Goudsche Courant, donderdag 30 mei 1895

12 89 V 4 fi7 f K 7 69 g 11 16 H fi 04 8 08 18 43 t I U t 8 18 f IS Si 1 44 8 60 4 0S B SO 6 41 T 80 8 81 8 BS B 0 T T I R B A 11 0 0 ü D 1 9 51 10 81 11 60 11 80 L46 S 60 S IO 3 48 4 80 10 81 f K 1 66 t Ê 10 89 t S 08 K f 10 46 f 2 09 f r f 10 11 10 68 18 08 IS 40 S 16 8 09 S S9 4 08 4 40 DEN HAA6 GOUDA 16988 18896 16061 18919 16367 19054 16380 19081 16748 19147 16779 19369 16818 19899 16845 19668 16877 19599 16896 19867 16908 19917 17014 19947 17060 19998 17185 80085 17198 10330 17592 20367 17618 20611 17728 10615 17999 10630 18007 80682 18177 80730 18266 90838 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdienst 1895 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwicb GOUDA IIOTIEXDAM 1 84 9 86 10 7 86 7 47 7 46 8 07 eOCDl DEN Bi IC dttuit 8 86 9 99 9 8710 80 10 60 18 18 18 86 1 87 S S6 8 47 4 46 6 87 7 14 7 49 8 89 8 54 0 64 11 16 ZaT U 7 48 8 47 11 08 18 37 4 67 8 01 10 06 I Z 7 68 8 66 11 18 18 46 6 08 8 18 10 16 Toorb 8 07 9 08 11 81 11 58 5 80 8 86 i 10 87 aUf 8 18 0 13 9 87 10 07 10 48 11 88 18 13 1 03 1 67 4 06 4 17 6 86 5 57 7 44 8 81 9 8110 88 11 46 Hige 6 48 7 80 7 48 8 80 9 88 9 4610 1411 8111 151 88 1 418 58 3 43 4 16 6 17 6 11 7 69 9 38 Voorb 6 54 10 80 1 44 6 17 Z Z gw6 08 10 86 1 68 6 18 9 63 Z T M 6 19 10 46 8 09 6 42 10 02 anuds 6 807 508 13 9 9 66 10 1610 67 18 06 11 461 90 8 14 3 36 4 1Ï 4 43 6 47 6 63 8 88 10 18 Stopt Ie Bleiaffqk Kraiaweg en NootdorpLoidscheDdDtQ U T R £ O H T G O U D A 9 10 11 34 18 60 3 10 3 62 4 48 6 36 7 60 8 09 9 07 10 4 10 23 11 61 4 16 6 63 g 88 10 64 10 31 4 84 B 9 36 9 84 10 44 11 07 1 12 3 42 4 37 6 20 7 09 8 85 8 41 9 49 11 10 AH8TEKDA U G O U D A 8 16 9 61 ll 1 40 4 15 6 16 8 1 1 1 04 10 14 M 19 8 8 t lO 7 40 8 49 11 10 eOUBA UTBICHT 6 86 6 401 16 8 09 8 81 9 06 10 19 U 18 48 8 18 8 17 4 16 4 47 5 57 6 56 8 3110 16 6 10 6 64 11 14 1 87 i 7 10 10 19 6 61 7 08 8 18 11 11 1 45 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 37 i 11 7 88 8 81 8 41 1 9 87 10 61 11 46 1 80 3 08 8 50 4 48 6 89 6 86 7 46 9 0411 GOUD A A USTEBOAU O 1 11 10 01 11 11 10 8 31 4 47 6 16 lft 16 W Ml 8 10 1 10 1 41 hr 4 80 6 46 8 11 11 11 prooes Terbaal op doch geen hunner atoordo xioh hieraan Lnitig en rol fer ging men iqn gang Toen nu eenige der bekeurden Toorhefc kantongerecht werden rrygesproken en andere in hooger beroep eveneens Trgspraak Terwierreo werd men hoe langer hoe rrljpostiger en begon men met het maken van maaiek reedn om 6 of 7 uor in den avond Thans is het in de Zandfltraat reeds zoover gekomen dat enkele bierhuishoaders aan de politieagenten die hen Toor deze overtredingen willen bekeuren den toegang tot hunne inrichting weigeren Vaste politieposten zyn er het gevolg van doch ook dit werkt in deze boort niet veel nit In navolging ran Amsterdam heeft thans de bonder van het caJë Miua in de Zandstraat 00 49 een dergeneo die geen vergonning voor het laten maken van mnxiek heeft in zgn bierhuis eene sociëteit opgericht die deo naam Orpheus c draagt Aan ieder der leden ia als bewQS van lidmaatschap eene kaart uitgereikt Zaterdagnacht toen deze leden c diep in den nncbt het bierhoia verlieten weigerden een tiental hunner hunne namen aan de politie op te geven waarom z j medegenomen werden naar het bureaa in de Paowenateeg waar toen aan het verzoek der politie voldaan werd De voorzitter Tan het hof dat Oscar Wilde en zgneo vriend Taylor veroordeelde voegde bg het uitspreken van het voonis nog een hartig woordje er by Hy verklaarde het volkomen eens te zyn met het oordeel van de gezworenen daar de monsterachtige vergrypen van Wilde en Taylor zonneklaar waren bewezen maar zoo overigens aan de kerels weinig toevoegen daar het blykbaar wezens waren zooder eergevoel Dit rechtagediug was het verschrikkelykste dat ooit door hem berecht was zei hg hjj berechtte oneindig liever een moordgeding Hy zou ging hy voort de hoogste straf opleggen die door de wet werd veroorloofd namelyk twee jaren dwangarbeid hoewel by datmazimnm volkomen ontoereikend oordeelde Ta lor vernam hot vonnis glimlachende maar Wilde aoheen verbysterd en