschikking van den gezant te stellen Waarscbynlyk zal Frankryk niet acblerblyven daar thans weer eeu Franechman in Marokko vermoord is En het zou de HoÜandscho regeering ook niet schaden als zy baar rlag eens liet zien aan de Marokkaansche kost nn de brik Annac door de Riff bewoners geplunderd isc 10 4 11 01 11 08 11 16 11 84 8 36 10 17 11 86 9 68 lO U 66 8 18 Ouitscbland schynt de eigenaardige taak te hebben de kastanjes voor vreemde mogendheden uit het vuur te mogen halen maar hoewel de Duitsche gezant in Marokko de belangen der Nederlandsche vertegenwoordigt kan de Nederlandache r geering toch wel een oorlogsschip naar de Middellandsche Zee zenden Wenn nicht dan nicht doch dan verlangen wg dat de Duitsche regeering de belangen van Duitsohland zoowel jnla van Nederland krachtig zal handhaven c Wy zgn overtuigd dat onze regeering debescherming van Nederlandache onderdanenniet aan Duitachland zal overlaten Wellichtgeeft de aanstaande byeenkomst van deTweede Kamer haar gelegenheid mede tedeelen wat hy barerzyds tegenover Marokkoheeft gedaan Hbl Te Welsum werd onlangs de koster der Hervormde kerk met een ernstig ongeluk bedreigd Gedurende het middagluiden viel door het breken van het touw het gewicht van het Alagwark 80 pond zwaar van een aanzientyke hoogte rakeling langs hem in den grond zonder hem in het minst te deren De man was natuurlyk hevig verschrikt Gelukkig dat hy steeds gewoon was by het trekken van het klf kketouw voorzichtigheidshalve iets zywaarta te gaan staan Woensdagavond had by Voorschoten een treurig ongeluk plaats De koster der kerk te Stompwyk die zijne vrouw eu twee kinderen van Voorschoten bad gehaald kwam in het water tereeht toen hij dit op eeu plank als eeu soort bruggetje wilde overgaan en zonk onmiddelyk voor de oogen der zynen naar de diepte Slechts het ontzielde lichaam van Van R kon men boven brengen By de te houden oefeningen der infanterie zal dit jaar het gebruik van losse patronen met roodzwak buskruit worden toegepast De minister van Jostitie heeft een circalaire gericht aan de procureurs generaal betrekkelyk de Boterwet Het is den miuistT gebleken dat nie overal die wet zóó wordt uitgevoerd als het behoort Terwyl door de ambtenaren in art 3 bedoeld in sommige maanden van het jaar slechts zeer enkele monsters boter in beslag genomen en ten onderzoek opgezonden worden is het aantal inbeslagnemingen en opzendingen in andere maanden van bet jaar zeer talrijk Het komt den minister voor dat dit niet geschikt is om de goede werking der wet te bevorderen Het kan toch niet doeltreffend zyn wanneer in talryke in beslag nemingen by een groot aantal winkeliers eensklaps gednrende eenigen tyd een tgdperk van rust intreedt Wil de Boterwet aan baar doel beantwoorden dan dient voortdurend op de uitvoering daarvan acht te worden geslagen en zutleude in baslag nemiogen voortdurend en onverwacht j moeten geschieden De minister vestigt er verder de aandacht op dat het meermalen is voorgekomen dat de ingezonden monsters niet aan een onderzoek konden worden onderworpen óf omdat deingezonden hoeveelheid te gering waa óf omdat het vetartikel by de ontvangst door den deskundige met het onderzoek belast reeds in bedorven toestand verkeerde De In art 3 der wet bedoelde ambtenaren behooren derhalve voor het vervolg zorg te dr eu dat die bezwaren zich niet meer voordoen Een model scholier vopd De Post te Wehl in zekeren jongen die de school alleen bezoekt als het regent