Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1895

No 6678 Zaterdag 8 Juni 1805 34ste Jaargang fiOIMlË GOVBANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omêtreken De Jitgare dezer Courant g eschiedt dageliyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 AfzonderUjke Nommen YUF GENTEN ADVERTENTIEN worden gepl atrt Tan 1 regek k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiên tot 1 uur de midd ADVERTENTIEW Voor d nle bewgien ran baUog UlUng bg de geboorte ran oiu Meisje onderrondeo onian birtelgken duk E 0VEBB08CH D 0VERB08CB geb OomiocK Oouda 6 Juni 95 Kennisgeving SLUmNQ der SCHEEPVA ET ophetSPAARINK De COMUISSAfilS der KONINUIN in de prorincie NoordhoUand brengt ter kennis tui belanghebbenden d tten beboere tui het leggen Tan een zinkerToor de Staalwaterbron te HaarUm door bet Zmdst buümSpmm € aldaar de 8oheepTaartop dat Taarwater op Zaterdag 15 Jiuii e k ui getloten jjn vut lontopgug tot lonaondergiBg BmUm 5 Jani 1895 De CommiBHtrie der Koningin roomoemd 8CH0REK Tandarts E CASSUTO NARKT 154 GOUDA aitgMondeid Zoodagi te ooninlteeren ran 10 tot 5 nor FBAITSCHE STOOITTEBVEBIJ Dheniscliè WusoheriJ Ti H OPPE MHEIMER 1 KruUkadt SoUerdam Oebiereteord door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt Toor GOUDA de Beer A VAN 08 Az SpMinliteit roor het itoomen en verren ru tUe Heannen Duneigsrdéraben tliook alle Kinder oederen Speciale inriohting foor het itoomin van plnwe mantali veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieawate en laatate methode geverfd Alle goederen hetig geatoomd of geverfd worden onaohsdelgk voor de gezondheid en volgena ataal bewerkt Wegena aitbreiding der fabrieken zgn de prüutt 25 gedaald Te ttoomen goederen als nieuw afleverbaar in 8 dagen ie verven goederen in eene week iw t üuia i2ea rkSis Vat ltlMkM MlMMau tew Btat oi pgg AilBrfiitExpeler gjgT AifcBrfiittxpillir n M 1 n M ea f 4 loaak I U mtm Ot e Bama f Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DK LAAT en VAM SON apothqker Utrkt Visitekaarten osBEsmwmaTEii Rouwkaarten met bypassende Couverts worden net en ipoedig a leverd ter Boeken CourantDrokkerg van A BRINKMAN ZN 4 pCt PAOTBHIEVEIT VAN UK Pester Vaterlaiidischer Erster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 BoTCTigenoeaide Paadbrieveo z ja Dominul groot SOO 1000 5000 en 10 000 Kronen roonien vin tialQurlIjluebe Coupoiu per 1 Hurt en 1 September en aflo b u a pari door midtUl ru baltjaarlijkiehe aUlotiog De Üoupona syn tbaoi en ook ia d toekomst vrij tm beUsting Tolgaot de Wet tui 1889 Art 80 t 10 iij iiju ereotU de OttKetote PaDdbnerttn betulbaar ta BuBspeit Weeaon en ta Amsterdam toe lUatore fAo ondargateekaadea tot dea koen vsd den dag Volgeiu de wat van 1S70 U op de geumaul ke rerpaode hypotbekan prioriteit der boudera van Paodbriafen ingescbreTeo waardoor buu bot reobt op de bypotbecaiie Kbuldrorderiogen ia de eeiita plaata ia gewaarborgd Da ODdergeteakendeo rerwijzeade naar ban Proapectua aD 19 Jamuri 1 1 en bet Joarrerali der laatelliag orer 1894 beriobteo dat zij voortgaan met dao Verkoop dar 4 pot Fapdbrleven van de Fester Vaterl ndischer Erster SparcassaVerein tot den koen t d dea dag WERTHEIM GOMPERTZ AU3TEKDAM Uti 1 6 Gebrl Stollwerck s Chocolade en Cacao Dalmatige door do nieuwste uitvlndingon op machinaal gebied rerbeterds fttbrleatlej eu uitdoitend gebruik van fijne en tijnste