Goudsche Courant, woensdag 29 mei 1895

Direete Spoorwegverblodlogen met GOUDA Zomerdlepst 1895 AangevaDgeD 1 M lyd van Oreeowleb GOCDi ROTTEKDAlI 1 34 3 33 8 44 7 63 7 69 6 06 8 13 8 33 3 48 18 22 12 39 18 86 12 43 12 53 1 44 ROTTKRDIM 9 1 10 33 10 88 10 89 10 46 10 3 9J5 10 11 88 7 3 7 47 I 3 89 4 08 4 40 SIN H t AG OODDA aUUDl DEN Bit Uda 89I 88 9 8 8 8710 30 1 0 0 13 12 13 35 1 27 3 8 3 47 4 45 5 17 7 14 Z T U r 43 8 47 11 03 12 37 4 7 lt b w 7 58 8 58 11 18 18 46 08 Voorb 8 07 9 08 11 97 18 58 30 HÏg 1 8 18 8 1710 07 10 48 11 83 13 49 1 031 57 4 05 4 17 8 5 7 7 44 Hlgo5 4 8 7 80 7 48 8 80 9 38 9 46 l o U 11 8518 151 68 1 44 2 58 3 43 4 15 5 17 6 11 7 58 9 88t Vootb 6 4 10 30 1 44 6 17 Z ZegTetP8 10 86 1 58 6 13 9 8 Z r lt Sï 0 16 46 3 09 6 42 10 02 Qnnd 6 807 0 8 18 9 9 610 1 10 712 0 18 4 2 30 8 14 3 26 4 18 4 43 5 47 6 58 8 38 10 13 Stopt te BleiBwük Kruiiwflg m Nootdorp LeidBcbeDdam üTïIOHTeoUDA 16 11 84 13 60 8 10 8 63 4 43 6 86 10 8811 1 4 18 6 8 10 81 4 34 10 44 18 87 1 38 3 49 4 87 80 7 09 H8texdah 60i da 9 8 11 8 40 4 8 10 14 11 19 3 80 80 8 64 9 4 11 16 10 08 10 16 10 87 9 8810 8811 46 OOUDi DTEÏOHT Chndl 85 8 40 7 8 09 8 81 9 0510 19 11 13 48 3 38 8 17 4 16 4 47 6 7 6 6 8 8110 18 Oll4mr 8 8 6 4 11 14 3 87 7 10 10 39 WMrdn 7 08 8 18 11 88 8 48 8 34 0 6 17 7 18 8 48 10 87 VtmU 118 7 88 8 38 8 41 9 9 87 10 1 U 4t 1 80 8 08 3 0 4 48 8 8 6 8 7 4 8 0411 o O U U A A U8TJSBDAH Oondl 40 8 31 10 01 11 13 10 S Sl 4 4 6 86 10 16 ijutofdua Wu 7 9 9 10 0 0 13 48 1 4 10 4 8 11 11 11 In een TÏHohenhaisje aan den Lekdijk tbnchen SchoooboTen en Amiterstol ruftteo yoenadagavond eenige orer den vloer verséreidde teenbaBten in brand waarop bji afwezigheid Tan dea fader de rgf kinderea zch te slapen badden gelegd Het gevolf was dkt de ondste der kinderen een bgna 17 jarig nfeisje zolke rreeseïöke brandwonden bekwam diat op enkele plaateen ran het lichaam de b§enderen zichtbaar waren I Het meisje ofschoon aan dea eenen kant bijna geheel verbrand leeft nog doch Igdt a n bevige wondkoortsen ze wordt in de oning verpleegd door een baarvroaw terwgl de andere kinderen bg de omwonenden een o derkomen hebben gevonden De moeder toch is enkele dagen geleden met een anderen man w gegaan en de vader ging s daags D B den noodlottigen bfand naar Rotterdam o n 54 dagen gevangenisstraf Ie ondergaan ü D i Over het lot van de Ned Amerikaansche StoomToartmaatsohappg loopen sinds eenige dagen verontrustende geruchten De maatscli pg heeft reeds drie harer stoomachepen opgelegd deze schepen deOalaDd deËdam en de Dabbaldam liggen renteloos ïn het vorige jaar is er nog eenige winst gemai t maar deze vriost moest dienttn om een klein deel van vroegere verliezen te dekken Dividend ia er sinds jaren niet meer uitgekeerd Zooais dezer dagen werd medegedeeld zatlen een paar booten thana gebezigd worden om tochtjes te maken naar Kiel en naar het Noorden Daarmede is natuarlgit geen inat te halen het doel schijnt alleen te zgn het personeel in dienst te kunnen honden om niet velen broodelooa te maken In den laatsten tgd zgn de aandeelen der maatschappy voor raim 40 percent verhandeld nadat zg reeds voor raim 20 percent te ver rggen zgn geweest Asn betere vooraïtzichten voor onze vaart op Amerika is die rgzing echter niet toe te achrgven en verwacht naar aan het lUtr Dagblad gemeld wordt iliet andera of de maatscbappg zal binnen kort genoodzaakt zgn te liqoideeren £ en harde slagi voegt deze zegsman erbg liadai de oprichting zulke grootsche verwacbtjingen gewekt had voor de rechtstreeksche vaart op Amerita en ook voor onzen baodel Op de beide Pinksterdagen zal op het markt plein een ond Amsterdamsch Pinksterbloemen i t vrorden gegeven i Sen twintigtal jonge meisjes zal aan dit feest ieelnemen een harer wordt dan op de gebraikelgke wgte totPinksterbloem en koniogiQ gekozen terwgl door de anderen vierstemmige i lederen zallen worden gezongen ond hollandache liederen dat apreekt van zelf waaronder ook een ied op Pinksteren betrekking hebbend Id zake de bank van leening quaestie tdtJtrecht kan het U D thaos mededeelendat mevr de wed A O £ als pandhoudstervan twee vorderingen die de direetear Roch dp de bank van leening had zich in hoogerberoep van de rechsbank te Utrecht door hetgereobtahof te Amsterdam op den 17 dezerbaren eiach zag toewgzen tot aitkeerfng vanhet bedrag dier vorderingen groot f 14 500 ilns 2 jaren rentevergoeding De lipnidateurder bank was door haar gedagvaard tot hetqoen van die betaling en Koch s curator om4ie uitbetaling te geheugen en te gedongen tegenpartg ia veroordeeld in de kosten vaniet geding Bij de behandeliag de er zaak voor de Rechtbank ie Utrecht concludeerde oólc bet é M tot ioewgzing van dezen eiach Men schrgft uit SWedrecht 9 06 7 96 7 88 7 89 7 46 7 5 8 40 8 47 8 54 9 01 9 10 6 08 6 18 6 31 8 89 8 85 Qeiyk ait het bericht uit de Dortsohe Ooui ant in het avondblad van heden opgenomen blïjkt heeft het gerechtshof te s Öravenhage l et uiet noodig gooordeeld ii i de uitvoerige u T Ifaerdrwikt Niaawerkerk OapaUe 8 8 10 i l8 86 88 QH rdaa 7 4 ünwulcerk Moordndit instraotie en met het oog op het Igvig dossier en het genomen requisitoir van den procureurgeneraal de geheel onverwachte vrgspraak van onze burgemeester te motiveeren maar eenvoudig verklaard dat de instructie geeue voldoende aaowgziug van acbuid heeft opgeleverd Dat dte uitspraak eo de daarop gevolgde terugkeer van den burgemeester de gansche gemeente heeft verrast behoeven wij zeker niet te zeggen maar om te beschrgven wat hier io de gemoederen sedert Vrijdaij avond IS omgegaan daartoe verklaren we gaarne onze pen niet bg machte Zeker bad heel NederlanQ een anderen afloop van deze treurige zaak verwacht maar Öliedrecht inzonderheid en waar we van Shedrecht spreken bedoelen voor l minst 95 perc der ingezetenen vraagt 7ich af geven dau al de feiten inde openbare raadsvergaderiogeo geconatateerten op officieele wgze ter keoniase van de bevoegde autoriteit gebracht geeue voldoendeaanwgziag van achuld en zoo neen hebbendan al de raadsleden immers geen enkelestem ia in al die bewuste raadsvergaderingentegen de gecoostatearde feiten feiten of tegende aangenomen voorstellen opgegaan hebben dau ai de raadsleden zoo lichtvaardiggeoordeeld zoo slecht de zaken ondersocht diB zg nis feiten hebben voorgesteld Sluit devrgspraak ter eener zgde dan geen beschuldiging in gericht tot hen die tot dusverre inde raadzaal t vertrouwen der kiezers genoten Na veeler meening ja Van verschillende zgden werd ona dan ook ten stelligste verzekerd dat de meeste raadsleden de zaak zoo opvatten eu bunnerzgds ver dera samenwerking met het booM der gemeente niet mogelgk achten en dan ook voornemens zgu bun mandaat neer te leggen voor het geval dat de burgemeester weer als zoodanig zyoe foDCtiëu aanvaardt Dnt is tot heden echter nog niet gebeurd zoodat door de bovenvermelde onverwachte uitspraak en den daarop gevolgden terugkeer ook de toestand in de gemeente weer een nieuw stadium van onzekerheid is ingetreden De vraag moge ieder die buiten de gemeente staat vreemd toeschguen hier ia zg reeds vaak gedaan n l wie tis nu eigenlgk burgemeester Qelgk men weet hebben de wethouders destijds een officieel bericht ontvangen van den rechtsrcom misaaria te Dordt Het is ons niet bekend of ook na Vrgdag bericht is gezonden Wg gelooven het niet dus de Ie wethouder zou Dog burgemeester zgn maar daartegenover ataat dat de Gemeeutestem onlangs nog als hare besliste meening heeft uitgesproken dat als de burgemeester uiet ongesteld of niet afwezig is maar zich in de gemeente ophoudt deze en niet de wethouder het hoogste gezag in de gemeenie in handen heeft Maar als dat dan waar ia dau ia ook de tgdetgk benoemde wethouder nia zoodanig afgetreden en hiermee hangt weer ten nauwste aamen de al of met wettigheid van de door het college van Burgemeester en Wethouders genomen besluiten bgv in de vergadering van gisteren morgen Qenoeg om te doen zien dat de toestaud nog zeer onzeker is en wel eenige voorziening eischte Na al het gebeorde evenwel verwacht men dat het statu quo nog wel eenigen tyd gehandhaafd zal worden Tot bedeu werd ook op de missive van Borg en Weth namens den Raad gericht aan den