Goudsche Courant, dinsdag 28 mei 1895

Zomerdlenst 1895 Aangevangen 1 Mei Tüd van Greenwich OOD D4 aOTTI Dlreete Spoorwegverbindingen met GOUDA 7 62 7 69 8 06 8 13 8 21 3 48 1 84 18 11 18 19 11 88 18 48 11 68 1 44 BOTTÏKBiM 9 61 10 81 10 81 10 8 10 46 10 11 10 68 9 86 10 DEN HAAS GOUDA OOD DA DB N BA 40 17 48 8 30 9 28 t 46ib l4 11 3618 161 88 2 44 2 68 3 43 4 16 6 17 6 117 68 10 20 1 44 6 17 10 86 1 68 6 13 10 46 2 09 6 42 Onudi 6 80 7 60 8 13 9 9 6610 1610 67 18 06 12 46 2 10 3 14 3 16 4 13 4 43 6 47 6 68 8 18 Stopt te Bleiawijk ICruiBWeg ea Kootdorp LeidBcbeudam ttntt T818 8t M 8 87 10 10 10 60 12 18 11 16 1 17 8 S6 8 47 4 46 6 7 7 14 7 49 8 89 8 64 9 6411 15 ItT U 7 418 47 11 02 12 87 t tT 8 01 10 08 I Z ir 7 6St 6 11 13 18 41 6 08 8 11 10 16 TMlb 8 07 1 08 1L 17 11 68 6 20 8 88 10 87 I H 8 18 1 M 10 07 10 48 11 88 12 41 1 08 1 67 4 06 4 17 6 26 6 67 7 44 8 81 9 8110 8111 48 B f B E O H T G O D D A 9 10 11 84 12 60 8 10 8 614 48 6 86 10 23 11 61 4 18 6 63 10 31 4 14 9 84 10 44 11 07 1 12 3 41 4 37 6 20 7 09 AUSTERUA M 0 o D D A 8 16 11 l 9 04 10 14 11 19 80 1 10 OUD A CTSIC BT 9 0610 19 11 18 48 i SS 8 17 4 16 4 47 6 67 6 68 8 8110 16 11 14 1 87 7 10 10 19 11 22 2 46 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 87 10 1 11 46 l iO 8 0 1 60 4 48 6 19 6 86 7 46 04 11 eODD A AUDTEKDA M 10 01 11 11 10 8 31 4 47 10 16 ia 0 U 4 l 4 80 4 18 11 16 eaa tentoonsteUing ook maar dat ïb geen reden om onmiddellijk misbaar to makun wabneer Michel eens aoders denkt te doen dan de heeren chftutiniiten willen Gelukkig aldni besluit de scbrflver ago er slechts weinig van zalke Bchreeawers wien nog aan het Terstand gebracht moet worden dat de hier gevestigde Daitschera eeoig recht hebben om mede te eten ran den boterham F geeft in t N t d D de Tolgeode toelichting op het gew zigde beschryviogsbiljet JUodel Aal Op blz 1 TÏndt men de mededeeling dat het r el ie dat de man ook belastiogpUcbtig is voor het inkomen van de vroaw In welke gevailoD de vrouw zelve belastingplichtig ig wordt dnidelgk vermeld Vervolgens wordt nog te kennen gegeveu dat men verplicht is de vragen van biljet Aa te beBDtwoorden ook al besehoawt men zich niet als belastiugplichlig Eveneens mag men niet verwezen naar de aangifte vbu het vorig jaar Alles moet das opnieuw worden aangegeven Vraag I is ongeveer gelgk aan vraag 1 van het vroegere biljet Alleen ia de iarichtiog iets praotischer De beantwoording ia niet moeilgk Vraag 2 is in de plaats getreden van vraag 3 van het oqde biljet Met een Ja te Amsterdam of andere plaats is deze vraag beantwoord Vraag 3 xerschtlt aanmerkel k met vmag 4 van verleden jaar Achter deze vraag moetthao enkel melding worden gemaakt van debedryven en beroepen die men zelf uitoefentof door de eohtgenoote worden uitgeoefend De ambten waardigheden bedieningen eu betrekkingen die men bekleedt worden achter vraag 5 ingevuld Ëen winkelier die tevens boekhouder is en een koopman die tevens lid van de 2e Kamer is moeten dus het eerste beroep achter raag 3 en de bediening of waardigheid achter vraag 5 invullen Betrekkingen waaraan geen geldelijk voordeel is verbonden behoeven oiet te worden opgegeven Men behoeft naar onze nieening daarom geen melding te maken van betrekkingen waaraan alleen verg ediog voor reis en verblgfkosten is verbonden zooals aan het lidmaatechap der Ie Kamer eü der Provinciale Staten Dj overige vragen sub 3 en 5 geven geen aanleiding tot moeiiykheid Vraag 4 treedt in da plaats van vraag 6 van het vorig jaar Door ne meeste belastingplichtigen behoeft deze vraag natuurlek nint te worden beantwoord De vraag is duidelijk gesteld en wordt bovendien nog toegelicht met een N B Vraag 6 komt overeen met vraag 8 en 9 Bub 1 van verleden jaar Bg de beantwoording indien noodig van de laatste vraag van 6 zg men indachtig dat de daarbedoelde periodieke nitkeering en anderezaken verucboldigd moeten wezen OovurBchuldigde zaken bliiven als cadean buiten aanmerking omdat de gever ze ook niet van zjjn inkomen