Goudsche Courant, donderdag 13 juni 1895

34ste Jaargang Donderdag 13 Juni J805 No 0683 ADVERTENTieN 700BL 00PIG BE RICHT Circus jRobinson Standplaats op de MARKT WÊT KOMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken f ADVERTENTIEN worden geplaatst Tau 1 6 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsrmm Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd De üitgare dezer Coiirant g eschiedt dagelflkg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN eenige van zgne Voorstellingen geven met een en hoopt op dezelfde gunst als verleden jaar daar in alles voorzien i om aan het geëerde pnbUek vrooljke en aangename avonden te venohaffen Met achting O Robinson Directeur MODES Wegens spoed eiaohende omstandigheden wordt te Oravmhage voor matigen prjs ter OVERNAME AANGEBODEN £ o d ez s o Hunrprye van het huis zeer billjk Tusschenperaonen komen niet in aanmerking Fr br onder No 432 hj de Boekh A Vi HOOGSTRATEN ZOON Dm Haag VERLOREN door een jongen ran de Hoogere Burgerschool een zwart zilveren dsUé HEMOUTOIE op den achterkant een verguld paardje De eerlgke vinder kan op een belooning van vgf gulden rekenen Adres Boekhandel P M ELBERG Nieuwe Binnenweg 251 Rotterdam een REIZIGER op de hoogte van JilNUGAJiBSS en en goed kunnende Corresponderen Fr Br onder No 2376 Bureau dezer Courant Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARIKG HoUandsohe aitgave met 27 afb Pr s 2 i nlden Ieder die aan de Tersohrikkel ke gerolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leering die hei geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bfl hetVerlaga M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedril ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Cognac fin Bois f 1 40 IM Lltar Bt ooaiTAO rai bois Tu ImUU AmaiiTin wordt caUTwd in ▼ iMcti ia bamaada ftaaaaban van 6 Liter lahoiid Toonrtan van hat attaat van Dr P T VAK HAJCm BOOS Proafflaaoh a f l SO nildallaat Taftiljtkaai Uti P H J V WANK J MELKEBT üoathaven firma B 14 Omda eouda Snelperadruk van A Bkisiimih t Zoo Tandarts Ea CASSÏÏTO MARKT 134 GOUDA ait e onderd Zondags te consulteeren van 10 tot 5 uur 6000 Stuks uit da falliete massa eener der eerste bmtenlandsohe fabrieken over genomene zoogenaamde Leger Paarden Dekens moett a tegen den spotprijs van fl 2 75 per stuk worden uitverkocht D zfl dikke onslijtbare dekens zijn zoo warm als een pels ea 140X190 cm groot dus hi t geheele paard bedekkend met wol opppnaaid en 3 breede streepen itortw een kleine parti witte wollene Slaap Dekens groot 140X190 cm wegens zeer kleine slechts door vaklui beroerkbare fouten m het weefsel aangeboden ad fl 3 60 per stuk Kosten anders het dubbele MT Duidelijk gesDhreveD beslelllnfren wonlen Boo Ung de voorraad strekt tegen toeiendln vajk het bedrag of onder Tembours prompt uilgevoerd B Hnrwlte Maastriollt Groote staat 31 Abonneert V op het 1 S KATHOLIEKE TUIVEHSMAGAZIJN onder Redactie der beste Eath Letterkundigen Maandel ks verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Bomans yovellen Bistorisehe Verhalen Poèxie Allerlei Saadsels Logogrief Bebus en enx voor den zeer lagen pr s van GS CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste maandschrift van Nederland P STOKVIS WATEEKEUS ÜITOEVBE s BosOH WIJNHANDEL VAN ALPHEN LEÜEBOER XM BOITMBDAU Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 fcis AiAer Mn Expeller W l kMtlutMiBllllautavaAaataiaii TaitoiAMMf gjjgggftnhirPaiitlxpeJIer Nii H aairt n eaut aa fl da asah TaaAaate k 4a ias t AfMkakt ai kilï Ad Jtmm Oo ta Te Gouda bg A WOLPl Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Haudelimerk GU die lIoeBt gebfalkt uit de Blikken Trommel VAM N KATER en Co Gedeponeerd 6BONINGBN Elk stukje heeft de vorm van een zittende Kat VerkrBgbaar in nette Blikken Trommeltjes 25 Ct by