Goudsche Courant, maandag 3 juni 1895

34ste Jaargang No 6675 Woensdag 5 Juni J805 BOIMJONGENS Likeiii 8 okei ij De CurasaoAppel Handel in WIJNEN enz I LANGE TIENOEWEG GOUDA O 5 Speciaal vestigen wij de aandacht op onze i uime ft sorteering j EZPE RIJN MOESEL A1 EOMÜI Bourg og ne Spaansche en Portug Wijnen H directe aanvoer en op de CHAMPAGNE WIJNEN van het huis Moreau Lefévre te Reims waarvan wij de eenige Importeurs in Nederland zijn Henkens Jenever en Oude Jenever Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst ran1 5 regel è 50 Centen iedere regel me r 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgare dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VIJF CENTEN MARKT A 144 MAKKT A 144 PRACHTIGE COLLECTIE Corsets en Zijden en Glacé Handschoenen Specialiteit in Qaren Band Wol en Sajet enz Eenigut goedkoop ruim gesorteerd en solied adres in KLEEEMAKEES EN lAAISTEES FOUENITUEEN i Stelregel Enorme Keuze Pnma Kwaliteiten Buitengewoon Goedkoope Pryzen Aanbevelend W ER IKG Co MAEKT A 144 OOUDA MARKT A 144 m fd € VicforiaSron te Oberlahnstein byJbm Tafeldrank Van héj ninklykef uis der TedeHanden f rouda aoelpendruk van A Bunuuh k Zoon OEGELBESPELINQ indeGROOTEorSt MKERf op Dinsdag 4 Juni 1895 de arondg 7 uur doorden Heer J H B SPAAyOEBHAS met welwillende medewerking van den Heer JACOB li van ZUTPUES Cello PROORAMUA S tefene Toegangsbewgzen ign te rerkrggen a 10 Cte by de BoekhtodaUara J vix BENTUM ZOON en bg den Koatar Opealare Verkooping te GOUDA tea OTentaan ran den Notaris a C FORTDIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 17 JDNI 1895 dea morgens te all uren in bet Hotel di Zilu aan de Markt Taa I No 1 Ean goed onderbonden op aangeoamen atand gelegen WOONHUIS ERF en TDIN aan de Weethaten te Gouda Wgk B No 160 groot 2 aren 20 centiaren Te aaniaarden 15 Jnli 1895 Het HUIS Tan waterleiding en van vele gemakken Toorxien berat beneden 3 Kamern Eeaken ea Kelder en boven 2 Kamers Kenken Zolder en Dienstboden Kamer No 2 Sen TUIN m de Korte Akkeren ia Oouda met den Weg daarvoor en het Water daarachter kadastraal bekend in Sectie E No 442 m en 770 te samen groot 15 aren 48 centiaren Te aanTaarden 1 November 1895 No 3 an 4 Twee PAKBVIZEy en MB f MS in de Koster Ogzensteeg te Gouda Wgk D No 01 Te aanvaarden 15 Angnstus 1B86 No 6 Ben BUIS en MBF in de Komgnsteeg te Oouda Wgk K No 55 verhaurd bg de week voor 1 40 No 6 en 7 TweelIVIZENm MBP £ in een Gang in den Langen Groeoendaal te Qouda Wgk I No 95 en 96 Verhuurd by de week elk voor ƒ 0 85 En No 8 tot 10 Drie HUIZES en EBVBS op het Jacobs Eif aan den Haam te Oouda Wgk O Noa 293 299 en 300 Verhonrd bg de week No 298 voor 75 Cents No 299 voor 1 en No 300 is terstond te uuvaarden De peroeelen zgn de laatste 3 wvkdageu voor den dag der veiling van 10 tot 3 ureu en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen iSadere inlichtingen i n te bekomen wat de beide eerste perceelen aangaat ten Kantore van Notaris A J db MOOU te Lekkerkerk en van al de perceelen ten Kantore van voornoemde Notaris FORTDIJN DROOGLEEVER te Qouda WML mSQOFINS te GOUDA op DONDERDAG 6 JDNI 1895 des morgens te 12 uren te beginnen aan den Kattengingel bg de Crabethstraat en te vervolgen aan den Bleekersnngel bg de Karnemelksloot van 140000 Kilo s MOES bg koopen van 2000 Kilo s Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTülJN