Goudsche Courant, vrijdag 14 juni 1895

Directe SpooriwerblndlDgen met GOUDA Zonjerfepst lSOö AanfievaogeD 1 Mei o n 40 10 17 10 54 U 09 18 SS 8 3 8 44 4 B0 5 24 7 11 7 7 6S 7 59 8 06 8 13 8 28 10 11 S5 7 5 7 47 KOTTKRDAM 8 48 4 20 10 83 10 88 10 89 10 46 10 58 3 99 4 08 4 40 7 45 8 07 8 18 DEN HAAG GOBDA iHlga 6 48 7 0 7 48 80 0 28 9 4610 1411 8512 161 88 2 44 2 58 3 48 4 Voorb 6 64 10 20 1 44 Z Z gw6 08 10 86 1 68 Z T M 6 10 10 46 2 09 Onads 6 80 7 60 8 13 9 6610 1610 67 12 0618 45 2 80 8 14 3 86 4 18 4 Stopt te Bloiswijk KtoUireg en Nootdorp Lcidsehendam DTÏBOHTGOUDi 10 11 34 12 60 3 10 8 63 4 43 6 8610 28 11 61 4 16 6 68 10 81 4 84 10 44 18 07 1 88 3 42 4 37 6 20 7 0S AH8TEBDA M O O U D A 8 16 11 8 40 4 26 9 04 10 14 12 19 8 30 6 90 sODDl DBN BAAO bdl 7 891 8 9 09 9 87 10 20 1 0 50 18 18 12 85 1 87 8 86 8 47 4 46 5 27 7 141 49 6 80 8 64 9 6411 16 nino 10 1 467 6 01 10 06 4 67 0l 0 0 6 08 8 1 0 16 5 80 8 86 10 87 25 6 57 7 44 8 81 9 8210 88 11 46 Z T M 7 48 8 47 11 02 18 87 w 7 68 8 66 11 18 18 46 Tooib 8 07 9 08 11 97 18 68 Ht I ll 9 18 9 t7 10 07 10 48 11 8812 42 1 081 67 4 06 4 17 5 85 40 7 5 8 09 8 81 06 10 19 11 19 48 8 83 3 17 4 16 4 47 8 57 6 56 8 8110 16 5 50 6 4 11 14 8 87 7 10 10 9 5 69 7 08 8 1 11 89 2 46 8 34 0 6 17 7 18 8 48 10 87 4a 7 28 8 88 8 41 9 87 10 51 11 45 1 20 8 08 8 60 4 48 6 20 6 86 7 45 9 04 ll O O II D A A HKTEBDAM 40 8 21 10 01 11 li lO 8 81 4 47 6 6 10 16 tm Wr u 9 10 10 0 i 4 i 4 o 4 8 1 11 1 Staton Qenaraal 2e Kaxik Zitting ran Woensdag 12 Jani Het debat orer de Veiligheidswet werd TOOrtgOMt De MinÏBter wgzigde art 2 bepalende dat de oprichting ran fabrieken valleode onderde Hind ïwet € niet geregeld wordt by deze wet en dat toor de overige fabrieken geen voorafgaande Tergnnniog voor oprichting nooili is De commiHie van rapportenre eteltle Toor een amendement om roor de opnchtii g van olke fabriek en ran elke werkplaats Tooraf vergunning ie eiscbon van den inspecteur zoomede een afzooderiyke vergunuiag voor het in gebruik nemen van die inrichtingen De bedoeHng ij het toezicht preventief te doen zyn De heeren Beelaerts Lely en Bahlmann beatreden sterk het amendement als hoogst nadeelig en tgdroovend voor de instructie en strfldig met het repressief beginsel onzer wetgeving aanleiding gevende tot botsing tnsschen deze wet de Hinderwet De Minister van Waterstaat moest het amendement ook ten sterkste ontraden op de aangegeven gronden De CQmmissie trok na die verklaring haar amendement in ofschoon zg het wenscbeiyk achtte Art 2 werd nu verworpen met 45 tegen 22 stemmen terwgl art 3 werd aangelomen bepalende de fRCUltatieve inzending van het bouwplan aan den iospeoteur £ en amendement Beelaerts op art 7 om voor nieuwe fabrieken strengere voorschriften te maken dan voor de bestaande werd verworpen met 50 tegen 15 stemmen De Kamer besliste in de quaestie van het toezicht op fabrieken met 49 tegen 23 stemmen dat inspecteors met opzichters zallen worden aangesteld en geen adjunct inspecteurs zooals de minister wilde ïCornhill s Magazine voor Juni bevat een opstel over de alonde inrichting voor kraokzinnigen te Gbeel een stadje dat in niets viD andere Vlaamache steden tê onderscheiden is £ r wordt een uiterst eenvoudig stelsel van verpleging gevolgd waarvan het kenmerk is dal den verpleegden de grootst mogelgke vryheid wordt verteend dat men tot hen spreekt en hen behandelt alsof zg Wq zinnen waren De kolonie cie bg de 50 Km in omtrek meet is in een zestal districten verdeeld elk onder toezicht van een geneesheer Krankzinnigen van de zelfde soort worden zooveel mogeiyk bg elkaar gebracht er worden overigens alleen rustige en volkomen onschadelgke krankzinnigen opgeeomeo Zg worden verzeild door do zoogeo Noarricier8c dia wanneer een nieawe Igder komt hem verwei komen alsof hy een hunner naaste bloedverwanten was n een feestje voor hem geven Hg krggt de eereplaats en wordt lid van het gezin waarmede hg zgne maaltgden gebruikt in den toin werkt enz Voorul zorgt men er voor hem geregeld aan het werk te houden want naarmate hg harder werkt wordt bij in de meeste gevallen ruitiger en redelgker De verpleegde wordt bewaakt 7ooder dat hg het weet Hg mag de herbergen inloopeo en een glas bier bestellen maar als hg een tweede glas vraagt komt de waard bem met veel strgkages verklaren dat hg geen