grondstufTen gsrandoerei len Terbnüker van Stollwerck s Chocolade e Cacao ma itanbevateniwaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende asc den inhoud der resp Etiketten De Krma bfbaalde j 27 BreTcts als HofleTerancler 1 44 £ ere Dlploma 8 gouden enz Medailles jeen bewija van uitmuntend fijn bbrikxtt K da 1874 achreef de Aocademie national do Paris Kous Toue déoemons uno Hftdallle d r yrenatère clam en oonaideratloii devotr exoellent fabrication da Obooolat boDbona variöa etc etc StellwarCk S fabrikaat m verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz eaz Qoneraalvertegenwoordiger voor Nederland JnliM Mattenklodt I Amsterdam Kalverstraat 103 ë 1 Patent H StoUen 55 Der gran Erfolfi aan WQFRUnQ re Fatmt H SfoUm êfrimiên h Mat zu tr p A zuura tthltiivm wcHMogen Hachahniungen gtgeban lUn iaufé t Mh r umr atetu êcharfen H St fUe nat nn un dlftot êittf la têlohan iuoithtni luf en in a im UHi$r flêkêt fult ntbtnüahwtif êaigahkngt lil SS Fr0i Hiit n UH Ztiwi nimt tntt mó franco Een ware Schat vopr de ongelnkkige alachtoffers der ZeltIwvlekkina Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde v erk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG DK onAHoa MJLOAaofa dv PiiDtenps T EPARU a ZendengratlSeifranGQ de nieuwste modea voor net iom re iao n tegen gerrankoerde aanvrage gericht aan II JULES JILÜM C r atalen der nieuwste modeatoden In voï ra d bi l PHnl mp worden eveneens kosteloos toegnwnden ooh n duideluk de verlangde ortel op te geven en oneeveer de pfuienU bepalen Veraendtaao naar aU Luidon derW rtd D catalogus bevat de Voorwaartender verzendingen voor Franco Vracht en Recn Copre po ndentle In alle alen Hollanftsohe uitgaTe met 27 afb Prijs 2 galden Ieder die eau de verschrikkelgke gevolgen van deze onden d lydt moet bei lezen de oprechte teenng die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te rerkrygen by het Verlags Mogaxln te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedr ook in poatzegalfi en in alken boekhandel in Holland Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUIVEKSNAGAZIJN onder Redactie der beate Eath Letterknndigen Maandelijks verachgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Soman Novellen HistorUehe Vtrluüen PoexU AUerUi Itaad sein Logogrtef Bebu en en voor da zeer lagen prgs van 9S CBST per 3 maanden franco per posi 80 cent t J Hit baalo oaaehadolirkala aa ga i makkcljrkalopoolfmidilot VOO Haam B n aa vooral daOMO an Klndoraehoaawar JkEI iadoAppntuiirvast ll llMM kee KF temB l rtkSlr M Moala f lod lALV op a fabrtakaaHta Vaftrnaaarlv HaorwiWlrttüar hkaaaawirt laali laa Goedkeopsle Dundsehrift van Nederland P STOKVIS WATEERBÜS Orrsivai aBosoH eouda Saolperadnik van A BaiMlTaK k Zoon iPrijstreklnng 13 Juü 500 000 Itf ark ala boofdprya ia bet galukkijiat geTst biedf da uieuwitfl groota Ueldrarlotiog dh duor da Hooge Hejteering Tap Hambui goetgrkeard eu gewaarborgd ia De roordealige inriebtiiig van brt nieuwa pUa iiettaat daarin dat in den loop fan aluebU wainilie maaaileo in 7 verlotingen van 111 000 toten 67 700 prijzen bedragende 11 348 795 Mark ter volledige bealiuing tuilen komen daarondar zyfl kapitale prezen van erantuoel 500 000 Mark by uitnemendheid echter 1 pnja a H 300 000 Ipnja a M 200 000 Iprya a M 100 000 SpryaenaU 75 000 Iprya aM 70 000 Iprija ii L 06 000 1 prüa i M 60 000 1 prijs aM 66 000 3 prijzen a