DROOGLEEVER te Oouda mnmmim Ken wordt Tcrtocht op t MERK te letten on HIT Misi£U ynv M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze THEEËN worden fgele É rerd in verzegelde pakjes van vijf ttoee n Mn fuill ea een Ned on met vermelding van Nommer en Pr f voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo Zich tot de nitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ £ ENiQ DÜPOT der fijnste HaagBoheBeKfaait Vat sai bstMiMaaaal B sa ta AiÉirfiiiIxpelcf TaikaaaaM Yat steeds k ieder hoisfasia = r Aibr PaiiIxpeltB ri is es n east a fi 4a as Tiiitulia k da ssssalB A i w sa W r Ai IMte 4 Oa ta Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DB LAAT en VAN SON apotheker Markt Ten einde iedere smaak te voldoen hebben wIJ dit jaar ome steedê meer gewilde verduurnaamde ook gefabriq erd zonder Vanille en de pr s hiervan gesteld op t ifiO per fiench SS cents per l fiench Tervrgt wg instaat gesteld zyn door onze groots afname aan onze dit jaar nog krachtiger Vanilleamaak aan te brengen dan voorheen Prfls 7 S 0 per fiflsch f 0 60 per Vi fleach Concurrentie onmog elijk Itij 1 F Hcrfnan Zn L Tienileweg De W IHTIT Entrees DER k 50 ets Ai nninr r ni n 1 lil M iSIILLIlG téJAmsterdam zijn zoolang de voorraad strekt k 40 ts verkrijgbaar bij A Brinkman Zn LANGK TJENDEWK I 60 TANDARTS E CASSUÏO e o II n A zal 2 t en 4 Juni a s Bï IE CBilIM ZUS L Tin WAITKUM Alle dagen zyn voorhanden VËR3CUË ZOUTK BOLLE SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbeschnit GOUDA LANGE TIENDEWEG GEVUaAGD tegen 1 AUGUSTUS TWEE IJUUljULllJllUlJ Adres Merr KELLENBACH Crabethstraat Openbare Verpachting a H A S GE W A S Het Restaur van den Polder STEIN ie Toor nemeneop MAANDAG den 13 JUNI 1395 des avonde ten zes ure ten huize Tan R DEIJEN te Suin bj Baastncht in het Openbaar te Verpachten de BEBSTB SSMVM van het GRASGEW AS van het Rietland den Polderboezem en der verschillende Kaden en Dgken a P füIKB OUDE f 4 SCHIEDAMMER GENETEE Merkt Verkr gbaar bij M PEETER8 Jz N B A 1b bewijs van odhtheid ia n cachet en ïurk ttwds voor S G H I EDAM I zioD i daa naam der Pirma P HOPPE NIGHTCAP De mooiste wandeling om GOUDA ia NAAR fflOORDREGHT Verzuim rooral niet bg deze gelegenheid de Advocaat en Boerenjongens te probeeren van J F HERMM h bj den Heer J di WILDE BAD BEITTHEIM Seixoen van 9 Juni Zwavelbronnen Zwavel Slgk en MoorRaden Douches Stout en Regen Baden warm en koud Stoombaden Electriciteit Massage Toegepast by Rheuraatiek Jicht en bare gevolgen Verlammingen Long en OnderlgfiGatarrhen Huidziekten De Soschrgke omgeving van het Bad de verlrisschende en opwekkende Incht maken Bad Bentheim tot een der nitstekendete Luchtherstellingsoorden Inflnenza Prospectussen betreffende de Kuzinrichtingen en Woningsaangelegenheden verzendt het vorsteljik Bentheimsche badbestuur D in du 8TR0TH Attentie s v p Op Teler rerUngen tal on dergeteekende elke maand het geld van het Schoorstewvegen per kwitantie komen ontvangen Wed M MOL Stad BchoorateenTagng BINNENLAND GOUDA 4 JuQi 1895 Op de hondenteatoouBtetliog te Amsterdam zgn voor langharige 3t Beroardahonden bekroond onze atadgenooten de beeren Dr Backer Niemeger met Zeus A Bteenama met Leou I van Biel en J Th Jaapera Lzd met Romulaa En Toor een Russische Windhond de heer A T M Dopper D Azn te Baaatrecht met Soro