Goudsche Courant, maandag 27 mei 1895

34ste Jaargang Dinsdag 38 Mei 1895 No 6060 Wat Il da bwto ki innif tagflD Jiobt k rtom igyjs Aüfcff PiwExpeller Ylt temetkatMiawisutawBideiiteegn = S Aiilier PaiB Expeller f DMMt du stMdi ia iod r Imisgetiti Anker Piin Expeller Pnis K mA n oat M 1 25 de iHoh Tonkudan ia de mwsla Apatkeka en bt F Ad RioUer t Oo ta B ttsrdam NieuwS en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken Te Gonda by A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regek k 60 Centen iedere regel me r jDe üitgaye dezer Courant geschiedt dagelyk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 fifanco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 10 Centen iroote naar plaatsruimte letters worden berekend Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Agentuur by de Firma Wed B08ftl4 l te Gouda Gouda Saelperadruk vaa A Bunuuh fe Zoom APVERTENTIBN Voor de rele en treffende bewezen ran deelneming ontvangen tydens de ziekte en het overiyden van onzen innig geliefden Broeder en Neef ADRIAND8 SLIEDKECHT betuigen wy onzen hartelgken dank H J J SLIEDEECHT C C 8LIEDRECHT C C Vi DB ZWAIiM Slibdhecht 8 TAS Dit ZWALM De GARNIZ0EN8 VOEDINGSCÜMMIS BIE te Gouda zal op ZATERDAG den 1 JUNI as de middags ten 12 ure op het Bnreel van den Garnizoena Commandant Kazerne alhier in het openbaar aanbesteden a De levering van VLEESCH en VET en SPEK benoodlgd voor de menages der troepen alhier In garnizoen voor het tijdvak j van 1 Juli tot en met 31 December 1885 i De levering van AARDAPPELEN benoodigd voor opgemelde menages voor het tijdvak van 16 Juni tot en met 31 December 1886 De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen dageiyks behalve des Zondags van 10 12 uur V m op gemeld bnreel ter inzage De 1 aitenant Kwartiermeester Secretaris G G DB DLAOW TANDARTS E CASSÜTO MARKT 154 GOUDA uitgezonderd Zondags te consalteeren ran 10 tot 5 uur gfemakkelijke methode LEERTIJD 4 a 5 weken 2 lessen per week leergeld f 10 U uff a BE JONGE Onder de Boompjes P HOS Op verlangen wordt ook les aan hnis gegeven L van WANKITM Alle dagen zgn Toorhanden V E R S O H E ZOUTE BOLLED SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN ea fijne Tafelbeschuit GOUDA LANGE TIENDEWEG WESTLAND8CHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te t Gfavenhage verstrekt Gelden op É Hypotheek en verkoopt 3Vi It en 4 Faudbriev n van 1000 500 ƒ 100 en ƒ 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en bfl deHeeren MontijncÊCo De Directie J HOOFT GRAAFLAND j A VA EBPERS BOU AARDS Cognac fin Bois 1 40 U Liter Sa CXXJIf AO KJf BOM Tan da CoUM Anenyma wordt calsTardlnTanaaralda bamanda flaaBelia van e Liter Inhoud rooHlen van liet attflat Tan Dr P F yAK HAMSl SOOS Proefflaaoh a f 1 30 nitalBltaad TetkrUgbaar 1 i H J V WANKUM firma Wed P J MELKERT Oosthaven B 14 Gouda De Entrees h 50 Cts te Amsterdam zijn zoolang de voorraad strekt a 40 Cts verkrijgbaar bij A Brinkmaan Zn LANGE ÏIENDEWEU 1 CO 6000 Stuks uit de failiete masea een er der eerste LuitenlandBCshe fabrieken over genoniene zoogenaamile Leger Paarden Dekens moeten tegen den spotprijs van fl 2 75 n r stuk worden uitverkuoht Deze dikke onslijlbare dekens zijn zoo warm als een pels ca 140X190 cm groot dus het gelioele paard bedekkend met wol opgenaaid en i breede streepen voortH een kleine pnrÉij witte woUene Slaap Dekecs groot 140X190 om wügeiiB zeer kluun slechts door vaklui bemerkbare fouten m het weefsel aangeboden ad tl 3 50 per stuk Kosten anders het dubbele J9 Duidelijk geachrevati bestellliiKon nonlcn EOO lang de voorraad