Goudsche Courant, woensdag 5 juni 1895

34ste Jaargang Donderdag 6 Juni 1895 No 6676 WffiHE coiwr meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken GELD LOTERIJ dig onderzoek en hnt is te verwachten dat de betrokken minister daartoe zal braluiten BINNENLAND De Rottard wielryders vereenigingT H O R 1 hondt op Zondag 9 Juni haren 3n jaarlgk 1 Bchen internationalen wegwedstrgd van Rotterdam naar Utreobt en terug Reeds meer dan 70 insobrgvrngen zyn hiervoor ingekomen terwgl de collectie prgzen buitengewoon is zoowel wat aantal als aierl kheid en waarde betreft Boe goede daden soms worden gewaardeerd De afdeeling s Gravenhage der Veroeniging tot bescherming van dieren had het voorne nun opgevat om de paarden eu ezels die aan h t strand te Scheveniugen verhunrd worden op de beide Pinksterdagen wanneer van dew dieren buitengewone diensten worden gevergd I te voeden met brood voor rekening van de Vereeniging De eigenaars der paarden eu ezels toonden zich voor de attentie aan bun dieren bewezen zoo dankbaar dat zy voor den tgd gedurende welken de beesten gevoederd werden schadevergoeding eiachten nl I een kwartje voor een paard en een dubbeltje I ioor een ezel alles per kwartier GODDA 5 Juni 1895 Donderde 6 dezer s avonda ten 8 ure zal ia de mnziekteat op de markt het 2e Volks concert door de moziek der Schnttery gegeven worden Op de bondententoonatelUng te Amsterdam is nog bekroond Dr A G G ifcel voor den daafaond Broeken Hexe Dinsdagmiddag te 4 nor werd het Ipje opgehaald van Lennardas van TiUmrg kind van G Verz den en wed Tan Titbnrg a middi jB te een oie was het 11 jarige kind te water geraakt in de rivier de Ooowe aan redding viel niet te denken ZateHlag j l stond in de nabijheid van de Wierickerachans bjj Bodegraven een nset paard bespannen meelwagen voor e n hoeve toen e juist een troep soldaten naderde Verschrikt door het geluid van den hoorn sloeg het paard op hol en draafde naar genoemde schans Zekere 0 H soldaat aan die schans trad het dier in den vreg ondanks hem bet gevaartgke rvaii werd onder t oog gebracht en bad de voldoening het tot staan te brengen X e Molenaarsknecht die bezig was met het meet te lossen viel van de wagen eu kreeg hst wiel over den voet zoodat de klomp kapot sprong Oeiakkig kwam de man met eenige lichte kwetsuren aan den voet en arm en den schrik vrij De nieuwe kieswet is by het departement Ttu binnen landsohe zaken van den Raad van State terag ontvangen Men schrgtt aan de N R Ct van Ma Ddag uit Hoek van Holland De Hoek van Holland wordt des zomersdoor velen vooral uK de etaden h feb dtMIt en ook van het platteland besocht om in devrge nataur te genieten van het neerlykefrisBche strand met de sohilderachtige duineoen van het mooie gezicht op zee waarop velestoombooten zeilschepen en visschersvaartaigenzich onafgebroken bewegen s Dageiyics konen verscheidene bezoekers welke 1 talrgker worden op Zon en feSi gen Was 1 hun getal reeds groot op Hemelvaartsdag en 1 op den bten Pinksiffirdag heden werd het 1 Mangrgk overtroffen waartoe het prachtige I weder veel bydroeg Met extrabooten per 1 spoor en per rgtnig werden hierheen vervoerd 2 a 3000 personen waaronder eene afdeeling I I van het Leger des Heils uit Rotterdam die de stoomboot Usel II hadden afgehuurd welke zeer eigenaardig eene byeenkomst hield op een der hoogste dninen eu daarna eene aan bet zeestrand Met een extratrein kwamen te negen uren s avonds ongeveer 400 Eogelschen aan be I zoekers van de Amsterdamsche tentoonstelling I I die Zondagoohtend per extraboot van deG £ I R