Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1895

Gister hielden zicb te Schiedam een 20tal Belgische wielryders een oogenblik op Zy maakten van die gelegenheid gebruik om zich op de trappen van het stadhuis door een uit bun gezelschap te doen photo irnteeren Een sergeant majoor van de infanterie bier te lande die juist ter plaatse was werd nitgenoodigd in bun midden plaatste nemen waaraan hy bereidwillig voldeed De brand in de petroleum tanks te Hamburg heeft een schade aangericht van ruim een millioen gulden De naburige fabrieken en woonhuizen bleven alle gespaard dank zy den voorzorgsmaatregel dien men had genomen om de tanks met booge aarde wallen te omringen Daarby was ook de wind gunstig Te Port 8aid werd een groot deel der inlandsehe wyk door vuur vernield 300 woningen verbranden Matrozen van een Engelsche kanonneerboot btuschteu den brand In het Concertgebouw te Amsterdam bad de eerste zitting plaats van de 109e vergadering der Maat8chappy tot nnt van t Algemeen welke beden en morgen wordt gehouden De heer lur R v d Werk raadsheer aan Directe Spoorwegverblodingen met GUIDA ZouierdleDSt 1895 AangevaDseo 1 Mei TUd vao Greenwlcli GOUDA BOTTESDAM 18 28 1 84 8 38 18 8 18 88 18 48 18 58 1 44 8 60 4 08 KOTTIRDA U B O D D A 0 61 10 88 11 60 18 80 10 88 10 8 10 48 6 10 11 10 68 18 08 18 40 10 7 47 7 46 8 07 8 18 VOl OEM BA LO Sabdi 7 38 6 86 8 0 8 8710 80 10 10 18 18 18 96 1 87 8 86 3 47 4 46 6 17 7 141 49 8 89 8 64 9 6411 18 Z T lt 7 48 8 47 11 08 18 37 4 67 8 01 10 06 X bgw 7 18 8 68 11 13 18 46 6 08 8 19 10 16 Toorb 8 07 9 08 11 97 18 68 i 6 80 8 88 10 87 tOtgt 8 19 8 18 9 87 10 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 81 9 8 88 10 88 11 46 a o l S A D T RICHT 6 86 6 40 7 66 8 09 8 81 9 06 10 19 11 18 48 8 88 8 17 4 16 4 47 6 67 6 66 8 8110 18 6 10 8 64 11 14 8 87 7 10 10 89 6 69 7 08 8 18 11 88 8 46 8 84 6 06 8 17 7 18 8 48 10 87 8 18 7 88 8 81 8 41 37 10 61 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 89 8 86 7 46 9 0411 O O U U A A MSTKROAU 8 40 8 81 10 01 11 18 10 8 81 4 47 6 8 10 16 Wpi f 18 OaO 10 60 18 41 1 4 80 6 46 1 19 11 16 Steton Oanonua 2 Kimu Zittiog ran Woentdag 5 Jani De beer Smidt interpulleerde de liegeering over de sroof op de AauBc ter kaste f no Marokko een guiak ran hoogcit eraatige betuekenii met het oog op de Tei ii heid dpr koopnardyrlöot Hy releveerde eeuige io du coyranten vermelde feiten rroeg of dezo jnist waren en wat de Regeering gedaan biid om te komen tot beitra£Bag ran de echuldigeu en flcbadevergoeding door Marokko De miniiter Roëll bevestigde ïe feiten die bg beitemfielde ttiet den naam van aeeroof terwyi hy hulde bracht aan de nagedachtenis Tan den Termonrden kapitein die tot bet lantst zjjn plicht deed Reeda terstond beeft de Regeeriog den Nederlandscbeo consul generaal tereus Doitach gezant in Marokko gemachtigd aan t dringen op bestraffing der roovers en te reserreeren den eisch tot scbadovergoeding De Marokkaanscbe Regeering beeft haar leedwezen betuigd over bet gebeurde en bestraffing beloofd van de schuldigen Daartoe beeft zij een pecialen afgezant naar de kont gezonden met de rerzekering dat zij wenscht rocht ie doen Haar moet thans de tyd daartoe worden gelaten Mocht er aanleiding bestaan voo een kracbtiger optreden om de nakoming der beloiten te verkrggen dan zal dit geschieden met Nederlandache kracbteu waartoe reeds maatregelen zyn voorbereid De Nederlandsche Regeering moet echter geen groote politiek drgven bet optreden moet een repressief karakter dragen eerst als deze is afgedaan kan er sprake zQn van overleg met andere mogendheden om preventief op te treden Nadat de beer Smidt den eisch tot schadevergoeding nader bad uiteengezet nas de interpellatie geëindigd Daarna werd het debat voortgezet over de motie Tydeman betreffende de rjilcstelephonie De beer Tjdeman bleef zijn standpunt rolhooden en bet stelsel van den minister bestrgden als principieel onjuist Hjj wijzigdn agn motie niet Da heer Hauders bleef evenzeer krachtig het stelsel van dan minister bestrijden als leidende tot sterken