Goudsche Courant, dinsdag 11 juni 1895

34ste Jaargang Dinsdag 11 Juni 1805 No 6680 3rmiiasium te Gouda CURATOREN maken bekend dat bet 7o lating lating Examen In de eerste betri van Juli e k zal plaats hebben Aanmelding vóór 1 Jali a s bg den Rector Dr A VA IJ8BND1JK Openbare Verpachting G R A SJ J W A S Het Beataar van den Folder 8TEIN ii voornemens op gtaaHdag den to Jmtt f SOA des avonds ten zea nre ten huize van C BMZEM MR te Suin bg Baattreek in het Openbaar te Verpachten de EtSBSTB aNEUB van he GRASGEWAS van het Rietland den Polderboezem en der verschillende Kaden en Dgken mimm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatrt Tan 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgare dezer Courant g esdiiedt d a g e 1 j k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia 1 25 firanco per post ƒ 1 70 Afzonderl ke Nommers VUF GENTE Frijstrekking 13 Juni 500 000 Mark ftU hoofdprijs in het gelukkif st geval biedt de nieuwitfl goote üeldrerlotiDg dJo door de Hooge Regeeriog vdu iUmburg goedgrkeurd ea gewaarborgd ii De foordeeligfl inrichting vao het uieuwe plan bMtaat daarin dat in den loop ran alechti weinige moAnden in 7 verlotingen van 111 000 toten 67 700 prijsen bedragende 11 348 795 Mark ter volledige beaUaiing tullen komen daaronder yn kapitale prgsen van eventuüel 500 000 Hark bg uitnemendhüid echter 1 priis a M 300 000 8 prijsen M ÏOOOO 1 prü 4 M 800 000 ilprgtenaMlOOOO l prija M 100 000 66 prijzen M BOOO SprijzeniM 75 000 lOSpr zenaM 8000 Iprija iM 70 000 SSlprütenaM 8000 Ipriji iM 66 000 tUprüzeniH 1000 l rij i M 80 000 U16prqiensM 400 Ipr jliLM 66 000 39766 prqzoil HU 166 S prijion M 50 000 16890 pr MniM800 200 l prija 4 M 40 000 I 160 184 100 98 B9 4J S0 De aaottaando eorate pryatrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting ia van ambtiwege bepaald plaats te hebben op den 13 JUNI e ft en koit hiervoor I 1 g ïkeel orig lot sleohti M 8 1 halt 8 kwart iVi 90 tegen inzending van het bodrag in bankpapter of per poatwiwel Alle oommiHiea worden onmiddetlijk met do grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder peler ontvangt van ons do met het wapen van den Staat voorziene Origtneele Loten self in handen Bij iedere tieatelling wordt het vereisohte olH oieelo plan waaruit de verdeeling der pr jzGn op de verichiUende klassen als ook de betref feude tnluggelden te veraemon is gratis bygo voegd en zenden wj asn onzo Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de otKoietilelgsteu Do uitbetaling der prezen gesohiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat eu kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in rflle grootere plaatsen van Nedpriand beworkstelligd worden Ons debiet is aieeds door het geluk begttnatigd en onder vete andere aaniienlijke pr jzeo hebbon wij meermalen volgeus offioiecle bewgcan de eerste HoofdtrefTers verkregen en onze Begunstigers telf uitbetaald o a Mark 8SU 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat b j deze op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werktAcne deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens da reeds ophanden zgnde trekking alle orders ten spoedigste reohtstreoks te zenden atin KAÜFMANN SIMON Bankiers en Geld wis letaari in HAMBURG P 8Hiermede danken wij voor het ous tot hiertoe geschonken en het begin der nieuwe verloting terinviteeron tullen wg ook voor het ve moeid rgn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geeanle