Goudsche Courant, donderdag 13 juni 1895

No 6083 Vrijdag 14 Juni J805 348te Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgaye deiser Courant geschiedt d a g e 1 k met mtzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzdnderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regek k Ï50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd alotkoen 4 101 101 de toi commiM der poitergeu 4de kluae benoemde sorDumerwr H H T PlaS T n ËiodhoTen nut Ngmegen Verlenging van Terlof verleend aan den klerk der poetergen 2de klasje H T Verkerk tot 9 December 1895 PARASOLS met HO Vo Korting L V9S OS A Kleiweg E 73 73a Gouda Beurs vao mslerdam Tor kn lOO lOl ï y i TlDaauiro Oert Ned W Sg i dito dito ditoi dito dito ditoJp Hoxoil Obl Goudl 18S1 M t iTAUi Inuhrijnug 18Ö9 8 OosTlNa Obl in pepier 18 dito in zilver 186 PoamOAL Oblig met ttoke dito dito KmuHD übl Ooet ie 85 dito QeooDi 18 ditobqB otbi l8 9 4 ditobijHop 18Sp0 4 ditoin goud leen 181 Q dito dito dito 18 Sruin Fe t eolinld 1 ToaKSiJ Ö r CoQT rlaen Gee ieeQiQg erie Geo leeoiuKWria Jiini Aa x4 o UixiGo 0 1 Buit 8ob isae e V NKmil i Obl onbep ll88 AmniDul Obligstleu 18 1 8V BomaHAk Sted leen 1886 8 i 700 M6 loa 10 188 74 10 Ij 101 u i49 J l 76 86 UOl i 9S 196 168 104 165V 9jy 64V 88Va 103 lOl i 134 7 NlD l tjir HandeUr uod ArenWBJTtb Mij CertiSoaienl I tÉ lWt bappij dito I AnA Hypotbeekb pendbr 4 1 OultH der Torstenl aand Gr Hypotbeekb puidbr 4 Nederlandeobi beek aaad Ned Haadelmaataeb ditd N W k Pao Hyp b paodbr 5 Rott Ibrpotheekb paddbi 4 Ut Hypotbeekb dito 4 149 97 OoeTaKa Ooat Hong bank aiod Kmi Hypotheekbank pandb Akudu Bquit hypoth pandb 6 Maiw L 6 Fr tien oert 6 Nai nHoU U 8poorw Mij aand Mij tot Bipl T at 8pw and Ned Ind Spootwegm and Ned Zuid Amk 8pm snd 6 dito dito dito 1891 dito 61 lTUJl Spoorwl 188J 8 A Eobl S ZnidJlal Spwmij A H obl 8 PoLatl Warachau Weenen BaDd 4 64 88 KniL Or Buaa Spw Mg aand 6 Baltiaebe dito aand 101 99Vf Faatowa dito aand Iwaag Dombr dito aand 5 Kank Cb AE0w 8p kap a nd Loaowo Sewaat Sp Mij oblig 6 Orel Vitobak dito oblig i ZaidWeat dito and i dito dito oblig 4 108 141 184 14 10 68 i 99 80 11 108 81 lUV 10 39 sai i 14 21 19 lO 107 loa u IC laaV 127 98 43 1 7 7 Vi 31 AKaaniL Gent Pao 8p Mij obl 6 Cbio k Nortb W pr 0 t aand dito dito Win 8t Feler obl 7 Denver k Sio Or Spm oert v a lUinoia Central obl in goud 4 Louisr NaibvilleCertv aand Moxioo N Spw Mij iehyp o 6 Miaa Kanaaa v 4 pot pref aand N Tork Ontario fc Woat aand dito Fenna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud B 8t Paul Minn k Maoit obl 7 Un F o Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 OiSADA Can 8outh Cert v and Va O Ballw k Nar Ie h d o O Amaterd Omnibna Mij aand Rollord Tramweg Maata aand Nan 8tad Amaterdaia aand S 8tad Bolterdam aand S BaLoli 8tad Antiverpenl887 i l 8Md Bruiael 1886 S t Hone Thoiaa Begullr Goaellaoh 4 OoaTlNR Staataloening 1860 5 K K OoBt B Or 1880 8 Spuln 8tad Madrid 8 1868 Var Nio Bei Hyp SpobI eert APVERTENTIEN De Bec Desselle 18 DE BESTE hoët compleet met Olas W VIJF GULDEN en wordt op proef geleverd door P P SOOS TIENDEWEQ D 59 VKRLOREN door een jongen ran de hoogere Bargerichool een zwart zil veren niellé EEMOITTOIU op den achterkant een vergald paardje De eeriyite Tinder kan op een belooning Tan Tgf guldei rakenen Adres Boekhandel P M ËLBEBG Nieuwe Binnenweg 251 Rotterdam Gevraagd tegen 1 Augustus