Goudsche Courant, zaterdag 1 juni 1895

No 6673 Zaterdag 1 Jufii 1805 34ste Jaargang XIo aaa To a rg er GELD LOTEUIJ wmm comNT Viieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgare dezer Courant geschiedt da gelijk met iiitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Hommers VIJF CENTEN ADVERT ENTIEN worden geplaatst rau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekepd naar plaateruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd wlitgn Jaannetlt Henriette Francoi e ondan L C J de aroot en M J Zoidweg 29 Pialernella Emmerentia oudiin V da Kaiser en D van Galen Maria oudersB Agten en Q F d Brogn 30 Margaretha Cbristina onder D Stigter en M Oom GEHUWD 29 Mei M M Heerlten en H J Koelman J Overkamp en M M Brngiteu S £ Dortland en P C Zorg S Btoinili en M E Peelers H Scboemaker en A Treel W Hommelj en J M A na Leeawen fleeuwUk GEBOREN i Adriana onder M Scbouten an L ran O OVERLEDEN M de Jong 4 maanden 348 Staats loterij Be Klaiie Trakkiag aa Doaderdai SO Mei 18116 No 11379 tn 18766 ieder lOTO No 8101 66 2 7878 eo 19571 ieder ƒ 400 No 4S04 8848 7184 18878 14384 ea 189SS ieder 800 No 8177 8491 7498 11886 14806 18846 18197 en 19062 ieder 100 Frijzea t d 70 7 2469 4766 7846 10211 18491 16088 18761 888 8B68 4814 7862 10327 18493 16138 18763 894 8681 4848 7877 10401 136 8 16177 18964 897 1784 4878 7981 10676 18727 16219 19084 416 1741 6830 7998 10768 18766 16821 19017 44 8907 6382 8008 10868 13768 16279 19101 894 8984 6416 976 3088 6487 1047 8186 6486 1072 8807 6107 1088 3861 6160 1147 3264 6364 1806 8886 1 887 8066 109fl6 18769 16287 19161 8100 1006t 13766 16898 19101 8166 10979 18867 16468 19270 8887 11043 4076 16676 19308 8896 11666 14286 16689 19380 8304 11076 14294 I67S7 19343 8361 11286 14316 16886 19464 1818 8846 6866 8872 11367 14861 16893 19628 1466 3618 6875 8877 11887 14B11 16960 1 IS46 1509 8646 6490 8404 12417 14688 17078 19748 1664 8611 6498 8144 12490 14661 17166 19880 1178 8641 El 8689 12491 14882 17266 19889 1699 3847 6637 8638 18607 14976 17291 199S6 1760 384L 6666 1884 8989 6689 1868 4067 6697 1989 4083 6769 8968 12657 16161 17380 20011 9687 12741 16190 17666 200 2 9880 12791 16266 17877 20086 9486 12839 U804 17918 20203 8088 4098 6878 9441 12924 16868 17933 20314 8106 4280 6878 9637 13076 16380 18061 20387 8113 4817 6899 9636 13180 16398 18187 20361 2141 4883 6912 9801 13168 16412 8286 80447 8161 4364 7108 9847 18176 16486 18467 20669 8168 4866 7807 9866 18206 1S460 18498 20l 2a 8803 4881 7843 9979 1 849 16662 1 647 Ii0968 8848 48 4 7600 9996 18330 16689 18714 8488 2869 4447 7640 1O08U 18406 16U41 18740 8661 8318 4516 780210116 18470 ADVERTENTIËN TANDARTS E CASSUTO Cl o V A zal 2 3 en 4 Juni a s ii ÏE Cl BAD BEITTHEIM Seixoen van 9 Juni Zwavelbronnen Zwavel Slgk en MoorBaden Doacfaea Stoat eu Regen Baden warm en koud Stoombaden Electriciteit Massage Toegepaet by Rhenmatiek Jicbt en bare gevolgen Verlammingen Long en OnderiyfsCatarrhen Huidziekten De boaohrgke omgeving van bet Bad de TeririBscheade en opvrekkende locbt maken Bad Bentheim tot een der uitstekeodate Lucbtheratellingsoorden Influenza ProspeciuBsen betreffende de Kurinricbtingen en Woningsaan gelegen heden verzendt bet vorsteiyk Bentheimache Ijadbestuur Dr in oaa STROTH Wati JiiSr ï± r kil2 i tadn aur Vat J te I d buneiiB IMer Pii Ex iller mt M a n eirt 1 x de laub TeaAMtai k aaaÉi lf lkaka a M r Ad Hdtv t Oe la Te Gonda bj A WOLPl Markt A U4b en DE LAAT an VAN SON apotheker Markt Oouda