Goudsche Courant, dinsdag 11 juni 1895

Woensdag IS Juni 1805 34ste Jaargftng No 6681 Begin Juli OPENING VAN HET BËRËi D ZWEER8 hetwelk in alle deelen aan de eisofaen der hedendaagsche Fotografie zal voldoen De Fotografiën zallen volgena de nieawste procédés op artistieke w ze worden uitgevoerd NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lEICLMO b vjLrg er GELD LOTERIJ De üitgfare dezer Courant geschiedt d a g e 1 k g met uitzondering yan Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Aizonderi jke Nommers VU F CENTEN A DVEKTENTIEN worden geplaatit Tan 1 5 regek k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd N B Al bewijs van echtheid i cachet en kurk steeds voorzien van den flaam der Firma P HOPPE Couda Snelpersdrak van A Bmmdun k Zooï ADVERTENTIBN Openbaar Onderwijs ToelatiDg na Leerlingen op de ISurgerscholen D COMMISSIE Tan Toezicht op het Lager Onderwas alhier maakt bekend dat de iDSchrijvIng van LeerlinK n wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie in 1895 op bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden op DINSDA G den 25ii JUNI 1895 des namiddags ten vgf uur Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Oommissie De Secretaris f 3 H VAN DER VOORT Gouda 10 Jnni 1895 ƒ Prima aSLDMBSCBE GRASBOTER Met goud bekroond Anttoerpen 1894 J WILH VEBGEËR Co te ZUTPHER 20 Kilo 21 10 Kilo ll nette Talelblikken4i 2Kilo f5 ï7 X eanco aan hul Beatellingen io te zenden bg deu Heer A NORTIER Qoawe C 34 35 RIJWIELËI Sparkbrook Rijwielen vanaf 190 Hecla Tang end Rijwielen a 140 verder alle mogelijke OiDERDEELIN BondsUijwielhersteUer Aanbevelend J C DE RUITEE Zange JHendmoeg 30 Gouda i f jL Allerwege bekroond met Eere Diploma e Gouden en ZiWeren Medailles benevens EereDiploma öonden Medaille en CertiSoate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoerad Druiven liorsl Boiiig Exlract MEUANTHE BIT DB Maehinal Fabriek DE HONIGBLOEM TJlH H vanSchaik Co gevestigd te a Gravenhage Gren middel is oi kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft het is OSBEBBOBPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele enverschillende bekroningen getuigt Hetverzacht en geneest OSUIODELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelp na het gebruik der MELIANTHE doet lich de weldadigeinvloed gelden Het groote debiet en devele attesten aan de MELIANTHB bewezen zjn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen opprfls worden gesteld De MELIANTHE i verpakt in fiacons van 40 ets 70 etc en 1 met ge bmiksaanwgziog voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te Gravenhage Ü Verkrygbaar bj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BODMAN Moordrecht C BATELAND Boêlcoop B T WIJK Oudetoater i Tandarts E CASSUTO MARRT 154 GOUDA oitgexonderd Zondags te consulteeren van 10 tot i nor PrijstrekkinglS Juni 500 Ö00 Maik als hoofdprijs ia liet s eluk ciuBt geval biedt de nieuwste g oote Geldverloting Ah tloor de Hooge Eet etiriQg van Hamburg goedgekeurd uo gewaarborgd 13 De voordeelige inncliting va u het uieuwe plan bestaat daarin dat in deu Loop vau slechte weiuige maanden ia 7 verlotirgeu van llft 000 loten 67 700 prijzen bedragende 11 348 795 Mark ter volledige bBslissing zullen komen daaronder zyo kapitale prijzen van erentuoel 000 000 Siirk bij uitnemendheid echter 1 pr J8 aMSOO OOO prqs a M 200 000 Iprija a M 100 000 prezen a M 75 0001 priji aM 70 000 Iprys aM 6B 000 1 prijs aM 60 000 l prijs aM K 5 000 prijzen a M 50 000I pr B ffi 40 000 3 prijzen a M 20000 Slpr zenaMlOOÖO 56 prijzen a M 5000 106 prijzen a M SOOO 281 prijzen a M 2000 812prijzeDÈlM 1000 1415 prjjzena M 400 39756 pryzeii a M 155 15890 pr zenaM300 200 150 184 10 98 69 4Ï 20 De aanstaande eerste pryatrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Oeldrer loting is raa ambtswege bepaald plaats te hebben op den 13 JUNI e fc en kost hiervoor 1 geheel orig lot slechts M 6 of 3 601 