van Londen aan den aanlegsteiger van de I Harwichbooten ontscheept waren I De behoefte aan een flink hotel of café I restaurant op den duinrand wordt by zulke Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVEHSMAGAZIJN onder Bedactie der beste Kath Letterkundigen Maandeiyks verschenen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Momon Novellen BigtorUche Verhalen Poè ie Allerlei Baadsels Logogriet Bebuê en en voor den zeer lagen prijs van fIS CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedlioopsie maandschrift van Nederland P STOKVIS WATERREUS UlTOEVER S BOSCU pjaLXUcja Doe zoo als ik u verzoek beste Ivar wat zou men wel neggen als wy büden achterbleven P Ik zal rag alleen wal redden üy weet dat ik mgn paard zoo goed kan sturen ala de beste Adieu Zij knikte haren man meer vriendelijk dan hartetyk toe eu riep daarna lot het groote meisje dat zy naar de heereplaats zou gaan Daarna begon zij haren tocht met de kleiue hewustelooze op den lohoot Ivar wierp sich op zyn paard eu io weSrwil van Alma s duidelyk nitgesprokuo wensch volgde hij haar en haalde baar spoedig io Toeo by aan hare zijde kwam keerde zy plotseling bet hootd om Op de wangen der jonge gravin vertoonden eiob tranen Hst waren de eerste die Ivar Alma had zien storten Trotach en in ziob zelve gekeerd had zy nooit hoezeer haar hart ook leed in yn bijzyn een tvaao gestort i irAlma gij sohroit riep Ivar met eene uitdrukking van verrassing en deelneming ffOe toestand van het kind smartte mij Ik dnobt aan de arme moeder ingeval bet kind eens stierf Zy ia arm on dit meisje maakt wellicht baar eenigen rykdom uit Maar waarom volgi gij my P ffOmdat ik u niet verlate wilde I oDank Meer zeide Alma niet maar nooit had I Alma s stom zulk eene zaohten bijna taederen klank gehad I zy reden zwygende huiswaarts I Alma smaakte da roldoening bet kiud na verloop I vau een kwartier nurs nadat het in dokters banden I was overg aan te zien bykomau maar de kleiue I had met den hoef van het paard een slag aan bet i aobterhoofd hekomen die haar toestand bedenkelyk I asaakta Alma sond om d auieder van hst kind n x aiuMDa MJLajLaara dv Printeips T E PAmJ S Zenden gratis mfranco de generale geïllustreerde catalogus in da hollandsche en fransche talen bevattend de nieuwste modes voor het Zomersatzoen togen gefrankeerde aanvrage geiicbt aan I JULES JU ÜZOT P PARIS De talen der nieuwste modestoffen ia voorraad bij iM Prtntempa worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve liuidelyk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Verxendingen naar alle lAnden derlVereld Da caUlogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Oorrwpondentle In all talen ttoada aaalparadnk vaa A Bioixiuii k Zoon ADVERTENTIEN Tandarts E CA5SÏÏT0 MARKT 154 GOUDA nitgraonderd Zondags te conialteeren fsa 10 tot 5 aar SAD BEFTHEIM Seitoen van 9 Juni ZwaTelbronnen Zwavel Siyk en MoorBaden Donchea Stout en Segen Baden warm en koud Stoombaden Slectriciteit Massage Toegepast by Rbeumatiek Jicht en hare gerolgen Verlammingen Long en OnderlyfsCatarrhon Hnidziekten De bosohryke omgeving van het Bad de veririsschende en opwekkende Incht maken BaA Bentheim tot een der uitstekendste Luohtheratellingaoorden Infinenza Prospectussen betreffende de Kuiinrichtingen en Woningsaangelegenbeden verzendt het vorstelijk Bentheimsehe badbestnur Dr iN d STEOTH Lijders aan Rheumatiek reeds 188 Dankbetuigingen ontvangen van menseben die reeds alles hadden beproefd en nergens baat bg mochten hebben en nu na gebruik van enkele pakjes radicaal genezen