poogde te vergeefa te apreken Het ia een oude spreekwgze ten opzichte van het weer datde volle maan de wolkeopeet Sir John Herachel bracht dit denkbeeld onder eeo meer wetenachappelyk vorm door als veronderstelling uit te spreken dat er door de oppervlakte der maan wellicht voldoende warmte wordt nitgestraald om de verdwjjning der wolken nit den dampkring der aarde te veroorzaken wanneer tengevolge daarvan hare nitatraling naar de aarde het grootste ia Humboldt en AaragD beechouwdeo een dergelyke maening niet als onredelyk terwyl vele zeelieden n andere die rechtstreeks belang hebbeu by de weerveranderingen er volkomen overtuigt van zyn dat de volle maan de wolken verdry ft De juiste maat om ten opzichte van zulk een vraagstuk tot een oplossing te komen is natuurlyk deze nauwkeurig waar te nemen wat er feitelijk gebeurt Een degelyk onderzoek is in Engeland gedaan door den beer 8 J JohnBoo die na onlangs algemeene bekenheid heeft gegeven aan het resultaat zyner waarnemingen welken zich over de laatat verloopen vyftien jaren oitstrekken Hij hield zorgvuldig aanteekeningen omtrent de toestand van het luchtruim in de periode der volle maan om zoodoende een vergelykiug te kannen maken tuascben de boeveelheid wolken op het oogeobtik dat de maan opkomt en de aanwezige hoeveslheid te middernacht en de slotsom zyoer waarnemingen is deze dat de verdwyning der wolken er het gevolg aan zou konoen zyn Gedurende den Irop van bet ondersoek deed de heer Johnson 186 afzonderlijke waarnemingen By 126 gelegenheden bevond het Inchtraim zich te middernacht in denzelfden toestand ala by den opgang der maan in 33 gevallen was de lucht ter middernacht helder 7 85 Oooda Oudav Wttrdm Vtnakt GoodB tteUi ICMtireokt IIi werlr k OiiHI Sotterdui at 7 88 7 89 7 46 7 56 6 8 47 8 64 9 01 9 10 6 09 Oapelle 6 10 6 18 Ninwertok ItMrdnekt 6 19 6 86 6 81 6 89 U 6 88 6 86 der dan toen de maan opkwam en op 27 avonden was de lacht zwaarder bewolkt dan by maan opgang Ue Tweede Kamer heeft giiterenmiddag om half drie de werkzaarabedeu hervat Mededeeling werd gedaan van de ingekomeo wetsontwerpen en daarna wt rdeu de afdeelingen saamgesteld Behalve de reeds gedrukte weta mtwerpen zyn nog by de Tweede Kamer ingekomen ontwerpen tot goedkeuring van veraterkingen door het depart van oorlog voor 1895 en tot wyziging van hoofdatuk VI der Slaatabegrooting voor 1895 Omtrent het wetsontwerp tot wyziging van de Indische comptabiliteitswet wordt het regeeringsantwoord zeer spoedig verwacht De minister van justitie hee t op voorstel van het college van regenten over de byzondere strafgevangenis voor vrouwen te Gorinchem besloten dat Hendrikje Peeks weduwe van Hendrik Knik gedetineerd in de byzondere strafgevangenis voor vrouwen te Gorinchem voorwaardelyk zal worden in vryheid gesteld Behoudens te verleenen verminderiog van straf zal de atraftyd verstryken den 30 Jnni 1897 Te Maastricht zal een blyvend aandenken aan het koninklyk bezoek worden geplaatst in den toren van de St Servaaskerk Daar zal boog in den toren dten de jonge Koningin beklom door den architect Coypera een gedenksteen worden geplaatst p het hoogste puut dat H M daar bereikte Hoe gevuarlyk en ongepast de grap is om iemand te doen schrikken is weder te Winschoten gebleken Ëen l8 jarig meisje aldaar is doordat plotseling iemand nit den wal eener e loot voor haar kwam springen bewusteloos neergevallen welke toestand nadat zij thuis gebracht en weder by kennis gekomen was herhaaldelyk terngkeerde Eerst den volgenden dag kon het meisje weder eenige woorden spreken Thans is baar toefttand zooveel verbeterd dat er geen vrees meer bestaat dat de gevaarlyke Qiardigheid nog droevige gevolgen zal hebben De Koninginnen in het Oosten 1 Naar de Zw Gt verneemt ia door een ingezetene van Enschedé f 3000 aangeboden om het Vondelpark aUlaar indien Hare Majesteiten ook daar zullen vertoeven voor een waardige ontvangst in gereedheid te brengen De kinderen der lagere scholen zullen in de gelegenheid worden gesteld HH MM te begioeten terwyl door de leerlingen van de twee hoogste klasaen der verschillende scholen een