SaalrarKlrak faa A BaixKUiN k Zoo jjAiliir PiWxHfcr Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitapattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBKWARI G Hollandsehe uitgave met 27 aib Pr 2 golden Ieder die aan de veraohrikkeljke gevolgen van deae ondeugd Ijdt moet bat lezen de oprechte leermg die het geeft redt iaarljjka duizend van een zekeren dood Te verkrSgen bfl hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bednuj ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVEIISMAGAZUN onder Redactie der beste Kaih Letterknndigen Maandelijks verschenen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Boman Novellen ilUtorUehe Verhalen Poèxie Allerlei JBaadêelë Logogrle JBeftu en en voor den zeer lagen prgs van 6S CMNT per 3 maanden franco per posi 80 ce Goedkoopste maandschrift valr Nederland P STOKVIS WATERREUB PikXUJ S ÜITGÏVBB S BOSCH Frinteips T E PARIJ S Zenden gratis an franco de generale geïllustreerde catalogus in de tiollandsche en fransche talen bevattende de nieuwste modes voor het Zomerseizoen togen gerrankeerde aanvrage gericht aan I JULES JtLUZOT i C PARIS De stalen der nieuwste modeatoffen in oorraad bij iHpplntempa worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Verzendingen naar all Landen derWereld D catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Correspondentie In alle talen 6000 Stuks uit de falliete mftian eener der eerste buitenlandsche fabrieken over genomene zoogenaamde Leger Paarden Dekens moüten egeu den Bpotpnja van fl 2 75 pitr Btuk wordeu mtverkooht Dezfl dikke onslijtbare dekens zijn zoo warm als eeN pels ca 140X190 om groot dus het gfheele paard bedekkend met wol opgenaaid en 3 breede Btreopen voorta een kleine pnrti wittewoUene Slaap Dekens groot 140X190 era wegens zeer kleine slechts door vaklui bemerkbare fouten m het weerBel aangeboden ad fl 3 50 per stuk KoBten anders het diibbüle a Duldel k ReichreTiin bestelltilden wonlcn MM lanr de Tctrrud Irekf teBen loeiendliiR r n het bedraiT of onder remliouil prui it ull jevoerd B Hurwltz Maastrloht Groota S aat Si Zeer Nette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRIi KMA m u UITTREKSEL van het Trekkingsplau De hoofdprya bedraagt in bet gelukkigst geval event 500 000 MABK Ueipecificterd zgn de pryzea als volgt 115 000 ORIGINEELE LOTEN 57 700 Prijzen Uil Meer dan de helft van atlo loten moet dua met ma prija uitkomen I De hoofdprye bedraagt in het gelukkigate gefal event 300 000 Mark Oe trekking der prguo vindt volgeai fooistaand trekkiags plan plaats t Alle 57 700 pryzen worden in 7 spoedig op elkaar volgende afdeetingen uitgeloot eu dadelyk contant uitbetaald 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 60 000 40 000 20 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 0 M Het officieele trekkingsplan dat gratia by ieder toegetonden lot gevoegd wordt bevat een nauwkeurige opgave van alle in elke afdeeting uitteloten prijzen even als ook het bedrag dat men moet toezenden voor de loten van elke afdeeling a it 1 h i De prijs voor de origineele loten wordt door de regeering vastgesteld en bedraagt voor de eerste trekkingsafdeeliog Ncfl 3 60 voor heele orgineele loten Ncfl l SO voor halve origineele loten Nofl 90 voor Icwart origineele loten 31 a56 a 106 a 231 a 812 a 1415 a 20 i 100 i 32 54893 a 100 98 etc Alle 57 700 Prijien bedragen tezamen 11 348 793 MIt Tegen toezending van het bedrag in Hollandscbe baaknoten postzegels of ook per postwissel worden