Goudsche Courant, dinsdag 11 juni 1895

i AaogefSDgeo 1 Mei Tijd vao Greenwli Zomerdlenst 1895 OOHDA IOTTIIDAH Directe Spoorwegverblndlogen met GOUDA 7 68 7 8 08 8 18 8 88 8 48 18 88 1 14 19 8 11 88 18 48 18 61 1 44 KOTTIKDAU lOJi 10 91 10 8 10 48 10 68 4 08 DEN HAAG Hl g 6 48 7 10 7 48 8 90 9 88 9 48 iu l4 11 8618 16 1 88 9 44 8 68 3 48 4 16 6 76 U 7 68 9 88 Toorb 6 64 10 10 1 44 i 6 17 Z Z gw 08 10 86 1 68 MS 9 68 Z T M 8 19 10 4 8 0 6 49 18 01 Onada 8 307 608 18 9 9 6610 18 10 67 11 0611 411 10 8 14 S 96 4 13 4 43 6 47 8 68 S SSIO U Stopt te BloiiwHk Kruiawog n Nootdom UidwheDdam UHECHT OODD 10 11 34 18 60 8 10 8 68 4 48 6 3610 88 11 61 4 16 53 10 81 4 84 10 44 lt 7 1 19 8 49 4 37 1 80 7 09 A M 9 T B D A H G O n D A 9 66 11 9 40 4 H 10 14 18 19 8 80 1 80 BODDi DÏN BtiO B U 7 8 8 I M 71 0 1 AO 11 18 18 16 1 87 8 86 8 47 4 46 6 17 l J HA 8 M l l l 1168 f 6 10 8 18 10 97 1 0 1 67 4 ór 4 1 7 6 16 6 67 7 44 8 81 1 10 88 11 46 Z4T M 7 411 47 f 11 01 l h W 7 68l 6 11 18 Twib 8 7 M 11 97 Hap t i l li LM 10 7 10 4 11 8111 41 9 0610 1 11 11 48 1 18 8 17 4 18 4 47 6 6t 6 6 8 81 lO R 11 14 8 87 7 10 10 8 11 11 1 46 8 84 6 01 17 7 18 8 46 V 87 9 87 10 61 11 46 1 80 J Ol 1 60 4 48 6 8 6 86 7 46 o i 1 k 9 O U U A A HSTIEOAH 10 01 11 18 10 1 81 4 47 1 10 18 U 60 1M6 in bthaadeUng kon komen Op voorttel ran OoflTM en Overflakkee wordt daarop batloteo namens bet Gewest een oitvoerige motiveeriog aan bet hoofdbeetnor te ragen De afgevaardigden der tiew Yereeniging t r algemeeoe Tergadering werden benoemd en Toorte werd by acclamatie bepaald dat ia 1896 de Qewettelgke Vergadering zal worden gebonden te Lmden Voorstel van de afdeeling Leiden om in deze Tergade ing ofereentomstig art 6 van bet reglement de zetelplaats voor bet volgeod Sjarig tQdperk aan te wgsen op grond dat zg de oitspraak t bet Toorilel van bet Qew Beitaar de aftredende aetelplaatsen herkiesbaar waarvoor op de vergaderiog dd 23 Febr j l slecbts 31 van de 52 stemmen dos minder dan Vs er stemmen zyn oitgebracht zon zgn aangenomen in strgd acht met reglement en dos de geldigheid van de daarop gevolgde rerkiesing der zetelplaats voor bet volgend Sjarig tgdp rk ontkent In zgn praeadvies stelt bet Oew Bestnar voor ten einde aan de bezwaren van de afdeeling Leiden tegemoet te komen artikel 3 al 3 opnienw in stemming te brengen op deze Tergadering Na eene uitvoerige discussie stelt bet Oew BMtonr de vraag zal het bestnorsvoorstel al of niet in behandeling genomen worden deze wordt bevestigend beantwoord met 8 tegen 7 stemmen De alinea betreffende de berkiesbaarbeid komt alsnn in stemming en wordt verworpen met 33 stemmen tegen en 19 voor terwyi deleden van het Gew Be tnnr zicfal dsarbg boiteo stemming honden Bg de daargp gevolgde verkiezing van een nieuwe zeteipUats worden 26 stemmen uitgebracht op Dea Haag 24 op Leiden en 9 op Delft eoodat een tweede stemming in den loop van den difg gebonden zal worden Van het voorstel ran de afdeeliog s Gravenbage I om verandering te brengen in de wgze waarop in de vergaderingen der Gew Yereeniging bet stemrecht zal worden uitgeoefend door de afgevaardigden der afdeelingen en de leden van het Gew Bestuur wetd in het praeadvies van t Gew Beatnor de aaonemiag ontraden en wel om de volgende redenen lo by aanoeming ontstaat in bet Geuootschap tweeërlei maatstaf voor de stemming terwgl tot nu toe in de gewone vergadering dezelfde maatstaf gevolgd werd als in de wet des Qenootscbaps en 2o bet Gew Bestnar heeft berekend dat door de aanneming de invloed der groote afdeelingen opde stemmingen nog sterker tal worden te meer daar de groote afdeelingen gewoonlgk alle op de geweatelgke ergadeviog vertegenwoordigd zyo De verhouding waarin de kleine afdeelingen tot de grootere staan sou door de aanneming van het voorstel dus niet verbeterd worden Het voorstel wordt door de afgevaardigden ingetrokken Te eU uur bad de opening der ledenvergadeicing plaats en verkreeg na verschillende mededeelingen de heer K Bottema vau Naaldwijk bet woord om bet ipraotisobrekenonderw sc te bespreken Spreker ontwikkelde daar bg de volgende stellingen Het rekenonderwgs moet niet alleen inde stof maar bovenal