Begunstiger te verworven off 3 L van WAITKTJM Alle dagen zgn voorhanden VERSGHE ZODTË BOLLED SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbeschuit QOÜDA liANUK TIENDEWEG tfi k Het twtte otuehsdeljrfcttt tn tM makkelylutepoetamlddelToorHMNn uiTcx ral damea en Klndmclionwcrit U de Apprttaar tui G Mlllw 4 U Bwlla Bsitli Str 14 Men lettatgOMl op naam en fabrlekamcrk Verkrnkmai ky ttawtn WlHfcflllm Ir htNverk idMtiHM ftwVM m HL Suerul DHtt fey W UrMHM Anke Wat lJL yrft T i Vtt baiatMMiaMtakiwitetafea Tatiwt linde k Mac kaiite n i N ü n Mi ea AlJt 4e taaek TiüÉiiin la 4e mmét it¥k m ea t I lé mttm t Oe te Hlietiii Ta Ooada bg A WOLFf Markt A 144b n DK LAAT en VAN SON apotheker Markt Opealjare Verkooping te GOUDA ten orerataan ran den Notarii ü C FOBTÜIJN DROOGLBEVEE op MAANDAG 17 JUNI 1895 dei morgena te eli uren in het Hotel di ZaLvi aan de Markt Tan No 1 Een goed onderbonden op aangeoanien itand gelegen WOOI HUIS ERF en TUIN aan de WeelhaTen te Gouda Wgk B No 160 groot 2 aren 20 centiaren Te aantaarden 15 Joli 1895 Het HÜ18 Tan waterleiding en ran rele gemakken Toonien beTat beneden 3 Kamers i Keaken en Kelder en boTen 2 Kamen Kenken Zolder en Dienstboden Kamer No 2 Ben TV IS in de Korte Akkeren te Oouda met den Weg daarvoor en het Water daarachter kadaatraal bekend in Sectie E Not 442 444 en 770 te lamen groot 16 aren 48 centiaren Te aaoTaarden 1 November 1895 No 3 en 4 Xwee PAKUVIZKN en HU VBH in de Koater Ogmnateeg te Gmda Wyk D No 91 Te aanvaarden 15 Angustua 1895 No 5 Men BUIS en BBJP in de Komgniteeg te Gouda Wgk K No 55 i verhntird bg de week voor 1 40 No O en 7 Twee HVIZEN tn BBFBlf in een Qang in den Langen Qroeaendaal te Oau 2a Wgk I No 95 en 96 Verhonrd bg de week elk voor 0 85 No 8 tot 10 Drie JBVIZBN en Bar BS op het Jacobs Erf aan den Raam te Gouda Wgk O Nos 208 299 en 300 Verhonrd bg de week No 298 voor 75 Ceutsi No 299 voor 1 en No 300 is terstond te aanvaarden En No U Ben OMBOUW en EBF de loogenaamde JioaassTAL aan het laagpad te Gouda Wgk Q No 5 groot 1 are 13 centiaren Terstond te aanvaarden De perceelen ign de laatste 3 werkdagen voiir den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot U uren te bailohtigen Nadere inlichtingen ign te bekomen wat de beide eerste perceelen aangaat ten Kantore van Notaril A J na MOÜIJ te Lélckerktrk wat betreft perceel No 11 ten kantoren van de Notarissen te Gouda en van al de perceelen ten Kantore vau voornoemden Notaril FOR TOIJN DROOQLEEVER te Oouda ZEumu mm Door toevallige omitandigheden wordt te Qravtnhagé op zeer volkrgken stand eene nitotekende in Uuiket Chocolade SuikerwHrken eax met oompleiea iaTenUrig voor dan geriogen prijs van 550 te koop aangfebodeii walke een goed borgerbestaan oplerert De huurprys is seer gering daarby weinig belaiting De eigenaar is tevens bereid om bg niet voldoende kennté rao het vak tich eenigen tyd Toor inliohUngen beschikbaar te stellen Beflecteerenden gelieveD hun brieren te adrea eeren onder motto iZeldxaam aanbod aan het BnMaa van dit Blad Qottda Snelpendmk ru A Bkikkkam k 2oon GELD LOTERIJ UITTREKSEL van het Trekkiogsplau De boofdprüa bedraagt in bet gelukkigst geval event 500 000 MABK 115 000 OKIGINEELE LOTEJS 57 700 Prijzen Hm Meer dan de helft van le loten moet dus met prQs uitkomen 1 De hoofdprijs bedraagt in het gelukkigste geval event 500 000 Mark De trekking der prgsan vindt volgens voorstaand trekkingtplaq plaats