Goudsche Courant, vrijdag 31 mei 1895

7 t 1 40 9 06 t 40 10 17 10 4 T M 7 M 8 7 8 54 a oi 10 II 10 ll Si 11 01 11 08 11 16 ll i4 t OI 7 SS 7 17 i 9t i ie 1 1 s n i ii 11 f ff t it I U i is 7 s o t 8 11 8 t By bet verlaten Tan de school kan het seer nuttig zyn eenigen tijd in het l er te dienen niet bet minst in het belaag der licbamelyke ontwikkeling Gedurende den diensttyd in het leger beeft de Trywilliger by het Reservekader bovendien in den regel de meeste avonden ta syner baschikking Hy kan die in het belaag zyner studie benutten Sommigen deden dat reeds met goed gevolg De dienst by het Reservekader kan ook aanbeveling verdienen voor hen die neiging gevoelen voor de militaire loopbaan doch bezwaren hebbeu tegen eene dienstverbintenis die zich over minstens 6 soms zelfs over 8 jaren uitstrekt Zy knnnen beginnen met den dienst by bet Reservekader en daartoe verzoeken b V twee drie tot acht maanden en ook langer onafgebroken onder de wapenen te blyven Op die wijze bekomen zy io elk gevat vrysteUiog van militiedienst Indien de militaire loopbaan hen blijft aantrekken kunnen zy in het leger hun weg voortzetten naac den ofBciersrang Doch al geschiedt dat niet dan nog knuaen zy in den graad van vaandrig op eene bezoldiging van f 900 per jaar eentgen tyd in het leger dienen Dit laatste kan b T hnn te stade komen die in het bezit van een diploma of titel nog uitzien naar eene maatschappelyke betrekking Voorts geniet de reserve onderofficier eene jaarlijksche toelage van f 50 de vaandrig eene van f 200 ook dan wanneer elk van hen geen werke lyken dienst io het leger verricht Aan de vryvilligers by het Reservekader wordt reeds hier en daar de Toorkeur toegekend waar door een Tei elykend examen naar eene betrekking wordt gedongen Dat kan o a blyken uit art 2 van het programma der voorwaarden verbonden aan de toelating tot het examen voor sornomerair by de Staatsspoorwegen Dut artikel luidt nl Voor eene benoemiog tot surnumerair genieten de voorkeur de bij het examen geslaagde of op grond van art 5 van het examen vrijgestelde candidaten voorzien van een hewya dat zy by het Reservekader gediend en daarby een graad verkregen hebben Ten slotte zy vermeld dal de tyd tot het erlnngeo van oen graad gevorderd aanmerkeiyk kan worden beperkt door goede militaire voorbereiding en veeldtenstyver Enkele aspiraotenvaandriga werden in drie weken andere ia twee maanden tot reserve korporaal bevorderd Gemiddeld volgde dip bevordering na een dieasttyd van xes weken Nadere inlicbtingen omtrent deo dienst da verdeeling van den diensttyd de vooruitziebtqn en andere byzouderheden kan men inwiannn by den hoofdofficier voornoemd te Utrecht Haarlem gezonden beide jonge mannen pi m 20 jaar ond waren oude bekenden der justitie Cornelit Tan Dooru de dader van den moordin den laten avond van Hemelvaartsdag teDoorn waarvan de boerenknecht WouterHendrik de BrDgo het slachtoffer is gewordenbeeft zyn misdryt volledig bekend Uit deinstractie moet blykeo dat de dader en diensbroeder reeds lang een wrok tegen den verslagene hadden hetwelk zyn oorzaak vindtineen rnzïe die op het ys in den afgetoopenwinter te Maarn alwaar ry woonachtig zgo moet hebben plaats gehad Het vermoedenschyot bewaarheid te zyn dat reeds vooraf dedag was vastgesteld waarop het tot een afre keniugc moest komen Van daar dat dehouding Tan den dader zoowel tijdens zyutinhechtenisneming en zyn verhoor als by zyneoverbrenging naar Utrecht steeda kalm wasen hij zelfs koelbloedig moet hebbeo getuigd het moest er toch van komen Verscheidengetuigen zyn reeds voor den recbter commissaris geweest U D In het bestek der aaubeatediug van den bouw der nieowe kathedraal te Haarlem z n bepaliugen opgenomen betreffende minimum loon en maximum arbeidsdnur oitbetaling van loon enz Deze bepalingen welke Do Tyd publiceert zyn in hoofdzaak de volpende Den aannemer wordt de ferpUchting opgelegd aan zyn werklieden geen lager loon te betalen dan bieronder is aangegeven Aan een timmerman per uur 21 cent een loodgieter 21 cent een metselaar 21 cent een steenhoawer 23 cent een sjouwer 16cent ean grondontgraver 17 cent