Goudsche Courant, woensdag 12 juni 1895

den Temple overleden is maar dat Nanndorf wel dipgelyk Lodewyk XVII was De GaaIoiac bevat I eenige interviews over dit onderwerp door éon redacteur van dat blad gehouden met VictorianSurdon Pierre Decouroelle Henry Céard en graaf d Hérison Te Stadspolder heeft de boerdery met lauderyen ranten heer H Botjes in publieke veiling sleflp f 36 000 kunnen opbrengen Vyftien jaren geleden was die aangekocht voorf 85000 I ilt eerste kwartaal van dit jaar rer over Duitsche havens Antwerpen p en Amsterdam 5728 landverhuizers 7 in hetzelfde tydverloop van 1894 1893 en 22 685 in 1892 Van jlingen 2599 over Bremen 1972 over 1009 over Antfverpen 141 over Km en 7 over Amsterdam zestienjarige meisje te Berg Ambacht i er in hechtenis is en wier moeder de woning had verla n en dat op 22 by een binne brand zulke ernstige lieden heeft gekregen is na een zeer lyden aan de gevolgen overleden olie wordt in de raadsvergaderingen Dit bleek ons 4 tot onze verwonde zegt De Gemefjritestem nit beu ir vèt gadering vM 13 Mei jl waariJ ivenTinkwao y A een raadslid boni d nddp it ibe tahakfl l oO in de vetjgaderzaal van 4 l¥w d hem bqlet de zitting ly te wonen 3ö u ov ontspoiï zi n eenig Ifbat werdijtk eïiflpzen di hetiijrooken ijke raadsVfilrgilfeJJjilgeii van gohieenten vanAng mhalvj UJjZvtólle nil m eei vcjorftmt jÉe 8cheéni pdlc iiwe neiging t bestvi otm het rooköfi t sti en f Eejl v rsffil van d viborijftttep te i 8tenj tóeu of mea al daiyniipt I Ooken 4s zoMer dat jdit echftrleel besluit iA zyjd we d in jtri kj eéa lii47jmeiiide dat iW Vet het i er lover d bigben bindjsnd cd erwül öA an er lid o i met iftchtperil rou dé t i en de gewoonte algbt ilwe UtenjVltïlJit l eid ifftnVfen liiiedelid wordt benadee 4 f f ® dat mten hem itelyk belet zynman t njtte oefenen Er w erd dm loop te laten re at dat daardoor dip ge oi besloten de zaak op haar be Daar in den laatsten tyd het verzet tegen de koepokinenting in Duitschland steeda grooter omvang aanneemt heeft de Duitsche regeering eene door den directeur van den Gezondheidsdienst opgestelde circulaire verzonden waarin de met de inenting betaste artsen worden aangemaand in voorkomende gevallen te constnteereo of de in teenten persoon deze kunstbewerking zonder gevaar voor leven of gezondheid zou kunnen ondergaan en overigens waar de tegenstanders van den vaccinepiicht door bet verspreiden van vlogBohriften enz propaganda maken voor hnnne denkbeelden te onderzoekeu of de in die vlugschriften genoemde gevallen van inenting met nadeetige gevolgen zich inderdaad aldus hebben toegedragen en by gebleken opzettelyk scheeve voorstelling der feiten een strafvervolging te doen instellen tegen de daders Weer een gevaarlyk factuurtje Door den Commiaaaria in Gelderland is aan een expediteur te Lobitb vergunning verleend per Bcheepsgetegenbeid een party van 29 250 kilo dynamiet bestemd naar Londen benevens een andere party van 485 kilo door ons land te vervoeren naar den polder Robbenoord onder Charlois Directe Söoorwegverblndlngen met GülDA Zomerdleost 1895 Aaosevaogen 1 Mei TUd van Greeowicli jo o G0DD4 Ï0TTEHDAM 12 23 13 29 U 86 13 43 13 63 1 44 KOTTIRDAM 9 61 10 33 10 33 10 30 10 46 10 63 9 95 10 7 S5 7 47 OOCDA DEN B 1 A 9 37 10 20 10 60 13 13 13 26 1 37 3 86 8 47 4 46 6 Ï7 7 14T 49 8 S9 8 64 9 14 11 16 11 03 13 37 4 67 8 01 10 06 11 18 j 13 46 6 08 8 13 10 16 11 37 18 68 6 20 8 36 10 37 Otuda 8 l 36 ZaT U 7 43 8 47 Z Zegw 7 6S 8 66 Vooib 8 07 9 r 9 3310 82 11 46 Hege l3 l8 9 87 10 07 10 48 11 33 13 42 1 08 1 67 4 0B 4 17 6 26 6 67 7 44 8 81 9 8 0 VDA DTBECHT 9 06 10 19 11 18 48 3 88 8 17 4 16 4 47 6 67 6 66 8 81 10 16 11 14 2 37 7 10 10 29 11 89 3 46 8 34 8 06 6 17 7 18 8 48 10 87 9 37 10 61 11 46 1 20 3 08 8 60 4 48 6 89 6 86 7 46 9 0411 fl O U U A A MSTESDAH 10 01 11 12 10 8 81 4 47 6 16 10 15 lO tO 12 46 U 4 10 1 46 i l 11 11 Men herinnert sich de zaak van den heer J Waale directeut uitgeTer van de Zierikzeeache Nieuwabode die gej Özeld werd omdat by niet wilde zeggen wie hem mededeelingeu had gedaan uit eene geheime raadszitting en die zioh daarop bg adres aan de Tweede Kamer orer die onwettige