Goudsche Courant, donderdag 13 juni 1895

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zf nst l 5 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich i 0 17 10 64 18 09 S l S4 V3s S M 4 50 5 S4 T ll 7 58 8 8J 8 48 8 61 9 67 7 58 7 69 8 06 8 13 8 38 3 48 9 86 10 J S6 7 47 1 44 OMEBDAH r 10 88 10 88 10 89 10 40 10 68 7 46 8 07 8 18 eODDA DEN BAie DEN HAAB OOÜDA H ge 6 48 7 80 7 48 8 30 9 88 9 4610 1411 8513 161 88 3 44 8 68 3 43 4 16 6 176 117 68 Voorb 6 64 10 80 1 44 6 17 Z Zegir6 08 10 36 1 68 6 13 l M 6 1 10 46 8 0 6 48 Gnttda 6 30 7 60 8 18 66 10 16 10 67 18 06 18 46 8 80 3 14 8 86 4 18 4 43 6 47 6 68 8 88 1 Stopt tB Bloiiwiik KraiBweg en Nootdorp LoidaohoDdam UTEBOH T G O D D i 10 11 34 18 60 8 10 8 68 4 48 6 86 7 60 8 0 9 07 10 83 11 51 4 16 6 58 g 88 10 81 4 84 Bg 9 36 84 10 44 13 07 1 83 8 48 4 37 5 80 7 0 8 86 8 41 9 49 AH8TEBDA U 6 O U D t 6 60 8 16 9 66 11 8 40 4 86 6 86 8 10 7J0 9 04 10 14 13 19 8 80 5 30 7 46 8 49 11 9 8710 30 10 60 13 1813 36 1 87 3 86 8 47 4 46 6 37 7 14 7 49 8 8 8 64 9 6411 4 67 8 01 10 06 6 08 8 19 10 15 6 30 8 86 10 37 Toöïb 8 07 9 08 if 11 97 18 68 6 80 l D t lu ii iHlga l ll 9 18 9 7 10 07 10 48 11 88 13 4 1 08 1 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 81 9 9 8810 81 11 46 OUD A C T E E C H T 9 06 10 1 11 13 48 3 38 8 17 4 16 4 47 6 67 6 66 8 81 10 16 11 14 3 87 7 10 10 39 11 88 3 46 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 9 87 10 61 11 46 1 30 3 08 8 60 4 48 6 39 6 86 7 45 9 0411 6 O V U A A USTERDAH 10 01 11 18 10 8 81 4 47 8 66 10 16 lO iO 18 46 1 M M 8 18 11 11 tadenten bedroeg 85 welke waren ingeschreven all Tolgt voor de faculteit der godgeleerdbeid 57 Toor godgeleerdheid en recbtsgeleerdbeid 3 voor godgeleerdheid en letteren 12 Toor de rechisgeleerdbeid 10 roor de letteren 10 lm het afgeloopen jaar promoveerden de heet L van Andel in de rechtigeleerdheid de heer Job 0 Breen ia de letteren en de heer J Sobokking in de rechtegeleerdheid Ontsettend Igden Omtrent het ongelak aan den viBscher Leendert Tan der Steen opde sloepiKoningm Wilhelmina overkomen deelt de schipper het volgende mede Dinsdag jl werd gecommandeerd c2 reven in het zeil daarmede bezig z nde moest de dirk opgehaald worden Door het overkomen van een stuk water brak de dirk en viel de boegspriet naar beneden Van der Steen werd zoodanig getroffen dat het lichaam geheel door midden brak Het hoofd met bovenliohaam lag plat tassoben de beenen Na 15 uren Ijjdens is de ongelukkige bezweken StaUn Qdneraal 2e K an Zitting van Dinsdag U Jani Het debat werd voortgezet over het voorsteU Lohman tot wyziging van art 54bi9 der Schoolwet met het doel om de mogelykheid te openen dat de sabaidie toegekend blyve indien een ontstane vacatnre niet binnen den gesteldeo termyn is vervold wanneer blgkt dat het bestnar oudAoks de aanbieding van een behoorlgke jaarwedde niet by machte is geweest de vacature binnen dien termyn te doen Tervolten De heer Vermeulen sielde een amencfiment voor van deze strekking dat blyke t het karakter der school bebondun btgve Dit amendement werd bestreden door de beeren Lohman A Msckaj ei i De Beaufort Wyk welke laatste verklaarde anders voor bet artikel te zullen atemmen u t bill ijk beid s gevoel nn de minister verklaard heeft dat zich reeds gevallen van subsidioweigering hebben voorgedaan Het amendement werd daarop ingetrokken Artikel 2 werd goedgokeard Allaen werd het soboDljaHr veranderd in kalenderjaar Het voorstel Lohman werd aangenomen met 41 tegen 35 stemmen Vóór de Bechterzgde en elf liberalen De heer Lohman werd met de verdediging ervan in de Eerste Kamer belast Alsnu kwam aan de orde de motie Beelaerta c s ter gonste van een wettelyke voorziening tot veikryging van eenheid in de tgdrekeniug De heer Beelaerts beval deze krachtig aan om aan het bestaande ongerief een einde te maken De minister Van Houten verklaarde zich vóór een wettetyke voorziening daar de pogingen der vorige Regeering om langs huis hondelyken weg den tgd te regelen gefaald hebben en de Regeering wilde daartoe wet overgRan mits de Kamer een vingerwyziug gaf welke kenze gedaan moet worden de Qreenwich tyd of de middel Ëuropeesofae tyd De