een opperman 17 cent een verver 18 cent een smid 21 cent een stukadoor 23 c nt een heibaas en een machinist 25 cent een heier 18 cent een stoker 16 cent een fundeeringmaker 18 cfut een kunstsmid 25 cent een steigermaker 18 cent een voeger 23 cent een schilder 21 cent een glazenmaker 18 cent een leidekker 21 cent een stoffeerder 21 cent een parquettier 23 cent een cement yzerman 25 cent en een stratenmaker 21 cent De loonen voor de overige werklieden znllen door den aannemer in overleg met de directie worden geregeld in verhonding tot den plaatselyken loonataodaard en in verband met de loonen die hierboven ziju vastgesteld Afwyking van bovengenoemde loooen is alteen geoorloofd onder goedkeuring van de directie Ook voor jongelieden die den leeftyd van 20 jaren oog niet bereikt hebben en die nog niet als volledige werkkrachten kunnen worden beschouwd zullen door den aannemer in OTer1 met de directie de loonen geregeld en vaatgeBteld worden Zij die den leeftyd van 20 jaar nog niet bereikt hebben mogen voor niet meer dan 15 pet deel uitmaken van de werkkrachten Wanneer door ongunstige weorsgesteldheid of door het niet aanwezig zyn van de benoodigde materialen of door een andere oorzaak uit de handelingen des aannemers voortvloeiende de werkzaamheden geheel of gedeeltelyk voor korterea of langeren tyd moeten worden gestaakt tal de aannemer gehouden zyn aan die werklieden welke dientengevolge werkloos zyn ten minste de helft van het loon gerekend over den normalen werktyd van 11 uur per werkdag te vergoeden Indien de aannemer by ongunstig weder de werklieden laat wachten moet dit in een beBchotte loods kunnen geschieden Den aannemer wordt de verplichting opgelegd zyn werklieden werkzaam voor het in dit bestek bedoelde werk niet langer te doen arbeiden dan 11 aren per dag Wordt langer gewerkt dao den maximalen werktyd dan moet voor het overwerk aan den werkman worden betaald voor het Ie uur 10 pet voor het 2e uur 20 pet voor verdere oren 50 pet meer Afwyking van dezen normalen werkdi van 11 uur per dna is aMpen geoorloofd onder Dr C H H Spronck hoogleeraar aan sryks universiteit ta Utrecht en dr A W H Wirtz directeur van s ryksveeartsenyscbool aldaar hebben aan burgemeesters van eenige gemeenten het volgende scbryven gericht De ondergeteedenden hebben de eer u kennis te geven dat zy aan bet einde van het vori e jaar een aanvang hebben gemaakt met de köstelooze bereiding van anti diphtheriach geneesaerum waartoe particuliere bydrageu uit verschillende oorden des lands hun de gelegenheid hadden geopend dat zy voornemens zyn met de bereiding voort te gaan zootang hun daartoe fiuancieele steun zal worden geschonken en dat zy thans in staat zyn dat serum koitetoos beschikbaar te stellen voor zoover de vooraad strekt Zyne Excellentie de minister van biuuenlandsche zaken heeft in dato 27 December 1894 bepaald dat het serom voor die particuliere bydragen door de ondergeteekenden kosteloos te bereiden en te verstrekken enkel verstrekt mag worden aan on en mioTermogenden alsmede aan instellingen van weldadigheid Ingevolge die bspaling richten zy tot u het verzoek hun te willen mededeelen of door u gelegenheid kan worden gegeven dat iu uwe gemeeate kosteloos worde gevestigd een depot waar da SBrnm op voorschrift van Directe SDoorweKverblndlngen met GOIÜA Zomerdlenst 1895 AaBgevaogeD 1 Mei TUd vao Greenwich iOTT l i4 J o U D 1M lï SO i ie 18 43 12 69 11 13 li Ot 11 80 9 41 9 0 1 44 KOTTXRDïLll I il 10 SS 10 39 10 3 10 40 10 19 8 86 10 0 9 6t 10 11 eODDi DEN BAie 7 49 8 90 8 64 9 64 11 168 01 10 06 I8 18 10 16 8 96 10 97 8 81 9 98 10 38 11 46 SOl D A DTKIOHT Otuds 6 46 7 66 8 0 8 81 06 10 1 11 18 4 8 98 3 17 4 16 4 47 6 67 6 6 8 8110 16 O1I W 6 0 6 84 Wwin 6 6 7 081 19 11 88 8 46 3 34 06 6 17 7 18 8 46 10 87 UtaST 6 1 7 88 8 9 8 41 l 9 87 10 61 11 4 1 80 8 08 3 60 4 48 6 99 6 3 7 46 9 0411 G0UUA AM8TEKDAM l Oori 6 40 8 81 10 01 11 18 10 8 81 4 47 6 66 10 16 1 luirtHdu Wp 7 9 10 10 0 IMI 1 0 646 8 U U U 1 UU tt3l M 9 37 10 90 10 60 19 1819 86 1 87 8 36 3 47 4 46 6 17 7 14 Z T U T 49 8 4f 11 09 18 37 4 7 t bgw 7 tt 8 58 11 13 19 46 6 08 Twnb 