minister van Binnenlandsohe zaken nog geen antwoord hoegenaamd ontvangen N R C Hen meldt uit Apeldoorn Zooala men weet is er ernstig sprake van geweest dat hier een Tuinbouwscbool gevestigd zou worden zelfs was daartoe het landgoed MariëndaaU reeds aangekocht Toen echter een nieuw miniaterie optrad bleek al spoedig dat de betrokken minister er anders over dacht dan zgn voorganger en werd Wageningeu voor de vestiging dier school aangewezen 13 09 10 17 10 4 11 01 11 08 ll K 11 34 8 88 13 88 8 40 9 8 10 11 8 07 8 18 8 88 7 49 8 89 8 01 8 18 8 36 8 81 9 Nu Manëndaal deze bestemming mist heeft de eigenaar besloten tot betrekkalgk lagen prgs 30 a 40 bouwterreinen beschikbaar te stollen en daarnp een soort van park te stichten tosschen het Kanaal en denTrekweg en Apeldoorn daardoor gelegenheid te gevenzich ook aan dia zgde uit te breiden Deexploitatie ia opgedragen aan den architect C de Groot aldaar Naar wg vernemen zal de luit gen raal J A Vetter Zaterdag ochtend 1 Juni a s vBD Brussel naar Den Haag vertrekken eu te 12 36 Gr tyd aan het sUtion Delfacbe Poort te Rotterdam aankomen Bg civiele en militaire autoriteiten dier gemeente moet het voornemen bestaau den generaal en zgne echtgenoote gedurende het oponthoud aldaar te complimenteeren Door W H Vliegen redacteur van de VoIkstrihuunc te lUaastricbt is appèl aangeteekend tegen bet vonnis der arrondisaemeotGrechtbank aldaar waarbg bg wegens beleedigiog van mr P B tot eene maand gevaugenisatrat is veroordeeld Aan het verslag over Atjeb loopende tot 8 April wordt het volgeode ontleend Onze tgdelgke posten Kroeng Gloempang Senelop en Anagaloeng werden een enkele maal eu Biloel meermalen beschoten evenzoo vielen eenige schoten op een paar transporten eeu en ander evenwel zouder ona nadeel te berokkenen Den 30n Maart des namiddags om 5 uur werd de rechterflankdekking van de aflossing van de aflonsing van het blokbaia Mata Ajer ter hoogte van de kampong van dien naam door een bende kwaadwitügeu onverhoeds van nabg beschoten welk vuur oamiddellgk daarop gevolgd werd door eeu klewangaanvni Wg kregen daarbg 2 dooden beiden Inlandsche fuseliers eu 4 gewonden 1 Europeesoh korporaal 2 Ëuropeesche fuseHers en 1 lulandscho fuselier terwijl de vijand 2 dooden eu 5 gewonden bekwam en veracheidene wapens in onze handen achterliet Op het eiland Web bleet de rust gehandhaafd Te Telok Semawé viel niets bgzonders voor Onze versterking te Segli werd den 27n Maart jl een weinig beschoten doch zonder ons eenig verlies toe te brengen De weersgeateldheid was warm nu eu dan vielen zware regenbuien gepaard met Westelijke en Oostelpke winden De gezondheidstoestand op de zeeposten was goed In GrootAtjeb was hg over het algemeen gunstiger Het gemiddelde ziektecgfer bedroeg 22 tegen 24 gedurende den vorigen verslagtgd dat van de beriberi bleet hetzelfde 10 Het aterftecgfer was hooger Twee arbeiders van de reiniging te Toulouse waren Zaterdig afgedaald in het gr ote riool ouder do rue des Couteliers toen plotseling een knal werd geboord de straat inzakte eo rook en vlammen opstegen uit de opening van het riool De mannen konden zich ternauwernood redden zg hadden zware brandwonden gekregen Een onderzoek leidde tot de coocluaie dat een petroleumvat in eeu winkel leeg gelekt was de olie was in het riool geraakt en de verzamelde gassen ontbrandden toen de arbeiders met hun lantaarn er bg kwamen Men achrgft uit Borne Eenige personen keerden Zaterdagavond oit Hengeloo terug van een bruiloft Onderweg werd er nog eens in eene herberg aangelegd De zoon des huizes die bun niet meer wilde tappen eu ben uit bet lokaal verwgderde werd buiten onverhoeds met messen aangevallen eu toegetakeld dat men voor zijn leveu vreest De daders zgn in handen der politie 4 0 4 7 04 11 30 1 4 l 8 08 3 0 3 18 7 11 43 3 0 T 80 8 10 3 0 4 08 GOUDA 11 0 18 80 18 08 Ulreoht 6 88 7 0 Woerdsn 6 68 8 11 Oudew t r 7 07 8 19 7 30 8 82 Goud iK t duiWp e iuu 60 7J0 Aan boord van Hr Ms wachtschip te Amsterdam heeft zich aangemeld de lichtmatroos De Koning die in 1888 te Honolulu is gedeserteerd van hetooilogsfregat Zilveren