Goudsche Courant, zaterdag 1 juni 1895

Directe Spoorwcgverblndlogen met GOIDA Zomerdleost i895 AangèvaDgeo 1 Mei W vao Greenvvicli G0ÜD4 R0TT8BDA11 nin kit 1 1 61 1 09 18 88 1 84 3 88 8 44 4 50 4 T ll 7 58 8 88 8 43 8 61 8 67 18 88 19 89 l 86 18 43 18 68 1 44 3 50 4 08 KOTTKKSA U OODDA 0 61 10 88 11 60 18 80 a ii t 80 Ki uir ynk f £ O HU fi Kotteldui 1 lottonUm Otpdla ieuwnbrlc Itoordiwht P 0 7 8 1 85 l tl 8 87 10 80 1 0 50 13 18 18 86 1 87 8 86 8 47 4 46 5 17 7 14 7 49 8 89 8 64 9 6411 16 Ui U 1M A l 1108 18 87 r 4 57 8 01 10 06 Z Zagir 7 5S 56 11 13 18 46 6 08 8 18 10 15 To rb 8 07 8 08 11 87 18 58 5 80 8 86 10 87 Haga 8 18 9 18 9 SÏ 10 07 10 48 11 89 18 48 1 08 1 57 4 05 4 17 5 86 5 67 7 44 8 819 9 9910 3911 48 9 86 7 86 10 88 10 89 10 46 10 69 4 08 4 40 AG OOODA 7 45 8 07 8 18 CDA DEN BiAO aH gefi 48 7 90 7 48 8 80 9 98 9 4810 1411 86 19 1S 1 88 S 44 2 SS 3 43 4 16 6 17 6 11 7 S8 9 88 Voorb 6 84 10 80 1 44 h w 6 17 Z Zegw6 08 V w 10 88 1 68 f 6 1S 9 68 Zev M 8 19 n n M 10 46 2 09 6 43 10 08 Onuda 6 80 7 60 8 18 9 9 68 10 16 10 67 18 06 13 46 S 80 3 14 8 26 4 18 4 43 6 47 6 6S 8 88 lO lS Stopt te Bleisffjjjk Kruiaweg en Nootdorp Leidachendam UTXECHTGODD A 18 11 84 19 60 8 10 S 69 4 48 6 36 7 60 8 09 9 07 10 83 U 61 4 18 6 B8 wr 9 88 10 81 n 4 84 S g 9 86 9 34 10 44 18 07 1 82 3 49 4 87 6 20 7 09 8 98 8 419 49A K S T K K b A U 60 U D A 9 68 11 9 40 4 96 6w88 8 10 1044 11 19 8 80 8 80 7 48 8 49 11 10 6 86 6 40 7 55 8 09 8 81 9 ri0 l9 ri l8 48 88 8 17 4 16 4 47 6 67 6 66 8 81 10 16 5r9ro8 8i u V V58 34 0 6 l 7 7 l l 8ir 7 iu 7 88 8 88 S 4 l 8 1 9 87 10 61 U 1 30 8 08 8 60 4 4 8 6 89 6 85 7 46 9 0411 MO I Sl 10 01 11 1 10 8 81 Amstardam Wd 7 89 9 10 lO BO IMi U 4 90 1 41 byna onmiddellijk nadat hei schip op de klippen bad gestooten Tydens het 8s op de rif liep was het goed gezicht bet weder fraai on de zoQ ka m Bet rif waarop het veroDgetukte heet Ihet Franqaoia rif bestaande uit seer geraa Ujke klippen onder water en van 10 tot 12 uglen ran de SpaauBche knst rerwgderd De schok was Treeselyk en toeo bet ua de ontploffing zonk nam bet de mepsbe der pas sagieija mede in de diepte De enen die gered werden waren voorzien ran reddinggordela ot hadddu eicb aan stukken wrakhoot vastgekiemd De OTerlevendon werden door risschergrnartaigen opgekomen en aan land gebracht Van het Fran be eskader dat te Arosabaai Ing nerd onmiddeliyk us het onttangen van het bericht der scheepsramp de kroiser Jean Bart afgezonden om zoo mogeiyk nog iets of iemand te ki nnen redden Volgens de laatste berichten Ega 39 personen gered en 87 verdronken B4t stoomschip was niet verzekerd en de waarde der lading werd op 1 miltioen franc begroot H i jaarverslag over 1894 van den Nedertandsoben consulgeneraal in de ZaidAfri kaansche Repnbliek den heer H C Bergsma heeft het licht gezien en is opgenomen in de Coa8nlaire Verslagen Wüfirscbyoiyk is dit het laatste verslag van de hand dea heeren Bargsma die sooals men weet onlangs door den beer DometB NieaweDhuis te Pretoria ie opgevolgd H l YolgendlB is man de roededeelingen van den consol ontleend Handel Uit statistieke opgaven blpt dat de Waarde van ingevoerde goederen £ 5 371 701 soa bedragen waarop aan rechten voor het jaar 1893 ie ontvangen de som van £ 692 831 tegen £ 3 498 801 en £ 441 436 ofer 1892 Op het aandeel waarvoor Holland direct in dit Wrag betrokken ia valt niet te roemen d ai bjjna de gansehe handel ia handen is van Engielsche en Dnitsche huizen indirect evenwel vindt Nederland hier eene gereede markt vooi vele van sijno producten zooals boteren kaa sigaren en tabak sterke dranken Hkearen enz die door de vreemde hoizen worden geïmporteerd voor een groot deel door hunne ageaten in Xionden en elders en die dan voor bov iDgenoemde artikelen in Holland houne reluUSn hebben Dat de invoer aanzienlek is wyzendecyfers aanl op den staat van ingevoerde artikelen waalrop boter voorkomt voor een bedrag an £ 61 829 kaas voor £ 16 404 tabak en sigaren voor £ 49 590 sterke dranken en likqnren voor £ 112 723 Ii edtrecte spoorwegverbinding tusschen Kaapsta Fort Etisabsth en Bast Londen met Pretoria die lo Januari tot