Goudsche Courant, dinsdag 28 mei 1895

Woensdag 20 Mei J805 No 6670 m 91 ® Q S S @ S 9ilS§l @lS @@S @ HEDENAVOND OPENING j VAN HET Jt SGHOEmN ei liABZERIiGAZUN mmmE cohant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 6 regek è 60 Centen iedere regel me r 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsnümte De üitgaye dezer Courant geschiedt dagelyk met uitaondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd GELD LOTERIJ Te Huur GEVRAAGD voor een kleib Bargergezin een net geriefelgk Boven of Benedenlmis Adres No 2376 Bnrean dezer Courant te Amsterdam zijn zoolang de voorraad strekt k 40 Cts verkrijgbaar b j A Brinkman Zn LANGE TIENDEWEG D 60 Dames Attentie t Het berte oiiKhaddyfcils a Ê makkelykste poetamlddel voor Heem en vooral dames en IQadertchoenwerk Is de Appretuur vaa G M MHIlar ft U V Berlin Beath Str 14 Men letMfoed fttf op naam en fabrieksmerk Virkryghair liy H M n WlnkeHari in lohoenwark gnlaaUriHL fiouda Bnelpersdruk van A Bbinkmin k Zoon Harddraverij Vereeniging der LEDEN op Woensdag 29 Mei 1S95 des aronds te S urem in bel Koffiehuis BABIONIE Markt Gouda Mamens hel Beataar J C GÖTTE Secretaris Oouda 27 Mei 1895 Lijders aan Rheumatiek reeds 138 Dankbetnigingen ontTangen van menschen die reeds alles hadden beproefd en bergens baat by mochten hebben en na na gebruik ran enkele pakjes radicaal genezen zgn Neem s v p proet en bet zal stellig aan het doel beantwoorden bg geheele Torlamming heeft het reeds de beste diensten bewezen ongeacht hoe oud de kwaal of Ijder is Verzending franco met gebroiksaanwyzing togen postwissel ad 1 10 per pakje of 8 galden de 3 pakjes hg W van ZALU te HAAJUSTEDM Zeeland Geeo Depots of lientfii A Uortier Souwe Cl SPECIALITEIT in Hcineken S en Haantjes Blereo Echt Engelsch en Vollenhovens EXJOTBA STOUT RIJWIELEN Sparkbrook Rijwielen vanaf 190 Hecla Tangend Rijwielen a 140 Terder alle mogelijke OlERDEËLEN BondsBijwielhersteller Aanberelend J C DE EÏÏITEn Lange Xiendeweg 30 Gouda Een ware Schat TOor de ongelnkkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitepattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING HoUandsche nitgave met 27 afb Prfls 2 galden Ieder die aan de yerschrikkelgke ge elgen van deze onden d Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een lekéran dood Te verkrjjgen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzendmg van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Frïj strekking 13 Juni 500 000 Maik all hoofdprgs in het gelukkigst gevat biedt de nieuwste groote Geldverloting dis door de Hooga Begeering an Hamburg goedgekeard en gewaarborgd ii De voordealige inrichting van het nieuwe plaO bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maandaa in 7 verlotingen ran 116 000 loten 67 700 prezen bedragende 11 348 795 Mark ter Tidledige beslissing zullen komen daaronder z n kapitale prijzen van eventueel 500 000 Hark bij uitnemendheid echter 1 prya a M 800 000 S prijzen a M 30000 1 pry a M 200 000 21 prijzen a M 10000 Iprjjd a M 100 000 66 prezen a M 5000 aprijJenaM 76 000 lOÖpryaenaM 3000 Ipry aM 70 000 281 prgzen a M 2000 prijs iM 65 000 812 prijzen a M 1000 Iprya kM 60 000 1415 prijzen M 400 Iprija aM 55 000 397B5 prezen aM 155 prijzen a M 60 000 16290 priJzenaMSOO SOO I prijfl aM 40 000 lBO 184 100 fl8 Ö9 4 20 De aaastaaade eerste pr atrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldrer loting is Tan ambtswege bepaald plaats te hebben op den 13 JVNI e k en kost hiervoor 1 gebeol orig lot slechts M 6 of ƒ 3 601 half S 1 75 kwart n w II Vl O tegen inzending van bet bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddeliyk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd on ieder speler ontvangt van ons do mei het wapen van den Staat vooriiene Origineele