Goudsche Courant, woensdag 5 juni 1895

No 6677 Vrijdag 7 Juni 1895 348te Jaargang eOlMlHË OIIRAIVT Nieuw9 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgare dezer Courant geschiedt dagelgki met uitïondering yan Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfeonderUjke Nommers VIJF CENTEH ADVERTENTIEN worden geplaatat ▼ sa 1 5 reg ek k 60 Centen iedere regel mew 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei inidd VerVrijgbaar bg M PEETER8 Jz N B Al bewii van echtheid iacachet en kurk teodi voorSCHIEDAM I sien van den naam der ¥ i n P HOPPE eoada SoelperKlruk van A BaiüïMiK k Zoo ABVERTENTXfiN V Getrouwd JACOB JISKOOT K JOH NNA BEBNABDINA tak E8 die ook namens ed ragdiehe betrekkingen hunnen iunigen dank betoigen voor de vele en hartelijke bljjken Tan belangitelling loo Tin hier ala eldeii bg ban Hnweljjk onderTondni Oeuda 31 Mei 1895 BeTallen Tan een Zoon E TW U8ENDUK Pon G mia 6 Jani 1895 Openbare Verpachting TIK G H A SGEW A S Het Bertuat Tan don Polder 8TEIN ie Toor nemens op MaanOag den tO J i MS9S dee avonda ten zeg nre ten hnizeTan C BEZBMMB te Strin by BaaHrecht in het Openbaar te Verpachten de tIMBaTB aifXlJOB van het GRASGEWAS Tan het Rietland den Polderboeiem en der Tersehillende Kaden en Dyken mim MEOOFIHS te GOUDA op DONDEBDAG 6 JUNI 1895 des morgen te 12 nren te beginnen aan den Ko n ingel bj de Crabethstraat en te Terrolgen aan den Bleek r éingel bj de Karnemelksloot Tan 140000 laio s MOES bfl koopen T n 2000 Kilo s Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUUN DUOOGLEEVER te Gouda WIJNHANDEL VAN ALPBEN LEÜEBOËR TJB BOTXMBDAM Depot A NORTIER Qowe C 34J35 AUerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens EereDiploma Gouden Medaille en Oertiïcato of Award of the World s Hygienic Eiposition Chicago 1893 is het f ereldbewemd Draiven Borsl Honig Extract MELIANTHE Brr Machinal Fabriek DE HONIGBLOEM Ti H M van Schalk Co geTostigd te a Oravenhage Geen middel is of kan worden uitaevonden welke de Melianthe overtreft het i OSBBBBOBPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en Tersehillende bekroningen getuigt Het T rïB0ht en geneest ONMIDDBLIJK de strengste hoest en Teronderde borstkwalen Oadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doei tich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de Tele attesten aan de MELIANTHE beweten zijn de oTertaiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is Terpakt in flacons Tan 40 ets 70 cte en 1 met gebruiksaanwyziog Toonien Tan ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te VerkrSj baar bfl F H A WOLFF Drogist Harkt Qouda A BODMAN UoordrtiAt J C RATKLAND Bosioop B T WIJK Oudmaler Tandarts E CASSUTO NAaKT 154 GOUDA uitgezonderd Zondags te consnlteeren an 10 tot G uur i Jiebt kertein Waf li e MUI mlUa t tej AÉrPiiiExiwter Yat isMtketlMianiaatevialnitHni g ArterlaiiiIxpehr gaggAifcefliiitlxpeilff Nil H I n eirt 1 iê UêA Ta Gonda by A WOLFF Markt A U4b en OK LAAT en VAN SON apotheker Markt De Entrees k 50 Cts te Am terdam zijn zoolang de voorraad strekt k 40 Cts verkrijgbaar bij A Brinkman Zn LANGE TIENUEWEG O 60 rEANSCIE STOOMVEEVEEU Ghemisolie W sscherij Ti H OPPEI HEIiHER 19 KruUkade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepfit voor GOUDA ds Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor hot itoomen en TorTen van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plnohe mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prflzen 25 gedaald Te steomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week BAD BENTHEIM 8eliKien van 9 Juni Zwavelbronnen Zwavel Slgk en MoorBaden Douches Stoot en Regen Baden warm en koud Stoombaden Electriciteit Massage Toegepast by Bhenmatiek Jicht en hare gevolgen Verlammingen Long en OnderiyfsCaterrhen Huidziekten De boscbryke omgeving van het Bad de veririsschendo en opwekkende