Goudsche Courant, donderdag 30 mei 1895

34ste Jaargang Donderdag 30 Mei J895 No 6671 rnmim mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regek i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adrertentiën tot 1 uur dei ttxidd De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VUF CENTEN Het O M waargenomen door mr Dgckmeeater vas van oordeel dat dit den beklaagde ten laste gelegde feit een zeer ernstig is waarop als maximum een gevangenisstraf voor don tyd van 9 jaren ia gesteld ZEd A requiraerde onder aanneming van verzwarende omstandigheden tegen den len 2 jaren tegen den 2en beklaagde 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf Uitspraak Zaterdag I Joni Benoemd tot onderwijzer te Haastrecht aan de openbare Lagere school den heer F van Leeawen te Gooda thans tydelgk onderwgzer te dezer gemeente en zulks inplaati van den beer W N Naber vertrokken als onderwyzer te Jonre Bij de Gereformeerde gemeente te Waddinxveen beroepen Ds Schoemakar van Oosten WestSoubarg Zeeland Tot de 7 jongelieden die na een tweedaagscb vergeiykend examen uitgekozen werden om eene ko telooze opleiding tot onderwgzer aan de Christelijke Normaalschool te Nymegen te ontvangen behoort ook Andries Zaal leerling vau de openbare school te Oadewater Het aantal mededingers bedroeg 42 Beroepen te Nienwerkerk a d IJsel de O Dalhugzen te Heinkonazaud De kapt J B de Wildt van het Ie reg inf leeraar by de militaire school ia overgeplaatst by het 3e reg inf doch blyft tot 15 September by genoemde inrichting werkzaam Te Amsterdam vertoeft thans de heer Jacob KotoQ een Haa die 25 jaren ala banneling in Siberië doorbracht en viermaal vluchtte den laataten keer met goed gevolg De heer Koton beeft bet voornemen in een voordracht zyn wedervaren te verhalen Maandagavond kregen de werklieden J E en H B omdat hnnne kinderen elkander plaagden twist op den Velperweg onder Velp Het liep op eene vechtparty uit B kreeg by deze gelegenheid een steek aan den hals men zegt met een ververastopmes Gisterenavond overleed hy aan de gevolgen der bekomen verwonding De verala ene laat eene weduwe na met negen jonge kinderen Men meldt nit Utrecht Ouder de voorwaarden waarop door B en achter viel en het bleeke marmergelaat geheel ontbloot liet Ër was trots maar ook smart op te lezen Qij rerlangt de oploeaing van het raadsel Welnu m n kind ik zal n die geven Gij hebt uw hart gehecht niet aan IvarKidderhjertasooalsUü werkelijk ia maar zooals gij hem u gedacht hebt Zie gravin wij beminnen zelden iemand om hetgeen h is maar veeleer om hetgeen wij willen dat hij zijn zal Gg braoht uwe eigene edeler denkbeelden en gevoelens op hem ovor en ontdeed hem van alls fouten en van daar komt het dat i ij het ideaal bemint dat gij u zelve geschapen hebt Gij zaagt een soboon gelaat eene edele houding en een beschaafd man voor u en dadeljjk voorzaagt gij hem van alle eigenschappen en deugden die het grootste sieraad van den man uitmaken De gebreken die gij allengs ontdektet waren van dien aard dat gij ze als nietsbeduidende vlekjes besohouwdet die de waarde van een overigens mannelijk karakter niet verminderen ffWanneer ik erken dat dit ten volle waar is voor zoo verre het begin mijnar liefde aangaat dan is daardoor mqn tegenwoordig gevoel nog niet verklaard Nu ik weet dat deze man zwak is zelfs voor z jne eer zonder ranolit over zijne hartstochten onbedachtzaam wanneer hij er door beheersoht wordt na moest ik hem verachten en toch de gravin drukte de hand togen hot hart als wilde zij de kloppingun smoren toch