half n w 3 1 75 1 kwart M 1 u V tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwiaael Alle oommissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van oDs do met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf ia banden Bij iedere bestelling wordt het vereisohte officioele plan waaruit de vertleelicg der prijzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inleggolden te vernemen is gratis bijgevoegd en zoDden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de ofBoieele lasten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vale andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele bewyzen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is Ie Toorzien lat bij deze op den hecbtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeeir werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreoks te zenden aan KAUPMANN SIMON Bankiflfs en Geldwisielaars in HAMBURG P S Hiermede danken wy voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneminif inviteeron zullen wy ook voor het vervolg bemoeid ïijn door een stipte en reéele bediening de tevredenheid vau onze geëerde Begunstigers te verwerven FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Ghemiscbe Wasscherij Vilf U OPPEKHEIMEK 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgaideroben alsook alle Speciale inrichting voor het stoom n van plucne mantels veeren bont enz Gordjnen tafelkleeden ent worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zfln de pryzen 25 gedaald Te itoomen go deren als nieuw afleverbaar in 8 dagen te verven goederen in eene week UmpA PDIKB O0DE 4 t SCHIEDAMMER JENEVER Merkt NIGHTOAP Verkrijgbaar bij Jz M PEETER8 UITTREKSEL van het Trekkingsplan De hoofdpt s bedraagt in het gelukkigst geval event 500 000 MABK Gespecificeerd z n de prüzen als volgt 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 60 000 40 000 20 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 000 400 300 200 150 155 134 115 000 ORIGINEELE LOTEN 67 700 Prijzen HJH Meer dan de helft van alle loten moet dus met een prgs uitkomen 1 De hoofdprya bedraagt in het gelukkigste geval event 500 000 Mark De trekking der prijzea vindt folgecs voorstaand trekkingsplan plaatB Alle 57 700 prijzen worden in 7 spoedig op elkaar volgeade afdeelingen uitgeloot en dadelijk oontant aitbetaald 1 a M 1 i a k 1 k 1 a1 a il a1 il 8 a 21 56 k 106 k 231 il 812 a 1415 a 20 a 100 k 32 a 54898 100 98 etc Alle 57 700 Prgzen bedragen tezamen 11 34 8 795 Mie Het offioieela trekkiugsplan dat gratis bij ieder toegezonden lot gevoegd wordt bevat een nauwkeurige opgave van alle in elke afdeeling uitteloten prijzen even als ook het bedrag dat mpn moet toezenden voor de loten van elke afdeeUug De prijs voor de origineele laten wordt door de regeering vastgesteld en bedraagt voor de eerste trekkingsafdaeüng Nofl 3 60 voor heele orgineele loten Kod l SO voor halve origineele loten Nofl 90 voor kwart origineele loten Tegen toezeudiag van bet bedrag in HoUandsche banknoten postzegeU of ook per postwissel worden de origineele loten met het officieele trekkiugsplan direct toegezonden Mocht het trekkiugsplan niet naar wensch zijn dan worden da foton voor het begin der trekking gaarne weder teruggenomen en het daarvoor toegezonden bedrag weder geretourneerd Wij kunnen dit te eerder doen daar wij overtuigd zijn dat iedereen de voordeelige en veel kans gevende iuHeeling van het trekkiugsplan zal erkennen Officieele trekkingslijstea worden dadel k na iedere trekking toegezonden Om alle orders te kunnen uitvoeren verzoeken wjj deze dadelijk te zenden in elk gevat vuór deu 13 Jljl l a s op welken dag de trekkingen beginnen Hoofd Loterij Bureau ISENTHAL k Co P S De Hamburger Geld Loterij bestaat reeds M BT dan 100 Jaar en heeft tweemaal per jaar plaats Onze ïirma is een der oudste Hoofd ï oterijBureaux Wij waren reeds dikwijls in de gelegenheid grooie Hoofdprijzen ook