droppel meer in huis heeft goed genoeg voor zulk een aanzienlgken gast Hg kan aan t station een spoorkaartje nemen maar vindt dan altgd dat er geen enkele plaats meer is in den trein Alle iuvronera van bet dorp zgn in het geheim en doen hun best de ongelukkigen in den waan te laten dat zg zoo vrg cgi als hunne medemenschen H6ewel er bgna 2000 krankzinnigen te Gheel zgn gebenrt het zeer zelden dat geweld gepleegd wordt wat des te merkwaardiger is omdat bgna allen messen op zak hebben en met zeisen en beilen omgaan De meeste verpleegden scbgnen volkomen normaal Eerst als men eenige dagen met ben doorbrengt bemerkt meu zekere eigenaardigbeden Bgna zonder oizondering hebben deze Heden meer gevoel van eigen wich w 7 8 40 8 47 1 64 9 01 g io 01 O IS M s st a 85 7 85 7 SS 7 S9 7 4 7 55 8 t lO 5 11 5 a 5 SI Oeada Ueordreokt Viouwarkerk Botterdui Ooada Ondov WMTdm Vlntltf BottMtdm Otpdla Viuirnknk llMidnokt tigheid dan gezonde mannen en vrouwen Zelfs de zachtste en bescbeideniite hunner beschouwen tegenspraak als een persoonlgke beleediging Dit is misschien zeer natoarlgk daar velen vast overtuigd zgn zeer aanzienlyke en machtige pemonagtis te wezen die niemand ia het werkulyk l ven zou wagen tegen te spreken Nooit wooifdeb zooveel vermaarde peraonvo koningen generaals staatslieden millionairs bij elkaar als in het kleine Htadje Qheel Men kan een bedaard verstandig nitziend man op de kalmst manier ter wereld hooren vertellen hoe hg den slag van Waterloo won Italië bevrgdde Bismarck bg den neus nam Ben Igder geloofde vast dat hg de maan was en kon nooit bewogen worden uit huis te gaan vóór zonsondergang enz Sommige verpleegden zgn van tgd tot tgd zeer zwaarmoedig maar de meeste zgn niet alleen tevreden met hun lot maar zelfs vroolgk en opgeruimd Het is verwonderlgk dat terwgl de meeste buiienlandsche universiteiten graden verleeneo aau vrouwen Oxford Cfimbridge en Dublin van alle Britsche boogescholen de eenige zgn die vrouwen wèl toelaten tot examens maar uitsluiten van het verkrijgen van een graad Een Oxford B A t vestigt hierop de aandacht in de FortoigbtIy Review H erkent dat een titel dien ieder student voor £ 7 10 5 kan koopeu niet veel beteekent en dat in het maatschappelgk leven niet daarmede maar alleen met de klasse waarin bg bevorderd werd rekening wordt gehouden Doch voor vronwen is dit anders In en buiten Engeland en vooral in de koloniën is het moeilgk voor eeoe vrouw zelfs als zg de eiamens te Oxford of Cambridge schitterend aflegde ambten bgv bg het onderwgs te verkrggHD zonder graad at betdeltent die feitelgk niets Het gevolg hiervan cal zgn dat de knapste leerlingeu tiaar Amerika ot Dnitscblaod zullen gaau studeeren Men ziet dit reedü De eerste vrouw aan wie in Duitscbland een graad werd verleend was eene Engelscbe Nog tot 1892 hadden de Pruisische nniversiteiteo die onder onmiddellgk toezicht van den keizer staan streng bevel geen voUeges of graden open te stellen voor vrouwen Te Heidelberg Tubingen Leipzig werden zij slechts oogloikend toegelaten Miss Gbisholm die de moedige taak ondernam de Duitschers op ban eigen grond te slaan had reeds verschillende examens in Engeland o a te Cambridge achter den rug Te Oöttingeu werd zg in 1893 mot tweo Amerikaansche jonge dames toegelaten als hoordereasen bospitantpn Eerst in Maart van dit jaar werd haar nadat men zich veel moeite daarvoor had gegeven toegestaan ook aan de examens deel te nemen en naar een graad te dingen De slotaom was dat Miss Chisholm op 26 April na een examen in wis natuur en st rrekunde deu graad magna cum laude 2e kl behaalde wat voor eene vreemdelinge die de taal oiet dan met meer dan gewone vuardigheid sprak als zeer gunstig moet worden bpsobouwd Dat Oxford en Cambridge geen graden voor vrouwen vqrkrggbaar stellen is meer te wg n aan conservatisme sleur en vooroordeel dan aan iets anders Men werpt het bezwaar op dat vrouwen anders het kiesrecht zouden krggen daar zonals men weet de beide Eng boogescholen bon afgevaardigden hebben in bet parlement Maar dit argument zegt de schr is zeer zwak want ten eerste zou de stemkracht zeer gering zgn en ten tweede kan men desnoods het stemrecht afscbeiden van de andere rechten 18 88 11 80 11 86 18 48 18 6 10 54 11 01 11 08 11 16 11 84 8 S6 40 0 61 a 69 10 11 8 66 Over den tateren levensloop van