van Haastrecht De kapt G P van der Garden wordt 1 September eervol ontheven uit zgoe betrekking der kon militaire academie en geplaatit by een der regimenten mfanterie De rechtbank te Rotterdam teroordeeldn j l Zaterdag H B en G B touwslagers alhier wegeus die taf gedurende den voor deo nachtrust beltemden tyd ieder tot twee jaaigevaogeuiBstraf Beroepen in de Geref Kerk te Nieuwerkerk a d IJeel c a Dslhugsen te Heinbes and te Schoonhoreu Keulemans te Zierikzee In de jongste vergadering van het boofdbeatuu r der cUoUandscho Maatschappy au Laudbouw werd besproken het onregelmatige dat de accjJDB die bij slachten van vee betaald moet worden booger is dan de rechteo die by invoer vaa vet enz worden gebe en Eene commissie ia benoemd om vao den mioiater van floancién te trachten te erkrygeii dat hierin verbetA ing kome Voorloopig werdeu besproken de pu o ten van beschryving voor de algemeeoe vergadariog op 8 Augustus te Edam en bepaald werd dat daaronder zullen Toorkomon Ie een voorstel der afdeeling Alfen c a omtrent het wenscheiyke dat by levering van apek en aanverwante artikelen aan het departement vao oorlog bepaald wordt dat het geleverde den stempel van deu NederlaDdacheii Blagerabond moet dragen 2e Voorstellen van het hoofdbestuur omtrent a de instelling van een mmiaterie vanlandbouw b het bepalen der plaats waar in 1897 de algemeene tentoonstel mg zal worden gehoaden c de keuriug van zaaizaden voor wintergranen in 1895 en d het onderatenneu van verioeken om i EVlLLETO Utt het Zweedich 27 Bette Alma wat Ik gezegd heb had niet ten doel Ooostanoe te sohadea want ik die zelf van niets weet kaa ook niet gelooven wat de booze wereld zegt Ik herhaal Bloafats wat ik geboord heb Ik voor my geloof dat het reüht prattig zal zyn CoDstanoe zoo dicht in onze buurt te hebben Z j is haar gaseUohap wel waard zeide Aurora tEu ziet rr allerbekoorlgkit uit zij ii eene wnre beauté meende Alfred Alma gaf eene andere wendiag aan het gesprek ea kort daarna kwam de bediende met de posltaach Ivar opende die en deelde den iuhoud aaa bet gezetsohap rond zelf had hy twee brieven ontvangen die hy zonder te openen haastig m zyn bontiak sUk Alma had deze beweging van baar man zeer goed gezien zy vroeg niets maar zette het gesprek rustig voort Dea avonds toen da beide eohtgenooten alleja waren zeide Ivar tfik heb een brief vin Stjemburg ontvangen waarin hy mij berioht dat bij ec Constance den umer op Vogelheim tallen doorbrengen en daarom vwzoak ik u Constaaoo vriende ijk te behandelen loodat Kronfeldt oiat door uwe koelheid op nieuw njkasubaidiën voor verbetering en instandhouding van den Nederlandscben rundvee stapel terwyl in die vergadering tevens zal behandeld worden het door de daartoe benoemde commissie opgemaakt reglement voor de commisBie ran beoordeeling op de algemaene tentoonstellingen der Maats ohappy Meu Bohryft nit Schoonhoven dd 31 Mei Heden was het voor den heer H G Westbroek een zeer ernstige dag Het was namelijk do laatste dag dat bü fungeerde als boofd der school voor M Ü Lager Onderwy Door den burgemeester was dan ook een raadsvergadering belegd te 3 uren en was de heer Westbroek nitgenoodigd daar te verscbynen opdat men in officieele vorm afscheid van hem zoude kunnen nemen De geheele raadszaal was vol betangfltelleuden Alle staatsambten aren waren officieel