heer Rutgers pleitte voor middelEaro peesche tyd in het belang der eenheid daar België ona voorbeeld moet volgen en bet verschil met Engeland niets beteekent wyl de zee een berekening van aankomst bij minuten toch onmogelyk maakt De heer Heemskerk was voor eenparige aanneming v n den Amsterdamschen tyd in het binnenland maar niet voor een aanslaitiog bg de bnitenUndpche tydrekaning De motie Beelaerta werd aangenomen met 57 tegen 15 stemmen Daarna werd aangevangen met het debat over de veiligheidswet ter beveiliging van personen die in fabrieken en werkplaatsen arbeid verrichten tegen ziekten of ongevallen De Kamer heeft artikel 1 aangenomen geamendeerd vaar het stelsel der commissie van rapporteurs das bniten verband met de kinderwet vaa 1875 1 40 8 47 1 64 9 01 8 10 a o 18 6 81 ia t 86 8 7 M 7 88 7 8 7 4 7 11 5 I lt i K i 8 t l Gottda HooTdreoht STieuwerkark OapaUa Botterdam lottardu Oapalla In erknk Hoordraoht 13 37 13 48 11 08 11 18 6 86 4e 7 66 8 09 8 81 6 60 64 1 6 7 08 8 18 X 7 88 8 88 8 41 9 Ckiidi Oudiir VtawU 40 7 6 8 81 9 10 Goud AaulwduB W Sokdt 7 8I 8 86 9 01 Z T M 7 48 8 47 X Zagw 7 il8 68 De zaak tegen Hendrik Coalman en Uetiriette Momber beacholdigd van poging lot diefstal en moord gepleegd op het dochtertje van den heer Meinders te Bussam werd gisteren in hooger beroep voor het gerechtshof te Amsterdam behandeld Mr Worst nam gelyk voor de rechtbank de verdediging van Momber waar mr Biederlack die van Coelman in de plaats van mr Paap Op verzoek van den verdediger mr BiederUck w0rd nogmaals de rechtercommissaris mr Bgleveld gehoord Meer uit iotuitie dan op grond van het inderdaad geboorde knnoun wg mededeelen dat mr Biederlacï door het getoigenis van den rechtercommissaris nogmaals het volle licht deed vallen op de omstandigheid dat Coelman dien rfcbtercommissaris over een eind touw sprak dat in zgn verbaal van het gebeurde te pas kwam nog voordat dit touw hem als een der op de plaats der misdaad gevonden voorwerpen was getoond Het eind touw toch werd inderdaad gevonden en is by elke andere lezing van het gebeurde niet wel thuis te brengen Coelman door den president verhoord legde dezelfde verklaring af als voor de rechtbank en dr Klingen Dorenbos moest opnieuw het verhaal doen van zijn onderzoek en in bet byzonder uitweiden over de wyze waarop hy op Mombers gelaat den ouderlingen afstand tosschen de sporen van Jansjes nagels had gemeten Mr Worst deed den dokter vragen of de drie wonden aan Jansjes hoofd niet verklaard zonden kunnen door een val tegen een der denrstyien wier profiel juist drie ribben tooLt Dr Dorenbos achtte het wel mogetyk dat de wonden werden toegebracht doordien men Jansje tegen de denrpost wierp Ook dr Jacobi legde ongeveer dezelfde verklaring af nopens dezelfde vraag Voorts kwam Ortetje van Woudenberg ver klaren dat Momber vroegor wel eens Jansje met een pak slaag bad bedreigd Coelman zelf legde thans eene verklaring af die op enkele punten van zgne vroegere bekentenis verschilden Zoo deed hg het nu voorkomen alsof hg Jansje had aangegrepen terwyl zy om den hoek van de dear keek terwijl hg voor de rechtbank mededeelde dat hy Jansje op aanraden van Momber met een zakdoek den mond trachtte te stoppen en toen met haar neerviel Het requisitoir van den advocaat generaal luide zeer goostig voor Henriette Momber Z i was hare medeplichtigheid ten aanzien van den moord op Jansje niet bewezen Hoe zy aan de krabbels in het gelaat is gekomen ligt in het duister Zg zelve weet dit niet precies liet is echter niet bewezen dat die krabbels haar door Jansje werden toegebracht En na Coelmans bekentenis van heden zyn nu ook de wonden aan Jansje s hoofd verklaard mitsdien eiscbte de advocaat generaal tegen Momber slechts 4 jaren gevangenisstraf wegens medeplichtigheid aan de poging tot diefstal tegen Coelman op wien hy de volle schuld van den moord wierp echter levenslange gevangenisstraf Mr Worst Momber verdedigende sloot zich by den vertegenwoordiger van het O M aan en trachtte aan tb tooneo dat ook medeplichtigheid aan de poging tot diefstal niet vast Btond daar echter bet overieg en het verstrekken der middelen tot dien diefstal niet kon worden