eën flinke Rei kenmeid genegen hniswerk te verrichten en m BEKWAME TWE IÈDE MEI Adres Mej HA KDKNBERQ OoBthaven 82 WIJUHAmEl AN ALPHEN LEüEBOER k NORTIER Me C 35 Tandarts Ei CASSl 0 aitgt zonderd Zondag teltonsol teeren r Qn tot 5 uur 7 l V 14 j Allernliye bekroond mitf Eère Di loms a Qondetó en Zilveren Medaille benevenb Eere DiplomÉ Gouden Medaille en CerI tidcate of Award of tbe World s Hygienié Eiposition Clatago 1893 is het Wereldberoemd Drniren lJorst Oonig Extract MELIANTHE OIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM TA N H N vanSchaik Co gevestigd te BOravenhage Geen middel is ot kan worden n tgevonden welke de Melianthe overtreft het is OSHMRBOEPMLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDELUK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet lich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen z n de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te Grow nAoÊre PP Verkr gbaar bfl P H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜÜMAN MooTdrieht 3 C KATELAND Boêkoop B T WIJK Oadetoafer Een ware Schat voor de ongelokkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Eetau g ELFBEWARII JG HollandBche uilgaTe met 27 afb Prés 2 gulden Ieder die aan de verBchrikkel ke gevolgen van deze ondea d lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekfamdel in Holland Begin Juli OPENING VAN HET I otog a sL±isoIbu Atelier BEliËl l ZWEERS hetwelk in alle deelen aan de eischen der hedendaagsche Fotografie zal voldoen De Fotograflën zallen volgens de nieuwste procédés op artistieke wgze worden uitgeroard Waarom vord i van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het reSshtll pad ter genezing niet leerdet jkennen Het is niet zelden dat Keoezjag BaDbrengoode midd ten toeTaUig ODtdekt worden die ia de handen van een bekwaam geoeaaheer een goed aucoes hebbsti W a nittt FriesnitE de geleerde veBtigen der waterkuur metbode wiens woonplaats eon bederaartaoord voor de lijdende manBcbheid p ewordeo ia een eeoToudige boer Henft niet een ZWeedaoh majoor Thi re Brand genaamd een middeljtegen rroawenziekten aan de band gedaan die hut lancet der obirureea reeds mlnpler noodaakelijk be ft gemaakten thans gemeengoed t o allo geneesbjoeren begint te worden Ook op het geDifid ter baAerking rao Eeuawziekten begint er hobt te komen en ook bier ia een weg geopend gewerden die op de eenToudigato n natuurlykate manier resultaten opleVert welke wel in ati t zijn de sedert jaren onreranderd aanga wande geneeakandige hulpmiddelen zoo als byrotlrb Bronüium Yzer Araenioam enz gebeel ta vardtiD i gen Ër zijn vele menBcban die noob ziek noch gezond z n en tqoh klagen dat zb i b in I liobaam en Eialallesbebalve wel geroelen het geringste niet velen kunnen e zolfa door een rlieg getergd worden aal coo ziob zelven en anderen tot last zijn zonder bet te wtllon Vele worden geplaagd of door rreaaeykol angst ol door droe geestigbeid kuinneu niet slapen en wordaa door benauwde droomen gaktveld Bani y zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congestie zwakheid van geheugen oorsdkear CD toevallen indel k lydeo de ergstan ondier hen tiair verlamming vitudana en vallende iziekte A 1 deze ongelukkigen die me i op alken leeftijd onder elk geslaoht on eiken stand vindt ziJQ zeouwzielc eoi min of meer de slaobtoffe der leefw za van onzen t d 1 Wie tot eene dezer