Goudsche Courant, maandag 3 juni 1895

No 6674 Maandag en Dinsdag 3 en 4 Juni J805 34ste Jaargang m mm coimnt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken GELD LOTEUIJ De üitgare dener Courant gfeschiedt dageiyk met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 firanco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVEHTENTIEN worden geplaatit Tan 1 6 reg ek è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTIfaW V De heer en meTroaw LBVEDAG db JoNa betaigen hunnen dAnk voor de belangstelling by de geboorte van bunnen Zoon ondervonden Kraamvisites worden afgewacht Maandag tn Dinadag 3 en 4 Juni De heer en mevroaw P ds JONG Stbkink BuaaSRS betuigen bunnen dank voor de betoonde belangstelling bg de geboorte van hunnen Kleinzoon Faillissement A ten Sande Sr In borengenoemd faillissement zal eene ExtraVeri Uatie plaats hebben en wel op MAANDAG 10 JONI a s des t m IOV4 nar in het Gerechtsgebouw te RoUerdam Tot bijwoning daarran worden alle gererifleerde crediteuren opgeroepen De Caratoï Mr M M SCHIM t D a LOEFF Adïocaat Procurenr öouda Wordt gevraagfd tegen 1 AUG eene FLINKE DIENSTBODE als MEID AZLBEy Informatiën te bekomen dagelyks tussohen 11 en 12 nnr bj MeTrouw PRINCE HaTen i LTj Allernege bekroond met Kere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition aicago 1893 is het Wereldberoemd üruiïeB liorst Boiiig Extract MELIANTHE ürr Dl Uaehinale Fabriek DB HONIGBLOEMf H van Schalk Co gevestigd te sOravenhage Geen middel is ol kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OSHMRBOBPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het veraacht en geneest OSMIDDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Oadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden H t groote debiet en Se vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zijn de overtuiging dat hare nitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwyzing voorzien vau ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te Oravenhage 9gr VerkrSgbaar bfl F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOÜMAN Moordreck 1 C RATEL A ND Botkoop B T WIJK Oudewater Tandarts E CASSUTO MARKT 154 GOUDA uilgnondenl Zondags te consulteeren van 10 tot i nur Damos Attentie t H t bMU oMoli il lykM tn p mUkelyktte poettmlddel voor He m en vooral dames en Kinderschoenwerk Il de Appretnur ven G M Mllller fc Cl erlla Bestli Str 14 Men lettetgoed op naam en fabrlelumerlc Vifkmbaer br Heerte Mellirt Ielibeeewark lalieteriee eler eaeai ee aeeenal4eH SerMMai n ea A ITort ier Gouw e C SPECIALITEIT in Hcioekeirs en Haantjes Bieren Echt ËDgetach en VoUenhovenB EXTR A STOUT Frijstrekking 13 Juni 500 000 Maik ala faoofdpriJB iu bet gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Geldverlotiog dis door de Hooge Regeeriog vau Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is Be voordeelige inrichting van het nieuwe plaa bestaat daarin dat in den loop van slechts weinifce ntaauilen in 7 verlotingen van IIB OOO Joten 57 700 prijzen bedragende 11 348 795 Mark ter volledige besliBsing zullen komen daaronilpr zijn kapitale prijzen van eventuoel 500 000 Hark bij uitnemendheid echter 1 pru 8 M 800 000 Iprö a M 200 000 pr j ii M 100 000 prijken 4 M 76 0001 prijs aM 70 000 Iprije kil 66 000 prijs kW 60 000 IpriJB aM 66 000 prijzen a M 60 0001 piijs a M 40 000 S prijzen è M 20000 21 prijzen a M 10000 6000 