teruggtng op teiephoongebied De Kamer beeft ten slotte de motie van den heer Tjdeman luidende De Kamer van oordeel dat de exploitiitiii van het telepboonverkeer tot een tak van staatsdienst moet worden gemaakt gaat over tot de orde van den dag en met 4Ü tegen 39 stemmen verworpen Seu gedurende de beraadslagingen op heden voorgestelde motie van den heer Bastert luidende De Kamer van oordeel dat de regeling van den telephoondienst wettelyke voorziening ver eisoht gaat over tot de orde van den dag werd met 77 tegen 4 stemmen aaogeuomea Een niet onbelanKryk proces waarin mevr Bulktey een der partjjen is wacht zgn behandeling bg de rechtbank te a Gravenbage Tegen die dame is zooals bekend indertijd in Freibui een bevel van gevangeunemiog nitgevaardigd op grond dat zy medeplichtig lOQ zyn geweest of menschen zou hebben omgekocht om het leven van haar soboonzoon den heer Hoek in gevaar te brengen Zy verkoos liever Duitachland te verlaten waardoor vanzelf de gelegenheid was afgesneden om batr kleinkinderen te zien Steeds gedreven door de begeerte om in Duitücbland terug be keeren in de nbbybeid van die kinderen ste de mevr U zich in betrekking met een Nederlander vonende te Parjis den heer v B vroeger tabakshandelaar hier te lande dien ag m dienst nam om in Freiburg te verblyven en haar op de boof te te houden van de familie Boek met opdracht in de tweede plaats om een roman te plaatsen als feuilleton in de Freiborger Zeituogc en exemplaren dsarvan in andere landen te verspreiden 8 40 8 47 8 64 0 01 9 10 7 96 7 88 7 89 7 46 7 66 Ottéi SO Ifaordreokt m Himwart wk f B Oiptll p i ftoturdjun 7 9 86 7 86 6 8 08 8 18 8 91 6 88 896 88 8 86 QO Rotterdam Otjiallt Nieuwvrkerk Uoordnoht Osiidl Ooada Oudiw WMTdn Vtrwkt Ooada Behalve die werkzaamheden werd bem nog opgedragen alle pogingen aan te wenden ten einde te Freiburg intrekking teverkrggen vbo het tegen haaf verleende bevel vaa gevangenneming Daarvoor verstrakte mevr B baar laHhebber een votmactit en tevens teekende zij een stuk waarin z zich verbond om als door zyn toedoen uiterlyk 16 October 1894 het bevel was ingetrokken betn daarvoor te betalen f 20 000 l e gemacbtiifde v S gaf zich veel moeite stelde zich in betrekking met officiëele en officieuze en renhtfgeleerde personen te Freiburg maar zag 2 maanden vóór het verloopen van dpu termyn zyn volmacht door mevr B ingetrokken Nu beweert de beer v 3 dat door het intrekken zyner volmacht mev B hemonmogelyk heeft gemaakt de voorwaarde te vervullen waardoor by f 20 000 zou hebben verdiend Hierop grondt hy thans eene vordering tegen mevr Bolklay en we krachtens artikel 1296 van bet Burgerlyke Wetboek luidende e voorwaarde wordt gehouden voor vervuld indien de scbuldeoaar die zich onder dezelve verbonden heeft de vervulling der voorwaarde heeft verhinderd Voorts eiflcht bgf 25 000 wegens betalingen reis verblyfen hotelkosten De partyen hebben in deze hnn belangen opgedragen de eischer v S aan mr D S van Embden de gedaagde mevr B aan mr A F de Bas De exceptie dat de beer v S zyn Nederlanderschap verloren heeft en derhalve csutie moest stellen is reeds door de rechtbank afgewezen mut veroordeeliog van mevr B io de kosten van het incident By gelegenheid van destudentenmaskerade feesten te I eideu op Dinsdag 18 dezer zullen op het traject Amsterdam Den Haag Rotterdam dei 11 IJ ö M ongeveer 80 extra treinen loopen van Den Haag ptm 35 Wat een menscb doorstaan kan bewystien voorval dat aan de grens van Qoeensland in Australië plaats bad Een aldaar gestationneerd bereden politiebeambte Braun genaamd viel van zyn paard en brak zyn been even boven den enkel zoodat de beensplinters door het leder van zyn rylaars drongen Geneeskundige hulp was slechts 100 mylen verder te vinden en tot n eindeUjk na verscheidene dagen dr Oibson den patiënt onderzocht verklaarde hy het geval hopeloos Op dringend verlangen van den vreesoltjke smarten lydendeu ongelukkige zette de dokter den voet af boewei het been reeds door het vuur was aangetast Verdoovingamiddelen waren niet voorbanden en by de operatie mao