Goudsche Courant, maandag 10 juni 1895

No 6679 Maandag 10 Juni J895 34ste laargang Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Jitgare dezer Courant g esdiiedt dagfelgkg met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1Ü5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Kommen VIJF GENIEËN ADVERTENTIEN worden greplaatit yau 1 5 regeU k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letter worden berekend naar plaatsruimta Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Frintemps T E PARIJ S Zenden gratisio franco de generale geïllustreerde oatalogus in de hollandsobe en fransche talen ksvattenae de nieuwste modes voor het Zomsraalaowi tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan II JULES JILUZOT e PARIS D stalen der nieuwste modestoflen i voorraad hgéiiPrlntamp wordeneteneen kosteloos toojjezonden doch men gelieve duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de pryzen te bepalen Varsendingen naar dl I nden derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Reenten Oorp pond ntl Ir alle talen enude Saelpersdruk vsa A BliKUUX k Zpo FAILLIET FAILLIET FAILLIET WESTHiVEili B 198 GOUDA GOUDA üoor den KOOPEB in t FMlliuement ran FABEL FBÉBES i Imloten lle roorradige QOBDEBEN afkomstig uit borengenoemd Failüuement binnen 10 dagen geheel te Terailreren reden waarom de KOLOSSALE PABTU OOEOEBEN a TUUT PBIX Terkocht zal warden I Verkoop teeft plaats Donderdag 6 Jim tot en met Zaterdag 15 Juni Verkoopuren van morgens 9 tot 1 en wan 2 tot 7 uren De Goederen bestaan boofdzakelgk uit Dames Huisjaponnen Costumes Rokken Zakdoeken Parapluies LIMEI EN KATOENEN TAFELGOEDEREN PARASOLS BUK8KING FESTONS GORDIJNEN Blouses Dames Hemden Nachtjaponnen Kousen en nog vele artikelen te veel om op te noemen PRIJSIJITTREKSEL 1000 doign VINOEBDOEKEN 25 cent per dozgn I Balflinnen ZAKDOEKEN 70 cent per dozjjn Oebeel linnen ZAKDOEKEN I l fiO per dozijn 2V El breed zairer LINNEN 35 cent El breed 21 cent IV BI breed CONSTITUTION 15 cent LINNEN oogjes en blokjes 12 en 14 cent V LINNEN gerstekorrel 16 cent Groote linnen THEEDOEKEN 9 cent Y lianen HANDDOEKEN en SEBVETTEN f 3 per dozgn Zeer groote linnen TAFELLAKENS 35 40 45 en 50 cent enz enz enz 1500 ajden Heeren en Dames Parapluies met ijzeren stokken eenige prijs f 1 50 1000 Parasols gekeel zijden nieuwste knoppen f l SO Eenige model PARASOLij werkelgke prgs 10 12 en 15 golden tbans met 50 procent korting 1000 afgepaste LAKENS rolslagen 2 perBoone znirer linnen f 1 40 8PKEIËN rolslagen 2 persoonB f 1 25 BAZIN en SATIN streep Tan ai 5 cent per El Stukken KEPER en STltEEP znirer linnen 20 El bondend f 3 95 150 El DAMAST zeer mooi breed 21 cent 1000 Coupons zuiver wollen BUKSKIN afgepast voor heeren PASIALOUS S IS p coupon Een partjj dames COSTUMES vervaardigd van gedrukte Madapolam 3 3 50 DAMES HUiaiAPONNEN van echte Bobemer Cachemir 3 3 25 3 75 Zeer fgne Fransche Flanellen DAMES BLOUSES 1 25 150 wonder cbiqne model 500 Zjjden Heeren DASHEN laatste model 35 cent Eenige bonderden stnks Fransche DAMEH C UltSETTEN nienwste model 1 1 25 1 50 Zijden en halfzijden DAME8 B0VENKOKKEN van 2 50 1500 iniv wollen TAFELKLËEDEN met kwasten fraaiste dessins 1 25 Plnche Taielkl 2 50 zeer groot 1500 el zuiver wollen BUKSKIN 1 40 per el 2 el breed HEEREN OVEROEMDEN zonder borst 75 et OAMESHEUDEN zeer zware kwaliteit 00 70 80 90 cent alle Franscb model NACHTJAPONNEN 2 el lang 05 cent DAMES BOEZELAARS 25 35 45 en 50 cent Groote partij D ilËS en KINDERKOUSEK a tout prix Waarom word ik van mijn zennwlijden niet genezen omdat Gg tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hst is niet zatden dat genesiug Bsnbrenfcende middulen toevsllig ontdekt worden die in d handfiQ tbq een bekwssm KaDoeihe r een goed sucoes hebben Wsa niet Frieinitt e geleerde vestigen dsr Wfttarkuur methode