Goudsche Courant, maandag 3 juni 1895

18 88 1 84 8 38 18 89 18 86 ff 18 48 ff 18 68 1 44 3 60 BOTTIRDAU 0 0 TI B 1 6 61 10 88 11 60 10 88 10 89 ff 10 46 ff 10 11 10 68 18 08 kunst Behalve de boaw der kerk aanbestaed voor f 134 000 kost bet alUar f 15 000 zes beschilderde glaxau geplaatst in do nis waarin het altaar voorkomt samen f 6 XX alleen de teekening van het priesterkleed f 1000 zoodat indien het gebouw voltooid is alles te zamen genomen minstens f 167 000 waarde zal vertegenwoordigen Het 32 te jaarfeest der weesinrichting te Neerbosch is vastgesteld op Woensdag 19 Juni a s bg welke gelegenheid dr E Barger predikant te Amsterdam in de weezenkapel van Neerbosch de feestrede zal bonden terwgl ds J Moulgn predikant te Nymegeo door het bestuur aitgeooodigd is om Dinsdagavond te voren den gebruikelgkeo bidstond te leiden Wegens de min gonstige omstandigheden waarin de ZnderzeeTif icher8 thans verkeeren u reeds een groot aantal bonner waarvan de meeste io de kracht huns levens nit Ameland Marken Teracbelling enz te Ylaardingen aangekomen om zich bg de readers aan te melden voor de haringvisscherg Terwgl ook reeds vele Friezen daarvoor zgn aangenomen zullen dit jaar daarvoor aanmerkelgk minder Daitschers worden aangeworven Ook te Maasslnis zulten vele visscbers nit de Zaiderzeeplaatsen trachten zich bg de reeders te doen oanmonsteren Ook over dit voorstel wordt een hoofdelgke stemming gehuuden en geen der leden verklaart er zich tegen Daarop wordt tot tgdelgken jwethooder met algemeene stemmen op één na herbenoemd de heer G A van Hattem Door den terugkeer van den burgetheettor bad hg epgebooden als wethouder te fungeeren Bg de rondvraag erlangt dr Langeveldt bet woord en zegt ongeveer M de V wat mij in deze gebeele netelige quaeatie het meest heeft verbaasd is de totale miskeoning ran den gemeenteraad Gemeeuteradea schgnen in bot raderstel onzer regeeriogsio rich ling weinig beteekenis meer te heb en Met algemeene stemmen werd bier besloten eene commissie nit den Raad uaar Qed Staten af te vaardigen om dezen volledig op de boogto te stellen vau de administratieve kooeierijen in ons gomeentelgk beheer die commissie heeft zich behoorlgk van hare taak gekweten en aan Gedeputeerden een nitvoerig verslag ter band gesteld van bet ons bekende En wat hebbeo Gedeputeerden gedaan Zg oordeelden het niet noodig ons hierop te antwoorden alleen maakten zg er zich af met zeggen dat zg zich alleen met de zaak hadden te bemoeien indien de rekening door den gemeenteraad v as goed of afgekeurd Hebben Ged Staten een nader onderzoek ingesteld Het antwoord moet spreker schuldig bigven tot heden heeft de Raad daarvan niets bespenrd Tegen dergelgke handelwijze in openbare raadszitting te protesteeren acht spr nogmaals plicht Algemeene on levendige blgken van instemming De heer Meyer vraagt of het ook de bedoeling is van dr L om dit eer kennis te brengen van Ged Staten Dr L en anderen zien het nat daarvanniet in msar wel wordt daarna op voorstelvan den heer Prins besloten alweer na hoofdelgke omvraag met algemeene stemmen omde motie officieel ter kcnoïsse te brengen vanGed Staten N R Ct Een varken van den landbouwer J Wageuaac te Ket l heeft in drie keeren 56 biggen ge worpen 54 daarvan zgn ook grootgebracht Te Hulst had op de kermis een jongentje bg het koekhakken het ongeluk een ander ventje twee vingers bgna af te kappen De wouden zgn diohtgenaaid de vingers zullan echter wol stgf bigven Posterijen en Telegraphie Benoemd 1 Juni ïoi adaistent te Rotterdam de hoofdbrieveubeateller D A van Wngeningen aldaar en P Louwman thans conducteur der brievenmsle 3de klasse te spoorwegpostkantore DO 3 tot brievengaarder te Spaarndam de postbode C Hartendorp aldaar Geplaatst I Juni De klerk der postergen en telegraphie 2de klasse P J Ronsel te Hellevoetsluia onder intrekking van zgne plaatsing te Bev9rwi k Verplaatst 1 Juni De commiezen der telegraphie 2de klasse JC Wannee van het hoofdt legraafkantoor naar bet bjjkantoor aan de