Loten zelf in hinden Bij iedere bestelling wordt het vereisohto offloieele plan waaruit de verdoeling der prijzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inleggoUlen te vernemen is gratis bggevo d ea zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de offioieele lasten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaalsou van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele bewyzen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is Ie voorzien dat bij deze op den bechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zynde trekking allo orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiert en Geld wis laars in HAMBURG P S Hiermede danken w j voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeron zullen wy oojc voor het vervolg bemoeid fijn door een stipte en reëele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven FEANSCHE STOOMVEEYEEIJ BS Gheniisclie Wasscherij H OPPEKHEIMER 19 Kruiskade Botterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt Toor QOUDA d Heer A VAN OS Az Spwialiteit voor het sioomen en rerren tkd 11e Heeren eb Damesgarderobeu alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen yan pi ach e man tela veeren bont enz Gordynen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onachadel k voor de gezondheid en ro ena ataal bewerkt UITTREKSEL van het Trekkiogsplan De hoofdprijs bedraagt in het gelukkigst geval event 500 000 MASK Gespecificeerd zgn de prgzen als volgt 800 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 000 400 300 200 150 155 131 115 000 ORIGINEELE LOTEN 57 700 Prijzen H Meer dan de helft van allo lotan moet dus met een prga uitkomen 1 De hoofdprijs bedraagt in het gelukkigste geval event 800 000 Mark De trekking der prijzen vindt volgons voorstaand trekkingsplnn plaatN 1 1 a i 1 i 1 a1 i 1 i 2 l il 3 a 31 il 56 a 106 a 231 a 812 a 1415 a 20 a 100 i 32 ii 54893 a Alle 57 700 prijzen worden in 7 spoodiif op elkaar volgende afdoelingan uitgeloot en dadelijk contant uitbetaald Het ofdcieele trokkiugsplan dat gratis bij ieder toegezonden lot gevoefïd wordt bevat een nauwkeurige opgave von alle in elke afdeeliug uJiUeloten pryzen even uIb ook het bedrag dat mPü moet toezenden voor de toten van elke afdoeling Do prijs voor de origineele ioten wordt door de regeering vastgesteld en bedraagt voor de eerste trekkingsafdeeliug Ncö 3 60 voor hoele orgineele loten Wofl 1 80 voor halve origineele loten Ncfl 90 voor kwart origineele loten Tegen toezending van het bedrag in HoUandsche banknoten postzegels of ook por postwissel worden de origineele loten met het oIBcloele trekkingsplau direct toegezonden Mocht het trekkingsplan niet naar wonsch zgn dan worden de loten voor het begin der trekking gaarne weder teruir enomon en het daarvoor toegezonden bedrag weder geretourneerd Wij kunnen dit te eerder doen daar wij overtuigd zyn dat iedereen de voordeelige en veel kans gevende indeeling van het trekkingsplan zal erkennen Oflioieele trek kiugsl ij sten worden dadelijk nn iedere trekking toegezonden Om alle orders te kunnen uitvoeren verzoeken wy deze dadelijk te zenden in elk geval vóór den 100 98 etc Alle 57 700 Prgzen bedragen tezamen 11 348 793 Mk ai iHËI a s Hoofd Loterij Bureau ISENTHAL Co HAMBCRCi P S De Hamburger Geld Loterij bostaot reeds liiii er dan 100 jaar en heeft tweemaal per jaar plaats Onze Firma ia een der oudste Hoofd Loterij Bureaux Wij waren reeds dikwijls in de gelegenheid groote Hoofdprijzen ook naar Nederland te zenden In de laatste 7 jaar hadden wy het bijzondere geuoegen aan ouze klanten de volgende hoofdprijzen te kunnen uitbetalen M 800 000 op No 61088 getrokkon 11 6 1881 M 76 000 op No 12108 getrokken 12 10 1898 200 000 200 000 200 000 100 000 loo noo 76 000 82210 2S968 66878 61088 