wiens oonplsits eon bedavaartioord voor do lydeude mensohheid geworden is een eenvoudige boer F Hewft niet een Zweedsoh majoor Thura Brand genaamd oen middel tegen vrouwenEiskteo aan ds hand gedaan die bet Isnoet der obirurgen reeds minder ooodsakel k beeft gemvskt en thnna gemeengoed van allo goneesbeereu begint te wonlen P Ook op bet geoied ter beperking van seeuvsiaklen begint er licht te komen eu ook hier ia een weg geopend gewerden die op de eenvoudigste en ttstuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel io staat sgn de sedert jaren on erandenl aangewende geneeaknndige butpraiddelen soo als bijvo9rb Uromium Yser Arsenioum enz geheel te verdringen Kr sijn vele mensoheu die nooK ziek nooh gesond sijn en tooh klagen dat sif zloh in liobaam en sial alles behalve wel gevoelen bet geringste niet velen kunnen en solfs door een vlieg getergd worden ee 10 sioh eelven en anderen tot tast sijn Bonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreesei e angst ol door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benanwde droomen gekweld Uau sijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgn oongestie swakheid van geheugen oorsuizen en toevallen Eindelijk lijden de ergsten onder ben aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigsn die men op eiken leeftjjd onder elk geslaeht en eiken stand vindt syn sennwziek en min of meer de slsobtoffera der luefwyse van onzen tgd Wie tot eene deeor oategorlun van lijders behoort en ingelioht wensoht te worden over de warking ecner nieuwe methode adreaseero xicb sao A terduii K CLEBA V Co Heiligeweg 49 abrj Sfcs Patent H Stollen jain5 tnitimn fflHHH ttKiiflrgiiiu Ï iiiitttci VS ggf Fitniuii 55 er rasiK Erfolg WOfnUnO f l renz H woWoH trrutiivi hal Anlui tu w ichMêim trtirthlown tlachahmnni en Wae ktuf éthw ttitun slet ncharfeit H Stollen ner ran IHM ttlnct Mêr In lolohm tiiuihgndlunitn kt étnan iinttf flêkitt wit nttMntihuHll Mueihnngt M S rreisllsten aiH ZeufHlme raM tM jrm 15 Juni of 1 Augustus eene nette Keukenmeid P G genegen huiswerk te Terrichten BrieTen franco onder Lettar P bg den Boekbud aar D J P STORM LOTC Oppert 153 Uotterdam Tandarts E CASSUTO MARKT 154 GOUDA nitgexonderd Zondags te oonialteeren ran 10 tot 5 anr A ITortier Gouwe Q SPECIALITEIT in HclDekeo S en Haantjes Bieren Echt Engelsch en VoUenhovens BX a R A STOUT Prijstrekking 13 Juni 500 000 Mark bIb hoofdprijs in bel geluktigat geval biedt de nieuwste groote Geldverloting die door de Uooge Kegeering van Hamburg goedgekenid en gewaarborgd ia Do voordeeligs inrichting van het nieuwe plan beslaat daarin dBt in den loop van slsohls wsinige maanden in 7 verlotingen vso 111 000 loten B 700 prijzen bedragende 11 348 795 Mark ter rollftdigo beslissing Eullen komeo duronder zyn Itapitaie prywn vao erentuoel M0 000 Hark bij uitnemondlieid echter 8 prijaen a M 80000 21prijienaM lOOQO 66 prijzea a M 5000 106 prezen u M 3000 SUprgzenaM lOOO 1415 pnjïeD a M iO0 397 6 prezen a M 1S5 15990 prgzen MSOO SOO 1S0 184 100 98 69 4M0 1 prufl a M 300 000 1 prijs a M 200 000 1 prijs a M 100 000 ZpryzenaM 75 000 1 prys aM 70 000 1 pr a il M 6B 000 I pr s H M 80 000 t prijs aM 56 000 3 prezen bM 50 000 1 pr B a M 40 000 De auDstaande eerste prystrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde GeldFsrloting is Tan ambtswege bepaald ptaati te hebben op deo 13 JUNI e k en kost hierroon 1 geheel orig lot sleobts M 6 of 8 SU 1 half M 1 76 1 kwart n m l t n n 90 tegen inzending vna het bodrag ia bankpapier of per postwissel Alle aommissiea worden onmiddellyk met de grootste zorgTuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met bet wapen van den Staat voorsiene Origineele Loten zelf in handen By iedere besiolliDg woidt het vereisokte officieele plan waaruit de ve teelicg der pryzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inleggoldeD te vernemen is gratis bijge voegd en zenden wij aan onzo Besunstigers odaangevraagd na elke trekking de offioieelelijiten De uitbauling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door direote toezending of ook naai verkiezing der Belanghebbenden in alia grootere plaatsen van Nedfrland bewerkstelligd worden Ons debiet ia steeds dour het geluk begunstigd en ondes vete andore aanzienlijke pryzen hebben wij meermalen volgeus offioteele bewijzen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zolf nitbetaald o a Mark 360 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het s Ie voorzien dnl bij deze üpdenheohtsten grondslag gevestigde ondenieming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend man sfelieve derhalve t egens de reeds ophanden s nde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Qeldwiswlaars in HAMBUBO P S Hiermede danken w roor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij h het begin der nieuwe verloting ter deelnemtof inviteeron zullen wy ook voor het vervolg bemoeid rijn door oen stipte en reëele bedtS ning de tevredenheid vau onze geëerde Begunstigers te verwerven Dames Attentie Hst baste onseluddyksts sa s mekkaljrkstepostsinlddstverHssrsa en vooral dainae en Kindsrsehosnwitk Is de Appralnnr van C M Mlllsr 4 U V y 8arll 8estll ta l4 MsnleH l0sl Itlv op naam n fabrlekamerl BriirlsSSaf by Haart earMiaaB llcaSw Sn ua rywi wi wa aww t e f at ki iitr V eire 4 BINNENLAND GOCDA 8 Jani 1895 Morgen heeft de wieler wegweditryd plaats TBD Rotterdam naar Utrecht en terog Wy maken het pnfoliek er op attent dat de wiel rijders met de meeste voorzichtigheid door sullen den terwy zy hopen dat van wegp het poblUk eTeneens de noodige omsichtigheid ia acht sal worden genomen Op de gisterenavond gebonden Tergadering van de opgerichtte sohietvereeniging san leden en donateurs van den Bond van ÜndOnderolficieren zijn tot bestanrsleden gekozen de hh M G van Fraokenhagseo L Bisschop J Schnltz Adj Onderoffieier van Thiel eo J P Delchambre Tevens werden de statuten vastgesteld terwgl de naam der vereeniging is Schietvereeniging Koningin Wilhelmioa Mejaffroew 0 Schinkel alhier is benoemd tnl plaatevervangster aan school no 2 aan den a Oravenweg Gisteren is in deGonwete WaddinxTeeneen 25 jarig jongmensch te water ger akt en niet dan na veel moeite op het drooge gebracht Met veel moeite is hg bygebracbt zgn toestand is nw niet erg bevredigend ZoVals men neet ervoeren de stoorabootSQ der Vereniging Concordiaa in den zomer rele vrachten Dit ntengevolge heeft er veitraging plaats in het vervoeitder passagiers Zoo kwam onder anderen op Vrgdig 7 Joni de s Concordia ruim 2 nren te laat te Vreeswgk aan wal Naar men verneemt zal de directie van de toekomende week af de vrncbtenverladingen met daarvoor ingerichte goederenbooten doen plaata bebben Tot haemraad poldermeester van den polder Grootkeolevaart te Haastrecht is gekozen de heer J Bronwer De Koning De gemeenteread van Waddinxveen besloot in de zitting van gisteren de kermis niet nf te schaffen maar slechts drie dagen te doen duren Bg de te Beenwgk gehouden aanbeetediog van he polderwerk werden ingeleverd 2 ioBcbrgviogsbilletten en wel door C Groenescheg te Reeuwgk ad f 393 en P Mac Daniel te If ËV ILL KI 0 1 1 Uit het ZtoeedtcA ai Ik zaL nog eindigen mst Oopitanse te htten d ekf de byroo Om aan zqn wrevel luoht te geven en wellicht ook om zich op Constance te wreken uide h ffZeg eens Constance hoe is het tosh met het kind dat gij eenige dagen geleden overreden hebt Ik hoop dat gij luU onderzocht hebben wi n het toebehoorde on dat gjj door eene milde gift uwe lichtzinnigheid hebt trachten goed ie maken P Constance werd donkerrood en wierp op haar maw een blik die alles behalve vriendschappelijke gevoelens altdmkte