nitgenoodigd en ook de leden der schoolcommissie De bnrgemf ater hield een prachtige aanspraak herdacht m korte trekken bet leven van den heer Westbroek die 49 jaar de betrekking van hoofd der school met zooveel ernst en toewüding had waargenomen en besprak ook het vele goede dat h f tdaan had op gebied van het onderwgs in deze gemeente Daarop uam de heer Westbroek bet woord die vaD aandoening to veel ontroerd was om veel te spreken Hg bedankte echter den burgemeester Voor diens toespraak en hoopte dat het ouderwya te Scboonbovea steeds mocht bloeien en dat bet vooral de jeagd die hy zoo liefhad we mocht gaan Hierna werd de publieke raadsvergadering gesloten en bleef de raad in geheime verga dering bgeen Zyn dfl rustende schuiters van Scheventngen tot dienstdoende schutters van Den Haag gemaakt ook dia van Charlois en Kralingen ten gevolge der intyving hy Rotterdam zullen in het vervolg aan de oefeningen enz moeten deelnemen Het geval doet zich echter voor dat sommige schutters twee uur zullen moeten loopon om het exercitie terrein te bereiken en daarna weer twee uur om thuis te komen Is zou men byna vragen de geheeleschnttery tfelyk zp nu is georganiseerd waard dat W een man twee uren voor loopt De acbutterywet scbynt echter onsterfelyk Reeds veertig aar geledi n voegde het toenmalig lid der Tweede Kamer Gevers van Endegeeat den Minister van BinneDlandscbe Zaken toe dat by niet begreep hoe deze eea nacht zich gern t te slapen knn lepgpn zoolang hy de reden tot verdenking opvat Zie Alma ik zal mg altijd verwytan eene oorzaak geweest te zijn van Constance s minder gelukkig huwelijk en daarom hoop ik dat van onzen kant niets aanleiding geve tot bittere en kwetsende tooneelen tussoben de beide ecbtgenooten jyWees verzekerd dat door mij geoa misverstand ontstaan zal antwoordde Alma ernstig Dank Ën gy belooft mij Constance to zullen behandelen met die verscbooning welke het ongeluk verdient ffOeen ongelukkige is door mij ongelukkiger geworden Een paar weken na bet boven medegedeelde gesprek vinden wij de bewoners van Vogelbeim nu vermeerderd door de familie Stjernburg op Eikenhof alwaar zy eenige da en tullen doorbrengen Men bad besloten des namiddags een rit te pasrd te doen Constance was ongemeen lieftallig en innemend en wist door bare conversatie een ieder te boeien TeEfonover Ivar loonde zij zich zoo onverschillig dat zclts de baron mets ontdekken konde wat hem aanleiding tot jaloerscbbeid bad kunnen goven Ivar was blijkbaar bet minst van allen op zyn gemak Zyn geheele uiterlyk verried eene inwendige onrust Toen men zicU voor den rit zou gereed maken iprak Ivar Moe zullen wij ons verdeetenP Wij zysnwtoas twaalven vier dames en aobt beeren nDat zyn twee hoeren voor ééne dame antwoordde Alma ffWaaneer ik als oudste het gezelschap mag ar schuttery niet georganiseerd had De toenmalige Minister ia reeda voorgoed ingeslapeneii van zyn achttien opvolgers heeft waarflchgulyk ook geen enkele er een slapeloozennarbt om doorgebracht Arnh Ct Opnieuw is by den gemeenteraad van Rot tardam een voorste ingekomen tot afschaffing van de kermis uitgaande van de 4 nieuwe antirov raadsleden Artikel 431 van het wetb van strafrecht boodende bepaling dat met geldboete wordt gestraft hy die rumoer of borengerncbt verwekt waardoor de nachtrnst kan worden ver stoord t heeft den