behandeling beklaaftde De oommiaaie ait do Kamer in wier handen zyn gesteld de iolicbtingen en stakkpii welke ouder dagteekening ran 5 December 1894 door den minister van Justitie betreffende deze klacbt werden orergelegd beeft nn rapport nitgebracbt Ten aanzien van de hoofdzaak de gijzeling zelre leest men daarin het rolgende De Pressant beweert in zya adres Dat hy niet wettig gegyzeld is omdat by niet geweigerd heeft getuigenis der waarheid af te leggen maar dat hy nieta wiat van een lid van den rand docb van iemand andera alzoo wel getnigeuia gevende Oat de vryheid der pers een ijdele klank wordt wanneer ieder redactear kan worden gedwongen door gyzeling te openbaren hoe hy aan een of ander bericht ia gekomen al is dat bericht op zich zelf volkomen onschuldig zooals in dit geval t De adressant wil bet doen voorkomen alsof hg gegyzeld is omdat hy weigerde te zeggen wie de schryver was van een coarantenartikeltje over de kraaien in den schoorsteen van de raadszaal te Zierikzee Doch niet alleen uit de inlichtingen der Regeering maar ook nit de overgelegde stukken btykt dat deze voorstelling der feiten niet juiat is Er werden Toorloopige inform ittên ingewonnen betreffende het opzettelyk bekend maken van hetgeen als geheim behandeld was in eene besloten raadsvergadering iet dat eene strafbare daad kon zyn zie art 272 Wetboek van Strafrecht De adressant als getuige opgeroepen heeft o a verklaard Ik erken dat zoodanige geheimen my zyn geopenbaard ik erken dat my ook geheimen 7yn geopenbaard nit de raadsvergadering ran genoemden Woensdag middag ik kan niet bepaald zeggen dat my geheimen zyu geopenbaard nit de aan die Woensdag voorafgegane raads vergaderingetl Wie my de bedoelde geheime beeft geopenbaard mag ik niet zeggen daarmede zon ik iemaad compromitteeren Myn beroep ala directeur uitgever van genoemd blad verbiem my den naam van een persoon te noemen c Hy heeft daar nog bij gevoegd dat hy contractueel geen verplichting tot atilzwygen op zich genomen had maar dat hy zich zedelyk tot geheimhouding verplicht achtte van den nnam des perboons die hem de mededeeling had gedaan Feitelyk heeft dus de adressant ala getuige gedagvaard by het inwinnen van voo loopige informatiën naar een strafbaar feit geweigerd den naam te noemen van den persoon die geheimen nit een bealoten raadszitting had medegedeeld en in die weigering heeft hy by het verhoor op de openbare terechtzitting volhard Het vonnis dat na deze weigering tegen hem gewezen is laat de commissie verder buiten bespreking omdat het buiten het kader valt van hetgeen ter beoordeeling van de Siaten Generaal ataat De commissie begeeft zich om dezelfde re den ook niet in bespreking van de vraag of de adressant zich van het afleggen van getnigenis op grond ven zyn beroep verschoond heeft waaromtrent werkelijk tusMihen hem en rechtbank misverstand scby t te hebhen bestaan Alleen merkt de commissie nog op dat die vraag zelfs niet behoeft gesteld te worden omdat art 66 Wetboek van Ötrafvordering de uitdrukking zich van het afleggen tan getuigenis verschoonen c niet bezigt De redactie van artt 66 is niet geheel gelyk aan die vau de art 162 en 163 In art 66 staat dat de in het artikel genoemde peraoneu niet genoodzaakt kunnen worden getuigenis af te leggen En gyzeling is daartegen juiat een dwangmiddel om tot het afleggen van getuigenis te noodzaken 8 40 8 47 1 14 9 01 10 8 01 6 13 6 81 6 39 6 3S 7 26 7 S2 7 8 7 46 7 H I t lO t l9 i IS 6 8i Oeide 8 3 Haerdreoht SriemrerVeTk s = Oapelle p l ItetterdUm 7 Aotterdem Oepelle JTieuwerlmk Uoordieoht fteida 7 4S S 96 40 7 66 8 09 8 31 6 60 64 1 69 7 031 12 ai 7 21 8 28 8 41 I GtoncU Oudew Weerden Vtreeb Seuda 40 7 1 8 31 9 10 WH Uit een oogpaot van wetgeving doen zich twee vragen voor De eerste of in het algemeen liet dwangmiddel van gyzeling be hoort behoaden te worden behoeft slechts even te worden aangeroerd Bij de herziening van het Wetboek van Strafvordering ia geen stem daartegen opgegaan de adressant vraagt hxra at5chaffing niet ook de commissie is met van een ander gevoelen Belangryker ia de tweede vraag betreffende de tofpassiag der gyzeliug op een journalist