mag aftrekken Vraag 7 = vraag 9 sub 2 van verledon jaar De hier bedoelde toelagen van buitenlanders xgn steeds belast varscbuldigd otniet Men leze bierby echter de aanteekening en de noot ter toelichting Vraag 8 = vraag 10 van vroeger TgdeIgke inkomsten kan men bv gehad hebben al executeurtestamentair lid eener examencommissie directenr eener tentoonstelling en verder wegens t achrgven van een hoek of dagblad artikelen wegens t geven van privaatlessen voor t vervullen van vacature beurten ent De beantwoording van daze vraag is oiet zoo onsohnldig als verleden jaar omdat toon de tgdeiyke inkomsten nog niet werden belast en dit jaar wel Vraag 11 en 12 van verleden jaar zyo verdwenen Of men zichzelf belastingplichtig acht wordt das niet meer gevraagd Wil iiu ti evpnwel verklaren dat men niet belas 7 16 8 40 7 8S 8 47 7 8 14 7 01 7 66 8 10 01 6 10 6 18 l lt il 6 SS 6 81 8 86 ni Sfc HniiiMM Hinwtiknk 0 i U 7 86 BoHerdui Milt linvntek 7 46 16 40 09 11 1 0 64 7 08 11 18 T 18 8 18 8 41 mfa WMrim VtntM Ooadi 40 8 11 10 HMidnckt tingpHohtig is dan bestaat daarvoor gelegenheid op bladzgde 4 Op dia bladzjjde die geheel in blanco is gelaten kin men teveos zijn aangifte toelichten Heel veel liefhebberij om die bladzgde vol te xcbryveo zalertfchter wel niet zgn vermoedelyk De bgzondere vri eu welke verleden jaar tot sommige categorieën van personen werden gericht zgn bgoa alle verdwenen Op blz 3 vindt men er nog een viertal De vraag hoeveel personen reizen voor nwe zaflk € is nieow en eeuvoudig Op deze byzoudere vragen volgt de vraag naar de hoegrootheid van het vermogen Alleen z i die niet in de Vermogensbelasting zgn aangeslagen moeten deze vraafi beantwoorden De vraag is anders ingericht dan verledeu jasr Men moet than zgn vermogen splitsen in onroerende zaken en in effecten an alle overige roerende zaken Kvenzan moet men zgoe schulden spHtsen in hypothecaire en andere Het doel van deze splitsing zal natuurlgk wel wezen om de commissie van aanslag in de gelegenheid te stellen de aangifte beter te kunnen beoordeelen Men mag al zgne bezittingen schatten naar de verkoopwaarde Gebouwde en ongebouwde eigendommen mag men eveuwel ook naar de belsstlwre opbrengst berekenen Deze bel opbrengst kan men vinden op de aanslagbiljetten voor de Grondbel Voor gebouwde eigendommen belastbare opbrengst minus grondbelasting en polderlasten X 15 Voor ongebouwde eigendommen belastbare opbrengst minus grondbelasting en polderlasten X 20 Effecten worden berekend naar den koers van den dag Veel rentegeveude en geen rentegevende staan gelijk voor deze wet en worden betast alsof ze 4 pCt rente opbrengen Al uw vermogen is belastbaar met uitzondering van uw inboedel en een paar minder voorkomende zaken Zie het overzicht dat gevoegd is by uw beschrijvingsbiljet Uw geld in kas is ook belast doch daarentegen moogt ge alle en dua ook loopende scholden aftrekken Weest bij de opgave van ow vermogen echter maar niet angstvallig Alleen wanneer het f 1000 gaat verBcbilleti of liever wanneer men in een ander duizendtal komt krggt men pas een verschil van inkomen hetwelk dan nog slechts mei f 40 vermeerdert Onder aan bladzgde 3 vindt men nog een paar vragen aan hen die tevens biljet B ontvangen Verledeu jaar kwnmen ze bovenaan op bladzijde 3 voor Toen was er evenwel in de volgorde der 4 vragen eene onregelmatigheid geslopen die thans verdwenen is Evenals verleden jaar beu ik ook nu nog van oordeet dat men de eerste twee vragen in den regel eenvoudig met neen moet beantwoorden Waardevermindering heeft gewoonlijk niet plaats omdat alles op igd hersteld en vernieuwd wcrdt En de kosten daarvan trekt men natunrlgk van zyo bruto inkomen af Wanneer men biljet Ba beeft ontvangen beantwoorde men de 3e dezer 4 vragen steeds bevestigend indien men althans een deel zijner woning möet bezigen voor kantoor winkel magazyn enz De huorwaarde van dat deel te berekenen is niet moeilyk Men vrage zich af welk deel van bet huis gebruik ik tot de hier genoemde