Goudsche Courant, donderdag 30 mei 1895

No 667S Vrijdag 31 Mei J895 348te Jaargang MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys jier drie maanden ia 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ra 1 5 regek k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midcU ¥ APVERTEWTIBN Echtscheidint 1 Aankondiging By Toonis der ArroDdisaemenl s R chtbaQk te 0 Gravenhage den 5a Maart b i rerstelf geweien is bet huwelyk ran WILHllLMUS MAEINÜS OODUK wonende te Omvenhage en BELIA WIEUGMiN wonende te HüUgeriberg op deo 3n Jnli 1892 te HüUgertlerg geiloten op verzoek ran laatstgenoemde verklaard ontbonden door eehUcheUUng met alle gevolgen daaraan door de wet verbonden D Procureur van de EiBcheres Mr H W B THOMAS Den Baagy Mei 1895 Sociëteit ONS QENOEaEN De Conpons der LËBNING 1885 z jn betaalbaar gesteld by de Heeren Firma Wed KNOX ÜOiiTLAM alhier A viS VEEN 1 Penningmeester Gouda 29 Mei 1S95 iPrïjstrekkiiig 13 Juni 500 000 Maik all hoofdprüa in hot § elukkiffat geval bieilt de tiieuwitfl groote Qeldrerlotiag dis door do Uooge Kegeeriog vau Hftmburggoedgekturd en gefraarborgd ii De voordeelige inrichtiug van bet iiituwo plan boBt at daarin dat iu deu loop van slechts weiD fe maandeQ in 7 verloiirgeo vau 11 ÜOO lut D 67 700 prÜHD bedragende 11 348 795 Mark ter volledige beslitetng sullen koincu daoroiwliT tijn kapitale prijien vau eventueel 900 000 Hark by uitnemendheid eobter SprüïoniiMitOOOO 21 prijzen a M 10000 BOOO iSOOO 2000 1000 400 165 1 priii IM 300 000 1 priJB T M 200 000 56 prijzen a M 106 prijzen a M 231 prijzen a M SlSprgzenaM 1415 prgzenaM 39766 prijzen i M 16290 pryzennMSOO 200 i50 lS4 lOO ll8 69 4 0 Ue aanstaande eerste prijstrekkin dezer Rroote door den ötaat gewaaniorKde Oeltlvur lating ii fan ambtswege bepaald plaats to hebben op den 13 JVNI e k l prija i U 100 000 8 prijzen il U 75 000 1 priji aH 10 000 Iprija Itl 66 000 1 pr i 4M 60 000 1 prija iM 85 000 SprijieniM 50 000 1 priJB è M 40 000 o f 3 50 1 7 B 90 baiikpapier en koat biervoor i 1 gehwl orig lot aleorita M 61 half n tt S l kwart IV tegen inaending vrd het bedrag iiof per poatwissel A Ue oommisBieB worden onuaiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler oDtvangt van ods do met het wHpu van den Staat voorziene Originuele Lotuu zelf lo handen Bij iedere beatelling wordt het veroieobte offi oieele plan waaruit de Vördüt lire der prijzeii op de verschilleude klaast n als ook üe lietreffende ioleggelden te vernemen ia gmtia bijnovoftgd en zecden wij as onu Begunatigera on aaagerraagd na elketrekkiug de oSicieele lijsten De uitbetaling der prijzen geaohiedt Bteeds prompt onder waarborg van den Staat eu kao door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbeuden in alle grootere plaataun van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door hut geluk begunstigd en onder vete andere anr zienlijke prijzcu hebiwn wij meermalen vulgeua oftioiefte hewij zen d eerste Koofdtreffera verkregen en onzu Begunstigers zelf uiibetaatd o a Mark 26U C00 00 000 80 000 80 000 40 000 enz HiH is Ie voorzien dnt bij deze op den beoht sten grondslag gereatigdu onduniemiag van alle kanUin op eene zeer werkzame deelneraini bepaald kaa worden gerekend men melieve derlmlvt wegens de reeds ophanden zjjnde trekking alUi orders ten spoedigste rechtslreuks te zoixlun aan KAUFMANN SIMON Haakiers en Qoldwisielaari in HAMBUHO P S Uiermede