66346 28366 76 000 60 000 66 000 6 oon 50 000 60 n0t 16 000 10 VI1 1887 23 10 1891 26 4 18116 29 4 1889 11 11 1898 2 4 1890 76 000 6B810 S 101890 16724 24 10 1890 46613 12 1 1888 82468 11 1 1894 66169 13 1S1888 79478 6 1 1893 100 BOOO 3000 2000 etc en voffler verscheidene prijzen a M S0 00 IIIUUUJJI Met goud bekroond Antwerpen Voortdarende Controle Dr yam HAMEL BOOS en A HABMESS Wz van J WILU VERGEER Co De Entrees è 60 Cts DER te ZUTPHEN 20 Kilo 20 10 Kilo ƒ 10 50 nette Tatelblikken 4 2 Kilo 4 95 Franco aan huls Bestellingen in te zenden by deu Heer A NORTIER Qottwe C 34 35 AionneeH V op het S KATHOLIEKE TÜIVERSMAGAZIJN onder Bedactie der beste Kaih Letterkundigen Maandelijks versehgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Bomans Novellen Historische Verhalen Poëxii Allerlel Raadsels Zogogrief Bebus en en voor den zeer lagen prijs van 65 CXiyT per 3 maanden franco per posB 80 cent Goedkoopste niaandschrift van Nederland P STOKVIS WATERREUS ürrGKTKB VBosoH BINIJ NLAND GOÜUA 28 Mei 1895 lieden morgen ten ongeveer kwart voor elf uur viel bj het poelen van een doek vrouw Poutsma aan het Jaagpad te water Met behulp van enkele voorbijgangers wer l zg spoedig gered zoodat zg met een nat pak en den schrik vrg kwam Door eene tot nog toe onbekende oorzaak ontstond Maandagmiddag braod iu de grntterij van i van Leeuwen te Waddinx een In een oogonblik tjd stonden pakhuis machinegeboaw en woonhuis in lichterlaaie Aan blnsschen viel niet te denkeu met kracht werd gewerkt tot behoud der belendende perceeleu wat de brandweer mocht gelukken Het gebouw in quaestie brandde tot den grond toe af Alles Was verzekerd bg de Haarl BrandverzekeringMaatschappg Voor eene zeer druk beiocbte vergaderingvan de afd s Gra enhage van den Bood vanNederlandsche onderwgzers hield de heer J H van den Bosch leeraar aan de rjjks hoogereburgerschool te Gouda Zaterdagavond eeujlezing over het oude en het nieuwe taalonderwgs Oagetwijfald hsdden velen der aanwezige onderwgzeressen en onderwijzers reeds met dit onderwerp kennis gemaakt t zg door hel pleidooi voor onze moedertaal t zg door enkele fragmenten daarvan in de dagbladen behandeld of door desbetreffende artikelen in Taal on Letteren doch zeker was t hun aangenaam den heer Van den Bosch met dei gloed der overtuiging de door hem voorgestane denkbeelden nog eens te hooren be De groote grief van den heer Van den Bosch tegen ons tegenwoordig taalonderwijs is t tg nog oven aangestipt dat men van den oenvoudigen jongen speciail scheen spreker onze jongens op het oog te hebben een radeloozen dogmations maakt hem noopt tot het maken van opstellen als over de oudejaarsavond de straatmorikanten enz keuiig net en bonterig zonder glgen voor gigden of weien voor weiden te mogen zetten Natuurlijk en eenvoudig wil de heer v d B den jongeling zgn gedachten doen neerschrijven in zjjn eigen taal t zg dan beschaafd Zeeuwsch Groningsch Drentsoh of wat nok Eenvoudig moeten onze jongens gebonden worden n dat doet ons tegenwoordig taalonderwgs z i niet het maakt dat de jongen op het gebied van FEVILLETOJX m Uit hei Zweedich S8 Alma was blaak geworden maar hare gelaatsuitdrukking bloef onveranderd terwijl Ivar op eene onstuimige wijze aan zjjn verhit gemoed lucht gaJF Met Tolkomtn bedaardheid in hare stem antwoordde zij Sr is tasBohen mij on Conitanoe niets anders voorgevallen dan dat ik den zakdoek teruggaf dien ik baar man uit de handen nam Datik baardaarb venooht zorg te dragen dat ik niet nogmaals een beganen misslag behoefde te herstellen waa niet een verwijt maar eene waarschuwing die gij ook roet het geringste gevoel van rechtvaardigbeMl zult moeten goedkeuren Nu heb ik mijn gedrag opgehelderd Alma wendde zich van Ivsr om hel vertrek te verlaten Mijne sobouadoohter zal mij