ontkend pleitte mr Worst voor eene lichte straf en voor vryspraak van de ten laste gelegde medeplichtigheid aan moord 18 38 12 S9 1I 88 18 43 18 18 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 Mr Biederlack betoogde dat de rechtbank art 258 van het wetboek van strafrecht niet toepasselijk had mogen verklaren op Coelman en ten tweede dat al ware dit artikel wel toepasselgk het opleggen van leventlsnge gevangenisstraf eene barbaarschbeid zou zgn Immers de eerste poging tot diefstal was volgens de wet geene poging omdat Coelman vrijwillig terugtrad en wat de tweede poging betreft zoo is niet bewezen datCoelman daaraan part of deel heeft gehad veeleer moet tu dien aanzien de verdenking op Momber allen die de schaar haalde en de juiste plek wist waar het geld in de kast was opgeborgen staat nn de ten laste gelegde poging tot diefstal hier vast dan mag ten aanzien van den doodslag art 288 niet worden toegepast en dus levenslange gevangenisstraf niet worden opgelpgd Mocht evenwei het Hof eene andere zienswyze zyn toegedaan dan pleitte mr Biederlack verzachtende omstandigheden op grond van Coelman s verleden en van den invloed van Momber op zgnen handel en wandel De uitspraak werd bepaald op heden over 14 dagen De Bazeler Correspondent der N R Ct deelt het volgende mede omtrent eene zeer merkwaardige methode ter genezing vao tering speciaal onder de landelyke bevolking welke dr Ernie te Geraau aan den voet van den Rigi toepast Zooala men weet wordt die berg het geheele jaar door vele landlieden bewoond die van de veeteelt bestaan In hunne op het Zuiden en Zuid westen gelegen geheel tegen den noordewind beschermde haizen heeft bovengenoemde dokter verschillende teringlydera gedurende den winter een onderkomen bezorgd Dat heeft zeer gunstige uitkomsten opgeleverd De ziekenkolonie is uitgestrekt daar in elk huis slechts 4 tot 6 zieken worden ingekwartierd ledere week komen alle patiënten naar beneden om duor den dokter te Gersau te worden onderzocht en om zich te laten wegen Na vier weken is het gewicht gemiddeld van 6 tot 10 pond toegenomen is de pols normaal en de koorts verdwenen Menigeen die naar boven gedragen moest worden wandelt na acht dagen naar den geneesheer 700 snel nemen van allen de krachten toe de verpleging is eenvoudig het volgen van de levenswgze der bergbewoners melk eieren en meelspgs vgf tot zesmaal per dag zelden vleesch De ptgs bedraagt ongeveer drie franken per dag het gebruik van alcohol ia beslist verboden Dr Ernie vraagt van alle patiënten de belofte om eerst dan te vertrekken als hy bet goedkeurt Deze eenvoudige landelyke zieken gevoelen zich in de idyllische omgeving zeer gelukkig in de sanatoria zonden zü niet licht op hun geraak komen en ook moeielyk wennen aan het voedsel Ëen houder van tickets van de Tentoonstelling te Amsterdam heeft toegang op éen ticket gevraagd en toen deze geweigerd werd door een deurwaarder tegen deze handeling doen protesteeren De vereeniging Hotel wezen tentoon stel ling is daarop gedagvaard Maandag 17 Juni voor het Kantongerecht te verschynen om zich te hooren veroordeelen tot het betalen eener schadevergoeding Te Hillegom heeft men een hond moeten doodschieten die sinds acht dagen op het graf van zgn meester verbleef het trouw dier was van die plaats niet te rerwyderen en liet het toegediende voedsel onaangeroerd Men meldt uit Zaandam aan de N R Ct Zondagavond 11 uur heeft eene nauwelyks 17jarige dienstbode die in staat van zwangerschap verkeerde ïich verdronken in de sloot achter de woning waar zg dienstbaar waa De ongelukkige had zich ongeveer 20 kiUgram gewicht om den hals gebonden en een paar uren te voren haar Zondagsche kleedereo ten huize barer ouders voor daagsche verwisseld 4 50 4 67 5 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 8 0 1 15 7 80 8 10 6 48 8 6Q 3 60 4 08 e O n D A 11 60 18 80 8 09 3 89 18 08 18 40 6 88 7 60 6 6 8 8 11 7 07 8 19 7 80 8 38 Utrecht Woerdon üudawater GoDda AnutenUmW e d Beieren heeft in den laatsten tgd erg veel van hagel te leiden gehad Slechts een klein gedeelte bleef voor schade gevrgwaard Wat door de sneeuw in Mei toen ze vooral in de bergen nog twee meter hoog