zjJQ Neem s v p proet en het zal stellig aan het doel beantwoorden bg geheele verlamming heeft bet reeds de beste diensten bewezen ongeacht hoe ond de kwaal of lyder is Verzending franco met gebroiksaanwyziug tegen postwissel ad 1 10 per pakje ol 3 gnlden de 3 pakjes bü W van ZALM te HAAMSTEDE Zeeland Geen Depots of Aientcii Met goud bekroond Antwerpen 1894 Voortdurende Controle Dr vam HAMEL ROOS en A HABMENS Wz van J WILH VEaGEEa Co te ZUTPHEN 20 Kilo 20 10 Kilo 10 50 nette Tatelblikken 4 8 Kilo 4 95 Franco aan hui Bestellingen in te zenden by den Heer A NORTIER Qouwe C 34 35 RIJWIFXËN Spavkbrook Rijwielen vanaf 190 Hecla Tangfend Rijwielen k f 140 verder alle mwielijkiiOlËRDËËLEl Bondsltijwielhcrsleller Aanbevelend J C DE RUITER Zancre Tlendeweff 30 ÜOUDA Visitekaarten OHIEmOüWZAAllTM Rouwkaarten met bijpassende Couverls worden net en spoedig afgeleverd ter Boekan Coarantbrokkery van A BRINKMAN ZN Pr3j strekking 13 Juni 500 000 Mark als hoofdprijs iu liet gelukkigst neval biedt de nieuffste g oote Gfldvur üting A u door de Hoo e Eetteering ruu Hamliurgni Bi K keurd en IjüwaarborKd is De foordeeli ti inricliling van bet uirowo plau bestaat daarin dut in dun loop van slechts wetüife maaudeo ia 7 vorloti geo aQllfi OOO loten 67 700 prezen bedragende 11 348 795 Mark ter Totladige becUitiuf tuUoti komeo daaroadfr ziju kapitale prijiujii vau evanUoel 500 000 Mark liy uilDemoiidbijid echter 1 priii a M 300 000 l prijs a M 200 000 1 prijj a M 100 000 SprgienaM 76 000 1 prjjj a M 70 000 1 priji i M 68 000 prija a M 60 000 Ipriji bM 56 000 prijzen a M 60 000 l prij bM 40 000 S prijzen a M 20000 21 prijzen a M 10000 66 prijzen a M 5000 106 prijzen a M 3000 231 prijzen a M 2000 SlSprgzenaM 1000 U16 prijzen a M 400 39766 prijzen a M 166 16200 prijzenaM3O0 20O 160 134 100 98 69 4 20 De aanstannile oerate prijatrekkinf dezer roota door don Staat gewaariiorgde Gelrtverloting il lan anibUnodo bepaald pla t te h ebben op den 13 JUNI e k en koit biervoor 1 geheel orig lot Blachts M of 3 61 1 half u n 8 I 1 76 l kwart IVl 90 tegen inzending van het bedrag in bnnkpapier of per post wissel Alle commiBsiea worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd on ieder r r ontvangt van ons do mei het wapen van Staat voorziene Origïaeele Loten zelf in handen Bij iedere bentolling wordt het vereischte otBcieele pian wanrmt de vordepling der prijken op de verscUiltemle klassen als ook de betreffende inli ggulden te vernemen is gratis bijgevoegd en zandöü wij aan onze Begunstigers onaange raagd na elke trekking do oSicieolelgsten Da uitbetaling der pryzen geschiedt stueda prompt onder waarborg van den Staat en kun door directe loeieniling of ook naar verkiezing der Bülanghebbanden in alle grootere plaatsen van Nedirlnnd bewerkstelligd worden Ons dobitt is steids dour hot geluk begunstigd en ondor velo andere aanzienlijke prijzen hebben wy meerm ilen volgens offioieele bewijzen de eorstti lloofdtreffera verkregen ra onze Begunstigers ZL lf uiibetaald o a Mark 25Ü Ü00 100 000 80 000 60 000 40 000 enü Het is te voorzien dal bij deze op den bechtsten grondslag gevestigde ondememitig van alle kanten op eeno zeer werkwime deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de re ds ophnndon zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zouden aan KAÜFMANJV SIMON Bankieft on Üeldwisiflaar in HAMBURG P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ous tot hiertoe geschonken en daar w bij het begin iler nieuwe verloting ter deelnemine inviteeron zullen wij ook voor het vervolg