vroowen die aan universiteiten zgn opgeleid wordt iets medegedeeld door eene schrgfster in de Nineteenth Century Vroeger waren het huwelgk het onderwgs en de liefdadigheid de voornaamste beroepen die voor vrouwen open stondeu Uit e n zorgvuldige beschouwing van de verslagen der booge scholen voor vrouwen in Gr Brittennië bigkt volgent de sohrgfcter niet dat het hooger onderwgs nog voor andere bestemmingen geschikt naakt Bleohts enkele bgzonder begaafde vrouwen zijn geneeskundigen geworden en zeer enkelen begeven zich in eene wetenschappelijke industrie Met uitzondering van dezen zgn bgna alle gestudeerde vrouwen bg het onderwijs te recht gekomen behalve waar zg trouwden Doèh bet percentage hnwelgken is grooter onder minder geleerde vrouwen dan onder die welke hooger ondekwgs genoten Terwjjt 680 der stadenten waarover de verslagen mededeelingeo verstrekken bg het onderwijs gingen trouwdeu er sleohta 208 De hoogere opleiding maakt haar kieskeuriger maar tevens voorkomt zg ook door haar gelegenheid te geven in haar eigen onderbood te voorzien vele vroege en onbezonnen hnwelgken Uit Alkmaar meldt men aan bet Hblad Drie jongelui 2 jongens en 1 meiajej van 17 17 en 18 jaar huurden verleden Zaterd avond een bootje om een roeitochtje te maken Te 9 uur gingen ze het NoordbolInndsche kanaal op in de richting van Akersloot en keerden tot heden niet terug Alle nasporingen omtrent personen en fcbuttje bleven vruchteloos zoodal het vermoeden dat aan hen een ongeluk is overkomen meer en meer veld wint te meer omdat bet schuitje een gzeren platbooms zonder kiel zeer ge makke Igk kantelt Uit Alkmaar meldt men nader dat gisterochtend de drie tgken zgn opgeviscbt Tan de jongelui die Zaterdag waren gaan spelevaren op het Noordbollandsch Kanaal Ëen grappige schildering der posttoestanden in Turkge geeft dr Müllendorf volgens zgn eigen ondervinding Wil men op een Turksch postkantoor zoo schrijft hg een brief afgeven dan moet men uiterst voorzichtig te werk gaan wanneer men zeker wit zgn dat bg verzonden wordt Men brengt een brief en legt hem bg den ambtenaar op de tafel Een piaster zegt deze Men legt het geld neer en bigft staan De ambtenaar legt geld en brief ter zgde en vraagt wat men nog wil Zien dat het vereischte zegel op den brief geplakt wordt antwoordt men De ambtenaar plakt ht t zegel op en vraagt wat men nog verlangt Het postzegel moet nog afgestempeld worden antwoordt men De ambtenaar drukt den stempel er op en zegt vriendelgk lachend Zoo nu kan èr niets meer mee gebeoren Inderdaad beeft thans de ambtenaar er geen belang meer bg den brief te verduisteren of hg moest door bgzondere dikte doen vermoeden dat er heet wat inzit Nooit mag men ook brieven in do brievenbus werpen maar steeds brenge men ze op het postkantoor om zich van de afstempeling der postzegels te overtuigen In plaats van dikke brieven verzeode meu liever verscheidene dunnere die niet zoo in het oog vatten Eenzelfde voorzie b tig beid eiscbt het afzenden van telegrammen Een voorbeeld van bet kantoor Demirtascb diene ter kenteekeniug Ik gaf deu ambtenaar een telegram ter afzending betaalde de verschuldigde som en verlangde een bewijs van ontvangst U vertrouwt mg zeker niet meneer vroeg glimlachend de ambtenaar Neen mgn waarde zeide ik Ja ik heb betaas den slentel van de kist verlegd en kan dus geen kwitantie geven Geef mg dan het geld terug ik zat later terugkomen Mtiar ik verzeker n meneer dat ik het telegram afzenden zal Dat geloof ik niet gg zult het geld ia uw zak steken Nu als gij er op staat zal ik bet telegram in uw tegenwoordigheid verzenden Daarop ging ik naast bet apparaat zitten tot Constantinopel antwoordde en ik bleef tot het teekeu gegeven werd om af te sluiten 4 60 4 57 6 04 6 U 6 80 1 46 1 65 8 08 8 00 8 15 1 44 6 48 7 80 8 60 4 09 e O D D A 11 60 1S 80 18 08 18 40 6 38 7 60 6 68 8 11 7 07 8 19 7 20 8 88 9 Utieekt Woerden üudewiter Gouda 9 34 6 50 7jn ilutarduiWp Otud De Torksche post is echter niet zoo slecht als zii in deze grappige schets geteekend wordt Een correspondent van een Berlgnsoh blad die in Klein Azië reisde schreef geregeld aan zgn redactie en geen enkele brief raakte zoek De leden van de Eerste Kamer belast met bet opmaken van een leiddraad voor het afdeelingsonderzoek van het wetsvoorstel Hartogh zgn gisterenmiddag bgeengekomen