oatagbrien van lijdera behooH m ingeliobt weoBcht te wordei over de w king aenei nieuwe metbot e adresseere zich aan r f km teM f CLËBASr Co H Uigewag 42 i 1 ij Gebri StolWerok s I Ci oeplafe i € acao Di lmatigeytioor Ie nieuwste Utijindin n op machinaal Mbted TcrlMterd tkbrieatle en nitaloitend Viiklvan fijne en ljnstB grondstoffen garandeerm den verbruiker van tol werck mCbojsblade en Cacao fabrikaat nalwkei irJ beantwooTdende aan den inhoud d r reap Etiketten De Krni behaalde i i 27 Bperffits al8 l tofleierancler 44 Eore ibiploma s g kuden enif Medailles een bewijs van nitmunliead fijn fabrikaat tUeeds 1871 sibreef de Accademie national do Paris 1 I Kous voua déoaraons uue Hcdallle ip iip pr ialire claaae en oontddérfttion devotre exoellenta tebrioatlon de Ohooolat bonbons vajiee etc eto Stjlllwsrck t ikaat is verkrijgbaar bij U U Confiwurs Banketbakker enz enz Generaalvertegenwoordigor voor Jtederland é Jnliiu Mattenklodt m Amsterdam Kalverstraat 103 i AJEtxjra FEMSCfiE STOOMVEEVERD KN Gbeniiscbe WasscberiJ vin 11 OPPE HEIMER 19 Kruiskade Motterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen OK BRANDS MAOASIWS DV Frintemps T E PARIJ S Zenden gratis an franco de generale geïllustreerde catalogus in de hollandaohe en fransohe talen bevattende de nieuwste modes voor het Zomeraelroon tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan li JULES JALUZITT C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen In voorraad byiiiPrintemps worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duideUjk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de pryzen te bepalen Verzendingen naar alle X anden derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Recb Correspondentie In alle talen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Heerenen Damesgarderoben alsook allo Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd 6000 Sinks oit de falliete massa eener dar aerate bvitenlandaobe fitbrieken over genomene zo ifaainde Leger Paarden Dekens moeteo tegen den spotprijs van fl 2 76 per stjik worden uitverkooht Deza dikke onajijtbare dekens zijn zoo warm als een pels oa 140X190 cm groot dus het geheele pEi rd bedekkend met wol opge naaid en 3 breede streepeo iwortB een kleine partij Witte wollene SlaapDekens groot 140X190 cm wegens aeer kleine ilecbhi door vaklui bemerkbare fouten inhei weefsel aangeboden tid fl 3 S0 per stuk Kosten anders het dubbele MT Duidelijk goohreren beBleUlnffsii wordea 100 Ung d Toarraad strekt te n toeundfiig Tan het bedtas of onder rembours prompt nltgflTOsrd B Hnrwltz Maastrioht Groote Staat 31 Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschsdeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Handelsmerk GU die Hoest gebruikt uit de Blikken Tronvtnel VAN N KATER en Co Sik stnkje heeft de vorm van een zittende Eat Verkrggbaar in nette Blikken Trommeltjes 25 Ot by onze bekende Verkoopera 6end Snalpersdruk van A Bbimkiun b Zoos BINNENLANDl GOUDA 13 Juni 1895 Door Ben ent van politie alhier is gisteren aangebonden een persoon die een geslachte koe veryoerde die niet doof een geleid biljet was gedokt De geslachte koe is ter beschikking gesteld van de Ambtenaren der Directe Selastioften terwgl tegen deil vervoerder proces verbaal is opgemaakt Nog ia proces verbaal opgemi akt tegen K B te Haastrecht wegens net slachten zonder aangifte Be koe