feestlied zal worden gezongen Te Assen hebben zich een 15 tal personen als deelnemers aan een te vormen eerewacht aangemeld Door hen werden gekozen tot commandant de beer jhr mr H G Van Holthe tot Echten tot Iste onder commandant de hoer mr A H Büchler tot 2de onder commandant de beer J Weitra van Holthe tot vaandeldrager de heer jhr H Wittewaall van Stoetwegen Hetcoatuum zat bestaan nit Franschen steek zwarten rok wit vest onranjesjerp grijze rybroek en booge laarzen Naar men verneemt bestaat by de regeeriog het plan om een geheel eskader naar Marokko te zenden 9 40 10 64 11 01 11 08 11 16 11 14 8 36 11 86 9 40 9 59 8 56 8 18 Dit eskader zal bestaan nit het fregat Atjehc en Hr Ms korvet Alkmaar die na afloop van de feeatelykbeden te Kiel naar Cadiz zouden vertrekken alwaar zy de fregatten Joban Willem Friao en Vau Speyki zouden aantreffen die thans beide op de terugreis zyn uit Ooat Indië Het geheele eskader zal wAnrschynlyk ataan onder de bevelen van een vlagofficier De vraag of een deurwaarder der belastingen in de rechtmatige uitoefening lyner bediening is als hy vervolgingatokken waarschuwingen aaumaningeo enr by de belastingschuldigen beiorgt werd bedeu voor den Hoogen Raad behandeld Iemand te Echt bad een deurwaarder terwyl deze met de uitreiking van vervolgingsstnkken bezig wAa beleedigonde woorden toegevoegd maar het Hof te a Hertogeobosch oordeelde dat dit niet was beleediging van een ambtenaur in de rechtmatige uitoefeLiog zyner bediening en overigens het ten laste gelegde niet bewezen achtende sprak het den beklangde vry Het Openbaar Miniateriu kwam daarvan in caasatie en vond voor zyne meeuïng dat de deurwaarder onder bovengenoemde omstandigheden wèl in de rechtmatige uitoefening zyuer bediening was aten n by bet Openb Min van den Hoogen Raad dat evenwel tot nietont vankeiykverklaring van bet beroep moest coocludeereo omdat het Hof eene zuivere in caasatie onaantastbare vryspruak had gegeven Nog eeue andere dergelgke quaestie werd gisteren voor den Hoogen Raad behandeld nl in de zaak van een winkelier te Zandvoort veroordeeld wegena beleediging van eeu politiebeambte Volgens zyn advocaat mr L W van Qigch uit Amsterdam had de mBU nadu hem een by veratek tegen hem gewezen vonnis wegens dronkenschap was tehuis bezorgd eenvoudig onder vier pogen tegen den politiebeambte gezegd dat hy niet drouken was geweest en hy politiebeambte een Viilacben eed te zyneu nadeele bad afgelegd Nn betoogde mr Van Gigch na te hebben bestiedeo dat hier een beleedigend oogmerk by bokl bestoud dat de politiebeambte toeo by ter zake van de vervolging wegena dronkenschap eene verklaring onder eede aflegde niet was in de rechtmatige aitoefeoing ï yner bediening zoodat hier geen sprake kon zyn van beleediging vaneen ambianaar ter zake van de rechtmatige uitoefening zyner bediening In de eersl emelde zaak is de uitspraak op 24 Juni in de tweede de conclusie van het 0 M op 10 Juni bepaald In zake de indertyd vermelde vordering van den heer Middelkoop belastingontvanger te Arnhem tegen den Staat tot terugbetaling van zyns inziens onverschuldigd betaalde buur voor bet gebroik van kantoortokalen clobcludeerde de officier van justitie by de rechtbank te a Gravenhage heden tot vernietiging van het vonnis van den kantonrechter waarby die vordering werd toegewezen en ontzegging van den eisch De Staat was in hooper beroep gekomen Uitspraak 18 dezer Amaterdamscbe meubelmakerA Uet juiste aantal slachtoffers der werkstaking wordt opgegeven als bestaande uit 87 man De weecstandskas moet byna nitgeput zyn zoodat de toestand dezer meoschen allesbehalve rooskleurig is De aangekondigde internationale kattenteu toonstelling die op 15 en 16 Jnni in een der gebonwen van de wereldtentoonstelling te Amsterdam zou worden gebondeu gaat wegens de weinige inacbryviog niet door Gisterenmorgen werd een landbouwer te Winterswyk door de eigenaardige bewegingen zyner honden naar een nabyzyod dennenbosch gelokt Daar gekomen vond by het Ujk hangen van zekeren D laatstelyk houtzager te Bocholt die zich blykbaar reeds eenige dagen geleden door ophanging van