in de methode practisehign De praotiscbe methode is gegrond opbet natunrlgk verband tusscben het boofd enhet werktnigslgk rekenen en verliest hun onderlinge betrekking in het dagelgksch tevenniet uit bet oog Dergelgke methode eischt a dat het rekenen uit het hoofd grondilagis van alle rekenonderwys in de lagere schoolen als zoodanig wordt onderwezen naar eenvast stelitel b ut bet werktaiglgk rekenen om zgnegroote raotiB0he waarde grondig wordt aangeleerd en vaardig beoefend doch overigensbinnen yoo eng mogelgke grenzen wordt teruggedrongen om het rekenen uit het hoofd niette schaden 06 n dat vooral aan de getalbewerking zoo ÜMflnekt VlnirarVnk a f U B4tt d u otlnd Onüi Mirawnknk MMtdnokt 6 16 1 40 t 66 8 09 8 11 6 60 64 6 6 7 08 8 11 U 7 18 8 11 8 41 1 ksdik Oalav WMidn VIimW Ooiuk 1 11 io MO T U W 4 bet mondeling als Mbriftelgk rekenen groote aandacht wordt geschoDken waartoor een oordeelkundige scheiding der mueiiykheden verbonden aan berekening beredeueeriug en logischen inhoud dn vraagntokketi noodig is d dat bet rekeuonderwgs oaafhankelgk blgft van de systeroatisehe rekenkunde Het R O moet niet alleen in de stof maar vooral ook in de methode praktisch zgn dergelgke methode bedoelt Ie betpractich en zelfbewust doen ran den leerling te bevorderen de nieuwe richting wat zich niet be paalt tot oog en band maar vooral ook bet denken betreft 2e door indeeling en regeling der leeratof bet denkend element bg het rekenen soo zuiver mogelgk te bonden en te behoeden tegen den nadeeligeo invloed der werktuigelgkheid Daarvoor is bo ensl noodig een vast etelsel van rekenen dat het rekenen nit het hoofd tot grondslag beeft Dit stelsel geeft veel gelegenheid tot rekenen uit het hoofd door Ie nauw verband te brengen tnsschen mondeling en scbriftelgk rekenen en 2e door den werktoigeiyken vorm steeds af te leiden uit de logische getal bewerking en dien vorm zoo laat mogelgk te geven Daardoor zal in de eerste drie leerjaren oitsloitend gerekend worden uit het hoofd scbriftelgk zoowel als mondeling terwijl dit ook later op den voorgrond biyft De hoofdbewerkingen metgeheele getallen komen in het 4o leerjaar aan de orde De aandacht van den leerling worde vooral gericht op den bgzonderen aard der getallen waardoor bg den verstaudigen weg leert kiezen en denkend rekent De voordeeleo aan de toepabsing van dit stelsel verbonden zgn lo het geeft groote vaardigheid in het gebruik der in bet leven meest voorkomende getallen 2n De grootheden worden in haar bgzood en aard degelijk bukend en toegepast 3e £ r ontstaat een nauw verband tnsscben hoofd en scbriftelgk rekenen dat de kracht der werktuigelgkheid breekt en veel waarde voor t leven heeft 4e De hoofdbewerkingen met geheele getallen kunnen met besparing van tijd degelgker wórden onderwezen dtn volgens het oude stelsel van rekenen terwgl zg in de toepassing binnen zoo eng mogetgke grenzen worden teruggedrongen5e doch boofdzakelgk is dat de leerlingen worden gewend aan het rekenen uit t hoofd gewend aan denkend zelfdoen c vooral bg de schriftelgke berekening en deze gewoonte zal het geheete leven doorwerken een eind maken aan het stumperachtig getalgebenzel bg zeer eenvoudige berekeningen en de werktuigelgkheid terugdringen binnen enge grenzen 11 0 10 64 11 01 11 08 U l 11 14 8 86 10 17 11 18 40 11 86 1 61 8 H 1 11 8 18 i i 4J In dit practiseh stelsel bekleedt de getalwerking een voorname plaats en bigtt in de eerste drie leerjaren geheel op den voorgrond Opzettelijke denkoefening gebasseerd op de combinatie dar begrippen buiten de getalgroepeering is daarbg bg de cliriftelgke berekening onnoodig en nadeelig Het samendringen vau denkoefening beredeneering en getallen be werking in één vraagstuk heeft in de eerste leerjaren veel kwaad gedaan Scheiding dezer mo ielgkheden is dringend noodig waarbg de getal bewerking het eerst de volle aandacht geniet en de ontleding van eeu logischen inbond der vraagstukken met de daaraan verbonden beredepeering opzettelgk wordt behandeld in bet 4e leerjaar bg de hoofd bewerk ing volgens een vast methodisch plan Het onvermengd honden des denkensstof is vooral voor jonge kinderen hoogst noodzakelgk