Boompjes te Rotterdam en J D Kelder van bet bgkantoor aan de Boompjes te Rotterdam naar het tioofdtelegraafkantoor ildaar de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse G van Neeuwen van Amsterdam telegraafkantüor naar s Graveuhage postkantoor en mej A J M Rgnbeode van het telegraafkantoor te Amsterdam naar dat te Rotterdam 16 Juni de tot de Ie klasse bevorderde commiezen der posterijen van de 2de klasse F von Huben van s Graveuhage naar Nijmegen en F Sinnigbe van bet Spoorwegpostkantoor no 1 naar Groningen de commiezen der poatergen van de 2de klasse G W W C Diest Lorgion van Rotterdam naar s Graveuhage en K Prengt van Zutpbeu naar het spoorwegpostkaotoor no 1 standplaats Amsterdam de tot 2de klasse bevorderde commiezen der postergen van de 3o klasse A van der Baan van Amsterdam naar Nijmegen en J J C de la Sablooière van Eetde van het spoorwegpostkantoor no 3 noar Rotterdam de commiezen der posterijen 3de klasse J J Gerlach Giunta d Albani van Leeuwarden uaar het spoorwegpostkaiitoor no 3 standplaats Utrecht J G Potjewgd van Oldenzaal naar Rotterdam W A van der Meulen van Zwolle naar Amersfoort en D van Benaekom De minister van Koloniën bericht dat dit jaar ter bcichikkiug vanden Gouverneur Generaal van Nederland kunnen worden gesteld om in admini ttratieve betrekkingen daar te lande te worden geplaatst 28 personeu die geslaagd zgn in bet Groot ambtenaars examen voor den Indischen dienst om in rechterlgke betrekkingen daar te lande te worden geplaatst 9 personen die geslaagd zgn in het examen bedoeld bg art 92 der wet op bet Hooger Ouderwgs Zg die ter beecbikking wenachen te worden gesteld moeten daartoe het verzoek doen aan den minister bg eeu request op zegel de geslaagden io het Groot Ambtenaarsexamen binnen veertien dagen nadat bnn het getuigschrift daarvan zal zgo uitgereikt en de geslaagden in het examen bedoeld bg art 92 der wet op het H O binnen zes weken na de bekendmaking Verdere byzonderheden bevat de iSt Ct van beden Men deelt aan t Hbl mede dat het niet geoorloofd is naar Proifen binuenlandscbe briefkaarten te zenden beplakt met een extrazegel van 2 cent Enkel de blauwe voor het buitenland bestemde brieft aarten zgn geldig van andere wordt strafport geheven Naar het Vaderland € verneemt is bet rapport van den Haad van State over de Kieswet thans verzonden en wordt het Igvige stuk thans door de Regentes ter beantwoording in handen gesteld van den Minister van Binnenlandache Zaken Een pracht van een kerk I De St Martinus kerk in de Broerstraat te Groningen is voor de wgding gereed Naar wordt medegedeeld overtreft do bekende R Katb kerk te Hilversum dezen tempel noch iö sierlgken bouwstijl noch in rgkdom van ameublement geen kosten zgn ontzien om dpzo kerk te maken tot een voorwerp van Directe Spoorwegverbindingen mei GOIÜA Zomerdlenst 1895 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich OODD A UOTTERDi M 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 7 11 7 B 7 B9 8 06 8 13 8 99 3 48 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 45 1 66 8 08 8 09 9 16 9 10 6 90 6 30 6 87 6 44 6 60 11 80 9 41 9 i 8 1 3 10 8 86 10 06 S 09 3 89 4 08 4 40 DEN HAAG GOUDA 7 46 GOUDA DEN BAA6 Htge 4 87 807 48 8 30 9 88 9 46 lU 14 11 3618 15 1 S8 8 44 8 8 3 43 4 16 6 17 6 11 7 68 t 88t Voorb 6 4 ff 10 80 1 44 6 17 Z Zesw6 08 10 86 1 68 ff ff 6 18 9 68 ZOT M 6 19 ff ff ff ff ff 10 46 8 09 6 49 10 08 Qnuda 6 80 7 60 8 13 9 9 66 10 1610 67 18 05 18 46 8 90 3 14 3 86 4 18 4 43 6 47 6 63 8 88 10 18 Stopt te Bleiawyk Kruisireg en Nootdorp Leidachendam kdl 7 818 86 9 19 9 8710 90 1 0 60 18 18 19 86 1 87 3 SI 8 47 4 46 6 t7 7 14 7 49 8 88 8 64 9 6411 16 4 67 ff I 8 01 10 06 6 08 ff ff 8 11 ff 10 16 6 80 ff ff 8 86 10 87 6 86 6 7 7 44 6 81 9 9 8810 88 11 46 ZtT U 7 48 8 47 ff ff 11 08 18 37 Z Za W 7 6S 8 66 11 18 18 46 Voorb 8 07 8 08 11 87 18 68 Hl t 1 11 l ia 8 87 10 07 10 48 11 38 18 48 1 081 67 4 06 4 17 O T E O B T G O n D A 9 10 11 34 18 60 8 10 3 68 4 43 6 86 10 83 11 61 