doeleinden Meent men het it deel dan volle men achter de laatste vraag heb vierde deel Tan de huishuur in Heeft men die htj urwaarde bitlyk berekend dan is er geen quaestie an of de commissie van aanslag neemt ar genoegen mee 10 4 11 01 11 08 11 16 11 14 8 36 10 17 Op jarjgeo lieeftyd is te Weenen overleden Franz von Snppé de vermaarde componist van tal van luchthartige melodienae operettes Suppé was in 1820 te Spalata in Dalmatië geboren Zijn vader een Belg van afkomst had Franz voor een wetenschappelgke loopbaan bestemd maar de liefde die de knaap voor de muziek gevoelde en waarvan hy reeds vroeg als fiuit peler ge uigenis afl de deed besluiten hem voor de kunst op te leiden vooral toen by op zyn I3e jaar een mis een 7 47 8 66 8 18 8 07 18 18 1 40 jaar later een komische opera componeerde Toen zgn moedor na den dood zyns vaders naar Weenen verhuisde werd hg leerling van het conservatorium en leerde daar van Salsmann harmonie van Seyfried instrumentatie en contrapankt In 1839 componeerde ïf ranz oen opera Virginia geheeten en bood deze ter beoordeeling aan Donizetti aan De destgds beroemde componist was zoozeer ingenomen met den arbeid van den jongen Frans dat hjj bem als leerling en vriend met zich naar Italig nam In 1841 keerde Suppé naar Weenen terug om er op te treden als onderdirecteur der harmonieschool en oubezuldigd orkestdirecteur van den Josephptadter schouwburg Daarop was hy korten tyd directeur te Pregborg doch keerde in 1844 naar Weenen terug als kapelmeester van het theater An der Wien en sedert verliet hg Weenen niet meer In 1862 legde hy echter den directeorstaf neder hy kon zyn tyd beter gebruiken met componeeren Want Suppé is een zeldzaam vruchtbaar toondichter geweest Het kostte soms heel wat moeite hem aan het werk te krggen Suppë hield byzonder veel van niets doen maar als hg eenmaal aan den arbeid was vlotte deze vanzelf en bg schudde de melodieën als het ware nit zyn mouw Opmerkelgk is dat hij zich nimmer van een medewerker bediende b v om zijn instrumentatie nit te werken elke nootzgner partituren is door bemzelven geschreven Zgn naam beeft Suppé in de eerste plaats te danken aan zgn operettes Byzonder ryk gecomponeerd heeft Suppé zich niet hy heeft in zgn latere levensjaren van zekere welgesteldheid knnnen genieten dank zg den tantièmes zgner opera s maar in den beginne wia zyo honorarium al zeer matig Voor zgn welbekende ouverture Dichter ond Baoer waarmede de uitgever Joseph Aibl schatten verdiend beeft en nog verdient kreeg by 40 gulden Zyn ouverture Pique Dame bracht hom nog minder op en met menige compositie mocht hg zich tevredtn stellen met Le plaisir de se voir imprimé Suppé heeft niet altyd eerste rang werk geschreven als men op besleltiog werkt kan niet op inspiratie gewacht worden Maar ouder zyne tallooze werken treft men zooveel lieflyka en zangerigs aan zooveel dat inderdaad getuigt van meesterschap over de stof dat het niet alle n zeker is dat zgn naam nog lang op de programma s zal voorkomen maar dat het ze fs te betienren valt dat de directies van operettegezelschappen niet meer van zgn werken op hun repetoire brengen Maandag is in de ItaliaauRcbe stad Spoleto een schok van aardbeving gevoeld De gevangenis en eenige paiticuliere gebouwen zyn beschadigd De bewoners van Florenze zijn naar hunne woningen teruggekeerd Door de aardbeving werden het nationale museum de galery der ÜfiBziën en een aantal historische viila a zwaar beschadii d In den omtrek ia de schade grooter Te Cestosa storte een zymuur vau een klooster met 16 werken van Lncca delle Robbia in in Bargello is van Uobbia s terra cotta niet veel over gebleven Een prachtige verzameling majolika vazen is hier vernield benevens een klein standbeeld van den heiligen Domenico Men hoort tegenwoordig veel spreken over een toenemende verspreiding van valsche rgksdaalders en guldens onder bet publiek Naar aanleiding daarvan geeft de Zutfensche Courant het volgende in overweging Geeft men de ontdekking