bovenal bg het rekenen Opzettelijke denkoefeningen bebh de getallen werk ing bedolven oider een vloed van kunstig verborgen gedachten Onze denksomraen op veronderstelling gef rond dikwgla in strgd met alle werkolgkhefd h bben aanleiding gegeven tot aommengepeuter en het oplossen van rekenkundige raadsels DiedenkBOmmen zgn nadeelig voor de school omdat zg de practisöbe rekenstof verdringen De leerling moet vooral weten waarvoor hg zgn arbeid kan gebruiken Daarom moeten denkoefeningen niet gefabriceerd maar gekozen worden gekozen zooals het natunrlgk verband der duigen in bet volle leven de stof voor die npleiMURen overvlopdii aanhii dt maar Dar pB overweging rekening houdende met de eisahen van t leven vatt de omgeving en met de aangebrachte kennis Dan zal het H O krachtig konnen meewerken tot bet igote doel der school het kind af te leveren aan de maatscbappg schikt voor harmonische voi ming met krachtig verlangen naar deuken en düen beide gekweekt door zgn krachten vooral te richten op datgene wat het leven aanbiedt geschikt voor deuken en handelen Nadat de beer Bottema zgne rede bad geëindigd werd gelegenheid tot d bat gej even De heer IJkema van den Ha b tuigtzgne instemming met het gesprokene doch wenscht eene enkele opmerking te maken Spreker vermeent dat het uitstellen van bet werktnigelgk rekenen tot bet 4e leerjaar aan overdrgving Igdt en zoo willen dat bet verbnnd tuischen uit t hoofd en het scbriftelgk rekenen vroeger werd gelegd Dat kan alleen tot steun zgn van het hoofdrekenen an zeer geschikt roeds in het derde leerjaar worden begonnen Mej Van Wglen stelt de vraag of het niet wensnbelgk zon zgn de gewone breuken GGD en KGV ffeheel uit de leerstof te doen verdwgnen wijl het leven daaraan geen behoefte beeft De heer Bottema repliceert en antwoordt den beer IJkema dat h in de inleiding reeds heeft gezegd dat in het 2e en 3e leerjaar bet verband kan gelegd worden maar bg wenscht het kind te behoeden dat zgn denkeu door de werktuigelgkheid wordt vernietigd Gewone breuken zou de inleider niet gaarne willen missen in de school maar GGD en KGV zon bg uit de volkEuehool willen bannen Ze hebben geen waarde voor het leven de gewone breuken wel Ze mogen wel de tiendeelige niet verdringen doch in bet leven worden ze meer gebruikt dan deze Da voorzitter zegt den inleider dank voor zgne rede en wgst op het wenschelgke dat nog eens alles zal geschrapt woiAen uit de leerstof der volksuchool wat naar de meeuing van allen voor bet practische leven van geen uut is In de pauze wordt de vergadering met de afgevaardigden voortgeset op voorstel van de commissie voor het nazien van de rekening deze goedgekeurd en de penningmeester ouder dankbetu fiog gedechargeerd Het voorstel van bet Gewestelgk bestuur 6m als overgangsbepaling op te nemen dat bet tegenwoordig Gewestelgk bestuur in functie zal blgven tot ultimo December 1896 dnt op dat tgdstip éen buitenlid aftreedt en twee nieuwe buitenteden toetreden terwgl de beide andere baiteuledeo zitting zullen houden tot oltimo cember 189 worde bg acclamatie aangenomen Sliedrecht wordt bg loting aangewezen al8 de eerstaftreden de buitenafdeeling terwgl als de beide boitenafdeelingen waarnit de keuze voor nieuwe bestuursleden zal moeten plaats hebben worden gekozen Lisse en Goeree en Overflakkee Bg de tweede stemming voor de zetelplaatï waar na 31 Dec 96 bet Gewestelgk béfttnur zal zgn gevestigd wordf met 40 stemmen aangewezen Den Haag terwijl 9 itemmen 7go uitgebracb fi Leiden Tot afgevaardigde wordt benoemd de heer Eortmnlder van Rotterdam tot plaatsvervanger de heer Huber te Gouda Omtrent bet ingekomen voorstel van Rotterdam om uit dn gewestelgke k s f 30 beschikbaar te atellfiu voor een evputneel tekort in de kosten die de Bond van Nederlandsobe onderwgzers ssl hebben door de gehouden 1 meeting te Amsterdam moet de vergadering zich allereerst over de urgentverklaring uit spreken 7 11 4 6 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 1 08 8 0 8 16 7 80 8 10 6 41 l 60 8 60 4 08 G O D D A 11 60 11 10 8 19 8 09 18 40 1 18 08 9 Dtmskt Wwrden Oadewater Gouda AmituduWJ 8 38 7 60 6 68 8 11 7 07 8 1 7 90 8 38 9 