danken wg voor het vertrouwen oua tot hiertoe geschonken n daar wij b i bet begin der uieuwe verloting ter doehmminz inriteerun epllen w ook voor hi t vervolg bü moeid rijn door eeu stipte en reeele beaiuning de tevredenheid vau onze gi ourde Boguustigers te vurwcrven Damos Attentie V Met beatt oniclllAelrkM e lukkeljrkale roetamifUel vocic Heem en vooral dunea en KladerachoMswerk IsdeAppretuorvanC M IIMHrfcCr wJiS will Bnlk ttr 14 Mn UMv tL op naam en labciekamerk varkrvifeaa kysNam IskiMra lassfee ewMt a SBtw1eB Sreiwywi si tn tssfrsal Msct Sy W Safleeiaas Ar fea WIJIIHAHDEL V W ALPHE LEDEBOER TE ROTTERDAM Depot A NORTIER Gouwe C 34J35 TANDARTS E CASSÜÏO et o V A zal 2 3 en 4 Juni a s M ïs mimi m De Entrees k 50 Cts IIESIWILÜIG te Amsterdam zijn zoolang de voorraad strekt k 40 Cts verkrijg baar bij A Erinkman L Zn L VNGK TIENDEWKÜ 1 60 ittJrA Allerwege bekroond metEereDiploma s Goudenen Zilveren Medailles benevens EereDiploma Gouden Medaille en Cer tiflcate of Award of the World s Hygienic Exposition Chkago 1893 is het Wereldberoemd Üruiven Horsl Homg Exlracl MEÜANTHE OÏT DB Macbinala Pftbrielp DE HONIGBLOEM TA II i van Kchatk Co gevestigd te sOravenhage GrflO roiddel is ot kan worden uitgevonden welke de Meliantbe overtreft het is ONHERROEP BLUK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIOOELIJK de streugöte hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Üet groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op pr s worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 cta 70 cts en ƒ 1 met ge braiksaanwyziog voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank Ie t Gravenfiage 1 Verkrijgbaar bü F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J C RATELAND Boikoop B V WUK OucUwaUr FBANSCHE STOOÏVEEVERIJ Chemische Wasscherij vm H OPPË HFJiUEK 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z i den Koning der Belgen Hoofddep6t voor GOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven VM alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle BSfTnriohting voor het stoomen van plache mantels cereu bont enz Gordijnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode l e ei d Alle L oe l K f worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zijn de priizen 2 gedaald U toornen goederen bU nieuw afieverbaar in U daaen te verven goederen m eene weeK i la StielpiTsdriik vau A BaiMKUAN U Zoom DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Schteland doen te weten dat op DONDERDAG 13 JUNI 1895 van Ses voormiddags ten 9 tot des namiddags ten 2 ure te Overschie in de Uitspanning de Vebuulde Koetswaoen aldaar de verkiezing zal plaats hebben van een Hoofdingeland Plaatsvervanger EMftüGGE tot Hoofd Ingeland kgiHHbn Hoogheemraden van Schieland van Schieland in het 1 District jaar van aftreding 1899 wegens de benoeming van den Heer P N HOOGEI De Secretartê Rmimeester De Dijkgraaf C J VAILLANT P D KLEIJ GELD LOTERIJ UITTREKSEL van het Trekkingsplan De hoofdprijs bedraagt in het gelukkigst geval event 500 000 mabk 115 000 ORIGINEELE LOTEN 57 700 Prijzen Hm Meer dan de helft vaa alle toten moet dus met t prga uitkomoa 1 I e hoofdprijs bedraagt in het gelukkigste geval event 500 000 Mark De trekking der prijzen viadt volgens voorstaand trekkingsplan plaats Gespecificeerd Zfln di prgzen als volgt Alle 67 700 prijzen worden in 7 apoedig op elkaar volgende afdeelingea uitgeloot