naar Nederland te zenden In de laatste 7 jaar hadden wij het bijzondere geuoegen aan onze klanten de volgende hoofdprijzen te kunnen uitbotalen M 300 000 op No 51083 getrokken 14 6 IS l M 76 000 op No 12106 getrokken 12 10 1893 32219 200 000 200 000 200 000 100 000 100 000 7B 0OO 4 11 1887 23 10 1891 26 i 1895 29 4 1889 11 11 1893 2 4 890 I 76 000 66810 3 101890 60 000 46724 24 10 1890 66878 61038 66St6 iSStlS 66 000 16613 12 1 1888 66 000 82458 11 1 1894 60 000 66159 18 121888 60 000 79478 6 1 1898 en verder verscheidene prijzen a M 30 000 16 000 10 000 6000 8000 2000 etc Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao Dceimati door de nieuwste uitvindingön op machinaal gebied Têrbeterda fkbrleaüe en uitsluitend gebruik van fijn en fijnste grondstoffen i arandeerei len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao eon aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Ktikfjtten De Firma b aalde 27 Brerets alH Hofleyerftücler Ai Ëere Dlploma B gouden enz MedallleB een bftwija van uitmuntend j n fobrikartt K ed8 1874 schreef de Accademie national ilo Paris Nous Toua déoemonB une IHèdatlle d or première clasae en tmtiBiddration devotr exoellente fabrioatlon de Ohooolat bonbons Taxies eto eto StoUwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij H E Confiseurs Banketbakkers enz enz ileneraalvertegeflwoordiger voor NederlandJoliiis Mattenklodt Amsterdam Kalverstrmit 103 nbru ♦ Patent H Stollen suti Kiirti IriDiitrin uilgllili In duig Pnt UKki nr glattt rürtitiu Wa Der groeee Erfolg tlte QfnUnO I ratmt H atollen utiMirun wevtMoeen Nachahmun en ifittui Mui keufe Miar UMifi stête echarfen H StoUen mr ne im illrut tdir Ie uUIim tlmhemllaetn Ie etete etter PUktt fie elieeeMKitl êeifUett HL SS rreUHeten end Zeugnifee nM eee Iteeee errungan Itai Mau m rsr i BINNENLAND GOüDA U Juni 1895 Bö kon besluit iSt met ingang van 1 September aan den heerj J Bertelmaa op z o verzoek eervol ontalsg verleend als leeraar aan de ryks hoogere burgerschool alhier Gisteren sloeg de blikaem in het stoomge maal Van der Breggenc vao den Zoidplaspolder staaode onder de gemeente Waddings eea en verbrazelde de spits vao deo voorge el van het ketelhuis beoevens aeoige dakpannan zoodat de schade gelukkig gering ia Men schrgft uit Waddingsveen By een landbouwer op het Jaagpad werd Maandagmorgen door het onweer een koe getroffen iu d school mot den BgbeUwerden door den bükaem pannen en raiten ver brgzeld zooder gelukkig verdere ongelukken te vtiroorEakea In jaien heeft men niet zulk zwaar weer gehad liet onweer woedde van kwartier voor e f tot rnira eU our De boi Kstte op nit het Z O en trok het N O io Gisteren is de tweede wedstr d tusscheo Protin eu Houben gehouden op de Loiksche wielerbaau Over den eersten afstand 2000 metef kwam Houben éen aan maar over dien van 5000 werd hy door Protin schitterend verslagen Den derden afstand 3000 meter legde Protin alleen af Houben wilde niet uitkomen hewereude dat hy van tevoren zeker was van zyn neerlaag Generaal Vetter keerde Zondagavond met mevr Vetter nit Amsterdam jn de refideutie terug Aan het station der H IJ S M tonden een aantal personen den generaal op te waehten Een heilsoldaat kreeg het gisteren namidda r op de Leuvebaven te Rotterdam te kwaad met eenige sjouwerlieden die hem molesteerden en ten slotte zijn gelaat roet roet inwreven Dit veroorzaakte een folksoploop waaraan de politie die den heilsoldaat ïn bescherming nam eeu einde maakte Bü den oitgefer Jan A G Joten teBergenop Zoom zal verschijnen Gedenkboek vau bet besoek der Koninginnen in Noordbrabaut eu Limburg Aan den Kedactear vau TaxaDdria het tydschrift oor Noordbrabantsche geschiedenis 88 üit hei ZKeedteh atvri gjj mij ial irWetan ik geef er u m aa band op dat ik voor mijn vertrek u overtuigen zat dat ik de waarheid gezegd beb De graaf nam zwqgend de hand aau Oonstaaco hernam i Hoe komt het dat zoowel Alma aU Alfred hiftr