94 8 16 ÉÉ 6 60 De heer De Koning afgevaardigde van Rotterdam merkt op dat het iu de afdeeliug aangenomen voorstel niet juist is ingebonden doch de voorzitter verklaart zich aan de woorden van bet ingezondene te moeten houden De urgentverklaring wordt daarop verworpen met 14 tepen 7 stemmen Na de pauie komt aan de orde Het oade en bet nieuwe taalooderwgs c in te leiden door den heer J H van den Bosch leeraar aan de hoogere borgerachool te Gouda Taal zegt spreker is klank wat geen klank was mocht geen taal heeten t Stuk vao Schimmel bgv Micbiel Adroz ia geen goede taal kunst is het niet en ook geen gesproken taal Met verschillende voorbeelden staaft spreker zgn beweren dat heel wat dat voor taal wordt oi ven onreëel is Al wat dan ook geen klank is ia geen taal Spelling is geen taal maar moot sohrgfonderwgs zgn Het aanduiden van taal in teekens is bet allereenvoudigste van de wereld Graomatioa en spelling zgn niet te scheiden en spr wgst er met eeoige voorbeelden op in welken strgd de grammatica komt met klank Object van de taalwetenschap moet dos sgu alle klank alle on geaqhool meesterde spreken van de meuMhen plus alle voorstelliogeo die zich daaraan hebben geassocieerd Het groote gevolg van taal in klank zal zgn dat allen scbrgven zulten zooals ze spreken Voor ieder is bovendien de klank van een woord de samenvatting van hetgeen hg erbg denkt en dat van geen twee personen hetzelfde is Het woord hangt af van het zien is bet laatste goed dsn is ook bet eerste goed Vao den kring waarin men verkeert van de omgeving en van tal van andere dingen hangt bet af wat de wereld zon zgn van iemands leven van iemands binnenwereld De taal bestaat uif kringen maar uit zooveel kringen als er individuen zijn een algemeene taal is abstractie Vervolgens behandelt spreker hoe hij en zgne medestanders het nieowe moedertaal ouderwgS wenachen Moedertaal is niet de taal dor boekeu Er is bg ons een algemeen erkende algemeen gevolgde spreektaal die niet een voorschrift is van boeken voorschriften Daarin merkt men echter bg een ieder op dst de spreker de verschillende eigenaardigheden van het dialect waarin hij dsgelgks spreeki bebondt wanneer hg in diealgemMue spreektaal spreekt zoodra hg daartoe genoodzaakt Door verschillende en tal van voorbeelden maakt apr dat duidelgk De invloeden van het dialect laten zich nu eens meer da eens minder gelden te miskennen zgn ze niet In de nieuwe scUool zal lezen en schrgven vaardigheid zgn maar geen taalonderwgs heeten Velen hebben de treurige resultaten van het taalonderwgs gezocht in de leerstof niet in de methode dus in bet wat niet in het hoe Zy hebben de leerstof veranderd maar de metbode ongemoeid gelaten De tegenstelling ecnter kusschen teeken en klank moet in de eerste Jilaats worden dnidelgk gemaakt Spreker seoetst daarna uitvoerig boe hg in de opeenvolgende klassen van t gymnasium t taalonderwgs geeft Lezen mo zgn een oefening in t afbeelden en het ych voorstellen teekenen is dus een vereischte Alles wat de schryver wil doen uitkomen moet worden afgebeeld de verschillende voorstellingen die de schrgver had moeten worden nagegaan Het onderwgs moet zgn een bewust aesthaetisch oefenen Van dn accentoefening moet ook veel werk gemaakt worden Het oor vooral moet taaiorgaan worden £ en goed leesboek is daarom ook een eerste vereiscbte Daarvan hangt bij het nieuwe taalonderwgs ontzi gelgk veel af Daardoor kan alleen de scherpe tegenstelling van klank en teeken taal en spelling tot haar recht komen Alle stgloefeningen moeten bg t nieuwe taalonderwgs totaa verdwgnen en bet is geheel overbodig er verbeterde voor in de plaats te stellen De taal van dea jongen moet nit zgn ziel voortkomen en in de opstelten moet hg daarom een klein stuk van zgn leven weergeven en bg moet het zóó schrgven dat bet gesproken kan worden In don regel zitten de leerlingen al zeer vrof volgepropt met boekentaal doch langzamerhand komt de leerling er wel toe zgn eigen taal te geven De opstellen volgens bet oude taalonderwgs zgn all éen stglfout spr onderscheidt schrgf taaf en stgifouten ant stijlfouten zjjn fouten in de voorstellingen 9 67 11 18 10 04 10 11 1 03 6 81 