keerden zelf de noodzakelykste instrumenten Nadat Brauti weder bygekomen was en van den dokter herbaaldelyk bod geboord dnt er voor hem geen redding meer bestond verzocht hy dat men bem naar zyne oude moeder die in Adelaide woonde zon brengen De zeer ernstig gewonde doorstond bet transport op den 900 mylen langen weg In bet hospitaal te Adelaide werden nog twee amputatiën verricht en thans ia Braun buiten gevaar De overheid en het publiek zullen den kreupele een onbezorgd leven bereiden 19 09 10 17 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 11 86 8 18 88 9 40 De reizende slagers die de markten te Parijs van vlei soh voorzien zien er in den laatsten tyd geen kwaad in om hondeuvleefcb voor schapenbout aan de burgery t e verkoopen Sommigen onder hen gaan er des nachts op uit om die dierea te stelen en te doeden Andere slagers hebben medeplichtigen die hun bet bondenvleesch schoon aan de haak thuis bezorgen Acht d en geleden vond meo in een riool aan de rue du Landrj zeven koppen van honden De chef der prefectuur begaf zich dezer dagen vergezeld van een veearts naar de markt van Olichy waar het hun gelokte in don voorraad van den slager Honoré eenige prachtige bonden coteletten te ontdekken des namiddags van denzelfden dag werd een hoeveelheid bondenvleesch h den pensenver kooper Allaiw in beslaggenomen Be ichuldigeo zullen natuurlyk worden vervolgd en wel overeenkomstig de Wet van 27 Maart 1851 waarby degenen die hunne klanten omtrent den aard der verkochte koopwair bedriegen zullen wonlen gestraft met eeue geldboete Indien echter medeplichtigheid aan den bondendiefstal kan worden bewezen zullen zy t zoo goed niet afkomen Eeu slager te Clicby werd drie jaar geleden voor een dergelyk feit tot 5 jaar gevangenisstraf veroordeeld het gerechtshof te dier stede opende de byeenkomst met een slechts korte rede daar de herziening van bet reglement de Maatschappij ditmaal vele en gewichtige werkeaamheden aaa de orde stelde en dos veel tyd zoo vorderen Uit het verslag van bet boofdbestnnr aangaande den staat der Maatachappy blgkt dat volgens de laatst ontvangen of veu het getsl leden en begunstigers nu ongeveer zal bedrageo 14 564 terwyi het getal eereleden is 305 ea dat der algemeene leden 29 Het zal wel om de portemonnaie te doen zyn geweest Een reeds bejaarde heer werd in den nacht van Zaterdag op Zondag waarschijnlyk nitde sociëteit huiswaarts koerende op de Ondegracbt te Utrecht aangesproken door eenejonge vrouw die hem wist over te halen om baar naar hare woning te volgen Nauweiyks daar gekomen zag hy echter op eeua een man voor zicb staan die zich als de ech enoot dier vrouw bekend maakte en hem op dreigenden toon beval terstond de woning weder te verlaten Natuurlyk wenschte de oude heer op dat oogenblik niets liever dan dat doch nog vóÓr dat hy zich bad kunnen keeren werd hy door een paar sterke banden aangegrepen en vry onzacht de deur uitgegooid zoodat hy zich ten slotte nog gelukkig gevoelde er heelhuids te zyn afgekomen Daar hy echter by de worsteling eene goed voorziene benrs verspeelde zal dit nacbtelyk avontnur by den ouden beer zeker nog lang in herinnering blyven Uit de aan de departementen toegezonden rekening en verantwoording over 1393 94 blgkt dat de toestand der financiën by het einde van dat jaar niet ongunstig waa De rekening van inkomsten en uitgaven over 1893 94 toch bood een batig saldo aan vau f 1234 88 By vergelyking met de b rooting blykt bet saldo gunstiger te zyn dan geraamd was Deze uitkomst is voor een gedeelte bet gevolg van het in de kas gevloeide bedrag van f 1114 81 aan buitengewone ontvangaten en voor een anderdeel van de omitandlgbeid dat door verschillende oorzaken op de verschillende posten van de begrooting minder werd uitgegeven dan waa geraamd Een boerenknecht kwam eenige dagen geleden by den pastoor van Herrengosaerstadt en bekende hem dertig jaar geleden op 31 jarigen leeftyd een sigarenmaker in een vlaag van jatoesie vermoord en zyn lyk in de rivier de Saob geworpeu te hebben Op aanraden van den pastoor legde hy ge lyke