De vet kent uitzonderingen op de verplichting tot het afleggen van getuigenis Zy zyn vervat in de artikelen 66 162 en 163 Wetboek van Strafvorderingen en betreffen bloedverwanten en aangehnwden in bepaalde graden en verder hen die uit hoofde van hnil Rtand baroep of wettige betrekking tot ge b imhouding verplicht zyn De wet zegt niet met name wie onder de laatstgenoemde nitzonderiog vallnn maar laajt de beslissing aan den rechter over De vraa komt dus uit een wetgevend oogpunt hierop neer Behoort de nitzonderiog op de alg meeoe verplichting tot het afleggen van getuigenis in de wet zou te worden geformuleerd dat Journalisten zonder twyfel daaronder begrepen zyli De commissie wenscht te dien aanzien slechts op enkele punten te wyzep Vooreerst hierop dat de achryvera en dejurisprudentie wel geeatelyken geneeakundigen rechtsgeleerden raadalieden advocateu procureura noiarisBen on ler de wettelijke uitzondering brengen maar van journalisten óf zwygenóf uitdrukkelyk de uitzondering op tjien niettoepasaelyk verklaren In de tweede plaats markt de commiHe op dat een journalist zjch in geen gevat vjbehoort te kunnen beroepen op eene verpli jntóQg tot gebeimhouding van den naam van zy zpgsman indien hy door de en zaken is te eted gekomen welke hy volgens de wet met weten mocht Het beroep van joun alisteiajhtgeeriazins het bewandeleq van ngeoorloofde wegen en er be itaat dus ook geen enk e redeu waarom hy zulk een weg inslaaude ttp grond vao zyn beroep aanspraak zoti kun o piaken op ontheffing van een verplicht ng die als regel op ieder staatsburger rust i Zich tot kritiek van de tandelingeo der rechtbank zelve niet geroepen achtende stelt de commissie ten slotte aan de Kamer voor lo den minister van Juatitiadank te zeggen voor de door hem verstrekte ï lichting en 2o dan minister in overweging te geven aan de ambtenaren jfan het o jeüpbfttir ministerieop te dragen in ge al van gyzeling van benonwilligen getuige door gepaste maatregelenvoortdureud bekend te blyven met het gevolghetwelk de gijzelingjheeft en te zoggen dat degetuige ontslagen wbrde zoodra by dour afleggen van getuigenis ftan zijne verplichting deeftvoldaan 3o den minister in overweging te geven de haishoudelyke reglementen bedoeld in art 22 W V Str aan een byzonder onderzoek te onderwerpen met betrekking tot die gevangenen die noch tot straf zyn veroordeeld noch preventief in hechteuis zyn en zulks in het byzonder met het oog op art 4 der wet van 14 April 1886 Naar gemeld wordt zal door de Staatsflpoorwegmaatscbappij hare oorsprookeiyk reeds in 1865 door de Rynspoorwegmaitachappy aangegane overeenkomst met Pruisen over de exploitatie voor gameeuschappelyke rekening van deo spoorweg Zevenaar Kleef worden opgezegd omdat die jaar op jaar verlies oplevert en bij de tegenwoordige spuorwegregeling voor ueu Staat van geen belang is De overeenkomst zal dan met uit September a p eindigen Wat dan verder van de exploitatie dier lyn zal worden schynt uog onzeker Er moet sprake van zyn dat Pruisen haar alu locaal spoorweg zal gaan eiploiteeren 10 t4 11 01 11 08 11 16 11 24 8 36 9 69 10 11 8 66 8 18 8 07 Naar men aan het i Q D mededeelt is er omtrent de opzegging der overeenkomst nog niets beslist en dus natuurlyk evenmin omtrent hetgeen er gebeuren zal indien de oeereeukomst mocht worden opgezegd Er ia te Londen een instrument uitgedacht om kleurenmüziek c te zien booron Oe Haart Ct c weet er het tolgende van mede te deeleu Dat het spectrnip een bepaalde overeenkomst had met bet octaaf wist men natuurlyk al lang maar bet is een nieuw denkbeeld om beide in léén instrument te vereenigen zoodat elke b monie in geluid vergezeld gaat van hare overeenkomstige tharmoniec in Hebt Het nieuwe instrument zal binnenkort getoond worden aan een vergadering van natuurknndigen en musici Zekere P A te Venraai wilde een geweer afacbieten dat reeds langen tyd geladen was geweest met het ongelukkig gevolg dat bet wapen in stukken sprong P A kreeg ernstige verwondingen aan het hoofd Zyn toestand ie hopeloos Gisterenavond te 6 15 is met den f ranschen trein te s Gravenhage nit Oost ïndië teruggekeerd de In it gen e raat Gey