De Kamer zelf zat tegen de eerste dageo van Jnli worden bgeengeroepau voor bedoeld onderzoek r i tot hervatting der werkzaamheden Gisterennamiddag heeft te Staphorst in de nabgheid van het spoorwegstation een vreeseIgke brand gewoed De boerenerven op dat gedeelte van het dorp zgn niet ver van elkaar verwgderd waardoor in een betrekkelgk korten tgd niet minder dan 12 boerenhuizen door het vuur vernield warden De aanhoudende droogte der laatste dagen was oorzaak dat er bgna geen water voorhanden was om den brand te btusschen De brandweer nit Meppel wier hulp was ingeroepen kon dan ook weinig uitvoeren Het vee was in de weide Oorzaak van den brand onbekend Door den Board of Trade werd te Westminster Townhall het onderzoek naar de aanvaring tuBschen d t Elbe en de Cratbie voortgezet Ditmaal waren ook de derde stnurman ran de Elbe en de machinist als getuigen verschenen Veel nieuws bracht het onderzoek dat voortgezet wordt tot heden niet aan bet licht Een zeer merkwaardige sneeuwstorm beeft luitenant Jobn P Fintfly een van de meest bekende meteorologen van de Vereenïgde Staten van NoordAmerika meegemaakt bg een bestgging van de Pike s Peak Hg zegt dat de storm het best vergeleken kan worden bg een regen van koud vnor De sneeuwvlokken waren sterk geladen met electnciteit Eerst verspreidden zg een glimmend lichtje wanneer zg in aanraking kwamen met de haren van den muilezel welken luitenant finley bereed Plotsetiug werden de vlokken dichter en alle schitterden Toen de storm heviger werd werden de vlokken kleiner en straildeo zg een spookachtig wit licht uit Het geraas der eiectrische ontladingen maakte een onvergeteIgken indruk Toen de storm op zgn hevigst was en iedere vlok een vuurdruppel geleek gingen stroomen eiectrische vonken uit van luitenant Finley s vingertoppen zoowel als van zgn ooren baard en neus Ter zitting der rechtbank te Middelburg werd bebandeld de zaak tegen den ontelbare malen veroordeelden arbeider M Z wonende te sHeer Arendskerke gedetineerd te Middelborg ter zake van in April jl gepleegde kippendiefstallen in s Beer Arendsker e en Heinkenzand Hg bekende volmondig zgne schuld De beklaagde die te zamen meer dan vier jaren in de gevangenis doorbracht en nog een paar jaar tegoed heeft verklaarde dat bg tot de stiefstallen kwam omdat hg niets verdienen kon De ambtenaar van het 0 M wees er op hoe beklaagde een man van 25 jaar gezond en sterk ran lyf en leden berbaaldelgk wegens diefstal veroordeeld werd Dat begon reeds op zgn 12e jaar en werd zoo tot nn toe doorgezet Geen gebrek aan werk maar een groote mate van luiheid en de lust om aan de behoefte tot sterken drank te voldoen heeft den beklaagde tot die misdrgveu geleid De feiten acbtte de ambtenaar wettig en overtuigend bewezen en met bet oog op bet ongunstig verteden van beklaagde vorderde bg diens sehuldig erklaring en veroordeetiog tot 6 jaren geiangenisstraf met ontzetting uit verschillende rechten en met mindering van den in voortoopige hechtenis doorgebrachten tgd Het gerechtshof te Amsterdam heeft uitspraak gedaan in de onlangs door ons meegedeelde zaak waarbg de reohtspersoonlgkheid der Spaarbank te Rotterdam ter sprake kwam een leverancier te dier stede had wegens een schuld welke éen gehuwde vrouw aan hem TUd van GreeDWlcli 11 13 8 B1 8 38 0 10 8 62 9 03 9 17 10 04 10 11 10 18 10 87 9 41 9 0 9 8 06 6 80 1 80 6 SJ 6 44 6 0 8 26 16 5 17 6 11 7 68 9 38 17 6 18 9 68 6 42 10 02 43 6 47 6 68 8 28 10 18 7 60 8 09 9 07 10 84 Esr l B g 9 80 6 8 419 49 11 1 6 86 8 10 7 46 8 49 11 10 had te voldoen beslag gelegd op gelden door de debitante op de Spaarbank geplaatst tegen welk vonnis de echtgenoot te Haarlem woonachtig in hooger beroep kwam op grond o a dat de Spaarbank geen reohtspersoonlgkheid zon zgn De uitspraak tnidt dat deze benevens alle andere grieven van den appellant ongegrond verklaard zgn zoodat het vonnis waarvan verzet bevestigd is Een agent van Lloyd te St Brieax Bretagne meldt dat het Britsche schip Why Note bestemd naar Jersey met een lading voeder en een aantal passagiers op zee in btand is geraakt De bemanning zou het schip verlaten hebben met aohterlading van de passagiers en is te Erqoy geland Over het groote Europeeache speelhol schrgft M in een brief nit het Zuiden in het N V d D De dynastie van Monaco ia die der Grimaldi e