omdat dan thuis niets voor hem te doen is en hij dos niets verzaimt Gelukkig telt de school aldaar maar één exemplaar van dat soort regenschoHer Uitspraak doende in het verzet door den heer J A van Haafteo burgemeester van Sliedrecht ingesteld tegen de verwyzing zyner zaak naar de openbare terechtzitting der ar rondissementsrechtbank te Dordrecht heeft het gerechtshof te s Gravenbuge in raadkamer vergaderd dat verzet gegrond verklaard 7 11 4 60 4 67 6 04 6 11 5 80 1 46 1 66 8 08 2 09 8 16 7 80 3 10 4 08 18 80 S 42 8 60 3 60 GOUDA 11 60 3 89 3 09 18 40 18 08 utrecht 6 83 7 60 Woerden 6 68 11 0 d w ter 7 07 8 19 Gouda 7 80 8 38 60 TJO AiuterdainWp Chisda Gisterenavond te half zes is de heer Van Haaften uit zynevoorloopigehechtenis ontslagen Men sobryft uit Amsterdam aan het U D Zooals ia mede gedeeld zal op 11 Jnni voor het hof alhier worden behandeld de zaak van Momber en Ooelman door de rechtbank veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens den moord pp het dochtertje van den heer Meinders te Bnssum Naar wy vernemen zal de heer Paap dia Coelman voor de rechtbank verdedigde niet by bet hof voor hem pleiten in zyn plaats zal als verdediger optreden mr H J Biederlock Het bestuur der afdeeling Amsterdam van den Bond van Nederlandsche onderwyzers heeft oen comité benoemd dat zich belasten zal met het bespreken van logies in hotels of by collega s voor onderwyzers die de tentoonstelling willen bezoeken In het hotel du Commerce in de Kalverstraat zal eiken avond een lokaal ter beschikking wezen waar ieder onderwyzer die vooraf zyne kornxt bericht heeft twee of meer der leden van het comité zal aantreffen om hem te geleiden Voor onderwyzeressen zalJen daar ook damesleden ter beschikking zyn By een tiental roosjesjuweliers te Amsterdam is het werk gestaakt De reden hiertoe moet zyn dat deze juweliers zich niet houden aan het tarief hetwelk vastgesteld is na de staking der roosjesslypers in Januari jl Ons werd medegedeeld dat de gazellen by sommige werkgevers wel naar het heet de volle loonen uitbetaald krygen doch achteraf in den vorm van fooien of onbetaald werk gedwongen zyn een gedeelte van het ontvangen loon terug te geven Het aantal stakers bedraagt ongeveer 180 man Het HbIadc ontvangt de volgende keunit geving Den Leser Heil Nademael ons Contschap is ghedaeu dat binnen die goede Veste van Haerlem op Sondaghe den XXVÏ van Bloeymaend van t Jaar D N CDICCCCXOV om t harts geraeren sal worden en alsdan grote Vrolickheit ende Joleit syn sal in de Herten der Studenten so doet de ïreflicke Raet der Oudsten Overlujden der Studenten tot Amstelredamme den Broederen Cont dat terzelfden Dage thegen Vesper eene vrolicke Saemkomste sal ghehouden worden in de neowe Stede OEDT HOLLANT ghelegen op de Te prouck aettinghe voor hetReysende Herberghwesen Een yegelick welke by deae Saraeakomste syne Beschonckeuheyt niet en sal kunnen kunnen bedwinghen en in alte dollen Waeu die Straeten onveilig maeckt sal door den Schout en syne Rackers worden uytgeleit To Diemerbrug aan de Ouderkerkelaoo werd in don nacht van Donderdag op Vrydag een boer wakker door eeuig geraas Toen hy er op af ging bemerkte hy twee inbrekers waarvan hy er een kon grijpen terwyl de andere door de politie gearresteerd werd Zg zyn per Gooische stoomtram naar Amsterdam gebracht Naar men verneemt heeft de heer George Kepper met 1 Aag a s zyn eervol ontsl gevraagd en verkregen als hoofdredacteur van hot ütrechtsch Provinciaal