Kruis Hg zal thans voor deu zeekrggsraad terechtstaan Aan het Scheveningsohe strand heersch tbana goote bedrgvigheid Tal van werklieden herstellen het deze winter weggeslagen strandriool naar het water van bet ververacbinga kanaal zandtreinen rgden af en aan naar eo van het Knrfaans voor de zandstorting langs den afgeslagen duinrug waarop rails zgnaaugelegd andere treinen voeren van bet station van deu Holl atoomtramweg grooto blokken steen en ander materiaal aan voor de aan te leggen hoofden Bg een en ander komt het gereedmaken der schuiten die de schrobnetviaacherg eindigen om tot de haring vissoherg over te gaan en bat victualieereu dier bodems terwgl daarbg no da drukte komt van de aankomende en Ier schrob net visscherg afgaande schuiten en eiudeIgk de opstelling voor het Kurbaus van de mootague russe winkelgalarg en andert ge bouwtjes waarvan een deel nog wacht op het herstel van het weggeslagen hooge doingedeelte Den 6den Juni reeds zal voor het Kurbaus te Scheveningen het eerste groote vourwerk worden afgestoken en wel ter eere van de leden van het Internationaal Congres voor de Middei Europeesche tydsbepaling die dien avond zich aan eeu banket in het Kurhaos vereenigen Het slotuommer zal een op het feit toeipaaaehjk stuk zgn Men meldt uit Haarlem Bg de gisteren gehooden roeiwedstrgd werd van een der stoombooten met flesscben geworpen naar het publiek op den wal Toen de passagiers der boot aan Jand kwamen ontstond er spoedig een hevige vechtpartg waarbg de politie tnsscbeubeide trad Zg kon echter uiet verhoeden dat eeu student die met de zaak oieta te maken had eeu bloedende wende aan het hoofd bekwam die door een geneesheer moest verbonden worden Na afloop vau den wedstr d werd door eeu der Leidsehe booten een roeibootje in den grond gevaren De menschen die er in zaten kwamen er met een nat pak af Van beide zaken ia proces verbaal opgemaakt Zondagochtend deserteerde wederom een der soldaten vau het algemeen depot van discipline te Tliasiugeu ditmaal ouder het geleide naar de Ned berv kerk Onmiddelgk liep een sergeant en twee soldaten hem achterna doch door zgstraatjes wist hg te ontkomen De vlueuteliug kwam tgdens de godsdienst oefening in de gorf kerk en wilde daar door de kosterswoning verder omdat de straat waariu die kerk staat dood loopt Aau bet bevel om zich gedurende de godsdienstoefening stil te houden voldeed hg in de hoop daarna zgu vlocbt te kunnen vervolgen Daarin werd hg echter teleurgesteld want na afloop van de godsdienstoefening kwam de pa trouille om hem te arresteeren In de Oiustreken der gemeente Gorinchem zgn een 50 tal kalfkoeien door een Spaanache landeigenaar opgekocht die per extra boot naar Rotterdam tgn vervoerd vau waar zij per stoomscbip naar Bilbao zullen worden gebacht om verder per spoor bare bestemming Valladolid te bergken H M de Kouingio Regentes heeft twee groote zilveren medailles geschonken om te dienen als prgzen bg deu kaatswedstrgd die deu 31 Juli onder leidiug der permanente commiasie der kaatsparty te Fraueker zal gehouden worden Ue eene mediiille prjjkt met de prachtig uitgevoerde matzilveren beeltenis vau H M de Koningiu Regen tea De oud strgders van Lombok hebben een uitnoodiging ontvangen om 4 Juni a s in het paesautenbuis te Amsterdam aanwezi te zijn ten eiude deel te nemen aau de feeatelgkheden ter eere van generaal Vetter 8 51 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 11 18 9 03 81 9 10 6 30 6 80 6 37 6 44 8 80 IJ 80 9 41 9 0 9 6 7 0 n 8 35 8 09 9 07 10 84 9 28 10 4 9 36 8 419 49 11 10 6 88 7 46 8 10 8 49 11 10 8 15 10 0 Een gebeimiinnige ontploffing heeft dezer ditgen in een spoorwegcoopé in het Victoriastation te Looden plaats gehad In een conpé tweede kiaise bevond zich alleen een bekend Londensch fabrikant toen even vóór het vertrek Tan den trein een zware slag werd gehoord en de rniten der coupé rerbr zeld werden In de coapé onder een der kussens werd een gesohearde koperen buis gevonden die zooais bj onderzoek bleek geladen is geweest met en mengsel van buskruit en nitroglycerine De fabriekant kwam met enkele lichte