ff ff 4 16 ff 6 63 10 31 ff ff 4 Ï4 ff 9 84 10 44 19 97 1 88 8 49 4 87 6 90 7 09 AHSTEEDA M O O D D A 8 16 8 66 11 8 40 4 98 9 4 10 J4 18 19 8 80 6 80 eOl DA DTXXOHT 6 6 6 40 r 6 6 09 8 81 9 06 10 19 11 18 48 8 88 3 17 4 16 4 47 6 67 6 66 8 31 10 16 6 60 8 64 ff ff 11 14 ff 8 87 ff ff 7 10 10 89 6 69 7 08 8 18 ff ff ff ff 11 88 8 46 8 84 ff 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 18 1 88 8 88 8 41 8 9 87 10 61 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 89 6 36 7 46 9 0411 S O U U k k U8TXRDAU 40 8 81 10 01 11 18 10 8 31 4 47 6 86 10 14 Wg f W 8 10 10 60 IMt U 4 80 46 8 18 11 11 8 00 9 07 9 98 ff 9 86 8 41 9 49 10 84 10 64 6 38 7 0 6 8 8 11 7 07 8 19 7 80 8 38 6 0 7J0 Ulnoht Woerdan üudawatar Gouda AsatardaaWp Bg 8 86 ll llk 6 86 7 46 8 8 49 Dl TMhtpartg op het tentoonitelliogflierrera te AmBterdam was Tolgeni het ïlbla l bet gerolg tan een misTerBtaad Eeoige Frausche ezpoiaDteu meenden dat de iogang aan de Vbd Baerleatraat waardoor sg enkele werklieden hadden zien binnen an ook foor ben upun atond OTer en weer vielen woorden eu daar men elkander natnoriijk niet best verstond weldra klappen wnarby beiden partgen zich niet onbetuigd lieten Gelukkig ia het geschil thans nit de wereld geholpen en het nitvoerend comité l een dienstorder uitTaardigen om de beambten tot wat meer gematigdheid aan te sporen De Fransche nitstalÜDgen zallen heden dan ook weer geopend zgn StaUn Qdneimal 2e Kimmk Zitting Tan Vrijdag 31 Mei De interpallatie Smifc OTer het plonderen der Anoac is aan de orde gesteld tegen Woensdag te 11 nnr Behandeld werd de motieTydeman om de exploitatie van het tolephoouTerkeer tot een tak ran staatadienst te maken De heer Tydeman betoogde dat bet doel der motie alleen is de Kamer te laten Iwslissen ot zy met de Begeering meent dat de bestaande telepboon toestanden goed zyu en een wetteIgke regeling onnoodig is an wel met den Tooriteller dat de telephonie staatsdienst moet zgn en wettel ke regeling noodzakeiyk ia Uitvoerig schetst hg de nadeelen van deu bestaanden toestand weinig plaatsen hebben een aet en nog minder zjjn er iatercommnoaal Ungealotan omdat de Bell TelephoonMaat icbappg aan andere exploitanten daarvoor te hooge eiscben stelt Feitelp heeft de Bell Telephoon Maat lohftppyc het monopolie en legt alleen Igoon aan die zg prodaotief acht De ontwikkeling van de telephoon wordt bier te lande zeer tegengahonden Door stastsezploitatie worden geheimhouding en goede dienstregeling beter gewaarborgd zoomede bet verband met de belegrapbie die tbaos scbteraitgaat Een gemeentelgkn regeling acbtte spreker ongewenscht daar de telephonis een rgksbelang is De heer Htuelink steande zonder eenig voorbehoad de motie en spoorde den minister aan meer organisateur dan administrateur te zgn ea de groote indirecte voordeden niet uit het oog te Terliezen die tegenover de kosten opwegen De minister zette nader zgn vroeger ontwikkelde stellingen aitoen dat aan wetttrlgke regeling geen behoefte blgkt te bestaan en dat da bestaande toestand tamelgk gunstig is ook omdat de bestaande concessiën niet aan lange termgnen gebonden zgn en de stsat dus eventneel de zaak kan ter band nemen De minister kwam echter op voor de gemeentelgke vrgbeid in deze en betoogde do onbevoegdheid om den Stsnt kostbare verpUcbtingen voor dat gemeentebelang op te leggen De beer Farncombe Sanders verklaarde ztch voorstander van staatsexploitatie mits de post en telegraaf en vooral de telefoon die beperkt zal blijven tot handelszaken die zich zelf bedrnipen £ n daarbg wees spreker op de groote kosten der uitbreiding De heer Plate wil zgn stem wel geven aan de motie wanneer zg zich alleen bepaalde tot intercommunale verbiadingen Oe beer Bastert gnf in overweging haar te beperken tot een wettelgke regeling A s Woeosdag de Kamer nam met eeue meerderbeid van een stem Pinksteren III onder de parlementaire feestdagen op zal over een en ander nog nader van gedachten worden gewisseld In de gisterenavond gebonden