en Stedelyk Dagblad De oorlogsschepen Atjehf en Zeehond van den Helder naar de Noordzee vertrokken om te onderzoeken of de op het Bornrif boven water uitstekende masten afkomstig waren van een aldaar gezonken Duitsch oorlogsschip zooals men vermoedde zyn te Nieuwediep teruggekomen zonder iets te hebben ontmoet dat van een oorlogsbodem afkomstig zou knn nen zijn De bedoelde masten zyn waarschgiyk van een Duitsch visschersvaartuig 8 67 10 04 10 11 10 18 10 27 8 06 9 03 5 31 8 62 4 20 9 10 6 20 6 30 6 87 6 44 6 60 U SO 9 41 9 0 4 40 6 61 8 86 lO Ot 8 8 10 08 10 18 7 60 8 09 9 07 9 28 9 36 8 41 9 49 10 4 10 4 8 85 8 r 8 49 6 S 7 48 11 10 Niar men rerDeemt worden plsnnea Toorbereid tot het hooden eener ientoonetelling Tan voorwerpen van knust en nyrerbeid uit Nedorlandich Oo en Weat Indië in Mei 1896 in het Kon Zoiil Bot genootashap te sQraTenhage Votgeni de Tel c heeft eeu combinatie van vermogende ingezetenen den achoawburg van Gebr t Lier te Amaterdam gekocht met bedoeling de bespeling van het gebouw aan de oude firma over te laten De firma wordt nu Naamlooïe Vennootschap tot exploitatie van het Grand The lre onder beheer van gebr van Lier Commia sariaaen wenachleu onbekend te hieven Het sa Conrad te Carthagena met schade binnengetoopen zit in bet dok eu zon gisteren ondenocht worden De admiraal der haven wil niet veroorloven dat de werkïiaamheden aau het atoomachip door byzondere personen worden verricht Zy moeten gedaan worden door gouvernementawerkliedeu en bet noodige wordt vanwege het gonveroemeat geleverd Het Ned atoomachip Koningin Regeutes van Batavia naar Amaterdam zal Carthagena aandoen om de passagiers eu troepen van de Conrad over te nemen De vrienden van den hertog Orleans gaan steeda voort met loowat overal de portretten van hun pretendent aan te plakkeu wat zooveel te gemakerlijker gaat omdat de stukjes papier waarop het portret met een drieklenngenrand en een leve de hertog van Orleans is aangebracht gegomd ziju en men dn de aohterzjjde slechts even behoelt vochtig te maken Dinsdagavond plakten eenige pattygangera van den hertog de portretten zelfs op de kleeren der voorbygangera waarover dezen niet zeer gesticht waren De politie werd byeengeroepen eu deze arresteerde viei der aanplakkers terwgl de andereu vich ouder den kreet leve de Koniugl uit de voeten maakten Op het pohti bureau gebracht werden deze lyders aan aanplakmauie weder losgelaten nadat zy hun namen liaddeu upgegeveu Het wareu graaf De Manduit journalist de barODuen Haoul en Charles do Vaux en baron d EcurroI les de Jaruassé Eeu jonkman die Woensdagochtend te Amsterdam in deu echt zoo verbonden worden kwam nog in de trouwkamer tot andere gedachten en verwyderde zich Achtervolgd door KÏjn familie de getuige en het begrypeiykerw ze half wanhopige bruidje maakte hy zich uit de voeten door de Dam traat en langs den Nienweudjjk aldaar Er waren uatuurlyk veel nieuwsgierigen die toen zy van t geval hoorden hem met alte mogeiyke welsprekendheid en overredingskracht van zgn noodlottig voornemen trachten af te brengen maar de jonkman zeker gedachtig aau het spreekwoord Beter ten halve gekeerd dau dan ten heele gedwaald liet zich niet bepraten en het bruidtje moest n et hare ouders hniswaarts keeren Geueraal Vetter heeft thana Montreal verlaten en bevindt zich op t oogenblik te Parys In bet voornemen van den generaal om 1 Juni a a in deu namiddag in de residentie aau te komen is tot dusver geen verandering