onz bekende Verkoopers Zeer Nette Gesteendrukte mmASTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn 4 pCt PAÏÏDBIlIEVElir VAN DE Pester Vaterl iidiseher Erster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 BoveagCDoemde Pandbneven zgn nomiiian groot 300 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien van halfjaarl kaohe Coupons per 1 Maart en 1 Soptamber ea aflosbaar a pari door middel van halQaarUjkacbe mtloting De Coupons eyn thans en ook in da toekomst vry van belasting volgena da Wet van 1889 Art 30 10 zij ZIJD evenals de Oitgelote Paudbrioven betaalbaar to Budapest Weeaen en te Amsterdam toD Kantore van ondergeteekendea tot den koers van denMlag VolgoDs de wet van 1876 ia op de gezameul ke vorpandayl potheken prioriteit der houders vaiPandbrievea ingeschreven waardoor huu het reoht op de hyp ecaue achuldvorderingen in da eersteplaats is gewaarborgd De ondergeteekenden verwijzende naar hun Prospeotus van 19 Janaari 1 1 en het Jaarrerslag dor Instelling over 1894 berichten dat zjj voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Pandbrieven van de Pester VaterlftndiBOher Erster SparcassaVerein tot den koers tbd den dag WERTHEIAl GOMPERTZ AM3TEEDAM Mei 1896 Begin Juli OPENING VAN HET oto xsufisclb Atelier BEREISD ZWEERS hetwelk in alle deelen aan de eischen der faedend a sche Fotografie zal voldoen De Fotografiën zallen volgena de nienwate procédés op artistieke wgze worden uitgevoerd GELD LOTERIJ UITTREKSEL van het Trekkingsplan De hoofdprijs bedraagt in het gelukkigst geval event 500 000 MABK Gespecificeerd z a de pryMD als volgt 115 000 ORIGINEELE LOTEN 57 700 Prijzen Up Meer dan de helft van alte loten moet dus met een prijs uitkomen l De hoofdprijs bedraagt in het gelukkigste geval event 500 000 Mark Da trekking der prijzen vindt volgens voorstaand trekkingsplan plaats Alle 67 700 prijzen worden in 7 apoedig op eltaar volgende afdeelingen uitgeloot en dadelijk contant uitbetaald 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 10 000 6 000 3 000 2 000 1 000 400 300 200 150 155 134 1 a 1 1 i Het officieele trokkmgaplan dat gratis bij ieder toegezonden lot gevoefgd wordt bevat aen nauwkeurige opgave van alle in elke afdeehng uitteloten prijzen even als ook het bedrag dat mfn moet toezenden voor de loten van elko afdeeling 1 a 1 a 1 a a 1 a 8 a 21 i 56 106 a 231 a 812 a 1415 a 20 ii 100 a 32 a 54893 a 100 98 etc AUe 57 700 Pryzen be dragen tezamen 11 348 795 Mk De prijs voor de origtneele loten wordt door de regeeringvastgesteld en bedraagt voor de eerste trekkmgsafdaeling Ncfl 3 60 voor heele orgineele loten I Ncfl 1 60 voor halve origineele loten Ncfl 90 voor kwart origineale lotenTegen toezeading van bet bedrag in Hollandsche banknoten postzegels of ook per postwissel worden de origineele lotenmet het offioieele trekkingsplan direct toegezonden Mocht hettrekkingsplan niet naar wensch zijn dan worden de loten voor het begin der trekking gaarne weder teruggenomon en het j I daarvoor toegezonden bedrag weder geretourneerd Wy kunnfndtt te eerder doen daar wij overtuigd zyn dat iedereen deïoordeelige en veel kans ge ende indeeling van het trekkingsplan zal erkennen I Ofücieele trekkmgslijsten worden dadel k nn iedere trekking II toegezonden I Om alle orders te kunnen uitvoeren verzoeken wij deze da 1 delijk te zenden in elk geval vóór den I 13 J ji I a s op welken dag de trekkingen beginnen Hoofd Loterij Bureau ISEHTHAL Co HAIHBIJR I S Da Hamburger Geld Loterij bestaat reeds Iailg er dan 100 jaar au heeft tweemaal per jaar plaats Oeie Firma is eea der oudste Hoofd Lotery Bureaux Wy wareu reeds dikwijls iu de gelef enheid groote Hoofdpryzen ook naar Nederland te zenden In de laatate 7 jaar hadden w j het byzondere gauoegeu aan onze klanteu de volgende hoofdprijzeD te kuuuen