eu dadelijk contant uitbetaald 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 000 400 300 200 150 155 134 M 1 k 1 i a a1 a1 a1 a il a1 il il 21 il 56 a 108 il 231 il 812 a 1415 a 20 100 a 32 a 54893 i Het officieele trekkingsplan dat graüs bij ieder toegezonden lot gevoegd wordt bevat een nauwkeurige opgave van alle in elke afdeeling uitteloten prijzen even ala ook bet bedrag dat mfn moet toezenden voor de loten van elke afdeeling Do prijs voor de origineele loten vrordi door de regeering vaBtgeateld en bedraagt voor de eerate trekklDgsafdeeliug Ncfl 3 60 voor heel © oi neele loten Ncfl l SO voor halvo origineele loten Ncfl 80 voor kwart origineele loten Tegen toezeading van het bedrag iu Hollandsche banknoten postzegels of ook per postwissel worden de origineele loten met het offioieeie Irekkingaplan direct toegezonden Mocht het trekkingsplan niet naar wensch zijn dan worden de loten voor het begin der rekking gaarne weder temggenomon en het daarvoor toegezonden bedrag weder geretourneerd Wij kuoorn dit te eerder doen daar wij overtuigd zijn dat iedereen de voordeelige en veel kans gevende indeeling van het trekkingsplan zal erkennen Olticieele trekkiogslijaten worden dadelijk na iedere trokking toegezonden Om alle orders te kunnen uitvoeren verzoeken wij deze dadelijk te zenden in elk gevat vóór den 100 98 etc Alle 57 700 Prgzen bedragen tezamen 11 348 795 MIt 13 JtjIME a s op welken dag de trekkingen beginnen Hoofd Loterij Bureau ISENTHAL Co HAMBURG P S De Hsmburusr Geld Loterij bestaat reeds langer dan 100 Jaar en beeft tweemaal per jaar plaats Onïe Firma la eeo der oudate Hoofd Loterij Bureaux Wij waren reeds dikwijls in de gelegenheid grooie Hoofdprijzen ook naar Nederland te zenden In de laatste 7 jaar hadden wij het byzondere genoegen aan ouze klanten de volgende hoofdprijzen te kunnen uitbetalen B1088 getrokken 14 6 1891 800 000 op No 200 000 I 200 000 200 000 100 000 lOO nOO 7B 000 M 76 000 op No 12108 getrokken 12 10 1893 76 000 86810 3 10 1890 60 000 4672 24 10 1890 66 000 46618 12 1 1888 6S 000 82468 11 1 1894 60 000 66169 13 lS 1888 60 000 79478 6 1 1893 82219 23963 66878 61088 668 6 23366 4 U 1887 23 10 1891 26 4 1896 29 4 1889 11 11 1893 2 1 1890 I en verder verai heidene prijzen s M SO OO O 16 000 10 000 6000 3000 8000 etc Waarom word ik vaa mijn zenwUjden aiet genezen omdat en nalnurlükste man er X 2 0 = B Arsenicum enz geheel te v rdL Z Êr S êl men rn d no i z nochgezond zijn ei toch klagen d zij zich in lieh m Zèr weder n cn e te kampen hebben met hoofdpun oongostio zwakheid van geheugen oorauize értoCrilen Êiudolök lüdenTergsten onder hen aaa verlamming vitusdans en v llende ziekte Al l Xlkkigen dtnin op elke leeft d onder elk geslacht en eiken staud vindt zg zenuwziek ea r oterSr rgèlTn M Teht en iugelieh wen U worde over d king eene i u X Tc£ÉBArrC Hedigeweg 42 toriawater yi fdt KeforiaJBron te ObertahnsteinbfBm Tafeldrank Yanh£f oninklykef uIs derJfedeHanden BINNENLAND GOUDA 30 Mei 1895 Naar men ons mededeelt zal het tweede orgelconcert in de St Janskerk op Dinsdag 4 Juni niet den middags plaats hebben maar des avonds van 7 8 oor zonder prgsverhoo ging De heer Jacob F van Zutphen zal by dit concert zgne medewerking verleeneu die in vereeuiging met het orgel eenige nummers als eetlist zal voordragen Daar dit conctrt by uitzondering des avonds is zullen velen die anders des middags