raadsvergaduring te Sliedreobt kwam in een scbrgveu van den Bargemeester gericht aan den oudsten Wethouder waarin hg meedeelde en maand verlof te zullen aanvragen en dezen Wethooder verzocht inmiddels de functiëu te blgven waarnemen en voorts eene missive van deu Burgemeester aan den Raad waarin hg berichtte dat hem door den Commissaris der Koniogio 86 II 7 86 7 88 7 89 7 46 7 66 6 6 10 6 19 6 86 6 88 S 40 8 47 8 64 9 01 9 10 6 09 6 18 6 81 6 89 6 S6 BmI Hioi niikt Hinwirknk OtH K ttariuii Botterdui Oap a JDrawnknk ttoaa Oudnr Wwrdn Ctoaik P Moordnokt hg missive ran 28 Mei en rerlof van een maand was toegestaan Na voorlezing van oog andore ingekomen stukkeo deed de voorzitter mededeelÏDg van en deze week ingekomen motie van de raadsleden de boeren H Hos O A V Hattam A Meger ea A Vnrtnaes van den volgenden inhoud met verzoek deze bepanldelgk in deze vergadt ring te behandelen De Raad met diep leedwezen kenoiü ge nomen bebboude van bet feit dat J A van Haaften ala borgemeester der gemeeate is teruggekeerd overwegende dat ontslag van rechtsver volging niet beteekent vrgapraak van de ten la8te gelegde feiten verklaart het als een ramp voor de ga meente te beschoawen eeq burgemeester te moeten houden die de achting en het ver trouwen mist c Daarop werd voorlezing gedaan van een scbrgveu van den burgemeegter inhoudende mededeeliog dat bg tegen 1 Juti ontslag had aangevraagd Dfl voorstellers der motie alsna bet woord verkrijgende wenscben da motie te handhaven maar stellen voor thans de laatste alinea te lezen verklaart het als een gelak voor de ge meente te beschouwen dat de burge meester die de achting en bet vertrou weü der burgerg mist zgn ontslag beeft ingediend De heer M C de Jong verklaart bet wel geheel eens te zgn met de motie maar nu bet ontslag gevraagd is had tig het wel wat zachter willen uitdrokken maar zg is geheel waar De heer G A van Hattem zet nader oiteen hoe het doel der motie was uiting te geveo aan den algemeenen geest die in de gemeente heerscht Van Uaaftnn is als bnrgemeeater teruggekeerd zonder dat de feiten zgn weersproken Waar de vermiste gelden zgn daarop zwggt voor beden nog alles maar noodig is het don Raad de gelegenheid te geven van zgtie gevoelene te doen blgken Ds Langeveld zal vÓór de motie stemme maar wit zgne stem behoorlijk motiveeren Hg is daartoe verplicht terog te gaan io de geschiedenis dezer treurige zaak en weascht enkele zaken in herinnering te brengen van hetgeen op de bewuste bgeenkomst van den Rsad op Maandag 24 Febr jl gebleken is daar dit wel aan de leden van den Raad msar niet geheel aan het publiek bekend is Spreker zal dus een tipje van den sluier oplichten daar io deze ernstige quaestie nieta achter gebonden mag worden In die bgeenkomst dan is gebleken dat er vele mandaten ten kantore van den gemeente ontvanger zgn uitbetaald voor uitgaven die niet bestemd zgn geworden voor het doel op de mandaten uitgedrukt Die administratieve knoeiergen hebben plaats gehad met voorkennis en medeweten van den burgemeester volgens eigen erkentenis De mindere ambtenaren kunnen dienaangaande niet uitsluitend de schuld dragen de burgemeester toch beweerde in die bgeenkomst dat met uitzondering van de te hoog gemantadeerde uitgaven voor de IgkdragersbelooDiogen hij peraoonlgk al die uitgaven voor zgne verantwoording nam Van eene verantwoording is echter den gemeenteraad tot beden niets gebleken De heer Prins kan zich ook geheel vereenigen met de motie en het gesprokene door de heeren Van Hattem en Langeveld manr hg wenacht alleen te vragen of van de toegezegde verantwoording nog niets is gekomen eu zoo neen nogmaals den burgemeester dat te vragen daar de Raad recht heeft te weten hoe het gegaan ia en waar het geld gebleven is De motie wordt daarna in hoofdelijke etemining gebracht en aangenomen met algemeene stemmen 10 64 11 01 11 08 11 16 U 84 8 36 7 47 Naar aanleiding van de vraag door den heer Prins gedaan stelt de heer G A van Hettem voor B eu W te machtigen een