lucht maken Bad Bentheim tet een der nitstokendste Luchtherstollingsoorden Influenza Prospectussen betreffende de Kurinrichtingen en Woningsaangelegenheden verzendt het vorsteiyk Bentheimsche badbestuar Dr ik naa ST ROTH ST SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt NIOHTCAP DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Schieland doen te weten dat op DONDERDAG 13 JUNI 1895 van des voormiddags ten 9 tot des namiddags ten 2 ure te Ovenchie in de Uitspanning de Veküulde Koetswagen aldaar de verkiezipg zal plaats hebben van een Hoofdingeland Plaatsvervanger van Schieland in het 1 District jaar van aftreding 1899 wegens de benoeming van den Heer P N HOOGERBRÜGGE tot Hoofd Ingeland Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland De Secretaris Rentmeexter De Dijkgraaf C J VAILLANT P D KLEIJ GELD LOTERIJ UITTREKSEL T n het Trekkingsplan De hoofdpr s bedraagt in het gelukkigst geval event 500 000 MJ BK Gespecificeerd zijn de prgzea als volgt M 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 000 400 300 200 150 155 134 115 000 ORIGINEELE LOTEN 57 700 Prijzen m Maer dan de helft van alle loteo moet dua met een pryt uitkomeD 1 Se hoofdprijs bedraagt in het gelukkigste geval event 500 000 Mark De trekking der prezen vindt volgana voorataaad trekkiogsplan plaats Alle 57 700 prezen worden in 7 spoedig op elkaar volgende afdeeliogen uitgeloot en dadelijk contant uitbetaald 1 1 i it a1 il 1 tl 1 a il 1 il il 21 il 56 il 106 il 231 k 812 k 1415 il 20 il 100 il 32 k 54893 Het offioieele trekkiagsptan dat gratis bij i der toegezonden lot gevoegd wordt bevat een nauwkeurige opgave van aUe in elke afdeeiing uiLteloten prijzen even ats ook het bedrag dat men moet toezenden voor de loten van elke afdeeiing De prijs voor de origineele loten wordt door de regeering vaatgestelil eo bedraagt voor de eerste trekkingsafdeeliug Nofl 3 60 voor heele orgineele loten Ncfl 1 60 voor halve origineele loten Noft 90 voor kwart origineele loten Tegen toezending van het bedrag in HoUandsche baaknoten postzegels of ook per pOHtwisset worden de origineele loten met het offlcieele trekkingsplan direct toegezonden Mooht het trekkingsplan niet naar wansoh zijn dan worden de loton voor het begia der trekking gaarne weder teroggenomon ea het daarvoor toegezonden bedrag weder geretourueerd Wij kunnen dit te eerder doen daar wij overtuigd zijn dat iedereen de voordeelige en veel kans gevende indeeüng vbd het trekkingsplan zal erkennen OtÜoieele trekkingsl sten worden dadelijk na iedere trekking toegezondeo Om alle orders te kunnen uitvoeren verzoeken wij deze dadelijk te zenden in elk geval vódr den 100 98 etc Alle 57 700 Prjjzen bedragen tezamen 11 34 8 795 Mk 13 JlJlXI a s op welken dag de trekkingeu beginnen Hoofd Loterij Bureau ISENTHAL Co HAMBURG P $ De Hamburger Geld Loterij beetaat reeds langer dan 100 jaar en beeft t eemati per jaar plaate Odeb Firma is een der oudste Hoofd Loterü Bureaux Wq nraren reeds dikw ls io de gulegenbeid groote Hoofdprijzen ooit naar Nederland te eenden In de laatste 7 jaar badden wg bet bijzondere genoegen aan onze klanten de volgende boofdpr zen te kunnen uitbetalen M 8OO1OOO op No 5108S getrokken 14 S 1891 M 76 000 op No 13106 getrokken lS 10 1898 32219 23963 6e878 61038 66346 13366 soo ooo aoo ooo 200 000 100000 100 000 7B 000 76 000 60 000 65 000 BB 000 BO OOO BO noo 66810 45734 46813 82468 66169 79478 3 10 1890 24 10 1890 lJ 1 188 11 1 1894 13 13 1388 5 1 1898 4 n 1887 28 10 1891 28 4 189S 29 4 1889 11 11 1898 2 4 1890 en verder variebeidene prijzen a M 80 U00 15 000 10 000 6000 3000 iOOO etc tortamater u f d € VictoriaBron te Obertahnsfein l üm Tafeldrank Yanhé nmklykef uis derjfederiandm Waarom word ik vaa mijn zeauwlijden met genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die in da handen van een bekwaam geneesheer een goed