uitbetalen M SOO OOO op No 61083 getrokken 14 5 1891 M 76 000 op No 12106 getrokken 12 10 189S 66810 6724 46613 82468 66169 79478 76 000 60 000 66 000 66 000 60 000 60 000 4 11 1887 23 10 1891 26 4 1896 29 4 1889 11 11 1893 3221 200 000 200 000 200 000 100 000 100 000 76 000 66878 61038 65846 23366 3 10 1890 24 10 1890 12 1 1888 11 1 1894 13 13 1888 6 1 1893 en verder varschcidene prijzen a M SO nOO 16 000 10 000 6000 3000 8000 etc Patent H StoUen MB itlnrti IfiMitrin lUllU 111 iiuli pnïtlicktnrilittt Warmng Der gro8ge Erfolg dw un ra Pattmt H StoUm trrmgm hit AniMU m nruhMmm taerthloun Hachahmmwen t flM Um ktuft dihir umn tttls tctmrftn H SloUm nur nn im net êdu i ulolm £ lienhu llui gm tttm umtrHittl wit mbmifliMl mtthintlU SS TfUlUlm m Znvnlue inth mi tmm BINNENLAND GOUDA 12 JuDi 1895 Aan de Uoirersiteit te Leiden ia het can didaatsexamen In de geneeakande met goed C lg afgelegd door den heer L C Kerasn In de Da enter Courant van 7 Joni jl lezen wg aangaande het ook te dezer stede ganatig bekende circas Tan den beer 0 Robinaon o B het lolgende Een ciroQB ia niet noodzakelijk aan eene kermis gebonden en omgekeerd Maar wie het circaa Robinson bezocht zal moeten erkennen dat dit van deze Derenter kermia een belangryk bestanddeel uitmaakt Wie aterk wit zien ryden op het ongesadeld paard hj ga Mr Gberles zien of de groote parforcerit tan Misa Ernestine wie de leerzaamheid van onze aierlgke viervoetera wil bewonderen zorge ar Toor in den aanvang het apoTteer paard niet mil te loopen of later de hoogeachonl van Mej Mille Wilma de Smolat op eeneb mooien voabengst De spektakel pantomime is bovendien een heet aardig atot Ftuto een EnsaiachKankaziache sage de hoofdpersoon der zegge c om met het tekstboekje tr spreken die een Foolach edelman by t Bobaken der braid was voor geweest krjjgtiti het slot zgn verdiende toon het stottaferee maakt goed verlicht eenen verrassend schoouen indruk Ook het 1 Deventer Dagblad ran 5 Jam beveelt ten zeerste een bezoek aan genoemd oircna aan Naar wfl nader vernemen zal de eerste voorstelling Zaterdagavond alhier plaats hebben met geheel nieuw gezelschap en geheet nieuw programma Het Hbld verneemt dat zeer waarach nIjjk op het laatst der maand Jali een bezoek aan de tentoonatelling te Amaterdam is te wachten van keizer Wilhelm en tegelpertyd van den prina van Wales Kene belangrijke procedore werd gisteren voor de rechtbank te s Graveohage bepleit In 1873 waa aan deheeren J Ph de Bordea en wijlen mr L A J W baron Sloet concessie verteend voor den aanleg van den apoorweg van Leiden naar Woerden Naar aanleiding daarvan werd door die heereo met de bankierafirma Van Schermbeek en Van Hall te Utrecht in Mei 1873 eeu overeenkomst gesloten krachtens welke onder meer die firma FEVILLETOIM 83 VU iet Ztoeedich Neen ik 1 slBchts de eenvoudige waarheid vertellefeD dastaa moogt gy zelve baoordeeleü of ik he veidienrheb o soLodelijk bedrogen te worden Keeds een jaar v i6r ik ConBtaDoe myae hand L Lorbemind ik haar ei g f Jj r S zü mÜDe hulde aan met eene welwillendheid die my ebidelV deed vermoeden dat waaneer zy Ivar derhjeïta niet bemnde zy my bemmde Ik dong naar hare hand en kreeg haar jawoord Op mijne vraaB of zü Ivar bemind had antwoordde zy met erbepAld neen en verklaarde dat haar hart nooit Z ieSmd ïnders dan mj gehecht waa geweest t n den zonder dat het my in de gedachte sekomfn was dat ik ryk en zy arm was Het toe$ÏTa aZn $ sohijnt te bestaan om alle wa W dri erii heel aan het licht te brengen beschikte ITZI dat op zekeren dag nadat Constance was nU dèn ik ba aleutelB in hare secretaire zag £ dU ij in ons huwelyk aanmerkelyk van aedriK veranderd was en zij zioh meermalen koel en ffl ve onde was ik over de oorzaak daarvan Wnnen na te denken en dit gepaard met een met Suurlijkea argwaan maakte