verwnndingen rr van den dader is niet het minste bekend Een talr k publiek was Zondagmiddag opde lauriergracht te Amsterdam getuige vaneen redding met hindernisaej Op aeo walkant stood een wagen een jongen die daaropwas geklauterd tuimelde er af en TÏel in hetwater Dadeiyk begaf zich een man te waterom hem te redden maar deze zonk onmiddel hem volgde een porder die ook nietzwemmen kon met het gevolg dat h j eveneensnaar de diepte ging Eenigen der omstanders riepen toen een groenteman die in de naburige dwarsstraat woont en een specialiteit ia in bet redden van drenkelingen De ervaring fasd hem geleerd dat men daarbg omzichtig moet te werk gaan in plaats van onbesuisd in het water te springen op gevaar af door de iu doodsnood verkeerende drenkelingen naar de diepte te worden getrokken liet hg zich langs het roer Tan een daarliggeode schuit afzakken en begon met een baak in het water te plassen totdat bij beet had Zoo gelakte het hem twee der drenkeliugen boven te brengen inmiddels was ook een politieagent verschenen die met een dreg ten slotte nummer drie uit het water baalde Het was de ongelukkige porder die zyo menschlievende impnlpie zoo duur moest boeten bewusteloos werd fay in een wgnhois binnengedragen en nadat men daar tevergeefs getracht had de levensgeesten op te wekken werd hg meer dood dan levend per brancard naar het Binnengasthuis vervoerd De beide andere drenkelingen kwamen spoedig weer op hun Terhaal Een droevig ongeluk had eergisteren te Rotterdam aan de Lenvehaven W Z plaats Een zesjarig knaapje Willem Do Kegzer wonende Schiedamschedyk No 210 aldaar viel nabg de Zwynenstraat spelende in de Leuvehaven en verdween voor de oogen zgner verflcbrikte makkertjes in de diepte Door het ngstgeachrei der kinderen opmerkzaam gemaakt toog men met dreggen en haken gewapend aan het werk Het mocht niet baten Een half nnriater werd het ontzielde lichaampje opgehaald en dr Van der Voort kon slechts den dood constateeren Met een roeiboot werd het lijkje naar het havenkantoor vervoerd waar de vader van het ongelukkige knaapje met de vreeeelgke tgding werd in kennis gesteld Daarna bracht men het Igkje naar de oudelgke woning zoo plotseling in rouw en smart gedompeld Aan het VERSLAG over de SPAAR en HULPBANE over het jaar 1894 ontleenen wg het volgende DB SPAARBANK De inleg bedroeg in 1894 In Jan f 12355 3U in Pebr f 10095 864 in Maart f 14065 32 in April f 18820 73J in Mei f 13063 27 in Jnni f 9863 14 in Juli f S928 97i in Augustas f 7313 95 in Sept f 11035 88J in October 5731 294 in Nov f 8164 51 in December f 7268 86 te zamsn f 126707 124 In 1893 bedroeg de inleg f 120570 30 De tetnggaaf bedroeg in 1894 In Jan f 17587 13 in Febr f 8394 734 in Maart f 8609 954 in April f 12189 72 in Mei f 5253 41 in Jnni f 5357 65 in Juli f 9678 23 in Aug f 4086 844 n September f 6133 164 in Oet f 9577 75 in November f 5243 15 in Dsoember f 8521 21 te zamen f 100632 95 In 1893 bedroeg de teruggaaf f 110131 27 De ontvangst bedroeg alzoo in 1894 f 126707 124 do nitgaaf was f 110632 95 waaronder aan interest f 304 57 bigft alzoo f 100328 38 zoodat de aan de Bank toevertrouwde som vermeerderde mot f 26378 744 314 nieuwe inleggers hebben zich aangemeld waardoor het aantal boekjes klom tot 7843 waarvan er op ulte December 2532 in omloop Tegen onderpand van effecten werd uitgezet f 27000 en afgelost f 2000 alzoo was meer uitstaande op 31 Deo 1894 f25000 Op hypotheek werd gephiatst f 22000 en afgelost f 3250 alzoo stond meer nit op 31 Deo 1894 f 18750 Voor sommen op hypothecaire grossen werd afgelost f 2900 VERLIES EN WINST Verlies wegens onkosten f 1265 91 znivero wintt 5197 394 te zamen f 6463 304 Winat op interest Spaarbank f6173 514 winst op interest enz b Hulpbank f 289 79 te tarnen f 6463 304 BALANS Actief Kas f 2855 29 beleening op effecten ii 3 f 90000 beleening op hypotheek f 359000 beleening op hypothecaire grossen f 4250 debiteuren van de hulpbank f 5126 46 renten f 3946 03 te zameu 465177 78 Passief Crediteur hoofdsomm f 398599 844 bg te schrgven renten f 11008 63 crediteuren f67 43 Reservefonds 155501 874 te zamen