lag gespaard bleef is nu door hagel en wolkbreuken vernield Sedert het laatst van Mei ia er geen dag voorbg gegaan dat het onweder geen groote schade aanbracht ja zelfs menscbenlevena vorderde Vooral erg woedde het onweder in de Alphen Verleden wf ek brak een hevig onweder boven het Ammermeer loi beken zwollen tot 20 meter breede rivieren die alles wat ze tegenkwamen in hon vaart medesleepten In Dieaseu ia geen woonhnïs dat niet beschadigd is boisraad huisdieren en wild werd meegevoerd met moeite konden het vee en de paarden gered worden Hagelsteenen zoo groot als kippeneieren vielen neer Tn vele streken zullen de boereu jaren noodig hebben om de bodem waarvan een of twee meter weggespoeld ia weer vruchtbaar ie maken En het weer duurt nog voort Zaterdagmiddag j l had er te Weenen een ernstig tramongelnk plaats Een stroomtram van het ayateem Serpollet reed met volle kracht de hellende Bellariastraat op toen plotseling de koppelstang tusachen machine en rgtuigen brak en de locomotief in ontzettende vaart vooroitschoot De rytuigen die door de vaart nog een wgl werden voortgedreven kwamen weldra tot staan en rolden vervolgens met toenemende snelheid de helling af Ben gewone paardentram die hetzelfde spoor volgde als de stoomtram kwam in botsing met de terugrollende stoomtramrytnigen De passagiers in beide vervoermiddelen die het onvermgdelyke ongeluk zagen aankomen werden door een panischen schrik aangegrepen Door de ontzettende botsing werden de paarden van het tramrytuig verpletterd en beide wagens aan splinters geslagen Veertien personen werden zwaar gekwest Het ongeluk gebeurde op den hoek der Bellariastraat en den Ring in de nabgheid van het keizerigk paleis In de Zondag te Utrecht gehouden halfjaarlgkache vergadering van het centraal bestuur van den Algem Nederl Zooavenbönd werd o a behandeld de Protestmeeting in September a s te s Hertogenbosch te houden Besloten werd circulaires te verzenden aan alle katholieke corporatiën van Nederland met verzoek om zich op deze meeting door een ot meer afgevaardigden te doen vertegenwoordigen en een beroep te doen op de noodzakelyke medewerking der geheele katholieke Nederlandsche Pers Alle feestelijk vertoon zal vermeden worden s Morgens zullen de deelnemers worden toegesproken door een der officieren en na bekomen machtiging van het gemeentebestuur zal de stoet in optocht met de banieren zich begeven naar de kathedrale kerk Met algemeene stemmen werd als voorzitter herkozen de heer J J Kuppera uit Roermond en ala penningmeester de heer F J v Soest van Utrecht terwyl ala commissariBsen gekozen werden de voorzitters van Amsterdam Den Bosch en Leiden Ten slotte werd besloten nog vóór de protestmeeting circulaires te verspreiden door geheel Nederland teneinde een beroep te doen op de milddadigheid der katholieken ten einde gelden bijeen te krygen tot ondersteuning der behoeftige zonavea Er bestaat niet veel vertrouwen op de broederlijke gezindheid der Jantjes van verschillende natiën by de autoriteiten die de feesten te Kiel moeten regelen Thans is bepaald dat de matrozen slechts bg beurten aan land mogen nl eerst de Denen Engelscheu Noren en Zweden den volgenden dag de Hollanders Portngeezen en Russen den derden dag de Amerikanen Oostenrykers Roemenen Spanjaarden en Turken Van de Duitsche schepen zullen sleohta onderofficieren en enkele manschappen van zee goed gedrag permissie krggen aan land te gaan Sedert eenigen tyd werden te Brussel telkens diefstallen gepleegd in goederentreinen Zaterdagnacht werden drie dieven gesnapt die bezig waren geweest io een trein welke in beweging was tusschen twee stations Zy nierpen koffers en pakken uit de wagens op den weg 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 63 4 8C 9 03 6 31 11 13 9 10 8 80 6 80 6 87 6 44 6 60 U 80 9 41 60 6 4 40 6 61 8 86 10 0 68 10 08 10 18 10 84 10 64 11 10 10 De OTwladtn eigenaar van de verzameling kuiaUoorwerpen en oudheden op het kasteel te Heeewgk heeft naar ny vernemen eene regeling getroffen nraardoor gedurende nog 80 jaren de e yerzameling oureranderd ter plaatse moet blgven Er Bchijnt wel aan gedacht te zgn om de Toorverpen aan t Rgk over te