M 20000 21 pryzenaM 10000 66 prijzen a M 6000 106 prijzen ÈL M 3000 231pnjzeck I 8000 SlSpryzanaM 1000 1415 prijzen a M iOO 39755 prijzen a M 166 I SpnjzenaM B0 oooh6890 prgzenaMSOO Vool Iprya aM 40 pO0 j 160 134 100 98 89 42 20 De aanstaande aerate prystr king deze groote door den Staat gewaarborgde Geldfar 1 lottn ia Tan atnbUwege bepaald plaats ta hebban op den I J3 JVSI e k I en kost hiervoor l geheel orig lot ilaohts M 6 of 3 601 half r 8 1 76 1 kwarl f IVl n n O tegen inzending van bet bedrag ia baokpapie of per poatwiaael Alle commissies worden onmiddell k met dt 1 grooUte Borgvuldigbeid uitgevoerd en iedwj speler ontvangt van oaa do met bet wapen vaa dan Staat vooraiane Originaele Loten zalf ia i haodan I Bij iedere beatelUog wordt bet vereischte offlcieele plan waaruit de verdealicg der pryzea op de vencbillende klassen als ook de betref 1 fende ioleggeldeQ te vernaroan is gratis b ge rof en zenden wij aan onze Begunstigers on j aangevraagd na elke trekking de officieelalysteD De uitbeUling der prijzen geaohiedt steedi prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing j der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ona debiet is steeds door het geluk begunI stigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen rhebben wij meermalen rolgeus ofGoieele bewyl zen de eerste Hoofdtreffaja verkregen tn ooze Begnnstigers zelf uitbetOtld o a Mark 860 000 I 100 000 80 000 60 000 40 000 enz I Het ia ie voorzien dat bij deze op den beobtI sten grondslag gevaatigda onderueming van alle I kanten op eene zeer werkzame deelnaming beI paald kan worden gerekend men gelieve darbalva 1 wegens de raeds ophanden zgnde trekking alle I orders ten spoedigste recbtstraoks te zenden aan KAUFMANN SIMON I Bankiers en Geld wis iel aan in HAMBURG I P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen I ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij I bet begin der nieuwe verloting tor deelneming I invitaeron zullen wy ook voor het vervolg baI moeid rijn door een stipte en reëele beöieI ning de tevredenheid vau onze geëerde Be I gonatigeni te verwerven 6000 Stuks I Nif ie falliete maisa epner der t e ra te buitenlandsohe fabrieken ovar genomene loogenapnde Leger Paarden Dekens I iiiudicii legèn dan sputprije van fl 2 75 ptT Btu worden uitverkocht Deze dikke onslijtfcara dakena zijn zoe vrarm ala een pata ca 140X190 om groot dus bet fclieele paard bedekkend met wol opge aaaid en 3 breede streepen voertH een kleine partlg I wittewoUeiieSlaap DekeiKS I RTOot 140X190 om wegens aeer klein loleohta door vaklui bemerkbare Fouten m het weehel aangeboden ad tl 3 50 per atuk Kosten anders het dubliele M DnidelUk RwehreTen bcmell Inttren woraen MO iKOf do rowrnwd itr kt teg n toedt iidliii ran het bedmc of onder rembours promi t uit B Hnrwfte BCaaatrloht Groote Staat 3t BINNENLAND GOUDA 7 jQoi 1895 Qiiterenarond had een trenrig ongeval plaata é dezer itede Ten ongeveer 6 uur ia het 5 jarig zoontje van den heer C J BrDgoel op de Qouwe te water geraakt zonder dat het bemerkt werd Toen men het petje Tan den kleine zag drgveu ging men aan het zoakeo ea terens aan het droggen Daar met hpt dreggen de kleine niet werd gevonden beeft men de z eo ongereer by de Qroeoendaat te water gelaten en tot aan de woning van ge Doemdeo beer getrokken Ten ongeveer kwart over ii n nar had men de kleine er in op