dat ik de ecretaire opende en den inhoud daarvan doonnaffe de tt voad pakje britven die Ivar hg verschil zou optreden als bankier en kasaier der voor die apooTwegUjn te atichten maatschappg terwijl zy zich belastte met alles wat haars inziens noodig was voor de emissie van het aandeelen kapitaal dier maatschappy Voorts verbonden zich de heeren De Bordes en Sloet jegens de firma van S en Van H om zorg te dragen dat by overdracht hunner concessie aan de voormelde te sticnten maatschappy nemende zg andera deze hootdelyke verplichting op zich aan de genoemde firma betaald werd een commisaie van 5 pet ineens of over bet nominale bedrag van het aandeelenktipitaal ad f 3 000 000 en znika als een bankiers kiersen tcassiers proviaie waarin de firma Van S en Van H eeae vergoeding zou vmdeu zoowel voor hare uitschotten en kosten als voor bate t bewyzen diensten De heeren De B en S namen op zich te zorgen dat voor de helft van het kapitaal dat ia voor f 1 500000 zou worden deelgenomen door de Rijnspoorweg maatschappy en voor i mitlioen door de gemeente Leiden De inschryviog werd opengesteld doch had aanvankeiyk geen groot succes en na eenigeu tyd ontstond er geschil tusschen da contracteerende partyen waarna de heeren De B en 3 aan de voornoemde bankiersfirma op zekeren dag te kennen gaven dat z wegens de gebleken onmacht dier firma om het kapitaal by een te brengen de overeenkomst als vervallen beschouwden Intosachen droegen zy ban conceaaie wel over aan de opgerichte apoürwegmaats happy Leiden Woerden het geld kwam byeen en de infichryvers werden uitgenoodigd dit te Amsterdam te storten en dus niet by de gemelde bankierafirma te Utrecht zooals by contract bepaald was Deze firma protesteerde hiertegen by dpurwaarders exploit nadat zy reeds vroeger blykens overgelegde brieven verklaard had het contract harerzijds te willen handhaven De zaak bleef langen tijd tastende totdat ontanga de heer De Bordea benevens de erfgeuamen van wyleu baron Sloet voor de Haagsche rechtbank gedagvaard werden om aan d firma Van S en van H te betalen bonderdvyftig duizend gulden zynde de bedongen 5Vo o fB het aaudeelenkapitail ad 3 000 000 en voorts nog tienduizend gulden als een volgens haar door de medecontractanten verbeurde boete In deze zaak werd voor de firma Van Schermbeek en Van Hall gepleit door den advocaat mr D S van Embden en voor de gedaagden door Mr J C de Vriea advocaat te Amsterdam Tegen de hoofdvordering werd namens de lende gelegenheden dat hy en Constance van elkander verwijderd waren geschreven had ea de vurigste verzekeringen zijner liefde en de levendigste uitdrukking VBu zijn gelnk door haar weder bemind te worden bevattcD Ik legde het pakje brieven weder op zgne plaats ma i stak den sleutel der secretaire bij my Een half uur later kwam Constance terug Zij zooht hare sleutels liet zich heftig tegen de kamenier uit en was o zoo boos op mij die koeltjes verzekerde de sleutels niet gezien te hebban Toen wy alleen waren vroeg ik haar Zeg my oprecht Constance xïjt gij uit liefde met mij getrouwd Tuaschenbeide wanneer gij mij behandelt als nu twyfel ik er aan nik wist by ondervinding dat Constance het oprechtst was wanneer zij boos was zij het zich dan woorden ontvallen die zij gaarne later tegen welke opoifering ook had willen herroepen Juist daarom deed ik deze vraag in dit oogenbHk Uit liefde riep Constauce verachtelijk Wie trouwt tegenwoordig uit liefde I Niemand van den bon ton Gy hebt my dus niet bemind Hoor eens Gustaaf beschouw uw beeld in den spiegel ziet gy or inderdaad zoo uit dat een meisje met mijn uiterlyk waarlyk op u verliefd zou kunnen siJDf De eigenliefde der mannen is zoo belachelijk dat men hun de grootste ongerijmdheden zou kuuneQ opdl Bclien wBonaec men daarmede slechts huune zelfvergoding streelde Z had