Volgens den officieelen almanak van I het vorstendom zouden aan zekeren Grimaldus II de haven en de sterkte van Monaco in te n I graven zgn door keizer Otto Uit historisc e 1 documenten btgkt nn echter dat ten tgde 1 waarop Monaco als leesgoed zou gegeven zgn 1 de plaats door de Mooren bezet was die er 1 tot ongeveer het einde der 13e eeuw nog e n 1 garnizoen hadden Jammer voor den stam 1 boom der Grimaldi s maar er is niets aan te 1 doen Er zgn wel Qrimalfli s geweest vóór de I 14e eenw maar zg hebben Monaco nooit as 1 souvereinen bezeten en hadden er hoogste s I enkele rechten 1 Op historiscbeo bodem komt men eerst n 1 de 14e eeuw In 1303 ontneemt Karel deBultenaar koning van Napels en graaf v n 1Provence ook die enkele rechten aan de I Grimaldi s en geeft Monaco ia leen aan d n I Gennees Spinola maar in 1306 dringt Frans 1 Grimaldi met enkele troepen nit Nice des I nachts in een monnikspij gekleed in het 1 paleip Het wapen van het vorstendom her I innert aan die gebeurtenis twee monnik n I houden in de eene hand een zwaard en met I de andeie het wapenbord vast Monaco gaat I daarna van de eene hand over in de ande e 1 Van de graven van Provence komt het a n 1 Spanje 1524 1643 om daarna weder onder 1 Prankrgk te komen tot lpl7 in welk jaar de 1 vorst van Monaco een vazal wordt van het 1 Hois van Savoye I Tot het vorstendom behooren ook de plaats n L Menton en Roque brune welke in 1848 door Karel Albert koning van Sardinië aan d n vorst van Monaco Honordl werden ontnomen Deze Honoré die de bevolking had uitgezogen I zat nu eenzaam op zgn rota Monaco met e n 1 inkomen van 15 000 francs per jaar Om er I wat bovenop te komen stellen een paar heeren 1 Langtois en Albert hem voor een speelhuis te 1 Monaco op te richten Zg beloven dat onder 1 hou tooverst f de rots zich zal openen en bet I gond er nit vloeien zal Het zaakje oamz o I op dat na tweemaal van lokaal te zgn ver I wisseld op de rots in de nabgheid in 1858 I door den erfprins de eerste steen kon gelegd I worden voor een Casino waaraan de to o I regeerendti vordt Karel III zgn naam gaf I MonteCailo Nadat van 1858 de onderhandelingen reeds I begonnen waren bad in 1868 de overdracht I van Monaco aan Frankrgk plaats Van 1858 l beweegt zich de geschiedenis van het vorstendom om het speelhol De prinsen zijn ge I bleven wat ze altgd waren vazallen over 1 wie naar welgevallen kan beschikt worden De dienst van de douahe post en telegraaf is n handen van Frankrgk De code mooégasqu c is de code civil franpais c Frankrgk heeft het reoht als het dit noodigkenrt het vorstendom te bezetten De prins is dus niets meer dan chef bankhonder van het speelhuis Hg trekt van Frankrgk bovendien een inkomen van twintig duizend francs als schadeloosfltelliog voor het verlies van douanerechten ontvangt een deel van de inkomsten van post en telegraaf mag postzegels laten drukken met zgn bteltenis waardoor hg alle verzamelaars aan zich verplicht en hg mag zich zelfs als hg wil in den vreemde laten vertegenwoordigen Aan Frankrgk beeff hg op t oogenblik alles ledanken DeP L M gaf hem een station te j Monaco en een tweede te Monte Carlo op een afstand van twee kilometers DeMonégasqeus begrepen dat hun stadje verloopen zon als Monto Carlo ook een station kreeg Zg maakten een opstootje maar de heerj Blanc de bankhondei van Monte Carlo is met een vgftigtal mannen Monaco binnengetrokken en heeft de dynastie gered Die vgftig mannen werden in t vervolg het staande leger van den Torit Men ziet hen bg bataljons van twee of drie man in de parken wandelen of slapen Frankrgk heeft med eholpen trots de oppositie van atte weidenkenden om zooveel mogelgk Monte Carlo te bevoordeelen waar naar matige berekening jaarlgks 300 millioen francs worden verspeeld waartoe 400 000 duiven noodig tgn om gepinkt te worden en waaronder ftlteen 300 000 Fransche zijn In de gisteren gehouden zitting van den wmi dergemwate iSohiedam werdmededeeliog gedaan van do antwoorden der leden van het vroegere Dagelgksch Bestuur op het verzoek om het kas tekort der gemeente bg te passen De heeren Van Dgk van Matenesse en Lonoy hadden geweigerd aan het verzoek te voldoen terwgl de heer Elzevier Dom wilde bewezen bêbben het juiste bedrag en het aandeel dat hg voor zijn rekening zou moeten nemen Nadat B en W verklaard hadden in deze