gemist wordt F Gij begrijpt dat zg zich voor eSa man dien zy contaul betaald heeft niet behoeft te onttien Weet gij wel waar zij oii het oogenblik ieP De graaf had geen tijd om te antwoorden want een ruisobend geluid aan de dear die naar de antichambre geleidde maakte dat bij bet oog daarheen richtte Het was Alma Er waa iets ia het trotache aangezicht hetwelk Ivar zeide dat zij ten minste een gedeelte van het gesprek gehoord had Wat hem deze gedachte ingaf daarvan kou hij zich zelvsc geea rekenschap geven of het moest het oogewooQ warme koloriet geweest sijn dat hare wangen aangenomen hadden Overigens was zij iu haar geheele uiterlijk tioh zelre gelijk Toen Alma daar zoo plotBeling bincentrad beet Oonstance zich op de lippen en boog zich over haar werk heen Zonder een woord te SSea ging Alma naar de tafel ging op een len enz dnt by deozelfden verscbynt is de bowerkiag opgedragen Men meldt uit Vechel Een zeer geacUt veekooper De Wit genaamd is gisterennacht waarschynlgk het slachtoffer eener misdaad geworden Als naar gewoonte gingJ hy TÓór de afvaart der stoomboot naar Éotlirdam naar de haven alhier om afrekening te jpoen met de boeren In den vroegen ocbtendstond is s oians s pet en leege portefeuille aan de haren op den weg gevonden en koiten tyd daarna is zyn lyk opgevischt Elk ooffenhlik wacht men het gerecht uit den Bosch om die za k te onderzoeken Ieder is innig begaan met het lot der weduwe en hare kinderen Id den nacht van iSaaudag werden te Nieuwstad L twee boerenwoningen met stallingen door brand in asch gelegd In de eene ontstond de brand ten ongeveer 11 in de anderi op zekeren afstand daarvan gelegen ten 3 ure Door de marechaussee van Sittard is een onderzoek naar de oorzaak Nu de luchtreiziger Andrée de noodige gelden ïoor zyn Noord pool expeditie byeen heeft is hy naar Parys vertrokken waar de ballon gemaakt zal worden De ballon zal in staat zgn drie personen de noodige inatrumenten waaronder een pbotographietoestel verder een slede een zeilboot wapens krygsvoorraad ballast en moodvoorraad voor vier maanden mede te voeren De zyde zal dicht genoeg zyn opdat de ballon dertig dagen lang op een hoogte an 250 M gevuld kan biyven bovendien zal hy zoo noodig waar de reizigers zich ook bevinden bygevuld kunnen worden Eenigszins zal gelyk wy reeds mededeelden het lucbtvaartuig bestuurbaar zgn De heer Andrée heeft berekend dat hy 1700 tot 1800 cylinders met gm nder een drukking van lOO of 200 aiibaéaeten zal noodighebben om deu ballon viUi M tot tyd by tevullen kj In de volgende lente zÉ lofy vertrekken De bekende Zweedscbe meteorologist dr Eckholm zal de luchtreis mederaaken De stoomtram der H IJ 3 M van denHaag naar Scheveningén vervoerde Zondag + 10200 Zaterdag 9 dezer had te Haarlem de 23ate vergadering plaats van de Nederlaudsche vereeniging van werktuigen en scheepsbouwkundigen Er waren 40 leden tfgenwoordig ningstoet zitten en haalde eonig bandwerk voor den dag CoQstance bewaarde een hardnekkig stilzwijgen Wij hebben u een geruimen tijd niet gezien zeide Ivar tot Alma Het was de eerste maal dat hij haar rechtstreeks toesprak sedert hare ontmoetiag met Alfred Alma keek op en vestigde de oogen op haren man met eene veel minder koele uitdrukking dan zulks de laatste dagen het geval geweest was uVl werd door kiespijn gekweld en daarom bleef ik op mijne kamer tot dat deze bedaarde Daarvan hebt gij dus zulk eene frissche kleur ffJa de tandpijn heeft die teweeggebracht Nu keek Constance op en sprak op schamperen toon irGg ziet er waarlijk geechauffeord uit irik denk dat dit wel met eeo ieder het geval zal zijn die aan kiespijn lijdt antwoordde Alma koel Constance zag Ivar met een reelbeteekenenden blik aan maar ontmoette op z n gelaat eene uitdrukking van ernstige afkeuring Aurora kwam na ook binnen en men begon te spreken over hetgeen zij gelezen had Ivar stond op en ging naar hot venster Daar begon hg vergelijkingen te