van Pittioa adjoc ant in buitengewoneo dienst ran H M de Koningin laatstetyk commandant vaq bet Indisch leger en clief ran bet departement van oorlog De vice admiraal jhr Köell begeleidde den opperofficier van de grenzen af herwaarts Aan het station van de Holl Spoor werd de generaat hartelyk verwelkomd door de generaals jhr Verspyok Van ZijU de Jong Vetter vergezeld vau zyne echtgenoote en Wan de Pol allen van het Indisch leger en v orts door de oud JKolonels Seelig en Hiülópeu t dt9n kapitein Blaiinn en den len lait Seeli an het reg greiK en jégers den oud tnajooi rvloet den he i llKleiin referendaris Iby het departement van prlog en vele familieleden Da afgetreden te erchefj wa W blykbaar verrut dén generwl VetCeijl metj ien by in het Iweloopen jaarlzoo vaauUn aiafo ll ke be treklang stond tw zyq r ontvanjMIIaan hët statio te zien en i jF da ro t e in vii dschap pelyUe bewoordiugt zyn geQ legeb ui kenn D f i i tf oö en Wj hetjf p Öiiek lai ngenÖ n dezittingen by oont nibt Hmkuuf enijierbi Bö de dima Ph raij Omtnerei b damp vati den ge voe ler Hei lik het bloomacbip 8 fedrecbt hdtij bericht uit Rosario tntvangen 2 Mei 1895 Donderdag s i uren by vreeaelyk atormweder en aq heb ik zooals destyds myn wen t patent de Vos niet voor mij anderen gebruikt Wy hoorden een vreeaelyk gegil op water waarop ik order gaf om de lifebooten te stryken deze direct bemand en onder commando van den eerst q en tweeden stuurman naar de plaats dea onheils gezonden Een half uur later kwamen beide terug aan boord hebbende 9 man van het omvergevalllen Zweedsche barkechip Eva van Geffte Een andere boot bad 3 man gered on de kapitein met nog drie man waren in han logies verdronken omdat het achip in zeer korien tyd omver gevallen moet zijn Dat ik er trotscb op beu deze gelegenheid gehad te hebben behoef ik wel niet te zeggen c Bij den aanleg der werken ten behoeve van bet RtjnScbiekanaal is te Dollt de fundeering blootgelegd van een molen op de Vfist aan bet eind van den Nieuwen Laugendyk die in 1590 verbouwd werd volgens een ontwerp van Simon Stevin De opleider van het scheprad was van hout en werd toen by was blootgelegd op aauwyzing van den heer Huet opgemeten terwyl de planken van den opleider werden bewaard en opgelegd in de Polytecbuiache School te Delft om raettertyd als de geldmiddelen dat toelaten opgesteld te worden in den oorspronkelyken vorm als herinnering aan den arbeid van Stevin E B D A M 3 32 4 60 6 24 4 67 6 04 6 11 6 30 6 43 7 11 7 62 8 33 7 69 8 06 8 13 8 33 8 63 4 03 13 30 3 60 9 O U D A 11 60 3 48 1 46 2 60 3 10 H 1 66 v 2 03 2 09 12 40 3 16 3 09 4 20 4 08 Het was Zondag j l een eeuw geleden dat volgens de historie Lodewyk XVII overleed In het JournaU geeft mevr Séverine als hare meeuing te kennen dat de dauphin niet in 8 61 9 67 11 18 10 04 10 11 10 18 9 10 10 37 11 80 6 20 8 06 9 41 6 30 9 10 6 87 t i 6 44 6 60 8 36 lO Ot DEN HAAG GODDA Hage 6 48 7 20 7 48 8 30 9 28 9 461 0 1411 8612 16 1 88 2 44 2 68 3 43 4 16 6 176 11 7 68 9 S8 Voorb 6 64 10 20 1 44 8 17 Z Zegir6 08 r k 10 86 1 68 i t 6 13 9 5 Z M 6 19 10 46 3 09 6 43 10 02 Onnda 6 80 7 60 8 13 9 9 66 10 1610 67 12 0612 46 2 20 3 14 3 36 4 13 4 48 5 47 6 58 8 38 10 12 Stopt te Bleiaw k Kruisireg en NootdorpLeidschendam D T B E O H T G O U D J Utreolit 6 83 7 60 0 10 11 84 12 50 3 10 3 68 4 43 6 86 7 50 8 09 9 07 10 84 Woerden 6 68 8 11 10 38 11 51 4 16 6 68 g 9 38 10 64 Oudewater 7 07 8 19 J0 31 4 24 t w 9 36 eouda 7 20 8 33 9 S4 10 44 13 07 1 38 3 42 4 37 6 20 7 09 8 86 8 419 49 11 10 AH8TEBDA H O O D D A Imaterdam Wp 6 60 8 15 9 56 11 2 40 4 25 6 86 8 10 e nda 7J0 9 04 10 14 1 1 8 80 10 7 48 8 49 11 10 Men Terbaalt dat de Eogelsche coqQettes zich tegenwoordig wimpere eo wenkbrauwen laten aannaaien Met een fijne naald waaraan een lang baar hangt kleurende bg het haar der martelares dikwgls ook een haar ran haarzeWe prikt den wimperfabrikant in den rand ran het borenete ooglid tnsscben de opperhuid en het vetzoompje Is het haar in den borenrand gehecht dan wordt het ook gehecht in het benedenite en zoo gaat het over en weer tot de oogleden op eenigen af stand Tan elkaar zgn toegenaaid Een knip Tan