stand kwam is vooir den handel een hoog te waardeeren feit de onzekerheid van ontvangst der uit Europa bestelde goederen die het oovermydeiyk gevolg was van het vervoer per ossenwagen is tbahs voor goed opgeheven Men kan na op een psar dagen na berekenen wanneer de goederen hier verwacht kannen worden en doordewekeiykscbe scheepsgelegenheden zorgen dat men steeds van hetooodige voorzien biyft in stede van zooils vroeger meermalen het geval was dat artikelen zooaln koffie suiker eu ryit waren nitverkooht zooals bet heette reden waarom de prezen met 25 of 50 pet werden verhoogd Door goedkooper vervoer door sneller omzet en door besparing van renten zgn de prgzeu der goedaren allengs gedaald hetgeen vooral merkbaar is by de afdeeling bouwmaterialen zoodat het bouwen van woonhuizen en winkels zeer is toegenomen vooral te Johannesburg thane eene stad van ruiirn 50 duizend blanke inwoners 8 40 S 47 8 64 9 01 t lO 08 t l8 1 81 6 8 36 GU 7 86 7 88 7 8 7 4 7 56 6 S IO 6 19 5 86 5 88 Oalaw Wwnlm Oouda tiandverhuizing Deze beeft gedurende het afgeloopen jaar weinig beteekend Wel komen velen nifc Nederland hierheen maar hunne bestemming is voor het meerendeel de Nederlandsch ZoidAirikaauache ÖpoorwegMaat chappy die zoowel voor aanleg als exploitatie liart werkkrachten uit Holland betrekt Van deze personen nu tgdeiyk hier zullen vermoedeiyk velen blgven aangetrokken door bet heerlyke klimaat vrgur m nier van leven ali anderszins zg versterkendsprdoor hetHollandscb element en vormen é kern van een werkenden stand waaraan hier groote behoefte is Voor het gerechtshof s Hage stond gister terecht de gepens kapitein vai het O I leger van Vulpen die door da rechtbank is veroordeeld tot 4 jaren gevangenis wegens diefstal van effecten door middel van braak ten nadeele zgner schoonmoeder Appellant door den voorzitter in de gelegenheid gesteld om zgoe bezwaren tegen het onnis uiteen te zetten hield vol dat de effecten zoowel als het kistje waarin ze geborgen waren ham in eigendom toebehoorden en voerde dezelfde beweringen als voor de rechtbank Gewezen op afwykingen tusschen vroegere en in rechten door hem gedane opgaven met betrekking tot de bestemming van de door zgue overleden tante n elaten gelden zeide hg dat de vroegere opgaven foutief moeten zyn opgeteekend Het getuigen verhoor leverde niets bgzonders op De advocaat generaal mr Telders requi reerde bevestiging van bet vonnis Verder heeft de recbtbauk den Haagschen drogist vrggeflproken van bet hem ten laste gelegde oogeoorloofd gebruik van een bandelaof fabrieksmerk Odol en outregde aan den civielen eischer diens Vordering met zgne ver oordeeling in de kosten van bet civiele geding Mede werd vrggesproken de assuradeurzaakwaarnemer die beklaagd was aan een and ren zaakwaarnemer een muntbiljet van f 10 te hebben ontfutseld Veroordeeld werden tot 4 maanden gevangenis de twee Haagscbe jongemannen die in een koffiehuis aan de Geestbrug de eigenares mishandelden met zeer treurige gevolgen Voor een jonkman uit Loosduinen die terechtstond wegens diefstal van een horloge ten huize van zijne aanstaande schoonouders van wie hy bovendien nog f 15 d geleend om zoo spoedig mogeiyk terug te ge en doch wsarvan nooit iets kwam eischte het O M 6 maanden Door den beer Post vnn der Buig lid van den gemeenteraad te Delft i met het oog op de te sluiten leening ad t 114 000 voor uitbreiding der gasfabriek aan lï en W in overwd ing gegeven alle schulden der gemeente bedragende ihaes nog f 1 169 000 voor zoover ze daarvoor vatbaar z n te converteeren in eene 3 pCt leening 10 54 11 01 11 08 11 16 11 84 8 85 11 86 8 10 7 47 11 88 9 40 9 59 10 11 S IS 11 11 In Chancery Lane te Londen heeft in den vroegen morgen van Dinsdag eeu brand gewoerl die de levens der bewoners ernstig heeft bedreigd Toen de brand ontdekt werd stond de trap reeds in lichte laaie zoodat de bewonera der verdiepingen zich niet daarlangs kouden redden Ër bleef hun niet andera over dan uit de ramen ta springen en dit was gevaariy4 er dan gewoonlgk daar het huis omgeven was door een gzeren bek met punten Eeu aantal toeschouwen hielden een lak n uitgespreid