toestaan dat ook ik eene verklaring afieg Het was veel beter gewoest dat gö den aakdoek waarvan gy u meester maaktet aan den baron hadt laten bebouden want er was alleen dit brieve in dat Constance onder tranen mq bij hei afscheid nemen en nadat zy mij do geheele toedracht verhaald had ter hand etelde Weus zoo goed en lees het Da gravin reikte Alma een brie a toe maar Alma stiet het van zich mot to woonlea Ik heb aïlM geugd wat ik ia deu zaak te teg z ja eigeo taal een lammel is het maakt hem zwak iu zijn moedertaal Laags welke methode de beer Van den Bosch z n denkbeelden ingang hoopt te doen vinden verklaarde hy zich bereid tater eens m de te deeleo De uitilag van den Zondag op den we Leideu Alphen gehouden wedstrgd over 50 KM om het personeele af deelingskam pioen schap en van den clubwedatryd van ZuidUolland ia Personeele wedst d la prgs verguld zilveren medaille W v d Me All Bight 2e pr zilveren medaille H J de Wy Stalen Kos 3e pr bronzen medaille G Verhoeven Stalen Roe Olub wedstrijd Ie prys All Right Leiden 2e pr R W V Het Stalen Ros Rotterdam AangDzien er van de drie ryders van da voor den derden prjja in aanmerking komende clob slechts twee aankwamen besloot de jury dien prya niet ait te reiken Aan het keerpunt waar de heeren W v d Meg en S J van Ëmmerick Jr een 300 M voor de anderen die elkaar spoedig volgden aankwamen kwam de beer S J van Emmerick Jr te vallen toch vervolgde hy z o weg voor hem eu nog een paar leden zyner club was het een dag vol Pech Do heer W v d Mey heeft een prachtigen rit gemaakt hg was acht minuten eerder over de eindstreep dan de tweede pr Bwinnaar Zondag ia te Schiedam de zeade algemeene vergadering gehouden van den Ned B K Volksbond Ongeveer 90 afgevaardigden waren ter vergadering aanwezig vertegenwoordigende de afdeeliugen Amsterdam Haarlem Leiden Hoorn EJam s Graveobage Delft Schiedam Rotterdam Gouda Dordrecht Vlaardingen Heemstede en Den Helder Aangenomen zgn o a de volgende afdeelingsvoorstellen om bg de Regeering aan te dringen opafdoeniag of beantwoording van de ii 1894 gedane verzoeken om te verzoeken hg de aanbestedingenRgksen gemeentenareo zooveel mogelyltaan iandgenooten en gemeentenaren te gunnen om aan de Regeering te verzoeken spoedig over te gaan tot stichting van Arbeidsraden of Kamers van Arbeid om bg de Regeering aan te dringen opwgziging ia het uitbetalen der loonen aanparticulieren die in gevangenisseD en Rgkswerkin rich tingen arbeiden gen had en ben uiet voornemens er my verder in te meogen Is het Ivar s belang mijne hanctelwgze in een ander dan het nare daglicht te zien dan zal ik er ten minste uiet bij verliezen Mijn geweten is zuiver en verwerpt ieder ander vonnis over mijne daden Hiermede verliet zij het vertrok Ik moet bekennen Ivar dat gij op eene voor mij geheel onbegrijpelijke wyze u door uwe vrouw de les laat lezen Gg wordt door haar kompleet als een schooljongen behandeld Zyt gy oen graaf Kidderhjerta die zich door eene vrouw laat vernederen P Zijt gij haar slaaf of haar manP v3til moeder gij zelve zyt de oorzaak dat aw zooQ eene rijke vrouw gotrouvrd en daardoor een engel van liefde en tohoonheid die hg reeds als jongeling beminde opgeoiferd beeft Gij doel mij verwijten f Neen ik spreek sleobts eene waarheid uit maar sta mij toe dat ik mij verwyder ik moet naar buiten ik snak naar lucht Lees eerst dit briefje dan zult gij zien dat uwe vrouw OoDstanoe op eene zeer onedele wyze behandelt want door rich van den zakdoek meester te maken daad zij het vormoodoa ontataaa dat sr ists in verborgen was hetwelk de baron niet mocht zien Ongetwijfeld was het ook Alma s bedoeling argwaan te verwekken eu toen zij bevond dat de inhoud van het brieQu niet van dien aard was dat het Constance kon compromitteeren gaf zij het haar terug