Goudsche Courant, maandag 10 juni 1895

ie haerschen dan aan de Academie en dat met bet oog daarop adressant voor eene definitieve benoeming aan eerstgenoemde inrichting uiet in aanmerking kon komen alvorens de diracteor dier inrichting de gelt eoheid zou bebben gehad zicb over adressant s geschiktheid en eigenschappen als leeraar een oordeel te ormen wel wat geziMiht mag worden genoemd tegenover iemand die als adreasant gedurende vyf achtereenvolgende jaren blyken bad g even van alleszins geschikt te zyn als leeraar aan de Academie Zooveel verichillende toestanden aan beide inrichtingen niet dat een zoo langen proeftyd geschikt bevonden leeraar aan de Academie ongeschikt zoo zyn om op te treden als leeraar aan de Cadetten school Met bet oog op een en ander kan de commissie niet veel anders doen dan baar leedwezen betuigen over de wyze waarop adressant bejegend is Overigens blykt uit het nader adres niets dat adreasant eene bepaalde besUssing verlangt Wet heeft by in zyn eerste adres waarnaar bij in het latere verwgst verzocht dat de Tweede Kamer een zoodanig beslait zou nemen dat de handeling van den Minister wordt te niet gedaan doch daartoe is de Kamer naar de meening der commissie niet bevoegd Intasscben zoo de commissie het zeer toe juicben indien de R eering in gevat adressant zich nader mocht aanmelden metver soek tot betioeming iu eene hem passende betrekking in aanmerking wilde nemen de bejegeniug welkt hem werd aangedaan De commissie stelt aan de Kamer voor om de Regeering dank te zeggen voor de gegeven inlichtingen en hanr eeu afschrift van dit versUg toe te zenden De commissie in welker handen is gesteld het beknopte verstag betrefiende den toestand der Koninktyke Militaire Academie gedurende het jaar 1894 maakt in haar verslag de opmerking dat het gedrag van sommige cadetten toch wel wat te wentcben schyot overgelaten te hebben en bet bevreemdde haar dau ook dat de Minister in het feit dut aan niet minder dan 9 cadetten zolk éene zware straf moest worden opgel d ala het niet met een graad bekleeden van 9 hunner omdat zy eerst moesten toooen dat zy eene dergelyke bevordering vaardig waren geen aanleiding vindt tot byzondere opmerkingen Uit Wageningen meldt men van 6 Juni Gisteren werd aan een tweetal uit Lombok teruggekeerde stryders geuaamd Vermeer eu Van Aggeten door tal van ingezetenen hulde gebracht In een rijtuig biet 4 paarden bespannen voorafgegaan door bet fanfarekorps werden ze afgehaald en met hunne familieleden en gevolg door eene commissie door de stad leid In den tuin van Janoahofif werd eerewyn aangeboden terwyl ben door den heer S G van Weideren baron Rengers bet welkom werd toegeroepen onder mededeeling dat de burgerij van Wageningen besloten bad hun een zilveren gedenkpenning aan te bieden Ëene talryke menigte was op de been en nit verscheidene woningen wapperde de vader landacbe driekleur Uit bet reisd boek van den ahab van Persië De minister van buitenlsudache zaken beet HUrit sin en die van buitenlandicbe zaken Baroen Makb Da eerste is een man van korte statuur ongeveer 70 of 80 jaar oud G is eeu groot politicus en heeft eenige gelijkenis met onzen staatsraad Mirza Djacfar Chau Hy heeft de kin geheel geschoren onder de ooren heeft hy op beide wangen wat grijze bareu De tweede is 60 jaren oud ook hy ia niet van hooge gestalte zyn gelaat is bleek au zyu gezicht geheel geecboreo Hy is een man van smaak c sDe burgemeester W ntien howieu ia niet groot van jf 8talte Zyn knevel en basrd zyn Directe Spoorwegverblodlngen met GOIDA Zoiuerdleost 1895 AanRevangeo 1 Mei 7 11 7 S8 7 60 k ot 8 13 8 n 4 80 4 57 5 04 i l 8 80 1 45 1 65 8 08 l OB 8 15 1 14 8 S 4 01 4 S fO e O u O A U IO il 11 31 KOTTIRDIH 3 10 10 lO St 10 8 