verklaring voor den officier vau justitie af diü een onderzoek instelde waaruit bleek dat twee mannen van dezen moord verdacht veroordeeld waren waarvan een zich nog in de gevangenis bevond Het hoofdbestuur oit den wensch dat de Maatschappy die in bet a eloopen jaar op haar gebied lang niet stil heeft gezeten onder de nieuw herziene wet een tydperk tegemoet ga van verhoogden bloei Omtrent den moord te Vlymeo waar de landboower Bongers zyne vrouw heeft doodgeschoten meldt men nader Een schip bemand met twintig man en geladen met 250 kisten nitroglycerine zakte langzaam da Ohio af en was gekomen by Parkesbury io West Virgiaië Eenige vrouwen op den oever riepen de mannen aan en een van deze hief om de vronwen te groeten waarschynlyk den riem omboog en liet hem neervallen op een van de kisten Vreeaelyk was de ontploffing Het schip met zyn bemanning vloog in de Incht twee van de vrouwen op den oever werden gedood en in een boot die niet ver af was verden verscheiden personen ernstig d wond een sleepboot werd in stukken gesl en Een molen op den kant werd vernield en de werklui die er bezig waren werden gedood of gewond Tien huizen zyn ingezakt Er moeten omtrent tweehonderd menschen gedood of gewond zyn terwyt de schade op 100 000 dollar wordt geschat Op 1 Juni circa half 4 kwam Bongers ond 49 jaar vau s Hertogenbosch thuis zyae vrouw stond in den tuin ongeveer 30 meters van de woning Bongers was dronken en riep aan de huisdeur staande meteen vloek ikom in buis of ik schiet Je doodt daarop ging hy in buis en kwam daarna met zyn jachtgeweer weer naar buiten richtte het op de vrouw en loste bet noodlottige schot De ryks veld wachter Timmermans die aan het einde van Bongers tuin alles geboord en gezien had liep naar de vronw toe die daarna nog een korten tyd beeft geleefd en zond iemand om burgemeester en dokter Toen die ter plaatse waren is Timmermans met den burgemeester de woning binnengegaan w ar sy zagen dat B béng was opnieuw zyn geweer te laden met welk doel weet men niet B i voorloopig aangehouden hy bekent geschoten te hebben doch niet met bet doel om zyne vrouw te treffen By het lyk gebracht toonde hy niet het minste berouw Door B en W van Leiden is aan den Raad ter vaststelling ingediend een gewyzigd tarief voor plaatsing van vee op de veemarkt en zulks uit overweging dat de opbrengst thans in niet de minste verhouding staat tot de qitgaven welke ten laste van de gemeente komen en benoodtgd zyn in t belang van eene behoorlijke inrichting der markt De gemiddelde opbrengst van plaatsen op de veemarkt bedroeg in de laatste 10 jaren 6062 per jaar terwyl de uitgaven beliepen By vaststelling van het verhoogd tarief wordt geretend op eene verhooging van opbrengst gemiddeld per jaar van ƒ 3000 waardoor het te heffen bedrag nog blyft beneden de door de gemeente ter zake gedaan wordende uitgaven en aizoo het bepaalde by art 254 der gemeentewet beboorlyk wordt in acht genomen S 44 Op grond van een en ander geven Burg an Weth den Raad in overweging te besloiten dat voor t vervolg de betaaU g ter veemarkt zal bedragen voor een paiM of rnnderfaeeat 4 60 4 67 6 04 6 11 8 90 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 7 11 7 68 7 60 8 08 8 18 8 88 8 48 6 48 8 60 7 80 3 10 9 03 6 31 9 10 11 80 8 41 9 60 9 1 lO Ól 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 e io t so 6 376 44 8 60 8 86 8 0 6 61 4 40 GOUDA 3 19 4 08 OEN HAAS Utmht Wo rd D OudoTAter Goudi 8 88 7 60 68 8 11 7 07 8 19 7 10 8 38 8 0 9 07 lO M 88 10 84 t 9 38 8 410 49 11 10 iUg 6 48 7 80 7 48 8 80 9 88 9 461 0 1411 3618 161 88 8 44 8 68 8 43 4 16 6 17 6 117 68 9 88 Jl At 6 17 Z Z l 08 10 86 1 68 6 13 68 Z r M 6 1 10 46 8 09 6 42 10 02 Ooud 6 80 7 60 8 18 9 6610 16 10 67 18 06 18 46 8 80 8 14 S 86 4 13 4 48 6 47 68 8 88 10 19 Stopt te BleMwqk Kruiiweg en NooldorpLaidiclisniliim D T E O B T G O O D A 18 11 84 19 50 8 10 3 68 4 48 86 7 6010 98 11 11 4 16 0 63 ir 10 81 4 84 S I 84 1 1 11 10 10 44 18 07 1 89 8 49 4 37 80 7 09 96 AHSTIIDA S O D D A AKitarduiWp 6 60 8 16 9 66 ll 9 40 4 16 6 86 8 B M TJO 9 04 1004 