8 07 9 08 f U 87 18 68 i 6 10 I Ml 9 3710 07 10 48 11 88 12 49 1 08 1 67 4 06 4 17 6 96 6 67 7 44 10 34 10 4 op d ii koftendeB prgs vut te stellen Knlleti de aatoriteiten w l peteD doch het ligt tanie Igk Toor de hand dlit die prgs telkaos wordt gewgzigd naar het i ntal leerlingea dus ieder oogenbUk onwettig kaa worden en voor vernietiging Tatbnar zarzijn De gemeenteraad van Krimpen s d Lek heeft met algemeene itemmen besloïeu een adrea te richten tnt den minïater van justitie ea tef eos een Bdrea aan de Tweede Kamer dar Staten Generaal om te verzoeken dat deze gemeente oiet bg het rechtsgebied van het kaoton Ridderkerk orde ingedeeld maar tot bet rechtigebied van het kanton SchoODhoren moge bljJTen bahooren Uitalag der herstemmingen ter rerkiezing van Leden der ProviDciale Staten in Zaid Holland Leiderdorp Uitgebracht 1748 geldige stemmen Oekozen de heer S baron van Heemstra antirev met 1189 De heer de Ridder lib Terkreeg er 559 Schied m Uitgebracht 1504 van onwaarde 19 stemmen Gekozen de heeren S A Maas lib met 783 en M ran der Laan lib met 52 stemmeD De heeren J Boogeodam en J J G Nolet Terkregan er respectieveiyk 701 en 694 a G rave nhsge Uitgebrachte geldige stemmen 3435 Gekozen de heeren Borret met 1691 en Michiels tbq Verdnynen met 1639 beiden kath De heer Polak Daniels aftredend coBserTatief had er 1499 de heer Jansen liberaal 1364 Zegwaard Uitgebracht 4138 stemmen van opwaarde 12 Gekozen de heeren Bla8Bé lih met 1773 en Van Fisenne kath met 1135 stemmen Verder bekwamen de heeren Van Leanwen a r 428 en Deroksen a r 216 temmen De Rechtbank te Rotterdam heeft gisteren het failliisement uitgesproken Tan Arie Tan Wyk bierhnishouder en koopman alhier recbtercommissaris mr E Feith cnrator mr M M Schim van der Loeff ad Tocaat en procureur alhier Uit den Ha wordt gemeld Door de politie i n op deo BöswijkscbeD weg aangetroffen drie minderjarige meisjes die door een onbekend gebleTen persoon van Rotterdam naar den Haag waren getroond met minder eerbare bedoelingen De meisjes z u naar hare woonplaats teruggeTOerd De briefschrgrer uit de Hofstad schrijft aan de Midd Ct dat bet adries van den Raad van State OTer het kieswet ontwerp nog niet door de Regentes is ontTanged maar dat het adries toch in den Raad selTeu is vastgeateld De nitgebreidheid daarvan en de bijvoeging Tan afzonderiyke adviezen o a van den staadsraad Heemskerk zullen oorzaak z n dat veel tgd noodig is voor bet oversahryren Het advies moet de biyken driven dat de leden Tan den Raad van State in Terschillends groepen ï n verdeeld die wat de hoofdpouten betreft sterk niteenloopen Te Ëdam ia De Purmer is Dinsdag ingebroken by den landman Jb Conijo terwyl de dienstbode alleen thuis was De meid hoorde in een voorTertrek geraas en zag een man bezig een kistje met eenbeitel open te breken waarin goud ziWer en jnweelen geborgen worden 8 a Kinwnktrk f kr Ua t ttnttitm I oltnüiB Chpdto Uiwnkuk MaordiKikt U Door bet raam ontrlnchtte de dief en de meid zag toen nog iemand op het eif Beide personen Terwyderden zich haastig De politie te Ëdam van het gebeurde onderricht is oomiddeliyk haastig per rytoig De Furmer ingereden en het gelakte dnn gemeantaTeldwaohters beide personen aan te houden in de stoomtram Tan Purmerend naar Amsterdam die juist op vertrek stond De burgemeester van Edam heeft hen naar de gevangenis te goedkeuring van de directie De aannemer moet eiken Iiïaterdag aan de directie sobriftefyk doen kennen de namen en voor zoover ze nog niet 20 jaar zyn de leeftydeo der werklieden welke ta aynen koste voor de i itvoering van hec werk werkzaam zyn met vermelding van beroep en juiste opgave van verdiend loon op de over te ep gen werk rapporteu De aannemer zal in geval van niet nakoming dezer bepalingen telkenmale verbeuren een korting van vyf en tvrintig galden af te houden van de eerstvolgende termyns betaling der aanueemsotu Van groot belang is ook de inhoud Tan art 62 van het bestek De uitbetaling der werkloonen moet binnen het eerste halfuur na volbrachten arbeid man TOor man in afgepast geld geschieden op het terrein of ia een der tot bet werk behoorende