Üeipecificeerd ign de pry n ïl olgt 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 000 400 300 200 150 155 134 Alle 57 700 prezen worden in 7 apoedig op elkaar volgende afdeetingen uitgeloot en dadelijk contant uitbetaald 1 1 il a i 1 k 1 a1 it i a1 it a21 i 56 it 106 231 a 812 a 1415 it 20 a 100 it 32 a 54893 4 Het officieele trekkingsplan dat graiit bg ieder toegezonden lot gevoegd wordt bevat een nauwkeurige opgave van alle in elke afdeeting uitteloten prgzeo even als ook bet bedrag dat men moet toezenden voor de loten van elke afdeeling Do prijs voor de origineele loten wordt door de regeering Tastgofteld en bedraagt voor de eerste trekkingsafdeeliug Nofl 3 60 voor heele orgineeto loten Net 1 80 voor halve origineele loten Nijfl 90 voor kwart origineele loten Tegen toezeading van het bedrag in Hotlandsche banknoten postzegels of ook per poetwissel worden de origioeele loten met het ofScieele trekkingsplan direct toegezonden Mocht het trekkingsplan niet naar wensch zijn dan wonlen de loten voor het begin der rekking gaarne weder teruggenomen en het daarvoor toegezonden bwlrag weder geretourneerd Wg kunnen dit te eerder doen daar wij overtuigd igo dat iedereen de voordeelige en veel kana gevende indeeling van het trekkings plan zal erkennen Olïioieele trekkingslgsten worden dadelijk nn iedere trekking toegezonden Om alle orders te kunnen uitvoeren verzoeken wij deze dodelijk te zenden in elk geval vudr den 100 98 etc Alle 57 700 Prezen bedragen tezamen 11 348 795 Uk 13 JtJ l a s op welken dag de trekkingen beginnen Hoofd Loterij Btireati ISENTHAL Có HAMBVHO P S Do Hamburgor Oeld Lotorü boataat roods langer dan 100 aar en hoeft twoomaal per jaar plaats Onse Firma is nao der oudste Uoofd Loter Bureaux Wij waren reeds dikwijls in de gelegenheid groote Hoofdprijzea ook naar Nederland te senden In de laatste 7 jaar badden wy het bijzondere genoegen aan onae klanten de volgende hoofdprijzen te kunnen uitbetalen 4 11 1887 23 10 1891 86 4 1886 29 4 1889 11 11 1898 2 4 1890 88219 2S908 66878 61038 6694S SS8S5 SOO OOO 800 000 800 000 100 000 lOO noo 76 000 en vorder verscheidene prijzen a M 80 000 SOO OOO op No 61089 getrokken 14 5 1391 M 7 000 op No 1210e getrokken 12 10 1B S 76 000 66810 3 10 1890 60 000 16724 84 10 1890 66 000 46613 12 1 1638 Bii OHO 82468 11 1 18941 60 0U0 66169 13 18 18889 60 000 70478 6 1 1893 15 000 10 000 6000 8000 8000 etc fictorlawater uifd € Victorias ron te Oberlahnsfein byEm Tafeldrank Vanh£J ninklykef uis der fèdeiianden Gegnae fin Biis t X 40 i Utar Sa ooaHAo mr Bon van d iMlM AaniT woMI laUTad in Taaaaael ljai ai a Oaaadiai aa e UMI Inkond TOomm TEB hst ast TUI Dr F T yAif HAiai Soos 7ro ffl8Mh a f l SO DlWaitaU rscbtlikui tl i P H J V WANK ü 1 MELKEBT Uoithaven HOOILAND De Notaril J P MAHLSTEDE JlÈSr te Bergfambacht 1 voornemeni om op DONDERDAG 20 JUNI 1895 del namiddags ten 6 ure in het voormaUg BecMhui aldaar in het openbaar te verhuren HET HOOILAITD toebehoorende aan de Heilige Geest Armen aldaar en aan den polder Bergambacht all van ondi 13 DE BESTE De Bec Desselle Agentnnr bg de Firma Wed BOSMAMteGDUd Tandarts E CASSUTO kost compleet met Glas VIJF GULDË 2 wordt op proef geleverd door P P SOOS I riENDEWEG D 59 MARKT 154 GOUDA Flrambozen en Citroen LIMOITADE SYROOP BIJ SLOTËMAKKH Co uitgezonderd Zondags te conioiteeren raa 10 tot anr BINNENLAND GOUDA 10 Jooi 1895 Oiitennmorgen tea oogeveer half acht giog A V 22 jaar