8000 2000 1000 400 166 66 prijzen a M 106 prijzen ü M 231 prijzen a M tl2 prgzen aM 1416 prijzen a M 39766 prijzen a M 16290 prijzenaM300 200 l6 f 184 100 98 69 4J ÏO De aanstaande eerstel prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 13 JXrst e k en kost hiervoor 8 60 1 76 90 1 geheel orig lot slechts M 6 of 1 half tv B 8 ff 1 kwart H f i tegen inzending vau het bedrag iu bankpapier of per postwisset Alle oommissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd eo ieder speler ontvangt van ons do met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt hot vcreisohte officieele plan waaruit de verdeding der prijzen op de verschillende klassen als ook de betref fonde inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onzo Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de offioieole lijsten De uitbetaliog der pryzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat eo kan door directe toezending of ook naat verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen vau Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andore aanzienlijke prljzoB hebben wij meermalen volgens ofScioele bewijzen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onzo Begunstigers zelf uitbetaald o n Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dal bij deze op den Lechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtetreoks te zouden aan KAUFMANJV SIMON Bankiers en Geld wis ïelaari in HAMBUBG P S Uierinede danken wij voor het vertrouwen 0Q8 tot hiertoe geschonken en daar wij bij Let begin der nieuwe verloting ter deelneminï inviteeron tullen wy ook voor het vervolg bemoeid 7yn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid vau onze geëerde Bogunstigera te verworven 6000 Stuks uit de falliete massa een er der eerste buitenlandsohe fabrieken over genomene zoogenaamde Leger Paarden Dekens moeten tegen den spotprijs vau fl 2 75 per stuk worden uitverkocht Deze dikke onslijtbare dekens zijn zoo warm ais een pels ca 140X190 cm groot dus het geheeie paard bedekkend met wol opgenaaid en 3 breede streepen Toort een kleine partij witte wollene SlaapDekeng groot 140X190 om wegens zear kleine sleohts door vaklui bemerkbare fouten in bet weefsel aangeboden ad fl 3 60 per stuk Kosten anders het dubbele IV DoldsUJk wohreTen b stelltnffcn worilon soo lanf 4e ▼ mutd itrekt lethen lueiendlnK Tan het b drac of onder rembours prompt uitgeroerd B Hnrwltz Kasatplellt Groote Staat 81 fiiiuda Bdilpersdruk van A BuNUU k Zoo UITTREKSEL Tan het Trekkingsplan De hoofdprijs bedra t in het gelukkigst geval event 500 000 MASK Gespecificeerd zyn de prüzen als volgt 300 000 200 000 100 000 76 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 000 400 300 200 150 155 134 115 000 ORIGINEELE LOTEN 57 700 Prijzen m § Meer Am de helft van allo loten moet dus met oun pnjB uitkomen l I e hoofdprijs bedraagt in het gelukkigste geval event S00 O00 Mark Do trekking dar prijsen vindt volgens voorstaand trekkingBplan plaats Alle 57 700 prijzen worden in 7 apoedig op elkaar volgende afdeelingen uitgeloot en dadelijk contant uitbetaald 1 1 1 i 2 a 1 a Het olQcieele trekkingsplan dat gratis bjj ieder toegezonden lot gevoegd wordt bevat een nauwkeurige opgave van alle in elke afdeeling uitteloten prijzen even als ook het bedrag dat men moet toezenden voor de loten van elke afdeeling Ue prijs voor de or gineele loten wordt