Uit een venster dor tweede verdieping werd eerst een meisje geworpen dat echter bet lakeu miste en op het hoofd neerkwam Hierop sprong een vrouw die eveneens op straat viel Een andere vrouw werd opgevangen doch viel uit het laken Daarop klom een man oit het raam Krampachtig bleef hg aan zyn handen hangen totdat hg zich niet meer houden kon Hy liet zich vallen eo kwam met zgnen rug op de punten van het hek terecht Een kind dat uit de eerste verdieping werd geworpen viel eveneens op atraat Bg deze pogingen om zich te redden bekwamen vgf menschen zware verwondingen De mail die raet den rug op het bek is gevallen zal waarschgnlgk i n zijn wonden bezwgken In de Bileziscbe stad Schweidnitz heeft de inbecbteniaoeming van drie zeer geachte dames wegens het plegen van stelselmatige diefstallen groot opzien gebaard Bg de huiszoeking werden eenige wagens gestolen waren in beslag genomen en wel zgden stoffen reukwerken lederwaren kant en glacé handschoenen Te Danville in den A merikaanscben staat Illinois zijn twee jongelieden die gevangen g nomen waren wegens ergertgke aanranding van een jonge vronw door de rolksmenigte uit de gevangenis gebald en opgehangen Het merkwaardige dezer toepassing van de l ochwet is dat er een aantal geachte burgera waren ouder de menigte en dat deze bgna door een rechter van baar vooroemau was afgebracht Terwgl op de deur der gevangenis met een telegraafpaai werd gerammeld vermaande die rechter bet volk aan het recht zgn loop te laten en zgne woorden maakten indruk Maar eensklaps riep een Ja de jury zal rechtvaardig nitspraak doen en de gevangenen rullen streng gevonnisd worden maar gouverneur Altgeld zal bun gratie schenken zooals onlangs aan drie anderen die hetzelfde miidrgf pleegden Als eeu ander dan Allgeld gouverneur was zonden wg niet lyncben maar wg willen hem geen kans geven deze gevangenen vrg te laten En na die woorden was er geen honden meer aan Het verhaal klinkt n beetje verdacht Zooals men weet is de gouverneur Altgeld wiens demokratische gevoelens bekend zyn en die by verscbillende gelegenheden opkwam voor den kleinen man in veler oogen de verpersooniyking van alle wetteloos beid Dat er geachte burgers deelnemen aan t lynchen kwam meer voor en is by de onzekere rechtstoestauden in Amerika verklaarbaar Wegens bet verknopen van waren wetende dat zg voor het leven of de gezondheid schadelijk zgn art 174 W v S heeft voor de rechtbank te Maaatrichtterechtgestaan J C M koopman in aardewerk aldaar omdat hg aarden potten heeft verkocht waarvan hy wist dat zij voor de gezondheid schadelijke bestanddeelen bevatten De apothekers Schoepp en Beckers als deskondigen geboord verklaarden dat in kond verdund azynzonr de potten looddeelen loslaten die bg gebruik tot chroniscbe vergiftiging kannen aanleiding geven Beklaagde bekende voor 3 jaar door de politie tegen den verkoop van de potten te ï gn gewaarschuwd van welke waarschuwing hg d n fabrikant V te Limmel Meerssen mededeeling heeft gedaan Hg had verder van de zaak niets meer gehoord en meende daarom op het voorbeeld Tan andere winkeliers in de stad met den verkoop te kunnen blgven doorgaan Het O M requireerde 3 maanden gevaiigenisHtraf Door de rechtbank werd do verdere behandeling tot 4 Juni verdaagd om eerst den fabrikant der potten te hoóren Generaal Vetter is Woensdag te Bruaael aangekomen eu dadelgk geïnterviewd door een verslaggever van de Ind Beige aan wien de generaal in het kort het verloop van den veldtocht op Lombok en den val vau Tjakra Negara verhaalde De journalist beBcbrgft deii generaal als een man van forsche gestalte met grgaende haren en zwarten knevel Uit de brniue oogen spreekt een groote wilskracht Hoewnl bg 35 jaren in ndië beeft doorgebracht e n thans den leeftgd van 57 jaren heeft bereikt ziet hg er nog frisch eu jeugdig uit De Petit Bleue van gistermorgen bevat de portretten van den generaal en van wglen den ouden radjah van Lombok De straf van hnrdlabonr dwangarbeid waartoe nïnjeur Oscar Wilde en zgn svriend 18 40 13 08 6 8S 7 60 6 68 8 11 7 ff7 8 19 7 80 8 89 Utrecht Woerden Oadewater Gouda 8 16 9 04 Aniterdam Wp 8 60 7JI0 