dragen maar hierdoor souden ze naar andere rijksverzamelingen worden overgebracht t geen niet met de wenschen van den eigenaar overeenstemde Vooral TOor de belangstellenden in de provincie NoordBrabant is dit eene zeer gunstigebeschikking Arch è Mensch of dier In Overschie woont een nog betrekkelflk jonge vronw zekere Neeltje Huisman die naar men ons meldt in haar woning leeft gelgk een dier Gisterenmiddag terwjjl het vrouwenmensoh even afwezig was ia op laat van den waarnemend burgemeester haar woning geopend en gereinigd Dat was hard noodig want het was een vnile vieze smerige rommel Daar lag op den vloer een heele hoop asch menschelgke nitwerpselen vuilnis eierdoppen enz Van gemeentewege werd de woning uitgemeste Dit geschiedt nn reeds voor de tweede maal De Overschiesche autoriteiten moeaten er iets op vinden om zolke poelen van ongerechtigheden ver buiten de bebouwde gemeente te houden t Den Ben Augustus van dit jaar zal een der merkwaardigste en zeldzaamste hemel verachgnselen een totale zoneclips waarneembaar zgn voor welker observatie nu reeds groote toebereidselen worden gemaakt In Noorwegen zal de eclips zichtbaar zijn en nu heeft zich onder de leden van de Brit8ch Astionomical Association een comité gevormd ten doel hebbende twee wetenschappelgke expedities daarheen te zenden Pe eerste expeditie zal gaan naar de Varanger Fjord en bestaan hoofdzakelyk uit waarnemers leden der genoemde Brit Aatr Aas terwyl de tweede expeditie gaan zal naar Bodö en meer een populair karakter zal dragen De verduistering is daar wel te Bodö te zien maar de stand der zon is tydensdeeclips zoo laag dat op telescopiscbe waarneming weinig hoop is Aan de Varanger Fjord daarentegen kan de eclips met de meeste zorg worden waargenomen De Noorweegsche kust schijnt daar echter zeer onherbergzaam te zgn want de atoomboot die door de Brit Aatr Association yoor dit dool zal worden gehuurd moet als een drgvend hotel worden ingericht De straf in Frankryk gesteld op het ter dood brengen van stieren by stierengevechten is niet afdoende gebleken de minister van binnenlandsche zaken heeft dientengevolge de prefecten aangeschreven vóór iedere voorstelling den Treemden toreadors aan te zeggen dat zy verbannen zullen worden tenzy zg zich verbinden de stieren niet ter dood te brengen Den toreadors die de wet overtreden zal het recht ontzegd worden zich op Fransch grondgebied op te houden de directeuren der arena s zullen volgens de bepalingen der wet vervolgd worden Aangrgpeud schonwtpel Te Bokstel was zekere M S met zgn 18jarigen zoon langs het smalle water aan het hooien De zoon was bezig met maaien terwyl de vader het hooi aan den waterkant byeenbracht Op eens hoort de zoon een hulpgeroep en ziet zgn vader door den snellen stroom medegevoerd worden Aan redden viel niet meer te denken zoodat de zoon zgn ruim 60 iarigen vat er voor zgn oogen moest zien verdrinken Spoor die maar eens op t Tengevolge van de vermissing van een groote hoeveelheid steenkolen aan het station Meppel zgu vanwege de Maatschappg tot Exploitatie van Staatsspoorwegen aan verschillende stations opmetingen van aanwezige steenkolen gedaan Naar de Mepp Ot meldt moet men daarbg tot het verrassende resultaat gekomen zyn dat aan het station te Zwolle ongeveer 170 waggons en aan dat te Groningen 200 wf gons steenkolen minder waren dan er moesten zgn De geldbnideï door een geit gered 1 Terwgl eenige dieven in den nacht zich toegang h den weten te verschaffen tot de woning van de wad v d Z te Drunen doordat zg door een raampje den grendel der achterdeur hadden verschoven kwamen zy in den stal waar de geit hen verbaasd aanstaarde Om haar te doen zwygen werd haar een handvol gras voorgeworpen wat het dier blykbaar zeer lief vond want zg gaf haar vreugde daarover te kennen door een langgerekt mè mè 1 De bewoners door het op dit nor ongewoon gesohraenw gewekt hadden de voldoening de dieven onreniohtanaka te zien afdeinzen zonder dat bet hnn gelnkken mocht de schelmen te berkenaen De toestand van den knaap die te Scheveningen door een worp met een keisteen aan t hoofd getroffen werd ia hoogst bedenkelgk Het geval van straatroof welke Zaterdagmiddag