ttrekl logen toeEciidlnt TKu bet bedray of onder retnboun prompt uli geroerd B Hnrwltz Maaatrioht d oote Staat 31 BAD BENTHEIM Seinoen van 9 Juni Zwavelbronuen Zwavel Slyk en MoorBaden Douches Stont en Begen Baden varm en koud Stoombaden Electriciteit Massage Toegepast by Rheumatiek Jicht en hare gevolgen Verlammingen Long en OoderiyfsCatarrhen Hnidziekteu De poaohtyko uuigéving Tas hot Bad de Teririsschende en opwekkende lucht maken Ba d Benthelm tot een der uitstekcndste Lnchtherstellingsoorden Influenza Prospectussen betreffende de Kniinrichtingeri en Woningeaangelegenheden verjendt het vorsteiyk Bentheimsche badbestnur Dr i nea SIBOTH Algemeen Adresboek van Nederland Ongeveer 200 000 Adressen van Handelaars lO uitaave van MJGH VAN dVmkM liollerdam Door den Staat gewaarborg de HAMBURGER STADSLOTERIJ In de binnen kort beginnende SliS groote GELDLOTEHIJ moeten op 115 000 Loten mt 57700 tÊÊ prgzen vallen tot een gezameniyk bedrag van 111 Millioen 730 795 Mark De LOTERIJ bestaat uit zeven klassen reeds in de eerste Klas bestaat kans op een prys Tan 50000 Mrk De grootste pry der 7 e 1 3 bedraagt eventueel SOO OOO 2v£a r3s In de lst tot de 7de Klassen Icomen afzonderlijke prezen uit aU PREMIE k 300 000 200 000 100 000 2 a 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 2 50 000 40 000 Mark etc etc Voor de 1ste klas is de prys voor een geheel Loi 6 Mrk ot 3 50 half 3 1 75 jf kwart 1 50 0 90 Bestellingen voor Origineele Loten moeten zoo spoedig mogelyk ia ie der geval echter tot den lBt Q JUNI aan m i edaan worden ledere opdracht wordt geheim eu prompt uitgevoerd De verdere regeling der Loterij discreet is te vinden in de Plannen welke ik franco en grafcis verzend In de laatste jaren had ik de voldoening aan ragne klanten pryzen vau 250 000 150 000 100 000 80 000 60 000 50 000 40 000 30 000 Mrk te kannen uitbetalen HAMBURG Orosse Bleiehen 82 Hoofdkantoor Opgericht 18 18 PHILIPPE FÜRST ui f d € VictoriaSron te Oberlahnsfein fyBm Tafeldrank Van h£ nwklykef uis der ederlanden 4 pCt PANDBEIEVEIT Pester Valerlaiidischer Erster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemilo Pandbriaveu zyn nominaal groot 300 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien v in halijaarlijksche Coupons per 1 Maart en 1 Soptembor en aflosbaar a pari door middel vaa halfjnarlijksche uitloting De Coupons zyn thans on ook in de toekomst vrij van bolusting volgens de Wet van ISStf Art 80 5 10 zij zijn evenaU de Uitgelote PauAbriövon betaalbaar to Budapdst Weenen ec te AmStöTdEtm teil Kantore van oudorgetoekonden tot den koers van ileu dag Volgona de wet van 1876 ia op de gezamenlijke verpande hypothuken prioriteit der houden vao Pandbriüven ini eschrevou vnardoor huu het reolit op de hypothecaiie echuldvorderingeu In de oeiato plaats is gewaarborgd De ondergetoekenden venvgzondü naar bun Prospectus van 19 Januari 1 1 en het Jasrreralag der Instelling over 1894 berichten dat zg voortgaan mnt den Verkoop dar 4 pCt Pandbrieven van de Pester Vateriandisoher Erster SparcassaVereln tot den koers van den dag WEHTHEIM GOMPERTZ AM3TEKDAM Mei 19BB POIKE ODDE SCHIEDAMMER GEFEVEE Merk NiaHTCAP ® f a StoUwerck sche Borstbonbons ge briceerd na Toorsohrift van den kon Ujiiversiteit8 Pro £ Gehm Ho ad Dr Harless Sonn hebben sedert 50 Jaren Verkrygbaar bij M PEETER8 Iz N B AU bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE als verzachtend middel tegen boeeten heeschheid eu aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en konde lucht is t bijzonder aanberélenliwardig een bonbpn te gebrmken Yerpakking