in Eiigoliiml veroorcU cld wer len ataab niet gelgk met den gewonen atraforbeid in de gevangenis Het is de zeer zware oude tredmoten straf De tredmolen is een groot rad 4 meters in middellgn met schepborden ongeveer als van een atoombootrad Dat rad moet door de veroordeelden in beweging gehouden worden om de noodige beweegkracht te leveren voor de werkplaatsen der gevangenis Aan den bovenkaot loopt bet rad door eenige cellen been als een trap met wegzakkentk treden en de tot hard laboor veroordeelde mot t nu in zulk een enge cel telkens een van die treden wegtrappen Hg hangt tot dat doel in zyn pak van grof linnen of wol naar het seizoen met de handen aan twee ringen boven zgn hoofd en laat zich telkens met zgn volle zwaarte op een der treden neer Als hy aarzelt dan kan de achter hem staande opzichter hem een zweepplag geven Houdt hg op dan schaaft bet rad hem de besnen struikelt hy dan kan het hem een been kosten en als hg weigert te trappen dan wordt hg gestraft met een zeker aantal slagen van de kat met negen staartene Het werk in den tredmolen is zoo afmat tend dat men het door de veroordeelden niet meer dan drie uren per dag laat doen s morgens en s middags telkens anderhalf en bet is dan oog zoo verdeeld dat ieder telkens 10 mionten werkt en 5 minnten rust zoodat de veroordeelde van de IJ uur I uur trapt Den overigen tgd worden zj echter met ander zwaar werk onledig gehouden steeneu houwen of oude acheepstouwen al of niet geteerd uitpluizen wat daar het de handen ontvelt uiterst pgniyk ia Deze soort van dwangarbeiders hebben geens kans op vermindering van hun straf tgd zy genieten geen der kleine voorrechten welke aan andere gevangenen soms te beurt vallen zg krggen bv nooit eeoig geld Daarbg wordt hun straf nog daardoor verzwaard dat zg tydelgk dood zgn voor de wereld en de wereld voor ben In de eerste drie maanden mag zulk een veroordeelde aan niemand schrgven eo geeuerlei tyding vernemen gedurende de eerste ze maanden mag hg geen bezoek ontvangen Voorts is hg altgd afgezonderd in een el voor den tredmolen in een cel voor touwpluizen of ander werk en a nachts in zgn slaapcel op een bed van barde planken met ééa deken Oscar Wilde zal dus nn de natuurlgke gegenoegens des levens wel weer wat loeren waardeeren De Regeering heeft het afdeelingsverslag der Tweede Kamer beantwoord orer het wetsontwerp tot wyziging en aanvulling der wet op de ügkspostapaarbank De hoofdbeginselen dezer voordracht blgft de Kegeering handhaven Eenige verhooging van het rentegevend maximum blgft zg noodig achten Volgens eene onlangs gedane opneming waren er 3263 inleggers wier tegoed hoven f 700 tot en met f 800 en ruim 3200 wier tegoed meer dan f 800 bedroeg te zamen ongeveer 1 8 procent der inleggers met een tegoed boven f 700 Dp Keg blgft bezwaar maken tegen de toelating van eeu booger rentegevend maximum voor vereenif ingen stichtingen en fondsen van maatachappelgk of godsdienstig bölang of tot onderling hulpbetoon Zoowei de verlaging der rente als de gevraagde bevoegdheid om bg algemeene bestuursmaatregel wgziging iu den rentevoet te brengen worden door de Reg gehandhaafd maar in t gewgzigd ontwerp wordt thans bepaald dat renteverlaging niet zal kunnen plaats hebben tydens de werking van een besluit als bedoeld hij art 14 der bestaande wtt Het denkbeeld om een gedeelte der gelden van de Rykspostspaarbank beschikbaar te stellen ter bevordering van goedkoope arbeideis woningen of om den landbouw goedkoop krediet te verschaffen acht de Regeering van zoo principieelen aard dat t in dit ontwerp 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 38 8 43 9 o3 5 81 9 10 U IS 8 05 6 90 6 80 6 37 6 44 6 50 8 85 9 41 9 0 9 1 5 51 10 84 10 64 11 10 lo óa niet kon worden opgenomen Maar byaldien vereenigin n tot den bouw van arbeiderswoningen mochten worden in t leven geroepen welker obligatiën door een provincie of gemeente rechtstreeks on on voor waar del gk voor rente en aflossing werden gewaarborgd zou de iBSg ng V Q gelden der Rykspostspaarbank iu zulke obligation door de wet niet zy uitgesloten Da vraag of de spaarbank alsnog het recht zou hebben