het leven had beroofd Men meldt uit Kuilenburg 7 68 7 11 Utr sobt Wwrdan üttdtfwater Gouda 6 83 7 60 6 58 8 11 7 07 8 19 7 10 8 3 Amatardul Wp 5 60 Oauda 7J0 Gisterochtend circa 11 unr was de Goilberdingerstrnat alhier in rep en roer Twee personen kwamen nl by den horlogemaker G Korz zilveren lepels en vorken te koop aanbi den K kreeg spoedig achterdocht en zei lat hji bet liever niet koclit daar het zilver tegenwoordig weinig WMrd had Van hier ging men naar den goudsmid N Brandwyk eu van die gelegenheid maakte genoemde horlogemaker gebruik om de politie met een en ander in kennis te stelten Toen deze kwam ging men juist van B weg en nanwelyka had men de juatitie bemerkt of men maakte zich uit de voeten Een van hen die Dnitsch sprak ontsnapte terityt de tweede het door doGoilberdingerstraat op een loopen zette gevolgd door eene groote menigte Allen rifpen Houdt den dief Ie Werkelyk mocht het den gebr J en S de Koster gelukken den vlncbteling te achterhalen eu hem aan de politie over te leveren Men denkt hier met eeo geraarlyk sujet te doen te hebben Omtrent den moord op den Vetperweg oaby Vetp meldt de Arnli Ct Van gebroik van sterken drank is geen sprake De dader heeft zich nit eigen beweging by den borgemeester aangegeven en zich daarop weder naar de woning zijner ouders begeven waar hy te tien nren ongeveer in bechtenla werd genomen Door een paar familieleden vergezeld en gevolgd door een rykaveldwacbter die bem gearresteerd had begaf hy zich op weg naar het arrestantenbmaje en ontmoette onverwachts zyn vader Deze ontmoeting was trefiteod aandoenlijk De oude man bestierf het byna van de schrik en de zoon was wanhopend over het lot zijner vrouw en kinderen By de reparatie eener kelderopeniog in de Schoolstraat te Breda werd een kat in den kelder gesloten zonder dat men dit bemerkte 3 weken tater kwam by opening van den kelder de kat te voorschyn en gebroikte met graagte het voedsel dat men haar gaf De paarden kastanje tegea rfaanmatiek De bloesem van den kastanjeboom moet de wonderlyke kracht hebben om rheumatiek te genezen Als de bloesem bet mooist staat plukt men ze af doet ze zonder den steel in een flesch en giet daarop spiritus van 90 graden Dan laat men ze zes weken in den schaduw staan giet de vloeistof af en men beeft dan een uitstekend middel om door inwriiviag alle rheumatische pynen zeer snel te doen verdwynen Aan de Soer Ct is den 20n April oit Padang getelegrapheerd i Onder de Bstaks in het Tobaache heerscht onrust Vyandelykheden zyo reeds gepleegd Expeditionaire colonne is derwaarts vertrokken Volgens door de Sura Ct uit de Noord ontvangen berichten kan de militaire excursie als geëindigd beschouwd vf orden daar de weerspannige lieden uit Oeloe Kwaloe Loembangpinasaa Loembanggran en Djaudji die zich met alle BataksQhe landschappen beoosten Kagoe Boti vereenigd hadden om tegen het Gouvernement op te treden bet hoofd in den schoot gelegd hebben De belhamel der beweging een zekere Oengkoe die zich voor Singamaharadjs uitgaf ia echter naar de onafhankelijke landschappen gevlucht en de pogingen om hem in handen te krygen bleven vrnchteloos toch bestaat f r alle kans deu voortvluchtigeu binnen korten tyd opgevat te zien De lKie er Zeitungc bericht het volgende Gisterenmiddag had in de Eakerförder fjord een outploffiug plaats aan boord van een torpedojager die op de Germania werf voor rekening van Turkye is gebouwd Het dek van het vaartnig is geheel uiteengeslagen zes zwaar gebrande personen zyn naar Eckerförde gebracht De stoomboot iHoIlmoni is van hier te hulp gezonden en sleejite den zeer beschadigden torpedojager binnen Van de bemanuing zyn er 7 gedood en 12 gewond allen behoorende lot het personeel der German ia werJ 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 9 10 6 80 6 30 6 87 6 44 6 60 1I 9 41 8 tO 9 6 8 15 10 06 Men achryft uit Slïedrecht De zaak tegen den gewezen eersten ambtenaar ter secretarie alhier is Zaterdag jl nu ook naar de openbare tereohtiitting van de arrond rechtbank te Dordrecht verwezen Dat was tot heden nog niet geschied Naar wy van vertrouwbare zyde vernemen