oad tainmaaskneofat naar den taio aan de KarDemelkaloot waar by werkuMi 18 om zich ras Bchouue kleederen te TOonien en teTons een bad te n meu Daar bji niet zwemmen kon had hg zich een toaw om d o poln gebonden om lich weder naar den wal terog te kannen trekken wat reed meermalen met go d gerolg was geechied ditmaal brak het toaw en de jonge mau zaa i naar 4 diepte Daar bg ten 9 mu nog niet te hoia was ging men naar hem zien en Tond men tyo sohooDe kleederen nog ligg u Men ia daarop gaan dragen en later met de Mgen gaan tissoben waarop men hem te ongereer U nar opbialde Hedenmorgen had de berbeat ding ran aardappelen plaste ten dienste ran bet garnizoen alhier IngeeohreTen werd door J Hoebeek Toor f 2 72 G Koog voor f 2 57 en P Mal Toor f 2 49 per H L Aan de nnireraiteit te Amiterdam ii met ganatig gevolg afgelegd het candidaata ezameD ia de geneeekande door den heer C J Mgliefl Ia den Tiroli wintertnin te Rotterdam waren Zaterdagavond reeda tal van wielrgdere vereeaigd die aan daa op gisteren door do Rotterdamsche wielrgderevereeniging T B O H uitgeschreven intern wegwedatrgd Rotterdam Dtrecht zobden deelnemen Onder de mededingers merkte meo verscheiden baitealandera op o a Joseph Vandievort uit Antwerpen en den kampioen van Denemarken WilladaoD Janp Eden en Rsdemaker zoadeu Witteveea ptr safety tandem pacen In de zaal waren de prgzen tentoongestpld Daaronder waren zeer frasie o m een me daille door H M de Koningin en eenziWereu beker door den burgemeester van Rotterdam uitgeloofd waarmede de deelnemende vreemde wieirgders hunne ingenomenheid te keoneu gaven Vermelding verdient ook da Java beker van T H O R uitgeloofd door den heer Joh van Wachem Te 9 4 oor gisterenmorgen had de afrit der joniores plaats in de Avenue Concordia en een kwartier later die der aeniores Ingeschreven waren52janiorwea 25Benores opgekomen respectievelgk 33 en 16 DelangW van den weg bedraagt 113 6 K M Om voor een prg in aanmerking te komen moet de FEVlLLETO iUii k€t Zveedtck Welk F Ik hond niet veel van Fraeiche romsDa EB lyn Boo onxedelijk en mij duakt dat gij oiet goed doet lulke romans te kiezen UÓ meent datP gih ik viad het niet goed van Alma dat se salke liohtzlDDige boeken in hare bibliotheek heeft die voor jonge meiajes openstaat Het getuigt oiet roordeetig omtrent den smaak of het oordeel van Alma heg daarom dat leelijke boek weg Aarora en aohealc ons liever uw getelBohap Aurora werd ongeduldig en stond eemklape op met de woorden vGjj hebt zeker besloten my te plagen Gij ziet hoe ik met mijne lectuur ban ingecomeo en toch kont gij mij niet met üust laten Daarom ga jMn da andere kamer zitten om myn boek uittek d Dsarop ging Aarora in de aaaat het kabinet zich bevindende bibliotheek Toen zjj het vertrek verlaten had zag Constance Ivar aan met een blik die loheeQ te seggen Heb ik dat niet goed aangelegd T De blik apnk zoo duidelijk dat Ivar flien beantwoordde met cijne lippen op bare hand te drnkken en een dank u te duisteren H gg vel opgenufkt met w tk een gver Alfred weg door de seniores binnen 5 aur en door de janioroB biuuen 57 or worden afgelegd Afdeeling irJanioresc Ie prgs A Ëereprga Zilveren beker ui eloofd door den heer F B s Jacob burgemeester van Rotterdam Deze beker moet 2 maal door denzelideo rgder gewonnen worden B Verguld zilveren medaille 2e prga Bronten piece de miliea 3e Vernikkelde etagèe el 3e Kaartencoupe brons 5e prgs Vergald zilveren medaille