op de Keizergracht te Amsterdam zou gepleegd zyn is gebleken een verzinsel te zyn van den man die meermaten te innen gelden kwgt geraakt is De wonden aan de hand welke ook gebleken zgn minder ernstig te zgn dan het geval scheen heeft hy zich waarscbgnIgk zelf toegebracht BaUenlandscb Overzicht De Belgische Kamer heeft voorgestelde invoerrechten op botei en margarine 20 fr per 100 K G aangenomen met 79 tegen 68 stemmen en 4 blanco Maandag werd de Kamer geopend door koning Humbert met het voorlezen eener troonrede Behalve de koning waren ook de prinsen van den bloede aanwezig By bun komst en hun vertrek werden de koning en de prinsen levendig toegejuicht In de troonrede deelde de koning mede dat de uitslag der jongste Kamer verkiezingen te duidelgk i dan dat de gekozen afgevaardigden nog in eenige onzekerheid zooden kunnen verkeeren over den aard der quaesties welke de Kamer heeft op te lossen In de eerste plaats ia noodige eeoe reorganisatie der geldmiddelen Daaraan zal de Kamer vooral baar aandacht moeten wgden Verder sprak de koning over de wetsontwerpen welke in de vorige zitting zijn tot stand gekomen Door de aanneming dezer ontvrerpen is het krediet van den staat vermeerderd maar toch is daardoor nog niet het evenwicht op de begrooting verkregen Mst het oog op hetgeen nog noodig is om dat doet i i bereiken heeft de re eering onmiddellgk maatregelen genomen waardoor een succes is verkregen dat men niet had verwacht Dergelijke maatregelen zullen opnieuw ter bekrachtiging aan de kamer worden voorgelegd Het evenwicht tusschen de ontvangsten en uitgaven aldus ging de koning voort kan alleen worden gehandhaafd indien de uitgaven zooveel als maar eenigszins mogelgk ia worden beperkt Daarom doe ik een beroep op de vaderlandsliefde der afgevaardigden van wie ik verwacht dat zij hun medewerking zullen verleenen bg de pogingen der regeeriug om de financieele moeilykheden e boven te komen Nadat de Kamer aldua heette het verder in de troonrede door het herstel van het ünaucieel evenwicht het krediet van den Staat heeft verhoogd moet nog een ander niet minder gewichtig vraagstuk worden opgelost en wel dat betreffende de hervorming van de gemeente financiën en de wyzigingen welke het bestuur der gemeenfeu moet ondergaan opdat in overeenstemming worde gebracht met de eischen van den tegenwoordigen tyd De regeering zal bg de Kamer voorstellen doen waardoor zy hoopt dat de nu bestaande wetten in dezen geest gewijzigd kunnen worden Ten einde te zorgen dat de bescherming van de particuliere rechten en de openbare veiligheid op beteren grondslag worden gevestigd is eene betere regeling noodig van de bevoegdheid der rechtbanken betreffende misdaden begaan zoowel door de lagere als door de hoogere standen der maatschappg Tot haudhaving van den socialen vrede beeft de regeeriug in overleg met den koning besloten liever haar toevloeht te nemen tot welwillendheid dan tot geweld Zoodra het verzet ia bedwongen zal vergsvensgezindheid volgende op de krachtige maatregelen die noodig waren ten einde de openbare orde op Vasten grondslag te herstellen Hoe gering de verbeteringen ook moge geweest zgn welke ik heb kunnen invoeren aldus eindigde de koning zyn redo toch heb ik steeds myne beste krachten daaraan gewgd en daarin den roem mgner regeering gezocht Ik spreek ten slotte de hoop uit dat onder het Italiaanache volk allengs alle reden tot het plegen van geweld en tot het koesteren van baat zal verdwynen c In de troonrede werd ook gewaagd van de betrekkingen van Italië tot de andere Euro peeiche mogendheden Tot zgne groote tevredenheid kon koning Hnmbert verklaren dat deze betrekkingen niets te wenschen laten Vooral werd daarby gewezen op de aanwezigheid van bet Italiaanscbe eskader by de feesten welke te Kiel worden gegeven ter eere van de opening van het NoordOost Zeekanaal De koning noemde de opening van dat kanaal een rendez vons c des vredes ter eere van een bewondèringswaardig werk door s konittgs bondgenoot keizer Wilhelm tot stand gebracht Met groot genoegen zendt Italië daarom zyne oorlogsschepen naar Kiel Vandaar zal het eskader zich begeven naar Engeland ten einde blyk te geven