de schaar doorsnijdt dit gordgn dan en aan elk lid is een stel nieawe oogharen gezet die alleen nog wat met een ziWeren tangetje gefriseerd behoeven te worden otq aan het oog de gewensehte smachtende uitdrukking te Terleenen die zes maanden goed blgft De bereiding van nienwe wenkbrauwen vereisoht een weinig meer tyd zes a acht aren omdat daarroojr de huid eerst geprepareerd moet worden Een soldaatnvrswilliger bg het 6e reg inf te Breda baron r U maakte zich iu de kazerne aandiefstal van schoenen schuldig om zoodoende ban kermisgeld te komen Zyne arrestatie geschiedde onder wanhopig verzet Op den gymnastiekcnrsus der Soheveningsche Gyi maatiekvereeniging had Yrgdagavond een der deelnemers het ongeluk van den rekstok op den grond te vallen met bet gevolg dat hg zich ernstig bezeerde Door eenige hteeren wordt de oprichting beoogd van een Nationale Zuiderfee Bond waarvan bet doel zou zjjn verhoc ing der volkswelvaart door de uitvoering van de plannen der staatacomiiissie tot drooglegging der Zuiderzee te bevorderen yJ Van de Dutochel Bchro6f8tooi boot Hol lanfiac varend in d Maas voor Bolnes viel gistermorgen omstrem 7 uur eop kueéht af Alle pogingen om ham te redden waren ver geefath de ongelnkkiW 16 jarige jongeling is jammerlijk verdronkenj I Jj 1 JTe Boekarest zyn en man en vrouw die btiitfln huwelijk leefden gearresteerd omdat ze een löjarig dienstmeisje dpor hen bescbuldlgd een bankbiljet te hebben gestolen in een kelder opgesloten en gepynigd hadden Ze hadden het kind zonder voedsel gelatan en op ï rscbeidene plaatsen met gloeiende kolen gebrand n het Hongaarscbe dorp Mereny zyn ruim 200 huizen afgebrand Verscheiden menschen kwamen by den brand om Te Hoogwoud is een jong kiud overleden doordien het aan gekleurd speelgoed gelikt had Een houten loods op bet terrein van het station D te Itotterdam is Zaterdagavond afgebrand Er waren aardappelen in opgeslagen Yrydagavond had in Covent Garden te Londen een incident plaats dat ernstige ongelukken na zich had kunnen sleepen £ en talryk publiek woonde de opvoering van Gounod s Fau8t € by toen iu d eersie acte by het optreden van den acteur Planton als Mephistopbeles het gebroikelyke Bengaalsche TQur te hoog opvlamde en het decoratief aantastte dat weldra in volte vlam stond Planton hielp onmiddellyk de brandweer by bet blusschingawerk en het scherm werd neergelaten Een oogenblik meende men dat er een paniek zon ontstaan doch door geruststellende kreten nit het publiek werd het onheil bezworen Een oogenblik tater verscheen de prinadon na mevrouw Melba in haar costuum als guérite voor het voetlicht om bet publiek gerust te stellen Een aaaboodend gejuich en appl ndissoment volgde Na korten tyd ging het scherm weer op de brand was gebluscht en de sporen ervan waren reeds verwyderd voodat de voorstelling zonder stoornis kon worden voortgezet BDUeDlandscb Oyerziclit In de Fransche Kamer hield de socialist Millerand eene interpellatie over Frankryks bnitenlandsche politiek By bet samengaan der mogendheden in het verre Oosten bad de regeering zeide hy de politiek gevolgd van maoht gaat boven rechte De interpellaut gaf een overzicht van den loop der ChineeschJapansche quaeatie Het samengaan van Frankryk Rusland en Duitschland heeft tot resultaat dat Frankryk deelneemt aan de feesten te Eiel hetgeen de regeering had kunnen weigeren redenen van boffelykbeid zyn geen voldoende Terontachnldiging Keizer Wilhelm zeide hy streeft met volharding naar eene toenadering tot FrElnkryk maar Duitachland moet weten dat wy de verloren provinciën niet vergeten de qdaestie van Elzaa en Lotharingen blyft in luuur ToUen omgang bestaan De interpellant s lt roor dat de Kamer het debat tal slnilen met een motie die een waarschuwing zal zyn voor de mogendheden Vervolgens hield de socialist Le Senne een interpellatie over het deelnemen aan de feeaten te Kiel De afgevaardigde Rocbe vroeg of Frankryk na de enorme opofferingen die bet voor bet leger gedaan heeft een nitnoodiging van keizer Wilhelm nist durft weigeren gemompel in het centrum Frankryk bad de nitnoodiging moeten afalaan De interpellant vroeg ten slotte of Fraukryk iets