zal nn ook deze beklaagde tegen die verwyzing in verzet komen by het gerechtshof te a Gavenhage In de omstreken van Gorinchem zyn een 50 tal kalfkoeien Ie kwaliteit door oen Spaansch landeigenaar opgekocht die Zaterdag per extraboot naar Rotterdam zyn vervoerd van waar zy per stoomschip naar Bilbao worden vervoerd om verder per spoor baar bestemming Valladolid te bereiken Het bestnar der Geldersch Overyselacbe Maatschappy vau Landboow heeft ziah by adres gewend tot den Minister van Buitenlandscbe Zaken te s Gravenhage naar aanleiding van het bericht dat er by de Ooitscbe Regeering op aangedrongen wordt de grenzen te sluiten ook voor uitvoer van melk uit Nederland onder voorwendsel van het beerschen van besmettelijke veeziekte in ons land Het bestuur dringt er by zyne Excellentie aan pogingen in t werk te stellen het dreigend gevaar dezer sluiting te voorkomen Alleen uit het gebied der Geldersch Overijselscbe Maatschappy van Landbouw worden dagelyks gemiddeld geleverd aan de fabrieken te Antholt 6000 duizend titer Emmerik 1000 liter Zijfaich 4000 Liter Elten 3000 liter en Cleef 1000 liter terwyl bovendien nog uit de gemeenten Gendringeo en Berg 4 a 5000 liter worden uitgevoerd Gistermorgen werd de sinds eenigen tyd ernstig ziek zynde alleen wonende bejaarde wed De B in hare woning in de Nieowe baart te Schiedam dood op haar stoel gevonden Dezer dagen waren we in de gelegenheid het rywiel te beschouwen dat bestemd is voor den Sultan van Deli Op een bekleed piëdestal maakt de machine reeds teratond een prachtig effect op alle deeltjes schittert het licht doordien het wiel in zyn geheel zwaar vernikkeld is De Sultan heeft eene goede keuze gedaan want de fabriek Elswick beeft de reputatie in de wielerwereld nooit anders dan prima waar aan de markt te brengen Behalve op de absoluut stofvrye kogelassen bezit deze fabriek nog het patent h iet dubbel gekruiste verbindingsbnis die tot de sterkte van het raam niet weinig medewei kt De machine is verder voorzien van poenmatischen rem en zadel en weegt in baar geheel slechts 14 kilogram De Snitan moet zeer met zyn stalen ros zyn ingenomen wat geen wonder ia daar de imf ortenr er van de heer D J Willebeek Le Mair niet verzuimde om bet nieuwste en beste op het gebied van rywiel fabrikatie voor Z H te bestellen Deh Ct c KaotODgerecbt té Gouda Zitting van Woensdag 29 Mei 1895 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Overtreding viachwet H V d M en M E te Gonda ieder tot f 1 of 2 d on hechtenis Overtreding der wet op de besmettelyke vee P M te Eamerik vrygesproken Overtreding der wet op kleinhandel in sterken drank N J W te Gonda tot f 25 of 10 dagen h A V W te Gouda vrygesproken 0 B wed C H te Zevenhuizen tot f 10 of 5 dagen hechtenii Het niet branden van 4 lichten op zyn stil leggend vlot W d E te Amsterdam ontslagen van rechts Overtreding prov Reglement M J V d M te Hillegeraberg tot f 2 of 1 dig hechtenis Overtreding der ykwet S H te Beeuwyk tot f 4 of 8 dagen b Ala uitdrager geen aanteekening houden in zyn register A L C te Gouda tot f 15 of 5 dagen h Voor het niet verscbynen in een familieraad na behooriyk daartoe te zyn opgeroepen C W J V W en C W te Rotterdam ieder tot f 5 of 3 dagen hacbtenia Voor bet vervoer van dieren op noodeloos pynlyke wgze 0 T E te Gouda tot f 3 of 3 d hechtenis Overtreding politieverordening van Gouda en Strafwet L W te Streefkerk tot f 2 of 2 d hechtenis Voor het vernielen van gtnneente eigendoo J W E te Gouda tot f 3 of 3 d hechtenis Overtreding der Verordening op vervoer van ongekenrd vleeach te Gonda W V d H huisvr van O K te Gonderak tot f XO of 5 dagen hecUtenis Voor het zonder noodzaak ryden over de met klinkers bestrate voetpaden te Gouda P V S te Gouda tot f 1 of 1 d hechtenis Het in draf ryden in de Korte Groenendaal te Gonda J V K te Reennyk tot f 1 of 2 dagen h Dronkenschap J S te Moordrecht en C V te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis J C S te Gouda tot f 3 of 3 dagen h J P te Gouda tot f 3 of 3 dagen hechtenis en in de kosten P d H te Onderkerk a d IJsel tot f 6 of 3 dagen hechtenis en in de