uitgeloofd door de R C F C tSparta i 6e prga Zilveren medaille uitgeloofd door den A N W B 7e prga Majolica Kaaitencoupe uitgeloofd door kapitein Bos commandant van het korps Eoninkl Scherpsohotters 8e 9e 10e lie en I2e prgs Zilveren medaille Tevens werd nog uitgeloofd een verguld Zilveren Medaille voor het eerstaan omend lid der Antwerp Birycle Clab Een bronzen Medaille voor het rstaaDkomend Cloblid in de afd tSeniorea Ëen bronzen Medaille voor het eentaankomend cloblid in de atd kjuniores De beide laatstgenoemde Medailles zgn uitgeloofd door majoor A van Stolk Cz ondcommandant van het korps Koninklijke Scherpach otters De uitslag was als volgt Ie prjjs W Z van der Mey van AII Rightc te Leiden in u 54 min 42 sec 2e pr A G Iraminkvan De Zwaluwt te Utrecht in 4 u 6 min 50 aeo 3e pr A Wingelaar van idem in o 7 min 25 sec 4e pr G L Kluiver Hilversumsche Velo Club 5e pr T A deVletter van Utile Dulcic te Den Haag 6epr J C M Brugma van tDe Zwaluw teKheneu 7e p J M H Boele van Achillas c te Amsterdam 8e pr Aerts van Union Cyclist te Haint Gilloise België 9e pr J W T d Velden Jr van desWielr Club te Dordrecht en T H O R t 10a pr £ dMyin van de Antwerpsche Bicycle Clnb lie pr De Wilde Leidsche WielrgdersvereeniKing 12e pr Hippolyte Pratte vande Antwerpsche Bicycle Club Bovendien ontving Myin een verguld zilveren medaille voor het eerat nanwazend lid der Antwerpsche BicycleClub en van der Velden een bronzen medaille voor het eerst aankomend Clublid in de afdeeling Joniorea In deze fdeeling kwam van der Mey schitterend uit bg heeft nauweiyks den leettgd van 17 jaar bereikt Afdeeling Seniores Ie prga A Eereprgs Medaille van H M Alaia verdedigde F begon Cotiitance O ja dat hoorde ik wei maar wat gaat mij dit aan Ik heb aleohts ééae gedachte en die EJjt gjj pMjjn man Bobgnt zich in het hoofd geatetd ts hebben dat Alma een non plus ultra van alle volkomenheid ie vHii zeide niet auders dan de waarheid maar waarom zouden wy over faasr ipreken gedurende de weinige oogenblikken waaria wij ongeatoord over ooi zelven kunnen spieken P Omdat zij tuaschen u en m j staat omdat gg uw hart tuaechen baar en mij verdeelt i Gij Conatanoe bezit hit helaas I onverdeeld Voor Alma heb ik alleen die achting welke tij alt eene edele vrouw moet juboezeman en gevoel ik de dankbaarheid die ik haar lobuldig ben door het bewuitzijn dat Bij sich voor mij opgeofferd heeft U alleen bemin on aanbid ik ala myn ideaal zonder u bestaat er geen geluk voor mjj Woorilen zinledige woorden Waarom zijt gy zoo jaloerach op Alma wanneer gij uitslnitend m bemint Kn jaloersch zjjt gij dat heb ik gezien want toen gij ooT mij ingeliobt werd omtrent d vooraf bepaalde ontmoeting tuaaohen Alfred en Afla werd gq verschrikkelyk bleek nik was jaloersch op mijne eer Maar ik had ongelyk eo reeda den eersten dag berouwde mij de uitbarsting van rerdeokin dia my ontviel Ik weet maar si te wel dat mgoe eer nifflasr in betere handea kso worden toevertrouwd dan in die vsn Alftia Zelf wanneer zjj eenaiaal een aodsr man mocht beminnen zal zg hare trouw jegeni mij niet sokenden of de achting voor baar zelve vergen daartoe sg te trotsek en te edsL koningin Verdedigen Jaap Eden en M Cordang Deae prgs moet 2 maal achtereenvolgend of 3 maat in t geheel door den zelfden rgder gewonnen worden B T H O R s JaraBeker uitgeloofd door het Clublid den heer Joh van Wachem Deze prgs moet 2 maal door denzelfden rgder gewonnen worden 0 Mnasief gooden