gekomen Gisteren had er te Winschoteu eeu formeele veohtparty plaats tusachen een drietal mareohanssee s en eenige bargers waarby eeratgenoemden de overhand behielden door het gebruik maken van deu sabel By eene vrouw aau het Sohotsplein waa even te voren eeu glasruit ingegooid of geslagen waarvan de bereden politie kennis waa gegeven Deze scheen daarntn een zekere K 8 een minnaar van de dochter der vronw te verdenken ook omdat hg zich daar in opgewonden toestand in de bnnrt bevond eu tevens niet zeer gunstig by de politie staat aangeschreven Eerst ua hevig verzet waarby een deel der toeschouwers zyne pwtg koos werd K S jngerekeud In het nationale museum te Florence is door de laatste aardbevingen belangryke schade toegebracht aan de kunstwerken Tal van antieke vazen van groote waarde en een groote statue van Robbia werden voor een groot deel vernield In de villa Gapenzia van de Medicia zyn de koatbare plafondsobilderingen baareliefs eu mnurachilderiugen over haar gehaale oppervlakte gescheurd In de Hongaarsche gemeente Steinbruch zyn 771 varkens aan cholera overleden Dit getal is slechte een half percent van den stapel doch daar zich ook andere verdachte Tenchgnselen voordoen heeft de minister van Landbouw strenge maatregelen en een volkomen afzondering bevolen 1 DsTenter is Dinsdagavond een meisje van 5 6 jaar door eeu wagen met hout geladen overreden Met gebroken schedel werd het opgenomen eu naar de ouderlyke woning gebracht waar het kort daarna is overleden Te Westergeest in Kellumerlaud Fr is een meisje dat de mazelen had en te bed moest biyven byna verbrand Terwyi de moeder afwezig moest zyn legde zy drie heete steenen onder de dekena dekte haar kind goed toe en giog daarna heen Kort daarop ontdekten bureu die op het hulpgeschreeuw van het meisje binnenkwamen dat het beddegoed d or de steenen waaraan mogelijk vunr waa blyven zitten in brand was geraakt zy bloschteo het vnor waardoor lm kind en de woning gespaard bleven Dinsdag kwamen uit de Staatslotery no 1 eu no 21 000 bet hoogate en het laagste nummer op beide viel een niet S SISS=SSSS=S Baitenlaadscli Uverzlcht Gisteren is de zitting van den Rykedag gesloten De zitting kenmerkte zich door eeuheftigen aanval der agrariërs tegen de regeeriog Deze vooruit beraamde afrekening maakte nogal indruk vooral omdat de regeering tot aller verwoudeiing slechts zeer zwak op den aanval der agrariërs antwoordde Met eau Hoch op den keizer gingen de afgevaardigden uiteen Voordat da president de heer Von Buo daartoe het sein gaf hadden de sociaal democratische afgevaardigden de zaal reede verlaten De socialisten behoefden derhalve niet te bleven zitten gelyk onlangs toen de weigering der sociaal democratische afgevaardigden om deel te nemen aan deze gebruikeiyke betooging tot ernstige moeiiykheden aanleiding gaf De commissie van een eo twintig oit de Belgische Kamer heeft met 15 stemmen tegen 3 en 2 blanco de volgende motie aangenomen De commissie zonder in eenig opzicht op de quaestie zelf voortfit farloopen is van oordeel dat de beraadslaging over de naasting van den EongoSt at in de Knmer niet zal kunnen gschieden vóór 1 Juli en meent dat het gevensoht zou z n aan de wetgevende macht Toorloopige kredieten aan te rragen noodig voor den Onaf hankeiykeu Staat c Men weet dat het met name erom te doen is dat een zware hypotheek op uitgestrekte terreinen aan de Kongo wordt afgelost en dat dit moet gebeuren vóór het einde van Juni De Belgische