10 4 10 SCHIEDAM 18 08 li 40 3 09 7 4t 8 07 DIK H 1 A e OOU DA eUDDl OEN 6411 1 l Hug 6 48 7 10 7 43 8 30 88 46 lO H 11 3111 16 1 88 1 44 8 58 3 43 4 15 5 17 0 11 7 58 88 VooS 5 64 tv 1 Z Z gw 03 ie W l 1S T M 8 18 4 10 48 0 GiHldl 80 7 60 3 13 5 10 1 10 6711 0611 46 8 10 3 14 3 86 4 13 4 48 Stopt te Bleiswqk K uiiw g en Nootdorp LeidBcbeadam Oohd h I 31 8 0 8 37 10 80 10 60 18 18 18 8 1 87 8 36 8 47 4 46 6 87 7 14 t 4 Ï 64 Z f M 7 48 6 47 1108 18 87 4 67 8 01 Z Ï w 7 58 5 11 18 18 4 6 08 1 18 TÓorb 8 07 0I 1187 18 6 H t l l 8710 0710 4 11 88 18 48 1 081 17 4 06 4 17 5 86 6 6J T 44 8 81 1110 38 U 4 U T X E C H T 6 O U D 1 10 11 8 11 50 8 10 1 614 48 3810 83 U 61 4 18 53 10 31 4 84 10 44 11 07 1 11 8 49 4 87 5 80 7 09 AH8TIKDA H a O U D A 9 65 11 8 40 4 16 10 14 M l 8 30 I M SOI DA CTIIOBT 1 16 6 40 7 61 Oa 8 81 8 06 lO U 11 18 48 8 83 8 17 4 18 4 47 6 67 0 5 8 8110 106 60 8 64 11 14 1 37 7 10 lO H6 l 7 08 8 11 11 33 46 3 34 6 01 8 17 7 181 48 10 37 Il 7 98 8 81 8 41 37 10 51 11 41 1 80 8 08 8 60 4 48 6 8 6 86 7 46 04 11 O II U A A USTEHOAU 40 8 81 10 01 11 11 10 3 31 4 47 0 88 10 10 Wp 7 U 10 10 10 11 41 t 4J0 145 1 11 ILII 88 7 50 68 8 11 7 07 8 1 7 10 8 38 6 60 J0 Utraokt Woerden üttdewater Gouda AmetanUn Wp 84 8 16 het oadenoek der kieswet die weid rerwaclic wurdt iBog voordat OTer het personeel eeoe heetliMing zal vallen Die meeniof komt odi de joiite voor Ia de eerste ptaaU omdat dn herzieaing van bet personeel van dringenden aard ii tot ontheffing van de middenklaite der bevolking Een uitstel vso het oodertoek cou daarom vooral te betreuren z a geweest Maar bovea li n i i het verband tancben kit irecbt en bfla tingwet gasteld dat het btytt be taao niet 200 naaw dat daardoor afzonderlijk bebaadeliug van bet personeel ongeoorloifd zou xjin Men moet zich om dit juist te beoordeeleu naar ons voorkomt bet aanotaand kiesrecbtoatwerp voor den geeit stellen Dat ontwerp zal wel kiesrecht toekeonen aan allen die in een of meer der ryks directe belastingen zyo aangeslagen bet zal met enkel dan aanslag in de perioneele belasting als maatstaf aaooemen Ook elke aanslag in de vermogens of in de bedrülsbelasting zal behoudens de algemeeoe eischeu kiesrecht geven By de regeling dier beidebelastingen heeft men niet gedacht aan verband met de kieswet en te recbt Waaromzulk eeu verband dan juiit by de personeelebelasting op deu voorgrond gejtoldV Maar e komt n ieti by wat by het debat over bet hoofd is gezien Indien gelyk wa rscbynlyk is bel ontwerp van den beer Van Houten kiesrecht verbindt aau eiken atiuslng in een der ryksbelastingen dan zal dit niet de eenige grondslag zyn In het bekende amendement van den heer Van Houten c s was dit ook oie bet gevat Daarnaast zullen nog andertt kenteekün u van geschiktheid en maatschappelykeu welstand worden gesteld om zooveel mogelyk allen die in eigen ondorbond en dat van hun gezin voorzien onder de kiezers op te nemen ook als zy geen directe belukting belaleo Voor hen die een zeer uitgebreid kiesrecht binnen de grenzen der Qruudwet wensohen komt het er dus op aau de eischen voor die laatste categorie van kiezers zóó laag mogelyk te stellen De belastin fwetten knnnen daHrup wel invloed oefenen maar die wetten bebuereo en behooren daarom nog niet met bet oog op die tweedta categorie van kiezers te worden ingericht Wanneer schier uitsluitend zooals thans kiesrecht op belfuitinK betalen gegrond bleef z tt bet verband tóó innig zyn dat af ronderlyke behandeling ongeoorloofd ware Nu dit echter ondenkbaar is en stellig nng andere kenteekenen in aanmerking zullen komen is afzondeilyke behandeling der belastingwet volstrekt niet af te keuren en zelfs voor een goede regeling der belasting op zich zelve zeer noodig Bg de