Goudsche Courant, woensdag 5 juni 1895

0 DA 10Ta llïDAM 18 83 1 84 8 88 8 44 4 60 i 84 18 89 4 87 ff 11 80 8 04 ff 18 48 ff 8 U ff 18 88 1 44 S iO 4 08 8 80 8 41 BOTTIEDAH 0 0 U D A 8 81 10 28 11 80 18 80 1 45 8 80 10 81 f ff 1 88 ff 10 89 ff 1 01 ff 10 4 ff 1 09 ff 10 11 10 88 19 08 11 40 1 18 8 09 7 88 8 88 8 43 8 61 9 67 11 13 7 69 ff ff 10 04 8 0 ff ff ff 10 11 8 13 V ff 10 19 8 88 8 88 9 08 9 10 10 17 11 80 8 48 4 10 8 81 8 80 8 06 9 41 r V t ff 8 80 ff 9 80 ir ff 87 ff ff ff ff 44 ff 4 08 4 40 6 81 80 86 10 M Seii Uur4n lit NinwerVnk Cepelle Botterdui II 7 88 7 81 7 89 7 48 7 88 8 8 40 8 47 8 84 9 01 9 10 8 01 18 a ii 19 88 9 08 9 88 7 9S 7 48 9 40 f 10 7 47 8 07 10 17 U K H 8 18 10 4 11 01 11 08 u ts 11 14 8 88 GftMlle Mlenwerkerk UeerdrMht UmiM 8 10 8 11 B l 8 88 t 8 88 ƒ IPOXalTTHl GEVONDEN VOORWERPEN In de maand Mei 1395 ign de rolgendt voorwerpen ala gerondtn aangegeren of godeponeerd aan het burean ran politie Een Bunzing een iwirts sanelle pamplnie Mn portemoBnaie inh f 0 06 een slentelring met twee sleutels een nikkelen sigarenknippar een thermometer in étui een bonten tabakspijp een slentelring met 6 slentels en een pottoodhouder een baal kanaelhout een kinder pantoffel een paar bruine pantoffels twee jongenabroeken eu 2 jassen 1 gooden oorbelletje met steende een rischhengel met tuig een bril eeu schroefslentel een slentel een gouden kmii een z g n diamanten glasanijder een roion krans een portemonntie inh f 0 07 aan gouden oorbelletje met rose steen een zwarte beurs inh i 0 02 een zgden pelerine en een hamer De gerondeo roorwerpen in de maand December 1894 en niet door da rerliezers a ehaald zgn ter dispositie der respectiere rindera met inachtneming ran art 2014 Burg Wetboek Burean roor geronden roorwerpen geopend ran 11 1 nur s morgens öouda den 1 Juni 1895 De Commissaris ran Politie W N VAN GABDEREN PJlRAPLUIBS A van OS Az Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam 4 JUNI Vor kra 98 1001 100 108 83 84 88 M Vu 8B Vl 7V 108 Ju 88 I alotkoan 987 lOO KsniiLAiin Gert Ned W 8 8 i dito dito dito 8 dito dito dito 8Vs HoHSAa Obl Ooudl 1881 88 4 Itaub Insobrüviiig 1868 81 OosTIHB Obl ia papist 1888 6 dito in zilver 1868 6 FoaTUSAl Oblig met ticket 8 difo dito 8 Etusuan Ubl Oost 8o Berie 6 dito Oeeoia 1888 4 ditobijRothi 1889 4 ditobg Hope 1889 90 4 dito in goud leaa 1888 8 dito dito dito 1184 6 SrujB Perpet aokuld 1881 4 Tjlaiau Oepr Oonv leen 1890 4 Oeo leening serie D Gee leeoioK soris J jiniDAra nir Beo v ebl 1898 Usiloo Obl Buit 8eb 1899 8 Vunznu Obl 4 onbsp 1 81 AusTianAM Obligation 1861 8Vs SovTunAH Sted leen 1888 8 Nln N Afr Hacdolsv asud Arandsb Tab M OerUlloaten DtMlMaatsohsppij dito Amh Hypotheekb pandbr 4 Gult Uij dor Vorstenl aand s dr Hyootfaookb paadbr 4 Nederlsndaohe bank aaad Ned Handolmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr Rott Hypothoekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OesTiKA Oest Uoog bank aaad Kisl Hypotheekbank paadb 4 i AniaiKA Kquit hypoth pandb 6 Maiw L 6 Fr LieD oert NSD HoU U Spoorw Blij aand MIJ tot Eipl V 8t Spw aand Ned Ind Bpoorwegni aaad Ned iSuid Afrik Bpm aand 8 dito dito dito 1 91 dito 8 lTALlB 3poorwl 1887 8 A llobl 8 Zuid lul SpwBÜ i H obl 8 FoLBK Warschau Weenen aaad 4 BusL Gr Buss 8pw M j aand 8 Baltiaoke dito aand Futowa dito aand 6 Iwaoa Dombr dito aand 6 ICarsic Ch AKOw Bp kap aaad 6 Loaowo Bewast 8p Il oblig Orel Vitobak dilo oblig ZiidWaat dilo aand dito dito oblig 4 iJllaiu Csnt Pao 8p Mij obl 6 Ghie k North W pr 0 v aand dito dito Win Bt Fetsr obl 7 Denver k Rio Qr 8pm oert va Illinois Ceotral obl in goud i Louisv fc NaalivilleOrt T aaod Hezloo N Bpw Ug lohyp o Mlsa Kansas v 4 pet pref aand N Terk Ontario fc Wost aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp iit goud 8 8t Paul Minn fc Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig dito dito Lino Col Ie kyp O 6 ClHAOA Can South Cert v aand TSN 0 Ballw k Nav la h d e O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd TramwogUaats aand Nan 8tad Amsterdam aand 8 Btad Bolterdam aand 8 84 s sy S8V 808 840 108 8 lOlU 810 78V 101 101 160 7 86 110 96 190 188 108 B 981 ♦ Vi 88 1081 101 78 ezd l s 84 4V