de origioeele loten met het ofücieele trekkingsplan direct toegeEonden Mooht het trekkingsplan niet naar wensch zqn dan worden de loten voor het begin der trekking gaarne weder teruggenomen en het daarvoor toegezonden bedrag weder geretourneerd V q kunnen dit te eerder doeu daar wij overtuigd zyn dat iedereen de voordeelige en veel kans gevende indeeling van bet trekkingsplan zal erkennen Otlicieele trekkingslijsten worden dadelgk na iedere trekking toegezonden Om alle orders te kunnen uitvoeren verzoeken wy deze dadelyk te zenden in elk geva vóór den 13 JUI I a s op welken dag de trekkingen beginnen Hoofd Loterij Bureau ISENTHAL Co HAMBVR P S Do Hamburger Geld Loterij bestaat reeds langer dau 100 laar en heeft tweemaal per jaar plaats Onze Firraa ia en der oudste Hoofd Loterij Bureaux Wij waren reeds dikw ls iu de golegenbeid grooio Hoofdprijzen ook naar Nederland te zenden lu de laaUtd 7 jaar hadden wij htt bijzondere genoegen aan onze klanten de volgende boofdprgzau te kunnen uit M 800 000 op No 61088 gelrokken 11 6 1891 200 000 32819 4 11 1887 200 000 28963 28 10 1891 200 000 66878 26 4 1896 100 000 61038 29 4 1889 lOO fOO 66316 11 11 1898 76 000 23366 2 4 1890 M 76 0 00 op No 12106 getrokken 12 10 1B98 76 000 66810 8 10 1890 60 000 467Si n 24 10 1890 56 000 46613 12 1 1888 6R 0OO 82468 11 1 1894 60 000 66169 13 121888 50 000 79478 6 1 1898 en vorder voracheidene prijzen a M 80 000 15 000 10 000 5000 3000 8000 etc Bu eiiiiij fraK tlicni nr giant Fimiliita mil iclarfi Iroumn ujiigllct S Patent H Stollen I tü t Warnung Der grOHne Erfolff hip un era I atent H HtoUett trrungêit hat AntëU zu fari lohleaonen wertMosen Nacfuthmuitgtm geéabtn Mui kaafe dattor unier titet scfiarfen H Stolleji irnt ton UM tilrocl etfer in lolchtui eiionh ndlungen In atntn unier Plaket wit nebenttefimi auiiehëngt lit SZ PreiHligtmi uitd Zeugnisëfi iraVa iwtf frvico 4 pCt PAïTDBIlIEVEir VAN DE Pester Vaterlandischer Erster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Pand brieven zijn nominaal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien van halQaorlijksofae Coupons per 1 Maart en 1 September en aflosbaar a pari door middel van halQaarljjksche uitloting Qe Goupona zijn thans ep ook in de toekomst vrij van belasting volgens de Wet van 1869 Art 80 S lO zü zijn evenals do Uitgelote Pandbrieven betaalbaar to Budapest Weenen en te Amsterdam ten Kantore van ondergeteekenden tot den koers van den dag Volgens de wet van 1876 ia op de gezamenlü Forpande hypotheken prioriteit der houders vaa Pandbrieven ingeachreveu waardoor hun het recht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eerite plaau is gewaarborgd Ue oodergeteekenden verwijzendo naar han Prospectus van 19 Januari 1 1 en het Jaarverslag der Instelling over 1894 berichten dat zy voortgaan met den Verkoop der 4 pC t Pandbrieven van de Pester Vateriftndisoher Ersler Sparcassa Verein tot den koers van den dag WERTHEIM GOMPERTZ AM3TBIIDAM Mei 1895 ictoriarvater uifde VictoriaJBron fe Ober a finsfein fyüna Tafeldrank Yanh£ ninklykef uis der fedeHanden J BINNENLAND GOUDA 31 Mei 1895 Op verlangen van den miaister vanBinnenlandeche Zaken mr S van Bonten heeft de gemeenteraad ran Alfen a d Byn het schoolgeld aan de openbare scholen gebracht op den koetenden prgs en het bepaald op f 1 40 per maand dos f 16 80 ajaars voor allen gelgkel k alleen met vermindering tot de helft Toor minvermogenden Aao een evenredig schoolgeld schynt men aiet te hebben gedacht