my bij den arm geDomen en my naar deo spiegel getrokken Inderdaad werd mijn oog door mijo beeld naast het hare getroffen Ik ben niet wat men een jfknap aan oosmt heb nij daarvoor ook nooit aEngszien geda den aangevoerd dat volgens het contract de ei cheies alleen dan recht zoo gehad hebben om haar 5 pet te vorderen indien zy het aandeelenkapitaal had byeengebracht terwgl namens de eisrherea betoogd werd dat zy zich daartoe niet had verbonden en dat toch een bankier dia zich belaat met al yttkt noodig is voor de emisaiè van en aandeelenkapitaal geen verplichting op zich neemt om dit kapitaal byeen te brengen zoo dit niet uitdrukkelyk bedongen is Dit was de hoofdvraag die heden by de pleidooien breedvoerig werd besproken terwgl voorts namens de gedaagden werd betoogd lo dat reeds in 1876 door hen aan de eiachers was verklaard dat zy de overeenkomst als vervallen beachoawden en dat hierin door de eischerea was berust en 2e dat ingerolge een latere wyziging van conceasie eo statuten de werkelyk opgoriohte spoorwegmaatsohappy Leiden Woerden met zou zyn dezelfde als die bij bet contract bedoeld was Hierop werd namens de eischerex geantwoord dat zy volstrekt niet in de opzegging der overeenkomat liad berust dat die opzegging geheel ongeoorloofd was en dat zy zoowel gerechtelyk als buitëugerechtelyk daartegen had geprotesteerd terwyl zy voorts uit den inhoud van bet contract trachtte aan te toonen dat wyziging an conceasie en statuten geen invloed had kunnen hebben op de verhouding tusschen haar en de gedaagden De rechtbank zal in deze uitspraak doen op 28 dezer Een 5 jarige jongen ia Zondag nit Delft alleen naar Scheveningen geloopen In groote ongeruatheid zoch en zgot oudere hem overal vergeefa Eindelyk werd hy den volgenden morgen door een politieagent uit Sclieveningen teruggebracht aan dezen agent had hy doodleuk verteld dat hy met zijn vader nit was gegaan dat deze dronken was geworden en zyn zoon alleen aan het zeestrand had laten staan t Mooiate was dat de vader den ganschen Zondag in Delft naar zyn weggeloopen zoon had loopen zoeken Met vernietiging van een vonnis der rechV bank te Leeowarden ia door den Hoogen Eaad nietontvaukelyk verklaard het hooger beroep van het O M tegen het vonnis van den kantonrechter te Harlingen waarbij een bierhuishonder aldaar van alle rechtsvervolging werd ontslagen wegens het op Zondag gedurende den tyd voor de openbare godsdienstoefening bestemd niet gesloten houden van maar nooit is mijn uiterlijk mij onverdragelyker en terugatootender voorgekomen dan op dit oogenblik toen ik nuaat haar stond die zoo schoon zoo vol bevalligheid waa Dit gevoel was niet geschikt om myn gemoed zachter te stemmen want niets ter wereld maakt een onaangenamer indruk op ons dau de bewustheid dat wy leelyk zyn Iedere droppel hloedl kookte van toorn en ik wendde my tot haar met de woorden Wees zoo goed en zeg mij waarom gij met mij getrouwd zijt Hebt gij dat zelf niet begrepen P Zij wierp zich op een leuningstoel neder en vervolpde Mijn lieve hemel gy waart ryk en ik was srm Gy gaaft mij te kiezen tusBcheii een atbankelyk leven bij mijne tante en overvloed en weelde bij u ik koos natuurlijk het laatste Gy veinadet dus liefde en handeldet uit eigenbelang vroeg ik met doffe ateln Luister gy schijnt inderdaad niet met uw tijd medegogaan te zyn anders zoudt gij zeer goed weten dat bij het aangaan van een huwslyk de liefde iets zeer ouderwetach is Het is een artikel van weelde waarmede de ryke wanneer hy wil lich by het kiezen van een echtgenoot vermaken kan maar dat geheel overtollig is wanneer een huwelijk even als een compagnieschap moet gesloten worden Gy geeft mij uw rykdom en ik geef u mijn persoon Deze wyze van associëren ia dunkt mij zoo eenvoudig dat een ieder die begrypen kan Waarom zeidet gy dat