met de betuiging dat zij het niet ge ezen bad otn eene gelegenheid te hebben de arme Constance die door de jaloerschheid en overdragelykhoid van haar man onophoudelgk gekweld wordt te kwetsen Dit is de vare toedracht der laaki mjju 30oa en ik hoop dat Inzake het voorstel sub 2 is tevens aan den Centralen Raad opgedragen zich te wenden tot den bisschop van Haarlem opdat ook by het bouwen van kerken en kerkelijke gebouwen worde gelet op de belangen van da ingezetenen der gemeenten De behandeling van een voorstel der afdeelÏQg Dordrecht luidende De CeotraU Raad besluite over te gaan tot de oprichting van eau algemeen ondersteoningsfonda voor de leden van den Bondc is verwezen naar het in September te houden vak congres Wegens tgdsgebrek konden voorts niet meer behandeld worden eenige voorstellen betreffende de stichting van een algemeen bondaorgaan De penningmeester had op een ontvangst Tftn f 734 50 een batig saldo van f 150 26V Tot beatunrsleden zgn herkozen de heeren W C J Passtoors Jac P van Term J W Smit N J Appelman en C J Willemnn en nieuwgekozen de heeren Van Rgswgk en 8ehouten w ens bedanken en overlgden reap nn de heeren Scheerder en Kouwenhoven De algemeene vergadering zal voortaan Boo noodigc tweemaal per jaar gehouden liorden maar telkens één dag Naar Minerva c weet mee te deelen is Prof van t Boff benoemd tot directeur van hft Chemische lAboratoriuna te Parga eu beeft déie Doeming aangenomen Als een gevolg der handbaviug van art 3 der Zondagswet kon men dezer dagen op de deur van een der cafe s eerite rang te Groningen het volgende lezen Daar art 3 der Zoudagswet te Groningen wordt toegepast verzoek ik de geëerde bezoekers de deur achter hun te sluiten t Tegen het ongedierte bg de kippen is geenradicaler middel dan een kongn bg de kippente laten loopon De lacht van het dier schgntde parasieten te verjagen Nws Zooals gemeld is heeft de raadkamer van het gerechtshof te s Uravenhage het verzet tegen de verwgzing naar de openbare terechtzitting van den heer J A vau Haaften burgemeester van Sliedrecht gegrond verklaard nadat het Openbaar Ministerie bg het gerechtshof in zgn requisitoir goedkeuring van de verwgzing naar de openbare terechtzitting dua handhaving van de beachikking der arron dissements rechtbank te Dordt had gevraagd Met het oog op dit requisitoir en op het gij karakter genoeg zult bezitten om te beletten dat ook uwe vrouw de kwelgeest van do arme Constance wordt Ik ben reeds bij den baron geweest en heb hem het brioQe laten zien en hem tevens gozi d wat ik van zyn gedrag denk Lees het na zelf ook en gy zult er een edel hart in zien dat zioh ook voor den sohyn van het kwade waohten wil Ivar nam zwijgend het brieQe aan het bevatte slechts de volgende woorden ir Waarde Ivar Wanneer g inderdaad de genegenheid van een broeder voor my koestert ontwykmij dan en houd u zoo weinig mogelijk met mijn persoon op Ik wil niet dat de onschuldige vriendschap die van onze kindsohe jaren dagteeJEont aanleiding zal geven lot misverstand on onaangenaamheden CoDstanoe Ivar stak het brieQe in zgn borstzak mot de woorden Wees gerust moeder Constance zal geen reden meer hebben zich over Alma te beklagen Eu ik zal nimmer ophouden mij zolven te beschuldigen dat ik de oorzaak van baar ongeluk beu Constance bad haar spel good gespeeld Toen Alma baar in het kabinet achterliet had Constance hst laatste bricQc gsschreren en hst rsr iseeld Is cn dat hetwolk oorsprookelgk in den zakdoek was Sene poos na het boven medegedeelde gesprek had de oude gravin van haar zoon gevolgd zich verwijderd In bet kabinet bg het salon zat Alma onbewegelyk als een standbeeld met den blik op het portret vau Göi y hetzelfde dat wg haar vroeger zagen bischouweo gericht Het aangezicht van de jonge gravin was bleek en het