van de enge vriendschap welke tosschen Italië en Engeland bestaat Vo0rta sprak de Koning ook nog over de bezetting van KesEala Ook wat do bevestiging betreft van Italië i koloniale bezittingen in Ooat Afrika zeide de koning beeft de Engelache regeering een nieuw bewys gegeven van de sympathie welke zg voor Italië gevoeld door den invoer van wapenen naar Abessinië te verhinderen Wij zyn volstrekt niet voornemens oenavontuurlgke politiek te volgen msar streven uitaloitend naar een duurzame bevestiging van ons gezag in Afrika Ook tot bereiking van dat doel meeiien wg te mogen aannemen dat er volkomen eenstemmigheid bestaat tusschen het Italiaanscbe volk en den koning Terwyl in Noorwegen getuige het aannemen der verzoenende motie door een groote meerderheid van den Storthing een tot onderhandelen met Zweden geneigde stemming blykt in omvang toe te nemen leggen de Zweedsohe toongevende partgen een steeds oorlogzuchtigor dryven tegen de Noordache boeren aan den dag Van weinig welwillende gevoelens jegena het aangrenzende ryk getuigt vooral de bC ttoeming van graaf Lodewgk Douglas tot gemeenschappelgk minister van buitenlundsche zaken Niet alleen geheel Noorwegbn maar ook de liberalen in Zweden beschouwen diens benoeming onder de tegenwoordige omstandigheden als een directe uitdaging aan Noorwegen Wat toch is voor het radicale Noorwegen te verwachten van de verdediging zgner internationale belangen en rechten door een ultra Zweedschen jonker Men stelle zich eens de verontwaardiging der aristocratische Zweden voor als de ultra radicale Nor Üllmaii tot hun vertegenwoordiger tegenover het buitenland werd benoemd De benoeming van een graaf Doaglaa tot gemeensohappelgk minister van buitenlandche zaken ie allerminst geschikt de sympathieën der Noren voor de Unie aan te wakkeren Om de gevoelens van graaf Douglas groot grondbezitter jegena Noorwegen te leeren kennen is het voldoende zyn woorden iie b rhalen in den Zweedscben rgksdag bg het debat over de Unie gesproken Nu is de tyd voor eeu eeazgdig toegeven van Zweden voorbg c Met de verzoeningsgezinde motie door den Storthing aangenomen legt de Zweedsehe regeeringspers niet de minste ingenomenheid aao den dag zg wynt de onderhandelingen op de door de Noorache linkerzyde gewenschte basia van de hand en eiscbt dat het programma der radicalen twee ministers van buitenlandsche zaken volstrekt niet aangenomen zal worden doch daa entegen wel dat de herziening van het Unie verdrag een volledige zy d w z dat ook enkele bepalingen der Noorsche onstitutie zullen worden herzien Wat no de beteekenis der door den Storthing aangenomen motie betreft zoo kan de tegemoetkomende houding der meerderheid uit de Noorfache volksvertegenwoordiging alechba dan tot een positief politiek resultaat leiden als de toongevende kringen in Zweden hierin een bewys van vredelievende gezindheid niet een teeken van zwakheid zien In de motie wordt zooals men weet de vordering van Noorwegen om zelfstandig over alle aangelegenheden die niit uitdrukkelijk in het verdrag met Zweden als tot de Unie behoorend vermeld staan zelfstandig te beslieaen opnieuw gehandhaafd en tevens wordt erop gewezen dat in de te voeren onderhandelingen zoowel de qoaestie wegens oprichting van eigen Noorache conanltaten als bet voorstel tot het io leven roepon van twee ministeries van buitenlandacbe zaken een Zweedsch en een Noorscb ter sprake kan worden gebracht Met andere woorden de Noren htgven vasthouden aan hun eïsch betrekkelgk eigen conaulaten en willen ook nn nog een eigen minister van buitenlandscha zaken hebben maar zyn bereid over deze punten met Zweden in onderhandeling te treden terwgl zy tot dasver van gevoelen waren dat de Storthing met den koning alteen over deze zaken had te beslissen en dan eerat onderhandelingen met Zweden over een wyziging van het Unieverdrag behoefden gevoerd te worden Het is te hopen dat koning Oscar thans de hand der verzoening door de Noren hem toegestoken aanneemt en alles beproeft om de gerechtvaardigde eischen deze zyuer onderdanen in te kunnen willigen Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 12 Juni 1895 De volgeode personen zijn