kieswet moet naowlettend gewaaktworden voor de opneming van alle elementendie krachtens de bekende byuu eenparigeuitspraak der vorige Kamer voorzien insigen onderbond ent tot de stembus moet tii orden toPgeUten Maar een belastingwetwaarmede nlechts een deel der kiezers zul ttf QBken hebbeu mag niet worden bedorvendoordat telkens naar de kieiwetwordtgekeken heelt hare eigeu eischen en die komenallaen by afzondertyke behaudeliug tot hun recht Hbl Staten Oanera l 2e Kmui Zitting van Yrydag Jun De beiCïulsIagiogen werden voortgezet overde irysiging der wet op de bevordering van I ds offioier ii ént landmacht De bee9 De Beaufort verdedigde het ontwerp als gegrovd op den herhaalden aandrang dt r Kamer om geen officieren in speciale diensten te hevordereoj tenzy e eerst weer actief ge dieud hebben lüy de marine geldt deze regeling sedert lang en on grond wettig is ze niet Verwerping zou streden met het belang vbu leger en ofHciersknrps en met de waardigheid der Kamer De miuister i n Oorlog beriep zich ook op de aanueniing van hel beginsel dezer wet door h t KmuHrvntiira van 1892 wn trezond be B 40 8 47 I t4 01 0 10 I OI n 11 0 10 s 8 at II 7 7 7 9S 7 Ba 7 4 7 H I i lO 1 1 I M t U OHit UMTilnokt Ninimkaik Onpelln ottuiw ChptUi Hinwnknk Mwrdnokt Qondi Oadev W nln Vtiwb OswU Vsudt ginsel waarop geen oitxondering moet worden toegelaten ook niet voor Kamerleden UiezeU kannen en moeten kiezen tusschen eeu militaire carrière e een politieke loopbaan 8peciale betrekkingen maken dan officier minder geschikt in algemeeoen tin De bedoeling is den dieust by den troep onafgebroken te laten vervulleu D heeren Vun Dedem en Heemskerk constateerden dnt bet Kamervotum van 1892 ook door fiuaucieelH motieven en met enkel door militaire motieven werd geïufluenceerd De heer Hchaepman kondigde een overgangsbepaling aan Daarna werd bet algemeen debat geHloten By art 1 betoogde de beer Veegeos dat bet artikel slaat ook op de leden van bet Kooinklyk Huis Na aanneming van het Ie art zonder stemming werd door den heer Bchaepmao da volgende overgangsbepaling voorgesteld I e bepalingen dezer wet zyn niet toepas scilyk op den deu officier die zich op het oogenblik van de afkondiging dezer wet oiet in werkslykoo dienst by het leger bevindt voorzoover betreft zyn bevordering tot den naasthoogeren rung van dien door hem op dal ougeoblik bekleed Dit amendement hoewel door den minister van oorlog onaannemelyk verklaard werd door de Kamer met 43 tegen 3 stemmen aangenomen Voor stomden de heeren Van Bylaodl Gouda Schiiumelpenninck Donoer Van Stirum PjtterNen T Mackay Micbiels Uouman Lel Heldt d Atisembourg Travaglino Scbaepman Tbooft Van Dedem Heemskerk Smits V Oyen De Ham Fyuacker Hordyk Vermeulen Lohmao Laiubrechts A Smit Smeenge Hesselink A Mackay Beelaerts Muttaers Dobbelmaon Schaafsma Do Has Evers Veegens Lacasaen Van der Schriek Van d r Kon Zyima Van Bylandt Apeldoorn Van den Bergh Van Alphen Van Berckel Van Deiuse en Van Borsele Tegen de heeren Hintzen Bool Drucker Meesters Willioge Plate Bastert Staalman Schepel Tydeman Borret Cioekoop Van Ggn Vau Karnebeek Bahlmanu Cremer Vos de Wael Pynacker Hordyk Kerdyk Viruly Koyaardfl Lieftinck Sanders Rutgers Gonrad Hartogh Giiyot De Boer De Beaufort Wyk V Delden Knyff Oe Beaufort A Ë Smidt Hennequio Houwing Mees en de Voorzitter De miuister van oorlog verzocht na deze stemming schorsing van do verdere behandeling van dit ontwerp Dienovereonkrtmstig werd bestoten De commissie uit de Tweede Kamer in wier banden gesteld zyn de inliohtingeu op het nader ad es van D H Meyer jr te Rotterdam over de afwykiug van zyn verzoek om ala vast leeraar by den Kon Militaire Academie te worden aangesteld heeft verslag uitgebracht De commissie kwam tot de