maken tusschen Alma en Constance die utet in het voordeel der laatste uitvielen Zg was al te siout geweest en had te vaat vertrouwd op de maoht die zg betat zij had hem een blik in hare ziel laten slaan door het fraaie masker af te werpen waarachter iets te vooracbijn kwam dat boosaardige trekken verried Vroeger reeds meende hij nu en dan in haar weinig deelneming in het lijden van anderen noch bijzondere naawgezetheid van geweten opgemerkt te hebben maar deze indrukken waren slechts vluchtig gewea t en even spoedig verdt eoda als zij ontstaan waren en dewyl 1 nok vervAlgc a in al hare lieftalligheid en A ia de discussie over de voordracht vau den heer Oyxhoorn van de vorige vergaderingen over het nadeel van vocbtigen stoom voorde zuinigheid van het stoomwerktnig Middelen om het watergehalte te bepalen werd deelgenomen door de hh Huet Waller Mart Leis £ nno van Gelder en Hudig Op verzoek van de Vereeniging van bui erlyke ingenieurs zou het door ben gemaakte ontwerp van herziening der A V in de Vereeniging behandeld worden De heer J van Hasselt leidde het onderwerp in en werd met het oog op de groote belangrykheid een commissie benoemd die de zaak ter harte zon nemen De heer Euno van Gelder hield een voordracht over De opleiding van aanstaande technici in Nederland en werd de discussie daarover uil eateld totdat ook het rapport van den heer Figee afgey vdigde van de Vereeniging op bet nationale congres zou zyn ingekomen Drie nienwe leden werden aangenomen Tenslotte bracht men gezameniyk een bezoek aan het koloniaal museum alwaar de beer Cremer voorzitter van den raad van bestanr een zeer belangrijke rede hield waarin hy met klem nadruk legde op het belang voor de Nederlaudsche Industrie van de overzeesche bezittingen daar deze aldaar een rnim veld van ontwikkeling zonden kunnen vinden De president de heer Hndig bedankte met een kort woord en het applaq der aanwezigen getuigde van iontemming Het bezoek aan de prachtige collectie was voor velen belangrijk en de directeur en ledeu van het besta ur waren steeds bereid alle gewenschte toelichtingen te geven Als plaats voor de volgende vergadering was Amsterdam aangewezen Er op wgzend dat de onderwerping van het bernchte bendehoofd te Oostkust van Atjeh Nja Makam officieel bevestigd ia scbryit het Bataviaasch Handelsblad Er zyn er eu wy meenen ten rechte die Nja Makam s onderworpiog van dezelfde politieke beteekenis achten voor de Oostkust al die van Tongkoe Oemar voor de Westkust geweest is Dit ia intnsbchen zeker dat al beeft de laatste door zyn brutaal optreden meer van zich doen spreken Nja Makam jaren lang de ziel geweest is van het verzet ter Oostkust en speciaal in de ïaraiangBche landschappen Opmerkeiyk is het dat vao ernstige aanvallen op onze etablissementen in die streken sedert maanden niets vernomen is Aanrandingen en moordaanslagen als die waarvan nu beminnelijkheid vertoonde bad hij zich zelven b Bchaldigd als haar onrecht te hebben aangedaan Maar ditmaal had de baat tegen Alma üonstanoo verleid verder te gaan dau ooit zij bad bet gewaagd Alma aan te vallen die bij elke gelegenheid dat Ivar en Constance haar beleedigd hadden zulk eene groote mate van edelmoedigheid getoond bad Constance gunde Alma zelfs het behoud van de achting haars mans niet nadat zg haar van diens liefde berooid had en dit kon Ivar niet verontschuldigen hoe gaarne zijn zwakke hart dit ook gewild had Hoe had Alma gehandeld P Zij had Constance nooit beschuldigd noott met een enkel woord de oplettendheid op bare gebreken gericht en toch hoe rechtmatig zou het geweest zijn wanneer Alma het gedaan had Hoe meer Ivar over het vorsohillende gedrag van Alma en Constance nadacht hoe meer de laatste in wenrde daalde en voor het eerst deed hij zich zalven de vraag Yan welk een gehalte is het hart dat onder zulk een sohooa uiterlgk verborgen ligt F Ën zijberede waagde het niet die vraag te beantwoorden Toen