door de regeering 1 a l a il a1 a8 a 21 it 56 a 106 a 231 a 812 a 1415 a 20 a 100 it 32 it 54893 a 100 98 etc Alle 57 700 Pryzen bedragen tezamen 11 348 795 SUt vastgesteld en bedraagt voor de eerste trekkingsafdeeling Ncil 3 60 voor heele orgineelo loten Ncll 1 80 voor halve origineele loten Ncft 90 voor kwart origineele loten Tegen toezeading van bet bedrag in Hollandsohe banknoten postzegels of ook per poatwissel worden de origineele loten met het ofHcieele trekkingsplan direct toegezonden Mocht het trekkingsplan niet naar wensch zijn dan worden de loten voor het begin der trekking gaarne weder teruiïgenomon en bet daarvoor toegezonden bedrag weder geretourneerd Wij kunnen dit te eerder doen daar wg overtuigd zijn dat iedereen de voordeetigo en veel kans gevende iadeeling van het trekkingsplan zal erkennen Ollioteele trekkingslijsten worden dadelyk nn iedere trekking toegezonden Om alle orders te kunnen uitvoeren verzoeken wij deze dadelijk te zenden in elk gevat vuór den ia JIj I a s op welken dag de trekkingen beginnen Hoofd Loterij Bureau ISENTHAL la Co HAMBURG P S De Hamburger Geld Ijoterij bestaat reeds lunger dau 100 aar en hoeft tweemaal per jaar plaats Onze ïirma is een der oudste Hoofd Lotery Bureaux Wij waren reeds dikwijls in do gelegenheid groote Hoofdprijzen ook naar Nederland te zenden In de laatste 7 jaar hadden wij het bijzondere gauoegen aan onze klanten de volgende hoofdprijzen te kunnen uitbetalen M 800 000 op No 61083 getrokken 14 6 1891 M 76 000 op No 1210S getrokken 12 10 1893 200 000 200 000 200 000 100 000 100 100 76 000 76 000 60 000 66 000 6 5 000 60 000 60 000 66810 16724 46613 82468 66169 79478 3 10 1890 24 10 1890 12 1 11 1 1894 13 12 1888 6 1 1893 4 11 1887 2S963 66878 61038 66346 23366 28 10 1891 26 4 1896 29 4 1889 11 11 1893 2 4 1890 en vorder verscheidene prijzen a M SO 00 15 000 lO OOO 6000 8000 2000 etc Gebri Stollwerck s Chocolade en CacaOa Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op mactiinaal gebied verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijng en fijnste grandbtoffen jjarandeerei leu verbruiker van Stollwerck s Ohocolade en Oacao een aanbeTelenswaardig fabrikaat uauwkouri beantwoordeude aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleyer iiiclerj 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs Tan uitmuntend fijn fabrika it Keods 1874 schreef de Accadeniie natiunal de Paris Noua TOUB déoemoua une IHedaille tt or première cSaNse en oonsidiïratlon devotre excellente fabrioaüon de Obooolat bonbons vaxtes eto eto Stollwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunliseurs Banketbakkers enz enz leneraalvertegenwoordiger voor NederlandJalinA Mattenklodt Amsterdam Kalvei strajit 103 ictoriawater m f d VictoriaSron te Oberlahnsfein fyim Tafeldrank Yanh£J oninklykeffuis der federiandm S V Patent H Stollen ld Iraiiitrin jffljBHHL lixti ü lUtli luiiuct wS j y FllrllUU 5B A X er grosBe Erfolg rf WOPnUnO sm Patmt H StoUm arrutiim Ast Msil ra KhiBdttiKi werthloêen Ifachahmvngen gagtlMn Uui Xêuft t iher uttaere stets acharfen H Stollen iwr nn unt dlreet aitr tn itlotian itunhutdltirttn h AoM umir PItttI pit nibmttlmtl mH InttU = PrtiêUttm mH Zoutnt e fUi mé fHKt uithoofde van het PINKSTERFEEST venKdOjnt de OOUDCHE COCR NT HAANDAQ niet binnenlandT GOUDA 1 JuQi 1895 Het programma der orgelbespeÜDg in de Groote of iSt Janskerk op Dinsdag 