Geele pakjes i 25 oent Alom verkrijgbaar Dames Attentie Vl t Het bette onietuidtlykate m 1 makkelylute poetamlddcl tooc Hetfen en Tooral damet en Klndenchoenwerk U tfe Appretunr van C M MDIItr tt Ct Berlli B0 th 8tr 14 Men letWfoed op naam en fatiriekemerk Verkryiktir ky KtM M Wlstsnen hi isliMinrsrfc ulettiri n re rif a n eafc gMfaaHtHtt fcp W ta H iwiiai raliw BINNENLAND GOUDA 27 Mei 1895 B het betrekkeo zijoer woning in de gemeente Alfen aao den Ryn werd Vrydagavond den nieowen bargemeester don heer P van Oatereo eeue serenade met fakkeUicht gebracht door het harmonie gezelschap Beethoven Eene groote menigte sloot zich by deze haldebfltooniog aan Herstemmingen voor de Provinciale Staten De Voorbnrgache Kieevereeniging heeft besloten nadat bet bestanr de verzekering had verkregen dat de heer mr P L F Blussé door de Centrale R K Kiesvereeniging in bet district wordt aanbevolen den heer jhr P M 6 von Fiaenne te steanen De kiesvereeniging Een8geïiQdheid te Kapelle a U heeft besloten tot candidaat te tellen de heer mr P L F Blusaé Bg Kon Besl is met ingang vap 1 Jnoi benoemd tot notaris binnen het arrondisBement i ordrecht ter standplaats de gemeente Alblaeaerdam mr J P van den Brink candidaatnotaria aldaar De Stct no 122 bevat de statuten van de Yereeniging tot bevordering van de belangen der werklieden Vereeniging tot werkver Bohaffing te Berg Ambaobt Aangenomen het beroep bji de Ned Herv Kerk te Slnipveflk door den heer M J Bronden cand te a Gravenhage Bedankt voor het beroep by de Ned Herv Kerk te Krimpen a d Lek door ds H A Heyer te Hi estein Op den 31 Mei a a zal het 25 jaren geleden zön dat Bodegrave door een zwareu brand werd geteisterd waardoor twee derde van het dorp verloren giog zeer vele menBchen waren door die ramp van have en goed beroofd en diegenen welke niet onder dak konden worden gebracht werden tydelijk geholpen met veldtenteo van het leger die hen tegen wmd doch vooral tegen de zon want het was in die dagen zeer heet beschntten Gedurende de Pinksterdagen die onmiddelök volgden kwamen zeer veel belangstellenden derwaarts om de ramp te aanschouwen tEVlLLETOX Vit het Zveedaeh 21 Conatanoe had oogenbliVkelijk den zakdoek van Alma gegrepen en zonder te autwoordea vertoonde lij dien Te aprekeo waa de kleine intrigante onmogelijk want haar geweten zeide haar dat zij aleohts een oogenblikkelijk kwaad ontwekan had Immers hoe zon Alma handelen nadat zij met den inhoud van den doek zou hebben kennis gemaakt P Dit waa iets hetwelk zij niet kon berekenen Zij herinnerde zich maar al te wol wat Alma gezegd had toen zg haar den verwisselden brief teruggaf De woorden weerklonken nog in hare ooren Constance ik zal wellicht do kracht met bezitten een tweede maal op dezelfde wijze te handelen Alma WW van hen Ketraan nadat Conatanoe haar zakdoek had laten zien en ook Ivar ging ter zijfle zoodat de baron en Constanoo alleen bloven Al do spijt de smart en onrnst welke do gedachte aan hetgeen verder gebeuren zon verwekte gaf zich nu luobt aan don man die het ongelukkig gebrek gehad had oogen te bezitten juist toen hy blind had moeten zyn Hare eerste woorden tot hem waren dan ook ffOij zult niet eer tevreden zyn vdórgij door uwe dwaze jaloersohheid my volkomen geoompromitteerd hebt Bit is de dank voor al de onderworpenheid Woensdag waa voor de arrondissementsrechtbaok te Alkmaar aan de orde de zaak van J H van Balen ni ever van het Dagblad voor Helder en Omatreken beschuldigd van smaadschrift tegen een ambtenaar den heer A P Staalman lid der Tweede Kamer in de rechtmatige uitoefening der bediening