van zulk een vaUch muntstuk aan en zendt men het op naar s RiJks munt dan krggt men aU de valschheid geconstateerd wordt zooala men west geen schadeloosstelling Wat is daarvan het gevolg by de meeste neringdoenden n ook by de cpractische particulieren SXDAU S Sl 3 44 7 11 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 45 1 66 1 08 1 0 8 16 7 80 8 10 6 48 8 60 3 60 4 02 O O n D A 11 60 18 80 18 08 H ge6 48 7 S Voorb 6 64 Z Zegw6 08 u Z I M 6 19 Ulreokt 88 7 60 Woorim 6 68 8 11 Oude t r 7 07 8 19 Oondi 7 80 8 32 AMtMdmlWp S id 60 7J0 Dat men eenmaal een valsch muutstnk ont vangen hebbende tracht dit zoo poedig mogelyk weer kwyt te raken en dui weer in de wandeling c te brengen mou heeft er aU men dit niet doet maor allerlei toenh en nadeel van De treurige zgde van dezen loop der zaken ligt voor de hand er komt langzamerhand meer eu meer valftch geld in omloop en de redeneeriog dat het Rgk de kosten van scbadelooBstfllling niet kan dragen komt in een zonderling Hebt Immers als de hoeveelheid valsch geld eens zö6 wordt dat men ingrijpende maatregelen moet nemen wie moet dan de achsde dragen Zon het zoo heel onverstandig zgn zoo wenschen wg te vragen indien het Egk den aanbieder van gecirculeerd hebbend valsch geld schadeloosstelling verleend Zou daardoor en alleen daardoor niet de circulatie van valsch geld op den duur kunnen worden voorkomen Daar is inderdaad veel voor te zeggen Maar van den anderen kant zal wanneer de Regeering het valsche geld te allen tgde tegen echt inwisselt het valsche de waarde van het echte verkrggen en blyven circuleeren Een valsch munter kan in korten tgd een grooteu slag slaan omdat het publiek geen belang meer zal hebhen bg controle men neemt het valsche geld even gaarne in ontvangst als het echte Er kan een zeer goote massa valsch geld in omloop zgn voordat het eerste stok by de Munt te Utrecht wordt gepresenteerd en dan zullen als de inwisseling begonnen is de kosten zeer hoog loopen tot aan den tyd waarop de houder van het laatste valsche geld is opgekomen De valschmunter zelf zou met zgn fabricaat naar de Munt kunnen gaan ter inwisseliog Vooral wanneer de raad van iDe Zutfensche 6ök werd opgevolgd bij gebleken valachheid van bankbiljetten zon de bank ontzagigke schade knnnen beloopen Thans helpt ieder particulier contróleeren in zgn eigen belang Woeusdag diende voor het gerechtshof te s Hertogenboach de zaak tegen de wethouderB der gemeente Wgk en Aalburg beklaagd van opzeltelgk niet te hebben voldaan aan bat bevel van hunnen burgemeester om een radclbbesloit mede te onderteekenen van welke aanklacht zy door de rechtbank te sHertogehbosch werden vrygesproken De wetbonders waren niet verschenen en er werd daarom verstek tegen hen verleend De advocaat generaal vroeg bevestiging van het vonoia der rechtbank Als historisch waar gebeard deelt de Arnh Ct het volgende gesprek mede Generaal op inspectie Waar heb je bïer de prise d eau van de waterleiding sergeant c Sergeant zich bedenkend Die lal de segeaut van de kantine wel hebben generaal De Arnb Ct die in hetzelfde nummer waarin zg dit verbaalt aan de Maatschappg van Letterkunde ontraadt om zich te vermoeien over t vervangen van de bastaardwoorden in ons krygswezeu doorNederlandsche kan hieruit leereu dat t toch niet volkomen nutteloos zou zgn als ook in de kazernes wat zuiverder Hollandsch werd gesproken Op verschillende datums is langs de spoorIgu Amsterdam Zaandam ontvreemd 2415 meters rood koperen telefoondraad ter dikte van 5 mM De politie te Amsterdam verzoekt opsporing en bericht In de gemeente Deltzgl worden met medewerking van eenige Daitache handelaren pogingen aangewend om concessie te verkrggen voor het aanleggen van een spoorweg van Nieuwescfaans over de Dollardpolders langs de gemeenten Nieuwolda en Termunten naar de haven van Delfzgl Woensdag beeft het in Frankryk hevig gestormd met veel regen Te Parys liepen vete 9 67 10 04 10 11 10 18 10 17 8 06 9 03 6 81 8 68 4 20 U IS 10 11 80 6 80 6 