hoogo gewelfde voorhoofd had zulk eene waskleurige blankheid als men ontwaart wanneer hot door het klamme doodiwset 34ste Jaargang ëki Igvige dossier en de nitvoerige instructie indeze zaak had men nn mogen verwachten dathet hof aitvoerig zon motiveeren waarop dese geheel onverwachte uitspraak Iwrustte wg echter goed ingelicht dan heeft het g9prechtsbof zgne uitspraak volstrekt niei gemo tiveerd en slechts verklaard dat de instructiegeene voldoende aanvgziag van schuld heeftopgeleverd Dordr Ct Donderdagmorgen ontstond er bg een muziekuitvoering van hec Doornsche fanfarekorps te Doorn tniat tnsschen den 22 jarigen L K Roodbuizen aldaar en den 17 jarigen Corn ran Doorn nit Maara wat tengevolge had dat toen eerstgenoemde zich verwgderde hg door van Doorn die hem achterop ging zoodanig met een mes in den mg word gestoken dat de dood bijna onmiddellgk volgde De dader werd in hechtenis genomen Het Igk werd Zaterdagmoi en naar het Aoademiaoh ziekenhuis en de verdachte naar degevangenia te Utrecht overgebracht Naar wg vernemen zegt het Soer Hbl is door den raad ran justitie reohtsingang verleend tegen den Rus Maligan De man beeft tot op het laatste oogenblik in da meening verkeerd dat men hem eenvoudig uit Nederlandsch lndië verwgdeten i oa in dien goeit Uei hg zioh tegenover sgna medegevangenen uit Maligan vertelt rerdar dat de colonnO LindgreeD aan hem te danken heeft dat ze niet ia afgemaakt bg den radja bestond bet vaste voornemen om al de officieren en minderen te dooden doch hg wist den vont daarvan af te brengen an tot de nitlevering der colonne te bewegen in de hoop dat daardoor de vgandelgkheden van weersegden gestaakt zonden worden Doch toen onze schepen Mataram bleven bombardeeren keerde de woede van den radja en van zgn poenggawas zich tot den Rus en scheelde het weinig of men had hem om het leven gebracht De aanstaande terechtzitting belooft dos interessant te zullen zgn Naar de openbare terechtzitting der rechtbank te Middelburg is verwezen J M M oud 27 jaar vroeger bode bg hat bnrgerlgk armbeatnnr aldaar ten zake d t hg ia die betrekking op verschillende tgdstippen een bedriM van f 239 73Vsi welke gelden toebehoorende aan genoemd armbestuur niet aan den penningmeester heeft verantwoord maar ten eigen bate heeft gehrnikt In deze zaak zullen vanwege het O M 111 getuigen worden gedagvaard bedekt ia De lippen waren styf op elkander geklemd en het oog rustte met eene strengs uitdrukking op het beeld vóór baar Dat zy door folterende gedachten behoeracht werd kon men opmaken uit de doodelijke bleekheid barer wangen ofschoon tranen noch wanhopige woorden te kenaen gaven wat in haar binnenste omging De gravin was zoo verdiept in de beschouwing van het portret en in haar eigen gepeins dat zij hot anders welbekende geluid van de krakende laarzen van magister Hahn niet hoorde Hg was zelfs de tafel reeds genaderd waar zij zat zonder dat Alma hem bemerkte ffWeas op uw hoede gravin gij zult nog verliefd raken op dit portret zeide de magister op schertsenden toon en vestigde zijne doordringende oogen op het gelaat vau de jonge vrouw Alma hief met een onderdrukten zucht het hoofd op en stak haar voormaligen ondorwgzer de haud toe met de woorden Wanneer gy wist welke gedachten m n brein benevelen en welk bitter gevoel mjju hart vervult bij de aanschouwing van dit beeld dan zoudt gg over uwe vroejere kweekeling verbaasd ataun Volstrekt niet Ik wist dat het zoo gaan zoo ffWat meent gg P De magister zette zioh neder eu op het portret wgzsnde antwoordde hg ffik weet dat de dag komen zoude waarop gy de vraag zoudt doen hoe u het mogelijk dat ik zoo hevig zoo uitsluitend verliefd ben geworden op een gelaat als dit daar de ziel even trouweloos ea onstandvastig is als die vau dezen man P iTorét wrcoind