tegen de volgende vergadering een voorstel te witten doen werden de deuren gesloten Naar aanleiding van het te Amsterdam ge houden nationaal congres omtrent het vdkon derwgs en de vakopleiding voor toekomstige werklieden in Nederland schrgft cDe Nijver heids het orgaan van de Nederlandsche maatschappg ter bevordering van ngverheid onder meer bet volgende Dit congres heeft voor de naaste toekomst een nieuw arbeidsveld geopend voor de voor en tegenstanders van de tegenwoordige volksschool de tegenwoordige burgeravond choleu eu ambachtscholen voorde voor en tegenstanders van een aldan niet wettelyk goregeld leerlingwezen de scherpe tegenstelling der beide hoofdrichtingen gaf een vrg zuiver beeld van den toestand der openbare meening in ons vaderland omtrent de hoofdpunten Zonder ons over te geven aan al te hooge verwachtingen omtrent den invloed van het gehouden Congres op den gang van zaken achten wg het een mgipaal gezet op den weg die moet leiden tot de noodzakelgke verbetering van het vakonderwgs en de vakopleiding voor aanstaande werklieden in Nederland een mgipaal die niet over het hoofd kan gezien worden en voor velen als uitgangspunt zal dienen voor verdere pogingen in deze of gene richting I Wie van een congres of van dit congres in het bgzonder meer verwacht heeft dan het ditmaal heeft opgeleverd beeft zich onbereikbare illussiën gemaakt De daaruit voortvloeiende ontgoocheling Bchrgve men toe aan dit congres aan zgne Samenstelling voorbereiding en werkzaamheden doch aan eigen overdreven verwachtiugen Daarmede is volstrekt oiet gezegd dat wg indien wg morgen geroepen werden de zaak nog eens dunnetjes over te doen het niet I anders zonden doen dan thans geschied is het aantal vragen was wat groot naast groote I begin set vragen stonden vragen van oodergeI schikt belang van nitvoeriog die beter achter1 wege waren gebleven het tgdsverloop tusacheu de sectievergaderingen en de algemeene vergadering was wel wat groot eo zoo was er zeker meer dat voor verbetering of wg iging vatbaar was doch die ervaring komt eerst na verrichten arbeid en daarom schromen wg niet de verklaring af te leggen dat het gehouden congres beantwoord heeft aan zijn doel en dat de Nederlandsche maatfclisppg ter bevordering van ngverheid met voldoening mag terugzien op deze eerste toepassing van bet herziene artikel 90 barer Wet In de voorzaal van bet koninklgk Spaanscbe lustslot La Granja staat de boste van een sater Op een dag bad de ministerpresident Sagasta een heel teelgk man der koiiingin regeutes een mededeeling te doen en de lakei diende hem aan met deze woorden De beer wiens beeltenis in de 9rzaat staat weuscbt Uwe Majesteit te spreken Het gemeentebestuur van Hooge en Lage Mierde NoordBrabant heeft het werk gestaakt Het wilde eene verboogiog voor een tractament van een veldwachter niet op de begrooting brengen en na lang over en weer scbrgven hebben Gedeputeerde Staten zelf een begrooting voor 1895 opgemaakt De gemeente sehgot wel in nood te verkeeren zegt de Noord Brab want het voornemen bestaat de woning van deu buigemeest r publiek te verknopen Het plaatsje Cameroon ïn Virginïë is bgna geheel in de asch gelegd Omstreeks 52 huizen zgn verbrand De schade wordt op $ 300 000 geschat In het noorden van Groningen waar veel vlas verbouwd wordt ia bet wieden thans zoo goed als afgetoopen en gansche scharen mannen en vrouwen uit Friesland en Holland voornamelgk tot dezen arbeid overgekomen keeren weder tot hun haardsteden terug Over het algemeen staat het vlas er goed voor Ook de prijzen scbgnen een weinig omboog te gaan al is ook de kans op prijzen van 15 a 16 cent K G zooala voor een paar jaar nog van Belgische kooplieden bedongen werd zeer gering Toch hebben enkele landbouwers nu reeds hnn vlas tegen f 240 per El A in voorkoop verkocht wet geen hooge prgs maar toch hg dien van verteden jaar vergeleken zeer gunstig te noemen BaiteDlaodscb Overzicht Begrgpelgkerwgze houden ook deniefc Frau sche Ontden zich bezig met de interpellatie Millerand en de verklaringen der regeering I Ziehier wat enkele Engetsohe er van zeggen 1 Dl Standard oordeelt dat hoe instabiel deFranscbe ministeries ook geweest mogen zgn I de betrekkingen met het buitenland in den 1 regel bewonderenswaardig bestuurd zgn Men I heeft in Frankrgk zonder zwakheid of aarze 