80 6 87 6 44 6 60 8 86 41 9 10 I 6 61 lO Ót 8 V 9 18 lO OS lO lS 7 60 8 09 9 07 9 18 I 9 86 41 9 49 10 84 lO U 6 8 7 4 10 U l kelders onder water Aan de wgnbergon werd in enkele streken veel schade toegebracht By het afbreken van een woonhuis vonden de kinderen van Van den Bessetaar in t Wgbpsch te Schgndel 60 ondezilvcralukkeu welke verborgen zaten in het verwulfae van den keider De 16 grootedrieguldenstukken dragen aan de eene zgde de beeltenis der vryheidsmaagd en aan de andere den leeuw met het zwaard en den pglenbundel De randschriften luiden Hano tvemvr nac nitimvr en Mo arg arg ord foad belg trai De Zeenwsche stukken van 10 se dragen aan den eenan kant der wapens der 7 provinciën au aan den anderen een krygsman met opgeheven zwaard de randschriften van deze zgn Mono arg ord Zeelandia en t bekende Luctor et Bmergo c Het oudste stuk is van Zeeuwsche origine en draagt het jaartal 1687 terwgl da andere als ook de 44 goldenstakken verschillende jaartallen aanwijzen welke loopen tot 1800 Een stok is er nog by van anderen oorsprong Het heeft ter eener zyde een ruiter te paard met opgeheven zwaard en de woorden argent civitat Zwol monatac en ter andere een kroon gedragen door twee leeuwen waartnsscben een kleinere leeuw zonder zwaard en pylenbuadel Van de woorden aan den rand kan men slechts onderscheiden Domine pacra Volgens een particulier schryven van Cura9an heerscht op dat eiland al sedert gernimen tyd een groote droogte De oogst der maïs het hoofdvoedael der iLlauders is zoo goed als mislukt dien te u gevolge zyn de pryzen van rgst en andere levensmiddelen zeer gestegen Allerwegen is aan drinkwater inzonderheid voor het vee groot gebrek er wordt algemeen zeer naar regen verlangd Op de hondeotentoonstelling te Brussel van de Sociètè royale Saint Hubert beeft de heer Louis Dobbelmau van Rotterdam met zgn bonden weder een goed figuur gemaakt Met den Eussischen windhond tSokol reu verwierf hg deu eereprys met de teet Suddrka een eersten prgs met den langharigen St Bernard Lady Glen eea eersten prysen een eereprys met den Laird Bruce deu eeraten prgs Kr was heel veel deelneming en duswaade kamp acherp £ en droevig ongeluk wordt uit Cookstown in Ierland gemeld Een pachter Ragers genaamd en wonende te Ballybrieat Mountain oafNiveer zea myien van de stad bracht dezer dagen des avonds zgn vee op stal toen by werd aangevallen door een stier Ëenige buren die in de nabgheid aan het werk waren hoorden de angstkreten van den ouden man on snelden hem ter hulp Voordat echter de stier kon worden verjaagd had de pachter zulke vreeselgke wonden door de scherpe horens van het dier bekomen dat bg terwgl men hem in huis droeg den geest gaf Ëen telegram nit Havana meldt dat de sigarenfabriek Flor Frima door een brand geheel is vernield Achttien brandweermannen bekwamen kwetsuren twee hunner werden doodelgk gewond Men wgd deu brand aan kwaadwilligheid de schade bedraagt ongeveer f400 000 Het publiek dat de vorige week Zondag zich bevond in het stadspark van Minsk in Enslaud werd plotseling opgeschrikt door den knal van een pistoolschot Het bleek dat de oude graaf van Ostrorog door een jongmensch mw vermoord doordat deze een revolver op korten afstand op hem afvuurde om zich te wreken over eene geldqoaestie Demoordenaar een jong edelman Michel Idanovich genaamd heeft aich zonder weerstand iu hechtenis laten nemen Het fraaie landgoed Groot Presikhaafc gelegen tnssrhen Arnhem en Velp met park iwschgrond 2 boerdsryen bouw en weiland alles te zamen ruim 30 hectaren ia ingezet en aangeboogd tot f 89 777 Ëen trenrige gebeurtenis had te Zevenhoven plaafe Een 20 jarige boerenarbeider die aan toevallen leed had het ongeluk in een sloot te vallen Toen eenige oogenblikkan later de andere arbeiders hem misten en opzochten vonden eg het Igk van den ongelukkige Bg eene poging oni met een boot van de militaire zweminrichting te Hannover den keerdam Schnellegraben waarover zich eene wntoïmaBsa van ongeveer 1 meter hoogte