Directe SpoorwcgverblndlDgen met GÜlDA ZomerdleüSt 1895 Aaofievaogeo 1 Mei TUd vao Greeswlcli 98 V 108 141 184 141 i 1081 7 i 99 l l 107Vs 81 111 108 3 y 8 Vs 16 111 198 109 108 103 lOlV 118 119 97 44 U s 108 DEN HAAO GODOA lH ge5 487 807 488 30 9 9a 481 0 1411 3818 16 1 88 1 44 8 68 3 43 4 16 6 178 U 7 68 88 Voorb 6 64 ff ff ff 10 10 ff 1 44 ff ff 8 17 ff Z Zagw8 08 ff ff ff ff 10 86 ff ff 1 68 S IS r 9 88 Ze Ül 8 l ff ff ff ff ff 10 46 ff ff 1 09 ff ff ff 6 41 10 01 Ociud 6 80 7 60 8 18 9 9 8 10 1810 87 11 0 11 481 10 8 14 3 86 4 18 4 48 6 47 68 8 88 10 11 Stopt te Bleiewjik Kruiiweg bo NootdorpLeidKhendam D T I E O H T G O P D A Vtreekt 88 7 60 9 10 11 84 11 60 8 10 8 614 48 88 Woerden 68 8 11 ff 10 83 11 1 4 18 S 88 Oidewiter 7 07 8 19 ff 10 31 ff 4 84 Ooudl 7 10 8 81 9 34 10 44 11 07 1 88 8 41 4 37 6 10 7 09 AH8TIKDAH GOUDA AuterduiWp 8 0 1 18 9 68 11 1 40 4 16 e S 8 10 SMde IJ 9 04 10 14 18 19 10 10 7 4 8 40 11 10 flOCDA DEM B A A euill f 8 1 88 9 19 1 87 10 10 10 80 18 18 18 86 1 17 8 86 8 47 4 46 6 17 7 14 Zer M 7 48 8 47 H Ol 11 87 4 87 I ïegw 7 88 8 88 ff ff ff ll lS 18 48 8 08 Toorb 8 07 9 08 ff 11 17 11 88 ff ff 8 10 iHaga 8 119 18 9 87 10 07 10 48 11 88 11 48 1 08 1 87 4 08 4 17 8 16 6 67 7 44 7 49 8 89 8 64 9 84 8 819 9 8810 8111 48 0 0 UDA ÜTBIOBT 8 6 8 40 7 88 8 09 8 11 9 08 10 19 11 11 48 1 18 8 17 4 1 4 47 6 67 8 68 8 81 10 18 8 0 4 ff ff ff ff ff 11 14 ff 1 87 ff ff ff ff 7 10 ff 10 19 89 7 08 8 11 ff ff ff ff 11 18 ff 1 46 8 84 6 08 8 17 7 18 8 48 10 87 kl8 7 88 8 18 8 41 1 87 10 81 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 89 8 7 4 9 0411 GOUD A A H8TERDAM 40 8 11 10 01 11 11 10 3 31 4 47 8 lO K W 1M 9 10 19 60 18 48 l 4JI0 8 48 8 11 ll l Biuin Blad Antwerpenl887 8 a Stad Brussel 1886 1 Hom Thoiss Kegullr Oesellsoh 4 OosTlMR Stsatsleening 1860 6 K iC Oost B Cr 1880 8 SpAXn Btad Madrid 8 1888 Var NmJea Ujp Spobl oeit Vs Üit to kMMD f 85 612 Op Di Dwe rekeninf orer te brengen I 4 7 231 te zamen f 106 963 89 waardoorhet diridend roor de aandeelhoader a kan wordeni rastgeiteld op f 60 per aandeel waarop 20 pOt il gestort en f 220 op de rolgeAtor eaandeelen terwgl aan Terzekerdeo met aandeelin de winst 1 pCt kan worden uitgekeerdof r het bedrag gednrende het bestaan bunuerTerxekeringen aau premiën door beo aan deMaattchappg betaald zoodat zg die van deoaanvang af verzekerd sgn 21 pCt over eenejaarpremie ontvangen Deze Tooratellen werden door de Yergsdering zonditr discasiie aangenomen Nabehandeling Taa eenige onderwerpen ran huifhoadelykeD aard wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Pe heer Sohnster heeft in een onlangs te Louden gehouden vergadering de meening verdedigd dat water bet middel is waardoor meo zich het zekerst tegen den bliksem beveiligt Als er een onweer losbreekt doet men het best mat zich doornat te laten regenen of liever nog te water te gaan als daartoe gelegenheid is Water is een slechte geleider en Franklin ondervond reeds dat men door een electri cbeD stroom een drogen rat gemakkelyk doodt iets wat hem bg een natten rat nooit gelukken w ilde Gingen tgdens een onweeribai de koeien te water in pUsts van zoonls nu met de koppen daaWoor te gaan staan dsn zon deze onbewuste handeliog voor de geldigheid van des sprekers stelling spreken Of zal in latere eeuwen de strgd om het bestaan baar een stap of wat verder brengen en leven zg thans in een periode van overgang Eigen Haard Aan de besturen der kiesvereenigiogen leden der Liberale Unie i door het bestuur der Liberale Unie het volgende schrgven gericht Amsterdam 1 Juni 1895 Mgne Heeren Aau de circulaire door ons beatnnr dd 2 Januari jl aan de kieivereenigingen leden der Liberale Unie toegezonden is door de groote meerderheid in het algemeen adbaesie betuigd Wg hebben dan ook zoodra op een nader aanschrgviug de meeste nog uitgebleven antwoorden waren ingekomen ons bezig gehouden mp het ontwerpen van een programma Di tgd was echter te kort geworden om dit nog aan de kiesvereenigingen met voldoende kann op degelgke behandeling toe te zenden vóór onze nu aanstaande algemeene vergadering Bovendien is het noodig nn twee vaca turen in bet bestuur moeten worden aangevuld