f 465177 78 DE HULPBANK Deze gaf nit in 1894 3 leeuiogen ii f 30 f 90 2 leeningen a f 40 f 80 8 leeningen i i 50 f 400 2 leeningen i f 60 f 120 2 leeningen a f 70 f 140 1 leening i f 80 f 80 9 leeningen a f 100 f 900 1 leening h f 130 f 130 6 leeningen 4 f 150 f900 6 leeuingen k f 200 f 1200 1 leenmg a f 230 f 230 4 leeningen i f 250 f 1000 1 leening it f 400 f 400 4 leeningen k f 500 f 2000 totaal 50 leeningen f 7650 In 1893 was f 7620 ter leen verstrekt in 51 posten Aan 1 debiteur werd tweemalen een voorschot toegestaan De debiteuren oefenden de volgende beroepen nit kruidenier 12 koopman in manufacturen 4 tuinder 2 kofiiebuishonder 2 mandemaker 3 slacbter 2 timmerman 1 kleedermaker 2 broodslgter 2 biljartmaker 1 modiste 2 verfkooper 1 veehooder 1 koperalager 2 stalhouder 2 garenspinuer l vrachtrgder 1 metselaar 1 suikerbakker 1 leidselbreior 1 aannemer 1 zilverkashoudster 1 sigarenfabrikant 2 en rchoeumaker 1 Er werden geen boeten toegepast Het saldo door een leener onbetaald gelaten groot f 10 40 werd door zyne borgen voldaan Het bestnor der instelling bestond uit de heeren Mr J Fortugn Droogleever Voorzitter Dr W Julius Onder Voorzitter C D Julius met den Voorzitter belast met de geldbelegging J F M Temminck G C Fortugn Droogleever A van Reedt Dortland D Hoogendgk H Braat Mr D N Brouwer A Jonker Kz J H van der Voort A van Veen C G van der Post N van Krimpen en D Rugter BoekhouderSecretaris Overeenkomstig art 7 van het Reglement werden door eene Commissie bestaande uit de hn J W Vorster Voorzitter Dr A van IJsendgk en C W van de Velde als Leden van het Departement de rekening en de aanwezige gelden en geldswaarden nagezien en den 14 Mei 1895 werd een en ander door het Departement goedgekeurd Bnitenlandsch Overzicht De nitelag der Kamer verkiezingen in Itulie heeft aan de verwaobting beantwoord Ofschoon de volledige uitslag nog met bekend is daar nog een dertigtal herstemmingen moeten plaats hebben is het toch reeds zeker dat de heer Crispi in de nieuwe Kamer over eene talrgke meerderheid zal kunnen beBohikken De heer Crispi die in negen districten eandidaat was gesteld is overal gekozen niet alleen te Rome maar ook in zes districten van het eiland Sicilië Vooral deze uitslag dar SwiliaanBche verkiezingen is van belang omdat Cnapi s tegenstanders naar aanleiding van de agrarische beweging welke in het vorige jaar Sicilië in rep en roer bracht daar met bgzonderen gver tegen hem zgu opgetreden Behalve Crispi werden ook alle andere leden van zgn ministerie die in het strgdperk traden gekozen Tot de herkozen ministers behooren o a de beide ministers van financiën BoselH en Sonnino de minister van oorlog generaal Mocenni en de minister van onderwgs Baccelli Van de oppositie leiders die herkozen werden verdienen vermolding de heer Di Rudini de oud miuister die bg dezen verkiezings Btrgd de leiding over Crispi s tegenstanders aanvaardde de heer Gioiitti Crispi s voorganger genoeg bekend door de beschuldigingen welke hg tegen zgn opvolger inbracht en de heer Zanardelli do leider van de geavanceerdliberale jgroep welke evenmin met den heer Crispi op vriendschappelgken voet staat Voorts word Da Felice de bekende hoofdman der op roerige Sicilianen die te Eome tegen Crispi hei onderspit dolf te Catania gekozen Tevena werden ook de bekende leiders der radicalen Imbriani Cavalotti en Barzelaï herkozen Voor zoover men tot dusver den toestand kan beoordeelen zal de heer Chrispi in de Kamer te beschikken hebben over eene meerderheid van ten minste 180 stemmen want natourlgk kan Crspi die in 19 districten is gekozen slechts voor een district zitting nemen In de anderen districten za llen hg de tweede verkiezing ook wel voorstanders worden gekozen zoodat de meerdeik d der regeering welke nu reeds 173 stemmen bedraagt nog grooter zal worden vooral daar de meeste herstemmingen wel ten voordeele van de regeering zullen uitvallen Het Hoofdkenmerk van dezen verkiezingsstrijd is derhalve dat de haer Crispi eene volledige overwinning heeft behaald De mi nister president blgft derhalve op het kassen en ontvangst diardoor