gij my bemindet vervolgde ik Gy zijt onuitstaanbaar riep Conswnoe uit en sprong op ik ui het omdat gy het K wUdet en een deur toegang g4vende tot een lokaal wttr drank verkocht werd De N Bred Courant schrgft Van de 132 aapirant adelbontea zyn er 52 afgekeurd Door 48 huuner is natunrlgk herkenring aangevra d waarby er 6 alsnog zyn goedgekeurd De eerste commissie achtte hen toch volkomen ongeschikt Wat deugt er niet het ph7Biek der Hol tandache jongens of de kearingsvoorsohriften Want dat 42 van de 132 jongens lichamelyk niet eens geschikt zouden Öd voor zeeofficier dat is toch wat erg kras Hoe zoo t er dan in het algemeen met onze Holtandscbe jongens wel moeten uitzien daar die 132 natunrlyk al voorloopig n ekeken waren en grosso modo door hun eigen dokter zonder gebreken werden verklaard Met allen eerbied voor de natunrtqk zeer faooge physieke eiaohen die men aan een officier moet stellen zouden wy dau ook wet eens willen vragen of men die lichaamskeuring niet wat overdryft ten nadeete wellicht van het intelleotneele gehalte van het korpa dat misschien eerst in de tweede plaab in aanmerking komt maar toch moet lyden als men 40 percent van de aspiranten dadelgk op zyde zet De agenda van de aanstaande algemeene vergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwys op Gereformeerden grondslag te Scheveningen in Seinpost onder leiding van dr A Kuyper te houden op 27 Juni e k vermeld o m het volgende Dr Th G den Houter van Maassluis zal een referaat honden over het onderwerp De medische weteniohap en de Vrye Universiteit Daarna zal bet debat gehouden worden over het onderwerp door prof Geesink op de vorige jaarvergadering behandeld n l de aanatelling van lectoren Ëen meeting zal worden göhonden in hetzelfde gebouw waarin prof Fabius zal optreden als inleider van het debat Het financieel overzicht van het verslag meldt dat de financiën der Vereeniging niet vooruitgaan en dat krachtiger atenn noodig is dan de Vereeniging thans ondervond Wel namen de inkomsten van het studiefonds toe maar de contribution gingen aanmerkelgk achternit De rekening van uitgaaf en ontvangst wyat een nadeelig saldo van byna f 5000 aan Uit het vecstag van de Vrye Universiteit blykt dat aan bet einde van 1894 hst aantal daarom daoht ik nu laat hy het er voor houden Gij hadt iutusachen uwe liefde voor Ivar uiet behoeven te loochenen zeide ik met drift Gustaaf met die zaak hebt gy niets te maken zeide zij en daarvan weet gij ook niets Ik weet alles Ik heb Ivar s brieven gelezen riep ik uit en gaf haar de sleutels van de secretaire Constance werd bleek en ik zag dat zij berouw had Ër volgde een tooneel van tranen en gebeden Ëen paar woken later verlieten wy de hoofdstad döwiji myne jaloeracbheid mij niet toeliet langer ia Ivar s nabijheid te vertoeven Ik wendde voor dat ik behoefte had aan een verblyf buiten s lands en mijne zwakke boret gaf daaraan een tamelijken graad van waarsohyolykheid Gedurende mijn verblijf in den vreemde werd een myner longen sterk aangetast en ik begon mderdaad voor myn leven te vreeten Toen ik beter werd keerde ik terug om getuige te zijn van de zauehspauning van uw man en mijne vrouw om mij te bedriegen Het tooneel met den zakdoek en Constance s ziekte gaf aanleiding tot eene verklaring tusschen haar en mij welke ten gevolge had dat siij zioh zoo bekoorlyk en betooverend aan mij voordeed dat het haar gelukte mijn argwaan in slaap te wiegen en mij over te halen bij haar oom graaf Kronfaldt te gaan logeeren De nabuurschap met Ivar moest haar schaijleloos stellen voor al het onrecht dat zy meeode door mij geleden te hebben Gedurende ons verblijf bij u is do argwaan bp nituw ontwaakt Ik heb gespionneerd en genoeg gezien om overtuigd te zijn dat de liefde tusschen Constance an Ivar tot eene laaie vlam ii aangewakkerd