gehaald o is het aan de zeer bedroefde onders t raggegereo Vele personen waren van het drec iBn en het Tiaacbou getuigen en bet verwoaderde ooi dat er geen peraonen meer te water ign geraakt Ues middags was de sdiipper van een tarfachip dat gelost wen op de Gouwe te water geraaU benevens een jongen dien men er beiden spoedig uithaalden Qtateren slaagde te Utrecht vuor het practiach apotheken 3xamen de heer £ Grendel alhier Tot lid van den raad der gemeente Nieowerkerk a d IJsfl ia gekozen de heer A M Hönlieff Beroepen bjj de Ned Hervormde Kerk te Ood Beierland da J W fl Kalkman ie Alien aan den Rgn Men Bchryft nit Wiericke w hans dd 6Jaoi Woensdag j l brak te Nieuwerbrng brand nit by den landbouwer Roodenburg welk spoedig oen dreigend aanzien had Twee spuiten van Nieowerbrag waren weldra op de plaats aanwezig en ook een spoit van de nabijgelegen Wierickerschaua werd ter hulp gebaald doch deze hoefde niet te werken De hooiberg en de stal zyn gebee afgebrand doch door de gonstige wind en de krachtige halp der brandweer bleef het daaraan gebouwde woonhaii gespaard Na r men zegt ii alles hoewel laag ver ekerd In de Tsrgaderiog der kieavereeniging Een dracht maakt machta ie Utrecht is Woensdagavond bestoten jhr mr J Ë Hugdeeopfr van Maaraseveen en Ni terecht candidaat te stellen voor het lidmaatschap der Provinciale Staten De heer H F Kol haar oandidaat voor dn yEVlLLETOJ it hêt Zweedtch 30 Toen Alma met opgeriobten hoofde naar buiten zwam trok Constanoe snel de band terug die Ivar in de zijne gesloten hield maar Ivar bleef onbewegslyk met de armen op den rug der sofa geleund waarop Constance rustte Da gravin bleef ataan eo eau oogroblik vestigde zy hare heldere oogen op beiden daarna sprak tij met et ne stem die onnataurl k kalm waa vik wansch a te spreken Ivar vNeem my niet kwalyk maar ik gevoel mu otet gestemd tot een afzonderlyk gesprek of scènes antwoordde Ivar en ging tegen den rag der sofa staan terwijl hy de armen over de bont kruiste Wanneer gij daarom alteen reeds na terug zyt dan badt gy tt die moeite wel kunnen sparen want ik wil niets van verklaringen weten fflvar zeide Constance op een toon van bemiddeling het kan uwe bedoeling niet zijn Alma s verzoek af te alsan Hier vestigde zij een byoa ovarmoadigeB blik op Alma er byvoegende ik ameek a doe zooals ik u verzoek Xtan donkere parpergloed bedekte Atma a voorhoofd w toen Ivar opatond om aan Coi atance s vastaagan te voldoen strekte Alma de band naar hem oit nwt Biüfc ene waardige en edete uitdrukking dat sg w vorige vacacnre had terstond na den uitzag der laatate verkiezing beslist revklaard voorloopig geen eandidatoor te zoUen aanvaarden Hat gerechUboi te Arnhem heeft J A B ambtenaar by de Staatsspoorwegeo te Nymegen w ens het door schuld doen ontstaan van gevaar voor het verkeer door stoomvermogen over een spoorweg c veroordeeld tot f 15 boete of 10 dagen hechteoia met vernietiging van het vonnis der arrondissements rechtbank aldaar waarbg beklaagde was vrggeaproken Ëen makelaar te Amsterdam de heer A J L Lttsing was in den nacht van 20 op 21 Mei omstreeks é n nar in de nabyheid vau den O Z Voorbnrgwal aldaar het slachtoffer eeoer brutale en gewelddadige aanranding De heer Losing begai zich over het Oude Kerkplein in de richting vau dan Niezel toen hy aan de ééne syde van die straat een man en aan de andere twee vrouwen geposteerd vond