be I moeid rijn door oen stipte en reeele beoie ning de tevrudeiihoul ven onze geëerde Bogunstigora t verwerven lieii ware Schal Toor de ongelukkii e alnchtoffera der ZelfbeTJekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retaii s ELFUFAVAIUKG Hollandsche litgare met 27 atb Pr 8 2 gaiden leder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moec het lezen de oprecbte leering die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bfl hetVerUgs Magaziu te Lieipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegjls eu in eiken boek handel in Holland FEANSCHE STOOMVERVEEIJ Cheuiischf Wasscherij Vill H OPPE HËIMER 19 Erulühnde Botterdam Gebrevetenrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor hel atoom n van pluche mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode gevertd Alle goeiloren hetzij gestoomd of ïeverfd worden onschadeljk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt UITTRKKSEL van het Trekkingsplan De hoofdprijs bedraagt in het gelukkigst geval event 500 000 MABK 115 000 ORIGINEELE LOTEN 57 700 Prijzen jJBI Meer dan da helft van alle loten moet dus met een priji unkomoo I De hoofdprijs bedraagt in het gelukkigste geval event S00 O00 Mark De trekking der prijzen vindt volgens voorstaand trekkingsplan plaats Gespecificeerd zjn de prijzen als volgt 1 a M 300 000 1 il 200 000 1 k 100 000 2 a 75 000 1 a 70 000 1 a 65 000 1 k 60 000 1 a 55 000 2 a 50 000 1 a 40 000 3 a 20 000 31 a 10 000 56 4 5 000 106 a 3 000 231 a 2 000 812 a 1 000 1415 i 400 20 i 300 100 a 200 32 a 150 54893 a 156 134 100 98 etc Alle 57 700 PrMzen be dragen tezamen 11 348 793 Mk Alle 67 700 prijzen worden in 7 spoedig op elkaar volgende afdeelingen uitgeloot en dadelijk contant uitbetaald Het offioieele trekkingsplan dat gratis hy ieder toegezonden lot gevoegd wordt bavat een nauwkeurige opgave van alle in elkfl afdeeling uitteloten prijzen even als ook het bedrag dat men moet toezenden voor de toten van elke afdeeling Do prijs voor de origineele loten wordt door ia regeering vastgostelcl en bedraagt voor de eerste trekkingsafdeetiug Ncfi 3 60 voor heele orgineele lotco Nofl l SO voor halve origineele loten Ncfl 90 voor kwart origineele loten Tegen toezending van het bedrag in Hollandsche banknoten postzegels of ook per postwissel worden de origineele lotea met het offioieele trekkingsplan direct toegezonden Mocht het trekkingsplan niet naar wensch zyn dan worden de loten voor bet begin der trekking gaarne weder teruggenomen en het daarvoor toegezonden bedrag weder geretourneerd Wij kunnen dit te eerder doen daar wij overtuigd zijn dat iedereen de voofdeelige en veel kana gevende ladeeliAg van bet trekkings plan zal erkennen OBicieete trekkiagatijaten worden dadelijk nn iedere trekking toegezonden Om alle orders te kunnen uitvoeren verzoeken wij deze dadelgk te zeudea in elk geval vódr den 13 JLi l a s op welken dag de trekkingen beginnen Hoofd Loterij Bureau ISEHTHAL Co HAMBURG P S De Hamburger Geld Loterij bestaat reeds laoffer dan 100 aar en heeft tweemaalper jaar plaats Onze Firma is een der oudste Hoofd Loterij Bureaux Wij wareooreeds dikwijlsin de gülegeuheid groote Hoofdprijzen ook naar Nederland te zenden In de laatste 7 jaar hadden wij het bijzondere genoegen aan onze klanten de volgende hoofdprijzan te kunnen uitbetalen I M 800 000 op No 61083 getrokken 1 5 1891 M 75 000 op No 12106 getrokken 12 10 1893 3 10 1890 24 10 1890 12 1 1838 11 1 1894 l V12 1888 6 1 1893 75 000 60 000 65 000 6 000 50 000 60 000 66810 45724 46613 82468 65169 79478 J