lokalen Tn verband met g 14 d r Adm Bep wordt den werklieden bet recht van beklag by de directie byzonder gewaarborgd Stukwerk if alleen geoorloofd met sohriftelyke toestemming der directie Met nitzonderiog van zolder vloer kap en schotdelen alsmede architraven znllen geen der timmerwerken machinaal vervaardigd mogen worden Wanneer werklieden van een patroon elders of te Haarlem gevestigd voor of aan dezen bouw werkzaam zyn moet door den aannemer een verklariog van dieu patroon worden overgelegd waaruit blykt dat aan deze werklieden het bovenbedoelde loon is uitbetaald Tn art 66 wordt de aannemer verplicht van het begin van het werk af alle gereedschappen der werklieden tegen brandschade te verzekeren en voorts verplicht bet hem al de opzichters onderbazen werklieden enz niemand uitgezonderd welke op het werk hetzy middellyk hetzij onmiddellyk in dienst zyn gedurende den geheelen dunr van het werk d w z tot den dag waarop het certificaat van oplevering is afgegeven tegen ongelukken te verzekeren by eene naar het oordeel der directie solide Nederlandscbe Levensverzekering Maatschappy Men verzocht ons de aandacht van belanghebbenden te vestigen op de volgende byzonderheden betreffende de opleiding en den dienst by het Reservekader Zoodra in eene gemeente ook waar geen garnizoen is vyf of meer jongelieden wenschen zich voor te bereiden voor het Reservekader is het mogelyk dat zy kosteloos onderricht ontvangen In den wapenhandel Het verzoek daartoe moet worden ingediend by den hoofdofficier voor het Rpservekader Ini tenautkolonel J van Dam van luselt Het belang van ieder die zich by het Reservekader wenscht te verbinden eischt dat by tydig d w z voor hy wordt ingeschreven voor de militie in het bezit is van een der bewyzen B of U die eene verbindtenis mogeiyk maken In Jaunari 1896 worden zy ingeschreven die in 1877 geboren zyn dus dit jaar den leeftyd van 18 jaar bereiken Het bewys B wordt nitgeroikt aao hen die aan het toelatingsexamen hebben voldaan Dit jaar moeten belanghebbeodeo om tot dat examen te worden toegelaten zich vóór 12 Juni hebben aangemeld by den hoofdofBcier voor het Reservekeder Het bezit van bewys B of D verplicht tot niets het maakt slechts te alten tyde het sluiten van eene verbiotenis mogelyk Het is zeer aan te berelen tydig een der bewyzen B of ü te verwerven ten einde zich by het Reservekader te kunnen rerbinden zoodra de omstandigheden dat wenschoiyk maken Die verbintenis toch kan vrystelling verzekeren van den railitiedienst niet alleen aan henn die haar sloot maar bovendien aan één soms zelfa aan twee syner broeders DKDA M S 32 3 44 Verder opent de dienst by het ReserTska ler Terschillende andere belangryke Toordeelen niet alleen van financieelen maar ook van anderen aard 8 61 9 7 10 04 10 11 10 18 10 97 8 06 7 U 4 60 4 67 6 04 I ll 6 90 1 46 1 66 9 09 9 09 9 16 8 69 4 80 9 03 6 31 7 80 8 10 9 10 6 20 6 30 6 37 6 44 60 6 49 9 60 3 60 4 09 0 O D S A 11 60 19 10 7 19 7 69 8 06 8 18 8 9 3 48 19 40 3 99 4 08 4 40 SIM HIAS GOUDA sH ge5 4 87 807 488 80 88 9 461 0 1411 3 18 161 88 9 44 8 68 8 43 4 16 6 17 6 11 7 68 9 88 6 17 6 13 6 42 1 47 6 63 S 8 9 8 10 09 10 19 7 60 8 09 07 FT 9 98 S I 9 36 8 86 8 41 9 4 9 6 33 7 60 6 8 8 11 7 07 8 1 7 80 3 89 Utmlit Vaarden üftdewater Gouda 11 10 10 Voorb 6 64 10 80 1 44 Z Ze lr6 08 10 86 1 18 ZeT l 6 19 10 46 8 09 Gnndi 6 80 7 60 8 13 9 9 6 10 1610 67 18 06 18 46 9 90 3 14 3 86 4 13 4 48 3topt te Blaiaffiilc Kruiiveg eo Nootdorp Leidachendam UTIÏOH T S O B D A 10 11 84 12 0 3 10 3 68 4 43 6 36 10 23 11 61 4 16 6 63 10 81 4 84 9 34 10 44 18 97 1 92 3 48 4 37 90 7 0 AH8TEXDA U O O U D A 8 in 8 49 11 6 8 7 46 16 9 04 AKitwdaa Wp 60 Swda IJO 11 8 40 4 9 10 14 19 1 IM 80 de geneeakoadigeD door een apofcheker kaI wordeu veratrekt 1 Bg zolke regeliag zoo echter ODmisbftar xyn de Toorwaarde dat op elk zoodanig voorschrift van een geneeskandige eene verklaring van uwentwege voorkomt dat de persoon of de peraonen ten behoeve vau wie het voorschrift is gedaan on of minvermogend zgn Mocht door n goedgevonden worden dat uit het eventueel in nwe gemeente ta vestigen depot tevens