was bestemd vooi O in de Willensroor vajtkensToeder i Men hrgft ons nit Waddingsveen Op de vergadering au ns Leesgezelschap 12 Juni we d met bijna algemeene stemmen herkozen tot bestnnrsli de Nestor van het gozelichap de heer G Spruit Secr Tevens werd met algemeene stemmen besloten de lezing van den heer C C Regt by gelegenheid van bet Tö jarig bestaan van het Leesgezelschap in druk te doen vpracbyneD en elk der leden een exemplaar ter herinnering te doen toekomen Bii koo besluit ia P Hoytema van Konynenbnrg benoemd tot burgemeester der gemeente Bergambacht Aan jhr L de Geer van Jntphaas burgemeester te Lekkerkerk werd gisteren met zyne ecb BDOote door de teestcommisBie bijgestaan door de borger een recht bartelyke ootsaugst bereid na de terugkomst van de huwelijksreis Aan de grens der gemeente opgewacht door de eerewacht leden van deo Raad coramissieleden en verschillende corporatiëo trok de itoet door de geheele gemeente die op ouierBcheidene plaatsen met eerepoorten en groen versierd was Tn den namiddag werd het echtpaar door de Bchoolkinderen een cantate toegezongen Gisteravond brachten de leden der zangvereeniging Eaphoniac een Gerenade en een illuminatie heeft bet feest besloten Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te a Heerenhoek de heer T Stigter cand te Moordrecht Beroepen bg de Gereformeerde Kerk te Hazerswoade de beer W H Gispen Jr cand te Amsterdam FEVILLE10 8S Uit het Zteeedseh 84 Maar alsof dit niet genoeg ware zij wendt alle mogelijke moeite aan om u in da oogen van uw mac veraobtelyk te maken en dit getuigt van een aleobt hart en aan laag karakter Ik ben hier gableveo totdat ik een bewijs van hare trouweloosbetd zou gevonden hebben om daarmede zoowel u als mij zelvaa te wraken Het toeral beeft mij zulk een bewijs in banden gespeeld het zal onherstelbaar deze sohoone en took soo laaghartige vrouw onteeren Zij heeft mij bedrogen maar zij zal er ook voor boeten Sn nu Alma opdat gij mij niet besohuldigt alleen ten gevolge van onbill ke verdenking gehandeld te hebben lees eelve Be baron reikte Alma een brief over dien deze zonder een woord te aggan aannam maai alrorens de baron dien loaliet zeida hq Eén ding moet gij mij op uwe eer beloven dit namalyk dat da inhoud zoowel van ona gesprek ala van den brief tuasohen u au my blijft altmede dat gjj dien luide voorleest opdat ik voor de tweede maal den sohandelijken inhoud verneem Gaaf mjj uwe band daarop Zwijgend reikte Alma dan baron de hand waarna hij haar den brief lial dien t met kalme stem voorlas HQ was van Oouttuce aan trar en bevatte in Door dykgraaf en hoogheemraden van Sohielaad is gegund lo Hat gedurende een jaar onderbonden van het Schntverlaat te Ouwerachie aan J Van Kempen te Ouwerschie voor f 361 2o Het gedurende vier jaren onderbonden van de dijken om dan hulpboezem enz aan T Mudde Tz te Lekkerkerk voor f 2824 3o Het uitvoeren van eenig baggerwerk in de Boezems aan T Mudde T2 te Lekkerkerk voor f 1546 4o Het uitvoeren van aeuige heistellingen aan de Maas en IJselhoofden aau F v Herk te Nieuwerwerk a d IJsol voor i 2644 5o Het doen van eenige herstellingen aan Sohielanda Hoogen Zeedijk en het verboogen van dien dgk onder Ond Kralingen en te Moordrecht ia twee perceeleo Ie perc bet doen van eenige herstellingen aan J H RoUooa te Capelle a d Usel voor f 2190 2e perc het verboogen van dien dgk aan C Zanen Hz te