conclusie dat de klacht van adreasant niet ougegroud is Na hare meeniog valt h0t niet te loochenen dat adressant zoo al niet oubillyk dan toch hard bejegend is Ëu dat wel omdat by niettegenstaande de hem gedane toezegging betreffende eene definitieve benoemiug tot leeraar aau de Academie eu uiettegenstMnde zyne telken jare voor die betrokking gebleken en door die achtereenvolgende besturen der Acaden ie geconstateerde geschiktheid uiet definitief ala t aeraar werd aangesteld Zy merkt verder op dat adreasant de autoriteit welke hem de toezegging deed daartoe bevoegd moest achten Het batde dezer bejegening werd nog verzwaard door de teleurstelling welke voor adreB aut gelegen was in du omstaudigheid dat by na zoovele jaren geschikr gebleken te zyn voor zyne betrekking aan de Academie niet werd benoemd lot vaat leeraar aan da Cadettenschool 10 14 11 01 11 08 U li 11 14 s at 11 18 8 l ia 1 4S 11 51 10 17 ll Ot 11 18 11 7 47 M 10 11 1 18 lts 8 6 lO OO 10 16 10 87 6 80 8 80 Do commissie is voorts van oordeel dat het argument dat aan de cadetten school in ver schillMude npzifhtftn nn ere toajtanden behnoren swart de baard aaaaan niet in tweeën gescheiden dt oogen zyn blauw Hg heeft eeu innemende spraak is zeer verttuid smaakvol en geleerd € Zijne vrouw madftm Tin hoêa is een afstammeling van admiraal Rait ïr Misschien zon men zooder toeliQhtiog niet weten dat de ministers H rit sin en roen I M kh de heeren Bartsen en Mackaj waren de heer Wantien howian mr G van Tieohoven m dam Tin hoêo diens ecfatg noote en met den admiraal Rüit ir wordt bedoeld de Ruyter De heeren die den Perzischen vorst t Amrncbc ontvingen waren de mihmaadar Wirospig en diens adjudant Woekelsroeskrkn wat beteekent generaal Verspyck en luitenant van Tuyil van Serooskerkerken die den shab begroetten te Emmerik Wy maakten reeds melding van de uitdaging door Crispi s schoonzoon prins Linguaglossa tot deu afgevaardigde Cavalotti gericht Omtrent de uitdaging wordt nit Milaan nader bet volgende bericbt De prins die nog altyd met zyne vroaw een kamerdienaar en eene kamenier op de hnwelyksreis is kwam eenigen tyd geleden uit Veuetië te Milaao aan Toen by by deu uitgang van t station zyne plaats biljetten wilde vertoonen waren deze verdwenen hy had ze verloren en moest nieuwe koopen Toen hy dit deed riep hy den omstanders toe Zeg aan meneer Cavalotti dat ik ze uit myn eeuig zak betaald heb Deze malle uitval was te ongepaster daar ieder weet dat het echtpaar heel Italië rondreist met gratis biljetten welke de spoorwegmaatschappyen aangeboden en die de vorst lyke milionair aannam De bladen deelden bet geval mee en t kwaa zoo aan Cavalotti Ier ooreu die iden ben Linguaglossa € een brief schreef waaruit de anders zoo gebroikelyke Italiaansche beleefdbeidstermea zorgvuldig waren verwyderd gehouden Hierop volgde de uitdaging welke Cavalotti waarscbyolyk naast zich neer zal leggen Het vrywillig aanbieden van die vrijkaarfen aan een scbatryken schoonzoon van een miuister bewyst eigenlyk voor de corruptie io Italië meer dan bet geheele plico de venameling papieren van Giolitti Met bet uitdiepen en verleggen van da Rogge Overysel hetwelk tot dusver door den hoogen waterstand zeer bemoeilykt werd is Dinsdag definitief begonnen Men verwaobt dat nu spoedig een einde zal komen aan den onhoudbaren toestand welke reeds enkele kleine landbouwers geheel te gronde gericht heeft Men meldt uit Amsterdam De brandweer werd beden uacht omstreeks 12 uur gealarmeerd voor een erustigon uitslaandeu brand ontstaan in de woning vaa den heer Mayland aan de Achtergracht die een handel in krnidenierswaren dryft Het vuur ras voort wuekerenda tastte weldra ook de bovenwoning aan waarin twee dames waren geh nis vest De