verstrekking zal plaats hebben ten behoeve van lijders aan diphtheric in nabnrige gemeenten op voorwaarde dat de voorschriften daartoe zju voorzien van vorepbodoelde verklaring vanwege den betrokken burgemeester dan zou daardoor het algemeen belang zeer gebaat kannen worden en het sanitair belang uwer gemeente bg die bestriding van diphtheric in hare nabgheid bgtonder worden gediend Het zon den ondergeteekenden hoogst aanganaam zgn loodra mogelgk een gunstig antwoord op hnn verzoek te mogen ontvangen 2 et de verzending van vroege aardappelen mutsjes van Enkhuizen naar elders is reeds een begin gemaakt Nog geen jaar is zooveel bouwland met vroege aardappelen bepoot geworden als thans De vele vraag voür het buitenland vooral voor Dttitschland en Engeland maakt deze bovendien vrg winstgevend zoodat men zich er meer en meer op gaat toeleggen Ben zg chocoladefabrikant Eönig te Flanen bg Dresden is veroordeeld wegens vervalaching van levensmiddelen tot f 360 boete omdat hg onder den naam van chocolade c een mengsel had in den handel gebracht dat bg onderzoek bleek te bestaan uit 20 pCt cacao maar verder dierlgk vet tarwemeel kokosboter Ignolie zwartsel schalen van haselnoteo au Engelsoh rood Een brutale inbraak heeft in den nacht van Maandag op Dinsdag plaats gevonden in peroeal 19 Verlengde Vondelstraat NieuworAmstel bij Arasterdam eene villa aan het einde der straat aan din achterkant toegang gevende tot het Vondelpark en bewoond door den heer Bern J M de Bont De bewoner en zgn gezin bevonden zich tgdalijk te Baarn en de vrouw des huizes was Maandag nog over geweest en had alles in de baste orde bevonden doch toen men gisteren weder in het huis kwam vond men daar eene verwoesting die genoeg deed blgken dat ongenoode gasten zich tot het hnis toegang hadden verschaft De Nienwer Amstelsche politie terstond gewaarschuwd stelde onder leiding van haren commissaris een onderzoek in en het volgende is gebleken De dieven zgn uit het Vondelpark den achter het huis gelegen tuin in gekomen Zg kwamen toen aan een achterdeur die van buiten gzeren lofwerk heeft voor een ruitje Dit lofwerk is met geweld naar do tuinzgde verbogen waarna men de rnit kou inslaan en daardoor den arm stekende de aan de binnenzgde zich bevindende knip kon wegschuiven en den sleutel grgpen die in het slot zat Met dien steutel die aan de buitenzüde der deor werd gevonden heeft men de deur geopend Eenmaal binnen hebben de dieven danig huis gebonden Zg hebben een bgl uit htt turfhok gehaald en daarmede o a een antieke kast de heer De Bont bezit een rflke verzameling oudheden deerlgk gehavend en ook ander meubilair beschadigd San aantal kasten in de eoikamer en op de boven gelegen verdieping zgn opengebroken ook de schrgftafel van den heer des huizes is met geweld geforceerd Er worden verscheidene voorwerpen van waarde gemist doch wat is tot heden niet op te geven Dat een en ander den dieven nogal moeiteheeft gegeven blgkt wel daaruit dat op verschillende plaatsen ook reeds aan de achterdeur bloedsporen zgn gevonden waaruit besloten mag worden dat zg zich hebben verwond Dit blgkt te meer uit het feit dat men afgescbenrde stukken linnengoed heeft gevonden de dieven hebben zich met dit linnen zekerde wonden die zg zich bg de inbraak toebrachten verbonden Io het pad bg hetachterhek aan het Vondelpark waren duideigkvoetsporen in de richting naar de stad zichtbaar D Nienwer Amstelsche politie is drukin de weer oro de dieven op bet spoor tekomen De heer De Bont was door verzekering tegen schade van inbraak en diefstalgedekt Hbl c De verslagen van de Commissie van Toezicht op de Landverhuizing ih de St Ct van heden gepubliceerd wgzeu op een aanmerkelgk terut val van het aantal emigranten naar M Amerika Voor Amsterdam bedroeg het geheela aantal in 94 slechts 1651 tegen 3518 in hetvorige Ook in Rotterdam liep het cgfer tot ver benaden de helft terug en dat zegt iets meer omdat deze haven het eigenlgke doorgangsstation TOor dg emigratie ii In 1893 vertrokken van daaruit nog ruim 3500 emigTanten en in 94 slechts 13U0 Vervolgens s aiin Vlissingen Harlingen en Dordt achtereenvolgens