OOO aoo noo 200 000 100 000 loo noo 76 000 S3219 05878 61038 65346 83355 4 U 1887 I S8 10 1891 26 4 1896 29 4 1889 11 11 1898 r en vorder verar heidene prijzen a M SO 000 16 000 10 000 6000 3000 3000 etc Allerwege bekroond metEereDiploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens ËereDiploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s HygienicExposition Chicago l893 is het Wereldberoemd Drum liorst Honig Extract MELIANTHE ÜIT DB Machinale Fabriek DË HONIGBLOËMc TAN H ÏV van Schalk Co gevestigd te s Oravenhage Qciu middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OHHEBBOEPMLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIUI ELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zijn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ l met gebruiksaanwyziog voorzien vaö ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te i Gravenhage MT Verkryghaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOUMAN Moordrecht 3 C RATELAND Boekoop B T WIJK OudewaUr 4 GRATIS bskoiat elke Inu van dit Usd hM niet lUam voer zieken maar ook voor lemden hoogst kslaagrijke en astilio boek DE WBEW DEI ZIEIEI Km Bobrijvo one briefkaart n Siehtn i BoeUiudel te M vA Rotterdam avmav De üitgaye deeer CJourant geschiedt d a g e 1 y k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 AfaonderlijkeNommersVUF CENTEN ning op het venten vastgesteld Op voor tel 1 van een der leden werd bet door B en W I aangeboden ontwerp model Utr Prov Vereen 1 van Burg en Secr aangevuld met de bepali g 1 Deze verordening is alleen van toepass ng I op personen die een handel drgveu van zoo 1 gariugan omvang dat deceive ter beoordeel ng I van den burgemeester vermopide bedelar ten 1 doel heeft I De kantonrechter te Woerden is van oor eel I dat dit artikel een verboden delegatie an I macht op den burgemeester bevat en heeftop I I grond daarvan iemand tegen wien uit kracht I dier verordening proces verbaal was opgemaakt 1 van rechtsvervolging ontslagen i Een ambtenaar van de hooge rechter ke 1 macht Het gisteren in de Lange Poten in Den II Haag proces verbaal opmaken tegen den be 1I stunrder van een huurr tuig die hem door II onbesuisd rgden in de Tweede Wageust aat II naby de Veeikade had aangereden 1 I De koetsier bad zich met hel rytuig verI wyderd maar de ambtenaar was hem per I tram gevolgd I Aangenomen het beroep te Wyk bg Hene I I den door ds W van der Waal Iz te MoerI kapelle I Meu Bchryft aan dq N E Ct I Door den heer ö Prins Thz aannemer te I Kraliugen is aan den minister van waterstaat I handel eu nyverheid dezer dagen aangeboden I een algemeen ontwerp tot droogmaking van I eeo groot deel der Zuiderzee dat vooral de I aandacht trekt omdat het steunt op een denkI beeld dat in geen der tot nog toe gemaakte I en beoordeelde ontwerpen voorkomt De stoomtram der Hollandsche Spoor van Den Haag naar Scheveniugen vervoerde den len Pinkaterdag 9646 en op den 2en Pinksterdag 21 430 personen De Haag8che Tramwegmaatscbappyc vervoerde op de beide Pinksterdagen op alle l nen respectievelök 35 985 en 69 885 totaal 105 870 reizigers waarvan naar en van Scheveniugen den len dag 14 555 en den 2en dag 41 289 totaal 55 844 reizigers liet vervoer van de Haagache tram was circa 25 pCt hooger dan ooit te voreuv Zooals onlangs werd medegedeeld heeft ook de gemeenteraad van Montfoort eene verorde Volgens het hoofddenkbeeld van den beer Prins wordt een groot gedeelte van de Zuiderzee binnen de Ign Ënkhuizen Stavoren bedykt zonder daarin op te nemen het IJselwater terwyi de financieele en