stortte over te varen om van daar in de Leino te komen sloeg de boot om Een luitenant Stechern genaamd verdronk de beide andere opvarenden wisten zich met zwemmen te redden Het ongeluk is aan eigen onvoorzieh tigheid te wgten daar de onderneming een onverantwoordelgk vraagstuk was Aan den heer W Heinrici meei dan 51 jaar hoofd der openbare school te Moerdgk is op verzoek eervol ontslag verleend onder dankbetuiging voor de vele diensten aan de gemeente bewezen Het vorige jaar werd de beer Heinrici benoemd tot ridder in de orde van OranjeNassan Door het springen van een stoomketel in een fabriek nabg Halifax zgn vgf vroawen gedood De ontploffing ging gepaard meteen donderenden slag de ketel vloog uit het metselwerk tos en kwam tien meter verder neer juist op de voorbggaande vrouwen De muren van bet fabrieksgebouw vielen door den schok in en alle vensters werden verbryzeld Eenige personen werden door de vallende steenen gewond ïn het kantoor der boterfabriek van de firma W Salomonaky Co te Ngmegen is gisterennacht inbraak met diefstal geleegd Dit de verbroken lessenaar heeft men medegenomen eeuig Eogelsch Hollandscb en Duitsch geld ten bedrage van ongeveer f 200 Het vermoeden is gevestigd op een paar Duitschers die zoogenaamd om werk kwamen vragen doch onverrichter zake het kantoor verlieten In de tuindersstreek om Sooburg Walcheren hebben de aardappelen het hard te verantwoorden Vreeeeiyk spichtig komen vele omhoog en gaat men een onderzoek doen naar de oorzaak dan vindt men den pootaardappel op geduchte wgze aangevreten door een menigte kleine slakjea Er zgn kweekers die gansche akkers moeten herplanten Natuurlgk is dit voor die Btreek waar de vroege aardappels een zoo belangryk handelsartikel zijn van groot nadeel Aan dan Raad der gemeente Enschede zal worden voorgesteld de kermis die 5 Sept a s dus daags na het bezoek dar Koninginnea lou plaats hebben acht dagen te vervroegen Buitenlandsch Overzicht De Duitsche bladen spreken alle over het bedroevende resultaat der na gesloten Uyksdag zitting De liberale bladen geven der regeering de Bchold terwyl daarentegen de Norddeutsche Allgemeine Zeitung gelgk dan ook van een ofiicieus blad te verwachten is den Rghsdag daarvoor verantwoordelgk stelt Hierover zgn evenwel allen tot welke party ook behoorende het eens dat er in deze zitting bgoa niets tot stacd is gekomen Het eenige resultaat in deze zitliiig verkregen is dat de regeering de agrariërs en conservatieven nog meer van zich heeft vervreemd zonder toch een der andere partgen verzoend te hebben De algevaardigden krijgen nu eenige maanden rust want eerst in het najaar komt de Ryksdag weer byeeo De rogeering heeft derhrlve nog tgd om te overwegen welke voorstellen zg dan zal doen ten einde aan de tegenwoordige politieke moeiiykheden een einde te maken Volgens de Kölnische Volkszeitungc zal de voorzitter van den Rgksdag baron Von Buol waarscbgniyk dezer dagen benoemd worden tot president van Landgericht te Freiburg In dat geval zoo de heer Von Buol zich aan eene nieuwe verkiezing moeten onderwerpen De Fransche radicalen jubelen over den uitstag der verkiezingen voor de begrootingscommiaaie en voorspellen den spoedigen val van het miuisterie Ribot Van andere zijde wordt evenwel verzekerd dat Eibot nogmaals een sovergangsbegrootingc zonder nieuwe belastingen zal indienen ingeval zyn begrootingsontwerp door de commissie verworpen mocht worden Gisteren Zondag werden in Italië de verkievingen voor de Kamer gehouden Er moeten gekozen worden 508 afgevaardigden Voor deze zetels zyn ongeveer 2300 candidaten gesteld De ïtaliaausche bladen spieken nog steeds over de redevoering welke de heer Orispi te Rome beeft gehouden Het algemeen oordeel zelfs van regeerings bladen is dat de minister door de buitengewone heftigheid waarmede hy tegen zgn tegenstanders te velde trok het beoogde doel heeft voorbg gestreefd Van Cridpi s rede wordt niet veel verwacht maar toch hlgft de kans waarschijnlgk dat de ministerpresident