10 18 9 10 8 80 80 6 87 6 44 6 60 8 18 4 80 10 87 11 80 8 06 9 41 9 10 9 6 6 61 4 40 eou D J 7 60 8 09 9 07 10 84 Sr 1 88 10 14 Ba 8 8 16 8 419 49 11 10 6 86 7 4 8 8 4 10 11 10 8 16 10 Ó Ook moet voor de taal als tegenwoordige cfargftaal het oog van den leerling van den beginne worden geopend om er critiek op nit te oefenen opdat hg een kgk krgge op wat levende taal is en daardoor alleen knnnen ze alleen weten wat ook doode taal is De leerling moet zich meeeter maken van zich zelven hij moet de gedachte leerengrgpen en juist zgn In alle tgden en onder alle omstandigheden zal hg dan ook genoeg veritand vau taal hebben om zgn gedachten in zijn tsal weer te geven Daar de heer van den Bosch geen debat wenschte werd hem door den voorzitter den Itok gebracht van bestuur en vergadering voor zgne boeiende rede en werd de7 e vergadering met een opwekkend woord en een ikbetuiging aan de ontvangende afdeeliug gesloten Te ongeveer 3 uur begaf een deel der aanwezigsu zich naar de Stearine Kaarsenfabriek QQ een ander deel naar de fabrieken van den hesr Goedewaagen welke inrichtingen welwillend ter bezichtiging waren gesteld De bewoners van den noordoostelgken hoek der gemeente Waddtngsveen genaamd BlokSngdelwgk wendden zich in 1893 tot den Kud hunner gemeente en tot Gedeputeerde Staten van Zuid Holland met het verzoek te bevorderen dat de grens tnsschen de gemeenten Waddingsveeu en Boskoop zoo zon worden gewgzigd dat hun wgk werd gevoegd bg laatstgenoemde gemeente Aanleiding tot dit verzoek dat bg gemeldeo gemeenteraad en het college van Gedeputeerde Staten een gunstig onthaal vond was de omstandigheid dat die wgk kerkelijk behoorde tot de gemeente Boskoop en met hare bebouwde kom één geheel oitmakend op zeer grooten afstand is gelegen van de kom der gemeente Waddingsveeu Verder is de voorziening tegen brandgevsar in die wgk onvoldoende daar er geen afsonderlgke brandbluschmiddelen aanwezig zgn en laten er het politietoezicht bet onderhoud der wegsn en het sanitair toezicht veel te wenachen over Aan dien ongewenschten toestand een einde te maken is de strekking van een thans aan de Tweede Kamer aangeboden behoudenade bepaling omtrent het stoomgemaal overeenkomstig het voorstel van Gedep Staten ingericht wetsontwerp Behalve meergenoemde Blok Sogdelwgk zal ook een gedeelte van den Voorofachen polder en den polder De Putte c naar de gemeente Boskoop overgaan Op verzoek van de commissie van ingezetenen nit Waddingsveeu blgft het stoomgemaal van de polders Achterofi en De Pnttec met aauhoorigheden als zgnde eene Waddingsveensche stichting en boofdzakelgk bestemd ter bemfiling van landergen onderWaddingsveen gelden op het gebied dier gemeente Bg den Raad en de commissie uit ingezetenen der gemeente Boskoop vond de voorgestelde grenswgzing bgval Indien het aangeboden ontwerp wet wordt zal van de gemeente Waddingveen naar Boskoop overgaan een gebied groot 179 bedaren 30 aren 18 centiaren met 492 inwoooera waaronder 20 kiezers De gemeentelgke opcenten op de grondbelasting jpebonwd en ongebouwd en op het personeel bedragen voor dat gedeelte respectieyelgk f 138 74 f 1 23 en f 83 86 De onzuivere opbrengst der uitkeering krachteuB art 240 der Gembentewet die door de grenswgziging van Waddingsveeu naar Bos koop zal overgaan bedraagt f402 24i Op de Vrgdag door bet fLandhuishondk nodig Congres te Dordrecht voortgezete vergadering werd o a na uitvoerig debat met 50 tegen 14 stemmen aangenomen de volgende conclnsie dat uitbreidii van het tarief van invoerrechten ook tot sommige landboowprodacten gepaard zal gaan met verhooging der prgzen van sommige der noodzakelgkste levensbehoeften en dat zg slechts zalffknnnen geschieden ten koste en ten nadeele van andere takken van volksbestaan ïïta verder met 43 t en 21 stemmen deverklaring dat uitbreiding van het tarief voorinvoerrechten niet bevorderlgk zal zgn aaneen verbetering van de landbonwtoestand inhet algemeen daar zg ten slotte slecbts zalleiden tot beoordeeling van de grondeigeuarei Met bgna eenparige stemmen sprak het congres als zgn gevoelen uit dat tiendafkoop wensobelgk is en in het belang van den landbouw behoort to bevorderd