medaille 2e prgs a Bierbeker b Zilveren medaille 3e prgs Bronzen vernikkelde inktkoker met allegorische voorstelling eener Race 4e prgs Twee groote bronzen beelden 5s prgs Sen paar geciseleerde borden wandversiering 6e prga Vergold zilveren medaille uitff Inofd door den A N W B 7e prgs Verguld zilveren medaille uitgeloofd door den heer Chs Stokvia 8e prgs Groote zilveren medaille uitgeloofddoor den heer M B van Veen 9e en 10e prgi Zilveren medaille Ie prgs M Cordang van de vereenigtng Meteor en T H O R c in 3 u 36 min 34 sec dat is 17 minuten vlugger dan inIS94 2e pr P Hart Nihbrig Jr van £ D O tHiWersum in 3 u 58 min 22 sec 3e pr Joh Doornekamp van A A C t Amsterdam in 4 o O min 11 sec 4e pr Lura van A B Blobt Antwerpen 5e pr B J G Faasen van De Zwaluw i Utrecht 6e pr Joh 8paan van tits Zwaluw Ouden Rgn 7e pr Willadeeu Danish 0 UDionv kampioen Denemarken 8e pr Hk Beiseoherz Jr A A C Amsterdam 9e pr Henri Sannes A B C Antwerpen 10e pr Th H 9aake4 Jr Urtoeters f Den Haag Bovendien behaalde Cordang een bronzen nHedaille als eerstaanwezend Cloblid van T H 0 B in de afdeeling Seniores Witteveen had weder pech Op den heenweg kreeg hg even voorbg Bodegraven herige krampen waardoor bg het moest opgeven Doornekamp s achterband sprong op den terugweg nabg Gouda toch behaalde hg nog den 3en prgs in de afdeeling Seniores Behalve dat enkele deelnemers lichte kwefaturen kregen liep de wedstrgd zonder ongelnkkeu af Duizenden en duizenden bewogen zich langs den weg in alle gemeenten die gep s8 e werden In de eerste plaats vaanatnurlgk bet eindpunt de groote attractie Nog kan worden vermeld dat een der deelnemers J Goudkade nit Boskoop die Zaterdag zgn machina stuk reed aan den wedstrgd deelnam op een machine met dunne banden en in de afdeeling Joniores als no 13 aankwam Zaterdag werd alhier de 6 Iste jaarvergadering 2ijt gij daarvan volkomui sekerP vroeg Conitance met eene vsn waogunal bevends stem Volkomen rWanneer ik u echter kou bewijsea dat deca edels trotaehe en grootmoedige vrouw looala gjj haar noemt edeler noch grootmoediger ii dan iedere andere slaaf zijner hartstochten en dat zij achter dit mask eeoe liel vol geveinsdbeid een bedriegelyk ea trouweloos hart verbergt In t kort dat zij u bedriegt Wat zoüdtï dan doen ff Ik zou haar zeggen dat wü niet te urnen konden leren en baar verlaten Zyt gü tea volle overtuigd dat gy zoo loudt handelen f rfJa zoo waar God God is zou ik van baar ge cbeiden loven Maar gg hebt een zwak karakter het ui haar gelukken u over te halen haar niet voor de wereld aan smaad en achande prya te geven Dat zou ik ook niet want zy ia sUijd eene gravin Hidderbjerta Ik zou haar verstooten niet van haar acheideu Wst zou mij zacht kunnen stemmen jegena de vrouw die ik niet bemin nooit bemind heb en nimmer zal beminnen P Uwe eigene iMzi aigheid had Conatanoe kunnen antwoorden maar z antwoordde in de plaats daarvan Uwe dankbaarheid Conatanoe herinner my toeh niet voortdurend de dankbaarheid die ik aan Abna venehuldigd ben ia ulk eens herinnering ligt eene vsraedaring die my onbiliyk omtrent haar maakt Maar bet ia toch de waarheid ofaohoon ik gelooC dat Ahaa nit banksalag een geruinaard aan gehouden van de gewestalgko vereenigiug Zuid Holland van het Ned Ond Genootschap Te half tien werd de vergadering der afgevaardigden door den rooraittar den heer Sohreuder geopend Veertien afdeelingen wwen door 4en of meer afgevaardigden vertegenwoordigd