kosten Dronkenschap by 4de herhaling C J T d G te Gonda tot eene hechtenia straf van 3 weken en opzending naar eeue rijkswerkinrichting voor den tyd van 3 m Baltenlandsch Overzicht En de Belgische Kamer gaf de progreasistische afgevaardigde Lorand zyne verwondering te kennen dat slechts een enkel minister uit het kabinet ia getreden terwyl toch allen het Congo ontwerp geteekend hebben en de ministers dos solidair zyn Hg klaagde verder over de langzaamheid van den wetgevenden arbeid en vond het verkeerd dat het Waalsohe element byna geheel van het Kabinet ia uilgesloten De minister president De Borlet weerlegde den vorigen spreker en betreurde het dat de tyd verloren ging met du vele interpellaties Wat het ontwerp tot overneming van den Congo Staat betreft vervolgde De Burlet dit heeft men niet opgegeven De commissie van XXI heeft enkel de regeering uitgenoodigd voorloopige maatregelen te nemen ten einde op de aanstaande vervaldagen aan de verplichtingen te kunnen voldoen De regeering zal bet rapport der commissie afwachten om zich uit te spreken over het Congo ontwerp Het incident was hiermedeafgeloopen nadat de socialisten nog hadden verklaard dat zy elk krediet ten behoeve der koloniale politiek weigeren De oplossing der kiesrecht qnaestie in Oosteuryk begint nu ten minste iets te vorderen Het Snp comité der Ryksraad commiaaie hield gistereu eene vergadering waarby de minister president prins Windiscbgrütz en de minister van binnenlandsche zaken markies Von Baqnehem aanwezig waren In deze bijeenkomst werd in gemeenschappeiyk overleg het wetsontwerp vastgesteld dat de regeering tot uitbreiding van het kiesrecht zal indienen Vermoedelyk zal de inhoud van het ontwerp nog in deze week openbaar worden gemaakt Volgens de Weener bladen zal eene nieuwe klasse van kiezers wordeu gi vormd uit de werklieden en neeriugdoeoden welke 50 afgevaardigden voor het Bnia van Afgevaardigden zulten kunnen kiezen Van dezen 50 zetels zullen de werklieden er 13 verkrygen terwyi de andere 37 ter beschikking komen van de laagste klasse de belasting betalende neringdoenden De uitslag der verkiezingen in Italië verbaast niemand Dank zy der pressie van faoogerband geoefend is het resultaat gunstig voor de regeering c zegt de Indépendance En do Times wyat er op dat er voor niemand eenige verrassing in de onthullingen der atembua gelegen is i Het is om redenen die voor een vreemdeling iewaf onbegrypelijkzyn in Italië minder onzeker dan overal elders een beroep te doen op het land Vele onberekenbare invloeden zyn aanwezig en toch is er geen ernstige twyfel aan den uitsl zegt het City blad In andere landen kan men na zorgvuldige berekeningen zoo ongeveer zeggen hoe een uitslag zyn zat in Italië weet men dat byna precies vooruit zooder den omslag van statiftieken en kansberekeningen De party die aan het bewiud is krygt een meerderheid groot genoeg om in een ander land het ministerïeele leven te verzekeren voor den geheelen duur eener parlementaire zitting Italianen verklaren dit feit aldus Italië zeggen zy is volkomen gecentraliseerd en de prefecten hebben grooten invloed op het kiezerakorps Doch dit laat nog steeds de vraag open hoe zü van dien invloed gebruik maken om de 4 geeringscandidaten gekozen te krygen Hoe bet zy de meerderheid is er Doch afgewacht dient te worden of het een loyale meerderheid za zyn Zullen de verklaringen voor de stembus afgelegd worden nagekomen en zal Crispi steun vinden by de pogingen die by doen zat om hervormingen tot stand te brengen Dit zal waarscbynlyk wel het geval zyn De verkiezingsstryd droeg een ie sterk sprekend peraooniyk karakter om niet te verwachten dat de gekozen reseeringseandidatenvaat besloten zyu Crispi te steunen De voorbereiding der verkiezingen mag zeer veel totden uitslag hebben by edragen niet minderdeed dit de leuze voor uf tegen Crispi f Dieatrydkroet bebeerschte de geheele verkiezingscampagne Crispi zelf deed in zyn grooteredevoering te Romenitkomen dat zyn persoonhet middelpunt was van den stryd En zyut enstandera zorgden wel dat de leuze T en Crispi op elke denkbare manierondw de