i Het congres is van meening dat de wet van 12 April 1872 zoodanig behoort te worden herzien dat perceels gewgzo tiendafkoop steeds mogelgk zg en dat met t te enning van het recht om tiendafkoop te TCrderen ook aan den heffing op het oogenblik dat die afkoop plaats heeH De betaling van afkojjpsommen behoort dan te Worden mogelijk gemaakt door verkrggbaar te stellen voorschotten van onder toezicht vsn openbaar gezag werkende cr iet instellingen rentebanken t lyet geleidelijke aflossing door een jaarlgkiohe opbrengst uit de vrggemukte gotdortti Baraneens sprak het congres als zgn moemng uit Ut vergemakkely king der afkoopiog van heerlgke jachtrechtan gewenscbt is en alleen uitvoerbaar door afkoop van staatswege in deo vorm van een groudrente Naar bot H blad verneemt heeft het uitvoerend comité der Amsterdamsohe tentoonstelling besloten om in het vervolg den toegangsprga op 1 ticket of 50 cent te stellen £ en beruchte Grieksche rooverbende onder Tsekoeraivi is na een gevecht van 3 uren nabg Kravissara Thessalië gevangen genomen Twee politie agenten werden gedood twee anderen gewond evenals twee roovers Op verschillende punten van de Oostecrgk ache Pj Alp zgn vgf jonge Weener bergbeklimmers naar beneden gestort Hoewel ge wend sohgnt de kans te bestaan dat allen e t leeen afbrengen Te St Petersburg is Maaodag overleden dr Klisaejen Afrikaansche onderzoekiufpreiziger aan diphteritns welke ziekte bg bad opgedaan bg de verpl ing van een kind Naar wg vernemen bestaat het plan dat de Tweede Earner na het aanstaande zomerreces tegen het einde van de tegenwoordige zitting lu September zal bgeenkomen om vóór het begin der nieuwe zitting de nieuwe kieswet in de afdeelingen te onderzoeken Te Grefeld werd een TgQarig kind genezen van diphteritis doch hield een verlamming in de beenen over De geneesheer beproefde inspnitingen met een zwakke oplossing van strjchnioesulfaat en het kind overleed onder vergiftigingaverschgnselen De dokter heeft zich ter beschikking van de justitie gesteld ar zal een onderzoek plaats hebben of de dood aan zgn schuld is te wgten Te Malden bg Ngmegen sgn in een beerput gevonden de lijkjes van pasgeboren tweelingen De vermoedelgke moeder eene dienstbode is gevankelgk naar Arnhem gevoerd BaltenlaDüscti Overzicht De Oostenrgkache en Ilongj rache en delegatiën werden Zaterd aan den keizer koning voorgesteld door hare voorzitters prins Lotfkowitz en graaf Aladar Andrassy De voorzitters beloofden dat de delegatiëu bg het onderzoek der aanhangige wetsontwerpen rekening zullen houden met de behoeften en het prestige der monarchie en drukten de hoop nit dat de vredelievende politiek zou worden voortgezet Op de toespraak van den voorzitter der Hongaarsche delegatie antwoordde de keizer Da verzekering van uwe toewijding is mg eene npredhte voldoening De boitenlandacbe toestand des rgks ia zeer gunstig gebleven onze vriendschappelgke betrekkingen tot de mc endhedeu hebben veel bggedn en tot het bestendigen van den algemeenen vrede Voortbouwende op de beproefde grondslagen waarop de politiek der monarchie tot nu toe ia gebaseerd geweest zullen wg in deze richting voortgaan De verhooging van de kredieten voor het departement van oorlog blg binnen de grenzen van de begrooting van het vorige jaar deze vermeerderde uigaven zgn noodig om de gewapende macht op de hoogte van bare taak te doen blgven maar daarbg wordt niettemin rekening gehouden mei Uen eoonomischen en fiuancieelen toestand dei monarchie Wat Bosnië en de Herzegowina betreft deze landen zullen ook voor het komende jaar in hunne behoeften kunnen voorzien Na Turkge is Groot Brittanje de grootste Mobammedaansche mc endbeid want 55 millioen onderdanen van Victoria zgn aanhangers van den profeet Dit verhindert intusschen niet dat Engeland zich eren weinig en misschien nog minder vriendelgk gezind toont dan Rnalsnd en Frankrgk over het antwoord der Porte en het hervormiuKSplan dier drie mogendheden betrekkelgk Armenië Door de Ëngelache bladen is het memorandnm de wenschen der drie m ndbeden bevattend bekend gemaakt De versobitiende mkatregelen betrefiende de administrative finkncieele en rechterlgke