weer de gelegenheid om te toonen dat hg gelgk bg in zgne bekende redevoering verklaarde instaat ia om Italie s geldmiddelen op d elgken grondslag te vestigen want de reeling van den fiuancieelen toestand hlgft nog steeds de eerste plaats op het regeeringsprogram innemen De FrauBche b rootingscommissie is het met de regeeriog allesbehalve eens Zoo heeft ze met 17 tegen 10 stemmen een voorstel aangenomen van den heer Erantz waarin de weusch werd uitgesproken dat de regeering ie plaats vau haar toevlucht te nemen tot nieuwe belastingen in de eerste plaats bezuinigingen zov invoeren Nu weet men dat Eibot in het tekort van 51 000 000 francs wil voorzien door verhooging van de alcohol eo de successiebelasting wat dus tegen de bezuinigingsplannen vau de commissie ingaat In eeu ander voorstel zegt zgi wel niets te willen afdingen op hetgeen de regeering meent noodig te bebben tot verzekering van s lands weerkracht maar toch niet van plan te zgn alles toe te staan wat o a de minister van oorlog generaal Zor Linden aanvraagt voordat eerat bg de andere departementen bezuinigiogen zgu ingevoerd Een conflict tusschen Ribot die door het kabinet gesteund wordt èn de commissie welke de meerderheid der Kamer achter zich heeft ia dus niet onwaarschgulgk In den jougsteu ministerraad is over een en ander breedvoerig gesproken Ribot zette uiteen welke houding bji zou aannemen en alle ministers keurden zgu plan oed Heden zou de premier de zitting der ftgrootingscommissie bijwonen en misscb ien zegt hg dan reeds waar het op staaat In de Kamer was het Zaterdag weder zeer woelig naar aanleiding vau een inter pel latieDenis over de toenemende macht der joden iu Frankrgk Toen Denis en na hem ook de burggraaf d flugoes zich in anti semietisrheu geest uitlieten werd een deel der Kamer als gewoouliik wanneer maar even met een vinger naar de joodjes wordt gewezen aanstonds ongeduldig en nep om sluiting der disoussie De socialist Rouanet viel daarop de joodsche bankiers minder als jodeu € dau wel als bankiers aan eu keerde zich heftig tegen bet internationale kapitaal Na de niet zeer afdoende verdediging van den minister Trarieux stelde Rouanet eeu motie voor waarin de Regeeriug werd uitgenoodigd paal en perk te stellen lau de bedrieglgke manoeuvres der gruote bankiers maar op voorstel vau den radicaal Naquel die gaarne wilde antwoorden maar bet uur te ver gevorderd achtte besloot de Kamer met 363 tegen 162 stemmen de verdere discussie te verdagen tot Maandag In den aanvang der zitting was een voorstelCastehn ntrekkende om een gedeukteeken op te richten ter heriunering aan de dappere verdedigers van Straatsburg in 1870 tegelgk met dat der Regeeriug tot oprichting vau eeu gedeukteeken voor al de iu den oorlog tan 70 71 gesneuvelde Frauschen naar één en dezelfde commissie verwezen Bg de Kamer is ook een voorstel ingediend waarvau de strekking i vreemdelingen die m Frankrijk wonen en van de opbrengst van hun arbeid leven een beiastiDg vau 2 fr per maand op te leggen De berichten omtrent de ongesteldheid van den voorzitter van den Frauschen Senaat zgn van allen grond ontbloot Donderdag beeft de heer Challemel Lacour een bezoek gebracht op het Ëlysée terwgl men bem gevaarlgk ziek te bed waande Een republiek op Formosa met eeu gelen draak op eeu blauw veld als wapen is het nieuwste wat de Oost Aaiatische wonderhoorn ons te aanschouwen geeft Het bericht van deze plotselinge onafhaukelgkheid met TangChinh Sung tot president heeft in Europa een onaangenamen iLdruk gemaakt Men vermoedt dat dit c a valsch spel van China is Steunend op de bulp vau Rusland Duitschland en Frankrgk tracht het Hemelsche Rgk de vredeavoorwaardeu nu reeds onuitvoerbaar temaken OfiBcieel zal China wel zorgen buiten schot te blgven evenals in den oorlog met de verbonden mogendheden in 1863 Rusland dringt met zgn troepen reeds in Mandschoerge door om de Jadanners te noodzaken dit gebied spoediger te verlaten Eu de onafbankelgkheid vau Formosa zegt de iVoss Zlg kan slechts een gevolg zgu van Fransche interventie Indien dit juist is blgkt er uit welk een