Een dier vrouwen kwan op hem toe en greep hem onder de tiitnoodiging Ga eens met my mee by den arm Doch de beer Lnsing tiet zich zoo maar niet meetrooen en rokte zioh loa nu schoten ook de man en de vrouw op hem toe en had een ernstige worsteling plaatx waarby den aangevallene in bet gelaat verschillende kwetsnren werden toegebracht en bem het hoofd naar beneden werd gedrukt om den vroawen gel eoheid te geven hem teberooven Men trok hem toen de jas over den rug naar roren en scheurde de roering open doch daar de beer Losing de armen vast tegen het lyf gedrukt hield gelukte het den aanren defs niet heu van een portefeuille te berooveu waarin zich f 360 t evond Op zyn hnlpgeroep kwam een nachtwaker aanloopen en scheidde de vechtenden echter liep de man den heer Lusing nog na om hem opnieaw aan te Tallen zoodafc de nachtwaker zich verplicht zag op den aignaalhooru te blazen om politie te holp te roepen Ëen drietal agenten waren nu spoedig ter plaatse en arresteerden den man en een der vroawen de andere wiat te oatkomeii De beide beklaagden oQtkeoden ter zittiox van gisteren ten stelligste het oogmerk gehad te hebben den heer Losing te berooven de p bad der vrouw een sli gegeven en daarop was de man ter verdediging toégeachoten Get Losing hield echter vol dat hy zich alleen bad losgerukt eó niet van zich had afgeslagen voor de tronw bem den eeraten slag op den neus had to ebracht Da man sto hem daarop in het gelaat zoodat zyn oog bloedde eo opzwol de beer Lnsioe bracht toen een waarlijk schoon uitzag en eide tfBïiJf Ivar Bidderbjerto ik heb u nieta te zeggen Daarop wendde tij zioh tot Constance met de woorden ffik varzoeht mijn man niat om een gesprek ik apn slechts mgn wensch alt Uwe bemiddeling Constance heeft dezen wenach te niet gedaan Hiermede verliet Alma het balkW terwyl Constance op trenrigen toon sprak Hyne beëte bedoelingen worden miskend men Ixgegent mij met vemedaiing en beleedigiogen omdat ik mgelukkig genoeg gdWeest ben u te beminden Alles atlea komt op mjj neer ik alleen moet yd De teedere betuigingeo die nu volgden behoeven wy niet te herhalen Benedea in bet aaton wachtte Alfred geheel verblaft door hetgeen er gebeurd was Toen Alma binnentrad spoedde hy zich tot haar met de woorden Maar hoe moet ik dit verklaren Hoe kon Ivar weten dat gjj eene afspraak met my badt F £ n wat zal bet einde zijn lk begin inderdaad te gelooren dat gij uw verstand verloren hebt riep Alma ait en eag hum met tratsohheid aan Heb ik afspraak met a gemaakt Heb ik een briefje geachrevoa fflk heb geen ander antwoord dan u dit over t reiken Alfred gaf Alma eon brieQe op roiekleurig papier da r els bevattende Ontmoet Alma orgen waaneer z J oaar de pastorie rydt Twee malen doorlas Alma bat brieve Ds hand had groote ovsresskomat met da hare dïl kon niet fluitje aan den mond eo daarop werden bem een paar tanden stnkgealagen Het verhoor der weinige getnigen in dese saak dnurt vry lang vooral doordien de verklariagen van den heer Losing en die vau deo nachtwaker op veracbiltende pnoten van elkander afweken Niettemin acht het O M waargenomen door mr tegout de verklaring van den heer La iog duor Terechillendeaanwyzingen geooeg zaam bevestigd om aan te nemen dat hier een gewelddadige poging om te berooven op dan r baren weg ia gepleegd Ëisoh voor ieder beklaagden vier jaar gevaageoiastraf Oe verdediger mr Lammere betoogt dat