In tegenspraak met het bericht uit s GraTenhage dat de regeering zou besloten hebbentot het zenden van oorlogsschepen naar dekust van Marokko vernemen wg dat een besloit van dien aard door de regeering tot nogtoe niet genomen is N K Ot W vernemen dat Gedepateetde Staten van ZaidoHollaod vooruement sgn in navolging Tan het r k iu de bestekken der aanbesteding Tan proiinciale werken eene voorvaarde op te nemen omtrent een mawmam werktyd De vraag of ook een minimniiloon zal worden voorgeschreven is voorshands blgven rusten Sedert 14 Mei jj wordb te Amsterdem vermist een aangeteekende brief verzonden van s Gravenhage door het departement van Koloniën aan het adres van de heereo Merrem en La Porte te Amsterdam inhoadende een wissel groot t 12 900 getrokken door de Sacksischo Maschinfabrik aan eigen order geaccepteerd op IS Mei jl door den minister van koloniën op 20 dagen zicht en één wissel groot i 6240 gatrokken door Van der Zijp en Cbarlier te üöln Dentz aan order van Merrem en La Porte geaccepteerd op 13 Mei door den minister voornoemd eveneens op 20 dagen zicht Ter voorkoming van diacooteering opvalsche handteekening worden de handelshaizen hierop attent gemaakt Een rflke boer uit Scharren Fr werd eergisteren ia v n eigen fraai rytnig gevankeiyk te Heerenveen binnengebracht Dinsdagavond had hy in een herberg te Scharsterburg ruzie gekregen met zyn zwager ook een welgesteld veehouder en dezen met een scherp voorwerp Treeseiyk aan het hoofd en hals verwond In verhoor voor den rechtercommissaris gaf deze laat tot zigoe gevangenhouding Misbruik van liet Zxeedach 8t ffQij vergist u Ik verkeerde in de meeuing dat gij my voldoende kendet om te weten dat ik niet in staat zon zijn eone onedele daad te bedrijven Ik vergiste mij en gij ontvingt de verlangde verklaring o ofaoon ik de inmenging uwer moeder in deze zaak als ongepast en onkiessh oordeelde ffQij hebt haar dunkt mij ook op tamelijk scherpe wijze terecht gezet Zij had toch recht van bare lohoondoohter de behooriijke achting Ie vorderen De achting die zij het rnoht heeft van mij te nsohen zal ik haar altijd bewijzen maar nimmer kan noch zal ik toegeven dat zij het minste rooht hee zioh tot reohter over mijne daden te stellen of zich op eenigerlei wijze te mengen in zaken die u en mij aangaan Ik erken allten mijn man als dengene wien ik voor mijn gedrag rekenaohap verschuldigd ben Ik vrees intusschen dat wanneer ik nwo woorden in ernst opnam nwe trotschheid lioh ook verzetten zonde wanneer ik mij in uwe daden mengde Gij zijt niet gesobapen Alma om iemand anders dan u zelve als uw rechter te erkennen Gij z t te zelfstandig om n in de nederige rol van eene huisvrouw te kunnen schikken KogmaaU vergist gij a Ik ben trotsoh dat ia sterken draak ie niet vreemd aan dit familiedrama Een boerenzoon en een boerenknecht nit de gemeente DoorDspgk dezer dagen te Elburg zgnde gingen eene weddenschap aan wie van hen de meeste borrels kon verorberen Zg brachten het tot twintig doch waren niet in staat huiswaarts te keeren en zyn dan ook aan den weg neergevallen waar zg des morgens door personen die naar het laud gingen om te melken meer dood dan levend gevonden werden Onbevoegd uitoefenen der heelkunde Voor de arrondissementsrechtbank te Haarlem stond gisteren in appèl terecht Jacob Hollander wonende te Atosterdam en volgens zjjn opgave pedicure van beroep Op 6 April had de kantonrechter te Zaandam hem vrygesproken van de hem ten lasta gelegde overtreding