bemin ik hbm even uitsluitend als in den beginne 01 er is iets vernedereuds in deze liefde Wanneer gy in koelen bloede awen toestand wil det zien en doorzien dan zou uwe liefde u niet vernederend voorkomen £ n wat xou Ik dan lien F Uij zelve aange 17067 80037 17183 20061 17838 3018417848 80 74 17287 20246 17391 20250 17619 30295 17668 204611 17776 8049178U3 20671 18082 8071 18100 20741 18388 SOeSl 18568 14786 les 883i Ii7 S879 1689 885 leos 3 0 1839 4151 1681 4167 1799 4178 1807 4808 1968 4887 1991 4361 8006 4489 8027 4666 8038 4866 8179 6070 itlS 6193 14766 14964 16018 16168 16160 16179 16186 15374 16881 16398 164al 164B4 16621 16660 T191 9884 18184 7863 9994 18836 7404 99S9 18881 7486 10003 18316 743110188 12437 769110809 12466 768110808 18661 7708 10887 12678 7710 10604 18699 7783 1 I622 18618 7789 10 43 18808 7881 10646 2820 737910 88 12830 7966 10600 12874 7976 10692 Burgerlijken Stand GEBOREN 24 Mei Gssbertas oudere G Tan Go h en N Bloot Alida oudere 5 Koog en P de Brngn 25 Cornelif Daders C Boot en H Boer Corneli i Sophia ouders C Verhart eu IVÏ van der Kle Chriatiaan ondera J Snel en J P van derZyde Gerrit oaders A Dam en M Oustei Willom oudere 0 de Ruyteren T de Jong Johanna Aothonia Maria ouders A Pari don en 0 E Mimpen Martiua Willeminiiouders A IJpelaar eu C J Prinsenberg Cornelia ouders J Matse en N C S megn f gje ouders A Slegt eu J A van der Euij OVERLEDEN 24 Mei H C Snikkenburg 43 j W Spieringshoek wed P Verblauw 66 j 25 J A G Verhaar 3 m 27 J Hoth 1 j 11 m C G van Dijk 58 j Z M vau Vonren 3 m aDVERTEKTTIÊN Voot de Tole blijken tan deelneming ontrongen by de herdenking onzer 60 jarige EchtverwnigiDg betuigen wy mede namens onze Kinderen en behnwdkinderen onzen harteIgken dank H KONINGS M KONINGS DB KoBTE QouJa 28 Mei 1895 mmo stuks tilt de fallieio maisa i foer der eergtfl buitonlandsclie fabrieken over DE DIJKGRAAF VAN BIJNLANDibrengt ter kennis van de Ingelanden dat op Woenttdiiff S Juni 189ff des namiddags ten twee uren A T eene Vereeniyile Vergadering zal worden gehouden in het Gemeenlandsfauis te Leiden gcnomenu zooguiiftai iile Leger Paarden Dekens iiiocan egea den Bpotjiiijs van fl 2 75 piT Htiik wordon uitverkocht Deze dikke onsijjibare dekens zijn zoe warm als een pelB ca 140X190 om groot dus lici Keheale paard bedekkend met wol 0 in j imaid en 3 breede etreepen voui In een klfine par if witte woUeue Slaap Dektns groot 140X190 cm wegeiia zeei Vi slechts door raklut beraerkbivro fuiiti u bet weefsel aangeboden ad fl 3 S0 pcrüii £ osten aoderB het dubbele tmDuldeiyk aeschrevon besreiUngi i o xoo Ung de voerrMd sirelil ti iten tucn w i Tftn hel bedrBf of ondrr renilionra frmup i Toerd B Hnrwltz MakfitHahi Grootr staai yi StoUwerck sche Borstbonbons gebbrioeerd na voorschrift van den kon Ünlversiteits Prot Gehm Hofrad Dr Harieu Bonn hebben sedert 60 Jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeechheid en aandoening der ademingsorganen nitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwissehng van wanne en koude Inoht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pn ee h 26 cent Alom verkrijgbaar Gouda SaalpersdruV su A BaiKititAS Koon Tandarts E CASSTJTO MARRT 154 GOUDA uitgeaonderd Zondags te consolteeren van iO tot 5 nar Sjilj Allerwege bekrooud met ËereDiploma s Gouden en Zilveren MedaüleB benerens Ëere Diploma Gouden Medaille en Oertifleate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldkroemd Druiveo tlorsl lloDig Extract MELIANTHE mr DB Maebinale Fabriek DE H0N16BL0EM Tiir H rv vanSchaik Co geiestigd