1ling die poliüek gevolgd die hierin bestaat dat men een voortreffelgk leger vormt een jkrachtige marWe degelgke betrekkingen De 1 heer Hanotaux is misschien de handigste 1 zeker de gelukkigste van de staatslieden die I in de katste jaren aan de Quai d Oraay hetroer ill aiiden hebben ehad Git de ge I houden redevoeringen blijkt dnidelgk de oprecht I beid waarmede Frankrijk erkent dat het nog 1 altoos er naar verlangt de geleden verliezen van grondgebied te herstellen De Engelscbe I staatslieden mogen er tevens op bedacht zgn dat men gesproken beeft van de onthouding 1 van Frankrgk in Egyptische zaken als van de I oorzaak der geschillen tusschen Frankrgk enEngeland zoodat de Egyptische quaestie nog I steeds als een open qflao tie moet worden be schouwd I De Daily Chronicle oordeelt dat er in de 1 vefklaringen van den beer Hanotaux reden is voor de kansetargen van Europa om zich be 1 vreesd te maken Zg toonen aan dat Fran fkrgk bereid is Rusland te volgen en Kuslend s I politiek te steunen Indien deze Franscb 1 Russische alliantie o m Egypte op het oog 1 heeft moet Fraukrjjk niet vergeten dat En I geland zich zou kunnen aansluiten bij het 1 Drievoudig Verbond I De Daily News vindt Hanotaux rede 1 voortreffelgk de Daily Telegraph spreekt I van een wgze eu waardige internationale 1 politiek I De troonrede waarmede Koning Humbert de zitting der Italiaanscbe Kamer heeft geopend 1 wordt door de bladen over het algemeen gun stig beoordeeld V 1 Niet alleen de ministerieele Eiforma en I de Opinione roemen den toon der troonrede I di hoezeer ook getuigende van ernst en vast 1 beradenheid wat de uitvoering van Crispï s program betreft zich toch ook kenmerkt door 1 welwillendheid jegens de tegenpartg maar zelfs I de democratische Diritto betuigt haar inge nomeebeid met de medeeling des koniogs dat politieke misdadigers die wegens de jongste ongeregeldheden zgn veroordueld op de ver 1 gevensgezindbeid der regeering kunnen staat I maken 1 De radicale oppositie neemt voorloogig eene afwachtende houding aan Zoo o a verklaart I het bekendf rndicale orgaan Don Qaiaoiotte dat de heer Cavallotti Crispi s felste tegenstander zgn vooi nemen heeft laten varen om terstond den veldtocht tegen Crispi te beginnen Dit bestuit van den radicalen leider beduidt natuurlgk slechts eene wapenstilstand want uit den aard der zaak zullen Crispi s tegenstanders hun vijandige plannen niet voorgoed opgeven Blgkl aar achten de oppositie leiders het geraden eerst te wachten totdat de gunstige indruk dien de troonrede heeft gemaakt weer is verdwenen In de Kamer behaalde de heer Criapi bg de presidentsverkiezing zgn eerste overwinning Nn de heer Biancberi de president der vorige Kamer bleef weigeren zich herkiesbaar te etellen benoemden de ministerieelen een hunner andere leiders deu advocaat Villa tot hun candidaat terwijl de oppoRÏtie den hertog Gaëtani daartegen overstelde De candidatunr van den beer Villa was vastgesteld in eene vergadering der ministerieele partg deu sorigeo avond onder Crispi s leiding gehouden waarbij 251 afgevaardigden aanwezig waren Terzelfder tgd kozen de oppositie leden den hertog CaetanidiSermoneta tot bon candidaat Daarbg verdient vooral de verklaring de aandacht welke door den hertog werd afgelegd In een scbrgven gericht tot den heer Di Rudini dealde de candidaat der oppositie mede dat hg Criipi s dictatoriaal optreden afkeurt maar niet voornemens is mede te gaan met de wgze waarop de heer Cavnllotti tegen den minister president strgd voert Voordat gg uwe stemmen op mij uitbrengt zeide de hertog Dl Sermoneta dient men te weten dat ik ofschoon tot de oppositie behoorende alle voorstellen der regaering zal steunen voor zoover deze strekken om de orde en de veiligheid iu Italië te bevestigen De uitslag der verkiezing was dat de heer Villa met eene meerderheid van 110 stemmen werd gekozen Dit resultaat is in zoover van belang omdat het tot zekere hoogte als een i maatstaf kan gelden voor de krachten waarover beide partgen in de Kamer beschikken Toch kan men daaruit nog niet de conclusie trekken dat de heer Crispi voortaan op eene vast j meerüerbeid van een honderdtal stemmen zat kunnen rekenen want natuurlgk kan gelgk in Italië dikwgis reeds is voorgekomen de regeerings meerderheid plotseling veranderen zoodra politieke of