4 Juni 1895 deB avoDdi 7 unr door den heer J H B Spaanderpiaa met welwillende medewerking Tan doD heer Jacob F Tan Zatphen Cello luidt aldus 1 Sonate No 3 F Mendelsaohu Ueber das Choral Aoi Bartholdy tisfer Noth schrei icb ZD dir 8 Con Moto Maestoso b Andante Traoquillo 2 Prélode Solo voorDul ciaan C Saint Saëaa 3 Aria toot Violoncel met orgetb eleiding J S Bach 4 Larghetto nit de 2e Syraphonie L van Beethoven 5 A Andante oit het 2e Concert G GoUerman b Ele8ie voorVioloDC l metorgelbegelfidiog Joï Scbravesande 6 Concert Fantasie G Ad ïbotiiaB Ueber EiQ teste Borg iet unser Gottt Aan bet postkantoor Gooda eo de daar onder ressorteerendf hiilpkactoreu werd gedorende de maand Mri 1895 in do Rykspostipaarbank ingelegd f 6590 41 i terugbetaald i 6990 97 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het uumoiar 4328 Ter Tervanging van den heer C A B Bant zinger aan wien op diens verzoek eervol outilag uit die betrekkingen is verleend ia tot Secretaris en Penning meester van den Polder Stein benoemd de heer G van Houweninge alhier Hedenmoi Q werd ten boreele van den Garnizoens Commandant aanbesteed a De levering van het benoodigde vleeticb vet en spek logeschreTen werd voor vleesch en vet door A C Verzgl voor f 0 58 A van Lieshoot fOor f 0 54 W de Jen voor f 0 54 J Dongelmans 51 en Gebr de Mol voor 51 et per KG PEVILLETOM UU hei Zweedêch S6 Ivsr deelde hier het gewone lot van opb storcelingBn die zooals magister Hehn zeide irsolden een menach bemincen om wat b is maar veeleer om wit if ODS voorstellen dat hg behoorde te ï q Wg bemiuaeQ meesteDiïjda ons eigen droombeeld of het ideaal dst wij gesobapea hebben en niet het ware karakter in het voorwerp aan hetwelk wij hart ea liefde schenken Voegt mon hierbij dat Ivar Codatanoe voor ongelukkig hield en zioh zelven als de oorsaak vau haar ongeluk beschouwde dan is het lioht te begrijpen dat wanooer bg de illusie ook nog het medelgdea kwam dit tijne genegenheid voor haar slechü venn erderen moest De baron was door baar besohreren gewordoo als de onrechtvaardigste en ongemakkelijkflte van alle onrechtvaardige en ongemakkelijke roaansn hetgeen niet weinig gezegd is Stel u waarde lezer eene jonge schoooe eij bevallige vrouw voor daarbg het voorwerp uwer eerste liefde lijdende onder het despotisme vaneen onbillük en tyranniek man en seg m op uw geweten af of gg gelooft dat de vrouw die gij niet bemindet hoe edel zij voor het overige zijn moeht in staat zou sgo u te doen afzien van de teedere rol van trooster dsieit oogeluUdge sohooae en beminde vrouw I Wat Voor spek door H H d WoU voor 45i et A Lagerenberg voor ger 44 pekel 42 en versch 41 et Claushnis tsAmsterdam voor 42 40 et H Polak te Meppel voor 42 et J Dougelmans voor 40 et en B vao Slooten te Meppel voor rookspek 39Vid n voor pekelspek 38Vio = t b De levering van de benoodigde aardappelen Ingeschreveu was door G Koog root f 2 97 Gisteren aTond had de gewone Maandel ksche Vergadering plaats van de Afd Gooda van den Bond van Oud OnderofiSoieren in het gewone vergadfrlokaal van den beer Hardgzer Op het convocatiebiljet wai geannooceerd Installatie van den Beschermheer Bg het bianenkonien der zaal waa te merken dat het eene extravergadering was Het vaandel was uit de kist genaiuen en tusschen proen geplaatst dat een zeer aardig effect gaf De heer Van Frankeohnysen opende de vergadering tot het doen van een paar