alleen het bewys voor de mishanieliog geleverd is Uitspraak otw 8 dagen Voor het gerechUbof te Den tïoscb werd eargiateren opnieuw de zaak behandeld contra A V W 75 jaar en W U 57 jaar beiden vrithooder der gemeente Wyk en Aalburg bsklai d van het opsettelyk niet voldoen aau een vordering krachtens wettelyk voorschrift gsd4an door een ambtenaar met de nitoefe ing van eenig toezicht betaat De arrondissements rechtbank aldaar had bekl van reehtsvervolglog ontslagen het Hoi ver nietigde bet vonnis der rechtbank en veroordeelde bekl bii eratek ieder tot eene geldboete JA i 10 subaidiair dagen hechteais Tegen dit vooaia na kwaven veroordeeldsn in Terzet Hat O M vroeg by monde van mr Reitsma bevestiging van het veroordeelend vonnis Mr E van Zinnicq Uergmann bestreed aameoa zyn oliOnten bei gewezen arrMt dat hy aan een eerbiedige criüek onderwierp Volgena pleiter is er geen wetsbepaling hoegenaamd die den wethouder strafbaar stelt welke n vordering van den bnrgameeater een stuk weigert te teekenen Artt 1 1 91 e a Q w die over de wethouders spreken halen geeoe strafbepaling aan Toch hondt onze wet strafbepalingen iu tege nalatigheid van sommige ambtenaren zoo b v art 184 W v 8 waarin de commandant eener scbottery verplicht wordt op te treden op vordering van deu bargemeeeter Pleiter verzocht vernietiging van bet gewezen arrest en bevestiging van het vonnis der rechtbank waarbij bekl werden ontslagen van recbtsvarvolging Uitspraak bede oter acht dagan Voor de Brrondissements rechtl ok te Maastricht werd in Ap vorig6 week bebaodeld d zaak tegen een koopman in tfardewerk beschuldigd aarden potten te hebbHii verkocht oatkaad worden en toch boe geheet reemd was baar de inhoud Eene p olyke verdenking maakte lioh van Alma s hart meesier en deed de hand beren dia het brieQ Vasthield Zij baalde diep adem en gaf Alfred bet papitr terug met de woorden rZie my aan Alfred gfj die m vao kinds af kent en zag mij of g bij nadere overweging het als mogfllyk kant bMohouwen dat ik dii gaaohreren heb Er lag iets zoo opens zoo rcios en zoo eerlyks op Alma s gelaat dat men bat voor onmogelyk houden moest dat in bare zitit eene bedriegelyke gedaohte kon hotavesten Alma 1 riep Alfred geroerd en vatte bare banden ffgi hebt dit briefje niet geschreven Ik liad bet moeten bt rypen ï e band is echter de uwe hoe moeten wij dit verklaren P Wie beeft het u gegeven T Niemand Ik vond het onverzegpld op myne tafel in een boek waarin ik s avonds pleeg te lezen Haar ik heb bet niet geaohreven nooh het daarin Uten liggen Kunt gij werkelijk van my ieU geloovan dat soogeheel in stryd met mijn karakter tt Vergeef my Alma wanneer myne dwaze genegenheid voor u een oogenblik mijn verstand verblind beeft soodat ik aan een geluk geloofde dat ik by nader inzien bad moeten begrypen dat my nimmer kon worden toegestaan Alfred drakta Alraa a hand aan syne lippenTwee dagen veriiepen gedurende welke Ivar en Alma geen woord wtiaetdan Hij ontweek alle aanraking mat haar eo waooeer z in de nbodtakélykhaid kwaoan in bij n van andsien slkaodsr een waarran hy wist dat zy voor de geaoadbaid uadeelige beatacddeelen bevatten Door het O M was tegen beklaagde 3 maaadea gevangeniwtraf gereqnireerd Dinsdag bad de verdere behandeling deiar zaak plaata en was de verdediger van beklaagde mr Tripels aan het woord Deze traohttt aan te toooen dat art 174 van het W v S alleaa