ook nu weer als overwinnaar uit het verkiezings btrydperk zal treden Men gelooft zelfs dat de hear Crispi die in tal van districten candidaat is gesteld in de meeste dezer plaatsen zal gekozen worden Het is in België niet mogen gelukken graaf De Mérode af te brengen van zgn voornemen de minister blgft besloten af te treden Het ia thans zeker dat de heer de Burlet de portefeuille van bnitenlandsche zaken zal overnemen Doch de beawaran tegen het optreden nn dan hear NySMns ali minister van biunenlandsche zaken geopperd bigven bestaan Toch wil de regeeriog zich gaarne verzekeren van den steun van den afgevaardigde voor Leuven en na is de volgeode oplossing voor de crisis gevonden de heer Oe Burlet graaf van binnen landsohe zaken naar bnitenlandsche de heer Nyssens treedt op als minister van een nieuw departement dat van arbeid en da heer Sohotlaert vervangt den heer De Burlet als minister van binnen landsche zaken en openbaar onderwijs De aanleiding tot het aftreden van graaf De Mérode is nog steeds het onderwerp van lange en breedvoerige beraadslagingen Vrijdag vergaderde de commissie van 21 uit de Kamer onder voorzitterschap van den heer Beernaert Het was besloten dat de commissie zou beslissen over de roorstellen van de heeren Woaste en De Lantiheere De heer Beernaert begon dadelgk raet bg verklaring dat de regeering zich geheel de voorstellen dier beide heeren aansloot Hg was wel niet officieel tot deze verklaring gemachtigd maar uit particuliere gesprekken met de ministers was bet hem voldoende gebleken De commissie begon toen met de beraadslagingen over de voorstellen die destrekking hebbeu de beslissing over de annexatie van den Gongostaat voorloopig nit te stellen doch aan de Kamer in overweging te geven de kredieten toe te staan noodig om den Staat in staat te stellen zyn financieele verplichtingen na te komen Deze verplichtingen vloeien voort uit een hypothecaire schuld aan de heeren Brown de Tiège die voor 30 Jnni moet afgelost worden De leden der linkerzyde waren zeer tegen dit voorstel gekant Vooral de financieele zyde van het vraagstuk werd heftig bestreden door den heer Lorand die meende dat men beter deed als men het syndicaat Brown de Tiège verzocht voorloopig niet aan te dringen op do betaling der hypothecaire schold onder belofte dat België de rente zal betaten Na een pauze waarin de leden der rechterzyde en die der linkerzyde afzonderlgk over hun houding beraadslaagden crd de zitting hervat De heer Woeste hield een redevoering waarin hg zich voorstander noemde van de annexatie binnen vijf jaren Maar vooraf dient men op alle punten behoorlyk ingelicht te worden En daarom stelde hg de verdaging voor Na eenig debat werd de volgende motie voorgesteld door den heer Lorand De commissie de eigenlijke quaestie geboel onaangeroerd latend en van oordeel dat zg haar beraadalagingen over de annexatie van dan Gongostaat toch niet voor 1 Juli kan hebben beëindigd acht het wenschelgk dat de Kamer volkomen in de gelegenheid zg de hoogst ernstige zaak die aan haar beslissing ondernorpen is te hespreken en geeft daarom aan de regeeriog in overweging aan de Kamer de voorloopige maatrehelen voor te stellen ie dienen kunnen om den toestand te zuiveren i Deze motie welke niets zegt en op niet nfluenceert werd aangenomen met 15 steme men tegen drie en twee onthoudingen Da zitting der commissie werd daarna verdaagd INGEZONDEN mOOimMVANTEXflELEUT in het Museum van Kunntnifverheid op het Paviljoen te Haarlem ran ga Jimi tot l september zal boren genoemde Tentoonstelltng eopend zUn eUiei dag vao 10 tot 4 sur Het doel dezer TeDtoODstelling il oude en nieuwe werken van artistieke waarde b elkander te brengen de slgemeene belangstelling voor dezen helaQgrgken tak der Induatriëele Kunsten op te wekken en kennis van de Terschillende bewerkingen ie verspreiden Zy die werken op bet gebied der textiele kanst in eigendom hebben Dames die bet Knnstnaaldwerk beoefenen en zg die ontwerpen en teekenlngen