onderhands met gemeenie of waterschappen direct leeningen af te sluiten wordt bevestigend beantwoord doch daartoe zal noodig zyn eene herziening van de Igst der fondsen welke roor belegging in aanmer king komen en waarin obligatiën van gemeenten of waterschappen niet mochten zgn opgenomen In een te Poeldgk gehouden vergadering van WeBtlandacbe bloemen bollenkweekers ia besloten tot de oprichting van eene afderling van het Hollandsch Bloembol lenk week ers Genootschap waartoe dadelgk 18 leden toetraden Dit genootschap stelt zich ten doel aan zyne leden alle mogelijke inlichtingen betreffende den bloem bol lechandel te verschaffen Bene commissie bestaande uit de heeren Waldeck te Loosdoinan A Krou el te sGra venzande en C H Damen te Monster is belast met de samenstelling van een hnisboudeIgk reglement Te Ëdam in cDe Former is Diu dag ingebrokea bg den landman Jb Conyn terwyt de dienstbode alleen thuis was De meid hoorde in een voorvertrek geraas en zag een man bezig een kistje met een beitel open te breken waarin goud iilver en juweeUn geborgen worden De dief ontvluchtte door het raam en de meid zag toeo nog iemand op bet erf Beide personen verwyderde zich haastig De politie te Edam van het Roboorde onderricht ia oomiddeiyk per rytuig De Pnrmer ingereden en het gelukte den gemeente veld wachters beide personen aan te houden in den stoomtram van Formerend naar Amsterdam die juist op het pont stond om te vertrekken De burgemeester van Ëdam heeft hen naar de gevangenis te Haarlem gesonden Op reis trachten zy hoewel geboeid niet ver van het Centraal Station te Amsterdam te ontvluchten Op het Damrak stille zgde wilden zy n l een der beruchte steegjes van de Warmoestraai inslaan doch ia ban vaart liepöu zg tegen een ladder aan waarop een man bezig was glazen te wassen De ladder kantelde en de man viel naar beneden Hy is naar het gasthuis vervoerd en bleek gelukkig niet doodeiyk gewond De burgemeester van Edam deheerCalcoeu die op korte afstand volgde had inmiddels met de hulp van enkelen uit het publiek beide beruchte inbrekers weer gegrepen De zevende internationale boodententoonstel Ung van de vereeniging cCynophilia zal in het paleis voor volksvlyt te Amsterdam gehouden worden van BI Mei tot 3 Juni e k Er zgn reeds 1000 a UGO exemplaren ter mededinging aangegeven een cyfer xoo groot als nimmer te voren bereikt is AU eeu byzonderheid kan gemeld worden dat de beroemde Fox Terrier ren Stipendary genaamd van de bekenden Engelschen keurmeester Stephens die reeds f70 000 aan dekgeld behaalde wordt ingezonden Uit Dnitsohland komen 80 uit Engeland eveneens 80 uit België 40 insendingen De 31e Mei is Keuringedag De twee beroemde lersche terriers Helga en Hypathia beide hier te lande gefokt eigenaar de beer M J Hulscher dingen weer mede om de pryzen Beide fraaie oxemplaren hebben iu de zes laatste maanden in Engeland meer dan 20 eerste prgzeo behaald De commissaris generaal voor de Pargsche wereldtentoonstelling van 1900 deheerPicard heeft nu zgn plau uitgewerkt eu aan het boofdcomité voorgelegd De nil aven worden door den heer Ficard op 100 millioen fr geraamd nl 73 millioen voor de gebouwen 12 millioen voor de exploitatie 8 millioen voor het personeel drukwerken politie en brandweer en 7 millioen voor de reserve Over de weersgesteldheid in Juni sehrgft Falb het volgende Een booze maand gekenmerkt door rijkeiyke neerslagen met vele onweders bg tameiyk hooge temperatuur Wolkbrenken en hoog water treden herhaalde igk op Alleen het tweede 3e gedeelte zal een ander karakter hebben 1 5 Jnni Talrgke onweders met wolkbreaken bg gewone temperfttour Tamelgk groote neerslagen omstreeks den 4den 6 9 Jooi Sterke toeneming van regen en onweer vooral na den 7den daling van de temperatuur Hoogwatergevaar treedt op De 7e is een kritieke dag van den 3en rang 10 12 Juni De woergesteldheid verandert De r geni verminderea plotseling Het wordt konder In t hooggebergte sneeuw De onweders verdwgnen 13 16 Jnni De neerslagen nemen weer eenigszios toe doch zyn niet van onweders vct gezeld Sneeuwvallen in t hooggebergte vooral omstreeks den 13de Er beerscht een sterke