kantonrechter te Nymegen aanleiding gegeven tot de bealiasing by vonnis dat de nacht aanvangt a avonds om 11 uur In de algemeene vergadering van de Hollandsche Maatfchappy van Landbouw op 15 Juli 1895 te Amsterdam te honden za voortgezet worden de behandeling van de vraag der afdeeling Haarlemmermeer sla het noodsakelyk en daarom gewenscht dat invoerrechten op granen geheven worden c Door bet hoofdbestuur wordt voorgesteld dat de algemeene vergadering het zal opdragen een adres te richten aan H M de KoninginRegentes met dringend verzoek om naar aanleiding van dea trenrigen toeatand van den land en tuinbouw de wet op de grondbelasting tydelyk boiten werking te stellen of dis belasting te doen verminderen Men schryft uit Ginoeken In den namiddag van den leu Pinksterdag heeft zich een onbekend beer mat een revolverschot van het leven beroofd Eene dienstmaagd vond hem aan den Teteringschen zandberg asn den slootkant met de revolver in do hand Op het lyk zyn gevonden een notitieboekje en een portemonnaie met i 120 Het linnengoed waa gelieekend D P Men vermoedt dat de onbekende uit Rotterdam kwam Hy reisde met de tram die op den Rotterdamachen trein rydt en liet zich aan den Teteriogacheu zandberg uitzetten waar hy kort daarop den zelfmoord moet hebben gepleegd Aan een particulieren brief van een passagier aan boord van de SalaVc ontleent het N V d D C het volgende Ik weet niet welken indruk ons ongeval in het vaderland beeft gemaakt dochwauneer de kranten vertaald hebben wat de Engelscben er van hebben gemaakt dan hebt ge zeker een rangeerao zeiilo graaf Kronfeldt an opent Constance den tocht en staat Ivar en mg toe bare ridders te zyn Oravin Alma neemt den baron en Alfred tot oaveliers en myne dochter en Aurora kunnen ziob onder de jonge heeren veideelen De baron fronste een weinig het voorhoofd maar zoidfl niets en toen Constance eenige oogeubhkken daarna tot hem ging mot haar meest innemend lachje op het gelaat en hem in het oor fluisterde ffOy zyt toch tevreden met de sobikkiug van graaf Kronfeldt Zoo niet dan blyf ik liever thuis verdween de wolk van zyn voorhoofd Ivar atoud achter deu baron en zag den betooverenden bhk en koorde de lieve woordjes en hy dacht xZy ia tooh eqn engel zoowel wat het aïterlyke als wat het innerlijke betreft I Kn ik heb haar ver stooten Hy spoedde eich uit de kamer en de baron verzekerde zyaa betooverende vrouw dat hy volstrekt niet jaloersch was Alma dis dit alitle schouwspel bad aangezien zuchtte toen zij zag dat baar man zoo haastig de kamer verhef Zij keprde zich om maar bevond zich van aangezicht tot aangezicht tegenover magister Behn die fluisterde f Wees nu gereed tot den stryd want de vyand hoeft in vollen ernst besloten de vesting te nemen Het ziet er inderdaad naar nit antwoordde Alma met een zwak lachje on helpt God dagenen niet die het zwakst van krachten zgn dan vrees ik dat de zege my ontgaan zal ff Die op God vertrouwt en een vasten wil heeft is nooit zwak van krachten wy sttUstt lisn of deia wapenen sterk geooig zeer overdreven voorttelling gekregen Ik heb sensatieatDkkeB gelezen over The wrtckad Dutch ship bigkbaar met oenig leedvermaak gesebreven waarvan men kippevel ion krggan Zoo erg 18 het gelukkkig niet boor Sedert we den Rotterdamachen Waterweg verlieten dat was looals ge weet Zaterdai 25 hadden we