verhinderd zj a gaarne deze gelegenheid anngrypen om r van te kunnen profitcereu Ten einde verzekerd te zgo van een programma data lOoentverkrggbaar iSf raden ny ieder aan zich bg tyds er van te Toorziqn Naar wp vernemen herdenkt da Gymn Yer ïËxcelsiorc alhier morgen haar lÖ jarig bestaan Ofschoon dit ieest eerst over eenige weken Voor hare ondersteunende leden door Moe ieesiuitvoering tal herdacht worden meende het bestuur dio dag toch uiet geheel ongemerkt te moeten laten voorb gaaD Het heeft deze gelegenheid aangegrepen tot bei orgaoiaeereo van eeu wedatryd voor hnre volksklasse een klasse jongens uit den werkenden stand boven de 12 jaar welke eiken Vrgdag koste loas gymnaatiekonderwüs ontvangen en heeft daarvoor eenige pryzen beschikbaar gesteld Wy wenschen deze zoo nuttige vereeniging gelnk met baar feest eu bopen dat zy door den voortdureuden steun der Goudsche ingoKetenen in staat zal zijn haar doel de meerdere en doelmatige beoefening der gymnastiek steeds nader te komen Men schryft uit Keeuwyk dd 27 Mei Als een bewys dat het personenvervoer per paardentram over het trnjeet Gouda Bodegraven thans aan ienlyk kan heeten moge dienen dat op Hemelvaartsdag zyn vervoerd 3B5 personen Spoorweg Schoonhoven Gouda Bekrachtiging van eene overeenkomst met de Maat Bohappy tot exploitatie van staatsspoorwegen en met de Krimpenerwaard spoor wegmaatscfaappg betreffende den locaaUpoorweg SchoonhoTen Gouda Uittreksel uit de Memorie van Antwoord De regeering op den hier ingeslagen weg wenachende voor te gaan wil zooveel mogelijk dcii regel handbaven dat de Staat niet meer FEVILLETOIX iQg Hi 2cs € sl ro het Zweedtch 24 Ivar werd bleek en deed eene schrede naar Alma toe als om haar te beletten verder te gaan eu de oude gravin vestigde een soherpeo uitdageuden blik op hare schoondochter Alma die met de haar eigene vlugheid spoedig bemerkte welk een indruk EÏj teweegbracht scheen echter omtrent ken geheel onversohülig BSet de edrle houding die baar eigen was groette z j hare sckooamoeder en trad op den baron toe zeggende tfik kom naar den toestand van Ooostauce vernemen Constance is uu beter Zq beeft dezau nacht een zwaar zenuwtoeval gehad oodat ik voor haar teven vreesde Gij zijt wel goed Alma dat gij zelve naar hare gezondheid komt iDformeeren zeiite de baron en sag Alma met een toudertiogen vorsobenden blik aan fVan goedheid kao hier eeea sprake zijn antwoordde Alma bedaard Ik was ongerust ovor Constanoe en daarom verlangde ik mij zelve aangaaade haar toastaad te vergewissen Het verheugt mg te hooren dat bet gevaar geweken is yJa z j slaapt nu antwoordde do baron ffZooals gij ziet voegde hij er niet zonder ironie b Ji hebben uwe sohoonmoedor ea uw man door bydrnagt dan de locale besturen maar tocli rekening te houden met bet verschil van toestandenen van draagkrscbt der belanghebbeuden in eene bepaalde streek Dit zelfde standpunt ia door haar ingenomen met be trekking tot de plannen voor den NoordOoiterlocaalspoorweg evenals door de vorige regeering door welke eene rentegarantie van 7g van het aanlegkapitaal werd iu uitzicht gesteld terwgl voor den onderwerpeiyiien spoorweg slechts eene jaarlyksche bgdrage geiykstaande tuet Va t aanlegkapitaal wordt voorgesteld Wat betreft de voorkeur voor een stoomtram voor deze zou over verreweg het grootste gedeelte der lyn gebruik worden gemaakt vau bestaande wegeu en kunstwerken eu voor een groot