mededeelingen waarna hg dezelve eenige oogenbtikken srhorste tot dat de Besehermhesr zou zgn aangekomen Na diens aankomst opende de voorzitter de vergadering en zeide aldus Kamersden ik heropeti de vergadering en heb het genoegen u oozen nieuwen Beschermheer den heer Martens Burgemeester onzer gemeente voor te stellen Hooggeachte Bargemfester het ia mg een ware eer u bet welkom in ons midden te mogen toeroepen Troffen oos in bet begiu van dit jaar zware slagen door het overlgdeu VHD Beschermheer en Eere voorzttter direct waart u bereid het bescherm heerschap te aanvaarden nogmaals daarvoor mgn dank als mannen van u positie ons steunen kan het niet anders of bet moet ondanks het woelen van ontevreden afvalligen ons goed gaan Ik acbt het overbodig hier uit te wgden over ons streven daar d zeer zeker statuten en reglementen hebt gelezen UEd Achtb vergun mg echter met een enkel woord te releveeren wat wg ons tot eerste plicht stellen Toewgdiug aan Koningin en Vaderland gehechtheid aan bet Oranjehuis eo eerbied voor de wetten vau oos dierbaar Vaderland noopt ons met alle onze geringe krachten ons te verzetten tegen een deel van het volk die ontevreden zgn en die zich socialen en anarchisten noemen mocht het ooit noodig zgn dan zeer zeker kan de regeeriog op de mannen Tan onzen Bond rekenen Verder streven wg om minder bedeelde ondkameraden met raad en daad bg te staan door te trachten hen in betrekkingen gfplastst te ons aangaat wjj ziju vast overtuigd dat alle jouge manneu ten minste degenen die volgoua de modepue begrippen zgn opgevoed op zeer weinige uitzonderingen na even zwak sis Ivar zouden geweest zijn De man met al tijne hooggeroemde aterkto is o zoo zwak en volstrekt onbekwaam de verzoeking te weCrataan wanneer deze in de gedaante vau eene sohoooe vrouw optreedt Ker geweten eo gevoel van plicht lijden dan moeatentijds sahipbreuk en worden in den steak i elaten Daarom strenge lezer haal uiet verachtelgk de schouders op bjj Ivar s zwakheid gg zoudt in zijn geval miaschien even als bij geweest zijn rWelk een nietige romanheld I boor ik mjjne beminnelüke lezoreasen uitroepen Vergeeft mij da mes dit ia geen roman en bijgevolg graaf Ivar geen romanheld Mijn verhaal is eeoe eenvoudige teekening uit bet werkelyke leven en dus de personen daaraan ontleend Dooh koeren wij tot Ivar terug H LJ die zaken en omstandigheden alleen naar bat ailerlgke beoordeelt zou Alma s huiselgk Ittveu al zeer gelukkig besotaouwd bobben want Ivar bewees haar al de oplettendheid die een man zijne vrouw bewijzen kan maar achter dit fraaie masker verborg zich een onrustig gemoed met geheel andere gevoelens vervuld dan dia bet uiterlijk deed vermoeden Hg achtte Alma hoog en gevoelde levendig dat tij met voorbeuldelooze grootmoedigheid zijne zwakheid behandelde maar hij beminde Constance en dit sterker dan ooit dewijl zjj zich steeds treurig zwygend ea lijdend aan hem vertoonde Zijn beter ik gebood hem haar te ontvluchten maar zijn hart trok hem onophoudelijk tot haar De omstaodigheid dat Cqdstaaos hent oatweak eo in vellsa aroit het besluit krggen terwgl wg gelden bgeen brengen om hen die dit noodig hebben te helpen terwgl oen groot deel onzer zich verbonden om bg eventueel sterven van een der leden zoo noodig de nagelaten weduwe of weezen eene uitkeeriog te verschaffen Ook het kleiue maken wy dienstig aan ons doet gebruikte postzegels