heer Mayland en zyne vrouw waren met bun oudste dochtertje afwezig Vier kleine kinderen waren achtergebleven onderde hoede van een dienstmaagd eu lagen te bed Gelukkig kwam juist eeu detachement politieagen teu naar deze richting terngkeerende van het vuurwerk op den Amstel in alleryl werd door de agenten de deur opengebroken zy redden de vier kinderen en brachten hen nasr bet pblilie bureau in de buu t De dienstbode was van schrik io zwym gevallen en werd naar het gasthuis vervoerd De beide dames der bovenwoning redden zich zelven door de vlucht Het huis is voor een goed deel uitgebrsud May lands inboedel was verzekerd die der beide dames niet TUd vao Greeuwicb 88 8 48 Het echtpaar Mayland kwam ongeveer 1 nnr met het ondste dochtertje thuis i 6 buren 8 51 9 67 11 13 10 04 10 11 10 18 9 10 10 17 11 30 10 8 06 41 80 f M 6 87 i 9 6 6 44 m 6 60 8J6 10 0 5 5 17 6 11 7 58 88 £ 8 17 18 9 61 6 4 10 0 g 8 5 47 63 8 88 10 18 7 50 8 09 07 10 14 PT 9 18 10 64 BS 30 8 16 8 41 9 49 11 10 31 8 10 7 4 8 49 11 10 stelden hen spoedig de kinderen genst die sy in het politiebureau onder goede verzorging aab troffen Eeo heer die gisteravond per Holt spoor van sGravenhage naar Amsterdam vertrok vermiste in den trein gezeten zyn portefeuille met een iuhood van f 1850 aan bankpapier waarvan hj aangifte heeft gedaau by de politie By bevelschrift der Rechtbank te Middelburg is naar de openbare terechtzitting dier rechtbank verwezen L V landbouwer te Westkapelle ter zake dat hy op den 16 April op den grintweg tusachen Westkapelle en Zontelande twee aldj r op een velocipede aankomende beeren heeft misbandeld en eeu zelfs met doodslag zou hebben bedreigd Ook het verzet van den gewezen ambtenaar ter secretarie te Sliedrecht is door bet gerechtshof te sHage gegrond verklaard Ten opzichte van Zondagsrust syn wy juistandersom als onze Duitscbe naburen By onswordt het openen der winkels niet belet dochverzet zich eeu groot aantal landgeuooteategen het openen vnn koffiehuizen en publiekevermakelykhedeu In Duitschland wordt meqdoor de overheid gedwongen zyn nering tesluiten doch is er uiemand die zyn stem verbeft tegen het deelnemen aan publieke vermakelykhedeu Ofschoon men in Ooitschlandverstandiger zou handelen het sluiten zyner zaak aan ieder zelf over te laten is men daartoch verstandiger dan bij ons waar enkelepartijen in het bezoeken van een koffiehuiseen grove zonde zien Ons dunkt dat men inDuitschland zeer vel inziet dat de verveling waartoe men de menschen door het sluiten deroot ipaningen zoo brengen eerst recht debrooddronkouheid en onzedelykheid zou bevorderen cAruh Ct Eeu bekend orientalist professor Nash die zich met zyne vrouw op reis naar Engeland bevond op de stoomboot City of Topeka is by Van Couver na een twist met zyne echtgenoote plotseling over boord gesprongen Alle pogingen om ham te redden ware vraehtelooa Hy droeg een aaozienlyke waarde aaujuweelen by zich die met hem in de diept verdwenen Zyne vrouw mo st met kracht teruggehou deu worden hem te volgen j Op grond van de wet die deelneming van vrouwen aau politieke vareenigingen verbiedt ix door den regeeringsraad te Neustadt in Ryn Beieren verboden dat ter gelegenheid van een partydag der Freisinnige Volkipartei pkn gezellige byeenkomst met dames plaats zon hebbeu Ook eeu uitatapja van de afgevaardigden met dames naar den ukbygetegea Maxburg werd verboden omdat het bezoeken van Maxburg die koninklyk eigendom is principieel aan een politieke vereeniging niat toegestaan kan worden Tevens werd te kennen g eveu dat zulk een bezoek eventueel als boisvredebreoK onder verzwarende omstandigheden sou worden Iraschoowd en vervolgd 6y hoogere autoriteit is beroep ingesteld tegen dit besluit van den kdniglichen