zal doen om te verhinderen dat keizer Wilhelm de tentoonstelling van Parys bezoekt De minister van buitenlaudsche zaken Uanotaox beantwoordde de vorige aprekera De regeering zeide by h beft geen wyziging gebracht ia hare politiek die streeft naar verheffing des lands niet door isolement maar door een samengaan dat vruchten heeft gedragen Levendige toejuichingen Het gezantschap dat het coogrea van 1890 te Berlyn hywoonde is teruggekomen zonder dat de belangen en de waardigheid van Frankryk er iets door geleden hadden Nu geldt het een andere nitnoodiging op deze beleefdheid heeft Frankryk met eene beleefdheid geantwoord Onze zeelieden zullen te Kiel het vrye en krachtige Frankryk vertegeuwoórdigoo dat geen vergelyking vreeat en geen herinnering I verloochent Vervolgens kwam de minister op de Chineesch Japansahe qusestie Frankryk heelt Rusladd niot alleen willen l ten staan voor de moeilykbeden die een sterken invloed zouden geoefend hebben op Hnslands algemeene politiek Frankryk wilde niet door een onverklaarbare onthouding jzich onttrekken aan den steua dien men i het vroeg Frankryk blyft zynen ƒ bondgenoot getrouw langdu g applaub J De minister herinnerde voorts aau hetgeen de politiek van onthouding iu Egypte aan Frankryk heeft gekost maar thans wordt er in Europa geen enkele qnaestie geregeld zonder dat de meening van Frankryk gevraagd wordt Toen de minister zyne rede bad geëindigd aam de repubhkein Flourena het Mroord Deze betoogde dat Frankryks tusschenkomst in het Ohineesch Japsnache conflict vooral de Duitsche belaogen heeft gediend Zal zoo vroeg Flourena de finauoieele medewerking die Frankryk op verzoek van Rusland aan China h eft toegezegd ons eenig voordeel opleverep Kunnen wy Ijiosland niet vragen ons te helpen om de ontruiming van Egypte te verkrijgen De radicaal socialist Goblet zeide dat de regeering door de nitnoodiging voor Kiel aan te nemen een slechten indruk heeft gemaakt op de volkaopinie omdat daardoor het denkbeeld van revanche op den achtergrond is geraakt Spreker kon zich die toeilfadering tot Duitschland niet begrypen In antwoord daarop verklaarde de ministerpresident Ribot dat de regeering bezorgd voor de belangen des lands geen enkel woord zal apreken dat deze belangen kan benadeelen Ons iu de qnaestie tusachen China en Japan te onthouden zeide Ribot zon een fuut geweest zijn onze algemeene politiek bracht onze tusschenkomst mede Er waren acht motien voorgesteld Een motie om over te gaan tot de orde van dou dag zonder meer werd verworpep met 394 tegen 129 stemmen Een motie van Trélat waarin waarin da verklaring der regeering werd goedgekeurd en met welke het kabinet zeide zich te kunnen vereenigen werd met 302 tegen 105 stemmen aangenomoQ De houding der mogendheden schynt inTurkije dan toch indruk te hebbeu gemaakt De Sultan begint den toestand daarin hylangzamerhand gekomen is daidelijker in te Jen Dat toonde hy door de wyaiging dieZaterdag in het kabinet is tot standi gebracht 8aidPacha de minister van buitenlandschexaken die de onderhandelingen met pir PhilipCurrie en de heide andere gezanten I heeft ge voerd ia benoemd tot groot vizier itk de plaatsvan Ojevadpacba Bij boitenlandaphe zakenia de nieuwe vizier vervangen door Roikanpacba j Deze wyziging in bet kabinet wordt door lie Engelsche bladen ala een bewya beschouwd dat de Porte tot toegeven geneigd is Dit was te voorzien het is de gewone loop van zaken in Turkye dat de aan ankelyke wetgering om toe te geven weldra wordt vervangen door meer toescbietelykheid Het meest zal het optreden van Eugoland hiertoe bygedragen babhen want de Russische regeering is In deze quaestie even terughoudend ala de Russische per Rusland w ü blykbaar geen politiek aanvaarden di tot ernstige internationale verwikkelingen aftuleiding zon kunnen geven Daily Newac beschouwt de benoen iog van Said Pacha tot grootvizier ala een teeken dat Turkye geneigd is toe te geven Turkije IS te ver gegaan zoowel in diplomatieke onbeschaamdheid als in beleedigend optreden en is dientengevolge verontrust door de houding der mogendheden c Het acbynt z sker dat niets minder dan de geheele administratieve