organisatie der Armwnsche vilayets zgn de volgende Ëcm eventneele vermiudering van het getal vilajets Waarborgen voor de keuze van den vali Amnestie voor de wegens politieke feiten veroordeelde of verbannen Armeniërs Temgkeer van de Armeniërs die in vrg willige of gedwongen ballingschap ieven Ëen definitieve bealissing voor de aanhangige rechtagedingeo wegens vergrgpen tegen het gemeene recht en overtredingen Onderzoek naar den toestand der gevangeniasen en der gevangenen Benoeming van een ho e commissie die zal waken voor de uitvoering dezer hervormingen in ds Armenische provinciën In het leven roepen van een permaoflota comm a tan oontiAUta Konstantinopel Vergoeding van schade door Armeniërs geleden bg de gruwelen van Sassov u Talon enz Regeling van zaken betrekkelgk de bekeeriog tot andere godsdiensten Strikte handhaving en toepassing der rechten en privilegiën aan de Armeniërs verleend Regeling van den ioeatand der Armeniërs woonachtig in andere Turksche provincies In t algemeen keuren de Kngetsohe bladen dit hervormingsplau goed Zg stemmen toe dat hierbg de grenzen eener gerechtvaardigde interventie niet zgn overacbreden Maar op hun gebruikelijke wgze hebben zg geweldig alarm geslagen toen bekend werd dat de Porte slechts een deel van het plan voor aannemelgk heeft verklaard De ware Jingos lageo aireede £ ng lscbe Russische oorlogschepeo Torkge s hoofdstad belegeren en bombardeeren Zoo snel gaat bet oorlogvoeren gelukkig nog niet doch indien werkelgk blgkt dat de Porte doof blgft voor de eischen der drie mogendheden dan sehgut een doortastend optreden onvermgdelgk Wat echter zou zulk een optreden beteekenen £ en heropening der Oosterscbe quaestieV Geen der ËuropeeAche mogendheden mpel daartoe den lust gevoelen Thans zgn Engeland Rusland en Frankrgk het eens maar boe lang zAldieeenagez ndbeid duren En boe zal de houding van Duitsohland Oostenrgk en Italië zgn aU de drie andere mc udheden Turkge de duimschroeven al te iterk aanzetten Het is up den welbekenden naijver tnsschen de groote mogendheden dat hoogstwaarachgnIgk Turkge bg zgn verzet voornam elgk bouwt Veel intusschen hangt af van het antwoord der Porte waarvan de juiste inhoud nog niet hekend iè Daar bet stok in het Turkscb g steld is zgn de tolken te Konstantinopel druk bezig het te vertalen Naar men weet is de heer Olney tot dusver minister van justitie iu de Vereenigde Stateu opgetreden als minister van boitenlandsche zaken ala opvolger v n den heer Gresham De heer Olney afkomstig nit Massaobuaetts en 59 jaren oud behoort tot de gverigste demoeraten en was steeds een hechte steuupilaat van president GleveUnda partg VermoedeIgk zal daarom deie miniater wel niet zeer Ung aan het bewind blgven want bg de aanataande preaidenta verkiezing verwacht men eene algemeene overwinning der republikeinen die trouwens hij de vorige verkietïngen reeds de meerderheid in het Congfes veroverden Eene wgziging van de buitenlandsche politiek van de roering der Verenigde Staten is vau liezen minister niet te erwachten Trouwens de eenigs quaestie welke te dezeu op chte aan de orde is betreft Cuba Het ia genoeg bekend dat de Amerikanen reeds sedert vele jaren het oog op deze Spaaosche kolonie bebbeèr gevestigd en uatuurlgk nu de opstandelingen op hst eiland veld winnen vermesrdert ook de beUngstelling waarmade men in de Vereenigde Staten den loop der beweging volgt Toch zal president CleveJtnd zgne belofte om bg dezen strgd onzgdig te blgven wel liandhaveo Het ergste gevaar dreigt den Spanjaarden van de vrgboiters die gaarne de strijdkrachten der oproerige Cubanen znuden versterken Vandaar dan oak dat maarschalk Martinez Campos in de eerste plaats zgne zorg wgdt aan bet bewaken der kosten teneinde te verbinderen dat vrgbniters uit de Vereenigde Staten de Cubanen komen helpen Voorloopig zgn te Madrid geen nadere berichten uit Cuba ontvangen Men vertrouwt daar dat het maaricbalk Martinez Campos althans zal gelukken zgne positie zoolang te handhaven totdat de onderweg zgnde versterkingen op Cuba zgn aauftekomen De Spaansche gezant te Washington heelt heeft reeds de aandacht der Amerikaansche regeering gevestigd