en vier bestuursleden volgens den rooster moeten aftreden zouder herkiesbaar te zgn dat aan de nieuwe leden van het bestuur do gelegenheid worde g even zich vooraf uit to spreken omtreut bet ontwerp hetwelk mede van hen zal moeten nitgain Intusscben schgnt bet geweoscht dat dp algemeene vergadering tbans uitdrnkkelgk ver klare dat zg een hervormingB programma vereenigiogspunt voor alle vooruitstrevende vrgtinuigen noodig acht Hat bestuur zal dan een ontwerp daarvoor zoodra mogelgk aanbieden opdat het na ernstige overweging in de kiesvereenigingen leden der Liberale Unie c in eene volgende algemeene vergadering worde vastgesteld Met het oqg op deze overwegingen hebben Tvg de eer n voor te stellen een gemotiveerd besluit te nemen dat aan deze gevoelens uitdrukking geeft en hetwelk achter de agenda der algemeene vergadering is afgedrukt Het bestuur der Liberale Unie Mr T VAN HETTINGA TROMP Waarnemend Voorzitter P J B WITT Secretaris Dit Concept Besluit laidt Het Bestuur der Liberale Unie stelt voor Ooidt Ottlew Weerden VkreeU Sewb De Algemeene Vergadering vau de Liberale Unie overwegende dat voor de gezonde ont wikkeling van ons staatknndig leven en als grondslag voor een politiek van wenschelgke hervormingen een zoo ruim mogelgke uitbreiding van het kiesrpcht gelgk zg steeds heeft voorgestaan dringend noodzakelgk bigft dat intusscben de tgd gekomen is voor bet vaststellen van een programira de richting aaugetend waarin na het totstaudkomen der kiearechtbervormiog du democratische politiek der naaste toekomst zich dient te bewegen en geschikt om te strekken tot vereenigingspuut voor alle vooruitstrevende vrijzinnigen dat dit programma behoort te staan op den bodem dor tegenwoordige Grondwet n M omdat deze in elk opzicht bevredigend is maar omdat het een eitcb is van practisch beleid aanstonds alle krachten te wgden aau de vele hervormingen door haar bepalingen geboden of mogelgk gemaakt dat bovenal de sociale vraagstukken de aandacht vorderen opdat ook in de wetgeving de belangen van den arbeid en den arbeider ten volle tot hun recht komen elke bevoorrechting van het kapitaal opbonde eo iu het algemeen voorzoorer de wetgeving invloed uitoefent op de verdeeling der maatschappelgke goedereu meer rechtvaardigheid worde betracht Besluit aan bet bestuur op te dragen om met inachtneming van het bovenstaande en lettende op hetgeen op verschillend ander gebied in de eerste plaats op dat der ge meentefinaociëa een krachtig handelen van den wetgever eiacbt eeu programma voor de liberale Unie na behandeling in de kiesvereenigingen aan de goedkeuriug der algemeene vergadering te onderwerpen Het concept bes uit zal behandeld worden iu de gewone ulgemeene vergadering der Liberale Unie te houden op Zaterdag 22 Juni 1895 des voormiddag 10 eren in het gebouw EenBgezindheid a Spui te Amsterdam Behalve het concept besluit komen alsdan de volgende punten van behandeling aau de orde lo Versl omtrent den toestand der Liberale Unie en de werkzaamheden van het bestuur gedurende bet jaar 1894 2o Benoeming eener commissie tot het nazien van de rekening van den penningmeester over het jaar 1894 3o Verkiezing van zes bestuursleden iu plaats van de heeren Mr W A van Hoek mr B SmebUge prof J M Telders en rar T van Hettinga Tromp die volgensllen rooster aftreden en niet herkiesbaar zgn aftreding 1901 Mr H L Drucker die in den loop van dit jaar ontslag nam aftreding 1899 eu Nr A C Crena de Jongh wiens vacature in de vorige algemeene vei adering onTerrnld bleef aftreding 1899 In de Indische pers ia de vraag aan de orde van den dag nie de opvolger worden zal van den Legercommandant den afgetreden generaal Gey van Fittios De particuliere correspondent van de N R Ct schrgft er dit van De generaal Vetter zal meen ik en zoo denkt ook in het leger bijna ieder de aangewezen man wezen doch het is slechts de vraag of bg terug wenscht naar Indië vanwaar bg soo kort geleden is vertrokken Dan is de naam genoemd van den generaal Bopiswinckel Ook van dezen is bet intusscben niet zeker of hg een herstel in activiteit zoude wenscben en evenmin of zyne gezondheid hem dat zou toelaten 9 40 Indien men uit de bier aanwezige