to sOravenhage G an middel is ot kan worden uitgeyonden welke de Melianthe overtreft het is ONnEltROEPBLlJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele eu Terschillende bekroningen getuigt Het verzachten geneest ONMIODELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Oadelyk na het gebrnik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zijn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prya worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in Hacone van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwijzing voorzien van one Handelsmerk gedeponeerd a d Hechtbank te s Graven iage WF Verkr ögbaar bjj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J C RATEL AND Bosioop B V WIJK Oudewater BAD BENTHEIM Seizoen van 9 Juni Zwavel bronnen Zwavel Siyk en MoorBaden Doaches Stout en Regen Baden warm en koud Stoombaden Electriciteit Masse e Toegepast by Rheumatiek Jicht en hare gevolgen Verlammingen Long en OnderiyfsCatarrhen Huidziekten De boschryke omgeving van het Bad de veririaschende en opwekkende lucht maken Bad Beniheim tot een der uitstekeudste Luchtherstellingsoorden Influenza iPAxa a Prospectussen betreffende de K o rinrichtingen en Won ingsaao gelegen heden verzendt het vorsteiyk Bentheiraache badbestuur Dr in dce STROTH X 3E aHANÜB frintemps TE PARIJS Zenden gratis en franco de generale eiHustreerde catalogus in de boltandsche en franscbe talen bevattende de nieuwste modes voor het Zomerseizoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan II JULES JALUZDT C PARIS De stalen der nieuwste modeatoffen tn voorraad bij diiPrintompe wordeneveneeui kosteloos toog 7Anden doch men gelieve duidelyk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen VerzsndinaennaaraUe Landen derWareld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen Toor Franco Vracht en Rechten Coppeepondentle In alle talen Door den Staat gewaarborg de HAMBURGER STADSLOTERIJ In de binnen kort beginnende 308 i groote GELDLOTEKIJ moeten op 115 000 Loten Mi 57700 ma prjjzen vallen tot een gezamenlijk bedrag van 11 Millioen 730 795 Itark De LOTERIJ bestaat uit zeven klassen reeds in de eerate Elaa baataat kans op een prjjs van SOOOO Mrk De grootste prgs der 71 Klas bedraagt eventueel 500 000 Ivfaxls In de l t tot de 7 Klassen komen afeonderlijke prezen uit als PREMIE k 300 000 200 000 100 000 2 a 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 2 a 50 000 40 000 Mark etc etc Voor de late klas is de pr s voor 1 geheel Lot 6 Mrk ol 3 50 half 3 1 75 kwart 1 50 0 90 Bestellingen voor Origineele Loten moeten zoo spoedig mogeljk in ieder geval echter tot den h JUNI aan mg gedaan worden Iedere opdracht wordt geheim en prompt uitgevoerd Do verdere regeling der Loterij discreet ia te vinden in de Plannen welke ik franco en gratis verzend In de laatste jaren had ik de voldoening aan mijne klanten prgzen van 250 000 150 000 100 000 80 000 60 000 50 000 40 000 30 000 Mrk te kunnen uitbetalen HAMBURG Grosse Meichen 83 Hoofdkantoor Opgericht 1868 PHILIPPE FURST 4 pCt PAirDBHIEVEir VAN DE Pester Vaterli indischer Ërsler Sparcassa Vereiii OPGERICHT m 1840 BoveDgeaoemde P QdbneveD zijn aomiiiaa groot SOO 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzioD van halQaarlgkBcha Coupons per 1 Maart en 1 Soptember en aSosbaar a pari door middel van b lQaarlijk8che uitloting De Coupons zyn thans on ook in de toekomst vrij an belasting volgens de Wet van 1889 Art 30 J 10 zij zijn evenala de Oitgelote Pandbrieven betaalbaar te Budapest Weenen en te Amsterdam