Ammerstol voor t 3564 De collecte in de godsdienstoefening van Zondagmorgen 9 Juni in de Ned Herv Kerk te Nieuwerkerk a d Usel gebonden ten voordeele der afdeeling Gouda en Omstreken van de koBtelooze Bg bel verspreiding onder on eu minvermogenden heeft 5 gulden opgebracht Te Loosduinen ia aangespoeld een der Igken van de bemanning der in den morgen van den 16den Mei voor de kust te Katwgk aan Zee verongelukte bomschuit KW 65 Concordia Het l jk iB herkend te zgn van den lÓjarigeo knaap A C van VelEan De minister van binnenlandsche zaken brengt in herinnering dat zg die zich wenschan te onderwerpen aan de in den aanstaanden zomer te houd examens ter verkrgging van akten van ekvraamlieid tot bet geven van lager onderwgs in de Fransche Hoogdoitache en KngeNche taal die tot het geven van lager en middelbaar onderwgs in de gymnastiek en lager onderwgs in de landbonwkuode en middelbaar onderwgs in de land en tuinbonwkunde en de houtteelt en tot het geveo van lager onderwgs in het handteekenen en middelbaar onderwgs in hand en rechtlgnig teakanen en perspectief en in het boetsearen zich vóór 21 Juni e k bg het departement van binnenlandsche zaken moeten aanmelden bg achrgven op ongeregeld papier met nauwkeurige en doidelgke opgave van naam voornamen voluit geschreven woonplaats en van de begeerde akte en voor zooveel noodig met de eerste plaats de meest hartatochtelijkG ontboezemingen vsQ droefheid over zijne koelheid en zijü gemis aan liefde welke duidelijk bleek uit den i ver Waarmede bjj Alraa a partg koos Zg deed h m Verstaan dftt wanneer hij Alma s ware karakter wilda leeren kenden bij een oogenblik vóór Alfred ziob naar bed btigaf op diana kamer het boek moest onilerzoekeu dat op de naohttafe lag Constance zeide dat zij Alma a kamenier ontmoet had dia lederen avond een boek op At kamer van den legatie aecra taris braoht en dat zij aena bet boek opgenomen en daarin een brief gevonden bad Daarna ging zij over tot de schildering van haar ongelukkig lot betwelk het gevolg was van Irar s baüdelwijze omtrent haar Met de treffendate kleuren teekende zij den baron als een despoot en ten slotte verweet zg Ivar dat bij nadat zij door zijn toedoen van elkander gescheiden waren baar op nieuw genaderd was Zy verweet hem dat hg tot baar van hefde gesproken en door zijn hardnekkig volhouden en zijne hartstoohtalgkhatd het eenmaal onderdrukte gevoel van haar hart weder opgewekt bad terwgl het zgne koud bleef Zg eiudigdu met deze woorden Ën nu nu gij deze liefde sterker dan mijne rede en alle ander gevoel verlovondigd hebt beschuldigt gij mg van boosaardigheid nu ik in het bewustzijn van mijne getrouwe gebeohtbetd aan u uwe opmerkzaamheid daarop vestig dat de vrouw voor welke gij mij opgeoSerd hebt de achting mat wntrd ia dia gg baar schenkt Qod Ivar moge u uwe onblUgkheid vergeven geluk ik bet doe en tot bewgs biervan zal ik a heden avond in het paviloen ontmoeten Gonatance Po blik van den baron wu onafgewend op bat overlegging van de repds verkregen akte van bekwaamheid waaruit de wettelgke bevoegdheid om het examen af te leggen of het recht op de bg de wet verleende vrgstetiing van eenig deel van het examen ifioet blgken Stct De Leidsche Wielrgderavereeniging A1I Rigbtc tracht ot ook dit jaar te organiseeren een tweeden internationalen wegwedatrgd over 100 KM Leiden Utrecht en terog Uitgeloofd wordt als 1ste