generaals een keus moet doen dan is er slechts ééu van meer dan een jaar anciënniteit de generaal Oegckerbofi gouverneur van Atjeh Dan komt generaal Segov vau September 1894 en vervolgens De Moulin chef van deu staf Swart commandant in de tweede afdeeling en Resner van de genie iDe laatste drie zgn nog geene maand generaal Toch wil het algemeen gerucht dat juist een dier drie groote kansen zou hebben en wel de geueraaUmajoor De Moulin In hoeverre dat juist is valt nog moeilijk te besl ssen doch het lykt mg al een groote oer dat de naam van iemand wordt genoemd die een jaar geleden nog maar luitenant kolonel was Zoo gaat bet veel iu het Indifche leger en ook in de am bteaaara wereld de hooge rangen worden soms met verbazende snelheid doorloopeii Dat komt omdat er voor de hoogste betrekkingen zoo weinig geschikte personen over zgn van alleo die in dienst traden met de flauwe hoop bet zoover te brengen Maar de meesten zgn dood een zeer groot getal zijn versleten in den dienst en hebbeu de noodige veerkracht verloren dan zi n er anderen die den lust en de ambitie niet meer bezitten En onder de enkele overscbietenden zgn oatuurlgk maar zéér weinig geschikteu Het vertalen van den Bgbel voor onbeschaafde volken levert den zendelingen dikwgls groote moeilgkheden op De Revue des revuasc deelt daarvan eenige voorbeelden mede Niet alleen geeft gebrekkige kennis van de taaf aanleiding tot verkeerde overzetting maar het ontbreken van woorden om de beelden en uitspraken der H Schrift weer te geven kans soms de vertalers tot wanhoop brengen Het woord doopc br is dikwgls niet anders te vertalen dan door duiken onderdompeling en zoo wordt Johannes de Oooper herschapen in kJobannes de Duiker Het gaat voorts moeilgk van witte woU te spreken iu een land waar enkel zwarte schapen zgn van zoelen wind eo koesterende zonoewarmte in de streken van eeuwige sneeuw eu ü Men behelpt zich dan met Ivoorden en uitdrukkingen die tenuaastebg de beteekenis weergeven Zoo krggen de Eskimos die nooit sctiapeu ge ien hebbeo in hunnen bgbel waar lam moest staan het woord zeehond of rob te lezen Anders zon de zin volstrekt onverstaanbaar voor ben zgn Naar aa bleiding van de benoeming van drie buitenlandacbe geleerden tot ridders in de oide pour Ie mérite c jegens kunsten en wetenschappen geeft de Voss Ztg een levensschets der drie heeren Van professor Van t Hoff zegt zij Jacobus Hendrikus Van t Hoff wordt ia de benoemingsoorkonde als natuur en scheikundige betiteld Zgn uitstekende positie heeft hg zich verworven door hetgeen bijl verricht heeft ten opzichte van hetgren8gebied tn8scheo nalnur en scheikunde Hg is een der eersten in de natuurkundige scheikunde die grondslag is van de chemie der toekomst Met zgn onderzoekingen over de ligging der atomen iu de ruimte heeft Van t Hoff de grondslagen gelegd voor een nieuwe wetenschap de stereochemie Verder zgn van gewicht zgne theorie over den osmotischen druk eu de daarmede in verbaod staande theorie der oplossingen De kennis van een teeks wetenschappelijke lerschgnaeleu vermeerderde de heer Vau t Hoff door zgn denkbeelden en ervaringen neergelegd in de Etudes de dynamique chimique Hg werd in 1852 te Rotterdam geboren studeerde te Delft Leiden Bonn Parga en Utrecht In 1875 werd hij leeraar aan de veeartsengsohool te Utrecht in 1877 lectoren in 1878 hooglueraar aan de hoogeacbool te Amsterdam Er is melding gemaakt van een sterfgeval in Haarlem op 31 Mei niet 1 Juui voorgevallen en waarvan als oorzaak aziatische cholera is opgegeven De geneesheer die bg de ziekte geroepen werd heeft naar wg vernemen de genoemde ziekte als oorzaak van den dood geconstateerd in overleg met een ambtgenoot die in een andere gemeente des lands vele cholerngevallea had waargenomen 7 11 8 10 Van dit geval werd aan den inspecteur in Noord Holland per brief kennis g geven eu die brief bereikte hem eerst Zondag in den namiddag Toen hg te Haarlem aankwam waren de maatregelen tot ontsmetting enz reeds genomen zoodat geen bacteriologisch oodenoek meer kon worden ingesteld Zoolang geen ander geval zich voordoet blgft bat twgfelachtig of hier inderdaad de aziatische cholera is vooi ekomen omdat