Regierungsratb Siebert wiens naam aan de vergetelheid dient ontrnkt In het donkerste Amsterdam Donderdagmorgen werd er in de Mes te Amsterdam weer een van die tooneeltjes afgespeeld waardoor deze buurt zulk een sUchteo naam heeft gekregen Een heer had gelogeerd in een der logementen aldaar toen by s moi ens wilde vertrekken kwam hy tot de ODaangeiij iie ontdekking dat hy van ongeveer f 2000 was beroofd Natnurlyk wist men In het hotel volstrekt niet boe dat mc elyk waa De logé besloot evenwel het hierby niet te laten By keerde terqg met eenige vrienden en eiscbte in bet hotel zyn geld terug By woorden bleef het niet de eigenaar en inwoonsters van het hotel sloegen er duchtig op los toen kwamen vrienden toeschieten en dra was t een algemeen gevecht Geen ruit bleef er heel alles ging kort en klein Inmiddels kwamen eenige politieagenten opdagen Zy brachten de vrouvelyke hotelbewoners naar het bureau op in de Spinb ssteeg fi lieten het daarna aan de recherche over om in het beruchte perceel naar de i 2000 te zoeken Deze slaagde er weldra in het gestolen bedrag te vinden De borgementer van Assendelfi de heer £ de Boer op zyn rywiel de gemeente doorladende werd op een eenzame plaats door eenige beschonken polderwerkers aang repeu van het wiel gesleurd dat in een sloot werd l eworpen eu ondanks bekendmaking zijner qoaliteit mishandeld Door een paar bargers ontzet kozeu de daders die bekend zyn het bazenpad Toon de veehouder J Boama te Delbtrmhaizen bjj zyne thuiskomst vernam dat ayn zoon in het Tjeukemeer was verdronken schrikte hy zoodaaig dat hij ongesteld werd xich t bed begaf eu na eenigen tyd overleed Te Maarsen is een man overleden die verbazend zuinig leefde aau alles gebrek leed en zoowat f 300 000 nalaat aan een boerenarbeider de eenige wien hy vertrouwde Een bewoner van eeo zgoer panden die den zonderling nu en dan een verkwikking toezond ontving het door hem bewoonde pand als legaat net moet oan f15 000 waard zyn By de trekking der totery te Belgrado werd de hoogste prys 150 000 frc tweemaal getrokken eerst viel by op No 26388 en daarna op 16067 Een proces zal uitmaken wie de gelukkige winner is Een treurig voorval vond Maandag plaats in de baden van Nero natuurlyk warme zwavelbaden in eeu vulcauiiche grot naby Pozzuoli niet ver van NapeU Een Roemeensche dame waagde zich tydens haar bad te dicht by de beete bron binnen den grot Bedwelmd storte zy in het kokende water Op baar geBcbreew kwam de opzichter aau loopen die eveneens bedwelmd neerviel BaiteDlaDdscb Uverzicht De Noorscbe Storthing heeft de op 30 Mei voorgestelde motie met 90 tegen 24 stemmen aangenomen Iu deze motie werd onder voorbehoud van de autouomie van Noorwegen in alle vraagstukken die niet de Unie raken de wenschelykheid uitgesproken dat zoo spoedig mogelyk tosschen Zweden eu Noorwegen onderhandelingen zullen worden aangeknoopt onder een Kabinet dat in overleg met den Storthing wil werken over de regeling van de consulaatqnaestie en vau het departement van buiten la udsche zaken De voorstellers nit leden der linkerzyde der rechtenÉyde en nit gematigden bestaande giugeu daarby nit van bet denkbeeld dat naast den gemeeoschappelyken minister voor bbitenlandacbe zaken nog eeu afzondertyke voor Noorwegen moet optreden Nog hoopt men in Engeland dat de Sultan zal terugkomen op zyu weigering om de voorgestelde hervurmingeo in Armenië io te voeren De Standard ontving het bericht dat da gezanten herhaaldelyk met elkander en met de Porte beraadslagen maur dat zy eenige dagen zullen laten verloopen voor zy handelend optreden Zy willen den Beheerscber der geloovigen de Gelegenheid geven in te zien welk een hoogst ernstigen tritiekeu toestand zijn besluit in t teven riep Het blad zon