succes hebben Was niet Priesnitz de geleerde vestigea dar waterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor de lijdende meoscfaheid gewordni is een eenvoudige boer H6 ft niet een Kweedsch mi oor Thure Brand genaamd een middel tegen vroawenziekten un de hand gedaan dia het lancet der chirurgen reeds minder noodsakelyk heeft gemukt en thans gemeengoed van allo geneesheereo begint te worden Ook op het gebied ter beperking vtt seunwziekten begint er lioht te komen en ook hier ia een weg geopend gewerden die op de eeavoudigsta n natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onveranderd aang weode gcoeeskondige fanlpmiddelen eoo als b jvoorb Bromium Yzer Arsenicum ent geheel te verdriagen Ér zijn vele mtsnscben die noch ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zij zich in lichaam ea ziel alles bekalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen eo zelfs door een vlieg getergd worden ea soo Btoh zelven eo anderen tot last sgn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreese ke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen an worden door bananwde drooman gskweld Da jn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn oougestie zwakheid vaQgehengen oorauizei eo toevslIaQ Eindelijk lijdea de ergstan onder hen aac verlamming vitusdans en vallende ziekt M deiie ongelukkigen die men op eiken leeftgd onder elk geslacht en eiken stand vindt ign zaaawüek an min of mear de slachtoffers der leefwijze van onzaa t d Wie tot eene dezer oategorion van lyders bahoort en ingetioht wensoht te worden ovar d warking eoai oieawe methode adresseere zich aan Anuterduu M CLÉttAN ft C Uailigewag 49 BINNENLAND GOCDA 6 Jaoi 1895 Over bet wetsontwerp tot bekrkchiigingTBn ene OTereenkomst met du Maatsebappg tot Exploitatie van Stutaspoorw en ea met de KrimpenerwB rdflpoorwegmutscbKppg betrefiendeden locaalBpoorweg Hcboonhoven Gouda is het eindvefsiag uitgebracht zoodat die Toor4raeht ter bebandeliDg geroed ia Door de Vergadering van etemgerechtigde ingelanden van den Polder Willeus erd aan den heer C A B Bantzinger op diena verzoek eervol ontslag verleend ala Secretaris en Penningmeester van dien polder en werd tot die betrekkingen benoemd de beer J B iBiezeoaar Jin alhier Bg den raad te WaddingareeD zg adressen ingeitomen verzoekende de afschaffing der kermis Vrgdag a s tal door den raad in deze eene bealiaaing worden genomen Het oogsten tan bet voorhooi ia te WiUigeLangerak al in vollen gang De booiUnden zgo over t algemeen van overvloedig gras Tftorzien t Ia opmerkeljjk zoo als alles in enkele weken gegroeid is half April was alles nog kaal en dor maar inasoben Pascben en Pinksteren heeft aïles een heerlgk aanzien gekregen beter en mooier dan in menig ander Toorjaar wanneer het niet zoo lang gewinterd had ala in dit jaar Men schrijft nit Berkeowobde Tot leden van het beatonr van den polder den Acht rbroek zgn door ate mgerechtigde ingelanden herkozen de heeren J Doelaud en C Verkerk Naar wg vernemen heeft de heer Stork zgn ontalf genomen als lid van de Eerste Kamer voor Overg el en zullen de Staten dier provincie geroepen worden in hnnnene k zomerTergadaring tot voorziening in deze vacature over te gaan Men meldt nader uit Ginneken Het vermoeden dat de onbekende heer die op Pinkstar n bier met een revolver zich van het leven beroofde nit Rotterdam kwam is bevestigd Zgn ouders hebben in het Igk hun zoon herkend Wat hem tot die wanhopige daad mag geleid hebben bigft in het duister FEVILLËTOai s I a wk iüit het Zweedêch 9V Conatance vaa op een leunstoel gaan sitten met het naar het scheen loffelijke voomeman den mond niet te openen Eenmaal naderde Ivar haar zeggende Waarom zoo bedrukt Constance ZJjt Rij ook ongerast wegens het gebeurde met het kind Ën wanneer dit zoo ware Wie stelt daar belang in Kiemand Ik ben de oorzaak van een ongeluk