oogen der bevolking kwam 1 Het volk stond voor de kena Zal Crispi dien wy kennen en vei trouwen ondanks zyn zwakbeden met het bewind belast btyven 6f zal dat worden opgedragen aan een onbekende En de groote meerderheid antwoordde daarop Crispi moet aan het bewind btyveit Zelfs op Sicilië waar de stryd tegen Crispi het heftigst gevoerd werd is de eerste minister in zes districten gekozen Het is geen program of een verzameling van beloften die thans de meerderheid byeenhoudt Het is een persoon en een die getoond heeft tact en wilskracht te bezitten om een meerderheid om zich te verzamelen en te behouden Crtapi heeft thans eon meerderheid die zyn verwachting nog overtreft Er kan dus geregeerd wordeu Eu dat ia in Italië broodnoodig De voorzitter van den Ryksdag v BuolBarenberg zat verzekert men benoemd worden tot voorzitter van het hooggerechtshof te Freiburg Gebeurt dit dan moet hy zich aan een herstemming voor dan Ryksdag onderwerpen Daarmede wordt zegt de Vo88i cheZt aan het centrum de gewenschtegelegenheid geschonken in plaats van Buol den heer Sphan als voorzitter van den Ryksdag te doen optreden oiet alleen by den eigen partygenooten maar ook by de andere leden staat Sphan als veel geschikter man voor het presidentschap te boek overigens droeg v Buol s verkiezing na bet aftreden van Levetzow als t ware een voorloopig karakter men wilde den ondervoorzitter niet paaseeren Dit is intusscben zeker voegt het blad bierby dat niemand meer aan t centrum het recht betwist den eersten voorzitter van den Ryksdag aan te wyzen Ziedaar dan bet resultaat der verontwaardiging over het Biamarc votum dat de natiouaaUliborale party het presidium van den Ryksdag uit handen gegeven heeft Verscherping der op de geldende wetsbepalingen steuneude maatregelen tegen de sociaaldemocraten en de anarchisten lag naar verscheidene bladen voorspelden reeds dadelijk na de verwerping der Umstursz vort age in de bedoeling der regeering Daarvan wordt na iets merkbaar Gisteren liep het gerucht van schorper toezicöt op sommige vereenigingen te Berlijn die een verborgen socialistisch tintje zouden dragen vandaag komt het bericht dat hg zekeren Kohier deu directeur van een fonds dat ouderateunining verleenen zon aan anarchisten huiszoeking gedaan ia De ledenlyst en de quitantiën werden in beslag geaom en Een der socialistische bladen het tNorddeutsche Volksblatt maakt weer eens een geheime circulaire van den minister van oorlog openbaar betreflende de opgaven die van de burgerlyke overheid worden ingewacht ten aanzien der social iatische of ansrchistisohe gezindheid van recrnten Die opgaven behooren zich voortaan te beperken tot de personen wier gezindheid bepaald vaststaat maar reeds de houding door de verdachte personen aangenomen mag daarvoor toch als maatstaf gelden In de Fransche Kamer werd de discussie over de Joden quaestie voortgezet en geëindigd Naquet wan de eerste die het woord voerde maar veel belangrijks bracht hy niet in het midden Vau meer gewicht dan dit vruchteJttrfl fdebat was de itting der budget comVhA welke door Ribot werd bygewoond e premier lichtte de plannen der regeering toe en deed uitkomen dat zg wel degelyk naar bezoinigiog streefde Maar hy betwyfelde sterk of bet mogelyk zou blyken het tekort van 56 000 000 fr dat de hegrooting aanwyst uitsluitend door bezninigiogon te dekken Immers van deze 56 000 000 fr behooren slechts 24 000 000 fr tot de verhoogde nitgaveo terwyl daarentegen de overige En dan de uitzetting van bet budget zal op den daur door bezuinigingen I6ch niet zyn tegen te honden daar de begroetingen van vete Enropeesche Staten een vermeerdering der ni gaveu toonen In het eind werd door de commissie een motie aangenomen waarin gestipuleerd wordt dat de regeering zich tot het uitvoeren van alle mogelyke bezuinigingen bereid heeft verklaard 348 Staats loteriJ 6e Klaiae Trekkiiig raa Woeusdan 80 Mei 1896 No 900 1326 9287 12S76 on 17068 iodar lOOO No 298 870 1904 1083 en 14118 ieder 400 No 12876 12696 18607 en 80688 ieder 200 No 1667 1070 7150 7650 0862 10280 10684 11508 18896 14668 16817 17963 en 20180 ieder