wenscben dat een zoo voorzichtig monarch als de ünltau tot het besluit zal komen dat zyn verstoktbeid in hooge mate gevaariyk kan worden De berichten uit Konstautinopet doen niet verwachten dat de Haltau dadelyk zal toegeven Oe wyze waarop Z M zyn antwoord heeft ingekleed maakt op Daily News den indruk dat de Porte aan de mogendheden den Ilaad geeft zich maar met haar eigen zaken te bemoeien en zich niet te mengen in de binnenlandscbe aangelegen bedeu van het Turksche ryk Dat juist is voor de mogendheden nu niet meer doenlyk Zy hebben zich er mede bemoeid met goedvinden der Turkscbe regeering zy hebben onderzoek gedaan naar de gebeurteuisseu in Armenië Op grond daarvan hebben zy veranderingen voorgesteld dis de strekking hebben toooeelen te voorkomen als die te Sassoeo te Bitlis te Moesh Doch bet it zeer de vraag of de Porte de macht beeft toe te staan wat gevraagd wordt De macbt van den Sultan in de verwyderde deelen van zyn ryk is zoo gering zegt de 3tandaidc De Holtan en zyn omgeving zyn bevreesd voor de verwyteu der Mobammedaansche fanatieken als zy trachten de uitingen van dat fanatisme tegen te gaan De steun der mogendheden zal den Sultan sterken in zyn bestuur er er toe bydragen om de Turken te overtuigen dat mishandeling of moord vau hun landgenooteo die een ander geloof belyden niet ongestraft zal warden gedold De algemeene beraadslagingen over het wetsontwerp tot afschaffing van de vuur en bakengelden en de invoering van eenige beschermende invoerrechten zyn Woensdag io de Belgische Kamer geslote Daar geen der ingeschreven en sprekers ten slotte meer opkwam werd de behaudetiog van de artikelen op gisteren bepaald Van de laatste redemrs die aan de algemeene discussies dseloameo verklaarden zich de meesten voor het onswerp welks Jot ook nu oog onzeker is Want gisteren bracht men h t niet verder dau art 1 en werd tang gediscussieerd ovAbet voorstel vanCoremans den Antwecpschen afgevaardigde om devunren bakengelden van de iovoorrechtao te schtideu Dat voorstel werd echter verwoiyw au artikel I de laamkoppeling van di twM nitsprekeode aangenomen By artikel 2 handelend over de iovoerrecbtan verklaarde de miQia er preaident De Borlet dat de regaeriag niet zal dulden dat een enkele bepalisg vaa bet ontwerp worde ingetrokken en indien bet oatwerp niet werd aangenomen zou de regeering hebben te overwegen welke maatregelen de toestand noodzaketyk maakt De Indép noemt dit een ingewikkeld stellen van de kabmets quaeatie Baden zal waarscbynlyk wel een beslissing vallen In een vergadering der Rechterzijde eergisteren gehouden schynt men ook uitzicht op een mogelyke aftreding van het Kabinet te hebben g veu voor het geval da Brusselsobe eu Antwsrpsche Afgevaardigden de linkerzy bet ontwerp hielpen verwerpen De minister V d Peereboom moet die van Bru aet hebben verklaard dat zy jegens hun kiezers niet gebonden waren om tegen te stammen Er sobyut alle kans te zyn dat sij by de stemming zich zullen verdeelao Gebeurt dat dan komt bet ontwerp op de invoerrechten ar misschien nog door met een klein meerderheid De Autwerpenaars zullen allen tegenstemmen De iludép weet te vertellen dat de Belgische ministejs bet eens zyn geworden over het nieuwe ontwerp tot ondersteuniog van den Oongo Staat dat dezer di n by de Kamer zat worden ingediend Behoadens de jaarlykscho bydrage die uit de schatkist overeenkomstig de wet van 1890 eau den Congo Staat wordt verleend zaï de regeering een crediet aauvri en van 5 500 000 ff tot delgiug van het voorichot door een bankier verleend benevens een buitengewoon subsidie van 2 500 000 fr Beurs vaii Amsterdam 1 JUNI llotkoen 100 101 VorJcis fiinBaLU4u Üert NedlW S t i 4 dito dito I dito B 10 0 8i dito dito dito 8V 100 HoHG a