ton Kantore van oudergeteekenden tot den koers van den dag Volgons do wet van 1876 is op da gezameiilyke verpande hypotheken prioriteit der houden vaa Pandbrioven ini eschreven waardoor huu bet roobt op de hypothecaire sohuldvorderingeu in do eerit plaats is gewaarborgd De ondei geteekenden vernijzende naar hun Prospectus van 19 Janaari 1 1 en bet Jaarverslag der Instelling over 1894 beriohlen dat zy voortgaan met den Verkoop der 4 pet Pandbrieven van de Pester Vaterlftadisoher Erster Sparcassa Veroin tot den koers ras den dag WERTHEIM GONPERTZ AM3TKEDAM Mei I89B Gebrl StoUwerck s Chocolade en Cacao Dceünatige door de nieuwste uitviüdingon op machinaal gebied Tflrbeterde fabricatie eu uiteluitend gebruik van Ëjna en fijoste grondstoffen garandeerei ien verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Oacao oon aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurijj beantwoordende aan den inboud der respEtiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleveraaclerj 44 Ëere Diploma s gouden enz Medailles oen bewijs ran uitmuntend fi in fabrika it Keeds 1874 uthreef de Accademie national de Paris Nous vous déofimons uue Hftdaille d or première clasae on oonsidöratiou de Totr exoellente fabrloation do Oliooolat bonbonB varies eto eto StoUwerck s febrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakker enz enz Qeneraalvertegenwoordiger voor Nederlaitd I Jiüiu Hattenblodt I Amsterdam Kalverstraat 103 l Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middolen toevallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam geneesheer een goed succes hebben Was niet PriesnitE de geleerde vestigen tier waterkuur inathode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor de Igdende menschheid geworden ia een eenvoudige boor Hef ft niet een Zwoedsoh majoor Thura Brand genaamd een middel tegen vrouwouKiekteo aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodzakelijk heeft gemaakt on thans gemeengoed ran allo goneesheerea begint te worden Ook op het geöied tor beperking van tonuwziekten begint or Üchl te komen en ook hier is een weg geopend gewsrden die op de eenvoadigite en natuurlykflte mao er resultaten oplevert welke wel in staat zyn de sedert jaren onveranderd aangewende eneeskandige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium ïser Arsenicum enz geheel t verdringen Kr zijn vele meoschun die nooh ziek noch gezond syn en toch klagen dat zij zich in lichaam en ziol alles behalve wel i B K kunnen en zelfs door een vlieg getergd worden ee MO zich zalven en andoren tot last zyn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeieyke sngst of door droefgeestigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Ban eijn er weder andere die t kampen hebben met hoofdpgn congestie zwakheid van gehengen oorsuizen en toevallen Eindelijk lijd Q de ergsten onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Ai deze ongelukkigen die men V leeftyd onder elk geslacht en eiken stand vindt zyn zenuwziek en min of meer de alaohtoffers Ier loefwyze van onzen tyd Wie tot eene dezer ca goi éo van lydera behoort en ingelicht wenacht te worden over da warking een i nieuwe methode adreweere zich aan i AuutenUuu M CLÊBAÜT Co Heiligeweg 4ü t GOÜDA 29 Mei 1895 De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren A J Th t C koetsier te Schooohovea tot 14 dagen gerangenisatraf Te veraatwoorden hadden zich H B 34 jaar toawslager en i B 36 jaar touwslager alhier Da dagvaarding luidt ala zonden ty in den nacht van den 4eD op den öen