Het O M de schold van beklaagde die niet ter terechtzitting aanwezig w 8 volkomen bewezen achtende eischte diens veroordeeliog by verst k tot eene geldboete van f 60 sobsidiair 20 dagen hechtenis Uitspraak over 8 dagen In de bourt van de Utrecbtscbe 7 yde te Amsterdam wordt bet wielryden beoefend door vele dames Donderdag treog zulk eene wielrijdater het in de Albert Cuypstraat te kwaad met een ander lid barer sekse Men zei dat de wielrijdater door een straatjongen was gemolesteerd en dezen daarop een paar welverdiende oorvegen had toegediend Doch na kwam de moeder van den knaap voor den dag wierp het rywie omver en gat op haar beurt de in een elegant grys kofltoum gekleede wielrydster een paar ferme klappen zich daarby lang niet malsch uitlatende over zulke xfloddermadamsc die met haar tjjd geen raad weten en dan nog kinderen van een fatsoeniyk mins durven te slaan De floddermftdamc greep nu dan echrofiveadraaier van haar £ ets die in haar üjo geganteerde hand een lang niet te verachten wapen bleek Kenniaaen en familieleden van beide partyenschoten ter bulpe un het duel zou tot eenalgemeene recbtjiarty geleid hebben zoo nietde politie tu schenbeide waa gekomen die aanhet standje eeu einde maakte C Uit Ylissingen wordt gemeld Naar w vernemen zijn Zaterdagmiddag eeu 4 lal aoldaten van het Algem Depot van DiBcipline ontvlucht die zich ia de richting van Koudekerke begaven Ëene patrouille sterk 2 onderofficieren 2 korporaals en 5 soldaten kon hen ecbter niet achterhalen aangezien de ontvluchten over slootvn en zwemmende over den watergang wistüu te ontkomen Id het Oud Holland der Amaterdamache wereld tentoonstelling wordt de volgende week eene sociëteit d Oude Prince geopend Door een 14 tal der voornaamste hotelhouders alhier en enkele uit Den Haag Rotterdam en Groningen is n l voor f 4500 gedurende den duur der expositie gehaard Nommer 69 aan die ik u betoon Hiormede verliet zy hem Hij bleef met donkeren blik en bewolkt voorhoofd zitten Toen aij het salon verliet en m het kabinet trad bevond xy zioh vlak orer Alma die daar iittyf en in hare volle lengte stond Constance bleef staan 9n baar blik viel dadelyk op den zakdoek dien Alma in de hand hield hNu kunnen wij onze zakdoeken omwiBseleti zeide Alma op koelen toon en reikte dien ConsUQce toe Zwijgende met den blos der schaamte op hare wangen nam Conatanoe den zakdoek aan in wülka eene punt een briefje geknoopt waa frik ben te trotaoh om mij te verlagen kennis te nemen van den inhoud van het brieQe dat in den zakdoek verborgen is Uwe vrees dat ik het zoude lezen is dus geheel noodetooa geweest Ik draag niet gaarne kennis van hetgeen ik ala verachtelyk besohouw Ik ben gewroken door uwe eer te reddan dit was eene daad die ik aan de achting voor mij zelve verschuldigd was maar zie toe dat niet nogmaals mijne edelmoedigheid en mijn gevoel van reohl mei eikantier iu nlryil Vuuiau naot uSt vXüds zou geheel rersohillend kunnen tija mot wat het tot heden geweest is Hiermede verliet Alma de diep veroederde Constance die in een leunstoel neerviel en den zakdoek met den uoodloltigen inhoud voor het gloeiend gelaat hield Wel verre vau door Atma s edelmoedigheid ge troG en te worden gevoelde het hart alleen door egoïsme beheerscbt een levendiger dorst naar wraak dan ooit Constance trok de kleine hand tot een oiat te lameu en strekte die dreigend naar de deur bet Marktplein naaat bet Kaethoya ten einde daarin hi zelven gezellig te kunnen verwylen ol hnn logó s daarin te kunnen iutroduceeren Het gebouw wordt kostbaar gemeubileerd De oootribnti voor die 5 