18 19 8 80 1 80 7 48 8 4 20 et Toor en gemest of iet fuken 15 et Toor een vet kilf Tetileo ol mal 10 oor eoD nuchter knif of ongemest nrken 5 et en Toor een icbup lam bok geit of hond 2 cent Het N T d D C roept Enreka en meent nu gevonden te hebben na jaar en dag de bloem van Nederland Het moet zga Bannncnlas Aaricomos de boterbloem zooatt het NienwB egt niettegenstaande het gebruik van deien geleerden naam er geen Abnung van hebbende dat er wel lien oorton van boterbloemen hy one in t wild voorkomen waarvan de Aaricomos lang niet de meest algemeene is Behalve om de pogiie die er in dat lieve frisacha eenvoudige en vriendeljke natonrkind ligt mocht ook loo heet hot de Hollander der al praoticna de boterbloem wel in ijn wapenschild verheffen daar ij voor hem tot klinklaar goud wordt wanneer zg atrakl neervalt ouder den iwaai van de zeis oi tot roomige melk gedistelleerd wordt in Tolla niers Gelukkig dat de draagstere dier uien nietlezen kunnen zy zouden haar domme koppenschudden en het N v d D c toebuiken dat zg niet gediend zgn van die boterbloemendat zij zooveel mogelgk alle soorten er vanonaangeroerd laten staan en niet die maarde malsche jonge grasspietjes haar uiers vulen de boter geel maken Schoolblad Oisternadht had er een ongeluk in de fabriek van de firma P te Leiden plaats De stoker die des nachts ten 2 uur aan de fabriek was gekomen om stoom op te maken werd een uur later door den waker in bewustelnozen toestand gevonden Onmiddellyk werd de patroon daarvan in kennis gesteld waarna de ODgelokkige die zwaar inwendig gekneusd bleek te zgn naar het academisch ziekenhuis is gebracht Toen hy bijgekomen was deelde hg mede dat hg bg hi t aandra iien eener schroef van den stoomketel was gevallen Men Bchrgft nit Utrecht aan het Hblad c Te Maarsen is overleden een vroegere stadgenoot wiens ten onrechte gemelde dood voor en viertal jaren toen reeds belangstelling bjj familieleden wekte De man was een toonbeeld van vrekkigheid en liet zich aan alles gebrek Igden Zgne nalatenschap die geschat wordt op bgna drie too heeft bg thans vermaakt aan een man een boeren arbeider den eenige dien tiij tgdens zgn leven vertrouwde en van wien hg eenige oppassiug genoot Een bewouer van een zijner panden zond bem van tgd tot tgd eenige verfrisBching of verkwikking dank ontving deze daarvoor nooit maar deelt nn toch in de nalatenschap want bedoeld pand is hem bg erfmaking toebedeeld Wegens gunstige ligging en goed bedrgf is den nieuwen eigenaar daarvoor reeds f 16 000 tevergeefs Te Qorincbem is uit de Oostgracht opgehaald het in vergevorderden staat van ontbindiog Terkeerende Igk van een net gekleed aldaar onbekend persoon In net noorden van Penns tvanie is een hevige boschbraud uitgebroken waardoor vele steden in de petroleum streek zjjn vernield De brand is ontstaan ten gevolge van vonken eener locomotief De schade wordt geraamd op 2 000 000 dollars Bgzonderheden worden niet gemeld daar de telegrafische gemeenschap is verbroken Te Cartis in Nebraska is de dgk welke het Gnrtis meer afsluit doorgebroken zoodat een groot gedeelte van het Medicine dal onder water is geset Ook daar is groote schade veroorzaakt Of bg deze rampen ook menschen zijn omgekomen is nog niet hekend De beide knechts van den slachter P te Alkmaar reden gisterennacht op den weg van Beverwgk naar Alkmaar toen zg door een hun onbekend persoon werden staande gehopdeo Er schgut een woordenwisselling te ontstaan waarbg de onbekende op den wagen klom en beide met een mes verwondde Oen oudste genaamd K K werden niet minder dan vgt steken in den rug toegebracht terwgl de andere eene mioder ernstige wonde bekwam Hevig bloedende wisten zg nog hunne woning te bereiken alwnr dr M later de wonde aannaaide De jnstitie van bet gebeorde in kennis gesteld ving onmiddellgk een onderzoek De Heer D G van Hoorn te Oudshoorn a d Rgn meldt aan ede Stand dat het bem gelokt is te ontdekken dat de paling door een speling der natnor ontstaat Hg vertrouwt die speling zoo in ds hand te hebben dat het mogelgk lal wezen in de toekomst deze visdisoori