acticologiecbe momenten aanleideuda oorzaken ontbreken ToinbonwonderwiJR voor Vrouwen Xu de mogelgkbeid bestaat dat aan de landbouwschool te Wageningen een tainbouwsehool door het Rgk zal worden verbonden vestigt De Huisvr f er de aandacht op dat vrouwen met goed gevolg als tuinbouwkundige kunnen werkzaam zgn wat door tal van voorbeelden wordt bewezen vooral uit Amerika en uit Engeland Ër zgn daar vrouwen die aan het hoatd staan van groote bloemistergea of zich op obftbonw toeleggen en daarin een ruim bestaan vinden die zich onderscheiden m de knust om tuinen en parken aan te leggen In Engeland hebben vrouwen eene aaastelliug gekregen als opzichteres van openbare plantsoenen en ook zgn daar vrouwen werkzaam als bestuursters van landgoederen in dienst vau aanzienlgke grondbezitters Waarom vraagt De Hnisvrc zoudes Nederlandsche vrouwen zich niet voor derge Igke bedrgven en betrekkingen kunnen bekwamen Het tninbouwvak is een aantrekkeIgk vak en vrouwen bezitten vele eigenschappsu die haar daarvoor boven mannen geschikt maken Men heeft niet te vreezon dat wannest de Rgkstuinbouwschool er eenmaal is eu meisjes bieden zich als leerlingen aan haarde toegang tot de school zal worden geweigerd De Staat laat op al zgue inrichtingen vao onderwgs meisjes toe en er is geen enkele reden waarom ten aanzien van de tuinbouw school eene uitzondering zou worden gemaakt t Te Londen zgn ernstige tgdingen ontvangen over de ramp van het stoomschip van de Paci6c Mail Colimac op de Mexicoansche kast Het moet geen ongeluk zgn maar een out zettende misdaad nit wraakancht begaan door stouwers van San Fransciaco die geiehillen schgneu te hebben gehad met de Pacific Mail Zg hebben de lading van het schip zoodanig gestouwd dat bet allengs topzwaar moest worden terwgl gelgktgdig het stourvermogen verloren moest gaan Het gevolg was heet het verder dat de Colimac langzamerhand overhelde en tgdens stormachtig weereindelgk kantelde nadat de ketel gesprongen was Volgens de overlevering kan de schipbreuk door geen andere gissing worden verklaard daar de Colima niet op een klipisgestooten y zeggen dat het verlies van menschenierens zeer is vermeerderd doordien de deklading bestaande uit zaagbout losraakte De planken en stukken zaagbout slingerden langs bet dek en wondden eu doodden de passagiers en de reddende bemanning zoodat deze haar liefdewerk niet kon voortzetten Dezelfde stukken hoot vervolgden hun verwoestend werk zelfii nadat bet schip gekanteld was en vermorzelden etteliike zwemmers Vrouwen noch kinderen ontkwamen slechts dertig mannen Engelscheo Een huis in de rue de Schae beek te Brussel is nog een souvenir rgk uit den tgd van de omwenteling van 1830 en we een kogel uit een Nederlandsch kanon die ïn den gevel is gedrongen van een der huizen niet ver van den hoek vau de rue de la Pompe Dit souvenir was den Brusselschen patriotten die zgn geschiedenis kenden eu deze waren te tellen zeer dierbaar Voor eenigeti tgd moest bet buis afgebroken worden wat nu te doen met den kogel Wel in den gevel van het nieuwe huis dat op de plaats van het oude werd gebouwd word de kogel gemetseld nadat hg eerst netjes zwart was geschilderd en daar prgkt hg thans omgeven van het randschrift 24 Sept 1830 7 80 8 09 9 07 10 84 ESff 9 88 10 4 i ff 9 38 8 16 8 419 49 11 10 Td Brussel was de politie sedert eenigen tijd een bende valsche munters op t spoor In Febrnui ontdekten eenigen kinderen onder de eneeew in een rioolgat een pan met een menigte ralicbe fraokitnkken met den beeldenaar Tan Leopold II en de jaartallen 1886 en 1887 met het Vlaamiche opecbrift Eendracht maakt macht De epenrbooden gingen aan t Boeken en merfcten alras dat er een talryk bende valsche muntere was maar ze konden er geen te pakken krggen Deier dagen kreeg een recherchenr een anoniemen brief waarin bem meegedeeld werd aar de munten werden gemaakt Na voora aaod onderzoek drong de polilie het huia binnen en rond er een rronw en twee mannen drok bezig met de munten Frankstnkken gel k aan de atrake beecbreTene werden er in grooten getale gevonden De voornaamate achuldige schynt te zgn de kruidenier Mathien de Combee minntar van de rronw Men meldt nit