worden verzameld gesorteerd eo voor den verkoop geschikt gemaakt nit welke opbrengst hulpbehoevende weduwen wolden ondersteund Ziedaar in korte trekken ons doel ons streven ontvouwd Alvorens te eindigen drnk ik hier ook in uwe tegenwoordigheid nogmaals mgn leedwezen nit over het feit dat er nog zoovele oud onder officieren ook hier ter stede zgn die nalatig bieren om sloh als lid van den Bond te laten inscbrgven enkelen miskennen ons doel anderen wéér meeuen hou positie in t maatschappelgk leven te hoog is om tot den Bond toe te treden en juist die laatste categorie van oodkameraden hebben wg zoo hard uoodig om ons te helpen ood kam zoo noodig te steunen Ten slotte vergun n mij dat ik u insigne en diploma uitreik n als souvaoir van dezen avond hier bg voeg een Bondskalender ik beveel UËd Achtb zeer de belangen van afdeeling en Bond lan Daarop nam de heer Martens het woord en deelde mede dat zooveel in zgn vermogen was den Bood van oud onderofficieren en de afdeeling Gooda steeds op zgnen steun konden rekenen Nadat oog eenige huishoudelijke zaken waren afgehandeld o a werd oog npgericbt een schietvereenigiug waarvoor zich 20 deeloemers opgaveu weid de vergadering gesloten en bleef men nog geroiooen ttjd gezellig bgeen Als een bizonderhotd kounan wg nog vermeldeUf dat de afdeeling Gooda onder hare leden telt twee ond gedieaden die begiftigd zgn met de orde van Oranje Nassau ui de beeren P P van der Meer en C C van den Bergh eerstgenoemde met brons laatstgenoemde met zilver Te Utrecht is geslaagd voor het Ie Natuurkundig Examen de heer F M G de Fegfer te Woerden De heer J F Sluiter pred te Boskoop heeft na ruim 40 jerige evangeliebediening zgn eervol emeritaat aangeTroagd Op Zondag 30 Jani a 8 hoopt de geachte predikant dr L A v Langeraad te Stol gk zgne afscheidsrede te houden scheen opgevat te bobben alle aanraking met hem te ontvlieden droeg veel bij om zijn hartstocht nao te wakkeren Wanneer z elkander ontmoetten was zij zoo schuw dat hij nauwetgka gelegenheid bad te vragen hoe het met hare gezondheid was Zoo was de lente voorbijgegaan en door den zomer afgelost en deze vond den jongen graaf somber ongelukkig en ongestadig van humeur en meer dan ooit verliefd Ëene week vdór den langsten dag des jaars verlieten graal Ivar en zijne gravin de boof lstad om den verderen zomer op Alms s erfgoed Eikenhaf door te brengen Ivar was gedurende de geheeie reis lastig van humeur eu ligtgeraakt I e eerste dageu na hunne aankomst te bestemder plaatse was hij alaof hij de koorts had Hij kon geen kwartier aura op dezelfde plaats blijven en wierp onrualige blikken naar de laan alsof Ü een bode of eece tijding verwachtte die zgn geheeie toekomstig geluk moeat aanbrengen Ds graftilgke familie was naar Ëikeuhof gevolgd door magister Behn eene jeugdige bloedverwante van de moeder der gravin don legatie secretaris Hegolfeldt en diens zuster freule Aurora Hegelfeldt Op een avond acht dagen na hunne aankomst op Ëikeahof waron allen op bet balcon verzameld en men praatte over onverachillige zaken toen freule Aurora plotseling zeide Zeg Atma weet gij wél dat wij dezen zomer Constanoe tot gezelsclup krijgen De Stjernburgs zullen op Vogelheim hier in de nabjjheid bij graaf Kronfeldt den oom van Goaatance logeren Alma veraadorde van kleur Ivar keerde zlob naar saagiiter Eehu mat wien hg ovsr hst jongste staat De heer D H Meier hoofd