op het cgfer van 314 41 en 0 Onder het gezamenlgk getal emigranten dat in 94 onze havens verliet naar N Amerika telt men 1146 Nederlanders naar herkomst over de provinciën verdeeld als volgt Groningen 84 Friesland 112 Drente 4 Overiisel 9 Gelderland 50 Utrecht 6 NoordHolland 188 Zuid Holland 57 Zeeland 41 NoordBrabant 22 en en Limburg 4 De aDord Ct meldt dat door den vroegeren dISrsten ambtenaar ter secretarie te Sliedrecht Van der Salm inderdaad verzet is aangeteekend tegen de verwgzing van zgne zaak naar de openbare tereehtzittiag van de arrondissements rechtbank te Dordrecut Door de rechtbank te Almeloo is gisteren behandeld de zaak van F M Plas beschuldigd op Zondag 29 April te Enachede te hebben vermoord zekeren A J ter Riet Dit de verhooren bleek dat de beschuldigde waarschgnlyk door deo vermoorde was aangevallen De officier van justitie eiachte eene gevangenisstraf van 5 jaar De twee mannen die dezer dagen in een onbewoond huis aan het Voorhout te s Gravenhage werden aangetrolTeo zgn Duitsohers en het blgkt oit van Duitachland ontvangen faericht n dat zg twee zeer gevaarlgke inbrekers zijn die daar te hnde verscheidene zware tuchthoisatraffen hebben ondergaan Het tweetal is overgebracht naar de cel Op de hoogvlakte La Mecqne bg Algiers is tgdeus een nachtelgken oefening een ernstig ongeluk gebeurd Twee eakadrons jagers stieten in vollen galop op elkander Een onontwarbaar gedrang onstond en 15 man werden min of of meer zwaar gewond Twee paarden werden gedood In de Vesuvius komt evenals dit in het vorige jaar het geval was toen dit samenviel met de aardbeviogen in Japan Turkge en Calabrië meer working Dikke kolommen rook vuur en lave komen uit de monding van den krater bet welk een zeer schoon gezicht biedt des avonds en s nachts Een nieuwe kegel van 70 voet heeft zich op den top van de krater gevormd In de gemeente Winkel heeft zich vermoeIgk een geval van hondsdolheid voorgedaan Het gedoode dier is op advies ter onderzoek opgestuurd naar de Rgks veeartsdngschool te Utrecht een man en twee honden werden door het beest geheten De man wiens wonden nitgehrand zgn zal vermoedelgk naar de inrichting van Pasteur vertrekken Aangezien er verleden Zondagavond te Smilde een openbare voorstelling werd gegeven door een zoogenaamde berenleider gevolgd door een bal zoo heeft de kerkeraad der Ned herv gemeente te dier plaatse gemeend een adrea te moeten richten tot de burgemeester verzoekende in het vervolg geen toestemming meer te geven tot zoodanige openbare vermakelgkbeden op Zondag daar veele gemeenteleden ten zeerste bedroeft zgn over zulk een ontheiliging van den christenlgke rustdag De Servische bladen brengen kolommenlange berichten over de daden der Beidukker benden Volgens du Odjek zijn tien nieuwe benden gevormd die vooral in bet district Uziza ongehinderd ploderen en moorden In den loop der vorigen week zijn vgf burgemeesters veruioonl Baltealandsch Overzicht By de gisteren te Derby gehouden wedrennea heeft Lord Rosebery s renner Sir Visto de overwinning behaald Voor den minister president is althans de zegepraal van zyn renpaard eene sohadeloonstetling voor de teleurstellingen welke hy gedurende de laatste weken in de staatkunde heeft ondervonden Nog steeds blyven te Londen de geruchten aanhouden dat reeds in Juni de ontbinding van het Parlement kan worden Terwacht De Daily News spreekt echter opnieuw deze praatjes ten stelligste tegen en verklaart dat Lord Bosebery nog aan geen Parlementsontbiodiog denkt Men dient derhaWe af te wachten welke van beide partyen gelyk zal hebben Voorloopig dient Lord Rosehery zich teTruden te stellen met de aanneming Tan Sir William Harcourts begrooting zoowel door het Lagerhuis als door het Hoogerhuis ÜTor eenige dagen gaan nu de afgevaardigden met de Pinkstervacantia uiteen Zoodra het Parlement in het begin van Joni weer byeenkomt zal men wel meer vernemen over Lord Kosebery s plannen want in eik geval wordt nog in dazen zomer voor bet einde der zitting eene beslissing oTer den aanhangigen stryd tnsschen de liberalen en de Paris Terwacht De Fransche begrootingacommissie heeft den