Steenwgk De tweede Pinksterdag bracht hier eene ongewone drnkte Op een weiland in de onmiddellijke nabyheid der stid werd een meeting gebonden tegen het priTaat bezit BIgkena de aanwezige raaudela waren een tiental eociaaldemocratiache rereenigini en uit naburige gemeenten rertegenwoordigd en men mag aannemen dat circa een rgfhonderd personen op de weide aanwezig waren AchtereeuTolgene traden vier eprekera op J Pieteraen ran Enschede beacboowde bet privaat bezit als oorzaak der tegenwoordige maatachappelyke ellende M den Hartog van Amsierdam stelde bet privaat recht van den arme tegenover bet privaat bezit van den rgke L Hermana mede nit de boofdatad besprak het koningacbap de Kerk de rechtbank en de Eerste en Tweede Kamer als steunpilaren van het privaatbezit waarna ten alotte Q L van der Zwaag van Wolvega de beteekenia der meeting uiteenzette De toespraken werden afgewisseld door muziek en zang en als alot werd een optocht over de weide gehouden De bgeenkomst bad een kalm verloop Door de politie te Kuilenburg zgn gisteren nog in beslag genomen de navolgende voorwerpen eene pendule gewikkeld iu eene witte sloop eene barometer met thermometer en twee zilveren kandelaars welke goederen gevonden zgn in een kerenreld onder Kuilenburg en vermoedelgk aldaar rerborgeo waren door de twee personen verdacht van braak met diefstal in de villa onder Doorn Men zal zich Nelly Bly nog wel herinneren di voor rekening van een groot blad te NieuwYork de reis rondom de wereld deed in 72 dagen met een klein valies voor alle reisgoed Dezer dagen moest Nelly voor haar blad naar Chicago Op de reis ontmoette zg een vriendelgk oud heer den 72 jarigen Seaman die een fortuintje bezit van een paar miliioen dollars Daar miss Bly reads 34 jaar oud is beeft zg Seamana aanzoek aanvaard en is een paar dagen later getrouwd Zg bezit nu een prachtig huis te Nieuw York een voortreffelgt buitengoed en stallen rol paarden De gemeenteraad van Hellevoetalnis besloot met 6 tegen 5 stemmen eene leening aan te gaan bij de firma Arnold Oillissen en Co te Hotterdam van f 80000 tegen 31 pCt voor stichting eener waterleiding met gemeente exploitatie Aan vier bewoners van de Zandstraat die met hnè allen een lot in de Staatsloterij haddon gewonnen viel het buitenkansje ten deel de f 50 000 te trekken In de afgeloopen week deed zich te Botterdam weder één geval van pokziekte voor Zondag ochtend werden door den jaohtopziener S op een jachtterrein onder Loosduinen van de Qroothertogin van Saksen drie personen aangetroffen bezig met het zetten van wildslnkken Naar hun naam gevraagd grepen de Btroopers den opziener aan en wierpen hem tegen den grond en terwgl twee hunner hem vaat hielden miihandelde de derde hem met een stok met looden knop zoodanig dat heelkundige hulp moest worden ingeroepen Twee der strooper opperlieden van hier zgn bekend Een verschrikkelijk ongeluk heeft plaats gebad in bet Spaansche dorpje Toral de Los Vadoa in de prorincie Leoo Twee jonge mannen en hun knecht alle drie kalkbranden begaven zich naar een kunner oven om dien aan te stoken Zg werden vergezeld door hun zuster een meisje van Tgftien jaar De oven werd spoedig aangestoken en stond reeds gloeiend toen een van de broeders die hem nog meer van brandstof en schelpen wilden voorzien uitgleed en in de gloeiende massa viel De knecht en de broeder n het slachtoffer schoten ter hulp ongelukkig geraakten beide mannen bedwelmd 4oor het nitstroomend gas en ook zij stortten in net Tnor Nn ioboot ook hei meisje toe Tot twee maal werd de hand die zg door den ovenmond den mannen toestak gegrepen doch het meisje was te zwak om den ongelakkige naar boven te trekken De personen die op haar hulpgeschreeuw kwamen toeloopen vonden haar bewnatelooa liggen naast deni oven waarin haar broeders verbrandden Men heeft van de jonge mannen geen spoor teruggevonden Voor de feeetelgkheden bg de opening ran het Noord Oostzee kanaal worden geen kosten gespaard Keiter Wilhelm wil aan deze feesten een grootsch karakter geven Zelf maakte hg een potloodschets van een groote feestzaal in den vorm van het verdek van een schip gevolgd naar het model van het oude fregat Niobec wear