veroordeeld wegens Openbare dronkenschap bg 4de herhaling D S te QoQda in verzet van een vonnis van 19 December 1894 Bekrachtiging van voormeld vonnis met veroordeeling in de kosten Overtreding der verordening op de stoomvaart in Zuid flolland Joh B te Breda tot f 10 of 5 dagen h VisBoherynvertreding S B te Keeuwyk tot f 3 of 2 dagen h Voor het op straat spelen met en om geld J M te Oouda tot f 1 of 1 dag hechtenis B M J a te Oonda tol f 1 50 of 1 dagh B V E A T d H en B 0 L Hen te Qouda ieder tot i 0 50 of 1 dag hechtenis J N en 0 E te Oouda ieder tot f 0 50 of 1 dag hechtenis K P H J S G T G N en M R allen te Gouda ieder tot f 0 50 of 1 dag h J N J G N en S P allen te Gouda ieder tot f 0 50 of 1 dag hechtenis H L V te Gouda tol f 0 50 of 1 dag h B M J G te Gouda tot f 1 50 of 1 dagh A P V W J D en J S allen te Gonda ieder tot f 0 50 of 1 dag hechtenis D K en C d G te Gouda ieder tot t 0 60 of 1 dag hechtenis J N en £ H te Oouda ontslagen van rechtsvervolging J A H en G B te Gouda ieder tot f 0 50 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap A H zwervende G de K te Waddingaveen P V te Gouda J S te Gonda en C R huiair van A v d B zwervende ieder tot f 1 of 2 dagen hecjitenis H J en D T te Gonda ieder tot i 2 of 2 dagen hechtenis C B te Rotterdam tot f 15 of 3 dagen h J N te Gouda tot 2 maal f 6 of 6 dagen b A V U iwervende tot f 1 50 of 2 dagen b Openbare dronkenschap by herhaling C J J B te Gouda tot f 3 of 3 dweu h Openbare dronkenschap b j herhaling 2 maal gepleegd P M te Gonda tot f 4 of 4 dagen hechtenis Openbare dronkenschap bg 5de herhaling binnen een jaar na zyn outalag uit de Rykswerkinrichting L S te Gouda veroordeeld tot eene beohtenisstraf van 2 weken en plaatsing in eene Rykswerkinriohting voor den tgd van 6 m Openbare dronkenschap bg Sste herhaling binnen eeu jaar nadat hg uit de Rgkswerkin richting was ontslagen T N B te Gonda veroordeeld tot eene hechtenisstraf van 3 weken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat op Maandag den I7n Juni aanstaande aanvangende des voormiddags teu 10 ure eene ALGEMEENE COLLECTE met open schalen aan de huizen zal geschieden ten behoeve van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden Namens de Commiaaie van bedoeld fonds brengen zg den ingezetenen in berinnering dat de Collecte plaats heeft niet om datgene te doen waartoe de Staat verplicht is maar om buitengewone belooningen nitteroiken aan hen die by de verachillenue oorlogen zoowel in 1815 en 1831 als bij die in onze Ooatindische bezittingen Igf en leven voor het vaderland hebbeu veil gehad waarom zy vertrouwen dat een ieder door het schenken van eme milde gift zal willen medewerken tot bevordering van het goede doel Gouda den lln Joni 1895 Burgemeester en Wethondera voornoemd R L MARTENS De Secretarifl BROÜWEI PosterUen en Telegraphle Benoemd l Juni Tot brievengaarder te Made de postbode S Machielse 16 Juni Tot adsiateot te Amsterdam de brievenbesteller J Beekman aldaar tot brievengaarder te Egmood binnen de postbode P Melker tot brievengaarder te Twgzel J Reiking tot brievengaarder te Leimaiden de postbode N van Immerzeel Verplaatst 1 Juni De commiezen der telegrapbie 2de klasse J van Doon van Gouda naar Rotterdam en J D Kelder van Rotterdam telegraafkautoor naar het bgkautoor aan de Boompjes aldaar de telegrafisten H A Megbnrg van Rotterdam naar Gouda D van den Berg van het bgkantoor aan de Boompjes tn Rotterdam naar het hoofdtelegrasfkantoor aldaar en A den Haan van het telegraafkautoor te Rotterdam naar het bgkantoor aan de Veerkade aldaar de vrouwelijke klerken der poatergen en telegraphic 2de klasse A J Wgnmalen van van Rotterdam telegraafkautoor naar het bgkantoor aan de van der Takstraat aldaar en M E van Meekeren van het bgkantoor aan de van der Takstraat te Rotterdam naar het telegraafkautoor aldaar 16 Juui De tot de 2e klasse bevorderde commiezen der poatergen van de 3de klasse A van der Baan van Amsterdam naar Rotterdam in plaats van naar Ngmegen en J J G de la Sablouiere van Selde van het apoorwegpostkaotoor no 3 naar Ngmegen in plaats van Rotterdam de commies der postergen 4 de klasse D Ramondt Jr van Ngmegen naar Breda