deel van een polderdijk de Veenkade voor het gebruik waarvan onteigening niet noodig is geoordeeld doch eene jaarli ksche retributie zoo worden vereischt Dat de ontworpen stoomtram geheel op eigen baan zou worden aangelegd was reeds onwaarschyniyk wegens de door de ontwerper gekozen spoorwydte van 1 067 M Zoodra toch beschikking mogelyk is over een eigen baan zal wel in den regel de normale spoorwegwydte worden aangenomen waardoor directe aansluiting aan het spoorwegnet en overgang van materieel van den spoorweg op deu tramweg mogetyk wordt De ontworpen stoomtram zou dit voordeel hebben moeten missen want terwyl de locaalspoorweg alhier in aaustuiting zal worden gebracht met het station van den Staatsspoorweg waardoor overlading niet noodig zal zyn hetgeen van groot belang is voor het vervoer der iandbouwproducten waarop wordt gerekend zou de tramweg eindigen op het voorplein van het station alhier De regeeriug kan 2ich dan ook geenszius vereenigen met het betoog van enkelen dat de betrokken landstreek beter door een atoomtram dan door een locaalspoorweg 1 worden gebaat De vraag of de tramiyu over de geheele lengte al dan niet dezelfde richting volgt ala de locaaUpoorweg is ontkennend te beantwoorden De tramliju m ontworpen over de Haastrechtsche brug over deo IJsel by Gouda vervolgens in zuid oostelyke richting totvoorby Stolwyk De locaalspoorweg echter zal over een afstand van ongeveer drie kilometer evenwydig met den Staatsspoorweg loopen en vandaar in byna aanhoudend Zuidelyke rich ting door de gemeenten Haastrechten Stolwyt Eerst voorby laatstgenoemde plaats zou de richting met dia van den ontworpen tramweg samenvallen Een bepaling omtrent verzekering tegen invaliditeit en ongelukken van het personeel onrust gedreven reeds kennis genomen van den toestand mijoer vrouw Zij zal wel dankbaar zijn voor zooveel teederheid niet waar Ëlk woord van den baron getuigde van jaloezie en verkropte bit terheid Het is niets meer dan hotgeen Constance lecht heeft van hare tante en haar neef to verwachten inzonderheid daar de eerate de plaats eener moeder en de laatste die van een broeder bij haar bekleed heeft l e ongerustheid die ons n voor Constance vervult zou zij gewis eveneens gevoelen wanneer ieinand onzer ziek werd vDat geloof ik ook zeida do buron met een zijwaartsohen blik op Ivar Men wisselds nog eenige woorden waarna Alma afscheid nam Staat gij mij toe dat ik u vergezel vroeg Ivar ea zeide den baron vaarwel Toen du beide echtgenooten ia het rijtuig zaten vroeg Ivar Hoe moet ik uw bezoek bij Constance verkloren Ivar ik begrijp diet lat dit eenige verklaring noodig heeft Ik wilde welen hoe zij het maakte Was dit alleaP via Alma zag haar mau vlak iu het aangezicht Ivar wierp zich in een hoek tan het rijtuig en zweoe Er ontstond eene pauie Moet de koetsier naar huis rijden vroeg Ivar fZoo als gij wilt Uet wetler is zoo schoon dat hij wel eens naar de Diergaarde kon rijden als gij er niets op togen hebt pVoIstrekt niet De gravia gaf bevel naar de Diergaarde te ryden zon in deze overeenkomst uiet op bare pïaatf zyn Art 5 Onder treinen worden verstaan personentreinen Ër ia geene aanleiding omeene andere uitdrukking te bezigen dan voorkomt in art 26 der wet van 9 April 1875 en art 13 der overeenkomsten van 21 Januari 1890 Dat een voorbehoud wenschelyk zou zyn ten einde voor personentreinen Zondagsrust te konnen invoeren wordt