Maart jt alhier omstreeks half vier te zamen en in Toreenigiug in de woning van J IJpelaar waar zy zich buiten weten van den recbthebbeode bevonden met het oc merk om zich die voorwerpen wederreohtel k toe te eigenen te hebben w genomen een zilvertin broche en twee gonden oorknopjes een en ander toebehooreade aan M J van Steel huisvroow van J IJpelaar Pzo en zalka wat dan 2en bekl betreft na van den 24 Janaari 1893 tot den 23 Februari 1893 eene gevangenisstraf van een maand hem ter zake diefstal o elegd geheel te hebben ondergaan De Ie beklaagde bekent in gemeldea nacht de woning van IJpelaar aan den Flaweelensingel alhier te zyn binnengedroDgeo waarna h ia een kamer eon aldaar aanwezige petroleamlamp ontstak en vervolgens met eeo pook versobilleude meabelen trachtte te openen De tweede beklaagde assisteerde hem bü dit werk der dnisternis Ëen kast bezweek onder lionne vorsende pogiDgec waarna sg er een zilveren broche en twee genden oorknopjes nit wegnamen Met hnn buit begaven zg zich naar het gedeelte van het boia dat op de Ie verdieping lag doch toen zy de trap opgingen hoorden zij boven geracht en keerden daarom terug on verlieten het huis laoga denzalfden weg dien zg waren gekomen Deze verklaring wordt door den 2en beklaagde als juist erkend en bevestigd Den volgenden morgen verkochten de beklaagden hun buit voor 4 kwartjes welk bedrag zg samendeelden De heer IJpelaar toawslager alhier werd des nachts er door zgne vrouw opmerkzaam op geauakt dat er onraad in hnis was daar ng gekraak op de trap hoorde Zy sloot daarop de denr der slaapkamer af en het verder allet aan de beleefdheid der dieven ovrr die zooals later bleek van die welwillendheid echter geen gebrnik maakten doch het bazenpad kozen Den volgenden morgeo meldde de dienstbode dat verschillende meubelen en kasten waren geforceerd Beklaagden geven voor het feit nit armoede te hebben gepleegd doch de president mr £ Feith geeft boa te kennen dat dit niet de weg ie die tot hnn welstand leidt tEVlLLETOK Uit hetZxeedKh jfJa ü hebt gelijk ik heb mij juist deze vraag gedaan en ik heb byna verachting voor mij selvo opgeval die mijn hart heb kannen hechten aan eene fraaie schaal zonder kern Door mijne liefde verleid heb ik myue vrijheid en mynea vrede weggeworpen zonder zelfs de hoop te koesteren de laatste ooit terug te bekomen Maar zeg mij gij die in bet mensohelijk hart leest wat bemin ik in dezen man die eerst zijne gulaften en daarna da achting jegens mij met voeten treedt Heb ik van hem eene enkele grootsohe schoone daad gezien een enkelen trek die getuigde van verheven denkbeelden en van eene edele zielF Neen Ik werd retrofFtin door zijn gelaat tijne trotache houding zijne levendige en aangename oonvertatie en ik die van der jeugd af aan geleerd heb alleen datgene te beminuen wat rojj achting inboezemde ik hechtte mijn hart aan dit glinsterend uiterlijk Kondnr zedelijke of intollüotueele iraarde Ik gevoel mij vernederd door de bükuntenis die ik nij zelve doen moet dat da man aan wien ik mijne geheele ziel schonk mijner niet waardig is dat ik myne edelsto gevoelene aan een ellendig voorwerp verkwitt heb De gravin liet sioh tegen de rugleuning der sofa vallen loodat de gauMhe rgkdom harer lokkea naar W aan de Vereeniging de Sneeuwpost vergannitig ia verleend om op 30 Mei in de Maliebaan eene haiddraverg te houden behoort dit jaar voor de eerste maal dat zoomin buiten ala in het terrein gelegenheid zal worden gegeven tot het aangaan van weddingschappen De heer J Heemskerk oud landbnnwer te Hazerswoude