ƒ 100 Frijien van 70 24 8861 6121 8168 10166 12808 14894 18316 69 2871 5286 8281 10681 12364 16162 18411 77 8989 6268 8311 10769 12464 16568 18418 S3 3001 6267 8387 10778 12464 15585 18626 111 3094 6351 8374 10887 12868 16608 18686 243 8099 6356 8409 10841 13061 15680 18678 398 3161 6479 8644 10866 13069 16826 18738 654 3204 6736 8618 10939 13061 16864 18818 631 3849 783 3887 1094 3382 1062 3436 1298 3583 1361 3851 1462 3716 1477 3866 1674 3941 1676 8966 1772 4047 1884 4068 1361 4243 1875 4866 8010 4558 2192 4578 2271 4600 2400 4612 2562 4674 2617 4782 2626 4971 2649 6040 2669 6114 6778 8798 6180 9019 6197 9190 6301 9811 6816 9186 6486 9380 6706 9463 6891 9604 7089 9677 7158 9601 7154 9694 7148 9704 7323 9741 7475 10004 7779 10045 7828 10076 7926 10100 7971 10964 8000 10410 8078 10428 8087 10561 8160 10663 8168 10971 18073 10977 13839 11636 13371 11183 13423 11286 13608 11289 18698 11874 18709 11419 18734 11444 13883 11494 13186 11561 13904 11669 14043 11693 14094 11811 14106 11830 14117 11882 14121 11063 14145 12189 14308 18198 14308 18111 14649 2242 14770 12289 14839 PJlEJlPLUIES A va OS Al Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs vau Amsterdam 88 MSI Vor krs slotkoera 94V lOo s 1 lOO i lUO lO Vi 108 84 il 881 is 88Vi 16V U 35V 7V 977 106 687 90 16 7 111 88 431 4 lOO 808 646 646 101 66 loiv 107 1 189 721 108 1011 160 7 76 34 110 961 188 138 106 61V 911 l 88 r Ö8V4 987 lOl 8V 140 184 ff y 14 1011 V s 67Vs 98V 0 16V 108 83 1 112 1081 40 S2V 16 s 882 1981 m7f 107 7 103 1031 1 1821 1291 8V V iby u EiAi D Cert Ned W 8 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 lIoi aAi Obl Ooudl 1881 88 4 Italib InBohrgTing 1862 81 6 OoeTBNK Obl in papier 1868 5 dito in silver 1868 6 PoBTUQiL Oblig roet ticket 3 dito dito 8 lluauND Ubl Oost 2e Seri 6 dito Qeooni 1880 4 dito bij Sotbi 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 ditoingond leen 1883 1 dito dito dito 1884 5 Spanjb Perpet lohuld 1881 4 ToiKBU Oepr Conv leen 1890 4 6eo leening serie D Geo leening serie J i uiu Aril Illp lUe v obl 1891 6 Ubuoo OU Buit Sob 1890 6 Vbnbeuila Obl 4 onbep 1881 A MBTBBDAU Obligatien 1861 3Vt EU TTBU AH Sted leen 1886 3 N D N Xfr Hindelsv uud Ai ndeb Tsb Mj CertiSoaten Deu Maatsobappij dito Ktah Hypotheekb pandbr 4 Gult Mij der Vorsteal aand s Or Hynotbeekb paudbr 4 Nederlaoaaahe bank aand Nöd Haodelmaatsoh dito N W Il Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoBTBKB Oost llong bank aand HusL Hypotheekbank pandb 4 Vi AHEaiKA Equit hypoth pandb 6 Maxw L G Fr Lien eert 6 t Bn HoU IJ Spoorw Mjj aand Mij tot Eipl V 8t Spir aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 Tixil Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 Znid Ilal 9pwmij A H obl 3 PoLBN Warschau Weenen aand 4RosL Gr Busa SpW Mij aand 6 Baltiache dito aand Faatova dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 ICnrsk Ch Azow Sp kap aand 6 Loaowo Sowaat Sp Mjj oblig 5Orel Vitebak ilitc oblig 6 ZnidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 AHBBJKA Gent Fac Sp Mij cbl 6 Chic k North W pr 0 v aand dito dito Win St Fetor obl 7 Denver b Rio Ur Spm eert T a lUinoia Oeotral obl in goud 4 Louisv k NashvilleCert T aand Mexico N Spw M lehyp o 6 Miaa Kansas v 4 pet pref aand N ïork Ontario It West aand dito Fenna Ohio oblig 6 Oregou Calif le bvp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Fac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col le hyp O 6 Canada Can South Cart v aand Vbn C Ballw k NaT le h d c O Amsterd Omnibus My aand Botterd TramwegMaats aand Nbü Stad Amsterdam aand 8 Stad Boltordam aand 3 Beloii Stad Antwerpenl887 2Vs Stad Brussel 1886 S i HoNQ Tbeiss Eegullr Gesellsoh 4 OosTBNR Staatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 SPANII Stad Madrid 8 1888 Ver Ned IW Hyp Spolil eert Burgerleken Stand Hoordrecht GEBOREN 18 Mei Leeadert ouders D Bloot 6D A A van Lange 19 Lena ondera M Vi en A KoUoos 20 Pelronelln ouders G van der Werff en J Blom 22 Jan ouders H Tober en A van den Dool Cornelia Neeltje ooders C Tan Vlaardingen en K Oosterom OYERLBUEN 22 Mei B r Mtillem 6 a ë Ü