rechtsgeleerde te raadplegen en te zien of er ook gelden terug tu krggeu zgn Tin utrecht poatkantoor natt het apoorwegkantoor no 3 sUndplaats Utrecht 16 Juni De coramieaen der posterflea 4de klasse J Greahof van Utrecht naar a Gravenhage J Bonman van Tiel naar Utrerht R F G Baron Bentinck vau Schoonheten van Rotterdam naar s Gravenbage J R A H SchUtz lan Amersfoort naar a Gravenhage W H F Vogel van Dordrecht naar Araaterdam en J Smidt van Rotterdam naar Zwolle De tot commies der poateröon 4e klasse benoemde snrnaraerairs A Sandberg ran Dordrecht naar Tiel J Willninck van Voorschoten uaar Amsterdam W P van der Leeuw van Gravenhago naar Tilburg T H J Belonje van Gouda naar Deventer F K Baron van Dedem van het Spoorweg postkantoor no 3 naar Utrecht H M Segn van s Graveuhage naar Arnhem P J Kraft vau Graveuhage naar Rotterdam J H L Meoffens van s Graveuhage uaar Dordrecht A Gruttering vau Terborg uaar Leenwarden H Winters vau Assen naar Oldenzaal eu D Verhaaf vau het bureel van deu luapectear der posteryen te Zwolle uaar het postkantoor aldaar 1 Juli De cnmmier der telegraphie 2e klasse W P Zeilmaker van Leeuwarden uaar Snoek onder intrekking zijner verplaatsing uaar Middelborg de commiezen der telegraphie 3e klasse H Witson Elias van Sneek uaar Middelburg en C Horstman Jr van Heereveen naai Leeuwarden de brievengaarder D C Zejler van Stryen naar Haamstade Ingetrokken da verplaatsing van deu commies der telegraphie 4e klasse A Ilsen vau Amsterdam naar Leeuwarden vau den klerk der posterijeu Ie klasse F J C Toorthuis van Beverwyk naar Wgk by Duurstede van den klerk der posteryeu 2e klasse C L A Klop van Wjk bj Duurstede naar Helvoetsluis en van den klerk der posteryen en telegraphie 2e klasse H Liemau van Amsterdam telagraafkantoor naar dat te Rotterdam Verlenging van verlof verleend wegens ziekten aan deu klerk der posteryen eu telegraphie 2e klasse J Heetjana te Winterawgh tot 15 Juni 1895 Verlof verleend wegens ziekte 24 Mei Aan deu ommies der posteryen 3e klasse J J Bijsterus Heemskerk te Haarlem tot 31 Juli 1895 Eervol ontslagen 1 Juli Deadsistent P J Klerks te s Hertogeubosch de brievengaarster me A Hoffman te Haamstede Overleden 13 Mei De adsistent L Heupermau te Amsterdam 15 Mei De brievengaarder J F i erarena te Stoppeldgk Bnltenlandsch Uverzicht In den Franeaben Senaat iuterpelleerde de heer Beanmanoir de regeering over de buitenlandicbe politiek De verantwonrdelgkheid voor hetgeen men staat te doen de deelneming aan de feesten ran Kiel laadde hg op den minister president De interpellant 1 enige aanbalingen uit Berlgnsche bladeu voor waarin gesproken wordt van eene verzoening tosachen Frankrgk en Duitschland Spreker vroeg zich af of deze droom zal verwezenlgkt worden Zal het Franache eskader te Kiel op agne plaats zgn Spreker drukte de hoop uit dat Frankrgk als het weer royalistiscb geworden is te eeniger tgd op een Toet van gelgkheid zal staan met den Doitschen sonverein Bg maakte verder een toespeling op de bewoners van Ëtzas eu Lotharingen die wel moeten denkeu dat zg reneten zgn Voorts protesteerde spreker tegen de zwakheid van de bnitenlandache politiek gevolgd ten aanzien van Japan Wg moeten aldus besloot hg deze politiek van zelfverloochening die ons de vgandsohap van Jcpan op deu hall heeft gehaald en ons in Ëoropa brengt tot bondgonootsohappen die wg niet kunnen goedkeuren laten varen De minister van buitenlandsche zaken HaDotaox beantwoordde den interpellant De minister begon met te verklaren dat de bnitenlandsche politiek van Frankrijk in het minst geen wgziging heeft ondergaan Onze politiek zeide hg heeft niet de strekking die men haar toeschrgft de verwgten die men OBS doet en die men dikwgls onzen voorgan rs heeft gedaan neem ik niet ftan Ik rerklaar dat onza politiek bg de jongste aangelegenheden waarop de interpellant gezinspeeld beeft getrouw is gebleven aan de algemeene richting die volkomen afgebakend is en de goedkeuring heeft weggedragen vaü het Parlement en van het land