in het verslag bestreden op gronden welke der regeering juist rooi omen Art 12 Ouder zuivere hrato opbrengsten van den spoorweg worden ter onderscheiding van de werkeiyke bi uto ontvangsten die daarop geïnd worden verstaan de ontvangsten die wegeas den oter eenige lyn afgelegden afstand ten bate van het ipoorweggedeelie komen Zoo il byv de ge eele ontvangst voor een te Schoéaboven genomen spoorwegbiljet naar Utrecht werkeiyke bruto opbrengst van den spoorweg maar alleen bet gedeelte dat van Schoonhoven tot Goada aan de onderwerpelyke lyn ten goede komt zuivere bruto opbrengst daarTao Art 20 By het stellen ran de grens van f 500 000 yn Aiet voorbygezien de artikelen 20b eu 21b ingevolge welke de staat behalve den door de Exploitatiemaatschappy bealeden koopprys ook nog de kosten voor attbreiding en verbetering uitgegeven tot op den dag der levering aan de Onderneming zal hebben te vergoeden Terwgl dus de tnsschenkomst der Wetgevende Macht wordt vereischt om den spoorweg mocht hy meer dan f 500 000 kosten in geval van naasting voor rekening van den staat te brengen kunnen zonder die tusBcbenkomat de kosten voor uitbreiding en verbetering voor rekening ran den staat worden gebracht Dit laatste is echter in overeenstemming met het stelsel der overeenkomst van 21 Januari 1890 art 20 in verband met de artt U en 68 v aaraan de wet van 22 Juli 1890 haar zegel hechtte Jaarlijks wordt dan ook het obligo van den staat in cas van naasting vermeerderd met kosten van uitbreiding en verbetering van de contractueele spoorwegen zonder dat de machtiging ran den wetgever tot het doen van die uitgaven is voorafgegaan Art 22 De bedenking van sommige leden tegen den gekozen vorm van eene jaariyksohe subsidie kan door de regeering niet als juist worden erkend Beslissingen van de Wetgevende Macht waardoor de vryheid van den wetgever by de vaststelling van toekomstige begrootingen wordt beperkt zyn herhaaldeiyk genomen Men denke slechts aan de rentegarantiën welke meer dan eens werden toege Weder volgde eene pauze Alma zag atrak voor zich Ivar beschouwde baar opmerksaam Eindelijk sprak hij Ik wenaohie het vermogen te bazitten ia uwe ziel tp lezen om u naar eiaob te kunnen beoordeelen Ea waarom kunt gü mg niet eenvoudig naar myne daden booordeelau antwoordde Alma eu wendde haar gelaat naar haar man Omdat achter de daden vaak beweegredeoe j verborgen liggon die men of niet ziet of slechts gist of waarvan men geheel onkundig is Door welke daad zijt gij op deze godaohte gekomen P Door al uwe daden Dat is wel veel Alma glimlachte Dan vreea ik dat het onmogelgk is u opheldering te geven Zeg my opreobt waarom zgt gg van daag naar Constance gegaan Uaelaeming was het niit waut ik woet dat gij liaar niet dulden kunt Ik ben er heen gegaan omdat ik niet wilde dat haar man geloovan zoude dat er tusichen haar en mij een wrok bestond fl us uit edelmoedigheid Ivar glimlachte ironisüh Of irotschheid zoo als gij wilt antwoordde Alma bedaard Trotscbheid Hoe zal ik dit verklaren Vraagt gg dit En do verklaring list toch zoo voor de band Gij moet mij uiet kwalgk nemen maar ik kan se niet vinden Dat komt omdat gg u nooit ia mgne plaats sis uwe vrouw maar mg steeds als do rgko Alma Steru zegd by overeenkomsten welke door da wet weMen bekrachtigd De rekening van den polder RoozenduI gem Haastrecht over 1894 en goedgekeurd bedras t in ontvangst f 2001 14 in uitgaaf f 