voortdurend een minder of mear dikken mist Zondag in de nabgbeid van Southampton gekomen had de kapitein plan togen 2 uur t n anker tt gian en het optrekken van den mist af ie wachten om de haven binnen te loopon toen we omstreeks half twoe da machine werkte op dit oogenblik nïet heel zachtjes aan den grond vastliepen ook merkbaar door een kleine overhelling naar bakboordzg Een half uur later trok de miat een weinig op wy zagen 3 b 400 M voor ons het land Het bleek toen datwe hetitrand van Wight zaten op het NO ongeveer 200 M links van het gat dat we hadden moeten ingaan Toen het water viel we zyn er by vtoed of loopen zagen we dat we juist op een zeer rotsachtig gadeelte zaten Na tel raphische gemeeascbap verkregen te hebben met SoutbamptoD kwamen er 3 sleepbooten die gedorende de eerste 24 nur haar krachten aan elke zyde één en één van achteren te vergeefs habtMo lugespannan om het schip er i U haltn Maandag dea 27it u zyn toon om 2 nav de passagiwa naar BonthamptOn gebruht ïiii detachement bleef voorloopig aan boord ook om te helpen To n is eerst 300 ton lading uitgezet en opni iaw getrokken Den volgandan dag de geheele lading en opnieuw getrokken doch tot op het oogenblik Donderdagmiddag alles tevergeefs het sohip zit onwrikbaar vast wat byna onbegrypelök is by zulk een zaohtau schok Er is nu omtrent ons aldis besloten dat het detachement zal doorgaan met de Prias Hendrikt van de Nederland en dat do overige pasi iers hier zutlen wachten op d Lawoe van de Botterdamsche Lloyd dat ii dus een oponthoud van 14 d n wy blyven nn tot 11 Juni hier t In de Nymeegsche poort op Oad Holland te Amsterdam syu twee met kanstimeewerk beslagen poortdeuren tegen de muren geplaatit Deze deuren bestemd voor het herbouwd wordende kasteel Ter Haar te Vleuten zgn door den eigenaar baron Ëtienae van Zojlea van de Haar aan het comité voor Ond HoIland ter oplnisteriug der Ngmeegsche poort afgestaan Ingehangen worden de deuren niet Bahalre dat ze niet in de poort passen ia deze niet geboawd om hun gewicht te kanaen tonen zyn Een uur later was de oavaloade tn beweging i Het ia lang geleden dal wy zsmen gereden hebben zeide Conttanoe o w idd haar van vreugde stralend gelsat naar Ivar ffXa lang wet lang zeide Ivar op don toon van een sentimenteel minnaar O zoo versohrikkelyk lang niet viel graaf Kronfeldt in Het is op cyn best twea jaar gsUden dat ik u zamen op Kuldersborg waar ik toen aen bezoek braoht zag ryden De tydruimte is niet lang maar de gebeurtenissen hebben de toestanden zoo veranderd dat er wel tien jaren tuaschen ditn tyd en beden sofaynen te liggen meende Ivar met een zucht fJa gy zyt sedert beiden getrouwd zeide de graaf onrersohillig en besohouwde de knappe paardrijders die zyne geheele oplettendheid gaande hielden Gehuwd en gescheiden fluisterde I ar Nu zyn wy niet gescheiden antwoordde Constance met een vrolyken blik en dat bshoetea wy ook niet te zyn Wy kttnnen immers vergeten dal wy ooit ieta anders dan vrienden zyn gewoMl en vrienden knnnen wy toeh altyd blyven Ivar Niet anders dan vrienden O Constance hoe weinig is dit tegen Wat wy hadden kunnen maar nfet meer voor elkander mogen zyn flaisterde Constance nOy rydt veel te Isngzaam zeide de graaf gy zyt het ryden toch niet verleerd Cr nstsne P Ik geloof het niet wilt gy er bet bswya van zien vroeg zy vrooiyk