de meesten der oude zeeofficieren hun opleiding genoten De drie oude masten van het schip zgn de pglers voor het bouwwerk dat voor den tgd van twee uren opgetrokken wordt en 270 000 Mark zal kosten Ongeveer 1000 personen onder wie alle Ouitsche Vorsten znllen aan het diner dat ds Keizer in dit gebouw sal geven deelnemen dat 100 Mark per convert zal kosten Aan de oproeping van het perscomité hebben 260 journalisten van alle Europeesobe Staten behalve Turkije Noord en ZuidAmerika en Australië gevolg gegeven Uit Duitschland hebben zich 140 uit het buitenland 120 journalisten aangemeld Daar er slechts voor 150 ptaata ia zullen meer dan 100 teleurgesteld worden Bg de schifting der aanmeldingen heeft het comité aan hst buitenlaud bet leeowenaandeel 80 vertegenwoordigers toegestaan van de Duitsche journalisten zullen er slechts 70 de feeiten bgwonen Acht groote Nederlandsche bladen hebben zich aangemeld waarvan vgf of zes een oitnoodiging zullen ontvangen In de Von Zesenstraat te Amsterdam was eenige dagen geleden een woning gehuurd door jongelieden die de volgende week in het hnwelgk zouden treden Van tijd tot tgd vervoerde de jongeman zelf o monach hg was zoo zuinig en nika was hem te veel goedereu daarheen welke door de ouders van de bruid waren geschonken Zaterdagmiddag zou bet aanstaande jonge vrouwtje een en ander eens in oogenschouw gaan nemen maar toen zij iu de woning kwam vond zij niets dan leege kamers Onze berichtgever zegt dat ook de bruidegom zoek is Het tarief voor de vaart door het NoordOostzeekanaal wordt voorloopig bepaald lo voor giladen schepen op 60 pf per ton voor de eerste 600 tonnen en op 40 pf voor de boven die maat liggende tonnen 2o voor oogeladen schepen of voor geladen knstvaarders op 40 pf per ton In geen geval echter mag het te betalen anaalgeld minder dan 10 mark per vaartuig zgn Bovendien wordt een tarief voor sleeploon vastgesteld afwisselend van 20 tot40pf per ton dat met 25 pCt verhoogd wordt voor de maanden October December Januari Februari en Maart Zaterdag werd door den heer F s Jacob burgemeester van Rotterdam vanwege het rijk als lid toegevoegd aan de Commiasie van Toezicht op de restauratie van den St CatbarinaToren te Brielle een bezoek aan Brielle gebracht en hield hg ten raadhuize eene conferentie met voornoemde commissie waarin eenige belangrgke ponten besproken werden omtrent de aanbesteding die eerlang zal plaats hebben BDlteoi Ddsch Overzicht Hot wetsontwerp tot uitbreiding van bet kiesrecht in Oostenrijk gelgk dot nn in overleg met de commissie uit het Huis van afgevaardigden is vastgesteld is nu openbaar gemaakt Het aantal der leden van bet Huis van Afgevaardigden zal van 353 tot 400 worden vermeerderd De 47 zetels welke er bg komen worden ter beschikking gesteld van diegenen die het minst in de directe belasting bgdrageu Het aantal van deze klasse der belastingbetalenden wordt op 1 200 000 geschat Van deze 47 zetels worden er 34 gevoegd als ooderaideeling bg de tot dusver bestaande itadsen landcorie Ten plattelands zal de verkiezing geschieden door kies colleges in de steden alleen dan wanneer dezelfde afgevaardigden door beide curies worden gekozen Bovendien wordt nog eene afzonderlgke curie gevormd voor de werklieden Voortaan zal ook aan alle werklieden het kiesrecht worden verleend die gedurende twee jaren hebben hggedragen tot een lieken kas Bet aantal van deze kieurs klasae wordt geschat o 600000 Ook deze klasse welke 13 der nieuwe afgevaardigden mag kiezen zal het kiesrecht uitoefenen door bemiddeling van kiescolleges bestaande nit tWahlmünner die zalven door den stemgerechtigden gekozen de afgerawrdigden moeten Deie dertien lelela zgn aldnt verdeeld 4 voor Bohème 3 roor Beneden Oosteiirgk 1 roor Boveu Oostenrijk en Tyrol 1 voor Stiermarken en Karinthië 1 voor Selizië 1 voor Morasië 1 voor Galicië en 1 roor Dalmatië en Krain Van de nieuwe zetels rerkrggen derhalre de werklieden er 13 terwgl de overige 34 ter beechikking worden gesteld vad de laagste belasting betalende klasse Tot dese klasse behooren hoofdzakelgk de antinnmieten zoodat deze uitbreiding van het kiesrecht vooral ten goede zal komen aan deze onverdraagzame