M de aanwesigen riohtten hanoe oogan op de kleine barones a Na ijn beste antwoordt gij nietP Qy iult toch uwen plicht omtrent een arm kind niet vergeten hebban F ffE ptieht die op ConsUnoe niet rustte aangenen het kind aan een mgner onderhoorigeo toebehoorde eo voor hetwelk ik das gezorgd heb rtel Ivar io Neen miJD vriend nu vergift gij u antwoordde de baron op iroaisoheQ toon Ik ben beter onderricht dan giJ Het kind is niet dat van een uwer oaderhoorigen en is ook niet betaald voor de liohamelfjke schade die het geleden heeft Zoo w vierp tn woeatw blik op deo baroa Reeuwgk ad f 348 De begrooting was f 400 Oe gnnning is aan den laagaten inscbrgver gegund Het zeatal Predikanten te Schoonhoven ia aldns Ds P S Bartatra te Streefkerk Ds J G Braining te I eerdam Ds D Gladder te Schoonrewoerd Ds J M Conrads te De Lier Ds O Van Koetsveld CEz te Goes Ds W Van der Waal te Moerkapelle Men achrgft nit Berkenwoude Daar da prgzen van den hennep verleden jaar beter waren dan d vorige jaren hebben vele landlieden in plaats van suikerbieten weder hennep geteeld Aanvankelgk klagen de hennepboeren erg dat bun gewas zooveel heefi te Igden van de emelt een dikke grgaonhtige worm die het plantje afzuigt Op sommige velden kan men er s morgens vroeg honderden oprapen Er wordt dan ook geducht jacht op die dieren gemiukt Zeer ware bet te wenschen dat hier eu in de omstreken meer hennep geteeld werd hetgeen vooral in den winter aan den werkman ten goede zon komen Blgkens een bericht uit Igis hebben HH MM de Koninginnen dezer dagen een uitstapje gedaan naur de Acbeosee HH MM reden van Igis naar Jenbacb m apoordan ran daar naar geeoemd meer waar een fMstelgk versierde stoomboot gereed lag voor een tocht op het meer die door heerlyk weder begoQstigd werd Twee bestuurders van den Achensee spoorweg waren te Jenbacb aanwezig om den Koninklgken trein te begeleiden D Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk te Babiloniënbroek c a de heer T Stigter caud te Moordrecht Men meldt uit Amsterdam Door exploitanten van inrichtingen op het tentoonstellingsterrein en io Oud Holland if gisterenmiddag eene vergadering gehouden in het Wienercafé ten einde maatregelen te beramen tegen de herbaalde verhooging der toegangsprgzen door het aitvoerend comité Tgdene de vergadering bleek dat men algemeen van oordeel was dat deze verhooging als niet rechtmatig moest worden beschouwd en aan de exploitanten groot nadeel berokkende Het slot der discussiën was dat een adres werd lopgesteld waarin bet aitvoerend comit wordt verzocht in het vervolg geen booj ere toegungS welke dien mei een trotscli gebaar teruggaf Uet zou mij aangenaam zijn te weten wien het kind dan toebehoort mij heeft men gezegd dat het van eenmijner lieden was De beide nflisjes behooren aan eene omiwerrende vrouw die zich roor het oogonbïik in ons dorp ophoudt en haar brood verdient met poneleio te krammen en te lijmen Uet kind is door uwe vrouw opgenomen en verzorgd net al die goedheid die Alma s naam bij al hare ondergeschikten zoo gehefd en geacht maakt Ds mc eder heeft mij zelve gezegd dat de gravin baar beloofd heeft de beide sohepiel ijee op te voeden en de arme vroaw putte sioh uit in lof over de beschermster harer kindsrui De baton wendde sich tot Alma eu vervolgde ffÖQ Ejjt inderdaad de besohermeng uwer onderhoorigeo beste Alma en gelukkig hij die aan zqae zijde eene echtgenoot beeft dia met zooveel litfde zich de armen aantrekt Hij boog voor Alma die weldra eeue andere wending aan het gesprek gat toen Constance wie deze openlgke lof binderde inviel op een toon waarin iets boosaardigs doorstraalde Ja ik heb juist vso Alma geteerd hoe men eene ameoioriobtiDg moet tot stand brengen als die welke zij in vereeniging met den proost heeft io het leveo geroepen De laaute reis naar de pastorie heeft mg