Voorts trad de minister in een weerlegging Tan de critiek op de ten opzichte van Japau gevolgde politiek Frankrgk had zgn eigen balangen op het oog toen het de onafhaiie Igkheid van China verzekerde Op dit punt evenals op andere punten hebben Frankrgk en Rnsland dezelfde belangen en hun samengaan vond zgn grond zoowel in de bestaande betrekkingen sla in den wil van hunne regeeringen Frankrgk en Rastaud handelen nu nog in gemeen overleg waar het de Armenische qoaestie betreft In speciale gevallen kunnen de mogendheden gemeenachappelgk een vredelievend doel nastreven zonder de nationale belangen uit het oog te verliezen Wat betreft het deeln en san de feesten van Kiel dit wgat volstrekt niet op een nieuwe richting in de politiek en bet kan geen ander karakter hebben dan het antwoord op een internationale beleefdheid Het zal in het minst geen wgziging brengen in de gevoelens van frankrgk dat onoverwinnelgk trouw blgft aan zgne herinneringen en met vertroowen de toekomst te gemoet ziet De redevoering van den minister werd zeer toegejuicht De gemeentelgke toestanden in Weenen hebben krachtig optreden der regeering noodig gemaakt Bg derde stemming werd de antiaemitiesche leider dr Lo er tot opperbur gemeester gekozen De regeering was vast besloten die benoeming niet goed te kenren en dr Loeger verklaarde op dien grond de keuze niet te kunnen aannemen Gister zou de Raad bgeenkomeu om een nieuwe verkieiing te houden Docb het decreet der regeering heeft dat onnoodig gemaakt De Raad is ontbonden en een commissaris benoemd om de loopende zaken te regelen en de nieuwe verkiezingen voor te bereiden Het wekt twgfel of deze maatregel wel bet gewenschte gevolg zal hebben De antisemieten hebben de meerderbeid iu de st d Dat is niet alleen bg de aanvultingaverkiezingen gebleken Ook de houding der bevolking gedurende de laatste dagen toonde dat duideIgk aan Waarschgnlgk zullen dus de auti semieten versterkt tot meerderheid in den Hfiad terogkeeren Indien dan dr Loeger weder en bg eerste stemming tot bot gemeester wordt gekozen zal de tegeermg niet nogmaals zgn verkiezing ongeldig kunnen verklaren en den Raad ontbinden Mei belangstelling ziet men daarom den loop der gebeurtenissen in de hoofdstad van Ooateargk te gemoet Lord Rosebery denkt er nog niet aan af te treden dit is de slotsom van de redevoering welke de minister voor Ierland de heer John Morlej in eeue bgeenkomst zgner kiezers te Newcastle hield Dat bet miuisterie niet op rozen wandelt werd door den heer Morley erkend maar toch zouden de ministers op liiiu post btgven zoolang de liberale meerderbeid in hea Lagerhuis het kabmet blgft steaneo Wanneer de regeering tot ontbinding van het Parlement zal overgaan ts nog met beslist Alleen dan zeide heer Morley mI de regeering toteen dergelyken maatregel overgaan wanneerbet zat zgn gebleken dat de meerderheid inhet Lagerhuis haar deu steuu ouUegt Mocht het nnnisterie nog in deze zitting eene nederlaag Igdeu waardoor het tot aftreding wordt genoodzaakt dan zullen de conservatieven weer aan het bewind komen maar zeide de heer Morley voordat zg eeujaar aan de retjeeriug geweest zgn zullen zgdoor bet weer aan de orde komen der ïerschequaestie in haar geheelen omvang toch verdreven worden De hoofdzaak van deze verklaringen van den minister Is dat Lord Rosebery vooreerst zgu post niet zal verlaten Waarscbgolgk zal nu nel een einde komen aan de geruchten welke gedurende de laatste weken bgna eiken dag over deu val van het ministerie en de Parlemeuts onebindiug werden verspreid De deputatie nit den Volksraad van den Oranje Vrgstaat die naar Pretoria is gezonden is te Bloemenfonteio teruggekeerd De uitslag der conferentie met president Krager gehouden was dat de regeering der Zuid Afrikaansche Republiek zich bereid beeft verklaard tot alle maatregelen welke kunnen dienen tot verlaging der spoorwegtarieven en tot bevordering van het handelsverkeer tusschen beide republieken President Kruger verklaarde zich echter tegen