koude 17 18 Juni De koude neemt af Do r ena houden op 19 27 Juni De temperatuur stggt Talrgke onweders met wolkbrenken treden weder op vooral na den 22n kritieke dag van den 2n rang Het wordt warm Ook in t algegemoed zgn de neerslagen vrg groot en aanhoudend Omtrent den 23n dreigt hoogwatergevaar 28 30 Juni De temperatour in t begin achteruitgaande stggt opnieuw Regen en onweer nemen af De Engelsche wielrenner Jefferson die de reis van Londen naar Moscon in 21 di en heeft gemaakt per rijwiel is nn weer op weg naar Engelands hoofdstad en wordt spoedig te Beriyn verwacht Jefferson spreekt alleen Eogelscb en werd te Moscou schitterend onvangen Voor de wedloopeh der geldersche Harddraverg en Renvereeniging die op den tweeden Pinksterdag bg Arnhem zullen worden gehouden zijn 37 paarden ingeschreven Er zullen zes nommers worden gereden wiarbg twee barddravergen Voor de bordenren zgn 7 paarden mgeschreven voor de Groote Geldersche steeple chase 5 Aan een betrekkelgk oog jong echtpaar te Gennep heeft de ooievaar zgn 2Ute bezoek afgelegd De twee dozyn kunnen nog best volkomen 4 Buitenlanilsch Overzicht Ondanks het krachtig verzet van de uiterste linkerzyde heeft de Fransche Kamer met 268 tegen 235 stemmen de behandeling van het verzoek van Gohlet om oene interpellatie te mogen honden over de briefwisseling tusschen Poincaré en den aartsbisschop van Kamergk over het droit d accroissement verdaagd totdat het wetsontwerp tot herziening van de belasting op de dranken zal zgn afgedaan De ministerraad bad besloten geen nieuwe vragen of interpellaties aan te nemen dan ua de afdoening door de Kamer van de hervorming van de belastiug op de dranken Handelende naar den wensch der regeering heeft de Kamer didelgk de behandeling van de vraag van Goblet over de tusschen den minister van eeredienst en den aartsbisschop van Kamergk gevoerde briefwisseling uitgesteld tot op het genoemde tgdstip De meerderheid was er echter maar even 268 at emmen tegen 235 hetgeen Millerand deed uitroepen een bescheiden triomf Maar wij triomfeeren volstrekt niet c merkte Ribot op Neen repliceerde Millerand ik bad liever mouten zeggen dat de aartsbisschop triomfeert Geen nieuwe interpellaties maar de reeds ingediende kunnen de afdoening der genoemde Ënancieele hervorming niet weinig vertragen Aanstaandeil Zaterdag hebben wg de interpellatie van Rouanet over de politiek van Fraukrgk in zake het verdrag van Simooeseki Het gezamenlgk bedrag der op de begrooting aangebrachte bezuinigingen is fr 13 000 000 De minister van boitenlandscbe JEaken zal morgen in den Senaat op de interpellatie van Beanmauoir over het deelnemen van Frankryk aan de feesten te Kiel antwoorden dat dit is eene daad van internationale hoffelgkheid die van gfen invloed zal zgn op de bnitenlandsche politiek van Frankryk welke blgft wat zy geweest is In het Lagerhuis heeft sir William Harcourt toegevende dat de regeering op hartelgke wgze samenwerkt met Rusland en Frankrgk er bggevoegd het ia niet onze politiek ons te vereenigen met eenige groep van mogendheden in Europa of elders maar op vriendschappeIgken voet te biyven met alle mogendheden Crispi heeft een groote meerderheid gekregen in de kamer die den 8en Juni te Montecitorio zal bgeenkomen Maar tevens zyn alle leden der oppositie herkozen die door hun houding den wetgevendeu arbeid van bet Parlement onmogelijk maakten en aanleiding ding gaven tot de ontbioding Giolitti Cavalotti Brin en De Felice koeren er terog met hnn grieven en hun hartstochten en weldra zal de strijd tegen Crispi weder in vollen gang zyn Het is niet de eerste maal dat Crispi voor zulk een vuur staat In November 1890 werd ook een kamer gekozen op Crispi s naam als leus By de opening dier kamer had de regeering er een meerderheid in van 410 stemmen En twee maanden later was het dezelfde kamer die de regeering ten val bracbt Een soortgelgk ervaring deed Giolitti twee jaren later op Het 18 voor de verdere ontwikkeling Tan Italië te hopen dat ditmaal de mannen die als voorstanders van Crispi gekozen zgn zich vaster bg hem aanslniten opdat de nieuwe kamer in staat zg iets goeds tot