Obl Goudl l Sl 88 4 10SV iTi Lia Intobr jviag 1B68 81 t BS a OosTlMB Obl iDpapi irl868 S 84Vi dito in silver 1868 88 PoaTDOAL Ublig metltioket 8 18 dito dïto 8 SSViEvsLiHU Obl Oost Se Serie 6 éditoOeooDi IBBO 4 977t dilobgBothi 1889 4 98 Vidito by Hops 188 90 4 87 ditoiagoud le B 188S 6 10 l Vi dito dito dito 1884 8 lOB éSv NJi Psrpet schuld IB81 4 67VsTOKKiu Oepr CoQv l o 1890 4 90ViOso lesaiag serie D I Vis Geo leeoiiiK rie 7 Vil 808 648 lOOVi 63 lOlVs 810 189 74 108 108 149 Vis 78 S6 108 98 in 188 108V Kl WU 103 1011 uiD Ari Bir Reo v obl 1BB8 B 118 Uauoo Obl Buit Sob 1890 8 88 ViNBZUiLA Obl 4 oobep 1881 43lVi AHffriaUAK ObligatisQ 18A1 SVi 100 EoTTianAH Stad teen 1880 8 a Nin N Afr llKcdetsv sand ArsDdib Tsb Uü Certifloaten Dsu Msstsebsppy dito Arab Hypotheekb psudbr 4 CultMy der Vortteut aaad s 6r Hypolheekb psudbr 4 Ksderlsndsohe bink saad Ned Hsadelmaatsflh dito N W Il Vso Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoBTiKa Oott HoDg bank saad Bdsl Hypotheekbsnk psndb 4Vi A HEKIKA Kquit hypotk psndb 6 Maxw L G Pr tieo oert 6 tfiD Moll IJ 8poorw My sand Mij tot Expl V St Spw land Ksd lud apoorwegm saad Ked Zuid Afrik Spm aand S dito dito dito 1891 dito 8 iTiULSpoorwl 1887 89 A Kobl 8 Zuid lul Spwmij A H obl 8 PoLiH WsrBohsu Weensn saQd 4BcsL Gr Kust Spw My sand fialtisohe dito aaod 8V 108 Ul U4 loiVi 56 0 lov 107 V 11 101 8 V l V 17 1 10 108V 109 lOJ iisy 1J51 J 43 H i 10 Fsstows dito saad 8 Iwaog Dombr dito sand 8 Kank Ch Azow Sp ka i aand 8 Losowo Sewut Sp Uq oblig 8 Orel Vitebsk dito oblig 8 ZuidWest dito aand S dito dito oblig 4 AHzanCA CflQt Pso 8p Hjj obl 6 Cbio fc Nortb W pE C v saad dito dito Win SU Peter obl 7 DeavsT h Rio tir Spm eert v a Illinoia Ceatrsl obl ia goud 4 X oaisv Il Naskvill Cert v saad Heiioo K Spw Mjj lebyp o 8 Miss Kansas v 4 pet pref aaod N ïorkOnUriok Weit ssnd dito Penoi Otiio oblig 8 Oregon Calif Io hyp in goad t St Paal Hiun It Usoit obl 7 Un Pse Hoofdlyn oblig 8 dito dito Lino Col le hyp O I jkTH K Can South Cert v sand Vim C RbUw k Ksv la h d e 0 Aouterd Omoibus My sand Eottard TramwegMaats sand Nio Sbul Amsterdam sand 8 Bud Kotterdsm aaad 3 Beloii Stsd Antwerpeal887 S i Siad Broue 1886 S s Hone Tbeisb Regultr QsselLsoh 4 OosTiNR SlaaUleeoiDg 1860 8 M K K Oost B Cr 18B0 8 Spanjb Sud Madrid 8 180B Tar Nan Bsa Hyp Spobl eert BnrB rltlk ii Stand QEBOKEN 6 Jnai Hndrik oodm P i Zmow on J E J Knbi SoatBU Muia oaden A Rielrdd u A LtNobl 7 Bwnard ond n B Gompan n Q na Klotteo OVKRLEDEN 6 imi A A Btufiod 5 j M C A BontekM 3 m b7kb Ixhor hniair nn L Voi 56 i 1 H StrMg hniarr too F J nn Wnk 25 j G Up li 61 j J R Ronl 12 m ONDERTROUWD 7 Juni P H PMton 62 j u A Tu Vli t 50 j M Mom 82 j n N Koomw 28 j J nn don Berg 21 j B M M nu Wyk 21 j PARASOLS pit 90 KoHing A van OS At Kleiweg E 73 73 Goud ADVERTENTI£N Ondertrouwd IKRANCISCUS UUBERTÜS PEKTEK8 j I weduwnaw nn Co itii u Tin Honrian N ANTONIA 14 7UET Oomia 7 Juni 1895 liatü raoeptia I HuaelijtnoUnUMf Dinidag 18 Jma V Voot da Tale bewgian jta dealaaming onderTonden by hat oiariydan hunner Moadar eu Befauwdnjoeder betuigen ondergetaakendan hoanan hutaljken duk Uit nllar nun A J Di MOOU Mevrouw VALETTE Crabathatrut Q 272 rrBagt tafian 1 AUOUg TUS aan flinke T DIE STBODE VERLOREN ean iwsrt lilTaren nihilé RliMONTOIB op dan nchtarki nt aen Terguld paardje De aarIjjka rindar kan op ean balooning nn rgf gnldan rekenen Adrea Bo bandal P M ELBERO Nianwo binnenweg 261 iLtHrdam Te lluur aangfebodeii ean tear not OBMEUBI E£RDE en aVITS mat lioht an lucht bg LOUIS P WELTER Coiffeur WESTHAVEN B 193 lSOI ik PCIIKC OODE ♦ SCHIEDAMMER CEIJETEB Merkt NIGBLTOAP Varkrififaaar bii PEETERS Jz AU bevrija van oohtheid is oaohet en kurk st eds voortien vaa den naam der Firma p HOPPK