bet aanknoopen van onderhandelingen met de regeeringen van de Kaap Kolonie en Natal tot het oprichten eener Zoid AfrikaauBche tol unie in de eerste plaats omdat Transvaal geen haven aan de zee bezit engten tweede wegens de annexatie van Tongoland waartoe de Engelsche Regeering onlangs beeft bestoten Over het algemeen was de regeering der Zuid Arikaanscha Republiek volkomen bereid om eene engere aansluiting tusschen Transvaal en den Oranje Vrgstaat tot stand te brengen De reis der Volkaraadsleden naar Pretoria ia derhalve niet geheel vrochtelooa geweas Een kort telegram vermeldde dat admiraal Kabayama de nieuwe gouverneur van Formosa bg Tamaoi een der havens aan de Noordkuat een af dee ling troepen aan wal heeft gezet Hoewel de Japanneezen op den duur den opstandelingen wel de baas zullen blqven ia bet geeaszina onwaarscbgnlgk dat ig opFor mou den hevigaten tegenstand zullen ontmoeten die ag tot nog toe in den oorlog hebbeu ondervonden De oproerige Chineai he gouverneur van Formosa of liever de Presidente der Republiek van dien naam moet 80 000 man aanvoeren waaronder 50 000 wel uitgeruste soldaten gewapend met Mauser en repeteergeweren Onder dezen zgo de bekende Zwartrlaggeo die den Franseben indertgd zoo veel te doen hebben gegeven De andere 30 000 zgn rekruten en waarachgnlijk van geen waarde tegenover de geregelde troepen der Japanneezen zelfs bedelaars en werkloooseo zgn bierbg aangeworven Nog steeds gaat de aanwerving door waarbg naar het schgut slechts ten einch gesteld wordt dat de rekruut een geweer kan vastbonden Desniettegenstaande bestaat geen twgfel of een groot gedeelte van het Formosaan cbe leger staat ver boven dat van bet vasteland Op het bezit van Formosa zgn de Chineezen namelgk altgd ten zeerste gesteld geweest en daarom werden bg het uitbreken van den oorlog de beste troepen derwaarts gedirigeerd Er kan dus misschien op Formosa nofi hardnekkig gevochten worden Toen eenige dagen geleden de Japansche troepen zich voor de eerste maal voor Tamaui vertoonden maakten de inboorlingen zich gereed tot zoo ernstig verzet dat de admiraal het raadzaam achtte terog te stoomen om eerst nadere bevelen van zijn regeeriug in te winnen Den admiraal werd toen last gegeven tot eiken prgs het eilaod Formosa in bezit te nemen Kabayama stoomde daarop naar Formosa terog tiet daar troepen aan wal zetten en vaardige onmiddellgk eene proclamatie uit waarbg hg tor openbare kennis bracht dat hg namens de Japansche regeeriug het gezag over Formosa had aanvaard Het korte telegram vermeldde gisteren óók dat men vgaodelgkheden verwacht Nu deze kunnen ook baast niet uublgvea als de Japansche troepen oprukken naar Tai hei foe dea zetel vm den president der nieuwbakken ïUpobliek die elf mglen van Tamsui gelegen Mag men den correspondent van de Times in Kobe gelooven dan laai de binnenlandacbe toestand van Japan weer veel te wenachen over Het sluiten van den vrede heeft hoegenaamd geen geestdrift bg het volk gewakt niettegenstaande iu het keizerlgk manifest de redenen zgn oiteengezet waarom het schiereiland LiautoDg is opgegeven Alle politieke partgeo in Japan veroordeelen bet beleid vaa de regeering in deze zaak Vgftig zestig kranten in den lande waaronder voorname Tokiosche bladeu go op bevel vau de regeering geschorfcb en toch doren de heftige beoordeelingen in de pers voort De ministers worden beschuldigd den Keizer misleid te hebben en hun wordt aangeraden naar China te gaao om daar de staatmanakunat teleeren Decorreepoodent van de Times maakt zelfs melding van gerncbten dat de premier en enkele zgner collega s zulten aftreden 348 Staats loteriJ eKlasse Trekking van Zaterdaf IJuni 1895 No 12441 1000 en Premie ƒ 80000 No 10416 Premie 3000 No 8080 ƒ 200 No 4704 on 17047 ieder 100 Prijzen van 70 994 2697 739611820 18996 14997 16866 17119 1928 6608 10062 18004 14207 16284 16141 18884 1950 7392 1049118118 14904 1BS32 17080 20776 BurgerlUken Stand GEBOKEN 29 Mei Bartus Cornelia ouders W C Luyueuburg en L