Kamer zal nu na de behandeling der protectionistische regoeringsvoorstellen worden geplaatst voor de vraag of zy eeu som van tien millioen fraocfi wil toestaan aan dan Congostaat als ongedekte lecning Het debat hierover zal niet minder heftig zgn dan het debat dat over de annexatie verwacht werd En de kansen van aanneming zyn zeer onzeker Het heeft ïn het land eenigs verwondering gewekt dat het ministerie na zoo kracbtig de annexatie in de Kamer en in de commissie verdedigd te hebben nu plotseling als eenig reddingsmiddel uit een moeilyken toestand de voorstellen tot uitstel van Lantsheere en Woeste overnam De oppositie ziet hierin een bewya dat de regeering niet meer zoo vast op haar stuk staat als drie maanden geleden Ën men meent dat de kansen op geheete terij nenüng van het voorstel of op verwerping door de Kamer in het najaaar er zeer door zyn ge Sir William Harcourt en lord Salisbury hebben Woensdagavond beide een redevoering gebonden de eerste aan tafel bij den Lord Miiyor voor de bankiers en kooplieden van de City de ander voor een groote vergadering van leden van de Primrose League te Bradford Harcourt antwoordde op eeu toost op den voorspoed van de nationale beurs en de gezondheid van den Kanselier van de Schatkist Nooit zeide hy was de nationale beurs zoo Hezond geweest ala tegenwoordig Maar hoewel de inkomsten gestadig stegen de uitgaven helaas ook Dat was echter een internationale ziekte Wat den toestand van den handel betreft er waa onloochenbaar een depressie maar deskundigen meenden te kunnen voorspellen dat de barometer omhoog zon gaan Een bewyg van de hernieuwde handelebedryvigheid was de sterke vermeerdering in het gebruik van zegels die in den laatsten tyd merkbaar nas De minister had vertrouwen in de geneeskracht van het Yereenigda Koninkryk na een tydperk van gedruktheid en hy steunde vooral op de handhaving van beginselen van handel en ruilmiddelen die de laatste vyitig jaar in deu lande hebben gegolden Geen verantwoordel ke regeering zei hy zou toelaten dat men baar in eenig werelddeel verdacht van het spreken van dubbelzinnige taal of van weifelen omtrent die beginselen Minder vrooiyk was de lange en uitgewerkte redet oering van den aanvoerder van de Tories Een lofrede op hetgeen de Primrose League in de laatste viiftien jaar had gedaan voor de verspreiding van de conservatieve beginselen opende zgn speech Toen kwam de staatkon dige toe nd aan de beurt Da positie van de regeering was volgens deu edelen lord onhoudbaar De constitutie gold als de liberalen aan het roer zyn vonr iets dat opnieuw moet borden opgebouwd Nog nooit had een regeering met zoo n kleine meerderheid groote organieke maatregelen door trachten te draven als deze Van bet wetsontwerp tot ophefBng van de Staatskerk in Wales was onlangs een van de voornaamste artiUlen bgna verworpen Wat voor standvBstigliiffd kon men verwachten van maatregelen die zóó werden goedgekeurd Door deze manier om belangryke veranderingen door te driven mrA het parlement aan voortdurende opgewondeniftd eu het land An voortdurende boisiogen blootgesteld Het Lagerhuis richtte niets uit omdat het in plaats van de aanhangige vraagstukken te onderzoeken de eene klasse van hec volk tegen de andere ophitste om de tegeering stemmen te bezorgen Het vertrouwen van de werkpjjde klass in de kapitalisten was vernietigd n de onbelemmerde uitstorting van kapitaal verhinderd dat kwam allemaal van de staatkunde door de regeering