dat aan eea ander den triomf verleent in een fraai dagtioht te verschijnen terwyl ik in ds schaduw blijf 6a dns en vereenig u met al degenen die den geheelen weg over niet anders gedaan hebben dan hare goedheid uit te bazuinen en beschouw ook gjj njj nu ala een hardvochtig en egoïstisch schepsel rConstaace kan het u hinderen dat Alma het arme kind hielp Ivar zag misnoegd Hinderen Mjjn hemel neen Ik gevoel mq slechts eenzaam en ongelukkig ziedaar alles want ik heb niet evenals Alms een man die mij verdedigt en in het goede helpt Ken traan trilde aan de taa oogwimpers Zoo als zij daar zat geleek Constanoe een engel die eens anders gebreken beweent vAlteeo Constance boa kunt gij zoo tot mijsprekaar AUean tarw gg weet dat gg naast u een Zgn zaken waren in orde en van geldgebrek was geen sprake Oen conducteur van de tram had hij verklaard naar Ginneken te moeten doch geen plan te hebben om te betalen Toen de conducteur ziende dat dit hem ernst scheen hem verzocht uit te stappen betaalde hg zeggende Na tia toch van daag voor t laatste De Staats Gt kwam gisterenavond het vermoeden bevestigen dat er niettegenstaande de tegenspraken in de N R Ctc toch wèl ernstig sprake is van een maritieme operatie van Nederland t en Marokko Het ofBcieele blad bevatte nl de volgende mededeeling BlgkeoB bg het departement van Marine ontvangen berichten is Hr Ms fregat Johan Willem Friso onder bevel van den kapitein t z Quispel den 2n dezer van Kaapstad ver trokken en Hr Ms fr at Tan Speyka onder bevel van den kapitein t z Backer Overheek aldaar den volgenden dag aangekomen A n boord van beide bodems was alles wel X Ingevolge per tel raaf verstrekte order zal eerstgenoemd fregat de reis voortzetten met bestemming uaur Cadix Spanje Er gaat dns een ojrlogaachip been minstens één en voor bet bevel over de expeditie is kolonel Quispel beatemd juist zooals was bericht maar door middel van de K R Ct tegengesproken Het Iiombok krnia De Lonom t van 1 Mei deelde mede dat den 3n Mei per Ardjoeno 3 Jnni te Marseille gearriveerd nit het arsenaal te Batavia naar Nederland zouden worden verzonden zeven der indertgd op Lombok veroverde bronzen kanonnen die te zamen 350 kilo wegen waarnit het eereteeken zal worden vervaardigd voor ben die aan de Lombok expeditie hebben deelgenomen N dertig op den vgand veroverde kanonnen en kanonnetjes higven in het arsenaal liggen Reeds is beslist dat deze verdeeld zullen worden tasschen het moseom te Batavia en de musea in Nederland Een Rotterdammer geeft in de N R Ct c lucht aan zgue ergernis over het straatpubliek in zgne stad waarvan bg het volgende schetsje geeft Ergerlijk en menachonteermd zgn de handelingen waaraan de boeren met hun meisjes op de Hoogstraat s avonds op zoo n 2n Pinksterdag blootstaan Troepen van tien tot twintig jongens van 20 25 jaar jagen den hart hebt vrelks kloppingen u allen toebebooren fluisterde Ivar door het achoone gezicht verbliud en boog zich tot haar Constance s sohoonhoid bad weder den indruk overwonnen dien Alma s goedheid gemaakt kad Hiervan bewust ghmtaohte zij hem tou en antwoordde bijna onhoorbaar Dank Oe blik Keide nog meer maar slechts voor een oogenblik rustte dia op Ivar daarna voegde zy er bij Spreek nu met langer met mij want vier jaloersoha oogan begluren ons denk daaraan I Ivar verwijderde zich zwijmeldronken en Alma had genoeg gezien om te weten dat Constance hare vroegere heerschsppij op Ivar had hernomen Een paar dagen later begaven zich al de heeren op de jaoht Alma zou naar don proost rijden om met dezen te beraadslagen over de keuze van een bestuur voor eene armeniuriohting die zij gesticht had Constaaoe was ongesteld ea de freules Kronfeldt en Hegelfeldt zouden gedurende Alma s afwezigheid een uitstapje doen Juist toen Alma iu het rijtuig zou stijgen kwam magister Kahn oaar haar toe en vroeg Mag ik u vergezellen