de heeren eene poos later het kabinet binnen traden zeide de baron Daar is me Alfred ia dien regen naar den ritmeester 0 geraden waar hg zeker zoo nat ala eene kat is aangekomen Maak u maar niet ongerust antwoordde luitenant O fbij had egn regenmantel om Is hij al lang weg P vroeg Ivar onverschillig Sedert Kronfeldt vertrokken is Ivar richtte een koelen blik op CoQstaooe die de lippen zamendrakte en het hoofd afwendde tHoe it het mot ds kiespjJD vroeg Ivar aan de boomklerk Meijer te Edi byoa het slachtoffer geworden was zullen zich nog wel eens herhalen zoolang onze invloed in de kuststreken nog niet zoo ver gaat dat de daar rondzwervende kwaadwilligen zich er niet langer veilig achten Maar een goed teeken is be dat by zulke nitingen van kwaadwilligen de bevolking geen party trekt voor de daders By zekeren Vigniet te Calais hnuzoeking doende omdat hy verdacht werd van medapliohtigheid aan een moord yond de politie een geladen bom Vigniet verklaarde dat die bestemd was voor een aanslag in den sohonwboi Een 60 ial organisten nit Amerika zullen iu Juli een reis door Europa maken om de voornaamste orgels zien en de organisten van naam te hooren In Engeland den beroemden Best te Liverpool In ons land ia tot H M Van t Kruys de vleiende bitnoodiging gericht een orgel bespeling voor de Amerikaansche confrères cjte gevenfte Rotterdam waar zy een halven dag zullen doorbrengen Na een kykje op het orgel te Haorlem en dat der Oude Kerk te Amsterdam zullen zy naar Parys vertrekken waar Goilmant zich voor hen zal doen hooren Zaterdagmorgen is een IS jarig jongeling die voor zyn patroon aan een der finaooieele ioateiiingen te Amsterdam gêld gehaald bad het volgende overkomen De jonkman droeg het geld in een zakje in de hand en moest er mede zyn op de Bloe ugracht Op eg daarheen begaf hy zich in het urinoir op de Keizersgracht by de Westermarkt waar een oogenblik later een kerel binnentrad die hem blykbaar reeds eenigen tyd gevolgd had belust op het zakje met gold Brutaalweg greep het siyet naar het zakje en gaf tegeUjkertyd den jongeling met een mes eenige diepe sneden over de hand zoodat het bloed er uit gustte en hy door de pyn overmand het zakje wel loslaten moest De rooTer güH r er toen yiings van door na evrst nog zyn iilachtoffer die om hulp begon te roepen eenige vuistslagen in het gelaat gegeven te hebben Een ander die in de nabyheid atond blykbaar om als t noodig was by bet brutale werk behulpzaam te zyn verwyderde zich met hem Indien de roovers geweten hadden dat de jonkman nog een zeer aanzieniyke som bankpapier in den binnenzak van zyn jas verborgen had hadden zy hem zeker niet daarvan in het bezit gelaten Alma met eene teedere uitdrukking eu boog zioh tot haar ifSedert ik hier ben heb ik er niets meer van gevoeld antwoordde Alma vriendelgk maar zonder haar man aan te zien Ivar besohouwde haar terwgl hg mat het borduur gereedschap speelde dat op de tafal lag en voor het eerst kwam het hem voor dat Alma er goed uitzag Dezen avond behaalde Alma de overwinning Eenige dagen daarna trad de baron ia de oranjerie alwaar hg Alma geheet alleen vond Ik zag u bier heen gaan en heb u dua hier opgezocht zeide de baron en vatte Alma a band dewijl ik a wenschte te spreken Gg zet zulk een erasiig gelaat Guataaf als hadt gij mg aea groot ongeluk mede te deeleu antwoordde Alma en ging op eene van de sofa s zitten terwijl zij den baron met de hand uitnoodigSe eveneens plaats te nemen Zoo al niet een ongeluk dan toch ieta zeer oq aangenaams heb ik u mede te deelen Herinnert gij u nog dat ik eenige maanden geleden u een paar malen zeido dat gij en ik een paar erbarmelijke rollen speelden O ja dat herinner ik mg zeer goed maai ik hoop dat gij niet voornemens zijt zulk een onaangenaam onderwerp op nieuw op te halen Ik moet Alma fOm welke reden F Dit zalt gij dadelijk vernemen Beloof mij met geduld aan te hooren Ik zal geen beschuldigingen opwerpen