al het out van dvrgelijklerken van barmhartigheid getoond Kijt gy AiWed ook niet van meening dat ze hoogst nattig jo Constance wendde zich tot den l pitie iearet B Daaromtrent kan ik mqn oordeel niet niten dewyt ik er niet geoo van weet en wat do reis naar tien proost auibelangt di r kvi nieto na en ken dus prgien te beffen dan 50 cent of 1 ticket tentg fag Koninklgk beioek Gisterenavond werden nog twee vergaderingen gehouden de eerste in het Wiener Café waarbg H H Timmer bet debat leidde üp het adres kwam tegen 8 uur een antwoord in van het uitvoerend comité gericht aan den exploitant van het vergaderlokaal waarin mr Cuiscb verklaarde dat het comité oog geen getegenbeid had gehad om de gevolgen van bet veno k te kunnen nagaan maar dat adressan tea wel vooniohtig moesten zgu omdat het aitvoerend comité anders handelend tegen re qneetranten zon optreden Deze waaraohawiog wekte veel verontwaardiging en natuurlgk veel discassie waarvan liet resultaat was dat eene commissie van vgf personen werd benoemd die nog gisterenavond met het comité de zaak sou bsmreken Deze commissis bracht om 10 nur in de zaal der eerste étage van den olifant rapport uit van haar bezoek Daaruit bleek dat het comité door het bezoek van generaal Vetter aan de tentoonstelling niet den tgd bad oii het verzoek a téte repose te overwegen dat hel evenwel het enoek met onbillgk vond en aan adressanten iu den loop der volgende week een aotwoord zon geven waarvan bet bevrediging van partgen verwachtte Dit nfwoord viel tamelgk wel in goede aarde Vele sprekers wiUen dan ook op bet aanvankelgk genomen besluit om beden ie sluiten terngkomeo deels nit beleefdheid voor de Fransche exposanten wier afdeeling beden officieel en met eenigi festiviteiteu wordt geopend deels omdat zg de bezwaren lan het comité om na reeds een definitief antwoord te kunnen geven billgkteo en dan ook in de verwachting dat aan bnnue grieven wel zou worden tegemoetgekomen omdat een drak bezoek toch ook in het belang van bet uitv oereod comité was Besloten werd om tot Dinsdsg op liet antwoord te wachten en alsdan weder bgeen Ukomen om verder te beraadslagen Na machtiging verkregen te bebben van Gedeputeerde Staten is zooals gemeld is op 4 dezer door B en W van Haarlem aan bei Brongebouw vergunniag voor deo kleinhandel in sterken draak verleend Het besluit is op de volgende overwegiu gegrond Overwegende dat het hier geldt een bgsonder geval geheel paasende in bet kader der gevallen waarvoor bg de behandeling dar wet van 128 Jnni 1881 tbl nr 1 7 in de Tweede Kamer der Staten Generaal door aanneming van een amendement door bet lid den beer Van Gennep in art 2 dier wet ia opgenomen van geeu nut zgn OvorigeiiB Iwwündur tk Alma s teveusbeschouwing antwoordde Alfred Daaraan twyfel ik niet Qij Constance deelt zeker myne bewondwing wanneer gjj uadenkt hoe geheel vericIiiUend met andere dames die nwoonlyk haar tjjd eo leven met geesteloos tijdwerdryf doorbrengen AIma barepliobten begrgpt Wees zoo goed mg te sparen ik kan geen lof aanhooran die mg niet toekomt viel Alma in Mijne heve vriendin gij heijt oogelgk Alfred bezingt uwen lof met zooveel vour dat het jamnier ware hem e beletten voort te gaan sprak Ivar op koeten toon Alma werd een weinig bleek maar zeride niets zg verliet het salon terwgl zg haar man aaoxag met eeoe uitdrukking die Ivar berouw deed gevoelen over hetgeen hg gezegd had Constance volgde bair met een veraohtelgken blik De baron gaf nauwkeurig aeht op zjjne vrouw en ug maar al te wel de alles behalve vriandiohappeIgke gebaren die zg Alma nazond Ana dacbt de baron hier wordt op mgno eer een laaghartig spet gespeeld Alma eo ik worden hier allerliefst behhndeld Ik heb reeds lang vermoed dat Constance komedie met m j speelde maar nu zie ik het duidelgk Wees op uwe hoede Constance wanpeer ik zeke