technische bezwaren die geopperd zijn tegen het maken van een afsluitdyk met een buitengewoon lang sluitgat grootendeels worden verminderd zoo al niet geheel weggenomen Bovendien blijven de bestaande toestanden in de provinciën Noord Holland Friesland Drente en Overysel nagenoeg geheel onveranderd en worden de meestal veel tgd vorderende onderhandelingen met besturen over afwatering scheepvaart en andere locale belangen tot een minimum teruggebracht Een spoedige aanvang der werkzaamheden is daardoor althans mogeiyk Hoe het ook zg het denkbeeld van den beer Prins verdient een ernstig en uaowgezeb gron teVMLLBTOm I UU iet ZKeedêci j Ja gaams willen wjj eeos tegen elkander rijden 1 Met bet grootste genoegee antwoordde de klein I rqdstert Bn dsarmede schoot zij ia eens vooruit I soodat de graaf eu Ivar huQuen paarden de spore 1 moesten gaven om haar niet te er vooruit te Uten komen De graaf die bet besta paard bereed baald haar het eerst in Zij wendde zioh naar hem toe om hem een scheraend woord toe te voegen maar gaf daarbij geeu acht dat twee kleine kinderen Ungi den weg gingen Toen de kinderen de ruiters gewaar I werden bleven sy ataaa om te zien wat er gaande was en toen het pasrd van Constance in snelle vaart voorwaarts spoedde liet het oudere kind het jongsie los OBS in den sohrik dwars OTer den weg aan den anderen kant te konen Het kleine zou het grootere volgen maar viel om toen Constance s paard een sprong over het kind deed hetwelk daarop een doordringenden kreet gaf Constaace en de graaf keken om o de laatste sprak op onversohiltigen toon Het paard sprong er over heen Zonder ondersoeken wat er gebeurd wai zetten Constanoe en de graaf den rit voort Ivar daarentegen hield zijn paard iu en riep het kleine kind toe dat daar nog lag maar nn stil en onbewegelfjk wBfl Toen bet oiet antwoordde sprong hij van zij 1 paard maar op hetzelfde oo toablik stond Alma b het kmd Vóór Ivar zioh had kunnen nederhuigen 1 had Alma het vuile kind reeds in hare armen e luisterde met het oor aan de o eeke lipjes om t I hooroQ of het nog ademde I e jonge gravin wat even bleek als het kind ifZorg gy voor mijn paard zeide Alma snel whe I kiod is in zwijm Daarop zotte zij zioU op het gras I neder nam bet kind op haar sohoot en wreef he I de slapen met eau de cologne die zy toevallig b zich had Het overige gezelschap was inmiddels genaderd en hield de paarden in maar met dezelfde beradeaheid die haar altijd ondersoheidde verzooht Alma dat allen den rit zouden voortzetten Zij deed dit op eene wijze waaruit ieder opmaakte dat de gravin het knalyk op zoude nemen wanneer men aan haar I verzoek niet voldeed Men verwijderde eieh dan ook Ivar bleef en volgde Alma s pogiogeu met eene onrustige uitdrukking Het grootere mei je was nu ook schreiende en schreeuwende genaderd Toen Alnsa s pogingen om het kind tot hewustzyn te brengen vrnchteloos bleven iprak zij op haastigen I toon vHoud gy het kind terwijUk op het paard spring I en geef het mg dan Toen zij in den zadel zat I nam zij het hewustelooze kind van Ivar aan met de I woorden I frik ga naar huis terag om te nen of wy dit I bloedje helpen kunnen B d gQ de anderen na eu I veronuohaldig my bij hem I Alms ik ga met o mede ik ui u aiet alteen ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regek k 60 Genten iedere regel meor 10 Genten liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd gelegenheden zeer gevoeld Reeds xyn vele pogingen daartoe aangewend doch tot nn toe te vergeeii egens de eigenaardige positie waarin het bouwen en het verkrygen