op de expedities die aan den Misaissipi worden uitgerust als mede op de plannen ran den VenezuelaanBcben generaat Qaesada die met eene aan7 ioutgke boeveelheid geld naar de Ver Staten is evergestoken ten einde daajc vrgwilligers aan te werven tot veraterking van de strijdkrachten der weerspannige Bnbanen Intusschen schjjnt het zeker dat althans het krediet van 15 000 000 peseta s hetwelk de i eering voor Cuba zal aanvragen door de Kamer zal worden goedgekurd Ten minste volgens den correspondent van dfc cTemps te Madrid is de roinister preeideot Canovae het daarover eens geworden met den heer Sagasta en de andere leiders der liberale oppoaitie De liberalen hebben zich bereid verklaard hemitoestemming te verleenen tot allen uitgaven welke regesring tot het bedwingen van den opstand noodig acht m KENKlSGEVIKGa BURGEMEESTER en WEfTHOUDËRS van GOUDA brengen ter keunis vao de ingezetenen dat bet primitief Kohier der plaatselgke directe belasting op de lukomstan in deze Gemeente voor bet dienstjaar 1895 door Gedeputeerde Staten van i nid Holland goedgekeurd in nfaobrilt gedurende vgf uHodaa voor een ieder iar Imng is nedwrgelagd op d Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan d i Gemeente Ontvanger Gouda deo lOo Juni 1895 Burgemeester en Wetbonders voornoemd R L MARTENS De SecreUris BROUWER PARASOLS imrt 0 U KorHng A van OS Al Kleiweg E 73 73 Goudt Beurs vao A msterdam 8 JUNI VorJoi alotkoan 4 mm 100 101 100 IM a 104V 88 84 83 a 98 861 M l 7 i i my 97 0 V 118 ióo f z 808 648 IM l 101 mm 810 11 Ed iV 1 1 149 76 36 10 98 mm 198 a 188 1 loiv IMV 64 98V v ♦ 89 mm 108 101 P 99 108 141 ♦ iS L ï y 66 99 30 10 io 7i 10 61 U 108 39 69 14 817 1987 mm 109 107 108 108 1897 l Vi 97 43 SiDUUiiD Ont N 1 W 8 8 dita dito dito 8 dito diu dito 3 HoilaAE Obl ai udl 1881 88 4 TAUa liuolirünii 18 941 6 Oomist OU a papier 1888 6 dito in lilTO 1818 6 PoiTVuL Oblif mat tiokat 8 dito dllo 1 UnauiaD UbLOoat a Bnia 6 dito 0 na 1880 4 ditob jHotl l l889 4 dito b j Hop 1889 90 4 dito ia loud laaa 1883 1 dito dito dito 1884 6 9ru Parpat achuld 1881 4 Touiu Oapr üODT laao 1890 4 OaclaaalngiarioD Oaa laaaioK aeria iSuiI Ara Sw Bao T obl 1898 6 Uiuoo übl Buit Seh 18 6 Vaninau übl 4 onbap 1881 A vaTUl ui Obligaüan 1861 8 i Ranauu Stad laaa 1888 8 i NiD N kit Hacdalav aaod imndib Tab Mii Cartiioalaa DaiiMaitHbappiJ dito Arab lljrpotbMkb paodbr 4 ult t i dir Vontaul aand aOr lIjDolbaalib paadbr 4 NaderlaDaach bank aaad Kad Handalmaatub dito N W k Vao H p b paodbr I Rolt Iljrpotbukb paodbr 4 Utr Hypotbaakb dito 4 OoariNl Ooat lloni baok aaad Kcal HypottiaakbaukpaDdb 4 i Ahbuka ïquit bypotb paadb 6 llaiw L Ö Pr Laaeart t Nil Znid llal 8pwBÜ i U abl 8 Pau Waraobau Wamaa aand 4 SoaL Or Huaa 8pir M aand 8 Baliiaoba dito aud Faaton dito aand 6 Iwani Dombr dito aand 6 Karali Cb Aaow Sp kap aand 6 Loaovo Sawut Bp Ha oblii 6 Oral Titabak dito oblix 6 ZaidWaat dito bad 6 dito dito oblif 4 AvuncA Cmt Pao Sp M4 obl 8 Ohio fc Nortb W pr C r aand dito dito Win 81 Patar obl 7 Den ar li Rio Ur Bpm oart T a lilinoUCaotral obl in oud 4 LouUr k NaakTUIaCart aaad Ualiao N 8p H J l p Hiaa Kaoaaa r 4 pot praf aand N York OnUrio k Woat aand dito Panoi übio oblig 8 Oragon Calir la brp in goud 6 8t Paul Uion k Hanit oU 7 l n Pao Hoofdlilo oblig 6 dito ifito Lino Ooi la hyp O 6 O MADA Oau Bouth CW r aand ViK C IUllw kNa lah d o O Amalard ODoibua ICy aand Koltard Trarang ltaata aand NlD Stad Anutardam aaod 3 8tad Rolterdam aand 8 BCLOll audAnt arpanl8B7 8 i Stad Bmaaal 1886 9V Hoüa TbaiM Bogullr G M llaoh 4 Ooanm 8taaUloaniog 1860 6 K K Ooat B Or 1880 8 SrAlMi Blad Madrid 8 1868 ▼ ar NlD Baa Hyp Bpobl oari BurgerlUksn Stand Zevenbaiwn QEBOBEN Albertaa ooden P r B m wgk au J Oogterom Jlrendja oadera 3 Dollurt au J Stokman Oarardna oadtri D Doi an N TU Egk Cornali Tonntja oadera A Karraman au J Mftukftnt Fitter oadera W Olieipini en J de Vriei Wil em Cornelia n Cornelia Willem twwl ondan J Jüogeaeel e C n Tol OVERljenENi M da Jong 2 j O Kerkhorea 3 oi ONDEBTHOÜWD A Bnkker en A Boa OEtiCWD I Both en M de Bmin L Otoenèweg en P SeUnkeUboek A BniMT en C T n VJiet M Surbog en M Ttn Vliet G C ds Bagt en J N boren y V