het onbevoegd uitoefenen der heelkunde Op de markt te Zaandam toch had hy op 3 Jan jl een wrat weggenomen van de hand van Hendrik de Boer die daarby van de pgn bgna waa flauw gevallen en had gebloed De kantonrechter oordeelde een wrat een overtolligbn uitwas eo sprak daarom Hollander vry Dr Byieveld door de rechtbank als getnige gehoord oordeelde een wrat een ziekeiyke maskeering van de opperhnid en alleen een ge neesheer bevoegd die weg te nemen Hollander gaf dat niet toe Ha had tal Tan officieren van justitie rechters geneesheeren ja zelf den inspecteur over geneeskundig staatstoezicht dr Lubach geholpen likdoorns eo wratten waren precies dezelfde dingen hy oefende yn beroep reeds 24 jaar uit en nog nooit was hem daarop eenige aanmerking gemaakt niet alleen doch in alte andere provinciën werd het zelfs toegestaan ja te Leiden had hij al wel vyftig studenten geholpen De wereldbekende zwanonbnlsem dieu hy alvorens de wratten weg te wrgven er op smeerde waa zeer onschuldig Hg bestond nit zoete olie gele was gele hars en eenige deelen vet van het varken en viel dos niet ouder de wet eu de kruiden die hy er bg verkocht de Boer verklaarde het zelf was speciaal goed voor de maag De officier van justitie gnf als zgne meening te kennen dat zoo de opvatting van deu kantonrechter te Zaandam juist was had moeten volgen ontslag van reebtsvervolgiog maar zooals nit de verklariog van dr Byieveld was gebleken was s kantonrechters meening niet juist en het zon ook niet te wenschen zgn dat een ieder gerechtigd zou wozen zalke waar Ik ben ook niet van nature ondergeschikt of nederig Ik bemm de vrijheid en ik heb eens zekere zelfstandigheid in denkbeelden m gevoelens maar ook een hoog begrip aangaande mijne plichten jegens anderen Het zijn juist trotschs en zelfstandige vrouwen die al zij beminnen onderworpen vrouwen worden dewijl de liefde bij haar geen gril maar iets ernstigs is Zij zouden deu mau tiiet kunnen beminnen dien zij tot haar slaaf vernederden Dergelgke karakters mWen beheersoht worden door het grootache en edele zij kannen niet krnipen voor het onbeduidende en jammerlijke Als zij beminnen zijn zij onderworpen Ja als zg beminnen maar wanneer zy gelijk gij niet beminnen dan tfZijn zij het uit trots om zich niet ie vernederen voor den man wiens naam zij dragon Zy zijn dns alles om haar zolfswil en niet om anderen Zelfb hare edelmoedigheid wordt daardoor slechts eene schaiting die zy aan zioh zalven betalen ïOf liever eene wijie om anderen te dwingen haar te beminnen en te hoogachten De trotaohe vronw wil om hare innerlijke waarde bemind worden de ijdele om hare uilwondige bekoorlijkhoden De laatste zal altijd gevleid de eerste geacht worden Er ontstond eene paujte Ivar bewoog zich onrustig in den hoek van het r tuig eindelijk sprak Alma vDit geheele geiprok Ivar moet steohta tot inleiding dienen om my iets te saggen Maar waarom betreedt gg een omweg waarom maakt gij mij niet dadeiyk met uw verlangen bekend waut dat gy iets wilt lees ik op nw gelaat Ql hebt geltjk dat ia loo Ik wil weten op wat de kantonrechter noemt overtollighedeu weg te nemen daar men alsdan spoedig zon zien dat ook kanker op die wgze zou worden weggemaakt Z E A oordeelde het ten laste gelegde wettig eu overtuigend bewezen en requireerde wegens overtreding van art 1 van da wet van 1 Juli schuldigverklaring en veroordeehng tot l 25 boete sub 14 dagen hechte DÏFiBtraf De beklaagde vroeg clementie hy had er geen cent aan verdiend