eereprgs een zilvenn beker ter waarde van f 105 ala 2de eereprgs een bronzen reoer op rgwiel met medaille Als late prgs een groote verguld zilveren medaille geacbonkeu door den A N W B € Eu verder verguld zilveren zilveren en bronzen medailles Te Rozendaal is een brutale diefstal gepleegd Door het uitnemen eener daags te voren ingezette ruit zgn dieven in het huis ran den hear Ant B gedrongen Zij hebben zelfs de lamp die in de kamer hing ontstoken en voorts ontvreemd een nienwe broek en vest 20 gulden en een geiden horloge De heer B s nachts gedruisch hoorende drukte op een electriache schel om zgn bediende te wekken hetgeen door de dieven is gehoord ea waarop ig roet den buit het hazepad hebben gecozan De joatttie is van het voorgevallene in kennis gesteld De Kamer merkt de Haagsche correspondent der N Gr Ct op heeft nog voor een drietal Weken werk in publieke zitting en afdeehngen De aectie vergaderiDgen zgn gesteld in de week der Leidsche feeeten om zeker te zgu van eeue talrgke opkomst Einde Juni zal de Kamer nu pas uiteengaan en ik voorzie dat nu t personeel in de maskerade dagen wordt behandeld in deafdeeliogen er van een terugkeer voor het onderzoek in da kieswet voor September wel nieta meer komen zal Wat de Kerste kamer betreft ook deze zal denkelgk niet heel veel meer afdoen en in Juli zich voornamflgk bezig houden met afdaelingsverk voorstel Hertog veiligheidswet fabriekswet welka beide laataten den hoofdschotel nog vormen van het Tweede kamermann maar de openbare zittingen znllan in dit zittingjaar ook in den Senaat niet veel meer beteekenen Een Zuidhol landsche notaris die om gezondheidsredenen in Gelderland moet gaan wonen zoekt door middel van een advertentie galaat van Alma gericht terwgl zij dezen brief voorlas walke opgeruid was met ai da lokmiddelen eener hartatoobtelgka Hafde en waarvan elk woord beatemd was om Alma niet alleen uit Ivar s hart te verbannen maar ook om haar zijne achting te ontnemen Hat was een eamenraapaal ran de boosaardigste leugentaal verborgen onder de verboden maar verleidelijke vruflbt eener misdadige liefde £ n tooh bleef Alma a gelaat koud en onbewegelijk Onbawegelgk zelfs toen zij de woorden las die Constanoe van Ivar zelven aanhaalde en welke bewezen hoezeer hg baar beminde en hoe nietig al het andere hem toeaohaan Toen Alma met lozen ophield vouwde zg langzaam den brief dicht maar toen de baron de hand uitstak om dien aan ta nemac zoido zg tfNog niet lioe Is deza brief in uwe handen gekomen P Is dit alles wat gg mg naar aanleiding daarvan te zeggen heb vNeen maar dit moet ik eerst weten f Ik heb hem de kamenier van Constance afgononiBD Toen ik van daag bg mgne vrouw op bare kamer kwam zag ik dat zg iets onder hare papieren verbo Ik bleef zoo lang bü baar zitten tot zg om van mij verlost te worden den voorslag tot eene wandeling daad Toen wg uitgingen fluisterde zij Lisette iets toe In het park gekomen zeide ik dat ik mg n aigarenkoker vergeten had eu spoedde mg bet buis in om dien te halen maar eigenlgk om den brief meester te worden dien zg voor mij verborgen had Ik OQtmoette jui8t zoo als ik verwacht had hare kamenier die toen zg mg gewaar werd den brief tn den zalc stak Ik dwong het mei e mij dien t gerso eu verbood haar onder bedreiging een Gelderschen ooll a die met hem wil ruiten natunrlgk onder goedkeuring van de Regeenng In die advertentie