op dit gebied rervaardigen worden dringend uitg enoodigd aan deze Tentoonstelling deel te willen nemen DE TENTOONSTELLING ZAL OMVATTEN Al wat tot bet gebied ran het Kanatnaaldwerk behoort Oade en nienwe geweren stoffen in zooTerre zg door patroon of techniek uitmunten Stoffen met gedrukte patronen in zoorerre de patronen artistieke waarde bezitten Ontwerpen en teekeningen geen copieen op de t xtiele kunst betrekking hebbende De inzendingen moeten TÓór 15 Juni geschieden en gericht worden aan het adres Tanden heer E von Saber conserTator rau bet Muaenin van Knnatnyrerbeid PaTiljoen Haarlem zy moeten vergezeld zgn Tan duidelgke opgaTe Tan naam en adrea der afzenders en Tan eene lyst met nauwkeurige omschryring TIn het ingezoudena met opgaTe der waarde Do inzendingen worden door do Directie en Toor rekening Tan het Mnaeum geëtaleerd eu tegen braads da Twukwd zy zullen indien gewennbt achter glu worden tentoongeateld en alle maatregelen zullen worden genomen opdat geen schade aan de der tentoonstelling tooTertrouwde Toorwerpen worde toegebracht Zjj die aan de tentoonstelling deel nemen ontTangen kaarten die toegang goTen TOor twee personen De conserTator Tan het Mmanm ran Kniutngrerheid ia Terder bereid op aanTragen alle gewenschte inlichtingen te goTen aarlem Mei 1895 1TIE3XJ WB PARAPLÜISS L vaa OS A Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam 85 MEI slotkoan 941 loiv Vor kra 4 1001 100 108 B4V 7 88 861 86 106V u 90 88V 100 808 849 108 67 lOl a 806 18 Vi 108 180 84 110 97 187 188 108 V 64Vs 1871 Vl ia 88 losf lOl ls S Dl LiliD Gert Ned W 8 i dito dito dito dito dito dito V i ao lo Obl Goudl 18J18S 4 TiUl InaolinJTing 1868 81 6 OoBTlNlk Obl in pspier 1888 6 dito in ziher 1888 8 eoïTOOJL Oblig mot ticket 8 dito dito S acsumi Ubl Ooit 8e Serie 6 dito Qeoona 1880 4 ditobijBotbi 1889 4 dito bii Hops 1889 90 t dito in goud leen 1888 8 dito dito dito 1884 6 3TiK Parpel lohuld 1881 4 ToMiU öepr Oonr lean 1890 4 Oocloening serie D Geo leaning aerie C llijiDAja ElP Beo T obl 1898 I Msuoo Obl Buil Soh 1890 VlHlzusLi Obl 4 onbep 1881 JliaTEaDUC Obllgstien 1881 8 i EoTTiuiui Sted leen 1888 3 i NlB N A fr HandeUv and Arandab Tab Mij CertUioatan DonMaatacbappij dito Arab Hypotheekb pandbr 4 Calt Mij der 7oratenl aand a Gr Hynotbeekb paudbr 4 Naderlandaehe bank aaid Ned Handalmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 iott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoBTiK Ooat Hong bankaaad BosL Hypotheekbank paadb 4 l Amiïiia Bquit hypoth pandb t 841 Maiw L e Pr Lion oert Jln HolUJ Spoorw Mg aand Mij tot Eipl T 8t Spw aand Nod Ind Spoorwegm aand Nsd Zuid Airik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 TilJl Spoorwl 1887 89 A Sebl 8 64 Zuid Ital Spwuiij A H obl PoMN Waraohau Waonon aod 4 RlSL Qr Buaa Spw Mij aand i Baliiacbe dito aand 97 10 140V 14 lO Vs 67 8 88 108 8SV 118 lOS 40 62V 16 288 198 109 1077 108 108 1 S 180 981 Va 1081 14 Faatowa dito aand 8 Iwaog Dombr dito aand SKink Ch AzowSp kap aaDd 8 Loaowo Sewaat 8p Mij oblig 8 Orel Vitabak dito oblig 6 ZnidWaat dito and t dito dito oblig 4 18 161 AMBUKA Cent Pao Sp Mij obl 8 Ohio h North W pr 0 t aand dito dito Win 8t Peter obl J DeuTOr k Bio Gr 8pm eert i a lUinoia Ceotrst obl in goud 4 LouiaT k NaahTilleC6rt T aand M6iioo N 8pw Mij lahyp o 6 Misa Ksnaaa t 4 pot prof aand N York Ontario li West aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif le hyp in goud 8 8t P ul Minn k Manit obl 1 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col le hyp O 8 OAKiDi Can 8outh Cart T aand Vis 0 Eallw k N t le h d e 0 Amaterd Omnibus MiJ aand Botterd TramwegMaata aand Nan Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam and 8 BlLsn Stad Antwerpenl887 S i Stad Brneael 1888 8Vi Hom Tbeias Begullr Ossallaob 4 OoiHsa Staataleoning 1860 8 K lCOoat B Cr 1880 8 9FUIJI Stad Madrid 8 1888 Var Nao Bei Hyp Spobl eert APVERTEWTIfiN Tandarts E CASSUTO MARKT 154 GOUDA m nitgnumderd Zondags te ooniolteeren ran 10 tot i ani