drijvers die naar men weel in Oostenrgk on vooral te Weenen met den dag veld winnen Prins Windischgrütz heeft derhalve ten einde ook de Polen en olericalen die met de liberalen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden vormen te vriend te honden zich tot de geringste concessies bepaald Bet zal daarom zeer da rrsag zgn of ook de Dnitsch libernle partjj die meer had rerwacht zich met dit kiesrecht ontwerp zal tevreden stellen En zonder medewerking van de Duitsch liberalen is natnurljjk de bekrachtiging van het regeerings voorstel onmogetgk De beslissing over de kiesrecbt quaestie in Oostenrgk ligt derhalve in de handen der liberalen Op de toestemming der Polen en Dnilsch clencalen zal prins Windischgratz wellicht kunnen rekenen maar het is zeker dat de liberalen meer eiscben Mocht het kiesrecht ontwerp der regeering worden verworpen dan zal keizer Frans Jozef moeten kiezen om o hel indertyd verworpen en nog peer beperkte kiesrechtplan ran graaf Taaffe Weer in te dienen of een kloek besluit te nemen en orer te gaan tot de invoering van het algemeen stemrecht Een anderen weg is niet mogelgk indien voor het nu ingediende ontwerp dat door de liberale Flinckwerk wordt genoemd in het Huis van Afgevaardigden geen meerderheid mocht worden gevonden In Italië hebben de aanvullingaverkieziugen voor de nieuwe kamer plaste gehad Deze konden den loeatand niet wgzigen en hebben dat ook niet godaan De socialisten kregen de drie zetels waarop zg rekenden Verder werden gekozen 29 regeeringscandidaten en 22 ledeii der oppositie De geheele uitslag is thans dat in de Kamer znllen zitting nemen 336 leden der regeeringspartg en 155 der oppositiei deze laatste zjjn aldns vsrdeeld 98 behooren tot de gematigde oppositie 40 tot de radicale en 17 tot de sooiaal demoorntisohe partij Ben twintigtal leden der nieuwe Kamer behooren tot de onafhankeiyken of wilden De regeering heeft dus een meerderheid van j der vertegenwoordiging de heerCrispikan tevreden zgn Zoodr de Kamer bijeen is zal de regeeriog de quaestie vau vertrouwen stellen eu verzoeken geen persoonlijke discussiën te voeren doch de begrooting te onderzoeken en te behandelen Alle andere quaesties zullen dan worden uitgesteld tot in November De aanval op de consulaire vertegenwoordigers van Rusland Engeland en frankrijk te Djeddab is eerst Vrjjdag te Konstantinopel bekend geworden Onmiddellijk zgn de gezanten der landen bijeengekomen om over het voorval te beraadslagen Zjj besloten bg de Regeering een protest in te dienen doch oog voordat bieraan gevolg was gegeven ontvingen zg een bezoek van den particulieren secretaris van den Sultan die hun namens Z M de verzekering gaf dat reeds strenge bevelen aan deo gouverneur der provincie waren gezonden tot opsporing en voorbeeldige bestraffing der Bcholdigen Op bevel der Porte zal een krggsraad worden benoemd om over de betrokken personen recbt te spreken Er zgn reeds een vijitieotal verdachten in hechtenis genomen In St Fetersbnrg wordt door enkele bladen nog steeds beweerd dat de Rossiache regeering blijft aandringen op oen volledige ontruiming van het schiereiland Korea door de Japanners Tot dusver zgn de Japanners reeds gverig bezig met bet terugtrekken honner troepen nit bet schiereiland Liao Tung Waarschgniyk geschiedt de ontruiming van dit voorgebergte zoo snel opdat de Japansche regeering baar soldaten wellicht noodig zal hebben ten einde de weerspannige Formosanen te onderwerpen Bg het vredes tractaat van Bimonoseki is alleen bepaald dat Korea een onafhankelijke staat zal worden Met de aanspraken welke China op de suzereiniteit over dit land beweerde te hebben is het nn gedaan maar daaruit rolgt nog niet dat het schiereiland voortaan onder Japftns oppergezag moet komen Vermoedelgk zullen de Japanners zich wel tevreden stellen met de handelsvoordeelea welke hun in Korea zjio toegestaan en het land ontruimen zoodra zg daar het bestuur op vasten grondslag hebben gevestigd Van een ernstig protest der Russische regeering tegen het voorloopig bigven der Japansche troepen in Korea waarvan eenige panslavistische bladdn reeds gewagen kan derhalve in elk geval nn nog geen sprake wezen