Zeer gaarne maar waar komt gij van daan Ik dacbt dat gg reeds van morgen naar den proost gereden waart zoo was ten minste u plan Ja maar men verandert soms van gedachten en daarom bm ik nu hW om n te vergezellen Zij vertrokken CobAanoe lag op eene sofa op het balkon uitgestrekt en oliïde hen lang met en blik waarin de hsat te lezen v Alma was nog niet halverw e ue r itorie gekom of een ruiter raed kaar t gemoet Uf was ganschea avond op de Hoogstraat de boeren met hun meisjes tartende en duwende waarvan het gevolg natunrlgk een veohtpartg wordt Zoo kon nien dien avond om de 20 pasiten loopende zulke opstootjes en waarvan ik hier een staaltje mededeel Dien avond om 9 uur uit de Hoofdsteeg komende zie ik zulk een troep Rotterdamsobe jongens op één boerenjongen en zgn meisje aanloo ien De niets kwaads vermoedende jongen ontvangt onverwachts zulk een hevigen alag ill het gecicht van den een stompen en schoppen van anderen dat men niet andera kon denken of hg btgft onder de handen van zulk een woesten hoop maar dit ia het geval niet het is zulk een troep te doen om het meisje dat bg bem is van haar jongen te scheiden hetgeen natunrlgk doqr het g raiig moet gebeuren Indien dit dan gescbied is gaat dezelfde troep van 10 i 20 jongens het meisje achtervolgen want die kan haar jongeu natuurlijk zoo spoedig niet wedervinden het gevolg daarvan was dat het meisje op de onzedelgkste manier door dien troep werd gemolesteerd Ën zulks gebeurt om de 10 of 20 pas Ik overdrijf niet c Door de heeren Salm en Veth leden van de afdeeiing Haarlem der sMaatsohappg tot bevordering der bouwkunst c is rapport uitgebracht over de vraag tli het inwendige der arbeiderswoningen io bet bgzonder bet ameublement niet voor verbetering vatbaar Zg beantwoorden die vraag bevestigend en het gevolg is dat een prgsvraag zal worden uitgeschreven voor een zoodanig ameublement en de vervaardiging er van wordt opgedragen aan de ambachtsaohool Uit bet water aan den Noordwal te s Oravenhage ia gisterochtend opgehaald het Igk van een net gekleed manspersoon naar gissing oud 35 a 40 jaar Het Igk is naar de algemeene begraafplaato vervoerd Men meldt uit Deo Haag In de Gasuaristraat werd in den afgeloopen nacht een heer aangetroffen in zwaar verwonden toestand Hij bleek te zgn overreden Het schgnt dat hg in gezelschap verkeerd had van eenige andere heeren die in vrg vroolgke stemming een nachtelgk rgtoertje maakten waarbg hg onopgemerkt door de anderen nit het rgtnig mnet zgn gevallen en door zgn eigen vrienden over t lichaam werd gereden H werd in bedenkelyken toestand naar het ziekenhois vervoerd Hedeu was zgn toMtaod uiterst slecht de legatie Beorutaris U hield zijn paard in en deed hat wenden soodat toen het rijtuig dttr gravin hem bereikte h j den hoed afnam en terwg hij daarnaast voortreed mst een eenigszins verwonderden blik op den magister seide fflk ben verdwaald geraakt lie e uiobt en daarom ben ik vaa plan terug te keeren ten zq g mij toestaat u een eind weegs te vergeielleo Hg zag Alma met een blik van verstandhouding san er bij voegende te hais met de zieke barones die niet visible is tou het versohrikkelijk vervalend zijn bswiJB my daarom de gunst uw ridder te zijn Gaarne maar in de vergadering van het armbestuur bij den proost zat het u zeker ook wal niet bevallen antwoordde Alma lachende Lieve hemel neen maar terwijl g j u bemoeit de arme kinderen kleert n en voedsel eo onderwijs te doen toekomen zal ik mg den iijd bij de vrouw van den proost zieu te verdrgven en de gedachte aan Waaraan vroeg Alma toen hij zweeg Dat weet gij wel Weder wtiaelde hij een blik van verstaadhouding Nu moet ik n seggen zeide Alma en sag hem mat doordringende oogen aan dat gij aaij geheel een raadsel zijt Waarlijk Dan heb ik mg at heel dwaas aangeateld zeida Alfred Uoheude Magister Rehn die aan de liakerxijde van de gravin