maanden bedrangt f 400 voor ieder De mensch die naar zyn eigen inzicht eeu zoo groote plaats inneemt in de schepping beslaat feitelyk slechts een zeer kleine ruimte Wanneer men voor ieder mensch een raimte van 27 kubieke Ëug voeten rekent kan de gebeele bevolking der aarde 1480 000 000 geborgen worden in eep kubusvormige kiat wier ribben niet langer dan 3420 Eng voeten is Deze kist zou in Hjde Park kunnen ataan tl dan nog slechta de helft van het park innemen Dezelfde statisticaa aan wien wy dez wetenswaardigheid hebben te danken vertelt ook Dog dat men alle menachen der aarde dicht nnaat e kander in één Eogelach graafschap zou kunnen nederleggen De cholera ia volgeua The Lancetc bgna geheel verdwenen ait Konstanttnopel en df tftliggeode provinciën Slechts 2 of 3 gevallen worden wekeiyka nog vermeld Echter vertornt de epidemie zich te Mekka Maatregelen tï a door bet Turkach gouvernement genomeu AA te verhiadereu dat de ziekte zooals in 1894 gebeurde door pelgrims opnieuw uit Mekka naar Konatantjnopel werd overgebracht Drie deekundigen zgn afgevaardigd door dt regeering om het toezicht te houden op de dciinfectie der pelgrimsbooten en de verdere aauitaire maatregelen tegen de infectie De werkstaking der menbelmakers te Anisterdam ia geëindigd Een groot aantal der stakers ia in de laatste dagen bij verachillendt patroons gekomen met het verzoek wedet tegen het oude loon aan bet werk te gaan eu voor zoover werklieden van elders niet hunne plaatsen hadden ingenomen en er werk was hebben de patroons dit verzoek ingewilligd Heden zullen zy het werk hervatten Een zestigtal zal echter vooreerst tot werk loosheid gedoemd blyven daar ztj geen arbeid meer hebben kannen vinden Zy zullen nog ondersteund worden door het comité doch do giften voor de kas daarvan vloeien steeds trager Van deze werkstaking kan derhalve gezegd worden dat zg volkomen ia mislukt Meer succes hebben de opperlieden gehad wier loon icet 2 cent per uur ia verhoogd Toch hebbeu ook zy niet alles verworven wat zg oorapronkeiyk als eisch stelden uit terwijl zij mompelde jrGa voort mij raat vernederingen te overladen gij trotiche vrouw die meent dat ik niet vermoei hoe uw hart door jaloorichheid gefKlterd wordt Ik zal my wreken vereohrikkolyk wreken door to maken dat gy door den man dien gij bemint wordt verafschuwd Gy zult zijne ganaohe ziel aan my gehecht zien en gy zult door de smart verteerd worden Ah zottin die meoodet door vernederingen my te overwinnen I Den volgenden dag bevond zioh de oude gravin B iddetbjert bij Alma en verhaalde ilat CoDatanco des nachta zoo ziek geworden waa dat men de hulp van den dokter hail moeion inroepen By deie meiiedeeling zag Alma dat Ivar doodsblcok werd Hij stond gfjaagd op on vroeg met ontroerde stem fris de toestand van Constance nog even verontrustend tfJ a mijn zoon zy is zeer zwak Het ia tieurig dat Alma en Sljernburg als de oorzaak vnn hniir lijden kunnen bosohouwd worden Ik moet beken heid verwacht had dan gy in uw gedrag en opzichte van Constaq co aan den dag gelegd hebt Qomeone zaak met dtn baron te maken om Constance te kwetsen en te beleedigen is en blijft berispelyk Alma wierp het hoofd met den ïiaar eigen koniuklyken trots in den oek en vealigde hare heldere oogea op hare schoonmoeder met eene uitdrukking van verwondering en waardigheid maar alvorens zij kon antwoorden zeide Ivar tot zijne vrouw gekeerd en met gefronste wenkbraauwen Een veertigtal van hen is echter slachtoffervan desi staking geworden De Deatsohe Wocbenzeitung in den Niederlanden bevat een artikel van den heer A Preli