der openbare school te Hekendorp beeft tegen 1 Aognstus a a eervol ontslag als zoodanig aangevraagd Bgna 40 jaren was genoemde heer bg het onderwjjs aldaar werkzaam Bg de Dinsdag van wege de directie der marine te Willemsoord gehouden aanbesteding van versohitlende benoodigdbedeo was het minst ingeschreven voor perceel 1 gsreu en voor psrceel 4 lood enstikiyoefl deGoQdsohe Machinale Gareospinnerg te Gouda resp voor f 1316 48 en f 1163 86 In de vergadering van stemgereohtigde ingelanden van den polder t Begersohec gebonden op Maandag 27 Mei 1895 werd met algemeone stemmen als heemrood herkozen de heer H Anker De rekening over 1894 werd goedgekeurd De ontvangsten hadden bedragen f 2461 77 de uitgaven f 1981 59 batig saldo f 480 18 De begrootiog over 1895 bedrai t in ontvangst f 2441 68 iu uitgaaf f 2439 8 vermoedelgk batig saldo f 1 86 De omslag bedraagt 12 50 per H A Men sohrgft uit Stolwgk Onze henuepboeren kli an stten en been over de verwoesting die in hun gewu wordt aangericht door ée made emelt van de hingpootmug Bg sommigen was bet zoo erg dst ag opnieuw hebben moeten tooien Ook in de moestuinen doet die emelt veel kwaad want geheeie bedden worden er door verwoest Opmerkelgk is het dat zoo elk jaar zgn ongedierte medebrengt verleden jaar b v bad men algemeen veel tast van ratten thans ziet men ze bgna niet doch na heeft men weer die aartsbedervers Tan het bouwland da emelteo Dinsdagmiddag geraakte het tweejarig zoontje van C D te Oodewater dat een ouderen broir was nagetoopso nabg den Heketidorperwag te water en verkeerde al spoedig in zinkenden toestand Door een paar perionen werden pogingen aangewend den kleine met een stok te redden doch zonder gunstig gevolg en deze waterval had voer t kind en niet minder Toor de ouders een droeTÏg einde genomen indien niet W A de V die naar zgn werk gaande zich zonder beraad te water bod begeven en het genoegen mocht smaken het kind te redden Door de verhengde ouders werd hem een souTenirtje aangeboden kundig nieuws begon te spreken wEn Constance zou te Btrömstad de baden gaan gebruiken Dit was ten minsts het plan toeu wg vertrokken zeide Alms Ja maar dit sohgnt veranderd De gmeashesren hebben Coostauce de badreis ontraden zeide Aurora vHoe neet gij dit Van graaf Kronfeldt dien ik van daag ontmoet heb toen Alfred en ik ons rijtoertje deden Constance wordt reeds over eau paar dogen op Vogelheim verwacht Alma zat zwijgend en beschouwde haar man op wisne gelaat duidelijke aporen van verlegenheid zichtbaar waren en nu had Alma de oplossing van het raadsel waarom hg zoo onmatig geweest was ff var wist dus dat Constance hier zoude komen daoht Alma De l tia SBoretaria Hegelfsidt sprak Men beweert algemeen dat de Stjernburgs niet te beat zemen leven en dat Constanoe haar man bilIgke aanleiding tot jaloerschheid geeft Alfred s blik waa op Ivar gericht ffMiBBohiea gast hg daarom naar geen badplaats maar slaat zijne tenten op bet land op in de hoop dat men hier zjjoe schoone vroaw met rust zal laten Als het den baron mitar niet gaat ala lederen bewaker van een sobat waar men zgn goed het veiligat acht verliest men het dikwgla het eerst flik voor mg antwoordde Alms ala geen geloof aan die geruohteo en niemand onzer mag vermoeden dat Constanoe haar man aanleiding tot jaloenohheid geeft In zijne eigene familie komt bet althans niet te pas onedele verdenking te koestnren FarAMren