zeer sterk te does rermeaigvnldigm Voor den verkoop ran de bekende Haarlemobe paardenloten zjjn ingekomen 370 bil jattan auTrigende 69 932 pakjea tatm rut 10 stuks gaUl loten is 25 000 sAla de vos de passie preekt boer paa op je ganzen c £ n ook op de eksters mogen wjj er aan toevoegen Dat hg een volleerde dief is is bekend maar btgkt wel het meest oit het volgende Een landbouwer te Ekslo had binnenshuis een kip met kieken loopen De een na den ander verdween echter En de oorsaak Voor het gootgat waardoor het gepiep der kleinen naar buiten klonk had een ekster post gevat Telkens als een der kiekens door dit gat even naar buiten kwam wippen was de roover er by en vloog met zgn prooi heen En ook bniteushnis onder de hoede der klokken waren de kleinen voor Hansc niet veilig Een van de meest gevreesde wortelgewasaen onder de onkruiden is de kwe kwortel of bet kweekgras of kortweg kweekt genoemd Zelfs da zorgvuldigste boer beefi er tegen te worstelen dan n l als hg zijn groenland verkregen door verbouw van overblgvende voedergewassen gaat omleggen Dikwgis komt de kweekwortel dan hg massa voor Ook voedering met overrgp weidehooi brengt kweekgoed op den akker Door zorgvuldige bewerking en bemesting bestrydt men dezon vgand het best Herhaald ondiep omploegen en diep eggen vooral bg zonnig drogend weder zal ook de taaie wortels eindelgk hnn verbazende groeikracht benemen Een kleine 8000 man zoek De door het Departement van Justitie uitgegeven alfabetische lyst van gtelementen voorkomende in bet Algemeen Politieblad c welke op 1 Januari 1895 nog niet waren ingetrokken of vervallen bevat 7C83 namen hieronder niet begrepen de namen van manschappen die niet aan de oproeping voor de nationale militie hebben voldaan en van personen die vau de landmacht hier ie lande en in Westïndië van het korps mariniers en van het Oost Tndiach leger gedeserteerd of vermist zyn Of de beide vrouwen van Hendrik De Jong op die Igst voorkomen Te Arnhem ia een 12 jarig meisje dat met hare ouders op den Utrecbtschenweg liep en aan den kant bozig was bloempjes te plokken door de van Oosterbeek komende stooüitram gegrepen Het ongelukkige kind was terstond dood De afdeeling s Grarenhage der vereeniging tot bescherming van dieren had het voornemen opgevat om de paarden en ezels die aan het strand te Scbeveningen verhuurd worden op de beide Pinksterdagen wanneer van deze dieren buitengewone diensten worden gevergd te roeden met brood voor rekening van de vereeniging De eigenaars der paarden en ezels toonden zich voor de attentie aan hnn dieren bewezen zoo dankbaar dat zg voor den tyd gedurende welken de beesten gevoederd werden schadevergoeding eischten nl een kwartje voor een paard en een dubbeltje voor een ezel alles per kwartier Door de regenten van bet gesticht sGroenestein c in Den Haag Loosduiniche weg zal in eenige lokalen tot dat gesticht befaooreude een Tehuis voor R K dienstboden woiden geopend Het onweder van Zaterdag heeft in de Betuwe door de geduchte en langdurige hagel bui Teel schade aangericht in de kerseboomgaarden Veel Kersen werden afgeslagen maar nog meer werden doordebagelsteenangekwetat en zoodoende waardeloos gemaakt Deze week worden bijna overat in de Betuwe de verpachtingen gebonden Naar men bericht zal op het tSalmortb bg Spyk een gedenkteekeu worden opgericht met vermelding van de namen van allen die bg de dynamiet ootplofiing op 19 Maart jl bet leven verloren In de onmiddelgke nabyheid van de plaats waar het schip in de lucht vloog zal een krois worden geplaatst BniteolaDdscb Overzicht De Ouitsch liberale party in Oostenryk heeft ter openbare kennis gebracht dit zy voorloopig nog niet kan bepalen welk standpunt zy zal innemen ten opzichte van het kiesrecht ontwerp gelyk dat nu door de Ryksraad commissie is vastgesteld Ondanks deze officieelo verklaring wordt het te Weenen toch als zeker beschouwd dat de leden der Oaitsch liberalen zich in geen geval met dit kiesrecht ontwerp zullen ver enigen iln de toongevende liberale kringen zegt de Weener correspondent van de de Frankfurter