zst boog zich nit bet rijtuig on sehuon iets aao den tegenovergestelden kant te bemerken zoodat hy de gravin en Alfred den rug toekeerde De laatste maakla van deze gelegenheid gebnik en jOfiCaUidat Ken trenrigen aanblik leverde eergisteren de terechtzitting der arronditsements rechtbank te Maastricht op Twee knapen 15 en bgna 16 jaar oud glasblazers woneade te Maaatrioht en aldaar gedetineerd namen op de bank der beschuldigdeu plaats da een beklaagd van diefstal zakkenrolterg de ander van me4e plichtigheid aan dat misdrgf Op de markt te Maastricht hadden beiden van twee marktbezoeksters de portemonnaies gerold Beide beklaagden die hun niiadrgf volmon dig bekenden gaven de volgende ioheta ran hun teven s Avonds om 6 nor gingen sg naar de fabriek waar ig tot i morgens 6 10 uur werkzaam zgn Alsdan gaan tg eanig uren wandelen om vervolgens eenige uren nut te genieten Op den dag dat zg op lakkanrollerg werden betrapt haddan ag na den inhoud vau een gastolen portnmonnaie te hebben gedeeld sigaren gerookt bier en jenever gedronken en vervolgens eene tweede portemonnaie gerold Ëen hunner werd daarbg betrapt eo aange houden terwgl de ander die zich uit de voeten had gemaakt nog vgf glaien bier en jenever was gaan drinken Het O M achtte de sobald van beide beklaagden wettig en overtuigend baweien doch vroeg vrgspraak op grond dat zg liadden gehandeld zouder oordeet des onderaoheids en hunne plaatsing in een rgkaopvoediDgsgestieht tot zg hun 18e levwajaai zoltea hebben bereikt De verdedigers der beide baklaagdtn iloten zich bg dit requisitoir aan Uitspraak 18 dezer Uit Goes schrgft men aan da U Gt c Door het L r das Heila van bier waa Maandngmiddag te s Heer Heodrikikindoren in de open lacht een meeting gehoodan Toen die was afgeloopen keerde men naar hier terug doch uit het koffiebuia De Oranjeboom te s Heer Hendrikikinderen kwamen een vgftig jonge mannen meest allen nit Goes en T len de Heilaoldaten aan Een deel banner vluchtte door de Poel weg Er vielen nogal klappen Een politiedienaar van s Heer Arendskerke was niet bg machte een en ander te keeren de aanvallen dnnrden dan ook den geheelen tocht over den s Hear Hendrikikinderdgk voort Bj Goes genaderd verscheen daar de politie die den Heïlsoldaten tegemoet was gekomen omdat zg reden bad een aanval te vermoeden De belhamels werden uiteen gedreven en zullen zich wel voor de jaatiMe te verantwoorden hebben Waarom hebt gg dien pruikeatok mefigenoman Het is nu volstrekt onmogelijk een woord te spreken en tooh heb ik drie volle uren op u gewacht uaardien uw brieQe geen tüd bepaalde Hijn brieQe wat tegtg Alfred ontving gem antwoord want van een zijweg aohoot een ander ruiter te roorsebgu en was zoo nabg dat de koetsier de paarden moest inhouden Het was Ivar Zoo 100 Hegelfeldt jaagt op den grooten weg I riep bij Ik vermoedde zoo i u toan w j u misten Ivar zette zgn paard in beweging reed om hen heen en vervolgde amasaert u wel Juist toen Ivar voorbijreed bemerkte hg den magister au zgoe teugels inhoudende tigtte hg den hoed op net de woorden Ah mijnheer Kebn Gij hebt u van daa vargist toen gg mgne vrouw vergezeldat da derde iwrsoon is niet altijd op zgne plaats Hiarmeda glde bij weg Frederik keer om en rijd naar huls beval da gravin kortaf an koel Daarop wierp tij zloh aebter in het rgtuig en bleef zwggen Zij tag haar man een sijweg inslaan die naar huïa gelsidde en welke hem een half uur op baar vooruit gaf Toeu Alfred baar uit het rijtuig bietp uide zij Neef ik heb eene verklaring van a te eisehen Wees UM goed on waoht m beneden in het salon Daarop begaf zicb de gravin naar hare vertreickeo en nadat zg den hoed had afgezet trad zy op bet balkon alwaar zg Coattanee en bij dase Ivar vond Geen van beiden wist dat Alma teruggekeerd was uasrdieu het balkon aaa dan tegeuovergeiteldan kaot van bet voor dein getegw waa wttw $ MfMya