sloeg op den verkoop vaa voor de geiondheid nadeelige eetwaren nist op een pot dia gekoekt was om er aardappelen in te waaaoban Wilde de kooper dis pot lot andera doeleinden bv tot het bewaren ran azyDhoadettd spyaeo gebruiken dan kon lyn elisnt daarvoor niet aaoiprakelyk gesteld worden Hy coooludaerde derhatvs tot ontslag van rechtaverTolgiog UiUpraak 18 Juni e k Woensdagavond ward in Ptanolm to Amstardsm onder leiding van HermaM een meeting gebonden ten einde ie protesteeren tegan de ovatie Donderdag t brengen aan generaal Vetter Reens sprak ovar hst adomme idee van vaderlandsliefde en meende dat deze meeting niet door da socialisten maar in de eerste plaats door de mannen van den Vredebondbad moeten zgu oitgeschreveD Niet om da beschaving op Lombok ta ptantan xmmx om dan bedreigden Archipel te redden nit bcUngzneht waSf zaide hy deze oorlog verklaard Hy daalde mada dat a o partygenootwi by dw intocht om balf één op het Damrak loodM tgn voorzien van de bekende fluiyts om op hun manier aan de holde mede te doao en missehieo daardoor oog wat sooialistkwbe propaganda te maken ook Ook s avonds bj hst vDorwerk en by de Panopticomverlichting ion men tegelwoordig zyn Hy eindigde mal te zeggen dat wanneer de socialisten de maeht in handen gekregen badden generaal Vetter s beeld uit de eerezaal van hst Paooptioom naar de gruwelkamer verplaatst zon syn geworden Corneliasen weea er op hoe alle partyen in ds groote koopsteden en de stad d sr saikerlords samengaan om dan man te eereul dia de millioenen ft bioneogsbraoht en dat ook an vooral de gndsdteofttgsn daaraan mesdoen Hy verdedigde voorts het goed reeht der Baliërs in deo stryd voor ban vrybeid De vergadering was niet mo dmk b ltoeht als ealke meetings gewooolyk zyn Een hlein deel dor aanwezigen stoot sioh bniten achter een laital politieagenten aan en drentelde de bekende tiedaran ditmaal niet zingend maar fluitend de stad ia De troep stonk echter gaandawog soodat op da Bink Antbooiaslais ds politie inrukte Tel woord te leggen dan geaohiadds het van sijn ksnt mat koele afgemeten haid Voor hara gAstêo bleef Alma zioh zelve volkomen gelijk en niemand die niet zeer byzondar acht op baar stoag bsmerkts ds minste verandering in haar gedrag De baron zag aehter wat niemand ug namsLjjk dat zij zioh lorgva dig wachtte geoooduakt te z n Ooaatanoa gezel chap ta houden maar dtt gssohiedde op zulk eaae fijn berekende li St dat niemand dan bij dsarop Op zekeren dag na den asiddagaiaaUyd selds graaf Kronfetdt Mij duakt nu dat het t fd wordt aan vartrskkm te denken eo naar Vogelbeim terug te keerm Ik ten aioate zal nog dezen namiddag Éikbof vaarwel seggsn Maar ik biyf viel Constanoe eenaklaps ia Ik ben van plan tot na Alma s va JBardag te biyvcu Bovandieo moet ik ooai seggan daf het raratftrfkksl ijk vervelend op Vogelbeim zal worden wanneer Ik nu made ga Mija man ia voornemens aaar da atad te gaan en daarom biyf Ik waar ik beo totdat hjj terugkomt De baron zag boe Alma s wenkbranwao aïeh llek talyk fronsten ofaohöon hare trskksa geen vsraodering ondergiagan Het is tussohea Alma en onstanoa niat sooala brt wssan moet dseht da baron en zyn voorhoofd betrok De schuld is ongeiwyfald niat bij Alsaa te toeken Nu liet hy zyne oogen op Ivar gaan an da donkere schaduw op lyn gelaat werd nog donkerder toen j de teedere en nkbare blj ksn opviog dis Ivar n Gonstaaoe wiasetdM