De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak T en de lang gezochte M Visser nit Amsterdam in wier plaats terecht had gestaan een naamgenoote uit Utrecht die te Amsterdam iu dienst was geweeH is gisteren door bet O M by de rechtbauk te Utrecht by verstek geëischt een gevangenisstraf van 2 maanden wegens mishandeling van ambtenaren De uitslag der herstemmingen voordeProv Staten is geweest dat in de provincie ZuidHolland de liberale meerderheid is versterkt tei evolge vau de vervanging van 1 katho liek en 1 antirevolutionair te Schiedam door 2 libe ale De verkiezing vun 2 katholieken te sGra venha e kwam ten nadeele van de conservatieven De aamenslelling vau de Staten is thans aldus 56 liberalen 13 antirevolutionairen 8 katholieken eu 3 conservatieven terwyi z vóór de verkiezingen was 53 liberalen 15 antirevülatiooairen 7 katholieken en 5 conservatisven De liberalen wonnen 2 plaatsen te Schiodan en 1 te Middelharnis De katholieken verloren 2 zetels 1 te Schiedam en 1 te Leiderdorp welke verliezen worden goedgemaakt door de winst van 1 zetel t Zoetermeer eo 2 te s Gravenhage De antirevolutionairen wonnen één zetel te Leiderdorp maar verloren er 1 te Schiedam 1 te Middelharnis en I te Zoetermeer Da conservatieven verloren 2 plaatsen te s Gravenhage De arrond rechtbank te Utrecht veroordeelde gisteren deu inwoner van Zeist beklaagd van poging tot doodslag door met een revolver op een ander te schieten tot gevangenisstraf van 4 jaren Een ongelukkig voorval heeft gisteren nogal rumoer teweeggebracht op de tent onstelling te Amsterdam Eenige Frannche eKposaoten welken voet wg voortaan met elkander staan en boe gij u denkt te gedragen met betrekking tot tot Constance P viel Alma eenigszins koet in vJa tfOp welken voet wg gestaaa hebbon moeu ik n getoond te hebban toon ik u zuiiie dat gij mij tot hiertoe slechts als eone ryko vrouw beschouwd hebt welke u vermogen heeft aangebraclit maar nimmer als Qwe vrouw Op dien voet hebben wij gestaan en staan wij nog Hoe het in het vervolg zal zijn zul daarvan afhangen of gij mg kunt en wilt behandelen als degene met welke gg de liobt en schaduwzijde van het leven wemcht te deelen Ik behoor niet tot dia weeko ta rgevootige vrouwen die zich tot slavinnen maken maar tot degenen die het beWDstzijn met zich omdragen dat zy onder alle wisselingen van het lot ia overeenstemming met hart an plicht zullen trachten te handelen Missohien heb ook ik tot heden te weinig gedaan om U te naderen Ik zal deze fout herstellen en als gg mij tei emoot komt sal ik U den weg kort maken Kunnen wij geen bemianende echtgonootoii worden laat ons dan zgn wat ik altijd geweniobt heb dat wg voor elkander zgn zouden een paar getrouwe vrienden Alma stak haren man met ongekunsteble eu eenvoudige hartalgkheid de han 1 tos Op Ivar s gelaat was eene uitdrukking van ongeveinsde bewondering en aandoening te lezen Hg vattii de kleine hand en sloot dia in de zijne zeggende vUwe handelwijze zou meer dan bewonderenswaardig zijn ingeval er liefde in uw hart woonde misschien ware ze u dan onmogelgk Nu lijt gfj kwamen met hun dames aan den ingang iu de Van Baerlestraat die zooals bekend is gemaakt voorloopig was gesloten voor iedereen Niettemin wilden de Fraoschen tooh doordringeu en raakten handgemeen met de bewakers Toen deze laatsteu het te kwaad kregen kwamen eenige werklieden van het terrein hen te hnip en dezen schgnen niet alleen de Fransche heeren maar ook de dames vry ruw te hebben aangepakt