republikein Goodes Berry tot baren rapportenr gekozen met 19 stemmen tegen 12 uitgebracht op den radicaal Donmer ontwerper Tan een wetsontwerp Jot belasting vao bet inkomen De Par sche iTempsc pryst de kalmte waarmede de begrootingacommissie en de premier met elkaar tot roorloopige oTereenstemming zijn geraakt Erenwel meer dan pogingen om het budget zonder nieuwe belastingen slaiteud te maken heeft Ribot niet toege d PU het blad acht het niet waarschyaiyk dat hy heet Teel te bezuinigen z l Tinden Daarom betreurt het dat de commissie maar niet dadeiyk zelf aan bet werk g aan is want nu wordt hst begrootingswerk reeds by den aaoTang Tertraagd en het talmen met het budget Toor 1895 heeft ons Tier Toorloopige twaalfden bezorgd Het suhocomité der Oostenrykache Rgksraadoommissie hiald Maandag eene vei adering waarby de minister president Windisobgratz en de minister van binoenlandsche zaken markies Von Baquechem tegenwoordig waren om te beraadslagen over de boofdiynen van het wetsontwerp dat de regaering tot uitbreiding van het kiesrecht zal indienen De commissie zelve zou beden byeenkomen maar haar vergadering ts tot na Pinksteren verdaagd Zou er weer eeu kink in den kabel zyn gekomen Men begon anders al te hopen dat de oplossing der groote questie eindetyk toch een beetje zon vorderen Van officieele zgde zal men dna ook wel niet lóor de volgeode week mat deo inhoud van het ontwerp in kennis worden gesteld De Weener bladen geven wel korte mededeelingen maai tiierop valt niet te betrouwen De Hongaarsohe Kabinetsraad heeft bepaald dat den len October de burgerlyke stand zgn werkzaamheid zal lieginoen Op denzelfden dag wordt bet burgerlgk huwelgk ingevoerd De Servische financiën zgn wanhopig Terward £ n velerlei plannen worden beraamd om aan dien ongunstigen toestand een einde te maken Daaronder behoort ook een uigebreid conversieplan der Servische leening Hiertegen meent de Servische gezant ie Londen de oud minister Tan financiën Myatowitsch in de bladen te Belgrado ernstig te moeten waanchowen Het zon een politieke zelfmoord zgn zi t de gezant als de rente der schuld Tcrminderd werd onder goedvinden der schuld eiichers Uet vertrouwen vnn de Ëuropeesahe geldmarkt dat Sdrvië nog zoo menigmaal zal baboeTen zon ar TOor altoos door geschokt worden De fiuancieele commiasie oit de Skoepschioa zal weldn over de Toornemens van da Servisehe regeering kunnen oordeelen Of de Raad van Mgatowitsoh zat worden opgevolgd Mogelyk wel te meer daar de Duitscbe regeering voornemsna ia krachtig op te treden aU de belangen der Duitscbe houders van Servische schuldbrinven worden te kort gedaan Walter Qaiuton Gresham de overleden staats secretaria voor Buiteniandsche Zaken der Vereenigde Staten was in 1833 te Laneiville in den staat Indiana geboren en vestigde zich in 1853 als advocaat Zn 1860 in het Parlement van Indiana verkozen nam hg kort daarna ala luitenant deel aan den hnrgeroorïog in 1863 bad bg bet tot brigade generaal gebracht en toen hg by Atlanta zwaar gewond was en ongeschikt voor verderen dienst werd hem de rang Tan generaat majoor toegekend Na den oorlog bekleedde hg rechterlgke betrekkingen President Arthur ontbood hem in 1882 naar Washington waar hg postmastergeneral werd na Folgers dood in 1884 nam hy het secretariaat der Schatkist over Tervolgens was hy tot 1893 lid van het Bondsgerechtshof Hg had zich intusschen van de repubtikeinsche party gebeel afgescheiden na de jongste presidentsverkiezing viel hem het ambt van seO retarit voor Boitenlan ische Zaken ten deel Zgn bestuur wordt geroemd ofschoon hg niit veel belangryks tot stand gebracht beeft Debs de leider Tan de groote spoorwegstrike in Amerika was in hooger beroep gakomen ran het Tonnis waarbij hy tot zes maanden gevangen isatraf was veroordeeld wegens belemmering Tan het spoorwegrerkeer Het Opperste Gertichtahof heelt zgn hooger beroep rerworpen zoodat Debs die tegen horgstelliag op vrge voeten was gelaten zal moeten zitten HARKTBBBICHTEN Gouda 30 Mei 189S Be aaahoudend willige Btemming voor granen aao de hoofdmarktea desd zich ook hier golden Ër ging achter op de verhoogde