Lisae kwam eerat later ter vergadering Het verilag van dan toeatand en de werkxaam Mi r gameentelgke Tereenigfug ovar het 4 fM 4 v voor kenDisgevÏDg aan genomen De voorstellen van het westelgk bestanr om aan de gew commissie voor het oodaratenningsfbnds voor 1896 toe te staan sana bgdrage van f 40 ea aan ds provinciale peo ioenoommiasie voor 1895 eveneens eene som van f 40 werden bg acclamatie aangenomen Bg de behandeling ran den besohrgvingsbrief der algemeene Targadering van 1895 drukt de afdeeling Alfen bars bevreemding uit dat het hoofdbestuur van t N O G niet beeft kunnen deelnemen aan t uitsohrgven der pensioensmeeting op 2en Pinksterdag te Amsterdam Alfen wasaoht op de algemeene vergadering voorgesteld te zien dat de wet gawgaigd worde opdat het hoofdbestuur vooi taan in dergelgke gevallen wel een buitean wone algemeene vergadering aal kanoen ml sohrgven De voorzitter wgst op de artikelaa in de wet die in aeht genomen moetan orden om wetawgsigiag te vorkrijgan Atfsn weaaeat dan dat in dun geest op wetèwijeigiog aal worden aangedrongen Rotterdam wgst op een art in de wet waardoor het hoofdbeataor wel degelgk had kannen medewerken Den Haag ziet er ook geen bezwaar in den afgevaardigde op te dragen namens het gswestaan het hoofdbeataor den wensch te kennen te geven ter gelegener tgd een wetswgziging voor te dragen om de macht van het hoofdbestaur uit fee breiden Leiden bestrgdt Rotterdam en ssfft dat het hoofdbestaur waarschgntgk meenoe dat de vergadering wel eenig uitstel kon Igden Na nog eenige besprekingen waaruit bleek dat da opvattingen zeer niteenliepen doet Alfen ten slotte het voorstel De vergadering van de Gew V Z H van het N O G draagt baren afgevaardigde op met het oog op de gehouden meeting te Amsterdam waaraan het Ned Ond Gen volgens de wet dis een boitengewono algamaane vergadering verbiedt voor een dergeiyke zaak niet kon deelnemen ia 4 algemeene vergadering het hoofdbestaur te verzoeken ter gelegener tgd een wetswijziging voor te stetlsD waardoor hot hoofdbeatoar rnimer bevoegdheid verkrggt c Dit voorstel wordt door f n aniiere afdeeling ondersteund zoodat het niet verder koos ten einde bet hem onmogelijk te maken lats anders dan een gekochte alaaf barer trotachheid so liehtzionigheid te zyn en die godwoegen is al de grillen te verdngn waa aaa zy sieh mookt willen overgeven Gy hebt ongeiyk Constanoe I risp Ivor nil loo is Alms niet llerinoer u hoe zy met deo brief deed die ia bare handen vitl f En daardoor laat gy u versohslken Begrilpt gy niet dat de tekerbeid altgd iets te verbeven t hebben een tchild ia waarachter zij siob rerbergeti kan wanneer zulk noodig mocht zynP Ivar fronite de wenkbrauwen en zêlde koel Gy gaat te ver gy zyt niet alleen onbiliyk maar boosaardig eo onbarnbartig omtrent haar die gy Booveet ontroofd hebt Wat heb ik haar ontroofd vroeg Conatsncesa wierp bet hoofd in den nek Ue Uefdc vso haar man zeide Ivar langzaam sn met nadruk ffBshl alsof zy eenige waarde daaraan heobttel Jpbn daarvoor beeft zy roods vergoeding gezocht A gevonden Antwoord my alerlits wie noodtgde egelfeldt uit dea zomer bier door te breogen V Alma sy syn immers t zamen sla kinderene gegroeid Uwe ondoordsokte verdediging be yat my hoe dierbaar sy u ia en daarom zwyg ik anders loa ik u kanneo bewgsen aan welk eene veraohteiyke vrouw gy tt verkocht hebt nadat gy mg opofferdet Ik Urt u my u bewgzen dat Alms varaohteiyk is s de graaf rood vsn toom