van grond verkeert in verband met de verboden kringep om het paufaserfort DÏQsdag 4 Jani I I s namiddags ie 3nnr werd te Amsterdam gehouden de I4de gewone Jaariykscha Algemeene Vergadering van Aaudeelfaonders in de Algemeene Maatsobappü van Levensverzekering en Lgfrente ten haren kantore Damrak 74 De ver dering werd gepresideerd door Mr W van der Vliet als Preside nt Gommisuris Uit het verslag der Directie bleek dat in het boekjaar 1894 werden vo rguteld 2364 verzekeringen met i 9 417 517 49 kapitaal en f 82 449 87 rente in behandeling waren gebleven 45 vers met f 231 900 kapitaal en f 50 4 84 rente zoodat in 1894 behandeld süa 2409 verz met f 9 649 417 49 kaoitaal eu f 82 954 71 rente Geweigerd werden 294 I verz met f 1 276 980 kapit en f6 500 I rente er bleven in behandeling 55 ven net I f 243 088 kapitaal en t 611 65 rent i I totaal 349 verz met f 1 520 068 kapitaal I en t 7 111 65 rente zoodat er werden afge sloten 2060 verz met f 6 129 349 49 kapitaal I en f 75 843 06 rente De vooruitgang bedroeg l f 5 303 185 08 kapitaal en f 55 679 10 rente 4 Zeofta p ult Deoemher 1894 verzekerd il I f 42 393 489 13 kapitaal eu f 466 346 66 rentr I De jaarpremia vermeerderde met f 230 874 11 I zoodat deze thans is f 1 853 450 56 Het nI heele inkomen beliep f 2 436 708 55 De premie reserve vermeerderde met f 1 137 242 31 zoodat dezo thans bedraagt f 5 801 456 24 en het geheel der Reeerven f 5 979 704 56 Aan nitkeeringen en afkoop werd betaald f 562 164 54 Het winstsaldo bedroeg f 106 963 89 i Commissarissen deelen mede dat de reserveberekening is opgemaakt door de Directie terwijl zg door den Wiskundigen Cosmieiani en Wiskundigen Adviseur werd geverifieerd dat zg zich overtuigd bebben dat de opgegeven ogfers overeenkomen met de boeken der MaatBcbappg en dat de als actief opgenomen waarden werkelgk aanwezig zijn Commissarissen stellen voor De Balans en de Rekening en Verantwoording goed te keureu en aan Direoteorendécharge te verleenen van het door hen gevoerd beheer over het afgeloopeu boekjaar Van het Winst Satdo volgens art 29 der sUtuten een bedrag van f 20 894 66 aanj te wenden tot afschrgving op Ëxtra Raeerve I en Onkosten Reserve I hetwelk zg in eene kamer naast de bare liet brengen I om er het oog op te houden Toen Alma oa al r deze bemoeiingen in het salon kwam ging Ivar hav I tegemoet zeggende I f Wat zgt gg goed Alma I Goed omdat ik mgn plicht doe g j vleit mjj I Maar allen doen bun plicht aiet OonsUnoereed I weg van het kind I Zeker omdat eg niet vermoedde dat het zieh be 1 zeerd bad I Irar zweeg maar hield hare handen in de z ne I gesloten daarna voegde bg er als uit de voUe gul I heid zyns hart n bij I ffiloe jammer dat niet de liefde ons veresnipl S I beeft Of liever hoe jammer dsl de liefde oni van elkander scheidt zeide J ma op zaohten toon Het gelaat van de trotscbe vrouw bad eeno b na treffende aitdrukkiog zooveel droefheid lag er op geteekend UoefBlagen die verkondigden dat bet overige gezelschap teruggekeerd was deden Alma de handen terugtrekken en de warme uitdrukking van het gelaat veranderde in koetheid De koude trotaohe houding scheen iedere poging tot nadering ali af te wJjzeD De verandering was zoo plotseling en eoo duidelyk dat Ivar zioh van haar vsrwgderde eu op het halkon ging Nadat de dam van kleeding verwisoeld waren traden zy het salon binnen Constance scheen hel gebeurde met het kind vergeten te zijn eu niemand van het gezelschap sprak er een woord over om de beminnelgke barones niet te kwetsen die tooh al niet in haar humeur scheen renfiNPW