Zeitungi beschouwt men algemeen der kiesrecht uitbreiding gelyk deze wordt voorgesteld als een slag tegen de liba bni ry zoodat het ontwerp voor de liberalen onaanueembaar ist Dit oordeet strookt geheel met de wyza waarop de liberale Oostenryksche bladen zich over het ontwerp uitlaten Van de toongevende parsorganen wordt behoudens de regeerings bladen bet voorstel tot kiesrechtuitbreiding alleen gunstig beoordeeld door het clericale Vaterland c dat het aanhangige ontwerp beschouwt a s een goed geslaagde schikking tnsschen de drie staatspartyen die in bet Buis van Afgevaardigden de meerderheid vormen Te Bern is het aoheidsgerecht byeAlgekomen dat belast is met de beslissing in da sedert jaren hangende quaestie van de Delagoa baai De Sogelsche en Amerikaansche ondernemers eischen Tan Portugal een schadevergoeding voor de overneming door dat ryk van den spoorv die van DeIago baai naar Transvaal voert Na langdurige onderhandelingen beeft de Portogeesche regeeriog toegestemd in een arbitn e en is aan Zwitserland de uitspraak opgedragen Tot arbiters zyn benoemd de heeren Biaesi Soldan en professor Heusler In de eerste zitting besloot bet scheidsgerecht ieder der partyen een maand tyd te geven voor het stellen der eischeu en voor het aanbieden der bewyastukkken Na afloop van dien termyn en nadat het scheidsgerecht de eiperts en getuigen beeft geboord zal door de arbiters getracht worden de partyen te bewegen tot een minnelyke schikking Eerst wanueei deze niet tot stand is te brengen aal nitspraak worden gedaan waaraan beide partyen verplicht zyn zich te onderwerpen N steeds worden in de Belgische Kamer de debatten voortgezet over de invoerrechten die het protectionistisch kabinet wü invoeren De Brusselsche afgevaardigde De Borohgrave heeft in een geestige en vlymeade redevoering de nieuwe economische ricbtingt veroordeeld van de regeering en zich geheel aangesloten by de beutryding der ontwerpen door den beer Beernaert Hy en zyne medeafgevaardigden voor Brussel zullen bun stem aan deze ontwerpen niet geven zeide de heer De Borchgrave Deze verklaring die herbaaldelyk werd onderbroken door uitroepen van de heeren Woeste en De Smet de Naeyer klonk als het doodvonnis o er hot regeeringsontwerp Om er van te redden wat mogolylc nog te redden valt zal de sluiting der debatten h nlen plaats hebben al syo thans nog ruim 40 sprekers ingeschreven Hoe eer de stemming plaats heeft hoe beter meent het ministerie Maar na de verklariogen van Brussel De Borchgrave Gent De Gucbtenaere en Antwerpen Koch tegen het ontwerp is er geen beterschap meer te hopen Met eeu meerderheid van 78 stemmen is in de Spaannche Kamer by eene bespreking van de politiek der regeering een votum van wantrouwen tegen baar nitgebracht Ondanks dit echec zal bet kabinet echter niet aftreden daar het zonder over eeu meerderheid te beschikken het bewind beeft aanvaard op de belofte van Sagasta dat de oppoKitie zou helpen om de begrooting er door te krygen Niettemin kan het nog op een crisis uitloopen daar de republikeinen besloten zyn alle pogiogen in het werk te stellen om het conservatieve ministerie omver te werpen De Cuboansche quaestie draagt er niet weinig toe by om de positie van de regeenng te verzwakken want niettegenstaande al baar fraaie voorstellingen en gunstige telegrammen worden steeds meer versterkingen aangevraagd ter bedwingiog van den opstand Te Cadix zyn weer 10 eskadrons van 150 man ingescheept Bovendien zyn 350 recrnten en meer dan lOOofficierendaarheen vertrokken Vóór den herfst zullen geen versterkingen meer vertrekken doch na afloop van den regentijd gaat er nog 25 000 man naar het eiland De opstandelingen verklarsn dat het gerucht van den dood van generaal Marti bun vooruaamsten aanvoerder ongegrond is HARKTBBBZOHTBN QOUda 6 Juni 1895 Tengevolge het Pinksterfeest giog er in granen zeer weinig om Pry a zonder versndering Haver t B BO ft 8 75 riesaad Tsrwe Zeeawsohe fi STS 6 40 Mindere dito 8 80 R 6 Afwykende 6 ft 6 50 Polder 5 ft 8 76 Eogge ZeeowBohe 4 40 ft 4 80 Polder f 4 H ƒ 4 S5 Buitanlandaohe