Bunacboten Hendrik Jacobus Adriaan oudere J M Gretser eu W de Graaff 30 Dirkje Alberdina ouders A C van den Hengel en J E Ditmarsch 31 Johanna Jacoba ouders H Walthie en C F vau deu Ing Adrianus ouders A den Hertog eu A van Oa OVERLEDEN 29 Mei J Gibbon 6 w 31 A van Os huiavrouw van A den Hertog 39 j ONDERTROUWD 31 Mei E J Ny kamp 26 j en G Snel 28 j A Nederhof 24 j en M Stolwyk 25 j J W Biunendyk 29 j en H J Kelder 24 j J Bunschoten 27 j en A Verkanik 27 j H A Jaspers 25 j eu M E Verheul 24j GEHUWD 31 Mei J Jiakoot an J B van Es Het Bereau van den Burgerlgken Stand zal a s Maandag 2e Piukaterdag van des voormiddags 11 tot des uamiddags 1 nar geopend zijn tot het doen vau aangiften vau geboorte eu overiydeu moordrecht GEBOREN 22 Mei 4aji wnders U Tober en A vanden Dool j f poi M Neeltje ouders G van Vlaardin M kw wosterom 24 Cornelia ouders A Mot Wp J C den Hertog S tSJ Uaartreoht GEBOREN Johannes onders H Vergeer on A van Beek Dirkje ouders W A Uiteubogaard en S M Donker GEHUWD J J Streng en A Q van Velaen PARAPI ÜIBS A van OS Az Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam 81 MBI Vor kra alotkowia 94 lOOVll 9 100 101 108 881 84 84 a 88 4 8SV 84 r SB 88 7Vl 8 7 106 68 901 118 88 ♦ 48 i 100 808 640 lOi 66 102 lO i 18 7 a ♦ V 102 108 180 97 76 86 HO 96 189 V 188 mm 106 61 64l 6lVa l V 168 98 64y e4 a lOl l t 98 99 108 1401 184 14 108V 14 81V l l 18V I 107 l07 i 82 112 103 89 62V 16 m 892 198 109V 107 103 109 US f 130 97 44 ii aiA n Cerl Ned W 8 dito dito dito dito dito dito SVi Holiaia Obl Ooudl 1 8188 4 tujb ImohrljviDg 1862 81 6 OoBTBMa Obl in papier 1868 6 dito in silter 1868 8 PoaluoiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 KtJSUHn Ubl Coat a Saris dlM Oaeona 1I8 4 ditobüBothi 1889 4 dito bü Hop 1889 90 4 dito in goud laan 1888 8 dito dito dito 1884 8 SruiJi Farpet lehuld 1881 4 Touau Oepr Ccnv laan 1890 4 Gao leaning aerie D Oee leenin serie O iinuAra Kar Bec v obl 1898 8 Ullioo Obl Bnit 8ob 1890 8 ViHiicau Obl 4 onbep 18 1 AMsrsanui Obligatien 1861 8 i aorriauAM Stad leen 1886 8 NlD N JLfr HandeUv aand irandib Tab Mij OertiSoatan DwiMaataohappij dito Anh Hjrpotbeekb pandbr 4 Cnlt Mij der Voralanl aand t ör Ujpotheekb paadbr 4 Naderlandaoha bank aaad Ned HaudalmaaUch dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Roti Hjrpotboekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoBTma Ooit Hong bank aand ttusL Hypotheekbank nandb i Maiw L G Pr Lien eert 6 NiD HoU U Spoorw Mü aand Mü tot Bipl t 8t Spw aand Ned Ind Spoorwogm aaad Nad Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito t ftiLll Spoorwl 1887 89 A ïobl 8 Zuid Ilal Spwmij A H obl 8 Pols Warsobau Waanen aand i Ruil Or Buaa Spw Mi aand Ballisoke dito aand Faitowa dito aand t Iwang üombr dito aand 8 Kiiak 0k AMW 8p kap aand 8 Loaowo Bewast Sp Ui oblig t Orel Vitebak dito oblig 6 ZuidWaat dito aand t dito dito oblig 4 AHialu Cent Pao Sp Hij obl t Ohio k North W pr O v aand ditoditoWin St Pater obl 7 Denver k Bio Gr Spm oert v a lUinoii Central obl in goud 4j Louiiv k NaakvilleGert v a Ueiioo N Spw M j lehyp o S Miaa Kanaaa v 4 pot pref aand N York OnUrio fc Weat aand dito Penna Ohio oblig 6 Dragon Calif Ie hyp in goud 8 St Paul Minn k Maait obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 CiMiDiL Can South Cart v aand TsH O Ballw k Nav Ie h d o O Amaterd Omnibus Mij aand Bottard Tramweg Maata aand NsD Stad Amsterdam aand 8 Stad Bollcrdam aand 8 BiLsit Stad Antwerpeul887 2 i Sud Bruaaol 1886 ï a Hoüo Thei Begullr Oeiollioh 4 OoaTIxa StaaUleening 1860 6 K K OoBt B Cr 1880 8 Spikji Stad Madrid 8 1866 V r Nan Bas Hyp Spobl eert ADVERTENTIfiN Ondertrouwd iHENDHIKUS ANT0N1Ü8 JASPERS IS MARIA ELISABETH VERHEUL Gouda 31 Mei 1895 Jt Wegenl be harteiyke belaugateUing by het overiyden van onzen geliefden Vader ec Behuwdvader oudervonden betuigen wg onzea harteiyken dank H 0 KORTENüEVEB M C KOBTENOEVBK Samsoh E KORTKNOEVER Qouda M B KORTENOBVEB BtlBOUaDIIK sllagt Wed J KOBTENOEVEK Jm Gouda T B o P J BELLAABT