financieele quaesties van ingrgpenden aard aan de orde komen De presidentsverkiezing is dan ook slechts het voorspel van den poHtiekenstrgd die eerst zal volgen wanneer de heer Crispi de aange I kondigde finaaoieele wetsontwerpen ul iadienw Het is tot dusver nog onzeker of de ministerpresident den atrydt en zgne vganden terstond zal aanvailipfci dan wel of hg er de voorkeur aan zal geven de beslissing tot het najaar nit te stelten ïo de zitting der Hongaarsche Delegatie hield graaf Golucfaowski een redevoering over de buitenlandsohe politiek die op HongartD een zeer gnnstigen indruk heeft gemaakt De minister weffu ffi Q goede betrekkingen die Ooatenrgk M3t BUitoky B verstandig beheer met lW £i ijlB eden onderhoudt en beloofde die v SKArde politiek te zullen voortzotten De flRr zal zich vooral be g veren de handelspolitiek voort te zetten en zegde voor de volgende zitting der Delegatiën eeu ontwerp op het consniaatwezen toe Was dit reeds geheet in den geest der Hongaren die evenals de Noorwegers hunne handelsbelangen liefst el behartigen en niet gaarne aan de Oostenrgkscbe consulsoverlatoL nog meer moest de goede moening versterkt worden toen de miuister zgn redevoering eindigde met de plechtige verzekering dat de belangen van het Hongaarsche koninkrgk hem na aan het hart liggen en dat hg die naar zgn beste krachten zon bevorderen De luide Eljen s der Hongaarsche gedelegeerden waren de bewgzea van dankbaarheid voor deze verzekeringen van graaf Golacbowski Op Formosa btgveu de Japanneezen aan de winnende hand Omtrent de inneming van Kelung Formosa wordt het volgende gemeld De keizertgke garde bereidde den aanval op den 3eu Juni voor doch stnitte b j den opmarsoh op groote moeietgkheden Het weder en de wegen waren zeer slecht De kanonnen moesten door de soldaten getrokken worden De vgand werd intussoben teruggeworpen met een verlies van 100 man De stad Kelung zelf werd na een verwoed gevecht ingenomen De Japanscbe troepen badden 30 dooden eu maakten groote boevuetfaeden wapenen munitie en mondvoorraad buit Ook de omliggende forten zgn in handen der Japanneezen Den 6 Juni heeft het stedetgk bestuur van Kelung den gouverneur admiraal Kabayama plechtig geïnstalleerd Naar het oordeel van dezen zal de rust in Formosa weldra hersteld zgn Men verwacht in het zuiden eön spoedige pacificatie MAR TBBRIOHTEiN Gouda 18 Juni 1895 De aanvoer van granen neemt sterk af en bestaat thans boofdzakeliijk uit tarwe die tot flauw vorige prijzen verkocht werd Tarwe Zeeuwsohe 6 25 ƒ 6 60 Mindere dito 6 80 f 6 10 Afwijkende 6 i 6 50 Polder 4 B0 i ƒ 5 76 Eogge ZeeuwBche ƒ 4 78 Ë ƒ 5 Polder f 4 a ƒ 4 86 Buitenlandsohe per 70 k ƒ 4 a 4 25 Gerat Winter ƒ i Zomer li OhevaUier 4 50 5 60 Haver per heet 3 50 a 3 60 per 100 kilo 6 60 i 6M Henaepzaad lulaudaob 8 60 a B 75 Buiteolaudaohe ƒ 6 50 6 76 Kanariezaad 8 76 kf 9 75 Koolzaad è ƒ Erwten Kookerwteu k ƒ Niet kokende ƒ k Bttitenlandaobe voererwten per 80 Kilo ƒ 5 40 a ƒ 6 Ö0 Boooeu Bruine boonen ƒ k f Witte boenen ƒ k f Duivenhoonen i Paardenboonen a Mais per 100 Kilo Boute Amerikaanaobe 6 80 a 6 60 Cinquantine 7 a 7 25 VsEUAaKT Melkvee weinig aanvoer handel en prijcen matig Vette varkens red aanvoer handel matig 13 a 15 et per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel vry wel 8 ji 14V ot per half KG Magere biggen goede aanvoer beudot flauw 0 85 a ƒ 0 55 per week Vette achepen red aanvoer handel vlug ƒ 16 i 18 Weilammeren goede aanroer handel vlug B a 14 Nuchtere kalveren red aanvoer handel vlug 6 f 10 Pokkaiveren 10 a 16 Aangevoerd 187 partijen kaas Handel vlug Ie qual ƒ 84 a ƒ 86 2e qual ƒ 20 a 82 Zwaardere ƒ 87 NoordHol laudsohe ƒ 80 ƒ 84 Boter red aanvoer handel vlog Goeboter ƒ 1 è ƒ 1 15 Weiboter ƒ 0 80 l f 0 90 p Kilo Burgerleken Btand GEBOREN 10 Juni Lens Pieternelta ouders D den Held en L P v d Sloot Bertus Cornelis ouders W Groeneweg en B C Bunschoten Maarten oudeiB J Visser en C M Lissendorp 11 Marinos ouders J Valk en C Verdel 12 Daniël Jan ouders J de Jong en D J den Hollander Johannes Jacobus ouders H van der Kemp en J van Otterloo GEHUWD 12 Juni H Vorselman en E M E van Sark E J Ngkamp en G Snel A Nederhof en M ötolwgk J W Binnendgk en H J Kelder J Bunsohoten en A Verkaaik Beeuw k GEBOREN Adrians ouders W van der Leeg en G de Knikker GEHUWD J van der Boom en M A Smit 4