par 70 k 4 40 I 4 76 Gerst Winter ft Zomer ft ƒ Chevallier 4 60 ft ƒ 6 60 er heot 2 60 ft S 86 per 100 kilo 6 S5 Henaepiüd lalandsob 8 60 ft Baitealtndtcbe 0 60 ft 8 76 Kana 8 76 a 9 76 Koolutad ft Erwten KookerirteD ft ƒ Niet kokende ƒ ft Battenltndicbe roererwten per 80 Kilo ft Boonen Bniice booneu ƒ ft Witte tKMnen ft f OaireDboonea ƒ ft ƒ PaardeabooüeD ft Maïs per 100 Kilo Boot Amerikaansolu 6 70 ft 6 80 Cinqusatine 7 ft 7 26 Vkbiubkt Melkvee goede aanroer handel en prijun matig Vette varkens red aanroer haodsl matig 18 ft 16 ot per half KO Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig 18 ft 14 ot psr half KQ Magsra biggeui goSdt MnrocTf handel ttnw 0 3 i O tO par waak Vette Bohspeu eiuig saavoer bande vlug ƒ SO a 80 WeilammersD goede aanvoar handel vlug 6 i f U NuohtsK kalveren goede aanvoer handel mstig 6 1 s Fotkaivana i ƒ 18 Aangevoerd 173 partijen kaas Handel vr j wel Ie usl 83 f S 8e qnal ƒ l i 81 Zwaardere 8 NoordHol laadsche f i f Boter goede aanvoar hondsl ving Goeboler 1 i ƒ l io Weiboter 0 80 0 90 p Kilo IJTIBirW E PARjRlPLUIBS L vaa OS As Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam 5 JUNI Vor krs slotkoen 100 100 i i lOO i 104 8SI 84 W l Vt Jf 88 4 81 SS s 7Vu 7 4 m 106 O s m 88 ÏIÏ Js l 81 100 z 808 640 108 10V 18 V loi 7 jL 108 148 78 88 M loa 84 loiV 188 103 l l tl s 64 1 lOOS 88 m e mv 7V I 8 lOJI 141 184 w V i Vm 108V V 8 s Wil 10 107 s 81V 118 108 S 68V 14 818 188 10 108 103 108 188 m 185 7 48 44 i ianuuiiD Cert Nsd W 8 8 a dito dito dito 8 dito dito dito 8Vt HoNOia OU Qeudl 1881 88 4 t ur InKshrgving 1868 81 8 OoersNa Obl ia papier 1868 8 dito io silver 1888 8 PeaTUOiL Oblig met tieket 8 dito dito 8 KuajAlfo Obl Ooit Se Serie 8 dito Oeooni 1880 4 dilob jBotlil l888 4 dito bij Hope U88 B0 4 ditoingoij teea 1888 6 dito dito dito 1884 8 SviNJB Psrpet lohuld 1881 4 Toaiiii Oepr Conv leen 1880 4 Oac leeaieg lerie D Oee leeniag uris O i iiinAra aiF Bec v obl 1888 8 Mauoo Obl Buit Seh 1880 VaNBsniu Obl 4 onbep 1881 AHnaanut Obligtlieo 1861 8 i Borriauui Stad leen 1886 8 i Kin N Xfr Uacdelav aand A vndsb Tab Mij Gertiloalen DMi Msatsohappij dito Arob Hjrpotbeekb paodbr 4 Cult Uij der Vontanl aand s Or Hypotbaakb paadbr 4 Nadtrlandsohe bsok saad Ned Handetmaatseb dito N W k Fie H p b pandbr 8 Rott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hjrpotbeekb dito 4 OosTBNK Ooat Hotig bank saad USL Hypotheekbank paodb i i HaalKi Kquit bypoth pandb 6 Haxw L u Fr Lien eert 8 iln Holl IJ Spoorw MiJ aand Mij totKipl V 81 Spar aand Ned Ind Spoorivsgm sand Ned Zuid Afflk Spm aand 6 dito dito dito 1881 dito 8 lTU lB apoarwl 1887 88 A Kobl 8 Zuid lul Spvmu i H obl 8 PoLBN Warsobsu Weenen aaad 4 RusL Or Boss Spw Mij aand 8 Baltisehe dito aand FastowR dito aand 6 IvraQg Dombr dito aand 8 Kartic Oh AEOiv Sp kap aand 6 Losowo Sewast Sp liij oblig 8 Orel Vitebsk iHlo oblig 8 ZnidWest dito aand 8 dito dito oblig 4 AuaaA Cent se Sp Mij obl 6 Cbio k Nortb vr pr 0 v aand di o dito Win 8L Felar obl 7 Denver fc Blo Gr Spm eert v a Illinois Oeotral obl in goud 4 Louiav fc KBsbviUeCert v aand Hexioo N Spw Mij lehyp o 8 Miss KauHB V 4 pot pref aand N York Ontario fc West aand dito Peons Ohio oblig 8 OregoD Oalir Ie hyp in goud 5 8t Psol HiuD fc Maait obl 7 Un Pao Hoofdliin oblig 8 dito dito Line Col Ie byp O 8 OjtMAOi Can Sautb Cert v aand Van G Ballw fc Nav Ie b d e O Amsterd Omnibui Mij aand Botterd Tramweg Maats aand Kan Stad Amsterdam aaud 8 Stad Bollerdsm aand 8 BlLOIB Stad Antwerp nl887 8 i Stad Brunei 1886 8 Hosa Tkeist Begullr Qesellsoh 4 OosTli StaaUlsaniag 1880 8 K K Oost B Or 1880 8 itLxn Stad Madrid 8 1868 Vtr Nin Bas Hyp Spobl eert Burgerlijken Btsnd GEBOREN 4 Jonil Lena Cor jit dsra I Bik en M de Jong 5 CornSüWiihelmns Adrianos ouders C Melkert tn B Jansen Hendricns Qerfaard ouders Dr A van IJsendp en E Post 0 Masje Cornelia oadars P J Stolk en G Jansen OVERLEDEN 4 Jnni C vu Mojirik 3 m QEBUWD 5 Jnni H L A Hondijk an M Verhoef C de Bruijn en C de Knecht Beeuwijk SEBOREN Adriana ouders B Perridon en L Bolt Teonlje oodm J n Vlirt edhA van Dgk