heid verkrijg van hetgiptn waarvan ik u nu verdacht koud want dan wordt ik even streng els ik tot hiertoe zwak was Dat g mg bedriegt is eeoe vernederende das l maar dat S even als de kat aw ofEer plaagt dat is Ivgbartig ma is bg Qod I te goed urn als de muis onder Bwe UanwtB te s b Boereel heb ik gedurwdi bet Ie bepaling dat vargunniogen boven het vaitgt ftelde maximum in bgzoodere gevallen na machtiging van Gedeputeerde ütatea kanaea worden verleend adat tooh volgens de vetklaring van da adraasanten hg gebreke van vergunning voor 4en kleinhandel in sterken drank niet allean eene behoorign en rentagevende exploitatie van het brongebouw onraogelgk is maar ook de levensvatbaarheid van de gebeele onderneming tbet stichten van een lUalbkd UkMlaos ernstig bedreigd wordt Hat politiek debat dat in de Tweede Kamer ia gevoerd ever bet varband van kieswet ea personeele belasting heelt een zondwiing varloop gahad Sen deel dar Kamer en dat ign de warOute vooralanders van de kieswet der vorige Itegeering wil niets weten van verband tusocben kiesrecht aa belastiagen Vaadioagde had men veeleer kunnen verwachten dat z geeo bezwaar hadden tagen het onderzoek der personeele belasting ia de afdeelingen ook loader dat mea nog iets van de in te dienen kieswet af weet Aan dia geheel afionderiyke hahandeling souden ag tooh hunner igdi de beteekenii knnoen geren dat dit verband niet in aannerking is gaaomen an op de regeling der belaating geen invloed mag hebben Daarentegen lag het vaaleer op dan wsg van de andere ledea die wél met de Moetingen willen rekening honden by de regeling i j ran het kiesrecht om gezamenlgke bebandeling noodig te achten altfaaus vooraf te worden ingelicht over de kiesrechtplannen dar ilegeeriog Tooh ging hot joist andersom De voorstanders van een zelfstandig kiesrecht wilden uitetel op grond van een verband dot zg afkeuren De andere leden waren tegaa uitetel van het onderzoek ofschoon zg solk e u band wellicht niet zouden afkeoren De oplossing van dit raadsel is natuurlgk hierin gelegen dat de eerste richting voorziet dat in bat aanstaand kieerechtootwerp de personeele belasting een groote rol zal spelen en de mogel kheId aanneemt dat die regeling een meerderheid erlangt Voor dat geval weoechen zg bun oordeel over de belasting wet roor te behouden en verlangen zg eerst met den inhoud der kieswet kennis te maken Ds endere richting die bet vsrbsnd met onvoorwaardelgk verwerpt meent ook wel dat die keanis van gewicht kan zgn maar is blgk boor overtuigd dat een belastipgwet allereerst als belastingwet behandeld moet worden Het politiek karakter moet ter sprake komen bg laatste uur gUKiou dat ik hlur must blgven om ua te sporen of deze vrouw die met hare verblindende cboonheid mg batoorerd he een trouweloos eti ong0voelig sohepsel of wel eene gedaobtelooze en liehtstnoige zotttn is Des avonds regende het Onaf ea freule KroEfeldt waren vertrokken De baron de nui isteii ta een ander beer zaten aan de speeltafel Alfred wis zooals men vermoedde op zijne kamer Freule Aurora bad een nieuwen Fraascheo roman genomen en in het kabinet op een leuningstoel gezeten wu sfj io de l ing daarvan verdiept Consuaee zat in diimlrde kamer op eeoigeii afttaad van baar aan een mu js te werken Ivar wa naast Constance gezeten en had een boek in de kaod ofschoon zijne oogen onafgewend op haar gericht wum Alma vertoonde zich niet Waar uw broeder Aurora F vrdeg Conatanoe Hoe n ik dat weten antwooroda Anront wrerelig Weet gij waar Alnu is hennu ooitanee ffVer noedel k daai waar tiJ 4 BUoen beeft Maar ik bid u laat mg met rust Bkmg ibgn boek niilezeo en vraag mij niet meer Lieve At rora wat leest gg met zooveel gverP Constance scheen vast besloten te hebben Aarora met l Men te doen ophouden JKeo boek Wat roor een boekl O een heet hmoI boek vaa Alnsnder Danas