heeft zich met een adrea gewend tot H M de Koningin Regentes waarin hy verzoekt om den stenn en de medewerking van H M tot het verkrygen der sluiting op Zon en feestdagen van al die inrichtingen welke niet gerekend mogen worden dengd en goede zeden bevorderlyk te zyn Zaterdag werd te Ouderkerk a d IJsel zekere P H onverhoeds aangevallen door iemand die hem op den grond wierp en eenige trappen en slagen toebracht zoodat hy met een geheel bebloed gezicht aangifte deed bij den gemeenteen onbezoldigd rijks veld wachter H Mulder dt oomiddellyk een onderzoek instelde en van het voorgevallene proces verbaal opmaakte Ëonige dames en heeren leden van het vroegere Tivoligezelschap te Rotterdam Henri Poolman Mevr Poolman Hoysers Mevr van Westerhoven De Heer Joh Mnlder mevr AMnlder Roelofien mej W Sasbacb en £ P Ërfmann Jr behben eeo circulaire verzonden waarin zy bet publiek mededeelen dat zy plan hebben den Tivoliaoboa burg het volgend seizoen te bespelen onderdirectie van de beeren D H Jooaten Amsterdam en Henri Poolman Men schryft uit Breda aan t N v d D t By velen kan t bevreemding gewekt hebben dat by het jongste concoars bippique te Maastricht in het apringconcoursc alle pryzen door Belgiaohe officieren zyn behaald Allicht zou dit aanleiding kunnen geven tot min gunatige beoordeeliog van onze Nederlandsohe ruiters daarom is t misschien goed te vermelden dat aan de Belgische officieren die zich hadden laten inscbryven door de bevoegde autoriteit gelegenheid was gegeven zich uit de remonte voor dit concours eeu paard te kiezen en dit io dreasuar te nemen Natuurlyk werd die keuze zoolang voortgezet tot men een paard bad dat aan alle eischen voldeed en toen begon eene voortd arende oefening t Is door deze omstandigheid dat de Belgische cavaliers voor dit nommer zoo in het voordeel waren Dit doet volstrekt niet te kort aan de rykanfitigo klaagd en beschuldigd wegens onedele wraakgierigheid haar bemind en beklaagd als een offer Gij hadt wel gelijk toeu gy beweerdet dat ik in den strijd Mu ondergaan Ach toen ik aan de overwinning geloofde geloofde ik nog aan zijn gevoel van eer ffËn dit noet gij nog doen want niemand heeft het recht een onder te streng te beoordeelen vooral niet wanneer deze onder dan invloed van een sterken hartstocht staat Gij die handelt in het volle bewnstziJD dat uw man eene andere bemindet gy hebt het recht verloren streng te zgn Üg meendet hem te kunneu overhalen u te beminnen om het goede en edele in uw karakter Wwlnu zult gy Alma Eidderhjerta in den str d reeds bij het eerste treffen terugdeinzen ho lult gij dan de palm der overwinning behalen F Overigens zijt gy wel zeker den rechten weg gekozen te hebben die tot bet doel geleidt P fDat geloof ik ten minste Ik deel die overtuiging niet Gy hebt u edelmoedig betoond da is zoo maar op eene wijze die vernederde Geloof my door zulke edelmoedigheid wordt geen hart gewonnen Gij zgt koningin geweest diUr waar gij een ongel hadt moeten wezen Gij moet geene edelmoedige daad verrichten en daarna uitroepen zie wat ik gedaan heb maar gij moet het doen op eene wijze die zegt ik heb vergeten eu vergeven 166 wint da eene medsch het hart van den ander Wy zwakke stervelingen behebt met ijdelheid en hoogmoed wy kuisen gaarne de hand die dit huldebewys niet eischt maar wy vinden het bezwarend dit als een schuldigen plicht t doeu Terdieosten van ben die prgzen behaald hebben die zyn boven twyfel verheven doch t verklaart den uitslag Omtrent de ofScieele ontvangst van generaal Vetter te a Hage vernemen wg nader