leest men nu Wederkeerige geheimhouding voorwaarde Wg zgn benieuwd te weten op welke manier de aaovr er wederkeerig geheim wil houden dat eventueel bg en zgn collega nit honae tegenwoordige betrekking ontslagen en tot de nieuwe benoemd worden Geheime notarissen kenden we tot dniverniet H Gi EerBt even gaan zwemmen vroow zei een eerst onlangs gehuwd man tot zgne echt genoote die hem waarschuwde toch voorzichtig te zgn Hg ging op een plaata achter hdt krnitmagazgn te Doesburg waar gevaartgke plekken gevonden worden en pas was bg te water oi hg 2 nk in de diepte weg Zgn zwi er die er bg tegenwoordig was kon nieta doen om hem te redden Korten tgd daarna werd het Igk bg de bedroefde wedawe thnis gebracht De PoBt verhaalt van een bedenkelgke ontdekking onlangs gedaan met betrekking toi de houding van cholera bacillen t enovar eieren Men heeft oi emerkt dat de bacillen door de schaal ia het ei kunnen dringen zich daar vermenigvDldigea en baitettgemeeo vimlant worden Ook kannen de bacillen door de schaal naar buiten komen en op de schalen van rauwe eieren bigven zg 4 of 5 dagen in leveii Eerst nadat de eieren twee minuten gekookt hebben mag men aannemen dat de bacillen daarin gedood zgn Een verspreiding der gevreesde ziekte door het gebruik van rauwe eieren en door de schalen daarvan is dos zeer wel mogelgb Een bewoner van Mnnoben had op 1 April ter eere van Bismarck zgn buis opvallend versierd Op een gegeven moment verscheen een lakei die hem mededeelde dat bg bg een der ministers genoodigd werd om een onderscheiding te ontvangen voor zgne Bismarck geestdrift Het rgtnig des ministers coa hem afhalen Inderdaad kwam de koets de man stapte in Het zich rgden tot het rgtuig stil hield en bemerkte toen dat men hem gebracht had voor de deur van t gekkenhuis t Was een Aprilgrap De gefopte deed echter een aanklacht en de grappenmaker werd dezer dagen veroordeeld tot 50 mark boete van uit hare dienst gejaagd te worden te vertellen dat ik baar dien ontnomen had waarna tk mjj weder naar het park spoedde Na den brief gelezen te hebben zocht ik u op ff En waarom F irVraagt gij dat nogf In geval gg Ivar bemint getgk ik Constance bemia dan most gg na het lezen van dezen brief sleohts voor ééa gevoel in uwe ziel plaats hebbon voor den haat voor afschuw van deogene die u be lrogen heeft Hoe sterker de liefde geweest ia des te betttgar ontvlamt de baat wannaer men ziob bedrogen ziet Haat gg dan wilt gij ook gewroken worden en de wraak zal hen beidan treffen Gg bedriegt o zeide Alma langzaam i de waarachtige uit een edel hart oatapringende lï de weet van baat noch wraak Alleen die mensohen wian het aan achting roor hun eigen booger gevoel ontbreekt bezoedelen zich door haat en wraak Ik est mij nimmer zoo diep verlagen frOij verkiest dus dat men u bedriegt dat men voor uwe oogen eene veracbtelgke Uafdes intrige ontwikkelt Alma Alma alleen de grootsteonvarBohiili heid omtrent uw man volkomen gemis aan liefde jegana hem kan uva koelheid veikUreu Constance heeft dua gelgk Gg bemint hem nieti f Bamin ik hem niet riep Alma uit terwijl zij het hoofd in den uek wierp en bet nu levendig gloeiend gelaat naar den baron kuerde Ab züt gg zoo kortziobtig dat gij niet begrijpt dat juiat de uitgestrekt beid en kraoht mgnor liefde mg verheffen boven den invloed van al die ellendige drigfreeren die tot wraak aansporen en haat verwekken ror