prgzan weinig om daar alleen roor dadel ke bahoefle gekocht werd Tanve Zeeuwsohe Q S6 ƒ 6 40 Minders dito ƒ B 80 tk 6 Afwykende B f 6 B0 Polder B i B 76 Hogga ZesQwache 4 40 4 80 Polder 4 4 35 Baitenlandsohe per 70 k 4 40 k 4 7B Gerst Winter 8 86 ƒ 8 76 Zomer ƒ 3 ü 8 50 Cbevallier 4 B0 i f B BO Haver per heot 2 50 ƒ 8 86 per loO kilo Ü BO a e 26 Hanoepsaad luUadsob 8 60 jt 8 75 BuiUnlandwhs 6 60 i 6 76 Eanariataad ƒ 8 60 IJ 9 60 Koolsaad ƒ 6 60 l 7 76 Erwten Kookarwten ƒ l f Niet kokende i ƒ Bnitanlandioha voererwten per 80 Kilo 6 80 Jl 6 60 Boonen Bruice boonen jk ƒ Witte boonen ƒ i f Duireaboonen i ƒ PaardsDhooDsa Mais pet 100 Kilo Bont Amerikaansohs 6 70 l 6 80 Cinquantlne 7 i 7 38 t Vbuubjct Helkvsa goede aanvoer handel an priiten matig Vette varkens goeds aanvoer handel matig 14 Ifl ot per half KG Biggen voor Engeland rad aanvoer handel flaow 18 14 ot per half KQ Magere biggen goede aanvoer handel flauw 0 S5 i ƒ 0 66 per w ek Vette Bohapen weinig aanvoer handal ntioder Weilaumerao goede aanvoer handel vlag ƒ 6 14 Nuchtere kalveren gosda aanvoer handel seer vlug 6 i r 10 Pokkalvaren 11 4 17 Aangevoerd 164 partigen kaas Handal vry wal Ie qual ƒ 88 i ƒ 86 Se ual ƒ 19 4 ƒ 81 Zwaardere hoogar in prfjs NoordHollaadtohe ƒ 80 i ƒ 84 Boter goede aanvoer handsl vrij wsl Goeboter ƒ 1 10 4 ƒ 1 16 Weihoter ƒ 0 80 ƒ 0 80 p Kilo PARAPLÜISS A van OS Az Kleiweg E 73 73 Goud Beurs vau Amsterdam 89 MEI lotkowi y 1007 Vor krs 94V lOOVi lOOi i 108 881 88 88i ♦ Vis TVs 8V4 97 IO6V4 Vu 901 861 Vs US 88 48 100 881 88V1 108V 648 108 6 101 807 189Vi 7IV4 108 108 150 97V 76 84 HO 98 188 V 188 105 Vv TV 98V 64 88 Vi 101 T l KiDBRUHD Gert Nad W S Si t dito dito dito 8 dito dito dito 8V tioHOiB Ohl Goudl 1881 68 4 TA Lii Iniohrgving 1868 81 5 Üosmni Obl ia papier 1868 5 dito in silver 1868 6 PoBTuoiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 RuauJib Ubl Oost Sa Seria fi dito Gaoons 1889 4 ditQhyBothB lSS 4 dito bijHopa 1889 90 4 dito in goud teaa 1888 6 dito dito dito 1884 5 SfiHJB Parpel sohuld 1181 4 TuiKW Gepr GoQV laan 1890 4 Geo leaning serie D Geo leening serie U ilvicAva IlBP Beo v obl 1898 6 Mbxioo Obl Buit Sok 1890 6 Vbhbzubli Obl 4 oabap 1881 A UBTBKDAJI ObUgatianl861 8Va KoTTBaDUf Stad leen 1866 S Nbd N Afr HandelsT aand A vDdsb Tab Hü Certifioatan DuuMaatBchappiJ dito A nih Hypotheakb pandbr 4 Oult My der Vorstanl aand b Gr Hysotheekb paudbr 4 Kaderlandsohe bank aaad Ked Uandalmaatsoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheakb pandbr 4 Utr Hypotheakb dito 4 OoiTBNB OoBt Hong baak aaad HosL Hypotheekbank pandb 4 1 A UKRUA Eouit hypoth pandb 6 Maxw L G Pr Lien oert 6 N bo HolLU Spoorw Uij aaad Mij tot Expl V St Spw aand Kad Ind Bpoorwagm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 6 lT B apoorwl 1887 89 A Kobl 8 ♦ Zuid lul SpwBB 1 H ohl B PoLBN WarBobau Weanen aand 4 D8L Gr £ uBB Bpw Mij aaad 6 Baltiiohe dito aaad 981 Vil los 140 184 14 108 67 98V T 107 8 t lOJVi 40 5 Vl IB M 1 81 10 lOT l 108 1081 U l 128I ï sy V Putowa dito aand k Iwang Domhr dtto aand 6 Karak Ch Azow Sp kaB aaQd 6 Losowo Sawast Bp Mij oblig 5 Orel Vitebsk dito oblig 6 Zatd Weat dito aand 8 dito dito oblig 4 i iV 1071 A MBBiKA CaQt Pao Sp Mij obl I Ghio Ie North W pr 0 t aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Denvar k Bio Gr Bpm oert T a Illinois Central obl in goud 4 LouÏBV fc NashvilleOert v aand Mexico N Spw M lehyp o 6 Miss Kansas r 4 pot praf aand N Tork Ontario b West aaod dito Paans Ohio oblig 6 Or on Galif la hyp in goud 6 St Paal Mian It Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 6 GiHjLBi Can 8outh Gart v aaad Vbm C Baliw fc Nav la h d o O Amsterd Omnibus Mjj aand Bottard Tramweg Maati aaod Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Kotterdam aand S Bblou Stad AntwerpeulSe SVi Stad BrusBol 1886 SV HoMO Tbeisb Kegullr Gesellscb 4 Oostbsr StaatsleoDiBg 1860 6 K K Oost B Gr 1880 8 Bpakjk Stad Madrid 8 1868 Var KBD fiec Hyp Spobl oert BurcerlUken Stand GEBOREN 26 Mei G rard ouders J Schelling en K de Hoog 28 Roelof Nicolue oDclers K Akkeroan en J W nn den Eng Alida ondera C Verkerk en T IJi