gevolgd Met een vermaning aan zyn hoorders om de lendenen te omgorden voor de volgende algemeene verkiezingen eindigfle Salisbury De opstandelingen op Cuba verliezen almeerterrein Ziehier wat een regeeringstelegramuit Madrid meldt De Siiaansche troepen hebben hy Havana een bende van 700 insurgenten onder aanvoering van Mateo Gomez en Masao Rorrero verslagen Marti die den titel van president der Cubaansche republiek had aangenomen ia in dit gevecht gedood De opstandelingen hadden 14 dooden en een groot aantal gewonden de Spaansche troepen 5 dooden en 7 gewonden Gezegde Marti die sneuvelde behoorde tot de veteranen der autonomiaten Reeds gedurende meer dau 20 jaren streed hy voor Cuba s onafhankelykheid In den vorigen op8tandf6i in 1878 werd bedwongen had hy mede deji hand ïntimchen blyven de mededoelingen van de Spaanscne zyde over den opstand nog steeds in atryd met hetgeen daarover uit New York wordt gemeld En men zou zeggen dat spyt al de overwinningen der Spanjaarden dezen nog lang niet aan de beslissende victorie toe zyn De New York Herald verneemt althans van haar correspondent te Havana dat maarschalk Cainpos opnieuw de opstandelingen heeft uitgenoodigd zich te nderverpen En dat doet een man als Campos met als hy zeker is in korten tyd zyn vyand geheel ten onder te brengen Üit Shangaï komt het bericht dat de Chineesche regeering blgft weigeren aan Japan eenige scliadevergoediog te verleenen voor het teruggeven van het schiereiland Liao Tung vaarvan hy het tractaat van Simoneseki het gewichtigste gedeelte door China was afgestaan Dientengevolge komt weer eene nieuwe quaestie aan de orde Naar men weet liet de Mikado den oorspronkeiyken eis6h tot afstand van het voorgebergte LiaoTnng met inbegrip van de gewichtige oorlogshaven Port Arthur varen op aandrang van de Russische Fransche en Duitsche regeeringen Men beweert nu dat de drie regeeringen den Mikado daarvoor eene buitengewone acbadelnosstelling beloofdeo De Japansche regeering eischt nn eene verhooging dor schadeloosstelling maar de keizer van China weigert deze te betalen De Chineesche regeering beweert dat de onderhandelingen over deze wyziging van het vredestractaat buiten haar om door de drie tiaropeesche mogendheden zyn gevoerd zoodat zy ook uitsluitend aansprakelyk moeten gesteld worden voor hetgeen zy den Japanners in ruil voor Port Arthor beloofd hebbeu Het spreekt echter van zelf dat noch Rusland noch Frankryk noch Duitschland eenigen lust gevoelen om dezen eisch van den Mikado in te willigen Indien de Mikado inderdaad schadeloosstelling blyft eischen zal ten slotte toch China wel genoodzaakt worden de oorlogsscbatting met dit bedrag te vermeerderen Het eenige dat de Enropeesche mogendheden die door hun tusschenkomst voor China PortArthur hebben gered nog voor de Chineesche regeering kunnen doen is zoo veel mogelyk haar pogingen tot het sluiten eener nieuwe leening te bevorderen Verder 7bI men zeker niet gaan zoodat indien de Mikado by zyn verzet blyft volharden het protest der Chineesche regeering waarover in het telegram uit Shangaï wordt gesproken wel niet veel zal baten Burgeritiken Stand GEBOREN 20 Mei Adriana ouders J Spruit en E Klaverveld Catharina Mathilda Maria ouders C P W Dessing en C M Wennekers 21 Martina Francina ouders F J Bruyatens en M van den Berg Pieter Renke ouders P R Prevo en W Bonefaas 22 Evertine ouders E Overbosch on D Oosthoek Josephina Maria ouders J Furrer en O M van den Boach 28