stand te brengen De politieke toestand op het Scandinavische schiereiland blgft zeer ernstig en de laatste ds en hebben twee geboortenisseB er zeker niet toe bggedragen om toenadering tusscheu de beide Staten teweeg te brengen Men weet hoe e Christiaaia het conservatieve ministerieStang nog altgd aan de regeering is ondanks de zg het ook zwakke radicale meerderheid in den Storthing Na een tgd van heftige beroering scheen het zelfs of een vredelievende oplossing der crisis nog kans van s i4 en had In Noorw en toonde men zich bereid tot eene vrye behandeling van alle geschilpunten met Zweden doch deze ietwat verzoenende siemming der Noren die het vooruitzicht op een vredelievende schikking opende viel niet in den smaak der Zweedsche oorlogspartg welke vooral sterk is in de Eerste Kamer En toen volgden ilie twee bovenbedoelde gebeurtenissen de afschaffing van bet handelstractaat tusschen Zweden en Noorwegen en van de zgde van Zweden alleen de verdohbeling der oorlogscredietan Deze middelen tot nog toe nit het kleine c crediet van 2 millioen en bet grootec van 5 millioen kronen bestaande zgn dezer dagen op voorstel eener commissie door de Eerste Kamer te Stockholm met het dubbele verhoogd en na lang tegenstribbelen hechtte ook de Tweede Kamer er haar goedkeuring aan Bg de behandeling dezer voorstellen werd door de adellgke Zweedscheheeren inde Eerste Kamer weder op geweldige wgze tegen Noorwegen van leer getrokken Met waren krggsInst werden de verhoogde credieten aan de regeering toegestaan De hoerene in de Tweede Kamer weigerden echter eerst der regeering ïoor oorlogsdoeleinden meer te geven Maar toen werden alle middelen in bet werk gesteld om botgewenschte votum te verkrggen Nu scbrijft do Zweedsche constitutie voor dat ingeval beide takken van vertegenwoordiging verscbillende geldsommen voteeren de beslissing blgft bg een gecombineerde vergadering Eerst echter na verscheidene samenkomsten zagen de adeliyken de verlangde credieten toegestaan Met dit votum heeft de Zweedsche r oering een zoo goed als imperatief mandaat om tegen Noorwegen op te treden ontvangen want na al hetgeen bg deze gelegenheid iu den Zweedschen Rijksd is gesproken valt het voor niemand meer tebetwgtelen tegen wie de Zweedsche oorlogstoerdstingen zgn gericht Volgeufl een correspondentie uit Stockholm aan de Frankf Z hebhen zg in Noorwegen kommer en zorg gewekt Of de verzoenende stemming hier nog de bovenhand zal behouden is twgfelachtig geworden Des te meer staat bet vast dat de Storthing de grootst mogelgke credieten zal verleenen om tegen een Zweedschen overval beveiligd te zijn Wat de regeering in Stockholm nn doen zal weet niemand Men spreekt van een boitengewone Rgksdagzitting in Juni indien de Noren ondanks alle bedreigingen niet zullen capitu leoren Over bet algemeen moet erkend dat de laatsten thans voorzichtig te werk gaan Een interpellatie van den radicaal Eogelhaidt betreffende het Zweedsch Noorsche conflict is op verzoek van Stang uitgesteld en de regeering sprak daarbg als haar meeniog uit dat het conflict zoo ver is gegaan dat de toestand ernstig is en hacbelgk kan worden wanneer het nog meer verscherpt wordt De Japanners hebben faun troepen op Formosa aan land gezet Toen bet eskader van admiraal Kabayama voor Tamsni verscheen en de admiraal zgn voornemen te kennen gaf van hot eiland bezit te willen nemen werd hem door de Chineesche autoriteiten medegedeeld dat zy geen Japansche ambtenaren noch troepen aan wal zouden toelaten De admiraal die geen last bad om vyandelgk op te treden seinde onmiddellgk naar Hiroshima om instrnctiën eu ging voorloopig naar de reede van Macao Thans komt het bericht dat de troepen hg Taipei Foe aan wal zgn gegaan eu dat men vgandeiykheden verwacht De republiek Formosa scbynt dus voornemens te zyn den oorlog met Japan aan te binden Aan den uitslag van dien strgd is niet te twgfelen doch het zal Japan nog groote offers kosten aan geld en bloed eer het geheel vasten voet op bet eiland g kregen heeft 348 Staats loteriJ SeKlaue Trekking t q Vrijdag SlMiilSOS No 18091 60000 No 4316 au 15010 ioder 1000 No 4887 4967 698 10716 