ooafhankelykheid der provincie ala Afdoende oplossing kan worden beschouwd Het blad il overtuigd dat bat krachtige optraden der drie mogendheden v eldra met succes ui worden bekroond De Standard zegt dat da benoeming van Said Pacha van de zyde der Porte op een gunstiger houding tegenover de Armenische quaestie wyst Een permanente Enropeeache commiasie in Armenië zal het door de mogendheden gewensehte gevolg hebben Een terugroeping der gezanten van Engeland Rusland en Frankrjjk zal eveneens de verandering van politieke meening te Kcnstantinopel verhaasten Engeland wenscht evenals vroeger de ondeelbaarheid van het Turkscbe ryk te handhaven schending hiervan zoa de ernstige gevolgen kunnen hebben voor den Europeeschen vrede Maar ten slotte zou zelfs Engeland niet terugdeinzen voor de mogelykheid dat de Turkscbe heerschappij ineenzakt Indien het behoud van het Turkscbe ryk onmogelijk werd zou een vreedzame verdeeling van dit ryk door de mogendheden die te verstandig zouden zyn om over de veideeling er van te twisten veel meer kans hebben dan een algemeene oorlog Volgens het half officiëoae Journal de Broxellea aïtyd zal heden het wetsontwerp tot wyziging van de schoolwet in de Kamer worden ingediend Zaterdag zyn er nog twee vergaderingen van den ministerraad over gehouden de tweede onder voorzitterschap van Leopold De hoofdlyueo van het ontwerp worden door het Journal de Broxelles tamelyk nevelachtig getrokken De regeering zon vóór allea onpartydig willen wezen en de billyke eiscben van de roomache ouders en de vrye onderwyzera evengoed willen tegemoetkomen als die van de rykaonderwijzera Godsdienatonderwys zal iu het leerprogram worden opgenomen maar niet verplicht zyn De godsdienstleeraar de pastoor van het kerspel zal es geven vóór of na de schooluren Ook voor de lotsverbetering van den ryksonderwijzer wordt in ruime mate gezorgd De grootte van de aubaidiën aan byzoudere scholen zal niet meer afhankelyk zyn van bet getai leert ingen Het pensioen zat niet berekend worden naar de vyf laatste jaren maar naar de ryf jareu waarin de bezoldiging het hoogste is geweest Alles meegedeeld onder vooibehoud zegt het Joornat de Bruxetles De officieuse Daily News bevat een leader over zeker plaa der regeering om de Britsche bezittingen in Afrika van Noord naar Zuid en van Oost naar West met elkander in verbinding te brengen Op het oogenblik ia eigentyk Britsch OostAfrika van de gemeenschap met de Niger ten weaten én van Zuid Afrika gescheiden door de Doitache en Fransche bezittingen en den Congoataat De gemeenachap van Noord naar Zuid zou over de meren gemakkelyk te verkrijgen zyn en H Robinaon en de Kaapache premier Cecil Rhodes willen doen wat zy kunnen Ook zyn er zegt het blad thans met de belanghebbende mogendheden onderhandelingen aangeknoopt De zaak wordt op het juiste oogenblik te berda gebracht daar Engeland op het punt is een spoorweg van de Ooatkuat naar het binnentaod aan le leggen Gemeld plan komt verder neer op het maken van gemeenschappeIBke verkeerwegen waarby oowel de Britsche ala de overige koloniën iu Afrika voordeel zouden hebben Deze handelswegen tosschen het Noorden eo het Zuiden het Oosten en het Westen zullen in zoover zij het reaultaat zyn van een internationale overeenkomat niet alleen voor den Britschen handel dienen de nabnren zullen er óók van profiteeren Een overeenkomst in dien geeat zou Alrika beschaven en de natiën mèèr tot elkander brengen dan allerlei inlijvingsptannen Ata de bevolking van Afrika beachaafd is en niet meer geteisterd wordt door oorlog pestilentie en hongersnood zal dit werelddeel zegt Daily News een van de mooiste markten zyn Goed bestuurd kan heï al de overtollige bevolking van Europa opgpmen ais Canada Australië en de Ver Staten hun deuren gestoten hebben Da aanleg van verbindingswegen is bet eerste wat in deze richting moet gedaan worden niet in het belang van de een of andere mogendheid maar van alle Ter zake van het steunen der opstandelingen op Cuba door Amerikaanscbe zeeschuimers die in Florida en aan den mond der Mississippi formeete expedities organ iseeren te Philadelphia openlyk stoombooten aankoopen