over Die Stellung der Deotachen in den Niederlandeu € wturtoe de schryvar aanleiding vond door het besluit van enkele handelshuizen om naar aanleiding van de geringe deelneming vaa Daitsche firma s aan de wereldtentoonstelling hnone connecties met Duitschland io te krimpen en zooveel mogalgk over te brengen naar Frankryk dat meer sympathie heeft betoond De schryver betoogt dat de Nederlandachü kooplieden trotsch op het groot verleden vau hunnen handel meer en meer gemakzaohtix zyu geworden en hunne groote kapitalen tot beursapecolatiëu gebruiken Duitsche handelsmannen hebben dit ingezien en er voordeel ui etrokken Oudoroemende jonge Onitachers zgn naar Nederland gekomen niet zooals door sommigen wordt beweerd op een soboeu en een slof en hebben zich door taaie vol harding en vlyt opgewerkt tot handelaars die de ngverheid van ban vaderland zeer teu ntftta van het land waar zg gaatvrgheid genieten nieuwe débnochéa weten te verachaffen Die jonge Duitschera welke zich met weinig tevreden stellen en voor wie leeren en werken de eerste boodeohap is worden legt het artikel hier door chaavinisten uitgemaakt voor onderkruipers die een ander da kaas vau het brood eten Zgn zy eenmaal zelf chefi geworden en vorderen zy van hun personeel dezelfde toewyding en ernst die zg zelf aan den dag hebben gelegd dan heet het dat zj hunne ondergeschikten trappen De schrgrer wgst er op dat die boterham waarvan door de Duitschers de kaas wordt afgegeten dau toch voor een groot deel door de Duitsch handelsbetrekkingen gesmeerd wordt en maakt voor zyne landgenooten die naar bg zegt bier geduld worden als vroeger de Hugenoten en de Israëlieten aanspraak op dezelfde achting die de Nederlanders in Duitschland genieten Er zyn nog meer Nederlandera in Duitschland gevestigd dan Duitschers in Nederland en hoort men ooit van verwij ien door Hollanders aan het adres van bun gastbeereo aan du andere zgde van den Rgn Het artikel betoogt ten slotte dat dti SGhreeuwerB wel al deze dingen in liet oog mochten houden en zich wat intoomen iu hunne uitingen van onverdraagzaamheid Zy moeten intoBSchen niet denken dat de Duitsche fabrikanten die hier afzet vinden zich zalleu laten dwingen Als afnemers weten zg du l uit cherB heot te gebroikpn tih decorntte op Er IS dus eene aoène lusaohen u eu Conatanoe geweest Ik behoor niet tot degenen die van seènea houden daartoe heb ik te veel achting voor my zelven ff Isg ik weten wat er tusaoheu de dames voor gevallen is dat de gevolgen zoo noodlottig geworden zijn f vroeg Ivar op vasten topn Ik meinde antwoordde Alma j dat gij uij ten mlnate zooveel kendet ilat gy mij niet in smat oordeeldet tot het bedrijven van eene daad waarover ik mij behoefde te rechtvaardigen vUit schijnt nu toch wel viel de gravin soherp in ndaar Constance ziek ia r l nt ik mij tegenover mijne schoonmoeder rechtvnarilig daarvan kan in allen gevalle geen spntak ïijn Gy hebt geen reoht dit te eisohen Sleobts tegenover mijn man erken ik dit verschuldigd te zyn ffWanneur gilfidit erkent geef mij dan de ophelilering die ik eiach sprak Ivar op bevelenden toon Ivar gy vergeet tot wie gij spreekt rtep Alma J t or nchttc zich ia hare voUe leuste op ff Volstrekt niet Ik spreek tot de rijksgravin Stern die door myne vrouw te worden mij tot haar blijvenden schuldenaar gemaakt heeft en die daardoor meent dat zy niet behoeft te erkennen dat ik als hanr man rechten op haar heb Qij zyt ou myne vrouw gravin en tenzij gij my als een slaaf beschouwt hoop ik dat gy self zult inzien dat ik eene nadere verklaring van uw gedrag wil en zat hebbeu