18168 en 18677 ieder 400 No 119 910 14499 14701 19946 on 0198 ieder 900 No 1709 4768 8108 J11 lU8é IJT87 n 19706 ieder 100 7r een Tan 70 76 1408 6416 8979 10989 18681 16788 181 986 9441 6468 8899 11103 18686 18806 1B 8S 866 9446 6696 8434 11168 18706 16806 18369 489 9466 6661 8881 11949 18784 16818 18448 459 9488 6983 8904 11316 18789 16867 19684 699 9768 6016 8946 11424 18880 16908 18716 676 9869 6038 8962 11484 13989 16990 18947 647 3946 6066 8 96 11610 13969 16007 18978 788 8368 6194 9007 11666 14017 16069 19088 740 3388 6931 9094 11606 14084 16204 19093 813 3446 6339 9066 11618 14088 16449 19196 1013 3468 6468 9079 11660 14096 16613 19138 1093 8467 6498 9164 11716 14178 16666 19940 1074 8478 6693 9176 11799 14186 16686 19267 1130 8663 6666 9247 11905 14188 16621 19969 1166 3688 6887 9433 19101 14830 16696 199 3 1193 3696 6946 9454 18348 14378 16670 19348 1349 8799 8949 9658 18377 14876 16740 19406 1438 3946 7060 9668 19480 14631 16999 19419 1468 8980 7074 10049 19691 14798 16984 10681 1611 3989 7111 10193 18606 14769 17136 19738 1666 4138 7411 10196 19819 14899 17988 19896 1602 4143 7649 10939 13183 14999 17878 19868 1663 4186 7669 10949 13167 I60S3 17989 19886 1696 4768 7676 10409 13918 16109 17391 90183 1714 4796 7630 10478 13191 161 8 17617 90988 1989 4914 7697 10696 13803 1698 17681 90989 9067 4963 7796 10689 13363 16377 17937 90671 9060 6163 7773 10692 18377 15416 17940 90804 9134 6 08 779610706 18386 16499 17980 90878 9207 6996 7999 10773 18892 16698 18000 90916 2352 5414 8197 10973 18403 16670 18047 0921 PülRAPLUIBS A van OS Az Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam 30 MSI Vor kn 98 lOOV 100 108 ralotkoen l4 4 88 S6 881 97V 106 68 90 88 ♦ 100 8 86 8 m 106VI 808 640 lOO i 66 lOlU u 10 189 7 V 102 109 180 7 76 34 110 98 189t 188 106 17 167V1 9 1 64V inïLlliD Oer Ned W 8 i dito dito dilo 8 dito dito dilo SVi HoNau Obl Ooudl 1881 88 4 Tiui Imohrg ing 1869 81 6 OoalIHl Obl in papier 1868 6 dito in lilier 1868 6 PnTtiOAi Oblig met tieket 8 dito dito 8 auauKn UU Doet 9e Serie 6 dito aeooni 1 9 4 ditabijltotli l 89 4 dito bq Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1 88 8 dito dito dito 18 4 6 StiHJi Perpet iohiild 1 81 4 TlilKiu aepr ConT leen 1890 4 Qee leeDingierieD Gee leening serie O jiiiiDAra Ulr Beo v obl 1892 8 Kiuoo Obl Buit Boh 1 90 6 VïKKOlLi Obl 4 onbep 1881 AmTMDlJJ Obligatian 1861 81 BoTTiuiAM stad leen 1886 8Vi NiD N kit Hacdeliv aaud r ndeb Tab Mü Oertiloaten DenMaatuhappv dilo Amh Hjpolheekb pandbr 4 Cult Mij der Voratenl aand s Or Hypotheekb pandbr 4 Nadsriandsohe bank aaad Ned Handelmaatseb dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosTlK Oost Hong bank aand ami Hypotheekbank pandb Vi Aheeikl Equit bypotb pandb 6 SS 6l l Maiw L G Pr Lien eert 6 Nm HoU U apoorw MiJ aand Mij tot Eipl T 8t Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid A rik Spm aand 6 dito dito dilo 1891 dito 6 TiLl 3poorwl 1887 89 A ïobl 8 Znid lUl Spwmg i H obl 8 Poli Warsohau Ween u aand 4 Edbl Gr Eua Spw Mg aand 6lBalliaohe dito aand 881 101 98 99 108 140V 184 l l 98 H i 107 8 118 108 39 68 16 9 1981 109 107 108 108 189 i u 180 97 Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Karsk Uh AEOw Sp kap aand 6 Loaowo Setrast 8p Mij oblig 6 Orel Vitebsk dito oUig 6 ZnidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 l s V HV 6 i V Alll Iïii Oent Pae 8p Mij obl 6 Chic k North W pr 0 T aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Denrer fc Bio Gr Spm eert T a Illinois Central obl in goud 4 Louisr k KaahTilleOen T aand Meiieo N 8pw Mij lehyp o 6 Miss Kansas r 4 pet pret aand N York Ontario fc West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 81 Paul Minn kMauit obl 7 ün Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 OimDi Can South Cert v aand Vm O Ballw fc Kaf Ie h d o O Amsterd Omnibus M j aand Bottord Tramweg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Btad Bolterdam aand 8 BEwra Stad Antwerpenl8 7 Vi Stad Brussel 1 86 i s Hom Theiss Eegullr Oesellseh 4 OosTlllK Staatsleeoing 1 60 6 K K Oost B Cr 1 80 8 Sfuiji Stad Madrid 8 1868 Ter NlI B Hjp Spobl eert