1849 84i baUg saldo f 151 29 Da begrooting in ontvangst en uitgaaf f 2592 15 De omslag voor 1895 f 4 50 per hectare Da rekening van den polder Beneden Huitreoht gem Haaatreoht over 1894 en goedgekeurd bedraagt in ontvangst f 2091 20 ia uitgaaf f 1578 80i batig saldo 512 39 Da begrooting in ontvangst ea uitgaaf f 1775 39 De omslag voor 1895 f 2 50 per hectare De rekening ran den polder Hoog en Laag Bilwyk gem Haastrecht over 1894 en goedgekeord bedraagt in ontvaagst f 298 13 in uitgaaf f 118 47 batig saldo f 179 65 De begrooting in ontvangst en uitgaat f 288 33i De omslag roor f 1895 f 0 25 per hectare De collecte in de armbai heeft hg het trouwen te Haastrecht gedareude het jaar 1894 opgebracht f 16 301 Men schrijft nit Alfen a d Kgn In de gisteren gebonden raadirargadaring was ingekomen eeu schryren van den minister van binneDlandsohe zaken dat de in Nor 94 aangenomen verordening bepalende dat het schoolgeld op de openbare scholen niet in orereeustemming was met art 46 wet L 0 laatfte alinea zynde het Urief hoven den kostenden prys In overeenstemming met dit schryren werd voorgesteld dat tarief met 20 cent per maand ie verlagen en ongeveer vast te stellen op den kostenden prys nl f 1 40 per maand roor I kind t 2 20 per maand roor 2 kinderen en t 2 70 per maand roor 3 kinderen en voor elk kind meer 40 cent per raaand Minvermogenden syn voor de helft aan dit tarief onderworpen Niet bepaald wordt wie tot de vermogenden minof t rermogenden zuUeu behooren Aldas gewyzigd werd dit voorstel met 2 stemmen lib tegen aangenomen Ook de heffing op de school roor m n 1 o werd op den kostenden prys bepaald Zoo is dus bet doel der clericalen hier bereikt n l om het schoolgeld in deze gemeente welker financiën zoo gunstig zyn zoo hoog mogelyk op te dry ven In hoever het nn mogelyk is een schoolgeld gedacht hebt met welke gij in geene andere dan zuivere peouniiisle betrekking stond anders coadt gij gemakkelgk begrepen hebben Ivar dat mya trots niet toeliet iemand te doen denken dat gg voor mg geeoe ganegeubeid hadt Het bewustzga niets voor uw hart m zijn is vernederiog gonoeg dan dat ik zou kuonen verdragen dat ook anderen van die treurige omstandigheid kennis droegen Gg Bob nt het er van daag op gezet te hebben bitterheden te zet gen antwoordt Ivar en mgn plicht der dankbaarheid maakt dat soowel ik lUa mgne moeder allerlei aanklachten en berispingen van u stilzwijgend moet verdragen Woorom zoudt gij dat Wanneer g een oogenblik gedurende den tgd dal wg getrouwd z n getracht had ngo gemoed eo karakter te leeren kennen dan aoudt gg al wildot gij mij niet ats uwe vrouw beschouwen mij tooh in zoo verre recht hebbeu kunnen doen dat gij mij alt eene trouwe opreehte vriendin erkendet Dan zon het u nooit ia de gedachte gekomen zgn mat een enkel woord eeae toespeliug te maken op den rijkdom dien ik zelve volkomen vergeten beo Acht gg mij alleen om dit materieele voorrecht dan Ivar verlang ik ook dit niet Keurt gij mija gedrag af zij het dan zoo ala het een man past en laat aw miaooegen zich niet luobt geven in aohimpsohoten die ik zoowel uwer als mijner onwaardig acht Als mijn man bezit gg hot volle recht in mij te berispen wat gy in mij heriapeaawaardig vindt i ik zal u nimmer daartoe onbevoegd beschouwen Dat zegt gg uu maar eenige uren geleden weigerdet gg mg eene verklaring van owe handelwyze te geven u 8 1 ir wmsmxmmmmrmmmm e fm rm m mg i