De Franschen dienden hnu beklag iu eo het gevolg was dat alle Fransche exposanten huo étalages sloten Het uitvoerend comité heeft een der werklieden die zich werkelijk onnoodig ruw betoonde gestraft Hbl Donr den directeur generaal der Staatsspoorwegen is voor de Vereenigiug ter behartiging der belangen van jonge meisjes in Nederland eene gunstige beslissing genomen De heer Clnysenaer beeft nl aan deza corporatie die zich steeds bezig houdt om door het verstrekken van inlichtingen enz te voorkomen dat vrouwfliyk dienstpersoneel bg vertrek naargroote steden door houders of houderessen van verdachte huizen van den trein worden afgehaald en verleid vergunning verleend om in de dames coupé s derde klasse van alle personentreinen gratis kaarten te pliatsen waarop dei aandacht op de Tehuizen TOor Vrouwen wordt gevestigd Deze kaarten sgn thans gereed in bet Nederlandseh Fransoh en Daitsch worden de reizigers op deze huizen attent gemaakt terwgl de adressen wordeu opg even van de Tehuizen te Almaar Amersfoort Amsterdam Arnhem Dordrecht s Hage Groningen Haarlem Leeuwarden Leiden Middnlbnrg Ngmegen Rotterdam Utrecht en Zwolle Van deze kaarten zullen 600 exemplaren in de treinen op alle Igneo worden opgehangen In de algemeeue vergadering der vereeniging is de beschikking van den directeur generaal met groote ingenomenheid ontvangen P D 0 Er worden Ihani nadere berichten door lieuter geseind betreffende het verongelukken van den Franschen steamer Dom Pedro Oomiddeliyk nadat het stoomschip op de klippen had gestooten en toen het biykbtar was dat het moest veroogelokken ontstond een paniek en vloog men naar de booten en reddinggordels De gezagvoerder kapt Crequer moest met de revolver in de band de opdringende menigte tegenhouden Echter met weinig succes want gedurende de enkele minaten dat het schip nog dreef heerschte er eene vTMielijke verwarring De oomiddeliyke oorzaak dat het zonk was bet springen van de stoomketel tot die groote edelmoedigheid in staat omdat uw hart koud is Uw gedrag is zoo grootmoedig en verhevsn dat gg daardoor bewgst eens vrouw te zgn die boven alle kleingeestigheid en nietigheid verheren zijt Geloof mg ik begrijp het volkomen nK dat zoo ia Ivar bewgs het m door mij als uwc vriendin te behandelen en vergeet het voor altgd dat ik eene rgke vrouw was Gg zijt mgn man wees het ook in uw gedrag jegens m Van mijneu kant zal ik mjj niet meer herinaeren dat Constance en ik eenige soderfl aanraking mst elkander gehad hebben dan die van bloedverwanten Ik dank u Ivar drukte de hand van sgna vrouw aan zijne lippen op hetzelfde oogenblik hield hot rijtuig stil Alma had inderdaad onder het bovenvermelde gesprek een voordeeliger indruk op het hart vso haar man gemaakt dan ooit Het waarlijk edels in het gedrag der jonge vrouw moest wel het beter gevoel in War s borst treffen De hartstocht die hem aan ConsUnoe boeide werd tot op zekere hoogte door den nu heerschonden indrak teruggedrongen en had zgn wil evenveel kracht bezeten als zijo hart open was voor het goede on edele dan zou hg met ernst getracht hebbon dezen indruk te behouden en bet gevoel tegen te werken dat hem aan Constance keteude die nog altijd op zgne verbeelding een betooveranden iuvlotd uitoefende Had Ivar Constanoe gekend zooaU z inderdaad was dan zou hij dadelijk van zijne liefde jegens haar genezon zijn maar nu zag hg haar zooals zijvoor zgne verbeelding stond 90 zooals hg wensohto dat zij zijn zonde iWofÜ vtmt § i mmsm s smsmmm