dat hg in en der wachtkamers zal worden verwelkomd namens de regeering die door alle ministers of door een commissie van ministers zal vertegenwoordigd zyn en zal hem tevredenheid worden betuigd over den afloop der onder zgne leiding volbrachte expeditie Daarna zal de generaal worden begroet door een commiasie uit de natie bjj monde vau een der hooggeplaatste personen die deel uitmaken van een commissie uit da grootofficieren van het koninklyk hnia den vice president van den Raad van State de voorzitten van hooge Staats en rechterl ke coUegiën de inspecteurs van leger en vloot alle hier aanwezige oad GoQverneursGeneraal ond vice preaidenten van den Raad van ïndi € en oad legerkommandanlen in Indië de ministers van Staat den Commissaris in de provinoie den burgemeester en deu militairen gouvernear der residentie Daarna rydt de generaal in een open rgtnignaar den Ouden Doelen Van oudsher was de Zandstraat te Botterdam zoo aohrijft de N R Gtc wgd en z d berocbt om hare vele dans en andere haisenf waardoor zg tot laat in den nacht het verswmelpUDt was van aearolk ao anderao In den loop der laatste jaren verminderde dit zeer door het opheffen van eenige der bernohtate hnizen dooh vooral door den genomen maatregel om aan hondera of houdsters van tappergen en bierhuizen geen nieuwe rergQuniogen voor het maken van muziek te verleenen eu de bestaande vergnnningen bg den dood der hoadert of bg het eindigen hunner zaak in te trekken Aan dezen laatsten maatregel werd streng de band gehooden en nienwe bierhoishonders of houcJaters kregen herhaald l k efwgzende beschikkingen op hunne verzoeken Eenige hunner hierover gebelgd en dagelijks ziende dat hunne collega s die wèl vergunniug voor het maken van muziek hebben al hunne klanten wegnamen en goede zaken maakten besloten ondanks die afwyzende beschikkingen tóch muziek te maken Meestal werden de vertrekken achter de gelagkamers gelegen daarvoor ingericht Aanvankelgk met een piano of viool begonnen is bet thans reeds zoover gekomen dat met geheele orkesten zonder vergunning maziek gemaakt wordt ten behoeve van de danslievende jengd die te avond en ontgde in die inrichtingen steeds te vinden ia De politie maakte tegen deze oTerlrederq bij herhaling Gij vergt het onmogelijke hoe zon ik kannen vergeten dat men uy bedriegt f Door n zoo beminnonswaardig ts maken dat uw man voor u knielt aU voor de edelate vrouw die hij ooit ontmoet heeft ff k hab een trotsoh karakter ik ben in staat groota daden te doen maar ik kan mij niet vernederen Met trotacbheid wordt geen hart gewonnen Men vangt wel vliegen met honig niet met azyn Wilt gy het hart van een man winnen dan moet het door goedheid gesohieden Ach ik vrees dat ik het nimmer gewinnen zal l Denk er aan dat men zijne pogingen het eerst ziet mislukken wanneer men aan zijne eigene kraohten wanhoopt de kunst om een doel te bereiken bestaat daarin dat men nimmer ophoudt het te willen ffWanneer de wil alles deed dan was ik reedt aan het doel Nadat de magister Alma verlaten had bleef slj eene pooa onbewegelijk zitten en scheen te overpeinzen wat by gezegd had Eindelyk liet z zich kleeden on reed uit iNaar barones Sljernburg zeide de bediende tot den koetsier toen hij het portier dicht sloeg De portie aan het huis van Stjernburg taide dat gedurende de ziekta der barones niemand ontvangea werd maar desniettegenstaande trad Alma binnen In het salon vond zy haar man en hare sohoonmoe der alsmede den baron Hare veraohijaing maakte eene zonderlioge uitwerking op de beide lutsten Wordt ven Ufd