schgnschoone rol die beide mogendheden iu Oost AziS hebben gespeeld De eene wil een gsvrge bavan en het protectoraat van Lorev de andere tracht Formosa in banden te krggen zg het ook langs eeu omweg De Vo8s Ztg c hoopt dat de Mikado krachtig tegeri deze Europeescho rustverstoorders zal optreden en beklaagt zich er nogmaals over dat Duitschland al was het te goeder trouw tot deze roofpolitiek heeft medegewerkt IsTIElirWE PARikPLUIBS A van OS As Kleiwe E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam 1 USI Vorirs 94 100 101 lOS S47 8S 18 asv 97V 98 97y 100 8 l 90 BV s 111 88 i 48 100 slotkoers 94 100 101 88 1S SB atmMLLHD Gert Ned W S dito dito dito Sdito dito dito SViUosau Obl Goudl 18 1 8S 4 T Lll InBohr ving 186S 81 K OosTM Obl in papier ms B dito in iilver 1888 5 PoaTUGAL Oblig met ticket 8 dito dito 8 108 48 808 48 lOi 7 lOl s 07 189V 11 lOS lOl s IBO 97 s 71 84 1097 97 188 188 los i A VlS 88 108 101 7 ausLi D Obl Oost Se Serie 6 dito Qeoon 1880 i ditobqUoths lSSai dito bü Hope 188ll eO t dito ia goud ieen 188S 8 dito dito dito 1884 8 Sruiji Férpel sehuld 1881 4 ToaKHJ öepr Con leen 1890 4 Oee leeeing serie D Geo leeniaK serie C MJIDAra llip Beo y ohl 1898 5 Mllioo Obl Buit Sob 1890 8 VzmzOELi Obl 4 onbep 1881 AMSTBaDiM Obligatieo 1861 8 ttoTTiauAK Sted leen 1888 Sl N D N Mr Hicdels aaud r nd b T b Mu Oerlifioaten DeuMaitsohsppg dito Arnh Hypotheekb psodbr 4 Cult My der Vomteol ssud s Or Hypotheekb paudbr 4 Xederiaadsohe bank aaad Neil UandelmaaUeb dito N W k Pao Hyp b paudbr I Rott Hypotheekb paudbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoaTBK Oost Hong bank aand Husl Hypotbeelbankpandb 4 A Mzailu Equit hypoth pandb S 84 SI Maiw L G Pr Lien eert 6 Nzn HoU U Bpoorw Mij sand i Mij tol Eipl V SI Spw aand Ned Ind Spoorwegm aaud Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 8 tallll 8poorwl 1887 89 A ïobl S 64V IMV 14 88 Zuid llal Spwniü A H obl S PoLlN Warschau WeeneD aaDd 4 ansL Or UBB Spw Mij aand Baliiache dito aand 97 98 mVi 140 mi 67V 98 V H ls 1087 81 11 101 40 BaVs li l 918 198 1097 107 103 10 1131 110 98 48 Paatoira dito aaud 5 twaag Pombr dito aand B KLurak üh Azov 3p kap aaod 8 liosowo Sewaat 8p U l oblig 8 Orel Vitebsk dito oblig t ZuidWest dito aand i dito dito obUg 4 l Al wxA Cent Pao 8p Mij obl t Ohio Il North W pr 0 1 aaud dito dito Win Bt Peter obl 7 DsuTer ii Bio Gr Spm eert T a niiuoii Oealral obl iu goud 4 Louisï k NaaliTUleOert T aaud Melioo N 8p Hij lehyp o 8 Mias Kansas r 4 pel pref aaud N York Ontario li Weat aand dito Penni Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hvp iu goud 8 St Faal Uinn k lilanit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dit Line Col Ie hyp O t OlSiBi Can 8outh Cart T aaud V l 0 Ballw 4NaT leh d e 9 Amateid Omnibua Mij aand Rottord TramwegMaats aand NlD Stad Amsterdam aand 9 Stad Boltordam aaud BZUJIZ Stad Antwerpenl887 S ii Stad Brussel 1888 iVi HoNO Theias Begallr Oessllsoh 4 OosTlNK Stsatsleeniug 1880 K K Oost B Cr 1880 8 SpAlin Stad Madrid 8 1888 Ver NBD Bei Hyp Spobl eert 348 Staats loteriJ 5e Klaue Trekking ran Dinsdag 18 Mei 189B No 14704 6000 No 1014 1000 No 3604 11164 14568 en 15611 ieder lOOO No 685 949B en 11476 ieder 400 No 318 311B 6B18 119S4 11970 11916 en 16055 ieder 100 No 456 1881 1686 2736 3B10 8899 890 7266 8880 10144 11366 14747 16009 17778 en 19066 ieder ƒ 100 Prijzen vtto f 70 93 1145 5164 8010 1077 11980 15068 18686 190 1155 6870 8047 1079 13184 15711 18688 108 1184 B616 8181 10865 1 I841 15760 18717 114 1603 6581 8160 10004 13414 18790 18881 818 1618 5618 8339 10086 18481 1581 18930 254 2711 6718 8450 10978 13540 15907 18975 386 27S7 6795 8746 11168 13874 15968 19019 385 1831 5967 8767 11141 13881 16023 19069 476 1833 6174 UOUU 11190 18907 16016 19S4t 601 1909 6483 9114 11414 1393T 16181 19373 6 4 3108 6538 9404 11438 18969 16977 19619 864 3239 6674 9419 11637 13970 I66B1 19889 919 388B 6819 9B44 11641 14010 16739 19669 1018 8348 6881 9557 11816 14114 1 745 19710 1153 3374 6902 9762 11900 14168 16784 19994 1377 3408 6940 9764 11902 14441 16827 19991 1507 3820 7184 9779 18088 14617 10008