en met wapenen en ammunitie bevrachten heeft de Spaanscbe gezant te Washington by den nieuwen minister van Buitenlaudsche Zaken Olney krachtig geprotesteerd Hem werd beloofd dat de Eegeeriug der Unie de zaak zal onderzoeken Maar de Times verwacht daar weinig uitwerking van aangezien uitvoer van wapenen door particulieren niet kan verboden worden zoolang Caba door hen niet als plaats van bestemming wordt opg even De sympathie der Yankees voor de opstandelingen is overbekend maar de houding der Regeering te Washington die weigerde de opstandelingen als oorlogvoerende party te erkennen bleef van diplomatiek standpunc tot dusver volkomen correct Het éénige wat Spanje baten kan zoa das een flinke blokkade van het eiland wezen maar daartoe ia de Spaausobe vloot te zwak Zóó kan dos de opstand nog lang doren te meer wyt generaal Querado nit Venezuela op Caba geland is met aanzientyke geldsommen voor de opetandeliugen Maarschalk Martinez Campos vraagt telkens eu telkens om nieuwen toevoer van veraterkingatroepen doch wat baat dit zoolang niet voor de opstandelingen een getyktydige toevoer kw worden afgeaneden PARASOLS met 20 7 Kotttng L van os Ja Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van tmsterdam 10 JUNI Vor kn lotkom M 94 10 100 mi 104 101 8 88 88V8 88 86V 8BV 97 7V l 1067 65V to 7V 11 87 lOOi i 808 xd 848 101 103 SlO 188V 74Vi 74 108 101 U 87 76 34 109 98 198 188 104 i 147 188 186 98 84V 89 108 89 lOlV lööv 99 108V 141 184 14 K ioa 66 99 80 10 107 ll l 81 81 U8V 108 108 89 68 14 217 218 198 109 107 108 108 US l 127 BnaiLija Oert Ned W S dito dito dito 8 dito dito dito S a HoNOAa Obl Goudl 1881 88 4 ItaXib Insohryriog 186S 81 6 OoBTBNa Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 5 PoKTüQiL Ohlig met ticket 8 dito dito S anauND Uhl Oost 8e Serie S dito Qeooni 1880 4 ditohjjEotht 1880 4 dito b Hopfl 1889 90 4 dito in goud leea 1888 6 dito dito dito 1884 6 SPAjfji Perpet aohuld 1881 4 ToKKKu Oepr Conv Isen 1890 4 0 c leening aerie D Geo leaning aerie C jlDiDiLFB lip Beo v obl 1892 S HLsxioo Obl Buit Soh 1890 6 VBNBEüflLi Obl 4 onbep ISSl AHBTsaDAM ObligatieD 1861 Si RoTTEBDXH Sted leen 1886 8 Nio N Afr Hacdelsv aaod Arsndsb Tah Mjj Gertifioatea DeiiMaatsobappy dito Arnh Hypotheekb psudbr 4 Gult Mij der Yorstent aand a Or Hypotheekb pudbr 4 Nedsrlandsohs bank ti d Ned Handelmaataoh dito N W Il Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotkoekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoBTBNB Oost HoQg bank aaad RusL Hypotheekbank pandb 4 i A MBBIKA Squit hypoth pandb 6 Maiw L G Pr Lien oert 6 N bd Holl IJ Spoorw My aaad Mij tot Eipl V St Spv aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Aftik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito B ÏTiLiB Spoorwl 1887 89 A £obl 8 Zuld Ilal Spvmy i H obl 8 PoLBN Waraohau Weanen aaad 4BuBL Gr BusB Spw Mjj aand 6 Baltisohe dito aand Fiatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Karsk Gh AEow Sp k p aand 5 Losowo Sewast Sp Ujj oblig B Orel Vitebsk dito oblig 6 ZoidWeit dito aand Bdito dito oblig 4 A HiEiKA Cent Pao Sp My obl 6 Ohio k North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver b Bio Gr Spm eert v a Illinois Ceatral obl ia goud 4 Louiav k NaahvUleCert v aand Mexico N Spw M lehyp o 6 Mias Kansas v 4 pot pref aand N ïork Ontario k West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Galif Ie hyp ia goud B St Paul Minn k Mauit obl 7 Un Pao Hoofdlijn ohlig 6 dito dito Line Col le hyp O B Canada Can Soath Cert v aand Vbn 0 Eallw k Nav e h d o O Amsterd OmDibuB JMth aand Botterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Boiterdam aand 8 Beloib Stad AntwerpenI887 SVi Siad BrusBel 1886 3 HoNO Theïst Begultr Gesellaoh 4 OosTXNR BtaatsieeuiDg 1860 B K K Oost B Cr 1880 8 Spanji Stad Madrid 8 1868 Ver Nbd Boï Hyp Spobl oert 48 BurKerlUksn Stand 6EB0BBN 7 Juni Johsones Joief ouden A de Korie en E van der Laan 8 Cornelia Bertus oodera 0 J J Boniang en E Ketelïfllder Johannes onders W T n Hoorn eu H BuDGchoten OVERLEDEN 8 Jnni P J Lokam 11 w P Heerkena 3 w 9 J M Gr Testeyn 3 w A Verhoef 22 j 11 m U M J Valk bnU r Tan C Middelkoop 28 j